Dometic RC1700EGP Kasutusjuhend

Bränd
Dometic
Mudel
RC1700EGP
Tüüp
Kasutusjuhend
RC1700 EGP
Type: JCB-7
Bruksanvisning
Sida 3
Håndbok
Side 10
Betjeningsvejledning
Side 17
Käyttöohje
Sivu 24
SE
NO
DK
FI
207.5397.06
0402
2
17
Kære kunde!
Før De sætter køleskabet til, beder vi Dem læse følgende vejledning
omhyggeligt igennem. Mange tak!
1. Anvendelse
I køretøjer og på skibe må køleboksen ikke installeres til gasdrift!
Drift med flaskegas i lukkede rum er forbudt!
DETTE KØLESKAB MÅ KUN KØRE PÅ GAS I DET FRI!
Brug i det fri betyder: også i telte (fortelte), som har en god udluftning, mens
køleskabet kører, samt på terrasser ved jorden.
Eldrift er tilladt uden begrænsninger.
Opstillingspladsen skal i alle tilfælde være beskyttet mod regn og
stænkvand.
2. Opbevaring af gasflasker
Gasflasker må aldrig opbevares på steder uden udluftning eller under
terrænhøjde (f.eks. i tragtformede fordybninger i jorden). De skal beskyttes
mod direkte sollys. Gasflaskers temperatur må ikke overstige 50°C.
3. Installering
Stil køleskabet på et glat, stabilt gulv eller et tilsvarende underlag. Ved
behov skal køleskabet justeres vandret med et vaterpas eller en beholder
med vand.
Afstand mellem køleskabets bagside og væggen bagved skal være mindst
10 cm og til siden minimum 5 cm.
Undgå at stille køleskabet i fuld sol eller i nærheden af andre varmekilder.
Udluftningsspalter, såvel på over- og underside samt på bagsiden af
køleboksen, skal holdes fri af hensyn til luftcirkulationen.
Således opnår man en god, energibesparende køleeffekt.
4. Rengøring
Før idriftsættelsen, og senere efter afrimning eller før længere tids stilstand,
rengøres beholder og låg med lunkent vand og opvaskemiddel. Der må
under ingen omstændigheder tilsættes pudse- eller ætsende midler.
Fladerne tørres af med en blød klud. Tætningerne i låget, som kun må
rengøres med klart vand, påføres med jævne mellemrum talkum.
DK
18
5. Eldrift via ledningsnettet (AC)
Brug aldrig anden energikilde - batteri/gas.
Afprøv om netspændingen og driftsspændingsangivelsen på typeskiltet (se
bagsiden af køleboksen) stemmer overens.
Hvis spændingen stemmer overens, sættes stikket i en stikdåse med jord,
som er installeret reglementeret. I udlandet, som kan have andre stikdåser,
kan det være nødvendigt med en adapter.
Tænd (fig. 1)
Stil termostatknappen (A) til højre til pos. 7/MAX. Køleeffekten kan først
registreres tydeligt efter ca. 1 time (rim på fordamperen).
Køleeffekten kan reguleres med termostatknappen. »0« = køling slået
fra, fra 1-7 tiltagende køleeffekt.
Når der er nået tilstrækkelig gennemkøling (efter ca. 5 timer), kan
termostaten stilles på mellemområde mellem position 2 og 5. Nu vil
termostaten automatisk holde den ønskede køletemperatur.
Sluk (fig. 2)
Drej Termostatknappen (A) til venstre til »0« (der mærkes først en let
modstand).
Tag stikket ud af kontakten.
6. Batteridrift (DC)
Brug aldrig anden energikilde - netstrøm/gas! På strømledningen mellem
batteriet og køleboksen skal der være monteret/monteres en sikring.
Ved 12 V maks. 15 ampere.
Man behøver ikke tage hensyn til polariteten, når køleskabet tilsluttes.
Afprøv om batterispænding og driftsspændingsangivelsen på køleboksens
typeskilt stemmer overens. Hvis der ikke anvendes et af køretøjet
uafhængigt batteri, bør køleboksen kun benyttes under kørslen, da batteriet,
når motoren standses, tappes så kraftigt, at motoren ikke igen kan starte.
Ved batteridrift er kølerumstemperaturen ikke regulerbar med termostaten.
maks. kabellængde
Kabeldiameter ved 12 V
2,5 mm
2
til 2,5 m
4,0 mm
2
til 4,0 m
6,0 mm
2
til 6,0 m
DK
19
Anbefaling:
Forud for kørslen forkøles køleboksen med netstrøm.
Tænd:
Det på tilslutningskablet monterede autostik sættes i stikdåsen/cigarettænderen
(autostik leveres ikke med alle modeller).
Skal køleboksen slukkes:
Træk autostikket ud af stikdåsen.
7. Drift med flaskegas
Brug aldrig anden energikilde - net-/batteristrøm! Køleskabet må ikke
tilsluttes by- eller natur-gas. Den er kun beregnet til propan-/butangas.
På typeskiltet (se bagsiden af køleboksen) er det foreskrevne
gastilslutningstryk angivet i mbar. På typeskiltet er det korrekte tryk angivet.
Det er vigtigt at anvende en DG-godkendt, ikke justerbar reduktionsventil til
at mindske trykket i gasflasken til det driftstryk, der er anført på typeskiltet
(30 mbar i Skandinavien). Der må ikke bruges noget andet tryk.
Gashaner med nåleventil er IKKE egnede til dette køleskab og må ikke
bruges som erstatning for en trykregulator.
8. Tilslutning af køleskabet til gasflasken
Tilslutningen skal ske i denne rækkefølge:
GASFLASKE
REDUKTIONSVENTIL
SLANGE-BOKS
På fig. 2 vises en slangestuds (D), der skal bruges ved gastilslutningen.
Brug kun en DG-godkendt gummislange med slangebindere.
De nationale eller lokale reglementer om brug af flaskegas skal overholdes!
Gasflasken skal under brugen stå op. Gasslangen skal være solidt fastgjort
til køleskabet med slangebindere til en tæt og forskriftsmæssigt monteret
slangestuds. Slangen må ikke bøjes ved opstillingen, og der må ikke
udøves træk på slangen. Pas på at slangen ikke kan komme i berøring med
varme flader.
Slangen og gasflasken skal altid være monteret på en sådan måde, at man
ikke kan falde over dem eller på anden vis kan komme til at beskadige dem.
Hver gang slangen har været afmonteret, skal man åbne for gassen ved
flasken, før der tændes for brænderen, og kontrollere om samlingerne er
tætte, for eksempel ved hjælp af et skumdannende middel (læksøgespray)
eller en kraftig sæbeopløsning. Hvis der dannes små bobler, er der en
utæthed.
DK
20
Sikkerhedshenvisning:
Brug af åben ild ved læksøgning forbudt!
Rygning forbudt! Eksplosionsfare!
Ved skift af gasflaske og/eller afmontering af slangen skal ventilen på
flasken eller trykregulatoren først lukkes.
Porøse eller beskadigede slanger skal udskiftes.
9. Gasarmatur (fig. 1)
Dette består af en regulatorenhed (B) med indbygget tændsikring, en
brænder med tændrør og en piezoelektrisk tænding (E).
Regulatorenheden kan stilles på tre funktioner:
MAX : høj køleydelse,
MIN : lav køleydelse,
: lukket = lukket for gastilførsel til brænderen.
Tændsikringen holder automatisk gastilførslen til brænderen åben, når
flammen brænder; den spærrer automatisk for gastilførselen, hvis flammen
skulle gå ud.
10. Gasbrænderen tændes (fig. 1)
1. Åbn for flaske- eller trykregulatorventilen.
2. Drej knap (B) mod venstre til »MAX«-stilling, tryk den ind og hold den
inde.
3. Tænd efter ca. 10 sekunder for brænderen ved at trykke flere gange på
knap (E). Hvis køleskabet ikke har været i brug i længere tid eller hvis
gasflasken er blevet skiftet, kan det godt vare over 10 sekunder, før
flammen tændes. Årsag: Luft i slangen. Knap (B) skal holdes nedtrykket
i yderligere 20-30 sekunder, når flammen brænder. Flammen kan
kontrolleres gennem slangehullet (C).
4. Hvis flammen ikke brænder, gentages proceduren efter ca. 1 minuts
forløb.
5. Efter tilstrækkelig afkøling af kølerummet i »MAX«-funktionen, bør
regulatorenheden ved lav udendørstemperatur stilles på »MIN«-
funktionen.
11. Gasbrænderen slukkes (fig. 1+2)
1. Luk for flaske- eller trykregulatorventilen.
2. Drej knap (B) i position = slukket.
DK
21
12. Opbevaring af kølevarer
Opbevar altid levnedsmidler og drikkevarer tillukket i køleboksen. Derved
forhindres varerne i at afgive lugt/smag til hinanden.
Varerne skal helst stilles på en sådan måde, at luften i kølerummet kan
cirkulere frit.
Der må ikke stilles varm mad ind i køleboksen!
Der må under ingen omstændigheder opbevares brændbare
væsker og/eller gasser i køleboksen! Eksplosionsfare!
13. Afrimning og længere tids afbrydelse
Hvis der dannes megen is på fordamperen, forringes kølefunktionen i
køleboksen. Når der har dannet sig et islag på ca. 5 mm tykkelse, anbefales
det at afrime køleboksen. Hertil bliver køleboksen slukket og kølevarerne
fjernet. Brug aldrig varmeapparat, højfjeldssol el. lign. for at frem-skynde
afrimningen! Ved behov kan man lægge en klud dyppet i varmt vand på.
Efter afrimningen tørres vandet af med en ren klud og køleboksen rengøres
som beskrevet i kapitel 4.
Hvis køleboksen ikke skal bruges i længere tid, slukkes der for det og
boksen tømmes for varer. Efter afrimning skal kølerummet rengøres og
tørres omhyggeligt af.
For at undgå, at der dannes dårlig lugt i kølerummet, anbefales det at lade
køleboksens låg stå på klem.
14. Efter længere tids afbrydelse
Hvis køleboksen, efter længere tids driftspause, ikke køler efter tilslutning,
stilles apparatet UDEN TILSLUTTET ENERGIKILDE på hovedet.
Vend efter nogle minutter køleboksen rigtigt og tænd igen.
15. Vedligeholdelse
Udskiftning af gasfilter: Gasfilteret af cellulose sidder bagest i
gastilslutningsstudsen. Når gas-filteret skal skiftes, trækkes filteret ud af
hullet og skiftes ud med et nyt filter. Yderligere service- eller
reparationsarbejde må kun udføres af vor kundeservice.
16. Garanti og kundeservice
Garantibetingelserne er i overensstemmelse med EU-direktiv 44/1999/CE
og med lovgivningen i det pågældende bestemmelsesland.
Ved spørgsmål om garanti og kundeservice samt reservedele bedes De
kontakte vort Dometic Servicenetværk.
DK
22
Garantien dækker ikke skader, der skyldes uhensigtsmæssig anvendelse.
Garantien omfatter ikke ændringer af køleboksen samt anvendelse af
uoriginale Dometic-reservedele.
Garantien bortfalder, hvis køleboksen ikke installeres og anvendes ifølge
anvisningerne.
Angiv venligst køleboksens model, produktnummer og serienummer, hvis
De kontakter Dometic's servicenetværk. Disse oplysninger findes på
typeskiltet, som sidder på bagsiden af køleboksen.
Hvis der opstår en fejl på køleboksen, kontroller først følgende, før De
kontakter vor kundeservice:
Står boksen på et rigtigt sted og er ventilationen i orden?
Står boksen helt vandret?
Er der spænding i stikdåsen?
Er elledningen beskadiget?
Er der en kontakt, der sidder løst?
Sidder stikket rigtigt i stikdåsen?
Er el-termostaten indstillet rigtigt?
Har knappen til tændsikringen (regulatoren) ved gasdrift været holdt inde
længe nok?
Står regulatorknappen i »MAX«-position?
Er gasflaske- eller reduktionsventilen åben?
Er der gas nok i flasken. Hvis man ikke kan mærke væskebevægelse i
flasken, når den rystes, så er flasken tom.
Er der slået to driftsmåder til samtidig? Gas og strøm?
Er der lagt varm mad i køleboksen?
Er der lagt for mange varer i køleboksen på een gang? Varerne skal
stilles på en sådan måde, at luften kan cirkulere frit i kølerummet.
Anvend aldrig karton eller plastplader som mellemlag. Væskebeholdere
skal altid være lukkede.
Skulle ovenstående kontrol ikke resultere i en korrekt funktion af Deres
køleboks, bedes De kontakte vor kundeservice. Angiv defektens art,
apparattype, produktnummer og serie-nummeret (på typeskiltet på
bagsiden).
På denne køleboks ydes der garanti for korrekt funktion i henhold til vore
garantibetingelser.
DK
23
17. Tekniske data
Gasdrift: butan (propan)
Mærkeeffekt: 140 W (104W)
Min. effekt: 91 W (80W)
Gastilførsel: 10,1 g/h (7,4 g/h)
Tilslutningstryk: Kategori I
3B/P
, 30 mbar
Version: »N«
Eldr
ift:
230V(net) 50 Hz: 85 W
12V (autobatteri): 85 W
Kapacitet brutto: 41 L
Kølemedium: 159 g H
2
O+ 86 g NH
3
Kølesystemet er testet for tæthed.
Køleboksen indeholder ikke nogen form for CFC/HCFC.
Der anvendes natriumchromat til korrosionsbeskyttelse (i en koncentration
på mindre end 2% i kølervæsken).
18. Genbrug
Efter at De har pakket køleboksen ud, skal De aflevere emballagematerialet
på det lokale genbrugscenter. Når køleboksen skal bortskaffes, skal den
afleveres hos et specialiseret genbrugscenter, der genindvinder de
brugbare materialer. Resten destrueres på forsvarlig vis.
Apparater, som er mærket med dette symbol, skal afleveres hos
det lokale opsamlingssted til bortskaffelse af elektriske og
elektroniske apparater.
Dette produkt må ikke bortskaffes gennem normal
husholdningsaffald.
Køleskabe fra Dometic har symbolet på dataskiltet (typeskiltet)
invendigt i apparatet.
Denne køleboks opfylder følgende EU-direktiver:
73/23 EWG dateret 19.02.1973 - direktiver for lavspænding.
8/336/EWG dateret 03.05.1989, (inkl. ændring 92/31/EWG) - EMV - direktiv
90/396/EWG (inkl. ændring 94/68/EWG) - gas - direktiv
DK
24
Arvoisa Asiakas,
ole ystävällinen ja lue tämä käyttöohje perusteellisesti ennen kuin
otat uuden kylmälaitteesi käyttöön!
1. Käyttöalue
Tie- ja vesiajoneuvoissa jääkaappia ei saa käyttää kaasulla!
Nestekaasukäyttö ei ole sallittua suljetussa tilassa!
TÄTÄ KYLMÄLAITETTA SAA KÄYTTÄÄ KAASULLA VAIN ULKOTILASSA!
Ulkokäytöllä tarkoitetaan myös käyttö teltoissa (esiteltta), jotka ovat hyvin
tuuletettuja laitetta käytettäessä, sekä maantasalla sijaitsevilla
puutarhaparvekkeilla.
Sähköinen käyttö on sallittua ilman rajoituksia.
Laitteen sijoituspaikkaa on joka tapauksessa suojattava sateelta ja
roiskeelta.
2. Kaasupullojen säilytys
Älä koskaan säilytä nestekaasupulloja paikoissa, missä ei ole tuuletusta tai
maapinnan alapuo-lella (suppilon muotoisessa maasyvennyksessä).
Suojaa pulloa suoralta auringonvalolta. Kaa-supullon lämpötila ei saa
ylittää 50°C.
3. Laitteen sijoitus
Sijoita laite tasaiselle, tukevalle maalle tai vastaavalle alustalle. Suorista
tarvittaessa laite käyttäen vesivaakaa tai vedellä täytettyä astiaa.
Laitteen takapinnan ja takavasteen (seinän) välin on oltava vähintään 10cm
ja sivuttain vä-hintään 5cm.
Vältä sijoitusta kirkkaaseen aurinkoon tai muitten lämpölähteiden
läheisyyteen.
Jäähdytyskoneistossa on oltava hyvä ilmanvaihto. Tämän vuoksi kaapin ylä-
ja alaosassa sekä takaseinässä olevia tuuletusrakoja ei saa peittää.
Näin saat hyvän, energiaa säästävän kylmätehon.
4. Puhdistus
Kun jääkaappi otetaan käyttöön ensimmäistä kertaa, kun se sulatetaan tai,
jos se otetaan pitkäksi aikaa pois käytöstä, sen sisätila ja kansi on pestävä
haalealla vedellä, johon voidaan lisätä pesuainetta. Älä koskaan käytä
hankaavia tai syövyttäviä aineita puhdistukseen. Kuivaa puhdistetut
pinnat pehmeällä keittiöliinalla. Käytä ovitiivisteen puhdistukseen vain
puhdasta vettä ja hiero silloin tällöin siihen talkkijauhetta.
FI
25
5. Verkkovirtakäyttö (AC)
Älä käytä samanaikaisesti muita energiamuotoja - akku/kaasu.
Tarkistakaa, että verkkojännite ja laitteen käyttöjännite (ks. laitteen
takaseinässä oleva kyltti) vastaavat toisiaan.
Jos jännitteet ovat samat voit liittää maadoitetun pistokkeen
asianmukaisesti asennettuun suojamaadoitettuun pistorasiaan. Eri maissa
saattavat poikkeavat pistorasiat vaatia sovittimen.
Kytkentä (kuva 1)
Käännä termostaattinuppia (A) oikealle asentoon 7/MAX. Vasta noin
tunnin kuluttua huo-maat jäähtymisen selvästi (huurretta
lauhduttimessa).
Kylmätilan lämpötilan voit säätää termostaattinupista. »0« = jäähdytys
poiskytkettynä, ar-voilla 1-7 kasvaa jäähdytysteho.
Riittävän läpijäähdytyksen jälkeen (noin 5 tuntia) voit valita
termostaattiasennon keskia-lueelta väliltä 2-5. termostaatti säätää nyt
automaattisesti asetetun lämpötilan.
Poiskytkentä (kuva 1)
Käännä termostaattinuppia (A) vasemmalle asentoon »0« (ennen tätä
asentoa tuntuu pieni vastus).
Irrota verkkopistoke pistorasiasta.
6. Akkukäyttö (DC)
Älä käytä samanaikaisesti muita energiamuotoja - verkkovirta/kaasu!
Virtajohdossa akun ja jääkaapin väliin on asennettava sulake, ellei sitä ole.
12 V jännitteellä maks. 15 A.
Sinun ei tarvitse ottaa huomioon napaisuutta kun liität laitteen. Tarkistakaa,
että akun jännite ja laitteen käyttöjännite (ks. kyltti) vastaavat toisiaan. Jos
ytätte ajoneuvon akkua virranlähteenä, pitäkää jääkaappi toiminnassa
vain ajon aikana, koska muutoin akku tyhjenee eikä moottori enää käynnisty
uudelleen. Akkukäyttöisenä ei jääkaapin lämpötilaa voi säädellä
termostaatilla.
maks. kaapelin pituus
Johdinpinta-ala jännitteellä 12 V
2,5 mm
2
korkeintaan 2,5 m
4,0 mm
2
korkeintaan 4,0 m
6,0 mm
2
korkeintaan 6,0 m
FI
26
Suositus:
Ennen ajomatkaa jääkaappi on esijäähdytettävä verkkovirran avulla.
Kytkentä:
Liitäntäkaapeliin asennettu autopistoke laitetaan pistorasiaan tai
savukkeensytyt-timeen (autopistoketta ei toimiteta jokaisen mallin mukana).
Kytke laite pois päältä:
Vedä pistoke pistorasiasta.
7. Nestekaasukäyttö
Älä käytä samanaikaisesti muita energiamuotoja - verkkovirta/akku. Laitetta
ei saa liittää kau-punki- tai maakaasuun. Laite on tarkoitettu käytettäväksi
vain propaani-/butaanikaasulla.
Tuotekyltissä (ks. laitteen takaseinä) on ilmoitettu vaadittava kaasuliitännän
paine millibaareissa (mbar). Tyyppikilveen on merkitty oikea paine. On
tärkeää että kaasu-pullossa käytetään kiinteällä paineella tomivaa
paineensäädintä (ei säädettävää), joka vastaa tyyppikilveen merkittyä
painetta (Suomessa 30 mbar). Muita paineita ei saa käyttää.
Neulaventtiilillä toimivat kaasuhanat eivät sovi käytettäväksi tämän laitteen
kanssa, eikä pai-neensäädintä saa korvata tällaisella.
8. Kaasun syötön liittäminen
Liitä aina seuraavassa järjestyksessä:
KAASUPULLO
PAINEENSÄÄDIN
LAITE
Kuva 2 näyttää letkuistukka (D), joka on tarkoitettu tähän tarkoitukseen
sallitun nestekaasu-letku ja let-kunkiristimen kiinnitykseen.
Noudata ehdottomasti kyseisen maan ja käyttöpaikan tätä koskevia
määräyksiä!
ytä kaasupulloa vain pystyasennossa ja tarkista erityisen tarkasti laitetta
liitättäessäsi että vuotoja ei esiinny, että kumiletkussa ei ole vetoa tai taitteita
ja että se ei pääse kosketukseen kuumien osien kanssa.
Sijoita aina liitäntäletku ja kaasupullo niin, että niitä ei vahingossa kaada tai
vahingoita.
Avaa kaasuhana pullossa jokaisen uuden liitännän jälkeen ennen kuin
sytytät poltinta, ja tarki-sta liitosten tiiviys peittämällä ne saippuavesiliuoksella
ja tarkkailemalla mahdollisia kuplia, jotka osoittavat vuotoa.
Turvallisuutesi vuoksi:
Älä tarkista vuotoja avoimella liekillä!
Älä tupakoi tarkistusta suorittaessasi!
FI
27
Kun vaihdat kaasupulloa tai/ja irrotat letkun on sinun ensin ehdottomasti
suljettava pullossa sijaitseva kaasuhana tai paineensäädin.
Hauras tai vioittunut kaasuletku on vaihdettava uuteen.
9. Kaasukalusto (kuva 1)
Tähän osaan kuuluu säädin (B), jossa on liekinvalvontalaite, sytytystulpalla
varustettu poltin ja pietsosytytin (E).
Säädin voidaan asettaa kolmeen toimintoasentoon:
MAX : suuri jäähdytysteho,
MIN : pieni jäähdytysteho,
: 'kiinni'-asento = kaasunsyöttö polttimeen on suljettu.
Sytytysvarmistin pitää automaattisesti kaasun syötön polttimeen auki niin
kauan kun liekki palaa; se sulkee automaattisesti kaasun syötön jos liekki
sammuu.
10. Kaasupolttimen sytytys (kuva 1)
1. Avaa pullon kaasuhana tai paineensäädin.
2. Kierrä säätönuppi (B) vasemmalle »MAX«-asentoon, paina sitä ja pidä
se alaspainet-tuna.
3. Sytytä poltin noin 10s kuluttua painamalla painiketta (E) useamman
kerran. Pidemmän käyttökatkoksen tai kaasupullon vaihdon jälkeen voi
kestää kauemmin kuin 10s ennen kuin liekki syttyy. Syy: ilmaa
kaasujohdossa. Kun liekki on syttynyt pidät nuppia (B) pai-nettuna vielä
20-30s ajan ja päästät vasta tämän jälkeen irti. Liekkiä voi katsoa
aukosta (C).
4. Ellei liekki pala tulee sinun toistaa sytytystoimenpide n. 1 minuutin
odotuksen jälkeen.
5. Kun kylmätila on jäähtynyt tarpeeksi MAX-asennossa, säädin on
asetettava MIN-asentoon ympäristön lämpötilan ollessa alhainen.
11. Kaasukäytön lopettaminen (kuvas 1+2)
1. Sulje kaasun tulo pullon kaasuhanasta tai paineensäätimestä.
2. Kierrä säätönuppi (B) asentoon = suljettu.
FI
28
12. Kylmätavaran täyttö
Elintarvikkeet ja juomat on säilytettävä jääkaapissa aina suljettuina.
ytä mikäli mahdollista tavara kylmätilaan niin, että ilma pääsee
kiertämään.
älä laita kuumia ruokia tai juomia laitteeseen!
älä koskaan säilytä palavia nesteitä ja/tai kaasuja kylmälaitteessa!
Räjäh-dys-vaara!
13. Sulatus ja toimenpiteet ennen pitkää
käyttökatkosta
Höyrystimen liian voimakas jäätyminen estää kylmän siirtymisen laitteen
kylmätilaan ja pienentää näin jäähdytystehoa. Jos kylmätilaan on
muodostunut noin 5 mm:n paksuinen jääkerros, jääkaappi on sulatettava.
Tällöin jääkaappi kytketään pois päältä ja tavarat poistetaan kaapista. Älä
koskaan käytä lämpöpuhaltimia, aurinkolamppuja tai vastaavia sulatuksen
nopeuttamiseksi! Tarpeen vaatiessa voi höyrystimen peittää lämpimässä
vedessä lämmitetyllä liinalla. Poista sulatusvesi puhtaalla liinalla kun sulatus
on ohi, ja puhdista kylmätila luvun 4 ohjeiden mukaisesti.
Ellet käytä laitetta pitkään aikaan kytke laite pois käytöstä ja poista
kylmätavara siitä. Sulatuk-sen jälkeen on kylmätila huolellisesti
puhdistettava ja kuivattava.
Jotta kylmätilaan ei muodostu epämiellyttävää hajua, on suositeltavaa jättää
jääkaapin kansi raolleen kaapin ollessa pois käytöstä.
14. Toimenpiteet pitkän käyttökatkoksen jälkeen
Jos jääkaapin jäähdytystoiminto ei käynnisty jääkaapin oltua pitkään pois
ytöstä, asettakaa kaappi ylösalaisin ILMAN VIRTA-/KAASUKYTKENTÄÄ.
Muutaman minuutin kuluttua voitte asettaa jääkaapin taas oikein päin ja
kytkeä uudelleen päälle. Ellei laite vieläkään toimi, voit tarvittaessa toistaa
toimenpiteen useita kertoja.
15. Laitteen huolto
Kaasusuodattimen vaihto: Selluloosasta valmistettu kaasusuodatin sijaitsee
takana kaasunlii-toksessa. Kun kaasusuodattimen vaihto on paikallaan
vedät suodattimen ulos aukosta ja vaihdat uuden tilalle. Muut huolto- ja
korjaustyöt, etenkin kylmäkoneistoon ja kaasupolttimeen kohdistuvia töitä
saavat suorittaa ainoastaan valtuutetut asiakas-palvelupisteet.
FI
29
16. Asiakaspalvelu ja takuu
Takuumääräykset vastaavat Euroopan Unionin direktiiviä 44/1999/CE ja
kunkin maan vastaavia lainmääräyksiä.
Dometic huoltoverkosto vastaa mielellään kaikkiin takuumääräyksiin ja
asiakashuoltoon liittyviin kysymyksiin ja huolehtii varaosien toimituksesta.
Annettu takuu sammuu, jos laite on vahingoittunut epäasiallisen käytön takia.
Samoin takuu ei kata mitään laitteeseen tehtyjä muutoksia tai muiden kuin
alkuperäisten Dometic-varaosien käyttöä.
Takuu sammuu myös, mikäli laitteen asennus ja käyttö ovat tapahtuneet
annettujen ohjeiden vastaisesti.
Mainitse laitteen malli ja sarjanumero, kun otat yhteyttä Dometic-
huoltoverkostoon. Nämä löydät laitteen takana sijaitsevasta tyyppikilvestä.
Tarkista ystävällisesti ensin seuraavaa ennen kuin soitat asiakaspalveluun
jos laitteessa esiin-tyy häiriö:
Onko laite asianmukaisella paikalla ja saako se tarvittavan ilmanvaihdon?
Seisooko laite vaakasuorassa?
Onko pistorasiassa jännitettä?
Onko liitäntäkaapeli vioittunut?
Onko liitoskohta irronnut?
Onko pistoke kunnolla pistorasiassa?
Onko sähkötermostaatti oikein säädetty verkkokäytössä?
Oletko kaasukäytössä painanut sytytysvarmistinta (säätöosaa)tarpeeksi
pitkään?
Onko säätönuppi käännettynä »MAX«-asentoon?
Onko pullon kaasuhana tai paineensäädin avattu?
Onko nestekaasupullossa vielä kaasua? Ellet huomaa nesteen
liikehdintää pullossa kun heilutat sitä, niin se on tyhjä.
Oletko kytkenyt useamman käyttötavan samanaikaisesti? Kaasun ja
sähkön?
Oletko sijoittanut kuumia ruokia kylmätilaan?
Oletko täyttänyt liikaa kylmätavaraa kerralla? Aseta tavara niin, että ilma
pääsee kier-tämään kylmätilassa. Älä aseta pahvia tai muovilevyjä
välikkeiksi. Pidä aina nestepak-kaukset suljettuina.
Ellei laite näistä tarkistuksista huolimatta toimi, tulee sinun soittaa
asiakaspalveluumme. Ilmoittakaa vian laatu, laitetyyppi, tuotanto- ja
sarjanumerot (takaseinässä oleva kyltti).
Annamme tämän laitteen moitteettomalle kunnolle takuun takuuehtomme
puitteissa.
FI
30
17. Tekniset tiedot
Kaasukäyttö: butaan (propaan)
Nimellislämpökuorma: 140 W (104W)
Pienin lämpökuorma: 91 W (80W)
Kaasun liitäntäarvo: 10,1 g/h (7,4 g/h)
Liitäntäpaine: luokka I
3B/P
, 30 mbar
Rakenne: »N«
Sähkökäyttö:
230V(verkko) 50 Hz: 85 W
12V (auton akku): 85 W
Kokonaistilavuus: 41 L
Kylmäaine: 159 g H
2
O+ 86 g NH
3
Jäähdytyskierron tiiveys on koestettu.
Laite ei sisällä CFC/HCFC- eikä fluorattuja hiilivety-yhdisteitä (freonia).
Natriumkromaattia käytetään korroosiota ehkäisevänä aineena (alle 2
painoprosenttia jäähdytysnesteessä).
18. Materiaalien kierrätys
Kierrätettävä pakkausmateriaali tulisi toimittaa uusiokäytön varmistamiseksi
paikalliseen jätteenkeräysjärjestelmään. Kun laite hävitetään, se toimitetaan
paikalliseen kierrätyslaitokseen uudelleen käytettävien materiaalien oikean
ytön varmistamiseksi ja muiden osien asianmukaiseksi hävittämiseksi.
Laitteet, jotka on merkitty viereisellä symbolilla, tulee toimittaa
paikalliseen keräyspisteeseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
jätehuoltomääräysten mukaisesti.
Tätä tuotetta ei saa hävittää normaali kotitalousjätteiden mukana.
Dometic jääkaapeissa symboli löytyy laitteen sisäpuolelle
sijoitetusta tyyppikilvestä.
Laite vastaa seuraavia EY-direktiivejä:
73/23/ETY pv. 19.02.1973 - pienjännitedirektiivi
89/336/ETY pv. 03.05.1989 (sekä muutosdirektiivi 92/31/ETY) - EMC-
direktiivi
90/396/ETY (sekä muutosdirektiivi 93/68/ETY) - kaasudirektiivi.
FI
31
JÄÄKAAPIN NESTEKAASULIITÄNNÄN
ASENNUSOHJE
Jääkaappi toimii nestekaasulla, jonka paine on 30 mbar. Varmistakaa, että
tämä luku on merkitty jääkaapin arvokilpeen. Varmistakaa myös, että
jääkaappiin virtaavan kaasun paine on oikea (kts. kaasupullossa olevasta
painesäätimestä)
Huom! Jääkaappia ei saa käyttää kaupunki- tai maakaasulla!
LETKUASENNUS:
Nestekaasuliitännässä on noudatettava voimassa olevia määräyksiä.
Nestekaasua saa johtaa kaasupullosta letkulla ainoastaan yhteen
käyttölaitteeseen. Tällaisen letkuasennuksen saa tehdä itse.
Asennuksessa on tällöin otettava huomioon seuraavat seikat:
Nestekaasuletkun on oltava nestekaasulle standardisoitu ns.
kotitalousletku, jonka pituus on enintään 1,2 metriä ja sisähalkaisija 10
mm.
Painesäädin kiinnitetään suoraan pulloventtiiliin. Huom. Käytä
ainoastaan kotitalouskäyttöön tarkoitettua 30 mbar
matalapainesäädintä.
Ns. korkeapainesäätimen käyttö on ehdottomasti kielletty!
Letku kiinnitetään painesäätimeen ja jääkaapin letkuistukkaan ja
kiinnitys varmistetaan molemmissa päissä letkunkiristimellä (katso kuva
letkuasennus)
Rakennusosan tai kalusteen, kuten
keittiön kaapin seinämän läpi viety
letku suojataan läpivientikohdasta niin,
ettei letku pääse liikkuessaan
vaurioitumaan.
Letkun lämpötila saa nousta
korkeintaan +60° C:een.
yttölaitteen paino ei saa rasittaa
letkua.
FI
Liitoksen tiiviys tarkas-
tetaan saippuavedellä.
EI KOSKAAN ESIM.
TULITIKULLA!
32
Tiivistyskoe:
Nestekaasuasennukselle on aina tehtävä tiivistyskoe. Kun painesäädin on
liitetty nestekaasupulloon sekä letku painesäätimeen ja jääkaapin
letkuistukkaan, avataan pulloventtiili mutta pidetään jääkaapin sulku-venttiili
suljettuna. Tämän jälkeen sivellään liitokset saippuavedellä. Mikäli
liitoksessa on vuoto, kuplii saippuavesi ja tarpeellinen lisäkiristys voidaan
tehdä, minkä jälkeen saippuavesikoe vielä uusitaan.
Huom! Vuotoja ei saa koskaan hakea avotulella, esim. palavalla
tulitikulla.
KIINTEÄ ASENNUS:
Milloin letkuasennusta ei voida tehdä em. määräysten mukaisesti,
nestekaasuliitäntä on tehtävä kiinteästi metalliputkea käyttäen. Kiinteän
asennuksen saa tehdä vain Turvatekniikan keskuksen hyväksymä
asennusliike (ns. valtuutettu kaasuasentaja). Asennuksen suorittanut liike
vastaa siitä, että sen asentama käyttölaitteisto on määräysten mukainen.
Tästä asennusliikkeen tulee antaa työn teettäjälle kirjallinen todistus.
LETKUASENNUS
Painoventtiiliin (PV)
sopivan painesäätimen
kiinnittäminen:
Kiinnitysrengas nostetaan
kuvan osoittamalla tavalla
ja painesäädin
työnnetään pulloventtiilin
päälle. Kiinnitysrengasta
painetaan alaspäin,
kunnes kuuluu vaimea
"klik".
FI
33
Kierreventtiili (KV) ja
siihen sopiva painesäädin
kiinnitetään kuvien
mukaisesti.
Mutterissa on
vasenkätinen kierre -
mutteri kiristyy
käännettäessä vasta-
päivään.
jääkaapin
letkuistukka
Letkun kiinnittäminen painesäätimeen
ja jääkaapin letkuistukkaan.
FI
34
Fig. 1
D
C
/

teistes keeltes