Bort BSM-650U-Q Kasutusjuhend

Kategooria
Pöördhaamrid
Tüüp
Kasutusjuhend

See käsiraamat sobib ka

1
User’s Manual . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Bedienungsanleitung . . . . . . . . . . . . 7
Mode d’emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Instrucciones de servicio . . . . . . . . . 9
Manual de instruções . . . . . . . . . . . 10
Istruzione per l’uso
. . . . . . . . . . . . .11
Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . 12
Bruksanvisning
. . . . . . . . . . . . . . . 13
Käyttöohje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Brugervejledning. . . . . . . . . . . . . . . 16
Használati utasítás . . . . . . . . . . . . 17
Manual de utilizare
. . . . . . . . . . . . 18
Οδηγίες χρήσεως . . . . . . . . . . . . . . 19
Instruksja obsługi . . . . . . . . . . . . . . 20
Návod k použití. . . . . . . . . . . . . . . . 21
Navodilo za uporabo. . . . . . . . . . . . 22
Uputstvo za korisnike
. . . . . . . . . . 23
Upute za uporabu
. . . . . . . . 24
Kullanım kılavuzu . . . . . . . . . . . . . . 25
. . . . . . . . . . . . . . 26
Инструкция по эксплуатации . . . . 27
Інструкція з експлуатації. . . . . . . . 28
Қолданысы бойынша нұсқама
. . 29
Instrukcija
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Instrukcija
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Kasutusjuhend
. . . . . . . . . . . . . . . 32
RO
PL
SI
CS
CZ
HR
TR
AE
RU
UA
KZ
LT
LV
EE
GR
HU
DK
NO
FI
SE
NL
PT
ES
FR
DE
GB
IT
BSM-650U-Q
93726898
BOS
32
Löökpuurtrell
SISSEJUHATUS
Tööriist on ette nähtud tellise, betooni ja kivi löökpuurimi-
seks ning puidu, metalli, keraamiliste ja plastmaterjalide
löögita puurimiseks; seadmed, millel on elektrooniline
pöörete reguleerimise ning parema/vasaku käigu funkt-
sioon, sobivad ka kruvide keeramiseks ja keermete lõi-
kamiseks
TEHNILISED ANDMED
1
SEADME OSAD
2
1 Lüliti seadme sisse- ja väljalülitamiseks ning pöörete
arvu reguleerimiseks
2 Lüliti lukustusnupp
3 Maksimumkiiruse kontrollratas
4 Reverslüliti
5 Lüliti puurimisrežiimi valimiseks
6 Külgkäepide
TÖÖOHUTUS
TÄHELEPANU! Kõik juhised tuleb läbi lugeda. Alltoodud
ohutusjuhiste eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök,
tulekahju ja/või rasked vigastused.
• Löökpuurtrellidega töötades kandke kõrvaklappe (müra
võib kuulmist kahjustada)
• Käsutage tööriistaga kaasasolevaid külgkäepidemeid
(kontrolli kaotamine tööriista üle võib põhjustada vigas-
tusi)
• Vältige töödeldavas esemes olevatest kruvidest, nael-
test vms põhjustatud kahjustusi; eemaldage need enne
töö alustamist
• Vältige toitejuhtme kokkupuutumist seadme pöörlevate
osadega
• Enne seadme juurest lahkumist lülitage see välja ja oo-
dake, kuni selle liikuvad osad on täielikult seiskunud
• Pikendusjuhtmete käsutamisel jälgige, et juhe oleks lõ-
puni lahti keritud ja vastaks 16 A voolutugevusele
• Kui seade töötab ebaharilikult või teeb kummalist müra,
lülitage see viivitamatult välja ja eemaldage vooluvõrgust
(tõmmake pistik pistikupesast välja)
• SBM Group tagab seadme häireteta töö üksnes origi-
naaltarvikute käsutamisel
• Käsutage vaid neid tarvikuid, mille lubatud pöörete arv
on vähemalt sama suur nagu maksimaalsed tühikäigu-
pöörded
Antud seadme käsutaja peaks olema üle 16 aasta vana
• Puurimisel või kruvi keeramisel vältige kokkupuudet
elektrijuhtmetega
• Ärge puutuge töö käigus kahjustatud või läbi lõigatud
toitejuhet, vaid eemaldage seade koheselt vooluvõrgust
• Kahjustatud toitejuhtmega seadet ei tohi edasi käsuta-
da; laske toitejuhe parandada selleks volitatud remondi-
töökojas
• Kontrollige alati, et võrgupinge vastaks tööriista küljes
olevale sildile märgitud pingele (sildile märgitud 230 V
või 240 V seadmeid võib käsutada ka 220 V võrgupinge
korral)
• Kui puur ootamatult blokeerub (põhjustades järsu, ohtli-
ku reaktsiooni), lülitage seade koheselt välia
• Tööriista hoidmine ja juhtimine
- hoidke õhutusavad vabad
- ärge suruge tööriistale liigselt; laske sellel enda heaks
töötada
Tööriistal omab topeltisolatsiooni ega vaja
maandamist.
TEHNILINE TEENINDAMINE JA HOOLDUS
Enne tehnilist teenindamist lahutage tööriist
toitevõrgust!
• Iga kord peale töö lõppemist soovitatakse puhastada
tööriista korpust ja ventilatsiooniavasid porist ja tolmust
pehme riie või salvräti abil. Püsivaid määrdumisi soovi-
tatakse kõrvaldada seebivees niisutatud pehme riie abil.
Määrdumiste kõrvaldamiseks ei tohi kasutada lahusteid:
bensiini, piiritust, ammoniaagilahuseid jms. Lahustite ka-
sutamine saab põhjustada tööriista korpuse vigastuse.
• Tööriist ei vaja täiendavat määrimist.
• Rikkisoleku korral pöörduge SBM Group’i teenindus-
keskusse.
KESKKONNAKAITSE
Transportimisel vigastuste vältimiseks toimetatakse too-
det kohale spetsiaalses pakendis. Enamik pakkimisma-
terjalidest kuulub teisesele töötlusele, seetõttu palume
anda need ära lähimasse spetsialiseeritud asutusse.
Toote kasutusaja läbimisel palume anda see ära Teenin-
duskeskusse või SBM Group’i lähimale esindajale utili-
seerimiseks.
EE
Eesti
39
LT KOKYBĖS ATITIKTIES DEKLARACIJA
Mes atsakingai pareiškiame, kad šis gaminys atitinka
tokius standartus ir normatyvinius dokumentus: GS:
EN60745-1:2009, EN60745-2-1:2003/A12:2009; EMC:
EN55014-1:2006, EN55014-2/A1:2001, EN61000-3-
2:2006, EN61000-3-3/A2:2005, pagal EEB reglamentų
2006/95/CE,2004/108/CE,2006/42/CE nuostatas.
TRIUKŠMINGUMAS/VIBRACIJA Šio prietaiso triukš-
mingumas buvo išmatuotas pagal EN60745 reikalavimus
keliamo triukšmo garso slėgio lygis siekia 93,6 dB(A) ir
akustinio galingumo lygis 104,6 dB(A) (standartinis nu-
okrypis: 3 dB), ir vibracijos pagreitis rankos plaštakos sri-
tyje tipiniu atveju yra mažesnis, kaip 7,568 m/s
2
.
LV
DEKLARĀCIJA PAR ATBILSTĪBU STANDARTIEM
Mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šis izstrādājums at-
bilst standartiem vai standartizācijas dokumentiem GS:
EN60745-1:2009, EN60745-2-1:2003/A12:2009; EMC:
EN55014-1:2006, EN55014-2/A1:2001, EN61000-3-
2:2006, EN61000-3-3/A2:2005, un ir saskaņā ar direk-
tīvām 2006/95/CE,2004/108/CE,2006/42/CE.
TROKŠNIS/VIBRĀCIJA Saskaņā ar standartu EN60745
noteiktais instrumenta radītā trokšņa skaņas spiediena
līmenis ir 93,6 dB(A) un skaņas jaudas līmenis ir 104,6
dB (A) (pie tipiskās izkliedes: 3 dB), un vibrācijas intensi-
tāte ir 7,568 m/s
2
(strādājot rokas režīmā).
EE VASTAVUSDEKLARATSIOON
Kinnitame ainuvastutajana, et see toode vastab järgmis-
tele standarditele või normdokumentidele: GS: EN60745-
1:2009, EN60745-2-1:2003/A12:2009; EMC: EN55014-
1:2006, EN55014-2/A1:2001, EN61000-3-2:2006,
EN61000-3-3/A2:2005, vastavalt direktiivide 2006/95/
CE,2004/108/CE,2006/42/CE nõuetele.
MÜRA/VIBRATSIOON Vastavalt kooskõlas nor miga
EN60745 läbi viidud mõõtmistele on antud seadme heli-
rõhk 93,6 dB(A) ja helitugevus 104,6 dB(A) (standardkõr-
valekalle: 3 dB), ja vibratsioon 7,568 m/s
2
(käe-randme-
meetod).
Product managament
V. Nosik
SBM group GmbH
Kurfürstendamm 21
10719 Berlin, Germany
41
ÇEVRE KORUMA BİLGİLERİ
TR
Eski elektrikli cihazlar dönüştürülebilir malzeme olup ev çöpüne
atılmamalı! Doğal kaynakların ve çevrenin korunmasına etkin
biçimde katkıda bulunmak üzere cihazı lütfen toplama merkez-
lerine (varsa) iade edin.
INFORMACJA DOTYCZĄCA
OCHRONY ŚRODOWISKA
PL
Zużyte urządzenia elektryczne są surowcami wtórnymi – nie wol-
no wyrzucać ich do pojemników na odpady domowe, ponieważ
mogą zawierać substancje niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego
i środowiska! Prosimy o aktywną pomoc w oszczędnym gospo-
darowaniu zasobami naturalnymi i ochronie środowiska natural-
nego przez przekazanie zużytego urządzenia do punktu składo-
wania surowców wtórnych - zużytych urządzeń elektrycznych.
POKYNY K OCHRANĚ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
СZ
Staré elektrické přístroje jsou recyklovatelné odpady a nepatří
proto do domácího odpadu!
Chceme vás tímto požádat, abyste aktivně příspěli k podpoře
ochrany přírodních zdrojů a životního prostředí, a odevzdali ten-
to přístroj na k tomu určených sběrných místech .
UPUTE O ZAŠTITI OKOLIŠAI
HR BOS
Stari električni uređaji sastoje se od vrijednih materijala te stoga
ne spadaju u kućno smeće! Stoga vas molimo da nas svojim
aktivnim doprinosom podržite pri štednji resursa i zaštiti okoliša,
te da ovaj uređaj predate na mjesta predviđena za sakupljanje
starih električnih uređaja, ukoliko je takvo organizirao.
УКАЗАНИЯ ПО ЗАЩИТЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
RU
Старые электроприборы подлежат вторичной переработке и поэ-
тому не могут быть утилизированы с бытовыми отходами! Поэтому
мы хотели бы попросить Вас активно поддержать нас в деле эконо-
мии ресурсов и защиты окружающей среды и сдать этот прибор в
приемный пункт утилизации (если таковой имеется).
ВКАЗІВКИ ПО ЗАХИСТУ
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
UA
Старі електроприлади являють собою сукупність технічних
матеріалів і тому не можуть бути утилізовані з побутовими
відходами! Тому ми хотіли б попросити Вас активно підтримати нас
у справі економії ресурсів і захисту навколишнього середовища і
здати цей прилад у приймальний пункт утилізації (якщо такий є).
UPUTSTVO O ZAŠTITI OKOLINE
CS
Stari električni uređaji sastoje se od vrednih materijala i ne
spadaju u kućno smeće! Stoga vas molimo da nas svojim aktivnim
doprinosom podržite pri štednji resursa i zaštiti životne sredine,
te da ovaj uređaj predate na mesta predviđena za sakupljanje
starih električnih uređaja, ukoliko je takvo organizovano.
NAPOTKI ZA ZAŠČITO OKOLJA
SI
Stare električne naprave so material, ki ne spada v gospodinjske
odpadke. Prosimo vas, da nam aktivno pripomorete pri
ohranjanju naravnih virov in zaščiti okolja, zato neuporabno
električno napravo odstranite na predvidenih, v te namene
urejenih odvzemnih mestih.
ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ
KZ
Сізге керек емес бұйымды, керек-жарақтарды жəне (немесе)
қорапты қайталама қайта өңдеумен айналысатын ұйымға
өткізу қажет.
APLINKOS APSAUGA
LT
Nemeskite elektrinių įrankių, papildomos įrangos ir pakuotės į buitinių
atliekų konteinerius (galioja tik ES valstybėms). Pagal ES Direktyvа
2002/96/EG dėl naudotų elektrinių ir elektroninių prietaisų atliekų
utilizavimo ir pagal vietinius valstybės įstatymus atitarnavę elektriniai
įrankiai turi būti surenkami atskirai ir gabenami į antrinių žaliavų tvarkymo
vietas, kur jie turi būti sunaikinami ar perdirbami aplinkai nekenksmingu
būdu
APKĀRTĒJĀS VIDES AIZSARDZĪBA
LV
Neizmetiet elektroiekārtas, piederumus un iesaiņojuma materiālus
sadzīves atkritumos (tikai ES valstīm). Saskaņā ar Eiropas Direktīvu
2002/96/EG par lietotajām elektroiekārtām, elektronikas iekārtām un
tās iekļaušanu valsts likumdošanā lietotās elektroiekārtas ir jāsavāc
atsevišķi un jānogādā otrreizпjai pārstrādei videi draudzīgā veidā
KESKONNAKAITSE
EE
Ärge visake kasutuskõlbmatuks muutunud elektrilisi tööriistu,
lisatarvikuid ja pakendeid ära koos olmejäätmetega (üksnes EL
liikmesriikidele). Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile
2002/96/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning
direktiivi nõuete kohaldamisele liikmesriikides tuleb kasutuskõlbmatuks
muutunud elektrilised tööriistad koguda eraldi ja keskkonnasäästlikult
korduvkasutada või ringlusse võtta
AE
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42

Bort BSM-650U-Q Kasutusjuhend

Kategooria
Pöördhaamrid
Tüüp
Kasutusjuhend
See käsiraamat sobib ka