Bort BHD-900 Kasutusjuhend

Kategooria
Pöördhaamrid
Tüüp
Kasutusjuhend
User’s Manual . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Bedienungsanleitung . . . . . . . . . . . . 7
Mode d’emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Instrucciones de servicio . . . . . . . . . 9
Manual de instruções . . . . . . . . . . . 10
Istruzione per l’uso
. . . . . . . . . . . . .11
Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . 12
Bruksanvisning
. . . . . . . . . . . . . . . 13
Käyttöohje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Brugervejledning. . . . . . . . . . . . . . . 16
Használati utasítás . . . . . . . . . . . . 17
Manual de utilizare
. . . . . . . . . . . . 18
Οδηγίες χρήσεως . . . . . . . . . . . . . . 19
Instruksja obsługi . . . . . . . . . . . . . . 20
Návod k použití. . . . . . . . . . . . . . . . 21
Navodilo za uporabo. . . . . . . . . . . . 22
Uputstvo za korisnike
. . . . . . . . . . 23
Upute za uporabu
. . . . . . . . 24
Kullanım kılavuzu . . . . . . . . . . . . . . 25
. . . . . . . . . . . . . . 26
Инструкция по эксплуатации . . . . 27
Інструкція з експлуатації. . . . . . . . 28
Қолданысы бойынша нұсқама
. . 29
Instrukcija
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Instrukcija
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Kasutusjuhend
. . . . . . . . . . . . . . . 32
RO
PL
SI
CS
CZ
HR
TR
AE
RU
UA
KZ
LT
LV
EE
GR
HU
DK
NO
FI
SE
NL
PT
ES
FR
DE
GB
IT
BHD-900
93724054
38
Perforaator elektriline
KASUTUSVALDKOND
• Nimetatud tööriist on ette nähtud löökpuurimiseks kivis-
se, betooni, tellisesse jne. Vastavate tarvikute kasutami-
sel saab puurida avasid puusse, metalli ja plastmasides-
se. Samuti on võimalik seadet kasutada poltide ja mutrite
lahti – kinni keeramiseks. Seade on mõeldud töötamiseks
SDS-Plus otsikutega.
TEHNILISED ANDMED
1
SEADME OSAD
2
1. Lüliti
2. Lüliti plokeerimise nupp
3. Suuna vahetuse nupp
4. Tööreziimi vahetuse nupp
5. Sidurlukusti
6. Lisakäepide
OHUTUSTEHNIKA
Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati järgida üldohu-
tusnõudeid, et vähendada tulekahju, elektrilöögi ja vigas-
tuse ohtu. Ebameeldivuste vältimiseks tutvuge tähele-
panelikult käesoleva juhendiga. Lugege tähelepanelikult
läbi ka eraldi lisatud ohutusnõuded konkreetse seadme-
ga töötamisel.
Enne tööd alustades veenduge, et:
võrgu toitepinge sobib seadme tehniliste näitajatega,
märgetega käesolevas juhendis ja seadme kleebistel kir-
jas olevaga!
pikendusjuhe, toitekaabel ja nende pistikud oleksid töö-
korras ning ilma elektriisolatsiooni vigastusteta.
puuri sabaosa vastaks padruni parameetritega, keelatud
on puuri sabale üleminekute kasutamine.
oleks paigaldatud seadmele lisakäepide, ohutuks tööta-
miseks.
töödeldav objekt oleks kindlalt kinitatud või kseeritud.
töötsoonis (puurimistsoonis) ei oleks elektrijuhtmestikku,
torusid või muid kommunikatsioone.
Töö käigus:
ärge kasutage elektritööriistu niisketes või märgades
oludes. Seadmesse sattunud vesi suurendab elektrilöögi
saamise riski.
ärge hoidke elektrijuhet seadme liikuvate tööosade va-
hetus läheduses.
ei ole soovitatav kasutada liiga pikki pikendusjuhtmeid.
Paraboolpikenduste kasutamisel tuleb juhe täies pikku-
ses lahti kerida, et ei tekiks juhtme ülekuumenemist.
ärge sulgege seadme ventilatsiooniavasid ja hoidke neid
alati puhtana.
puhkepausi ajal eemaldage elektriseade vooluvõrgust.
kasutage kaitseprille, kõrvaklappe. Soovitav on kasuta-
da kaitsepõlle, mittelibisevaid kindaid ja mittelibisevaid
jalanõusid.
tolmu tekkimisel kasutage respiraatorit.
enne töö lõpetamist laske tööriistal käia 1-3 minutit tühi-
käigul – mootori jahutamiseks.
peale seadme väljalülimist ei jahtu töövahendi otsik
koheselt, ärge puudutage seda käega ja ärge jätke
kuumenenud otsikut süttivate esemete lähedusse.
Otsikut võib käega katsuda alles peale selle jahtumist.
ärge ülekoormake tööriista: seadme efektiivseks tööks
ei ole vaja tarvitada liigset füüsilist jõudu.
Seade tuleb koheselt peatada:
Tööotsiku kinnikiilumisel.
Kui sai kahjustada toitejuhe, selle pistik või
seinakontakt.
Lüliti riknemisel.
Harjaste liigsel sädelemisel või kollektoril näha oleva
tuleringi puhul.
Tööriistal omab topeltisolatsiooni ega vaja
maandamist.
TEHNILINE TEENINDAMINE JA HOOLDUS
Enne tehnilist teenindamist lahutage tööriist
toitevõrgust!
• Iga kord peale töö lõppemist soovitatakse puhastada
tööriista korpust ja ventilatsiooniavasid porist ja tolmust
pehme riie või salvräti abil. Püsivaid määrdumisi
soovitatakse kõrvaldada seebivees niisutatud pehme
riie abil. Määrdumiste kõrvaldamiseks ei tohi kasutada
lahusteid: bensiini, piiritust, ammoniaagilahuseid jms.
Lahustite kasutamine saab põhjustada tööriista korpuse
vigastuse.
Tööriistade määrdeomaduste täiendamiseks soovitatakse
regulaarselt (vähemalt 1 kord kuue kuu jooksul) pöörduda
teeninduskeskusesse.
• Rikkisoleku korral pöörduge SBM Group’i
teeninduskeskusse.
KESKKONNAKAITSE
Transportimisel vigastuste vältimiseks toimetatakse
toodet kohale spetsiaalses pakendis. Enamik
pakkimismaterjalidest kuulub teisesele töötlusele, seetõttu
palume anda need ära lähimasse spetsialiseeritud
asutusse.
Toote kasutusaja läbimisel palume anda see ära
Teeninduskeskusse või SBM Group’i lähimale esindajale
utiliseerimiseks.
EE
Eesti
44
LT KOKYBĖS ATITIKTIES DEKLARACIJA
Mes atsakingai pareiškiame, kad šis gaminys atitinka to-
kius standartus ir normatyvinius dokumentus: EN50144-
1, EN50144-2-6, EN50155-2-6 EN55014-1, EN55014-2,
EN61000-3-2, EN61000-3-3, pagal EEB reglamentų
2006/42/EG, 2006/95/EG, 2004/108/EG nuostatas.
TRIUKŠMINGUMAS/VIBRACIJA Šio prietaiso triukšmin-
gumas buvo išmatuotas pagal EN 60 745 reikalavimus
keliamo triukšmo garso slėgio lygis siekia 89.0 dB(A) ir
akustinio galingumo lygis 100.0 dB(A) (standartinis nu-
okrypis: 3 dB), ir vibracijos pagreitis rankos plaštakos sri-
tyje tipiniu atveju yra mažesnis, kaip 7.1 m/s
2
.
LV
DEKLARĀCIJA PAR ATBILSTĪBU STANDARTIEM
Mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šis izstrādājums
atbilst standartiem vai standartizācijas dokumentiem
EN50144-1, EN50144-2-6, EN50155-2-6 EN55014-1,
EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3, un ir saskaņā
ar direktīvām 2006/42/EG, 2006/95/EG, 2004/108/EG.
TROKŠNIS/VIBRĀCIJA Saskaņā ar standartu EN 60 745
noteiktais instrumenta radītā trokšņa skaņas spiediena
līmenis ir 89.0 dB(A) un skaņas jaudas līmenis ir 100.0
dB (A) (pie tipiskās izkliedes: 3 dB), un vibrācijas intensi-
tāte ir 7.1 m/s
2
(strādājot rokas režīmā).
EE VASTAVUSDEKLARATSIOON
Kinnitame ainuvastutajana, et see toode vastab järgmis-
tele standarditele või normdokumentidele: EN50144-1,
EN50144-2-6, EN50155-2-6 EN55014-1, EN55014-
2, EN61000-3-2, EN61000-3-3, vastavalt direktiivide
2006/42/EÜ, 2006/95/EÜ, 2004/108/EÜ nõuetele.
MÜRA/VIBRATSIOON Vastavalt kooskõlas normiga EN
60 745 läbi viidud mõõtmistele on antud seadme helirõhk
89.0 dB(A) ja helitugevus 100.0 dB(A) (standardkõrvale-
kalle: 3 dB), ja vibratsioon 7.1 m/s
2
(käe-randme-mee-
tod).
Product managament
V. Nosik
SBM group GmbH
Kurfürstendamm 21
10719 Berlin, Germany
46
ÇEVRE KORUMA BİLGİLERİ
TR
Eski elektrikli cihazlar dönüştürülebilir malzeme olup ev çöpüne
atılmamalı! Doğal kaynakların ve çevrenin korunmasına etkin
biçimde katkıda bulunmak üzere cihazı lütfen toplama merkez-
lerine (varsa) iade edin.
INFORMACJA DOTYCZĄCA
OCHRONY ŚRODOWISKA
PL
Zużyte urządzenia elektryczne są surowcami wtórnymi – nie wol-
no wyrzucać ich do pojemników na odpady domowe, ponieważ
mogą zawierać substancje niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego
i środowiska! Prosimy o aktywną pomoc w oszczędnym gospo-
darowaniu zasobami naturalnymi i ochronie środowiska natural-
nego przez przekazanie zużytego urządzenia do punktu składo-
wania surowców wtórnych - zużytych urządzeń elektrycznych.
POKYNY K OCHRANĚ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
СZ
Staré elektrické přístroje jsou recyklovatelné odpady a nepatří
proto do domácího odpadu!
Chceme vás tímto požádat, abyste aktivně příspěli k podpoře
ochrany přírodních zdrojů a životního prostředí, a odevzdali ten-
to přístroj na k tomu určených sběrných místech .
UPUTE O ZAŠTITI OKOLIŠAI
HR
Stari električni uređaji sastoje se od vrijednih materijala te stoga
ne spadaju u kućno smeće! Stoga vas molimo da nas svojim
aktivnim doprinosom podržite pri štednji resursa i zaštiti okoliša,
te da ovaj uređaj predate na mjesta predviđena za sakupljanje
starih električnih uređaja, ukoliko je takvo organizirao.
УКАЗАНИЯ ПО ЗАЩИТЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
RU
Старые электроприборы подлежат вторичной переработке и поэ-
тому не могут быть утилизированы с бытовыми отходами! Поэтому
мы хотели бы попросить Вас активно поддержать нас в деле эконо-
мии ресурсов и защиты окружающей среды и сдать этот прибор в
приемный пункт утилизации (если таковой имеется).
ВКАЗІВКИ ПО ЗАХИСТУ
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
UA
Старі електроприлади являють собою сукупність технічних
матеріалів і тому не можуть бути утилізовані з побутовими
відходами! Тому ми хотіли б попросити Вас активно підтримати нас
у справі економії ресурсів і захисту навколишнього середовища і
здати цей прилад у приймальний пункт утилізації (якщо такий є).
UPUTSTVO O ZAŠTITI OKOLINE
CS
Stari električni uređaji sastoje se od vrednih materijala i ne spa-
daju u kućno smeće! Stoga vas molimo da nas svojim aktivnim
doprinosom podržite pri štednji resursa i zaštiti životne sredine,
te da ovaj uređaj predate na mesta predviđena za sakupljanje
starih električnih uređaja, ukoliko je takvo organizovano.
NAPOTKI ZA ZAŠČITO OKOLJA
SI
Stare električne naprave so material, ki ne spada v gospodinjske
odpadke. Prosimo vas, da nam aktivno pripomorete pri ohranja-
nju naravnih virov in zaščiti okolja, zato neuporabno električno
napravo odstranite na predvidenih, v te namene urejenih odvze-
mnih mestih.
ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ
KZ
Сізге керек емес бұйымды, керек-жарақтарды жəне (немесе)
қорапты қайталама қайта өңдеумен айналысатын ұйымға
өткізу қажет.
APLINKOS APSAUGA
LT
Nemeskite elektrinių įrankių, papildomos įrangos ir pakuotės į buitinių
atliekų konteinerius (galioja tik ES valstybėms). Pagal ES Direktyvа
2002/96/EG dėl naudotų elektrinių ir elektroninių prietaisų atliekų utili-
zavimo ir pagal vietinius valstybės įstatymus atitarnavę elektriniai įran-
kiai turi būti surenkami atskirai ir gabenami į antrinių žaliavų tvarkymo
vietas, kur jie turi būti sunaikinami ar perdirbami aplinkai nekenksmingu
būdu
APKĀRTĒJĀS VIDES AIZSARDZĪBA
LV
Neizmetiet elektroiekārtas, piederumus un iesaiņojuma materiālus
sadzīves atkritumos (tikai ES valstīm). Saskaņā ar Eiropas Direktīvu
2002/96/EG par lietotajām elektroiekārtām, elektronikas iekārtām un tās
iekļaušanu valsts likumdošanā lietotās elektroiekārtas ir jāsavāc atse-
višķi un jānogādā otrreizпjai pārstrādei videi draudzīgā veidā
KESKONNAKAITSE
EE
Ärge visake kasutuskõlbmatuks muutunud elektrilisi tööriistu, lisatarvi-
kuid ja pakendeid ära koos olmejäätmetega (üksnes EL liikmesriikide-
le). Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2002/96/EÜ
elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning direktiivi nõuete
kohaldamisele liikmesriikides tuleb kasutuskõlbmatuks muutunud elekt-
rilised tööriistad koguda eraldi ja keskkonnasäästlikult korduvkasutada
või ringlusse võtta
AE
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41

Bort BHD-900 Kasutusjuhend

Kategooria
Pöördhaamrid
Tüüp
Kasutusjuhend