Microlife NC 100 Kasutusjuhend

Kategooria
Digitaalsed keretermomeetrid
Tüüp
Kasutusjuhend
Guarantee Card NC 100
Name of Purchaser / Nom de l’achateur / Naam koper / Inköparens namn /
Ostajan nimi / Forhandlers navn / Kjøpers navn / Pircēja vārds / Pirkėjo pavardė
/ Ostja nimi / Ф.И.О. покупателя / Name des Käufers / Nome del rivenditore
Serial Number / Numéro de série / Serienummer / Serienummer / Sarjanumero
/ Serienummer / Serienummer / Sērijas numurs / Serijos numeris /
Seerianumber / Серийный номер / Serien-Nr. / Numero di serie
Date of Purchase / Date d’achat / Datum van aankoop / Inköpsdatum / Ostopäi-
vämäärä / Købsdato / Kjøpsdato / Iegādes datums / Pardavimo data /
Ostukuupäev / Дата покупки / Kaufdatum / Data d’acquisto
Specialist Dealer / Revendeur / Specialist Dealer / Återförsäljare / Alan kauppias
/ Specialforhandler / Spesialist forhandler / Speciālists - pārstāvis / Pardavusi
įstaiga / Ametlik müügiesindaja / Специализированный диле / Fachhändler /
Categoria rivenditore
1
Microlife NC 100
8
9
AT
AK
AL
AM
AN
AO
AP
AQ
AR
AS
2
Read the instructions carefully before using this
device.
Type BF applied part
This Microlife thermometer is a high quality product incor-
porating the latest technology and tested in accordance
with international standards. With its unique technology,
this device can provide a stable, heat-interference-free
reading with each measurement. The device performs a
self-test every time it is switched on to always guarantee
the specified accuracy of any measurement.
This Microlife thermometer is intended for the periodic
measurement and monitoring of human body temperature.
This thermometer has been clinically tested and proven
to be safe and accurate when used in accordance to the
operating instruction manual.
Please read through these instructions carefully in order for
you to understand all functions and safety information.
Microlife Non Contact Thermometer NC 100
EN
1 Measuring sensor
2 Tracking light
3 START button
4 Display
5 ON/OFF button
6 Mode switch
7 Battery compartment cover
8 All segments displayed
9 Memory
AT Ready for measuring
AK Measurement complete
AL Body mode
AM Object mode
AN Low battery indicator
AO Changing between Celsius and Fahrenheit
AP Recall mode
AQ Recall the last 30 readings
AR Measured temperature too high
AS Measured temperature too low
BT Ambient temperature too high
BK Ambient temperature too low
BL Error function display
BM Blank display
BN Flat battery
BO Replacing the battery
60
Enne seadme kasutust lugege hoolikalt juhiseid.
BF-tüüpi kontaktosa
See Microlife termomeeter on uusima tehnoloogia alusel
valmistatud kvaliteettoode, mida on katsetatud rahvusva-
heliste normide järgi. Tänu oma unikaalsele tehnoloogiale
tagab termomeeter alati stabiilse mõõtetulemuse, mida ei
mõjuta võimalikud soojusest tingitud häired. Mõõteriist
kontrollib end automaatselt iga kord pärast sisselülitamist,
et tagada mõõtmise määratletud täpsus.
See Microlife termomeeter on ette nähtud inimese keha-
temperatuuri perioodiliseks mõõtmiseks ja jälgimiseks.
See termomeeter on läbinud kliinilised uuringud ning
selle ohutus ja täpsus on tõestatud, kui seda kasutada
juhendis ettenähtud viisil.
Palun lugege need kasutusjuhised hoolikalt läbi, et oskak-
site kõiki funktsioone kasutada ning oleksite teadlikud
ohutusnõuetest.
Microlife Kontaktivaba Digitaalne Termomeeter NC 100
EE
1 Mõõteandur
2 Kauguse lamp
3 START nupp
4 Näidik
5 ON/OFF nupp
6 Režiimi lüliti
7 Patareipesa kate
8 Kujutatud kõik sümbolid
9 Mälu
AT Mõõtmiseks valmis
AK Mõõtmine lõpetatud
AL Keha režiim
AM Objekti režiim
AN «Patarei tühi» näit
AO Üleminek Celsiuse skaalalt Fahrenheiti skaalale ja
vastupidi
AP Taasesitamise režiim
AQ Viimase 30 lugemi taasesitus
AR Mõõdetud temperatuur on liiga kõrge
AS Mõõdetud temperatuur on liiga madal
BT Keskkonnatemperatuur on liiga kõrge
BK Keskkonnatemperatuur on liiga madal
BL Veateate näit
BM Tühi ekraaninäit
BN Tühi patarei
BO Patarei asendamine
61NC 100 EE
Sisukord
1. Selle termomeetri eelised
2. Tähtsad ohutusjuhised
3. Kuidas termomeeter temperatuuri mõõdab
4. Kontrollnäidud ja sümbolid
5. Keha ja objekti režiimi vahetamine
6. Kasutusjuhised
7. Üleminek Celsiuse skaalalt Fahrenheiti skaalale ja
vastupidi
8. Kuidas taasesitada 30 mällu salvestatud tulemust
9. Veateated
10.Puhastamine ja desinfitseerimine
11.Patarei vahetus
12.Garantii
13. Tehnilised andmed
14.www.microlife.com
Garantiikaart (vt tagakaant)
1. Selle termomeetri eelised
Mõõtmine on sekundite küsimus
Uuenduslik infrapuna tehnoloogia võimaldab teha mõõt-
misi mõõdetavat objekti puutumata. See garanteerib mõne
sekundiga turvalise ja hügieenilise mõõtmise.
Palju kasutusvõimalusi (suur mõõtevahemik)
Sellel termomeetril on suur mõõtevahemik: 0 - 100,0 °C /
32,0 -212,0 °F. Seetõttu saab käesolevat termomeetrit
kasutada kui termomeetrit, mõõtmaks nii kehatemperatuuri
kui ka pinnatemperatuuri järgmistel juhtudel:
piima temperatuuri lutipudelis,
imiku vannitamiseks mõeldud vee temperatuuri,
keskkonnatemperatuuri.
Täpne ja usaldusväärne
Mõõteotsaku unikaalne ehitus ja nüüdisaegne infrapunasensor
tagavad iga kord täpse ja usaldusväärse mõõtetulemuse.
Mugav ja lihtne kasutada
Ergonoomilise ehituse tõttu on termomeetrit lihtne ja
mugav kasutada.
Selle termomeetriga saab mõõta isegi magava lapse
temperatuuri, häirimata und.
Termomeeter annab näidu kiiresti, mistõttu on see
lapsesõbralik.
Mälus olevate mõõtetulemuste automaatne kuvamine
Kui termomeeter lülitatakse sisse, ilmub viimane mõõtetu-
lemus automaatselt kaheks sekundiks ekraanile.
Mõõtetulemuste taasesitus
Kasutaja saab taasesitada 30 viimast mõõtetulemust koos
salvestunud kuupäeva ja kellaajaga, valides selleks termo-
meetri taasesitusrežiimi. See võimaldab saada parema
ülevaate temperatuurimuutustest.
Ohutu ja hügieeniline
Puudub otsene kontakt nahaga.
Pole klaasi purunemise ega elavhõbedaga kokkupuute
ohtu.
Laste puhul täiesti ohutu kasutada.
Mõõteotsakut saab puhastada alkoholiga niisutatud
puuvillalapi abil. Tänu termomeetri hügieenilisusele,
saavad seda kasutada kõik pereliikmed.
Palavikust alarmeerimine
10 lühikest piip tooni ja punane ekraani taustavalgus
annavad patsiendile märku, et tema temperatuur võib olla
võrdne või kõrgem kui 37,5 °C.
2. Tähtsad ohutusjuhised
Kasutage seadet ainult selles kasutusjuhendis kirjel-
datud otstarbel. Tootja ei vastuta seadme ebaõige kasu-
tamise tagajärjel tekkinud kahjustuste eest.
62
Ärge kunagi pange seda seadet üleni vette või
muudesse vedelikesse. Puhastamisel järgige alalõigus
«Puhastamine ja desinfitseerimine» toodud juhiseid.
Ärge kasutage seadet, kui see on teie meelest kahjus-
tunud või täheldate sellel midagi ebatavalist.
Ärge ühelgi juhul seadet avage.
Palaviku algstaadiumis võib ilmneda füsioloogiline
nähtus nagu veresoonte ahenemine, mille tagajärjel
tekib külm nahk. Otsaesiselt termomeetriga saadud
temperatuur võib seetõttu olla ebaloomulikult madal.
Kui mõõtmistulemus ei ole kooskõlas patsiendi leiuga või
on liiga madal, korrake mõõtmist iga 15 minuti pärast või
kontrollige tulemust, mõõtes kehatemperatuuri mujalt.
See seade koosneb täppisdetailidest - käsitsege seda
ettevaatlikult. Järgige alalõigus «Tehnilised andmed»
kirjeldatud hoiu- ja kasutustingimusi!
Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta kasutada;
mõned selle osad on nii väikesed, et lapsed võivad need
alla neelata.
Kaitske seadet:
- ekstreemsete temperatuuride,
- põrutuste ja kukkumiste,
- määrdumise ja tolmu,
- otsese päikesevalguse ning
- kuuma ja külma eest.
Kui seadet pole plaanis pikka aega kasutada, võtke
patareid selle seest välja.
HOIATUS: Seadme kasutamine ei asenda arsti
konsultatsiooni. Seade EI OLE veekindel! Ärge
ÜHELGI JUHUL asetage seda vedelikesse.
3. Kuidas termomeeter temperatuuri mõõdab
See termomeeter mõõdab otsaesiselt ja samuti objektidelt
kiirguvat infrapunaenergiat. See energia salvestatakse läät-
sede abil ja teisendatakse temperatuuri mõõtmise ühikuteks.
Parima täpsuse kindlustab temperatuuri lugemi kogumine
kulmude kohalt.
4. Kontrollnäidud ja sümbolid
Kujutatud kõik kontrollnäidud ja sümbolid 8: Vaju-
tage termomeetri ON/OFF nuppu 5, et see sisse lüli-
tada. Kaheks sekundiks ilmuvad näidikule kõik ekraani
segmendid.
Mälu 9: Viimane mõõtetulemus ilmub automaatselt
kaheks sekundiks ekraanile.
Mõõtmiseks valmis
AT
:
Termomeeter on mõõtmiseks
valmis, kui «
°C
» või «
°F
» sümbol hakkab näidikul
vilkuma ja ekraanile ilmub režiimi ikoon (keha või objekti).
Mõõtmine lõpetatud AK: Mõõtetulemus ilmub
näidikule 4 koos püsiva «°C» või «°F» sümboliga ja
režiimi ikooniga. Kui «°C» või «°F» ikoon hakkab uuesti
vilkuma on termomeeter valmis järgmiseks kasutuseks.
«Patarei tühi» näit AN: Termomeetri sisse lülitamisel
süttiv patarei sümbol tuletab kasutajale meelde, et pata-
reid tuleb vahetada.
5. Keha ja objekti režiimi vahetamine
Vahetamaks keha režiimi objekti oma vastu, nihuta termo-
meetri küljel asuvat režiimi lülitit 6 suunaga allapoole.
Lülitamaks tagasi keha režiimile, nihuta lüliti uuesti ülesse.
6. Kasutusjuhised
Mõõtmine keha režiimiga
1. Vajutage termomeetri ON/OFF nuppu 5. Näidiku 4
aktiveerimisel ilmuvad sellele 2 sekundiks kõik ekraani
segmendid.
2. Viimane mõõtetulemus ilmub automaatselt 2 sekundiks
ekraanile koos «M» ikooniga AT.
3. Kui näidikul hakkab vilkuma «
°C
» või «
°F
» ikoon, kostub
piip toon ja termomeeter on valmis mõõtmiseks
AT
.
4. Sättige termomeeter otsaesise keskkohta, maksi-
maalselt 5 cm kaugusele sellest. Kui otsaesine on
63NC 100 EE
kaetud juustega, on higine või määrdunud, siis palun
eemaldage need eelnevalt tagamaks tulemuse täpsuse.
5. Vajutage korraks START nuppu 3 ja alustades
otsaesise keskkohast hakake instrumenti katkema-
tult liigutama meelekoha poole (umbes 1 cm kulmudest
kõrgemalt). Aktiveeritud sinine kauguse lamp näitab
mõõdetavat kohta. 3 sekundi pärast kostub pikk piip
toon andmaks teada, et mõõtmine on lõppenud. Kui te ei
jõudnud pika piip tooni ajaks meelekohani, korrake
mõõtmist uuesti, nagu on eelpool kirjeldatud. Lihtsalt
liigutage seekord sondi pisut kiiremini.
6. Lugege salvestunud tulemust LCD ekraanilt.
Mõõtmine objekti režiimiga
1. Järgige ülalpool kirjeldatud punkte 1-3, seejärel asetage
termomeeter mõõdetava objekti keskkohta, maksimaal-
selt 5 cm kaugusele sellest. Vajutage START nuppu 3.
3 sekundi pärast kostub pikk piip toon andmaks teada,
et mõõtmine on lõppenud.
2. Lugege salvestunud tulemust LCD ekraanilt.
MÄRKUS:
Patsient ja termomeeter peavad olema enne mõõtmist
stabiilsetes sisetingimustes vähemalt 30 minutit.
Imikut ärge mõõtke ravimise käigus või vahetult peale seda.
Ärge kasutage termomeetrit kõrge niiskusega keskkonnas.
Mõõtmise ajal või vahetult enne seda ei tohiks patsient
juua, süüa või teha harjutusi.
Ärge võtke mõõteseadet ära enne kui olete kuulnud
lõpetavat helisignaali.
Mõõteotsaku hoolikaks puhastamiseks kasutage alko-
holis niisutatud svammi ja seejärel oodake 15 minutit
enne järgmise patsiendi mõõtmist.
10 lühikest piip tooni ja punane ekraani taustavalgus
annavad patsiendile märku, et tema temperatuur võib
olla võrdne või kõrgem kui 37,5 °C.
Alati mõõtke temperatuuri samast kohast, kuna tempe-
ratuur võib paiguti erineda.
Arstid soovitavad vastsündinul kuni 6 kuud mõõta
temperatuuri rektaalselt, kuna kõik ülejäänud mõõtmis-
viisid võivad anda ebaselge tulemuse. Kui kasutate
mittekontaktset termomeetrit sellisel imikul, siis soovi-
tame alati tulemus rektaalselt üle kontrollida.
Järgmistel juhtudel on soovitatav mõõta temperatuuri
kolm korda järjest ja arvestada kõrgeimat tulemust:
1. Alla kolmeaastased lapsed, kelle immuunsüsteem on
nõrgenenud ja kelle puhul on palaviku olemasolu/
puudumise väljaselgitamine kriitilise tähtsusega.
2. Kui termomeetrit õpitakse esimest korda kasutama:
kuni mõõteriistaga harjutakse ja saavutatakse
püsivad tulemused.
3. Kui tulemus on üllatavalt madal.
Erinevatest kohtadest mõõdetud tulemusi ei tohi
omavahel võrrelda, kuna normaalne kehatempera-
tuur varieerub eri paigus ja erineval kellaajal päeva
jooksul, olles kõrgeim õhtul ja madalaim tund enne
ärkamist.
Normaalse kehatemperatuuri vahemikud:
- Kaenla alt: 34,7 - 37,3 °C / 94,5 - 99,1 °F
- Suust: 35,5 - 37,5 °C / 95,9 - 99,5 °F
- Pärasoolest: 36,6 - 38,0 °C / 97,9 - 100,4 °F
- Microlife NC 100: 35,4 °C - 37,4 °C / 95,7 - 99,3 °F
7. Üleminek Celsiuse skaalalt Fahrenheiti
skaalale ja vastupidi
See termomeeter näitab temperatuuri mõõtmise tulemusi
kas Fahrenheiti või Celsiuse skaala järgi. Et minna üle °C-
või °F-skaalale, lülitage termomeeter lihtsalt välja. Nüüd
vajutage ja hoidke START nuppu 3 all 5 sekundit. Kui
vabastate viie sekundi möödudes START nupu 3, ilmub
näidikule kehtiv mõõteskaala («°C» või «°F» ikoon) AO.
64
Seadke termomeeter ümber °C- või °F-skaalale, vajutades
uuesti START nupule 3. Kui olete mõõteskaala valinud,
oodake 5 sekundit ja termomeeter läheb automaatselt üle
mõõterežiimile.
8. Kuidas taasesitada 30 mällu salvestatud
tulemust
See termomeeter võimaldab taasesitada 30 viimast mõõte-
tulemust.
Taasesitusrežiim AP: Kui termomeeter on välja lüli-
tatud, vajutage taasesitusrežiimile üleminekuks START
nupule 3 Ilmub mälu ikoon «M».
Näit 1 - viimane mõõtetulemus AQ: Vajutage START
nupule 3 ja vabastage see, et taasesitada viimane
mõõtetulemus. Näidikule ilmub 1 koos mälu ikooniga.
Näit 30 - järjestikused mõõtetulemused: Vajutage
START nupule 3 ja vabastage see, et üksteise järel
taasesitada viimased 12 mõõtetulemust.
Kui pärast viimase 30 mõõtetulemuse taasesitamist vaju-
tada START-nupule 3 ja see vabastada, esitatakse
mõõtetulemused uuesti alates esimesest näitajast.
9. Veateated
Mõõdetud temperatuur on liiga kõrge AR: Näidikule
ilmub «H», kui mõõdetud temperatuur on kehatempera-
tuurirežiimis üle 42,2 °C / 108,0 °F või objekti režiimis
üle 100 °C / 212 °F.
Mõõdetud temperatuur on liiga madal AS: Näidikule
ilmub «L», kui mõõdetud temperatuur on kehatempera-
tuurirežiimis alla 34,0 °C / 93,2 °F või objekti režiimis
alla 0 °C / 32 °F.
Keskkonnatemperatuur on liiga kõrge BT: Näidikule
ilmuvad korraga «H» ja , kui keskkonnatemperatuur
on üle 40,0 °C / 104,0 °F.
Keskkonnatemperatuur on liiga madal BK: Näidikule
ilmuvad korraga «L» ja , kui keskkonnatemperatuur
on kehatemperatuurirežiimis alla 16,0 °C / 60,8 °F või
objekti režiimis alla 5,0 °C / 41,0 °F.
Veateade BL: Kui termomeetri töös on tekkinud häire.
Tühi ekraaninäit BM: Palun kontrollige, kas patareid on
õigesti asetatud. Kontrollige muu hulgas patareide
polaarsust (<+> ja <->).
«Patarei tühi» näit
BN
:
Kui näidikul on püsivalt kujutatud
ainult «
» sümbol, tuleb patareid kohe asendada uutega.
10.Puhastamine ja desinfitseerimine
Termomeetri korpuse ja mõõteotsaku puhastamiseks kasu-
tage alkoholis (70% isopropüül) niisutatud svammi või
puuvillalappi. Olge ettevaatlik, et termomeetri sisemusse ei
satuks vedelikku. Ärge kasutage abrasiivseid puhastusva-
hendeid, vedeldit ega benseeni. Ärge kunagi asetage
seadet üleni vette või muudesse puhastusvedelikesse. Olge
ettevaatlik, et mitte kriimustada mõõteläätse ega näidikut.
11.Patarei vahetus
Selles seadmes on 2 uut, long-life tüüpi, AAA suuruses pata-
reid. Patareid tuleb kohe asendada kui näidikul on püsivalt
ainult «
»
BN
sümbol.
Eemaldage patareisahtli kate
BO
nihutades etteantud suunas.
Vahetage patareid – veenduge, et patareide poolused
asuksid õigesti, nagu patareisahtlis näidatud.
Patareid ja elektroonikaseadmed tuleb hävitada
kooskõlas asjakohaste kohalike seadustega.
Ärge visake neid olmeprügi hulka.
65NC 100 EE
12.Garantii
Sellele seadmele on antud
2 -aastane garantii
, mis algab
ostukuupäevast. Garantii kehtib ainult müügiesindaja
täidetud garantiikaardi (vt tagakaas) või ostutšeki esitamisel.
Garantii on antud ainult seadmele. Garantii ei hõlma
patareisid ega pakendit.
Garantii muutub kehtetuks, kui seadet on lahti võetud või
on seda muudetud.
Garantii ei kata valest käsitsemisest, tühjaks jooksnud
patareidest, õnnetusjuhtumitest või kasutusjuhiste mitte-
järgimisest tekkinud kahjusid.
Võtke ühendust Microlife-teenindusega.
13.Tehnilised andmed
See seade vastab kõigile Meditsiiniseadme Direktiivi 93/
42/EEC nõuetele.
Võimalikud on tehnilised modifikatsioonid.
Meditsiinitoodete kasutamise akti järgi (Medical Product
User Act) soovitatakse professionaalse kasutamise puhul
teha seadme tehnilist kontrolli iga kahe aasta järel. Käitle-
misel järgige kohalikku seadusandlust.
14.www.microlife.com
Üksikasjalikku teavet meie termomeetrite, vererõhuaparaa-
tide ja teenuste kohta leiate veebilehelt www.microlife.com.
Tüüp:
Kontaktivaba Digitaalne Termomeeter NC
100
Mõõtevahemik:
Keha režiim: 34,0-42,2 °C / 93,2-108,0 °F
Objekti režiim: 0-100,0 °C / 32-212,0 °F
Resolutsioon:
0,1 °C / °F
Mõõtetäpsus:
Laboratoorne:
0,2 °C, 36,0
39,0 °C
(
0,4 °F, 96,8
102,2 °F)
Näidik:
Vedelkristallnäidik, neljakohaline, spet-
siaalsete ikoonidega
Akustika:
Instrument on SISSE lülitatud ja mõõtmi-
seks valmis: 1 lühike piip toon
Mõõtmise lõppemine: 1 pikk piip toon
(1 sek) tähendab, et tulem on madalam
kui 37,5 °C / 99,5 °F, 10 lühikest piip
tooni tähendab, et tulem on võrdne või
kõrgem kui 37,5 °C / 99,5 °F.
Süsteemi viga või häire töös: 3 lühikest
pi tooni
Mälu:
Sisselülitamisel viimati mõõdetud tule-
muse automaatne kuvamine.
30 mõõtetulemuse taasesitus mälurežiimil.
Taustavalgus:
Ekraani valgus on 4 sekundit ROHELINE
kui termomeeter sisse lülitada.
Ekraani valgus on 5 sekundit ROHE-
LINE kui mõõtmine on lõpetatud ja
tulemus madalam kui 37,5 °C / 99,5 °F.
Ekraani valgus on 5 sekundit PUNANE
kui mõõtmine on lõpetatud ja tulemus
võrdne või kõrgem kui 37,5 °C / 99,5 °F.
Töötemperatuur:
Keha režiim: 16-40,0 °C / 60,8-104,0 °F
Objekti režiim: 5-40,0 °C / 41-104,0 °F
Hoiutempera-
tuur:
-20 - +50 °C / -4 - +122 °F
15-95 % suhteline maksimaalne niiskus
Automaatne
väljalülitus:
Ligikaudu ühe minuti möödumisel viima-
sest mõõtmisest.
Patarei:
2 x 1,5 V patareid; suurus AAA
Mõõdud:
141,1 x 43,3 x 36,9 mm
Kaal:
81 g (patareidega), 56 g (ilma patareideta)
Vastavus stan-
darditele:
ASTM E1965;
IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC)
1 / 1