Defort DBS-800N Kasutusjuhend

Kategooria
Elektrilised lihvimismasinad
Tüüp
Kasutusjuhend
DBS-800N
93720469
Bedienungsanleitung ..........................6
User’s Manual ....................................7
Mode d’emploi ....................................8
Instrucciones de servicio ....................9
Manual de instruções .......................10
Istruzione per l’uso ...........................11
Gebruiksaanwijzing ..........................12
Brugervejledning ..............................13
Bruksanvisning .................................14
Bruksanvisning .................................15
Käyttöohje ........................................16
Kasutusjuhend .................................17
Instrukcija .........................................18
Instrukcija .........................................19
   .........20
   .......21
  ................22
Instruksja obsugi .............................23
Návod k použití ................................24
Uputstvo za korisnike .......................25
Használati utasítás ..........................26
Manual de utilizare ...........................27
Navodilo za uporabo ........................28
BOS
Upute za uporabu ...................29
  ............................30
Kullanım kılavuzu .............................31
...........32
SR
   ......................33
32
Lihvlintmasin
SIHIPÄRANE KASUTAMINE
Lihvimisseade on mõeldud pahtel- ja värvipindade, pui-
dust, plastmassist materjalide ja toodete lihvimiseks.
TEHNILISED ANDMED 1
SEADME EHITUS 2
1 Lüliti
2 Lüliti ksaator
3 Kang lihvlindi kseerimiseks
4 Pöörlemissuuna näidik
5 Lihvlindi asendi regulaator
6 Tolmukott
TÄIENDAVAD OHUTUSJUHISED
TÄHELEPANU! Enne käesoleva toote kasutamist luge-
ge kogu juhend läbi ja hoidke edaspidiseks alles.
Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati järgida üldo-
hutusnõudeid, et vähendada tulekahju, elektrilöögi ja
vigastuse ohtu.
Enne töö alustamist veenduge, et:
- võrgupinge vastaks tööriista küljes olevale sildile mär-
gitud pingele (sildile märgitud 230 V või 240 V sead-
meid võib käsutada ka 220 V võrgupinge korral)
- toitejuhe, pistik ja seinakontakt oleksid kahjustamata.
- seadme ühendamisel vooluvõrku oleks lüliti asendis
“Väljas” – “Off”
Töö käigus:
Ärge kasutage ülemäära pikka pikendusjuhet. Sead-
me kasutamiseks välistingimustes tuleb kasutada niis-
kuskindlat pikendusjuhet.
Toiteallikas peaks olema varustatud automaatse ohu-
tuslülitiga (max 30 mA).
Seadme kasutamine niiskes keskkonnas (vihm, udu,
lumesadu jne.) on keelatud.
Keelatud on seadmega töötada kergestisüttivate ai-
nete ja vedelike läheduses.
Tolmu tekkimisel kasutage respiraatorit ja võimaluse
korral tolmuimejat.
Tolmu imemisel seadme tolmukotti kasutage aukude-
ga lihvpaberit, jälgige, et talla ja paberi augud ühtiksid.
Lihvimistööde puhul peab tööala olema piisava ven-
tilatsiooniga.
Hoidke seadme korpuse jahutusavad puhtana.
Seadmele ei tohi rakendada liiga suurt survet, see
võib põhjustada mootori ülekoormuse.
Ärge kasutage kulunud lihvpaberit.
Hoidke käed eemal pöörlevatest/liikuvatest osadest.
Töö lõpetamisel laske seadmel töötada vabakäigul
1-3 minutit, see jahutab mootorit.
Ärge jätke lihvimise lõpetamisel tööriista käima. Käivi-
tage tööriist ainult siis, kui hoiate seda käes.
Toitejuhe ei tohi olla seadme tööpinna läheduses.
Töö lõpetamisel või lihvpaberi vahetamise ajal eemal-
dage seade vooluvõrgust
Tutvuge ka eraldi lisatud Üldohutusnõuete juhendiga!
Seade tuleb kohe välja lülitada, kui:
1. kahjustada saab toitejuhe;
2. seadme lüliti ei tööta;
3. on seadmest tunda isolatsioonimaterjalide kõrbemise
lõhna või näha suitsu.
Seade on varustatud, vastavalt Euroopa stan-
dardile, topeltisolatsiooniga ning seetõttu ei
vaja maandamist
TEHNILINE TEENINDAMINE JA HOOLDUS
Enne tehnilise teenindamise teostamist ee-
maldage seade vooluvõrgust.
Iga kord, peale töö lõpetamist, soovitatakse puhas-
tada tööriista korpus ja ventilatsiooniavad tolmust peh-
me riide või salvräti abil. Püsivaid määrdumisi soovi-
tatakse kõrvaldada seebivees niisutatud pehme riide
abil. Määrdumiste kõrvaldamiseks ei tohi kasutada
lahusteid: bensiini, piiritust, ammoniaagilahuseid jms.
Lahustite kasutamine võib põhjustada tööriista korpuse
vigastuse.
Tööriist ei vaja täiendavat määrimist.
Seadme rikkisoleku korral pöörduge SBM Group’i
teeninduskeskusse.
KESKKONNAKAITSE
Transportimisel vigastuste vältimiseks toimetatakse
toodet kohale spetsiaalses pakendis. Enamik pakki-
mismaterjalidest kuulub teisesele töötlusele, seetõttu
palume anda need ära lähimasse spetsialiseeritud
asutusse.
Toote kasutusaja läbimisel palume anda see ära Tee-
ninduskeskusse või SBM Group’i lähimale esindajale
utiliseerimiseks.
EE
Eesti
39
LT KOKYBS ATITIKTIES DEKLARACIJA
Mes atsakingai pareiškiame, kad šis gaminys atitin-
ka tokius standartus ir normatyvinius dokumentus:
EN50144-1, EN50144-2-1, EN55014-1, EN55014-2,
EN61000-3-2, EN61000-3-3, pagal EEB reglament
2006/42/EG, 2006/95/EG, 2004/108/EG nuostatas.
TRIUKŠMINGUMAS/VIBRACIJA Šio prietaiso triukš-
mingumas buvo išmatuotas pagal EN 60 745 reikala-
vimus keliamo triukšmo garso slgio lygis siekia 90.4
dB(A) ir akustinio galingumo lygis 103.4 dB(A) (standar-
tinis nuokrypis: 3 dB), ir vibracijos pagreitis rankos plaš-
takos srityje tipiniu atveju yra mažesnis, kaip 3.5 m/s
2
.
LV
DEKLARCIJA PAR ATBILSTBU STANDARTIEM
Ms ar pilnu atbildbu paziojam, ka šis izstrdjums
atbilst standartiem vai standartizcijas dokumentiem
EN50144-1, EN50144-2-1, EN55014-1, EN55014-
2, EN61000-3-2, EN61000-3-3, un ir saska ar di-
rektvm 2006/42/EG, 2006/95/EG, 2004/108/EG.
TROKŠNIS/VIBRCIJA Saska ar standartu EN 60
745 noteiktais instrumenta radt trokša skaas spie-
diena lmenis ir 90.4 dB(A) un skaas jaudas lmenis ir
103.4 dB (A) (pie tipisks izkliedes: 3 dB), un vibrcijas
intensitte ir 3.5 m/s
2
(strdjot rokas režm).
EE VASTAVUSDEKLARATSIOON
Kinnitame ainuvastutajana, et see toode vastab järgmis-
tele standarditele või normdokumentidele: EN50144-1,
EN50144-2-1, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-
2, EN61000-3-3, vastavalt direktiivide 2006/42/EÜ,
2006/95/EÜ, 2004/108/EÜ nõuetele.
MÜRA/VIBRATSIOON Vastavalt kooskõlas normiga
EN 60 745 läbi viidud mõõtmistele on antud seadme
helirõhk 90.4 dB(A) ja helitugevus 103.4 dB(A) (stan-
dardkõrvalekalle: 3 dB), ja vibratsioon 3.5 m/s
2
(käe-
randme-meetod).
Product management
V. Nosik
SBM group GmbH
Kurfürstendamm 21
10719 Berlin, Germany
SR  
     
      
   :
EN50144-1, EN50144-2-1, EN55014-1, EN55014-2,
EN61000-3-2, EN61000-3-3,   
73/23/CEE, 89/336/CEE, 98/37/CEE.
/    N60745 
     <90,4  ()  
  <103,4  () ( : 3
),   3,5 /
2
.
40
Discarded electric appliances are recyclable and should not be
discarded in the domestic waste! Please actively support us in
conserving resources and protecting the environment by return-
ing this appliance to the collection centres (if available).
ENVIRONMENTAL PROTECTIONEN
Alt-Elektrogeräte sind Wertstoffe, sie gehören daher nicht in den
Hausmüll! Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem aktiven
Beitrag bei der Ressourcenschonung und beim Umweltschutz zu
unterstützen und dieses Gerät bei den-falls vorhandeneingerich-
teten Rücknahmestellen abzugeben.
HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZDE
Elektriska verktyg, tillbehör och förpackning får inte kastas i hus-
hållssoporna (gäller endast EU-länder). Enligt direktivet 2002/96/
EG som avser äldre elektrisk och elektronisk utrustning och dess
tillämpning enligt nationell lagstiftning ska uttjänta elektriska
verktyg sorteras separat och lämnas till miljövänlig återvinning.
ÅTERVINNINGSV
Kast aldri elektroverktøy, tilbehør og emballasje i husholdningsav-
fallet (kun for EU-land). I henhold til EU-direktiv 2002/96/EF om
kasserte elektriske og elektroniske produkter og direktivets iverkset-
ting i nasjonal rett, må elektroverktøy som ikke lenger skal brukes,
samles separat og returneres til et miljøvennlig gjenvinningsanlegg.
MILJØVERNNO
Älä hävitä sähkötyökalua, tarvikkeita tai pakkausta tavalli-
sen kotitalousjätteen mukana (koskee vain EU-maita). Van-
hoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan EU-direktiivin
2002/96/ETY ja sen maakohtaisten sovellusten mukaisesti käy-
tetyt sähkötyökalut on toimitettava ongelmajätteen keräyspistee-
seen ja ohjattava ympäristöystävälliseen kierrätykseen.
YMPÄRISTÖNSUOJELUFI
Ärge visake kasutuskõlbmatuks muutunud elektrilisi tööriistu, lisatarvikuid
ja pakendeid ära koos olmejäätmetega (üksnes EL liikmesriikidele). Vas-
tavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2002/96/EÜ elektri- ja
elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning direktiivi nõuete kohaldamise-
le liikmesriikides tuleb kasutuskõlbmatuks muutunud elektrilised tööriistad
koguda eraldi ja keskkonnasäästlikult korduvkasutada või ringlusse võtta.
KESKONNAKAITSEET
Neizmetiet elektroiekrtas, piederumus un iesaiojuma materilus
sadzves atkritumos (tikai ES valstm). Saska ar Eiropas Direktvu
2002/96/EG par lietotajm elektroiekrtm, elektronikas iekrtm un ts
iekaušanu valsts likumdošan lietots elektroiekrtas ir jsavc atse-
viši un jnogd otrreizjai prstrdei videi draudzg veid.
APKRTJS VIDES AIZSARDZBALV
Nemeskite elektrini ranki, papildomos rangos ir pakuots buitini
atliek konteinerius (galioja tik ES valstybms). Pagal ES Direktyv
2002/96/EG dl naudot elektrini ir elektronini prietais atliek utiliza-
vimo ir pagal vietinius valstybs statymus atitarnav elektriniai rankiai
turi bti surenkami atskirai ir gabenami antrini žaliav tvarkymo vietas,
kur jie turi bti sunaikinami ar perdirbami aplinkai nekenksmingu bdu.
APLINKOS APSAUGALT
Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne fait
pas pas partie des ordures ménagères! Nous vous demandons
de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au mé-
nagement des ressources et à la protection de l’environnement
en déposant cet appareil dans sites de collecte(si existants).
FR INFORMATIONS SUR LA
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
ADVERTENCIA PARA LA
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
¡Los aparatos eléctricos desechables son materiales que no son
parte de la basura doméstica! Por ello pedimos para que nos
ayude a contribuir activamente en el ahorro de recursos y en la
protección del medio ambiente entregando este aparato en los
puntos de recogida existentes.
ES
INDICAÇÕES PARA A PROTECÇÃO
DO MEIO AMBIENTE
Aparelhos eléctricos antigos são materiais que não pertencem
ao lixo doméstico! Por isso pedimos para que nos apoie, con-
tribuindo activamente na poupança de recursos e na protecção
do ambiente ao entregar este aparelho nos pontos de recolha,
caso existam.
PT
AVVERTENZE PER LA TUTELA
DELL’AMBIENTE
Gli apparecchi elettrici vecchi sono materiali pregiati, non rientra-
no nei normali rifiuti domestici! Preghiamo quindi i gentili clienti
di contribuire alla salvaguardia dell’ambiente e delle risorse e di
consegnare il presente apparecchio ai centri di raccolta compe-
tenti, qualora siano presenti sul territorio.
IT
INFORMACJA DOTYCZCA
OCHRONY RODOWISKA
Zuyte urzdzenia elektryczne s surowcami wtórnymi – nie wol-
no wyrzuca ich do pojemników na odpady domowe, poniewa
mog zawiera substancje niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego
i rodowiska! Prosimy o aktywn pomoc w oszczdnym gospo-
darowaniu zasobami naturalnymi i ochronie rodowiska natural-
nego przez przekazanie zuytego urzdzenia do punktu skado-
wania surowców wtórnych - zuytych urzdze elektrycznych.
PL
RICHTLIJNEN VOOR
MILIEUBESCHERMING
Gebruikte elektronische apparaten horen niet thuis in het huisaf-
val! Wij vragen u daarom een bijdrage aan de bescherming van
ons milieu te leveren en dit apparaat op de voorziene verzamel-
plaatsen af te geven.
NL
ANVISNINGER OM
MILJØBESKYTTELSE
Kasserede elektriske apparater indeholder materiale, der kan gen-
bruges, og bør derfor aldrig smides væk som almindeligt affald.
Når dette apparat skal kasseres, vil vi derfor opfordre Dem til at
aevere det på et egnet opsamlingssted, hvis et sådant ndes,
og således være med til at bevare ressourcer og beskytte miljøet.
DA
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44

Defort DBS-800N Kasutusjuhend

Kategooria
Elektrilised lihvimismasinad
Tüüp
Kasutusjuhend