Powerplus POW754 Omaniku manuaal

Tüüp
Omaniku manuaal
POW754 FI
Copyright © 2014 VARO S i v u | 1 www.varo.com
1 LAITTEEN OSAT (KUVA A) .............................................................. 2
2 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ .................................................................. 2
3 SYMBOLIT ......................................................................................... 2
4 YLEISET TURVALLISUUSOHJEET ................................................. 3
4.1 Työskentelyalue ........................................................................................................ 3
4.2 Sähköturvallisuus ..................................................................................................... 3
4.3 Henkilöturvallisuus ................................................................................................... 3
4.4 Sähkölaitteiden huolellinen käsittely ja käyttö ........................................................ 4
4.5 Huolto ........................................................................................................................ 4
5 MUUT TURVAOHJEET ..................................................................... 4
5.1 Kytke maaliruiskun virta pois välittömästi jos: ....................................................... 5
6 KOKOAMISOHJEET ......................................................................... 5
7 KÄYTTÖOHJEET .............................................................................. 6
8 PUHDISTUS JA HUOLTO ................................................................. 7
9 TEKNISET TIEDOT ............................................................................ 7
10 MELU .................................................................................................. 7
11 TAKUU ............................................................................................... 8
12 LAITTEEN KÄYTÖSTÄ POISTAMINEN ........................................... 8
13 YHDENMUKAISUUSILMOITUS ........................................................ 9
POW754 FI
Copyright © 2014 VARO S i v u | 2 www.varo.com
SÄHKÖKÄYTTÖINEN RUISKUPISTOOLI
POW754
VAROITUS! Oman turvallisuutesi takia lue tämä käyttöohje huolellisesti,
ennen kuin alat käyttää laitetta. Anna sähkötyökalun mukana seuraavalle
henkilölle aina myös tämä käyttöohje.
1 LAITTEEN OSAT (KUVA A)
1. Kompressori
2. Virtakatkaisin
3. Ruiskupistoolin säilytysteline
4. Taipuva ilmaletku
5. Ruiskupistooli
6. Säätönuppi
7. Maalikuppi
8. Spray suutin
9. Viskositeetin mittauskuppi
2 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ
Poista kaikki pakkausmateriaalit.
Poista jäljellä oleva pakkaus ja kuljetustuet (jos on).
Tarkasta pakkauksen sisältö.
Tarkasta ettei laite, virtajohto, pistoke eikä mikään lisävaruste ole vioittunut kuljetuksen
aikana.
Säilytä pakkausmateriaalit mikäli mahdollista takuukauden loppuun asti. Hävitä ne sitten
paikallisen jätelainsäädännön mukaisesti.
VAROITUS: Pakkausmateriaalit eivät ole leikkikaluja! Lapset eivät saa
leikkiä muovipusseilla! Tukehtumisvaara!
1 kpl sähkökäyttöinen ruiskupistooli
1 kpl letku
1 kpl suppilo
1 kpl olkahihna
Ohjekirja
Ruiskupistoolin säilytysteline
Jos pakkauksesta puuttuu osia tai ne ovat vioittuneet, ota yhteys
jälleenmyyjääsi.
3 SYMBOLIT
Seuraavia symboleja käytetään tässä ohjekirjassa ja/tai koneen päällä:
Henkilö- sekä
laitevahinkovaara.
Lue ohjekirja ennen käyttöä.
Soveltuvien EU-direktiivien
turvallisuusstandardien
mukainen.
Luokan II kone
kaksoiseristetty
maadoitettua pistorasiaa ei
tarvita.
POW754 FI
Copyright © 2014 VARO S i v u | 3 www.varo.com
4 YLEISET TURVALLISUUSOHJEET
Lue kaikki turvavaroitukset ja kaikki ohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Varoitusten ja ohjeiden
laiminlyöminen voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai vaikeita tapaturmia. Tallenna kaikki
varoitukset ja ohjeet tulevaa käyttöä varten. Sana ”sähkötyökalu” tarkoittaa sähköverkkoon
liitettäviä (johdollisia) sähkötyökaluja tai akkukäyttöisiä (johdottomia) sähkötyökaluja.
4.1 Työskentelyalue
Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna. Epäjärjestys ja huonosti valaistut
työskentelyalueet ovat tapaturma-alttiita.
Älä käytä laitetta räjähdysherkissä ympäristöissä, joissa on palavia nesteitä, kaasuja tai
pölyä. Sähkötyökalut muodostavat kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai höyryt.
Varmista, että lähettyvillä ei ole lapsia eikä muita henkilöitä työkalun käytön aikana.
Keskittymisen herpaantuessa voit menettää laitteen hallinnan.
4.2 Sähköturvallisuus
Tarkasta aina että verkkojännite vastaa valmistuskylttiin merkittyä
jännitettä.
Laitteen pistotulpan on oltava pistorasiaan sopiva. Pistotulppaan ei saa tehdä
minkäänlaisia muutoksia. Älä käytä sovittimia suojamaadoitettujen laitteiden kanssa.
Alkuperäiset pistokkeet ja yhteensopivat pistorasiat pienentävät sähköiskun vaaraa.
Vältä koskemasta maadoitettuihin pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin, liesiin ja
jääkaappeihin. Sähköiskun vaara on suurempi, kun olet itse maadoitettu.
Suojaa laite sateelta ja kosteudelta. Laitteen joutuminen kosketuksiin veden kanssa lisää
sähköiskun vaaraa.
Älä kanna äläkä ripusta laitetta johdosta äläkä irrota pistotulppaa pistorasiasta johdosta
vetämällä. Pidä johto kaukana lämpölähteistä, öljystä, terävistä reunoista ja liikkuvista
laitteiden osista. Vialliset ja sekaiset johdot lisäävät sähköiskun vaaraa.
Jos käytät sähkötyökalua ulkotiloissa, käytä sen kanssa ainoastaan ulkotiloihin tarkoitettua
jatkojohtoa. Ulkotiloihin hyväksytyn jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
Ellei sähkötyökalun käyttöä kosteissa tiloissa voida välttää, käytä jäännösvirtalaitteella
(RCD) suojattua virtalähdettä. RCD:n käyttö vähentää sähköiskun vaaraa.
4.3 Henkilöturvallisuus
Ole varovainen. Keskity aina työhösi ja käsittele sähkötyökalua aina järkevästi. Älä käytä
laitetta, kun olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alainen.
Hetkellinen tarkkaamattomuus laitteen käytössä voi aiheuttaa vakavia tapaturmia.
Käytä suojavarusteita ja käytä aina suojalaseja. Suojavarusteiden, kuten pölynaamarin,
luistamattomien turvakenkien, suojakypärän tai kuulosuojainten käyttö vähentää
tapaturmien riskiä, kun ne on mitoitettu sähkötyökalun ominaisuuksia ja käyttötarkoitusta
vastaaviksi.
Varmista, että laitetta ei voi käynnistää vahingossa. Varmista, että virtakytkin on OFF-
asennossa, ennen kuin liität pistokkeen pistorasiaan. Jos pidät sormea katkaisimella
kantaessasi laitetta tai liität laitteen sähköverkkoon katkaisimen ollessa päällä,
tapaturmien vaara on suuri.
Irrota säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin kytket laitteen päälle. Työkalu tai ruuvitaltta
voi aiheuttaa tapaturmia ollessaan kiinnitettynä pyörivään laitteen osaan.
Älä kurottaudu. Varmista, että seisot laitetta käyttäessäsi tukevalla alustalla ja että pystyt
pitämään tasapainon koko ajan.in pystyt hallitsemaan laitteen myös ennalta
arvaamattomissa tilanteissa.
POW754 FI
Copyright © 2014 VARO S i v u | 4 www.varo.com
Käytä aina sopivia vaatteita. Älä käytä väljiä vaatteita tai koruja työskentelyn aikana.
Varmista, että hiuksesi, vaatteesi ja käsineesi eivät pääse liikkuvien osien väliin. Väljät
vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua kiinni.
Jos laitteeseen voidaan liittää pölynimuri ja keruulaite, varmista, että ne on kiinnitetty hyvin
ja niitä käytetään oikein. Näiden laitteiden käyttö pienentää pölyn aiheuttamia
vaaratilanteita.
4.4 Sähkölaitteiden huolellinen käsittely ja käyttö
Älä ylikuormita laitetta. Käytä työhön vain siihen tarkoitettua sähkölaitetta. Sopivan
työkalun käytöllä työskentely sujuu paremmin ja turvallisemmin määritetyllä tehoalueella.
Älä käytä sähkölaitteita, joiden virtakytkin on viallinen. Sähkölaite, jota ei voi enää kytkeä
päälle tai/eikä pois, on vaarallinen ja se on korjattava.
Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin teet laitteeseen asetuksia, vaihdat
lisävarusteita tai asetat laitteen säilöön. Näiden varotoimenpiteiden ansiosta laite ei pääse
tahattomasti käynnistymään.
Säilytä sähkölaitteet aina lasten ulottumattomissa. Älä anna sellaisten henkilöiden käyttää
laitetta, jotka eivät ole perehtyneet sen käyttöön eivätkä näihin käyttöohjeisiin.
Sähkölaitteet ovat vaarallisia, kun niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.
Huolla sähkölaiteet huolellisesti. Tarkasta, että liikkuvat laitteen osat toimivat
moitteettomasti eivätkä jää jumiin, että laitteessa ei ole rikkoutuneita tai muita viallisia
osia, että ne haittaavat laitteen toimintaa. Korjauta vioittuneet osat ennen laitteen käyttöä.
Monet tapaturmat johtuvat puutteellisesti huolletuista sähkölaitteista.
Pidä terät terävinä ja puhtaina. Huolellisesti huolletut terät, joiden leikkaavat reunat ovat
teräviä, jumittavat vähemmän ja niitä on helpompi käyttää.
Käytä sähkölaitetta, lisävarusteita, varateriä jne. näiden ohjeiden mukaisesti ja siten kuin
tietyn laitetyypin käyttöohjeissa on neuvottu. Ota käytön aikana huomioon myös
työskentelyolosuhteet ja suoritettava toimenpide. Sähkölaitteiden käyttö muuhun kuin
määritettyyn käyttötarkoitukseen voi aiheuttaa vaaratilanteita.
4.5 Huolto
Korjauta laitteesi ainoastaan pätevällä ammattihenkilöllä, joka käyttää vain alkuperäisiä
varaosia. Näin varmistat, että laitteesi on turvallinen sitä käytettäessä.
5 MUUT TURVAOHJEET
ÄLÄ KOSKAAN RUISKUTA IHMISIIN PÄIN. Älä koskaan suuntaa suutinta ihmisiä tai
eläimiä kohti. Suihku ei saa koskaan kohdistua suoraan iholle.
LEIMAHDUSPISTE - Tätä maaliruiskua ei saa käyttää palonarkojen maalien ja liuottimien
kanssa, joiden leimahduspiste on alle 32 °C.
TUULETUS - Huolehdi ruiskumaalattaessa aina työskentelytilan riittävästä tuuletuksesta.
KORISUUTIN - Pidä aina korisuutin paikallaan ruiskutuksen aikana.
TYÖYMPÄRISTÖN VALITSEMINEN - Älä käytä maaliruiskua tiloissa, joissa on tulipalo-
tai räjähdysvaara.
VARO MAHDOLLISIA VAAROJA - Varo aineen ruiskuttamisen aiheuttamia vaaroja ja
katso pakkausten ohjeita ja valmistajan antamia tietoja.
ÄLÄ RUISKUTA - Älä ruiskuta ainetta, jonka vaaroista et tiedä.
SUOJAA SILMÄT- Käytä aina asianmukaisia silmäsuojaimia, etteivät vaaralliset sumut ja
höyryt pääse silmiin.
KÄYTÄ HENGITYSSUOJAINTA - Älä koskaan käytä mitään maaliruiskua ilman
hengityssuojainta.
SUOJAA KORVAT - Käytä kuulosuojaimia, jos äänenpaine ylittää 85dB(A).
HUOLLA TYÖKALUT - Pidä maaliruisku, maalisäiliö ja suuttimet puhtaina. Älä käytä
puhdistamiseen palonarkoja nesteitä, joiden leimahduspiste on alle 32 °C. Tarkasta
virtajohto säännöllisesti ja jos se on vaurioitunut, anna pätevän henkilön vaihtaa se.
POW754 FI
Copyright © 2014 VARO S i v u | 5 www.varo.com
AVOTULI - Älä koskaan ruiskumaalaa avotulen tai laitteen sytytysliekin lähellä.
TUPAKOINTI - Älä koskaan tupakoi ruiskumaalatessasi.
OHENTAMINEN - Lue aina maalinvalmistajan ohennussuositukset ja -ohjeet jo ennen
maalin tai muun aineen käyttöä.
KYTKE IRTI VERKKOVIRRASTA - Irrota maaliruisku aina verkkovirrasta, kun täytät
maalisäiliötä tai puhdistat maaliruiskua.
KYTKE VIRTA POIS, KUN ET RUISKUTA Vältä maaliruiskun käyttöä silloin, kun
virtausmäärän säädin on täysin kiinni.
Emme ota mitään vastuuta sopimattomien aineiden tai väärin ohennettujen
maalien käytön aiheuttamista vahingoista tai puutteellisen tuuletuksen
aiheuttamista terveysvaaroista.
5.1 Kytke maaliruiskun virta pois välittömästi jos:
Virtapistokkeessa tai -johdossa esiintyy katkos tai virtajohto on vioittunut.
Kytkin on viallinen.
Havaitset palavasta eristeestä tulevaa savua tai hajua.
6 KOKOAMISOHJEET
Kiinnitä ruiskupistoolin säilytysteline kompressorin sivulle
liu’uttamalla neliskulmainen kiinnitysosa
kompressoriyksikön sivulla olevaan loveen:
Kiinnitä taipuvan ilmaletkun
toinen pää kompressorin
ulostuloaukkoon.
Ja toinen pää ruiskupistoolin sisääntuloaukkoon:
Ennen kuin suoritat mitään töitä, määrittele käytettävän
maalin sakeus tai viskositeetti.
Se mitataan DIN-sekunteina. Voidaksesi määritellä sen,
sekoita maali ensin huolellisesti. Upota viskositeetin
mittauskuppi maaliin niin, että maalia on kupin reunaan
asti. Nosta kuppi ja mittaa sekunteina se aika, joka kuluu
nesteen valumiseen pois kupista. Tämä on DIN-arvo:
(Katso viskositeettitaulukko) - Maksimi viskositeetti
ruiskuttamiseen tällä ruiskupistoolilla on 30 DIN-sekuntia.
POW754 FI
Copyright © 2014 VARO S i v u | 6 www.varo.com
Irrota maalikuppi kiertämällä myötäpäivään. Täytä ja
laimenna tarvittaessa.
Liitä kompressori virtalähteeseen ja paina keinukytkin ON
-asentoon (I). Pysäytä kompressori vain painamalla
kytkin OFF -asentoon (0). Käännä säädintä, kunnes saat
haluamasi ruiskutusmallin. On suositeltavaa ruiskuttaa
ensin pieni koealue, eteenkin jos ruiskutetaan toisen
maalatun pinnan päälle. Tietyt maalit ja lakat voivat
reagoida huonosti erityyppisten pinta-aineiden kanssa.
7 KÄYTTÖOHJEET
Jotta saisit parhaat tulokset, puhdista maalattava pinta huolellisesti. Sen tulee olla vapaa
pölystä ja rasvasta. On myös suositeltavaa suojata maalattu alue ilman pölyhiukkasilta.
Jotta saisit parhaat tulokset, käytä ruiskupistoolia 25-30 cm etäisyydellä ruiskutettavasta
pinnasta. Useampi ohut kerros yhden paksun kerroksen sijaan estää maalin valumisen. Anna
jokaisen kerroksen kuivua hiukan, ennen kuin levität seuraavan kerroksen.
Käytä mieluummin pitkiä vetoja käsivarrella kuin lyhyitä ranneliikkeitä voidaksesi varmistaa,
että etäisyys työkappaleen ja ruiskupistoolin välissä pysyy vakiona. Sopivin menetelmä pinnan
ruiskuttamiseen on ristikkäisruiskutus, jolloin aloitetaan vaakasuorin vedoin ja viimeistellään
kevyin pystysuorin vedoin.
Saattaa olla tarpeellista peittää työkappaletta ympäröivä alue. Sen voi tehdä käyttämällä
teippiä ja sanomalehtiä. Ikkunaruudut voi peittää kostealla sanomalehdellä, joka kiinnittyy
lyhyeksi ajaksi ruutuun suojaamaan lasia.
Muista aina irrottaa pistoke pistorasiasta, ennen kuin täytät maaliastian
ruiskutettavalla materiaalilla.
Useimmat maalit toimitetaan valmiina pensselimaalaamiseen ja ne on ohennettava ennen kuin
ne sopivat ruiskumaalaukseen. Noudata valmistajan antamia ohjeita maalin ohentamisessa,
kun käytät ruiskupistoolia. Viskositeettikuppi auttaa määrittelemään käytettävän maalin oikean
viskositeetin. Määrittele oikea viskositeetti täyttämällä kuppi aivan täyteen maalia.
POW754 FI
Copyright © 2014 VARO S i v u | 7 www.varo.com
Mittaa aika joka kuluu siihen, että maali valuu kupista takaisin astiaan. Alla olevasta
taulukosta näkyy suositellut ajat eri materiaalityypeille.
VISKOSITEETTITAULUKKO
Lakat, synteettiset muovipohjamaalit
Laimentamaton 30
Synteettiset muovimaalit, kirkkaat lakat
15-30
Akryylimaalit
20-30
Puunkyllästysaineet, kasvinsuojeluaineet, öljyt
Laimentamaton (maks. 30)
Alumiinimaalit
15-30
Desinfiointiaineet, puhdistusaineet, kiillottimet
Laimentamaton (maks. 30)
8 PUHDISTUS JA HUOLTO
Muista aina irrottaa laite virtalähteestä ennen kuin puhdistat ruiskupistoolia
tai maalisäiliötä.
On hyvin tärkeää, että ruiskupistooli puhdistetaan huolellisesti joka käytön jälkeen. Jos näin ei
tehdä, ruiskupistooli ei ehkä toimi enää seuraavalla kerralla. Puhdista sopivilla ohentimilla,
tärpätillä tai vedellä ruiskuttamiseen käytetystä tuotteesta riippuen. Älä upota ruiskupistoolia
koskaan mihinkään nesteeseen. Käytä ohentimilla, tärpätillä tai vedellä kostutettua pyyhettä
ruiskupistoolin ulkopuolen puhdistamiseen ja pientä harjaa ruiskuosan puhdistamiseen. Jos
sylinterin reikä tukkeutuu, käytä sopivaa sylinterin puhdistusneulaa (ei kuulu toimitukseen)
9 TEKNISET TIEDOT
230-24 V
50 Hz
600 W
II
0,8 l
30.000 min
-1
Ø 1,8 mm
1,5 m
380 ml/min
1,33 kg
10 MELU
Melupäästöjen arvot on mitattu asianmukaisen standardin mukaan. (K=3)
Äänenpainetaso LpA
81 dB(A)
Äänitehotaso LwA
92 dB(A)
HUOMIO! Käytä kuulosuojaimia, kun äänenpaine on yli 85 dB(A).
aw (Tärinätaso):
1.6 m/s²
K = 1,5 m/s²
POW754 FI
Copyright © 2014 VARO S i v u | 8 www.varo.com
11 TAKUU
Tälle tuotteelle on annettu lakisääteinen 24 kuukauden takuu, joka alkaa
hankintapäivämäärästä, jolloin ensimmäinen käyttäjä on ostanut tuotteen.
Takuu kattaa kaikki materiaali- tai valmistusviat, mutta ei kata: akkuja, latureita
normaalista osien kulumisesta johtuvia vikoja, kuten laakereita, harjoja, kaapeleita eikä
tulppia tai lisävarusteita kuten poria, poran teriä, sahan teriä jne.; vahinkoja tai vikoja, jotka
johtuvat väärinkäytöstä, onnettomuuksista tai tuotteeseen tehdyistä muutoksista; eikä
myöskään kuljetuskustannuksia.
Väärästä käytöstä johtuvat viat ja/tai vauriot eivät myöskään kuulu takuun piiriin.
Pidätämme myös itsellämme oikeuden hylätä vaatimus, joka koskee työkalun väärästä
käytöstä aiheutunutta ruumiillista vammaa.
Korjaukset saa suorittaa vain Powerplus työkalujen valtuuttamassa huoltopisteessä.
Lisätietoja saat tarvittaessa puhelinnumerosta 00 32 3 292 92 90.
Asiakas vastaa myös mahdollisista kuljetuskustannuksista, ellei ole kirjallisesti toisin
sovittu.
Samanaikaisesti mitään vaatimuksia ei voida tehdä takuuseen, jos laitteessa ilmenevä
vika on seurausta laiminlyödystä huollosta tai ylikuormituksesta.
Takuun piiriin eivät kuulu viat, jotka johtuvat nesteen tunkeutumisesta laitteeseen,
liiallisesta pölystä, tahallisesti aiheutetusta viasta (tahallisesta toiminnasta tai
huolimattomuudesta johtuen), väärästä käytöstä (laitteelle sopimattomat
käyttötarkoitukset), taitamattomasta käytöstä (esim. käsikirjan ohjeita ei noudateta),
väärästä kokoamisesta, salaman iskusta, virheellisestä verkkojännitteestä. Tämä lista ei
ole rajoittava.
Vaatimusten hyväksyminen takuun piiriin kuuluvana ei voi koskaan johtaa takuukauden
pidentämiseen eikä uuden takuukauden alkamiseen, jos laite joudutaan vaihtamaan
uuteen.
Laitteet tai osat jotka on vaihdettu takuun piiriin kuuluvana, ovat Varo NV:n omaisuutta.
Pidätämme itsellämme oikeuden hylätä vaatimukset, jos hankintaa ei voida tarkistaa tai
jos on ilmeistä, ettei tuotetta ei ole huollettu asianmukaisesti. (ilmanottoaukkojen
puhdistus, hiiliharjojen säännöllinen huolto,…)
Säilytä kassakuitti ostopäivämäärän tositteena.
Työkalu on palautettava purkamattomana jälleenmyyjälle hyväksyttävän puhtaassa
kunnossa, alkuperäisessä muotoillussa laatikossaan (mikäli käytettävissä tälle yksikölle)
ostotositteen kera.
12 LAITTEEN KÄYTÖSTÄ POISTAMINEN
Jos joudut poistamaan laitteen käytöstä pitkäaikaisen käytön jälkeen, älä hävitä
sitä tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan huolehdi sen hävittämisestä
ympäristöä suojaavalla tavalla.
Sähkölaitteiden tuottamia jätteitä ei saa käsitellä tavallisten kotitalousjätteiden
tapaan. Vie ne kierrätettäväksi asianmukaiseen paikkaan. Kysy neuvoa
kierrätyksestä paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältä.
POW754 FI
Copyright © 2014 VARO S i v u | 9 www.varo.com
13 YHDENMUKAISUUSILMOITUS
VARO N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIA ilmoittaa, että
Tuote: Sähkökäyttöinen ruiskupistooli
Tavaramerkki: POWERplus
Malli POW754
on yhdenmukaistettuihin eurooppalaisiin standardien soveltamiseen perustuvien sovellettavien
eurooppalaisten direktiivien olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien säännösten
mukainen. Laitteen luvaton muokkaaminen johtaa tämän vakuutuksen mitätöitymiseen.
Euroopan yhteisön direktiivit (sekä niiden mahdolliset muutokset allekirjoituspäivään saakka):
2006/42/EC
2004/108/EC
2011/65/EU
Eurooppalaiset yhdenmukaistetut standardit (sekä niiden mahdolliset muutokset
allekirjoituspäivään saakka):
EN60745-1 : 2009
EN50580 : 2012
EN55014-1 : 2006
EN55014-2 : 1997
EN61000-3-2 : 2006
EN61000-3-3 : 2013
Teknisten asiakirjojen haltija: Philippe Vankerkhove, VARO Vic Van Rompuy N.V.
Allekirjoittanut toimii yrityksen toimitusjohtajan puolesta,
Hugo Cuypers
Sääntelyasiat vaatimuksenmukaisuudesta vastaava johtaja
23/05/14
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3
  • Page 4 4
  • Page 5 5
  • Page 6 6
  • Page 7 7
  • Page 8 8
  • Page 9 9

Powerplus POW754 Omaniku manuaal

Tüüp
Omaniku manuaal