Defort DJS-625N Kasutusjuhend

Kategooria
Mootorsaed
Tüüp
Kasutusjuhend

See käsiraamat sobib ka

User’s Manual . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Bedienungsanleitung . . . . . . . . . . . . 6
Mode d’emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Instrucciones de servicio . . . . . . . . . 8
Manual de instruções . . . . . . . . . . . . 9
Istruzione per l’uso
. . . . . . . . . . . . 10
Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . .11
Bruksanvisning
. . . . . . . . . . . . . . . 12
Käyttöohje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Brugervejledning. . . . . . . . . . . . . . . 15
Használati utasítás . . . . . . . . . . . . 16
Manual de utilizare
. . . . . . . . . . . . 17
  . . . . . . . . . . . . . . 18
Instruksja obsugi . . . . . . . . . . . . . . 19
Návod k použití. . . . . . . . . . . . . . . . 20
Navodilo za uporabo. . . . . . . . . . . . 21
Uputstvo za korisnike
. . . . . . . . . . 22
Upute za uporabu
. . . . . . . . . 23
Kullanım kılavuzu . . . . . . . . . . . . . . 24
. . . . . . . . . . . . . . 25
   . . . . 26
 . . . . . . . . 27
  
. . 28
Instrukcija
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Instrukcija
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Kasutusjuhend
. . . . . . . . . . . . . . . 31
DJS-625N
98298239
BOS
31
Tikksaag
SIHIPÄRANE KASUTAMINE
Antud tööriist on mõeldud puit-, plastmass- ja metallma-
terjalide saagimiseks. Tänu täiustatud lisatarvikutele ja
spetsiaalsetele funktsioonidele saab antud tööriista ka-
sutada väga erineval otstarbel ja see sobib suurepäraselt
ka kõverjooneliste või ümarate lõigete tegemiseks.
TEHNILISED ANDMED 1
SEADME OSAD 2
1. Lüliti
2. Lüliti ksaatornupp
3. Kiiruse regulaator
4. Pendelreziimi regulaator
TÄIENDAVAD OHUTUSJUHISED
Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati järgida üldohu-
tusnõudeid, et vähendada tulekahju, elektrilöögi ja vigas-
tuse ohtu.
TÄHELEPANU ! Enne käesoleva toote kasutamist luge-
ge kogu juhend läbi ja hoidke edaspidiseks alles. Tutvuge
ka eraldi lisatud Üldohutusnõuete juhendiga!
Enne töö alustamist veenduge, et:
võrgupinge vastaks tööriista küljes olevale sildile mär-
gitud pingele (sildile märgitud 230 V või 240 V seadmeid
võib käsutada ka 220 V võrgupinge korral)
toitejuhe, pistik ja seinakontakt oleksid kahjustamata.
seadme ühendamisel vooluvõrku oleks lüliti asendis
“Väljas” – “Off”
Töö käigus:
Töötamisel välitingimustes tuleks kasutada automaat-
set ohutuskaitset (max 30 mA).
Ärge kasutage ülemäära pikka pikendusjuhet. Sead-
me kasutamiseks välistingimustes tuleb kasutada niis-
kuskindlat pikendusjuhet.
Seadme kasutamine ülemäära niiskes keskkonnas
(vihm, udu, lumesadu jne.) on keelatud.
Keelatud on seadmega töötada kergestisüttivate aine-
te ja vedelike läheduses.
Tolmu tekkimisel kasutage kaitseprille ja respiraatorit.
Hoidke seadme korpuse jahutusavad puhtana.
Seadmele ei tohi rakendada liiga suurt survet, see
võib põhjustada mootori ülekoormuse.
Ärge kasutage kulunud tikksaelehti.
Hoidke käed eemal pöörlevatest/liikuvatest osadest.
Töö lõpetamisel laske seadmel töötada vabakäigul 1-3
minutit, see jahutab mootorit.
Ärge jätke saagimise lõpetamisel tööriista käima. Käi-
vitage tööriist ainult siis, kui hoiate seda käes.
Toitejuhe ei tohi olla seadme tööpinna läheduses.
Töö lõpetamisel või saelehe vahetamise ajal eemalda-
ge seade vooluvõrgust.
Seade tuleb kohe välja lülitada, kui:
1. kahjustada saab toitejuhe;
2. seadme lüliti ei tööta;
3. on seadmest tunda isolatsioonimaterjalide kõrbemise
lõhna või näha suitsu.
Seade on varustatud, vastavalt Euroopa stan-
dardile, topeltisolatsiooniga ning seetõttu ei
vaja maandamist.
TEHNILINE TEENINDAMINE JA HOOLDUS
Enne tehnilise teenindamise teostamist ee-
maldage seade vooluvõrgust.
Iga kord, peale töö lõpetamist, soovitatakse puhastada
tööriista korpus ja ventilatsiooniavad tolmust pehme
riide või salvräti abil. Püsivaid määrdumisi soovitatakse
kõrvaldada seebivees niisutatud pehme riide abil.
Määrdumiste kõrvaldamiseks ei tohi kasutada lahusteid:
bensiini, piiritust, ammoniaagilahuseid jms. Lahustite
kasutamine võib põhjustada tööriista korpuse vigastuse.
Tööriista juhtrullikut tuleb regulaarselt määrida
määrdega.
Seadme rikkisoleku korral pöörduge SBM Group’i
teeninduskeskusse.
KESKKONNAKAITSE
Transportimisel vigastuste vältimiseks toimetatakse too-
det kohale spetsiaalses pakendis. Enamik pakkimisma-
terjalidest kuulub teisesele töötlusele, seetõttu palume
anda need ära lähimasse spetsialiseeritud asutusse.
Toote kasutusaja läbimisel palume anda see ära Teenin-
duskeskusse või SBM Group’i lähimale esindajale utili-
seerimiseks.
EE
Eesti
37
LT KOKYBĖS ATITIKTIES DEKLARACIJA
Mes atsakingai pareiškiame, kad šis gaminys atitinka to-
kius standartus ir normatyvinius dokumentus: EN55014-
1:2006 EN55014-2:1997/+A1:2001 EN61000-3-2:2006
EN61000-3-3: 1995+A1: 2001/+A2:2005, pagal EEB
reglament 2006/42/EG, 2006/95/EG, 2004/108/EG nu-
ostatas.
TRIUKŠMINGUMAS/VIBRACIJA Šio prietaiso triukš-
mingumas buvo išmatuotas pagal EN60745 reikalavimus
keliamo triukšmo garso slgio lygis siekia 90,4 dB(A) ir
akustinio galingumo lygis 101,4 dB(A) (standartinis nu-
okrypis: 3 dB), ir vibracijos pagreitis rankos plaštakos sri-
tyje tipiniu atveju yra mažesnis, kaip 12,73 m/s
2
.
LV
DEKLARĀCIJA PAR ATBILSTĪBU STANDARTIEM
Ms ar pilnu atbildbu paziojam, ka šis izstrdjums
atbilst standartiem vai standartizcijas dokumentiem
EN55014-1:2006 EN55014-2:1997/+A1:2001 EN61000-
3-2:2006 EN61000-3-3: 1995+A1: 2001/+A2:2005,
un ir saska ar direktvm 2006/42/EG, 2006/95/EG,
2004/108/EG.
TROKŠNIS/VIBRCIJA Saska ar standartu EN60745
noteiktais instrumenta radt trokša skaas spiediena
lmenis ir 90,4 dB(A) un skaas jaudas lmenis ir 101,4
dB (A) (pie tipisks izkliedes: 3 dB), un vibrcijas intensi-
tte ir 12,73 m/s
2
(strdjot rokas režm).
EE VASTAVUSDEKLARATSIOON
Kinnitame ainuvastutajana, et see toode vastab järg-
mistele standarditele või normdokumentidele: EN55014-
1:2006 EN55014-2:1997/+A1:2001 EN61000-3-2:2006
EN61000-3-3: 1995+A1: 2001/+A2:2005, vastavalt direk-
tiivide 2006/42/EÜ, 2006/95/EÜ, 2004/108/EÜ nõuetele.
MÜRA/VIBRATSIOON Vastavalt kooskõlas normi ga
EN60745 läbi viidud mõõtmistele on antud seadme he-
lirõhk 90,4 dB(A) ja helitugevus 101,4 dB(A) (standard-
kõrvalekalle: 3 dB), ja vibratsioon 12,73 m/s
2
(käe-rand-
me-meetod).
Product managament
V. Nosik
SBM group GmbH
Kurfürstendamm 21
10719 Berlin, Germany
39
ÇEVRE KORUMA BİLGİLERİ
TR
Eski elektrikli cihazlar dönütürülebilir malzeme olup ev çöpüne
atılmamalı! Doal kaynakların ve çevrenin korunmasına etkin
biçimde katkıda bulunmak üzere cihazı lütfen toplama merkez-
lerine (varsa) iade edin.
INFORMACJA DOTYCZĄCA
OCHRONY ŚRODOWISKA
PL
Zuyte urzdzenia elektryczne s surowcami wtórnymi – nie wol-
no wyrzuca ich do pojemników na odpady domowe, poniewa
mog zawiera substancje niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego
i rodowiska! Prosimy o aktywn pomoc w oszczdnym gospo-
darowaniu zasobami naturalnymi i ochronie rodowiska natural-
nego przez przekazanie zuytego urzdzenia do punktu skado-
wania surowców wtórnych - zuytych urzdze elektrycznych.
POKYNY K OCHRANĚ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
СZ
Staré elektrické pístroje jsou recyklovatelné odpady a nepatí
proto do domácího odpadu!
Chceme vás tímto požádat, abyste aktivn píspli k podpoe
ochrany pírodních zdroj a životního prostedí, a odevzdali ten-
to pístroj na k tomu urených sbrných místech .
UPUTE O ZAŠTITI OKOLIŠAI
HR BOS
Stari elektrini ureaji sastoje se od vrijednih materijala te stoga
ne spadaju u kuno smee! Stoga vas molimo da nas svojim
aktivnim doprinosom podržite pri štednji resursa i zaštiti okoliša,
te da ovaj ureaj predate na mjesta predviena za sakupljanje
starih elektrinih ureaja, ukoliko je takvo organizirao.
УКАЗАНИЯ ПО ЗАЩИТЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
RU
     -
      ! 
         -
       
   (  ).
ВКАЗІВКИ ПО ЗАХИСТУ
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
UA
      -
       ! 
        
      
   (  ).
UPUTSTVO O ZAŠTITI OKOLINE
CS
Stari elektrini ureaji sastoje se od vrednih materijala i ne spa-
daju u kuno smee! Stoga vas molimo da nas svojim aktivnim
doprinosom podržite pri štednji resursa i zaštiti životne sredine,
te da ovaj ureaj predate na mesta predviena za sakupljanje
starih elektrinih ureaja, ukoliko je takvo organizovano.
NAPOTKI ZA ZAŠČITO OKOLJA
SI
Stare elektrine naprave so material, ki ne spada v gospodinjske
odpadke. Prosimo vas, da nam aktivno pripomorete pri ohranja-
nju naravnih virov in zašiti okolja, zato neuporabno elektrino
napravo odstranite na predvidenih, v te namene urejenih odvze-
mnih mestih.
ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ
KZ
   , -  ()
     
 .
APLINKOS APSAUGA
LT
Nemeskite elektrini ranki, papildomos rangos ir pakuots buitini
atliek konteinerius (galioja tik ES valstybms). Pagal ES Direktyv
2002/96/EG dl naudot elektrini ir elektronini prietais atliek utili-
zavimo ir pagal vietinius valstybs statymus atitarnav elektriniai ran-
kiai turi bti surenkami atskirai ir gabenami antrini žaliav tvarkymo
vietas, kur jie turi bti sunaikinami ar perdirbami aplinkai nekenksmingu
bdu
APKĀRTĒJĀS VIDES AIZSARDZĪBA
LV
Neizmetiet elektroiekrtas, piederumus un iesaiojuma materilus
sadzves atkritumos (tikai ES valstm). Saska ar Eiropas Direktvu
2002/96/EG par lietotajm elektroiekrtm, elektronikas iekrtm un ts
iekaušanu valsts likumdošan lietots elektroiekrtas ir jsavc atse-
viši un jnogd otrreizjai prstrdei videi draudzg veid
KESKONNAKAITSE
EE
Ärge visake kasutuskõlbmatuks muutunud elektrilisi tööriistu, lisatarvi-
kuid ja pakendeid ära koos olmejäätmetega (üksnes EL liikmesriikide-
le). Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2002/96/EÜ
elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning direktiivi nõuete
kohaldamisele liikmesriikides tuleb kasutuskõlbmatuks muutunud elekt-
rilised tööriistad koguda eraldi ja keskkonnasäästlikult korduvkasutada
või ringlusse võtta
AE
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40

Defort DJS-625N Kasutusjuhend

Kategooria
Mootorsaed
Tüüp
Kasutusjuhend
See käsiraamat sobib ka