Stanley FME720 Kasutusjuhend

Kategooria
Elektrilised tööriistad
Tüüp
Kasutusjuhend
2
Eesti keel (Originaaljuhend) 7
Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) 16
7
EESTI KEEL
Ette nähtud otstarve
See Stanley Fat Maxi liugleva ühendlõike eerungisaag on
mõeldud vaid puidu, plasti ja mitteraudmetalli saagimiseks.
Tööriist on ette nähtud nii professionaalseks kui ka koduseks
kasutamiseks.
Ohutus eeskirjad
Üld ised hoiatused elektritööriistade kasutamiseks
Hoiatus! Lugege läbi kõik hoiatused ja juhised.
Kõigi juhiste täpne järgimine aitab vältida elektri-
löögi, tulekahju ja/või raske kehavigastuse ohtu.
Hoidke kõik hoiatused ja juhised tuleviku tarvis alles.
Hoiatustes kasutatud termin „elektritööriist” viitab võrgutoitel
töötavatele (juhtmega) ja akutoitel töötavatele (juhtmeta)
elektritööriistadele.
1. Töökoha ohutus
a. Hoidke töökoht puhas ja hästi valgustatud. Korrast
ära ja pimedad tööalad soodustavad õnnetuste juhtu-
mist.
b. Ärge kasutage elektritööriistu plahvatusohtlikus
keskkonnas, näiteks tuleohtlike vedelike, gaaside
või tolmu läheduses. Elektritööriistad tekitavad säde-
meid, mis võivad süüdata tolmu või aurud.
c. Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad elektritööriista
kasutamise ajal ohutus kauguses. Tähelepanu
hajumisel võite kaotada kontrolli tööriista üle.
2. Elektriohutus
a. Elektritööriista pistikud peavad vastama pistiku-
pesale. Ärge kunagi muutke pistikut mis tahes
moel. Ärge kasutage maandatud elektritööriistade
puhul adapterpistikut. Muutmata pistikud ja sobivad
pistikupesad vähendavad elektrilöögiohtu.
b. Vältige kehalist kontakti selliste maandatud pinda-
dega nagu torud, radiaatorid, pliidid ja külmkapid.
Elektriögi oht tõuseb, kui teie keha on maaga ühendu-
ses.
c. Vältige elektritööriistade sattumist vihma kätte või
märgadesse tingimustesse. Elektritööriista sattunud
vesi suurendab elektrilöögi ohtu.
d. Kasutage toitekaablit õigesti. Ärge kunagi kasutage
seadme toitekaablit selle kandmiseks, tõmbami-
seks või pistiku eemaldamiseks seinakontaktist.
Kaitske kaablit kuumuse, õli, teravate servade ja
liikuvate osade eest. Kahjustatud või sassis kaablid
suurendavad elektrilöögiohtu.
e. Kui kasutate tööriista välitingimustes, tarvitage
kindlasti välitingimustesse sobivat pikenduskaab-
lit. Välitingimustesse sobiva pikenduskaabli kasutamine
vähendab elektrilöögiriski.
f. Kui elektritööriista niisketes tingimustes kasutami-
ne on vältimatu, kasutage rikkevoolukaitset (RCD).
Rikkevoolukaitsme kasutamine vähendab elektrilöögi
ohtu.
3. Isiklik ohutus
a. Säilitage valvsus, jälgige, mida teete, ja kasutage
elektritööriista mõistlikult. Ärge kasutage elekt-
riöriista väsinuna ega alkoholi, narkootikumide
või arstimite mõju all olles. Kui elektritööriistaga
töötamise ajal tähelepanu kas või hetkeks hajub, võite
saada raskeid kehavigastusi.
b. Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke alati
nägemiskaitset. Isikukaitsevahendid nagu tolmumask,
mittelibisevad jalanõud, kiiver ja kuulmiskaitse vähen-
davad õigetes tingimustes kasutades kehavigastusi.
c. Vältige tahtmatut käivitamist. Veenduge enne
tööriista vooluvõrku ja/või aku külge ühendamist,
kättevõtmist ja kandmist, et toitelüliti on väljalülita-
tud asendis. Kandes tööriista, sõrm lülitil, või ühenda-
des toiteallikaga tööriista, mille lüliti on tööasendis, võib
juhtuda õnnetus.
d. Enne elektriöriista sisselitamist eemaldage
kõik reguleerimisvõtmed ja mutrivõtmed. Tööriista
pöörleva osa külge jäetud mutri- või mõni muu võti võib
tekitada kehavigastusi.
e. Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlalt ja hoidke
tasakaalu. See tagab parema kontrolli tööriista üle
ettearvamatutes situatsioonides.
f. Kandke nõuetekohast riietust. Ärge kandke loten-
davaid rõivaid ega ehteid. Hoidke juuksed, riided ja
kindad eemal liikuvatest osadest. Lotendavad rõivad,
ehted ja pikad juuksed võivad jääda liikuvate osade
külge kinni.
g. Kui seadmetega on kaasas tolmueraldusliidesed ja
kogumisseadmed, siis veenduge, et need on ühen-
datud ja õigesti kasutatavad. Tolmukogumisseadme
kasutamine võib vähendada tolmuga seotud ohte.
4. Elektritööriista kasutamine ja hooldamine
a. Ärge koormake elektriöriista üle. Kasutage
konkreetseks otstarbeks sobivat elektriöriista.
Elektritööriist töötab paremini ja ohutumalt võimsusel,
mis on tööks ette nähtud.
b. Ärge kasutage elektriöriista, kui seda ei saa
lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritööriist, mida ei
saa lülitist juhtida, on ohtlik ja vajab remonti.
c. Enne reguleerimist, tarvikute vahetamist ja tööriis-
ta hoiule panemist eemaldage tööriist vooluvõrgust
ja/või eemaldage aku. Nende kaitsemeetmete raken-
damine vähendab elektritööriista soovimatu käivitamise
ohtu.
d. Pikemaks seisma jäetud elektriöriistu hoidke
lastele kättesaamatus kohas. Mitte lubada tööriista
kasutada inimestel kes pole saanud vastavat välja-
õpet või pole lugenud kasutusjuhendit. Oskamatu-
tes kätes on elektritööriistad ohtlikud.
8
EESTI KEEL
e. Hooldage elektriöriistu. Veenduge, et liikuvad
osad on õiges asendis ega ole kinni kiilunud, de-
tailid on terved ja puuduvad muud tingimused, mis
võivad mõjutada tööriista tööd. Kahjustuste korral
laske tööriista enne edasist kasutamist remontida.
Tööriistade halb hooldamine põhjustab palju õnnetusi.
f. Hoidke lõiketarvikud terava ja puhtana. Õigesti
hooldatud ja teravate servadega lõikeriistad kiiluvad
väiksema tõenäosusega kinni ning neid on lihtsam
juhtida.
g. Kasutage elektritööriista, tarvikuid, otsakuid jms
vastavalt käesolevas juhendis toodule, võttes
arvesse nii tööpiirkonda kui ka tehtava töö iseloo-
mu. Tööriista kasutamine mittesihtotstarbeliselt võib
põhjustada ohtliku olukorra.
5. Teenindus
a. Laske tööriista korrapäraselt hooldada kvali tsee-
ritud remondiökojas ja kasutage ainult originaal-
varuosi. See tagab tööriista ohutuse säilimise.
Lisa hoiatused elektritööriistade kasutamiseks
Hoiatus! Täiendavad hoiatused elektriliste eerun-
gisaagide kasutamisel.
Ärge kasutage pragunenud, paindunud, kahjustunud
ega deformeerunud saelehti.
Asendage kulumise korral pingi vahetükk.
Ärge kasutage soovitatust suurema ega väiksema
läbiõduga saelehed. Sobiva saelehe kohta vaadake
tehnilisi andmeid. Kasutage ainult selles kasutus-
juhendis kindlaks määratud saelehti, mis vastavad
standardile EN 847-1.
Ärge kasutage kiirikterast saelehti.
Kandke kindaid, kui käsitsete saelehti ja jämedaid
materjale (saelehti tuleb kanda hoidikus, kui võimalik).
Kasutage tolmukotti, kui saete puitu.
Hoidke elektriöriista töötamise ajal ainult isolee-
ritud käepidemetest, kui teete tööd, mille käigus
võib lõiketarvik puutuda kokku varjatud juhtmete
või oma toitekaabliga. Voolu all oleva juhtmega
kokkupuutumisel satuvad voolu alla ka elektritööriista
lahtised metallosad ning võivad anda kasutajale elektri-
löögi.
Kinnitage detail stabiilse aluse külge pitskruvidega
või muul sobival viisil. Detaili hoidmisel käega või
vastu keha on detail ebastabiilne ja nii võib selle üle
kaduda kontroll.
Hoiatus! Kokkupuude lihvimisel tekkiva tolmuga
või selle sissehingamine võib mõjuda halvasti
seadme kasutaja ning võimalike kõrvalseisjate
tervisele. Kandke tolmumaski, mis on mõeldud
kaitseks tolmu ja aurude eest, ning veenduge, et
tööalasse sisenevad isikud oleksid samuti kaitstud.
Kaaluge spetsiaalsete müra vähendavate saelehtede
kasutamist.
Valige õige ketas lõigatava materjali jaoks.
See eerungisaag on mõeldud vaid puidu, plasti ja
mitteraudmetalli saagimiseks.
Ärge kasutage masinat ilma kaitsekatet paigaldamata.
Ärge kasutage masinat, kui kaitsekate ei tööta või kui
seda pole korralikult hooldatud.
Kaldsaagimisel veenduge, et konsool on kindlalt ksee-
ritud.
Enne iga lõiget tuleb tagada, et masin on stabiilne.
Hoidke käepidemed kuivad, puhtad ning vabad õlist ja
määretest.
Hooldage seadet ümbritsevat ala korralikult ning
eemaldage sellelt lahtine materjal, näiteks laastud ja
äralõigatud tükid.
Tagage, et masin ja tööala on piisava üld- ja kohtval-
gustusega.
Ärge laske masinat käitada koolitamata inimesel.
Enne kasutamist veenduge, et ketas on korralikult kin-
nitatud. Veenduge, et saeketas pöörleb õiges suunas.
Hoidke saeketas teravana.
Tagage, et saekettale märgitud kiirus on vähemalt
võrdne saele märgitud kiirusega;
Paigaldatud laserit ei tohi vahetada erinevat tüüpi laseri
vastu. Laserit tohib remontida volitatud remondiagent
või Stanley Fat Maxi teeninduspersonal.
Enne hooldust ja saeketta vahetamist eemaldage
seade vooluvõrgust.
Ärge kunagi puhastage, hooldage ega eemaldage
äralõigatud või muid töödetaili osi lõikealast, kui masin
töötab ja kui sae pea pole puhkeasendis.
Võimalusel kinnitage seade pingi külge.
Kinnitage detail. Töödetaili hoidmine klammerdussead-
mega on kindlam, kui hoides seda käega.
Kinnitage detail alati tugevalt klambriga. Ärge töötage
detailidega, mis on liiga väikesed klammerdamiseks,
muidu on käe kaugus pöörleva sae kettast liiga väike.
Kasutage alati lisatuge, kui saete pikki töödetaile.
Enne töö algust veenduge, et kõik lukustusnupud ja
hoovad on kinni.
Mitte kunagi ärge kasutage saagi ilma laua vahetükita.
Mitte kunagi ärge viige kätt saelehe lähedale, kui saag
on ühendatud vooluvõrku.
Mitte kunagi ärge püüdke peatada kiiresti liikuvat
seadet tööriista või muu eseme surumisega vastu sae-
ketast; see võib põhjustada tahtmatult raske õnnetuse.
Enne mis tahes tarvikute kasutamist või paigaldamist
lugege kasutusjuhendit. Tarvikute vale kasutamine võib
põhjustada kahjustusi.
Ärge kasutage abrasiivseid kettaid.
Enne lüliti sisse/välja lülitamist tõstke saeketas detailis
olevast laua sisendist välja.
Ärge asetage midagi vastu ventilaatorit mootori võlli
toetamiseks.
9
EESTI KEEL
Saeketta kaitsetõuseb automaatselt, kui konsool
tuuakse alla; see läheb alla saeketta kohale, kui tõsta
konsool üles. Kaitset võib tõsta käsitsi saeketta paigal-
damisel ja eemaldamisel ning sae kontrollimisel. Mitte
kunagi ärge tõstke saeketta kaitset käsitsi, kui masin ei
ole välja lülitatud.
Kontrollige regulaarselt, et mootori ventilatsiooniavad
on puhtad ja vabad laastudest.
Ärge kasutage asbesti sisaldavat materjali. Asbesti
peetakse kantserogeenseks.
Ärge kunagi muutke elektritööriistal olevaid hoiatusi
loetamatuks.
Ärge kunagi seiske elektritööriistal. Rasked vigastused
võivad tekkida, kui elektritööriist kukub ümber või kui
see puutub kokku saelehega.
Ärge haarake saelehest pärast töötamist, enne kui see
on maha jahtunud. Saeleht muutub töötamise ajal väga
kuumaks.
Liikuge saekettaga detaili vastu ainult siis, kui see on
sisse lülitatud. Muidu esineb tagasilöögioht, kui saeleht
kiilub töödetaili külge.
Selles kasutusjuhendis on kirjeldatud ettenähtud otstar-
vet. Seadme ja selle tarvikute kasutamine igasuguseks
muuks otstarbeks peale selles kasutusjuhendis ette
nähtute võib kaasa tuua kehavigastuse ja/või varalise
kahju.
Mitte kunagi ärge viige oma käsi lõikepiirkonna läheda-
le. Hoidke käsi väljaspool "Käte keeluala", mis hõlmab
kogu lauda ja mis on sildiga "ed keelatu" sümboliga.
Et vältida materjali viskumisest tekkivaid vigastusi,
katkestage sae ühendus vooluvõrguga, et vältida
juhuslikku sisselülitamist, ja siis eemaldage väikesed
materjalid.
Enne kasutamist ja pärast igasugust hooldustööd
tuleb kontrollida ketta kaitsekatet, et tagada nõuete-
kohane talitlus. See test tuleb viia läbi väljalülitatud
ja vooluvõrgust eemaldatud saega. Käsi tuleb üles
tõsta ja langetada tagamaks, et kaitsekate katab lehe
ja leht ei puuduta kaitsekatet. Kui kaitsekate ei tööta
korralikult, laske oma elektriöriista kvali tseeritud
remondiagendil hooldada. Võtke ühendust Stanley Fat
Max klienditeenindusega oma lähima teenindusagendi
jaoks.
Muud ohud.
Saagide kasutamisega kaasnevad järgmised ohud: Ka
asjakohaste o hutusnõuete järgimisel ja turvaseadeldiste
kasutamisel ei saa teatud ohte vältida. Need on järgmised:
Vigastuste tekkimine pöörlevate/liikuvate osade puudu-
tamisel.
Kuulmiskahjustused.
Pöörleva saelehe katmata osade poolt põhjustatud
õnnetuste oht.
Vigastusriski tekkimine osade, terade või tarvikute
vahetamisel.
Sõrmede muljumise oht kaitsete avamisel.
Puidu, eriti tamme, kase ja MDF-plaatide saagimisel
tekkiva tolmu sissehingamisest põhjustatud terviseohud.
Vigastuste tekkimine seadme pikemaajalisel kasu-
tamisel. Tööriista pikemaajalisel kasutamisel tehke
regulaarselt puhkepause.
Lisaohutusjuhised laserite kohta
See laser vastab 1M klassi nõuetele vastavalt standardile
IEC 60825-1:2007. Ärge asendage laserdioodi teist tüüpi
dioodiga. Kui laser on kahjustunud, laske see parandada
volitatud remonditöökojal. Ärge kasutage laserit muul
eesmärgil peale laserjoonte projitseerimise.
Ärge kunagi vaadake otse laserkiire suunas.
Ärge kasutage laserkiire vaatamiseks optilisi vahen-
deid.
Ärge kunagi seadke tööriista asendisse, milles laserkiir
võib tabada inimest pea kõrgusel.
Ärge laske lastel laseri lähedusse minna.
Hoiatus! Vältige otsest silmsidet. Laser kiirgab, kui laseri
juhik on sisse lülitatud. Vältige otsest silmsidet. Katkestage
alati eerungisae ühendus vooluvõrguga, enne mis tahes
kohanduste tegemist.
Laserisuunaja pole mänguasi ja see ei tohi sattuda las-
te kätte. Selle seadme väärkasutamine võib põhjustada
ärritavaid silmakahjustusi.
Igasugune laseri võimsuse suurendamine on keelatud.
Igasugune vastutus kahjustuste eest, mis on nende
ohutuseeskirjade järgimatusest tekkinud, on välistatud.
Kui kasutate laserisuunajat, ärge suunake laserkiirt
inimestele ja/või peegelpindadele. Isegi madala inten-
siivsusega laserkiir võib silmakahjustusi põhjustada.
Seetõttu ärge vaadake laserkiire suunas.
Laserisuunaja ei hõlma teeninduskomponente. Ärge
avage korpust, muidu kaotab garantii kehtivuse.
Kõrvalseisjate ohutus
Seade ei sobi kasutamiseks füüsilise või vai mse
puudega ega ka kogenematule või väheste teadmis-
tega inimesele (s.h lapsed), kes ei tööta ohutuse eest
vastutava isiku järelevalve all või keda vastav isik pole
seadme kasutamise asjus instrueerinud.
Laste üle tuleb pidada järelevalvet, et nad ei mängiks
seadmega.
Vibratsioon
Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis sisalduvad
deklareeritud vibratsioonitasemed on mõõdetud vastavalt
standardis EN 60745 kirjeldatud standardsele katsemee-
todile ning neid võib kasutada tööriistade võrdlemiseks. Dek-
lareeritud vibratsioonitaset võib samuti kasutada kokkupuute
esmaseks hindamiseks.
Hoiatus! Elektritööriista tegelikul kasutamisel võib vibrat-
sioon erineda deklareeritud väärtusest, sõltuvalt tööriista
10
EESTI KEEL
kasutamise viisidest. Vibratsioonitase võib ületada eespool
toodut.
Vibratsiooniga kokkupuute hindamisel selleks, et määrata
kindlaks direktiiviga 2002/44/EÜ nõutud meetmed töökohal
elektritööriistu kasutavate isikute kaitsmiseks, tuleb võtta
arvesse tegelikke kasutustingimusi ja tööriista kasutamise
viisi, sealhulgas töötsükli kõiki osi, näiteks lisaks reaalse
kasutamise ajale ka neid aegu, mil tööriist on välja lülitatud
või töötab tühijooksul.
Tööriistal olevad sildid
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:
Hoiatus! Vigastusohu vähendamiseks peab
kasutaja tähelepanelikult lugema kasutusjuhendit.
Kandke kaitseprille või goggle-tüüpi prille.
Kandke kuulmiskaitset.
Kandke tolmumaski.
Seda toodet ei tohi kasutada alla 16-aastased
lapsed.
Käte keeluala - hoidke sõrmed ja käed pöörleva-
test saelehtedest eemal.
Kandke kindaid, kui käsitsete saelehti.
Hoiatus! Laserkiirgus.
Ärge vaadake laserkiire suunas.
Ärge vaadake optilise instrumendiga otse laserkiire
suunas.
Vaata laseri tooteomadusi.
Elektriohutus
See tööriist on topeltisolatsiooniga, seetõttu pole
maandusjuhe vajalik. Kontrollige alati, et toitepinge
vastab andmesildile märgitud väärtusele.
Kui toitekaabel on kahjustunud, tuleb lasta see ohutuse
tagamiseks tootjal või Stanley Fat Maxi volitatud hool-
duskeskusel välja vahetada.
Pinge langused
Voolutõuked põhjustavad lühiajalisi pinge langusi. Eba-
soodsates elektrivooluga varustamise tingimustes, võib see
mõjutada teisi tööriistu. Kui süsteemi vooluga varustamise
taki stus on madalam kui 0,34 , siis tõenäoliselt häireid ei
teki.
Pikenduskaabli kasutamine
Kasutage alati ainult tunnustatud pikenduskaablit, mis
sobib laadija sisendvõimsusega (vt tehnilisi andmeid).
Enne kasutamist veenduge, et pikendus kaabel pole
kahjustatud ega kulunud. Vahetage kahjustatud või
defektne pikenduskaabel välja. Kui kasutate kaablirulli,
kerige see alati täielikult lahti. Kui kasutate pikendus-
juhet, mis ei sobi tööriista toitesisendiga või mis on
kahjustunud või muul moel rikkis, võib see põhjustada
tulekahju- või elektrilöögi ohtu.
Osad
Sellel tööriistal on järgmised osad või mõned neist.
1. Toitelüliti
2. Peamine töökäepide
3. Käivituslüliti
4. Mootori korpus
5. Liikuv m adal kaitsekate
6. Lauapikenduse materjali stopper (parem)
7. Lauapikendus (parem)
8. Lõhikplaat
9. Eerungi klamber
10. Eerungi lukustusnupp
11. Eerungi tugihoob
12. Eerungi asendi reguleersuunaja
13. Eerungiskaala
14. Pöörlev laud
15. Pingile kinnitamise avad
16. Klambri asukohakinnitused
17. Lauapikendus (vasak)
18. Lauapikenduse materjali stopper (vasak)
19. Lauapikenduse kinnitusnupp
20. Kõrge liuglev tõkke klamber
21. Vasakukäelise ke
22. Vasakukäeline kõrge liuglev tõke
23. 33,9° kaldnurga tihvt
24. Tagumine kandehoob
25. Saetolmu väljapääs
26. Metallist ülemine kaitsekate
27. Eesmine kandehoob
28. Eemaldatav harjakarp
29. Kandur
30. Kaldnurga lukustushoob
31. Kaldeskaala
32. Paremakäelise ke
33. Laser
34. Saeleht
11
EESTI KEEL
35. Võlliluku nupp
36. Saekäe vabastushoob
Joonis R
53. Pitskruvi
Kokkupanemine
Hoiatus! Enne kokkupanemist veenduge, et tööriist on välja
lülitatud ja vooluvõrgust eemaldatud.
Märkus: See tööriist on reguleeritud täpselt enne t ehasest
tarnimist. K ontrollige järgmist täpsust ja kohandage neid
vajadusel, et saada parimad töötulemused.
Laserkiir
Laserkiire joondamine on seadistatud tootmisallika juures
ning see ei ole mõeldud kasutajapoolseks reguleerimiseks.
Eerunginurga reguleerimine
Liugleva ühendlõike eerungisae skaalat on k erge lugeda,
näidates eerungi nurkasid 0° kuni 47° vasakule ja paremale.
Kõige tavalisem nurga ike seadistuspilud on positiivsete
stopperitega, mis aitavad vajalikku asendisse kiiresti regu-
leerida. Järgige allpool toodud juhiseid kiireks ja täpseks
reguleerimiseks.
Eerungi klamber (joonis B)
Eerungi klamber (9) võimaldab seada saage kindlasse nur-
kadesse peale eelseadistatud nurkade 0°, 1, 22,, 31,6°
ja 47°, mis on seadistatud eerungi tugihoovaga (11).
Kaldnurga stopperite reguleerimine 90° ja 45°
juures (joonis C - F)
Vabastage kaldnurga lukustushoob (30) ja viige
lõikepea täielikult paremale ning kinnitage kaldnurga
lukustushoob .
Kasutage nurgikut, et seadistada leht laua suhtes 9
alla (joonis D).
Kui on vaja reguleerida, vabastage lukustusmutter (41)
ja reguleerige polti (40) võtmega nii, et leht oleks laua
suhtes 90° all.
Keerake lukustusmutter (41) kinni.
Joondage kaldnurga indikaator (39) 0° märgistusega,
reguleerides kruvi (38).
Kui reguleerite 45° stopperit, tuleb veenduda, et vasakukäe-
line kõrge liuglev tõke (22) on reguleeritud nii, et lõikepea
saab viia 45° asendisse (joonis E).
Vabastage kõrge liuglev tõkke klamber (20) ja liigutage
kõrge liuglev tõke (22) lehest eemale.
Pingutage kõrge liugleva tõkke klambrit (20).
Tõmmake välja 33,9° kaldnurga tihvt (23) ja järgige
sama protseduuri 90° jaoks, kuid liigutage lõikepead
vasakule ja kasutage lukustusmutrit (43) ja reguleerpolti
(42).
Tõkke reguleerimine (joonis G - H)
Langetage lõikepea ja lükake lukustustihvti (46). Veen-
duge, et laud on 0° eerungi asendis.
Asetage kombinatsiooni nurgik vasakukäelise tõkke
(21) vastu ja sae lehe (34) kõrvale (joonis G).
Kui leht ei puuduta nurgikut mööda pikikülge, vabastage
kolm kruvi (44) (joonis H) ja reguleerige tõket.
Pingutage kolme kruvi (44).
P ingi paigaldamine (joonis I)
Märkus: Soovitame tungivalt, et kinnitate eerungisae tuge-
valt poltidega pingi külge, et tagada oma masina maksimaal-
ne stabiilsus. Veenduge, et masin on esimesel võimalusel
pingi külge kseeritud.
Tuvastage ja märgistage pingil nelja poldi augud.
Puurige pinki Ø10 mm puuriotsakuga.
Kinnitage eerungisaage poltide, seibide ja mutritega
pingi külge.
Märkus: Need kinnitid ei tule koos tööriistaga.
Kasutamine
Ärge hoid ke käsi saekettale lähemal kui 150 mm.
Hoidke detaili saagimisel tihedalt vastu lauda ja tõket.
Hoidke käsi samas asendis, kuni lüliti on vabastatud ja
saeketas on täielikult peatunud.
Enne saagimist tehke sisselülitamata saega alati
prooviliigutusi, et näha saeketta liikumisteekonda.
Ärge asetage käsi risti.
Hoidke mõlemad jalad kindlalt põrandal ja säilitage
tasakaal.
Sae konsooli viimisel vasakule ja paremale liikuge
sellega kaasa ning seiske saekettast veidi kõrval.
Pliiatsijoone järgimisel vaadake läbi kaitses olevate
pilude.
Hoiatus! Paigaldage alati tolmueraldusseade, kui lõikate
puitu. Tolmukott on kaasas. Paigaldage tolmukott, pigistades
tolmukoti ava metallklambrid kokku, kui asetate selle
tolmukoti väljapääsule (25), klambrite vabastamine laseb siis
tolmukotil tugevasti sae tolmu väljapääsu külge kinnituda.
Hoiatus! Veenduge, et töödetail on tugevalt oma kohal
klambritega, enne kui alustate tööga. Töödetaili miinimum-
suurust, mida saab kasutada, on (L) 150mm × (W) 50mm ×
(H) 3mm. Kui töödetail pole tugevalt oma kohale kinnitatud,
võivad tekkida rasked vigastused.
Peamised ületõmmatavad eerungisae töö d
(joonis A, H ja R)
Kasutage alati klambrit (53), et hoida töödetaili tugevalt
oma kohal. Kaks auku (45 - joonis H) ja (16 - joonis
A) on klambri jaoks (53 joonis R). Tagage, et klamber
(53) vajutatakse tugevalt kinnitusavasse, enne klambri
kinnitamist töödetaili külge.
Hoiatus! Veenduge, et töödetail on tugevalt oma kohal
klambritega, enne kui alustate tööga. Kui töödetail pole
12
EESTI KEEL
tugevalt oma kohale kinnitatud, võivad tekkida rasked
vigastused.
Asetage töödetail alati tõkke vastu. Igasugust tükki, mis
on paindunud või moondunud, ei saa hoida lamedalt
laual ja tõkke vastas võib leht kinni kiiluda ja seda ei
tohi kasutada.
Ülembelõige (joonis I ja J)
Hoiatu s! Ärge kunagi tõmmake lõikepea koostet võib
pöörlevat lehte enda suunas lõikamise ajal. Leht võib hakata
ülespoole liikuva mööda töödetaili, põhjustades lõikepea
koostel ja keerleval lehel tagasilööki. Ärge kunagi langetage
pöörlevat saelehte, enne kui tõmbate lõikepea sae ette.
Avage kandur (29) lukustusmutriga (48) ja laske lõike-
pea koostel vabalt liikuda (joonis J).
Liigutage lõikepea vajalikku eerungi nurka ja kaldnurka
kooskõlas eerungilõike ja kaldlõike protseduuridega.
Hoidke peamist töökäepidet (2) ja tõmmakekandur (29)
edasi, kuni saelehe keskosa on töödetaili esiotsa kohal.
Kasutage toitelülitit (3) ja vajutage saekäe vabastushoo-
va (36), et langetada lõikepea.
Kui saag saavutab täiskiiruse, vajutage peamine töö-
käepide (2) aeglaselt alla, lõigates läbi detaili juhtserva.
Liigutage peamist töökäepidet (2) aeglaselt tõkke
suunas, et lõpetada lõige.
Vabastage toitelüliti (3) ning lubage teral peatuda, enne
kui lubate lõikepeal üles tõusta.
Järsk lõige
Libistage lõikepea tagumises asendis võimalikult
kaugele ja lukustage kandur (29) lukustusnupuga (48).
Kasutage toitelülitit (3) ja vajutage saekäe vabastushoo-
va (36), et langetada lõikepea.
Kui saag saavutab täiskiiruse, vajutage peamine
töökäepide (2) aeglaselt alla, lõigates läbi detaili.
Liigutage peamist töökäepidet (2) aeglaselt tõkke
suunas, et lõpetada lõige.
Vabastage toitelüliti (3) ning lubage teral peatuda, enne
kui lubate lõikepeal üles tõusta.
Eerungilõige
Lülitage laseri toitelüliti (1) sisse.
Vabastage eerungi tugihoob (11) ja liigutage laud vajali-
ku nurga alla. Seal on stopperid 0°, 15°, 22,, 31,6° ja
45° juures. Kinnitage eerungi tugihoob (11).
Iga muu nurga jaoks kasutage eerungi klambrit (9)
(joonis B), et seadistada eerung vajatud nurga alla.
Kasutage toitelülitit (3), siis vajutage saekäe vabastus-
hoova (36) ja langetage lõikepea.
Kui saag saavutab täiskiiruse, vajutage peamine
töökäepide (2) aeglaselt alla, lõigates läbi detaili.
Liigutage peamist töökäepidet (2) aeglaselt tõkke
suunas, et lõpetada lõige.
Vabastage toitelüliti (3) ning lubage teral peatuda, enne
kui lubate lõikepeal üles tõusta.
Kõrge liugleva tõkke kasutamine kõigi
kaldnurkade ja ühendlõike eerungilõigete jaoks
kkest vasakul olevaid liikuivad osi saab reguleerida,
et tagada maksimaalne tugi detailile tera lähedal, samal
ajal võimaldades sael keerata 47° võrra vasakule. Libi-
sev kaugus on mõlemas suunas peatustega piiratud.
Tõkke reguleerimine (joonis E)
Vabastage kõrge liugleva piigi klamber (20) ja libis tage
tõke vasakule.
Pöörake väljalülitatud saagi ja kontrollige vahekaugust.
Reguleerige tõket nii, et see oleks saekettale võimalikult
lähedal ja toetaks maksimaalselt detaili, kuid ei takis-
taks konsooli üles ja alla liikumist.
Pingutage kõrge liugleva tõkke klambrit (20), et kinnita-
da tõke oma kohale.
Hoiatus! Saagimisel tekkiv tolm võib ummistada juhiku
sooned. Puhastage need pulga või madala surve all oleva
õhuga.
Faasilõige
Veenduge, et kõrge liuglev tõke on reguleeritud õige
suunaga , enne kaldnurga reguleerimist.
Märkus: Saag on asetatud spetsiaalse 33,9° kaldnurga
tihvtiga (23) spetsiaalne kroonikujulise vormi jaoks.
Vabastage kaldnurga lukustushoob (30) (joonis F) ja
viige lõikepea soovitud nurga alla. Pingutage kaldnurga
lukustushoob (30).
Kasutage toitelülitit, siis vajutage vabastushooba (36),
kui saag on saavutanud täiskiiruse, vajutage peamine
töökäepide (2) aeglaselt alla, lõigates läbi töödetaili.
Kui saag saavutab täiskiiruse, vajutage peamine töö-
käepide (2) aeglaselt alla, lõigates läbi detaili juhtserva.
Liigutage peamist töökäepidet (2) aeglaselt tõkke
suunas, et lõpetada lõige.
Vabastage toitelüliti (3) ning lubage teral peatuda, enne
kui lubate lõikepeal üles tõusta.
Veenduge, et käsi on tugealt lukustatud, kui teete
kaldlihvite servasid.
Ühendlõiked
Veenduge, et kõrge liuglev tõke on reguleeritud õige
suunaga , enne kaldnurga asendamist ühendlõikega.
Ühendlõige on eerungi ja faasilõike kombinatsioon.
Lülitage laseri toitelüliti (1) sisse.
Vaadake eespool toodud protseduure selle lõike tege-
miseks.
Kui saag saavutab täiskiiruse, vajutage peamine töö-
käepide (2) aeglaselt alla, lõigates läbi detaili juhtserva.
Liigutage peamist töökäepidet (2) aeglaselt tõkke
suunas, et lõpetada lõige.
Vabastage toitelüliti (3) ning lubage teral peatuda, enne
kui lubate lõikepeal üles tõusta.
13
EESTI KEEL
Alusvormiga lõige
Alusvormiga saab lõigata vertikaalselt mööda tõket või
lamedalt laua peal.
Vt järgmist tabelit:
Seadistused
Vertikaalne ase nd
(vormi tagakülg on
kke vastas)
Horisontaalne asend
(vormi tagakülg on
lamedalt laual)
Kaldnurk 45°
Vormi asend Vasak külg Parem külg Vasak külg Parem külg
Sisenurk
Eerung-
inurk
Vasakul
45° juures
Paremal
45° juures
Vormi
asend
Põhi vastu
lauda
Põhi vastu
lauda
Pealmine
osa vastu
tõket
Põhi vastu
tõket
Lõpetatud
külg
Hoida lõke
vasakut
külge
Hoida lõke
paremat
külge
Hoida lõke
vasakut
külge
Hoida lõke
vasakut
külge
Seadistused
Vertikaalne asend
(vormi tagakülg on
kke vastas)
Horisontaalne asend
(vormi tagakülg on
lamedalt laual)
Kaldnurk 45°
Välisnurk
Eerung-
inurk
Vasakul
45° juures
Paremal
45° juures
Vormi
asend
Põhi vastu
lauda
Põhi vastu
lauda
Pealmine
osa vastu
tõket
Põhi vastu
tõket
Lõpetatud
külg
Hoida lõke
vasakut
külge
Hoida lõke
paremat
külge
Hoida lõke
paremat
külge
Hoida lõke
paremat
külge
K roonikujulise vormi lõige (joonis L)
Kroonikujulist vormi saab lõigata vaid lamedalt laual eerun-
gisaega.
Sellel eerungisael on spetsiaalsed eerungi stopperid
31,6° juures vasakul ja paremal ning kaldnuga stopper
33,9° juures spetsiaalse kroonikujulise vormi jaoks,
s.o 52° vormi tagakülje ja pealmise lameda pinna vahel,
mis läheb vastu lage; 38° vormi tagaküljel ja põhja
lameda pinna vahel, mis läheb vastu seina.
Vt järgmist tabelit selle kroonikujulise vormi lõikami-
seks:
Seadistused Vasak külg Parem külg
Sisenurk
Eerunginurk Parem 31, Vasak 31,6°
Kaldnurk 33,9° 33,9°
Vormi asend
Pealmine osa
vastu tõket
Põhi vastu tõket
Lõpetatud külg
Hoida lõke
vasakut külge
Hoida lõke
vasakut külge
Välisnurk
Eerunginurk Parem 31, Vasak 31,6°
Kaldnurk 33,9° 33,9°
Vormi asend Põhi vastu tõket
Pealmine osa
vastu tõket
Lõpetatud külg
Hoida lõke
paremat külge
Hoida lõke
paremat külge
Märkus: Neid spetsiaalseid stoppereid saab kasutada 45°
kroonikujulise vormiga.
Märkus: Kuna enamikul ruumidel pole täpselt 90° nurgad,
on vaja peenseadistust, kuid alati tuleb teha proovilõige õige
nurga kinnitamiseks.
Lõike sügavuse seadistamine (joonis M)
Lõikesügavus on toodud ühtlaste ja korduvate pindmiste
lõigete jaoks.
Reguleerige lõikepea alla, kuni lehe hambad on vajali-
kul lõikesügavusel.
Kui hoiate ülemist kätt asendis, keerake stoppnuppu
(47), kuni see puudutab stopp-plaati (49).
Kontrollige lehe sügavust, liigutades lõikepead eest
taha läbides täielikult tüüpilise lõike mööda juhtkätt.
Tööriista kandmine (joonis N)
Vabastage eerungi tugihoob (11) (joonis B) ja keerake
laud täielikult paremale. Lukustage laud 45° eerungi-
nurga alla.
Tõmmake lõikepea sae ette ja lukustage kandur lukus-
tusnupuga (48) (joonis J).
Langetage lõikepea ja lükake lukustustihvti (46) (joo-
nis H).
Kandke eerungisaagi eesmisest ja tagumisest kande-
käepidemest (24, 27).
Hoiatus! Ärge kunagi kandke tööriista kaitsekattest hoides.
Lehe ja hamba tüü p
Materjal
Hamba tüüp
600 ~ 100T 24 ~ 100T
TCG ATB
Puit
Saematerjal
Vineer
Kõva puit
Saepuruplaat
Plast
PVC
ABS
Akrüül
PC
PS
Mitteraudmetall
Alumiinium
Vask
Teie eerungisaag on varustatud negatiivse lõiketera esinur-
gaga saeleht. Soovitatav on kasutada negatiivse lõiketera
esinurgaga saelehte.
TCG tüüp - Alumiiniumlehtede, torueenduste ja muude
mitteraudmetallide, nagu vase, messingu jaoks.
ATB tüüp - Üldiseks puidu, vineeri ja kalibreerimis-
pressvormi, kõva puitkiudplaadi ja puitkiudplaadi
lõikamiseks ja trimmimiseks, kui on vaja puhast lõiget.
Kasutage alati negatiivset lõiketera esinurgaga saelehte, kui
lõikate mitteraudmetalli.
Hoiatus! Ärge kasutage ühtegi lehte, mis nõuab vahehoidja
või spindlirõnga paigaldamist. Kasutage vaid lehti, mis on
antud juhendis ära toodud.
14
EESTI KEEL
Vahetuslehed (joonis O - Q)
Hoiatus! Juhuslikust käivitamisest vigastuse vältimiseks
eemaldage alati toitepistik vooluallikast, enne kui vahetate
lehed. Kasutage õigesti teritatud saekettaid. Pidage kinni
saekettale märgitud maksimaalsest kiirusest ja hamba
tüübist. Kasutage vaid Stanley Fat Maxi soovituslikke lehti.
Saelehtede (34) vahetamiseks toimige järgmiselt:
Vajutage saekäe vabastushoova (36) ja keerake liikuvat
alumist kaitsekatte loendurit päripäeva ning vabastage
lehe küljest. Kasutage ühte kätt kaitsekatte kohal
hoidmiseks (joonis O).
Kasutage kruvikeerajat, vabastage, kuid ärge eemalda-
ge kruvi (50). Ärge eemaldage kruvi täielikult, kuna see
muudab kokkupaneku raskeks.
Kasutades kruvikeerajat, vabastage, kuid ärge
eemaldage kruvi (51), kuni metallist kaitsekatte plaadid
hakkavad liikuma. Ärge eemaldage kruvi täielikult, kuna
see muudab kokkupaneku raskeks.
Liigutage metallist ülemise kaitsekatte plaadi loendurit
vastupäeva (joonis P). See võimaldab saada juurde-
pääsu spindli poldile (52), mis kinnitab saelehe (34)
eerungisae külge.
Vajutage ja hoidke spindli lukustusnuppu (35) mootori
korpusel, et lukustada saeleht (34) ja et vältida selle
pöörlemist.
Kasutades kaasa antud lamepeakruvikeerajat, keerake
spindli polti (52) päripäeva, et eemaldada polt ja saeleht
(34).
Paigaldage asendisleht, veendudes, et hambad on suu-
natud allapoole ja lehel toodud suunamärgistus on sama
nagu eerungisae kaitsekattel (päripäeva) (joonis P).
Paigaldage vabalt spindli polt (52) käsitsi (keerake
loendurit päripäeva).
Vajutage ja hoidke spindli lukustusnuppu (35) ja kasu-
tage lamepeakruvikeerajat spindli poldi (52) pingutami-
seks, kuni leht on kinni.
Asendage metallist ülemine kaitsekate (26) originaal-
asendisse ning kinnitage kaks kruvi (50 ja 51).
Laske liikuval alumisel kaitsekattel (5) tagasi oma
originaalasendisse liikuda, kattes lehte.
Hoiatus! Ärge kunagi suruge spindli lukku, kui leht pöörleb.
Veenduge, et hoiate kaitsekatte klambrit all ja pingtate tuge-
valt kaitsekatte klambri kruvi pärast lehe paigaldamist.
Hoiatus! Kaitsekatte klamber peab liikuma tagasi originaal-
asendisse ja kruvi tuleb enne sae aktiveerimist pingutada.
Kui seda ei õnnestu teha, võib kaitsekate puudutada
keerlevat saeketast, mille tagajärjel saab saag kahjustada
ning inimene võib saada raskeid vigastusi.
Lisaseadmed
Teie tööriista jõudlus sõltub kasutatavast tarvikust. Stanley
Fat Maxi tarvikute tootmisel on järgitud rangeid kvaliteedis-
tandardeid ja silmas peetud teie tööriista jõudluse suuren-
damist. Meie tarvikud tagavad teie tööriista maksimaalse
võimaliku tõhususe.
Hooldamine
Teie tööriist o n loodud pikaajaliseks kasutamiseks ja vajab
minimaalset hooldamist. Pideva rahuldava töö tagamiseks
tuleb tööriista õigesti hooldada ja regulaarselt puhastada.
Puhastage regulaarselt ventilatsiooniavasid puhta,
kuiva värvipintsliga.
Kasutage tööriista puhastamiseks ainult leebetoimelist
seepi ja niisket lappi. Ärge kunagi laske ühelgi vedelikul
sattuda tööriista sisse ja ärge kastke ühtegi tööriista
osa vedelikku.
Hoiatus! Enne igasuguseid hooldustöid veenduge, et
tööriist on välja lülitatud ja vooluvõrgust eemaldatud.
Toitepistiku vahetamine (ainult Suurbritannia ja
Iirimaa)
Kui on vaja paigaldada uus toitepistik, toimige järgmiselt:
Kõrvaldage vana pistik ohutult.
Ühendage pruun juhe uue pingestatud pistiku faasik-
lemmiga.
Ühendage sinine juhe nullklemmiga.
Hoiatus! Maandusklemmiga ühendusi ei tehta. Järgige
kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid paigaldusjuhiseid.
Soovitatav kaitse: 13 A.
Keskkonnakaitse
Eral di kollektsioon. Seda toodet ei tohi kõrvaldada
koos olmejäätmetega.
Kui te ühel päeval leiate, et teie Stanley Fat Maxi toode
on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge
visake seda olmejäätmete hulka. Viige toode vastavasse
kogumispunkti.
Elektroonikajäätmete sorteerimine ja pakkimine
aitab meil materjale taaskasutada. Materjalide
taaskasutamine aitab vältida keskkonna saasta-
mist ja vähendab vajadust tooraine järele.
Kohalikud määrused võivad nõuda elektroonikaromu
eraldamist olmejäätmetest ning selle viimist prügilasse või
jaemüüjale, kellelt ostate uue toote.
Stanley Europe pakub võimalust Stanley Fat Maxi toodete
tagasivõtmiseks ja taaskasutamiseks pärast kasutusea
lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige toode volitatud
remonditöökotta, kus see meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks võite pöörduda
Stanley Europe'i kohalikku esindusse, mille aadressi leiate
sellest kasutusjuhendist. Samuti on Stanley Europe'i volita-
tud remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse
üksikasjad ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil:
www.2helpU.com.
15
EESTI KEEL
Tehnilised andmed
FME720 (tüüp 1)
Pinge V
ac
230
Sisendvõimsus W 2 000
Koormata kiirus min
-1
4 800
Lehe diameeter mm 255
Lehe ava mm 30
Lehe keha paksus mm 1,8
max ristike võimsus 9 mm 305
max eerungilõike võimsus 45° mm 203
Max lõikegavus 9 mm 92
Max kaldnurga ristlõike sügavus mm 41
Eerung (max asendid)
vasak 47°
parem 47°
Kaldlõige (max asendid)
vasak 47°
parem
Mass kg 22
Lõikeulatused
Max ristige x lõikegavus 92 mm × 305 mm
Max kaldige 47° 41 mm × 305 mm
Max eerung 47° 92 mm × 203 mm
Max võimsus 47° × 47° juures ühendlõikena 41 mm × 203 mm
L
pA
(helirõhk) 95 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
L
WA
(helivõimsus) 108 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa) mõõdetuna
vastavalt EN 61029:
Vibratsioonitugevus (a
h
) 2,78 m/s², määramatus (K) 1,5 m/s²
EÜ vastavusavaldus
MASINADIREKTIIV
FME720
Stanley Europe kinnitab, et jaotises „Tehnilised andmed
kirjeldatud tooted vastavad järgmistele dokumentidele:
2006/42/EÜ, EN 61029-1, EN 61029-2-9.
Samuti vastavad tooted direktiividele 2004/108/EÜ ja
2011/65/EL. Lisainfo saamiseks võtke palun ühendust
Stanley Europe'iga allpool asuval aadressil või vaadake
kasutusjuhendi tagaküljel olevat infot.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise dokumentatsiooni kokku-
panemise eest ja kinnitab seda Stanley Europe'i nimel.
Kevin Hewitt
Vice-President Global
Engineering
Stanley Europe, Egide
Walschaertsstraat 14-18, 2800 Mechelen, Belgium
07/02/2014
Garantii
Stanley Europe on oma toodete kvaliteedis kindel ja pakub
selle toote professionaalsetele kasutajatele erakordset
garantiid. See garantii täiendab teie lepingulisi õigusi
mitteprofessionaalse erakasutajana ega piira neid kuidagi.
Garantii kehtib Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil ja
Euroopa vabakaubanduspiirkonnas.
ÜHEAASTANEISGARANTII
Kui teie Stanley Fat Maxi tootel ilmneb 12 kuu jooksul alates
ostukuupäevast materjali- või valmistamisviga, vahetab
Stanley Europe vastavalt oma äranägemisele kõik defektsed
osad või seadme välja, kui on täidetud järgmised tingimused:
Toodet ei ole väärkasutatud ja seda on kasutatud
vastavalt kasutusjuhendile.
Toote puhul esineb ainult normaalset kulumist;
Volitamata isikud ei ole püüdnud toodet remontida;
Esitatakse ostudokument.
Stanley Fat Maxi toode tagastatakse koos kõigi algsete
komponentidega.
Kui te soovite esitada pretensiooni, pöörduge müüja poole,
leidke Stanley Fat Maxi lähim volitatud remonditöökoda
Stanley Fat Maxi kataloogist või võtke ühendust Stanley
kohaliku esindusega selles kasutusjuhendis oleval aadressil.
Stanley Fat Maxi volitatud remonditöökodade nimekiri ja
müügijärgse teeninduse üksikasjad on leitavad internetis
aadressil: www.stanley.eu/3.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32

Stanley FME720 Kasutusjuhend

Kategooria
Elektrilised tööriistad
Tüüp
Kasutusjuhend