Bort BBS-801N Kasutusjuhend

Kategooria
Elektrilised lihvimismasinad
Tüüp
Kasutusjuhend
BBS-801N
93728007
Bedienungsanleitung ..........................6
User’s Manual ....................................7
Mode d’emploi ................................... 8
Instrucciones de servicio ....................9
Manual de instruções .......................10
Istruzione per l’uso ...........................11
Gebruiksaanwijzing ..........................12
Brugervejledning ..............................13
Bruksanvisning .................................14
Bruksanvisning .................................15
Käyttöohje ........................................16
Kasutusjuhend .................................17
Instrukcija .........................................18
Instrukcija .........................................19
   .........20
   .......21
  ................22
Instruksja obsugi .............................23
Návod k použití ................................24
Uputstvo za korisnike .......................25
Használati utasítás ..........................26
Manual de utilizare ...........................27
Navodilo za uporabo ........................28
BOS
Upute za uporabu ...................29
  ............................30
Kullanım kılavuzu .............................31
...........32
17
EE
Lihvlintmasin
SIHIPÄRANE KASUTAMINE
Lihvimisseade on mõeldud pahtel- ja värvipindade, pui-
dust, plastmassist materjalide ja toodete lihvimiseks.
TEHNILISED ANDMED 1
SEADME EHITUS 2
1 Lüliti
2 Lüliti ksaator
3 Kang lihvlindi kseerimiseks
4 Pöörlemissuuna näidik
5 Lihvlindi asendi regulaator
6 Tolmukott
7 Maksimumkiiruse kontrollratas
TÄIENDAVAD OHUTUSJUHISED
TÄHELEPANU! Enne käesoleva toote kasutamist luge-
ge kogu juhend läbi ja hoidke edaspidiseks alles.
Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati järgida üldo-
hutusnõudeid, et vähendada tulekahju, elektrilöögi ja
vigastuse ohtu.
Enne töö alustamist veenduge, et:
- võrgupinge vastaks tööriista küljes olevale sildile
märgitud pingele (sildile märgitud 230 V või 240 V
seadmeid võib käsutada ka 220 V võrgupinge kor-
ral)
- toitejuhe, pistik ja seinakontakt oleksid kahjustama-
ta.
- seadme ühendamisel vooluvõrku oleks lüliti asendis
“Väljas” – “Off”
Töö käigus:
Ärge kasutage ülemäära pikka pikendusjuhet. Sead-
me kasutamiseks välistingimustes tuleb kasutada
niiskuskindlat pikendusjuhet.
Toiteallikas peaks olema varustatud automaatse
ohutuslülitiga (max 30 mA).
Seadme kasutamine niiskes keskkonnas (vihm,
udu, lumesadu jne.) on keelatud.
Keelatud on seadmega töötada kergestisüttivate ai-
nete ja vedelike läheduses.
Tolmu tekkimisel kasutage respiraatorit ja võimaluse
korral tolmuimejat.
Tolmu imemisel seadme tolmukotti kasutage au-
kudega lihvpaberit, jälgige, et talla ja paberi augud
ühtiksid.
Lihvimistööde puhul peab tööala olema piisava ven-
tilatsiooniga.
Hoidke seadme korpuse jahutusavad puhtana.
Seadmele ei tohi rakendada liiga suurt survet, see
võib põhjustada mootori ülekoormuse.
Ärge kasutage kulunud lihvpaberit.
Hoidke käed eemal pöörlevatest/liikuvatest osa-
dest.
Töö lõpetamisel laske seadmel töötada vabakäigul
1-3 minutit, see jahutab mootorit.
Ärge jätke lihvimise lõpetamisel tööriista käima. Käi-
vitage tööriist ainult siis, kui hoiate seda käes.
Toitejuhe ei tohi olla seadme tööpinna läheduses.
Töö lõpetamisel või lihvpaberi vahetamise ajal ee-
maldage seade vooluvõrgust
Tutvuge ka eraldi lisatud Üldohutusnõuete juhendi-
ga!
Seade tuleb kohe välja lülitada, kui:
1. kahjustada saab toitejuhe;
2. seadme lüliti ei tööta;
3. on seadmest tunda isolatsioonimaterjalide kõrbemi-
se lõhna või näha suitsu.
Seade on varustatud, vastavalt Euroopa
standardile, topeltisolatsiooniga ning seetõttu
ei vaja maandamist
TEHNILINE TEENINDAMINE JA HOOLDUS
Enne tehnilise teenindamise teostamist ee-
maldage seade vooluvõrgust.
Iga kord, peale töö lõpetamist, soovitatakse puhas-
tada tööriista korpus ja ventilatsiooniavad tolmust
pehme riide või salvräti abil. Püsivaid määrdumisi
soovitatakse kõrvaldada seebivees niisutatud peh-
me riide abil. Määrdumiste kõrvaldamiseks ei tohi
kasutada lahusteid: bensiini, piiritust, ammoniaagi-
lahuseid jms. Lahustite kasutamine võib põhjustada
tööriista korpuse vigastuse.
Tööriist ei vaja täiendavat määrimist.
Seadme rikkisoleku korral pöörduge SBM Group’i
teeninduskeskusse.
KESKKONNAKAITSE
Transportimisel vigastuste vältimiseks toimetatakse
toodet kohale spetsiaalses pakendis. Enamik pakki-
mismaterjalidest kuulub teisesele töötlusele, seetõttu
palume anda need ära lähimasse spetsialiseeritud
asutusse.
Toote kasutusaja läbimisel palume anda see ära Tee-
ninduskeskusse või SBM Group’i lähimale esindajale
utiliseerimiseks.
EE
Eesti
37
SE
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Vi intygar och ansvarar för, att denna produkt överens-
stämmer med följande norm och dokument: EN 55014-
1:2006; EN 55014-2/A1:2001; EN 61000-3-2:2006; EN
61000-3-3/A2:2005 enl. bestämmelser och riktlinjerna
2006/42/EWG, 2006/95/EWG, 2004/108/EWG.
LJUD/VIBRATION Ljudtrycksnivån som uppmätts en-
ligt EN 60 745 är på denna maskin <87,4 dB(A) och lju-
deffektnivån är <98,4 dB(A) (standard deviation: 3 dB),
och vibration är <3,7 m/s
2
(hand-arm metod).
Product managament
V. Nosik
SBM group GmbH
Kurfürstendamm 21
10719 Berlin, Germany
FI
TODISTUS STANDARDINMUKAISUUDESTA
Todistamme täten ja vastaamme yksin siitä, että tämä
tuote en allalueteltujen standardien ja standardoimisa-
siakirjojen vaatimusten mukainen EN 55014-1:2006;
EN 55014-2/A1:2001; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-
3-3/A2:2005 seuraavien sääntöjen mukaisesti 2006/42/
ETY, 2006/95/ETY, 2004/108/ETY.
MELU/TÄRINÄ Mitattuna EN 60 745 mukaan työkalun
melutaso on <87,4 dB(A) ja yleensä työkalun äänen voi-
makkuus on <98,4 dB(A) (keskihajonta: 3 dB), ja tärinän
voimakkuus <3,7 m/s
2
(käsi-käsivarsi metodi).
NO
SAMSVARSERKLÆRING
Vi erklærer at det er under vårt ansvar at dette
produkt er i samsvar med følgende standarder el-
ler standard- dokumenter: EN 55014-1:2006; EN
55014-2/A1:2001; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-
3-3/A2:2005 i samsvar med reguleringer 2006/42/
EØF, 2006/95/EØF, 2004/108/EØF.
STØY/VIBRASJON Målt ifølge EN 60 745 er
lydtrykknivået av dette verktøyet <87,4 dB(A) og lyds-
tyrkenivået <98,4 dB(A) (standard deviasjon: 3 dB), og
vibrasjonsnivået <3,7 m/s
2
(hånd-arm metode).
EE
VASTAVUSDEKLARATSIOON
Kinnitame ainuvastutajana, et see toode vastab
järmistele standarditele või normdokumentidele: EN
55014-1:2006; EN 55014-2/A1:2001; EN 61000-3-
2:2006; EN 61000-3-3/A2:2005 vastavalt direktiivide
2006/42/EÜ, 2006/95/EÜ, 2004/108/EÜ.
MÜRA/VIBRATSIOON Vastavalt kooskõlas normiga
EN 60 745 läbi viidud mõõtmistele on antud seadme
helirõhk <87,4 dB(A) ja helitugevus <98,4 dB(A)
(standardkõrvalekalle: 3 dB), ja vibratsioon <3,7 m/s
2
(käe-randme-meetod).
LT
KOKYBĖS ATITIKTIES DEKLARACIJA
Mes atsakingai pareiškiame, kad šis gaminys atitinka to-
kius standartus ir normatyvinius dokumentus: EN 55014-
1:2006; EN 55014-2/A1:2001; EN 61000-3-2:2006; EN
61000-3-3/A2:2005 pagal EEB reglament 2006/42/EG,
2006/95/EG, 2004/108/EG. nuostatas.
TRIUKŠMINGUMAS/VIBRACIJA Šio prietaiso triukš-
mingumas buvo išmatuotas pagal EN 60 745 reika-
lavimus keliamo triukšmo garso slgio lygis siekia
<87,4 dB(A) ir akustinio galingumo lygis <98,4 dB(A)
(standartinis nuokrypis: 3 dB), ir vibracijos pagreitis ran-
kos plaštakos srityje tipiniu atveju yra mažesnis, kaip
<3,7 m/s
2
LV
DEKLARĀCIJA PAR ATBILSTĪBU STANDARTIEM
Ms ar pilnu atbildbu paziojam, ka šis izstrdjums
atbilst standartiem vai standartizcijas dokumentiem
EN 55014-1:2006; EN 55014-2/A1:2001; EN 61000-
3-2:2006; EN 61000-3-3/A2:2005 un ir saska ar
direktvm 2006/42/EG, 2006/95/EG, 2004/108/EG.
TROKŠNIS/VIBRCIJA Saska ar standartu EN 60
745 noteiktais instrumenta radt trokša skaas spie-
diena lmenis ir <87,4 dB(A) un skaas jaudas lmenis ir
<98,4 dB (A) (pie tipisks izkliedes: 3 dB), un vibrcijas
intensitte ir <3,7 m/s
2
(strdjot rokas režm).
DK
KONFORMITETSERKLÆRING
Vi erklærer under almindeligt ansvar, at dette produkt
er i overensstemmelse med følgende normer eller nor-
mative dokumenter: EN 55014-1:2006; EN 55014-2/
A1:2001; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3/A2:2005
i henhold til bestemmelserne i direktiverne 2006/42/
EØF, 2006/95/EØF, 2004/108/EØF.
STØJ/VIBRATION Måles efter EN 60 745 er lydtry-
kniveau af dette værktøj <87,4 dB(A) og lydeffekt-
niveau <98,4 dB(A) (standard deviation: 3 dB), og vi-
brationsniveauet <3,7 m/s
2
(hånd-arm metoden).
40
HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ
DE
Alt-Elektrogeräte sind Wertstoffe, sie gehören daher nicht in den
Hausmüll!
Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem aktiven Beitrag bei
der Ressourcenschonung und beim Umweltschutz zu unterstüt-
zen und dieses Gerät bei den-falls vorhandeneingerichteten
Rücknahmestellen abzugeben.
ENVIRONMENTAL PROTECTION
GB
Discarded electric appliances are recyclable and should not be
discarded in the domestic waste! Please actively support us in
conserving resources and protecting the environment by
returning this appliance to the collection centres (if available).
INFORMATIONS SUR LA
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
FR
Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne fait
pas pas partie des ordures ménagères! Nous vous demandons
de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au mé-
nagement des ressources et à la protection de l’environnement
en déposant cet appareil dans sites de collecte(si existants).
RICHTLIJNEN VOOR
MILIEUBESCHERMING
NL
Gebruikte elektronische apparaten horen niet thuis in het hui-
safval!
Wij vragen u daarom een bijdrage aan de bescherming van ons
milieu te leveren en dit apparaat op de voorziene verzamelpla-
atsen af te geven.
ANVISNINGER OM
MILJØBESKYTTELSE
DK
Kasserede elektriske apparater indeholder materiale, der kan
genbruges, og bør derfor aldrig smides væk som almindeligt af-
fald. Når dette apparat skal kasseres, vil vi derfor opfordre Dem
til at aevere det på et egnet opsamlingssted, hvis et sådant n-
des, og således være med til at bevare ressourcer og beskytte
miljøet.
AVVERTENZE PER LA TUTELA
DELL’AMBIENTE
IT
Gli apparecchi elettrici vecchi sono materiali pregiati, non rientra-
no nei normali riuti domestici! Preghiamo quindi i gentili clienti
di contribuire alla salvaguardia dell’ambiente e delle risorse e di
consegnare il presente apparecchio ai centri di raccolta compe-
tenti, qualora siano presenti sul territorio
ADVERTENCIA PARA LA
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
ES
¡Los aparatos eléctricos desechables son materiales que no son
parte de la basura doméstica! Por ello pedimos para que nos
ayude a contribuir activamente en el ahorro de recursos y en la
protección del medio ambiente entregando este aparato en los
puntos de recogida existentes.
INDICAÇÕES PARA A PROTECÇÃO
DO MEIO AMBIENTE
PT
Aparelhos eléctricos antigos são materiais que não pertencem
ao lixo doméstico! Por isso pedimos para que nos apoie, con-
tribuindo activamente na poupança de recursos e na protecção
do ambiente ao entregar este aparelho nos pontos de recolha,
caso existam.
ÅTERVINNING
SE
Elektriska verktyg, tillbehör och förpackning får inte kastas i hus-
hållssoporna (gäller endast EU-länder). Enligt direktivet 2002/96/
EG som avser äldre elektrisk och elektronisk utrustning och dess
tillämpning enligt nationell lagstiftning ska uttjänta elektriska
verktyg sorteras separat och lämnas till miljövänlig återvinning
YMPÄRISTÖNSUOJELU
FI
Älä hävitä sähkötyökalua, tarvikkeita tai pakkausta tavalli-
sen kotitalousjätteen mukana (koskee vain EU-maita). Van-
hoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan EU-direktiivin
2002/96/ETY ja sen maakohtaisten sovellusten mukaisesti käy-
tetyt sähkötyökalut on toimitettava ongelmajätteen keräyspistee-
seen ja ohjattava ympäristöystävälliseen kierrätykseen
MILJØVERN
NO
Kast aldri elektroverktøy, tilbehør og emballasje i husholdnings-
avfallet (kun for EU-land). I henhold til EU-direktiv 2002/96/EF
om kasserte elektriske og elektroniske produkter og direktivets
iverksetting i nasjonal rett, må elektroverktøy som ikke lenger
skal brukes, samles separat og returneres til et miljøvennlig gjen-
vinningsanlegg
KESKONNAKAITSE
EE
Ärge visake kasutuskõlbmatuks muutunud elektrilisi tööriistu, lisatarvi-
kuid ja pakendeid ära koos olmejäätmetega (üksnes EL liikmesriikide-
le). Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2002/96/EÜ
elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning direktiivi nõuete
kohaldamisele liikmesriikides tuleb kasutuskõlbmatuks muutunud elekt-
rilised tööriistad koguda eraldi ja keskkonnasäästlikult korduvkasutada
või ringlusse võtta
APLINKOS APSAUGA
LT
Nemeskite elektrini ranki, papildomos rangos ir pakuots buitini
atliek konteinerius (galioja tik ES valstybms). Pagal ES Direktyv
2002/96/EG dl naudot elektrini ir elektronini prietais atliek utili-
zavimo ir pagal vietinius valstybs statymus atitarnav elektriniai ran-
kiai turi bti surenkami atskirai ir gabenami antrini žaliav tvarkymo
vietas, kur jie turi bti sunaikinami ar perdirbami aplinkai nekenksmingu
bdu
APKĀRTĒJĀS VIDES AIZSARDZĪBA
LV
Neizmetiet elektroiekrtas, piederumus un iesaiojuma materilus
sadzves atkritumos (tikai ES valstm). Saska ar Eiropas Direktvu
2002/96/EG par lietotajm elektroiekrtm, elektronikas iekrtm un ts
iekaušanu valsts likumdošan lietots elektroiekrtas ir jsavc atse-
viši un jnogd otrreizjai prstrdei videi draudzg veid
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41

Bort BBS-801N Kasutusjuhend

Kategooria
Elektrilised lihvimismasinad
Tüüp
Kasutusjuhend