Defort 93720278 Omaniku manuaal

Kategooria
Võimsusega höövlid
Tüüp
Omaniku manuaal

See käsiraamat sobib ka

User’s Manual . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Bedienungsanleitung . . . . . . . . . . . . 5
Mode d’emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Instrucciones de servicio . . . . . . . . . 7
Manual de instruções . . . . . . . . . . . . 8
Istruzione per l’uso
. . . . . . . . . . . . . 9
Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . 10
Bruksanvisning
. . . . . . . . . . . . . . . .11
Käyttöohje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Brugervejledning. . . . . . . . . . . . . . . 14
Használati utasítás . . . . . . . . . . . . 15
Manual de utilizare
. . . . . . . . . . . . 16
  . . . . . . . . . . . . . . 17
Instruksja obsugi . . . . . . . . . . . . . . 18
Návod k použití. . . . . . . . . . . . . . . . 19
Navodilo za uporabo. . . . . . . . . . . . 20
Uputstvo za korisnike
. . . . . . . . . . 21
Upute za uporabu
. . . . . . . . 22
Kullanım kılavuzu . . . . . . . . . . . . . . 23
. . . . . . . . . . . . . . 24
   . . . . 25
 . . . . . . . . 26
  
. . 27
Instrukcija
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Instrukcija
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Kasutusjuhend
. . . . . . . . . . . . . . . 30
DEP-900-R
98290776
RO
PL
SI
CS
CZ
HR
TR
AE
RU
UA
KZ
LT
LV
EE
GR
HU
DK
NO
FI
SE
NL
PT
ES
FR
DE
GB
IT
BOS
30
Elektrihöövel
SIHIPÄRANE KASUTAMINE
Antud tööriist on mõeldud puitpindade hööveldamiseks,
plastmassist ja must materjalist toorikute hööveldami-
seks.
TEHNILISED ANDMED 1
SEADME OSAD
2
1. Lüliti kseerimise nupp
2. Lüliti
3. Lõikesügavuse regulaator.
4. Sügavuse näitaja.
5. Tolmueemaldusotsik.
ÜLDISED OHUTUSJUHISED
Tähelepanu! Efektiivne ja ohutu töö selle seadmega on
võimalik siis, kui olete läbi lugenud alljärgneva kasutus-
juhendi. Hoidke kasutusjuhend alles!
Enne töö alustamist veenduge, et:
- võrgupinge vastaks tööriista küljes olevale sildile mär-
gitud pingele (sildile märgitud 230 V või 240 V sead-
meid võib käsutada ka 220 V võrgupinge korral);
- toitejuhe, pistik ja seinakontakt oleksid kahjustamata;
- töödeldav toorik oleks kindlalt kseeritud;
- höövliterad oleksid teravad ja kahjustamata;
- seadme ühendamisel vooluvõrku oleks lüliti asendis
“Väljas” – “Off”.
Töö käigus:
- terade vahetamise ajaks eemaldage seade voolu-
võrgust;
- keelatud töötada niiskes keskkonnas (vihm, udu,
aur, lumi jne.);
- tööpiirkonnast tuleb eelnevalt kõrvaldada kõik ker-
gestisüttivad vedelikud;
- rohke tolmu korral kasutage respiraatorit ja võimalu-
sel tolmuimejat;
- hoidke voolujuhe eemal seadme liikuvatest osadest;
- ei soovitata kasutada ülemäära pikka pikendusjuhet.
Pikendusjuhe tuleb alati täielikult lahti kerida;
- jälgige, et mootori jahutusavad oleksid alati lahti ja
puhtad;
- ärge suruge üleliia tugevalt töötavale höövlile, vas-
tasel juhul võib trummel kinni kiiluda või mootor üle-
kuumeneda;
- töövaheajal eemaldage seade vooluvõrgust;
- peale tööd laske seadmel 1-3 min. töötada vabakäi-
gul, et mootor saaks maha jahtuda;
- ärge puutuge höövliterasid enne, kui võll on peatu-
nud;
- kui höövlilaastud on kiilunud tolmuimemise avasse,
peatage höövli töö, eemaldage seade vooluvõrgust
ja puhastage tolmuotsik laastudest.
Seade tuleb kohe välja lülitada, kui:
1. kahjustada saab toitejuhe;
2. seadme lüliti ei tööta;
3. on seadmest tunda isolatsioonimaterjalide kõrbemi-
se lõhna või näha suitsu;
4. trummel on kinni kiilunud.
Seade omab topeltisolatsiooni ja ei vaja maan-
damist.
TEHNILINE TEENINDAMINE JA HOOLDUS
Enne tehnilist teenindamist eemaldage töö-
riist toitevõrgust!
Iga kord, peale töö lõpetamist, soovitatakse puhasta-
da tööriista korpus ja ventilatsiooniavad tolmust peh-
me riide või salvräti abil. Püsivaid määrdumisi soovi-
tatakse kõrvaldada seebivees niisutatud pehme riide
abil. Määrdumiste kõrvaldamiseks ei tohi kasutada
lahusteid: bensiini, piiritust, ammoniaagilahuseid
jms. Lahustite kasutamine võib põhjustada tööriista
korpuse vigastuse.
Tööriist ei vaja täiendavat määrimist.
Seadme rikkisoleku korral pöörduge SBM Group’i
teeninduskeskusse.
KESKKONNAKAITSE
Jäätmekäitluse tarvis sorteerige tööriist, tarvikud ja pa-
kend ning suunake need keskkonnasõbralikku ümber-
töötlemissüsteemi.
EE
Eesti
37
LT KOKYBĖS ATITIKTIES DEKLARACIJA
Mes atsakingai pareiškiame, kad šis gaminys atitinka toki-
us standartus ir normatyvinius dokumentus: EN50144-1,
EN50144-2-14, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-
3-2, EN61000-3-3, pagal EEB reglament 2006/42/EG,
2006/95/EG, 2004/108/EG nuostatas.
TRIUKŠMINGUMAS/VIBRACIJA Šio prietaiso triukšmin-
gumas buvo išmatuotas pagal EN60745 reikalavimus
keliamo triukšmo garso slgio lygis siekia 87.9 dB(A) ir
akustinio galingumo lygis 100.8 dB(A) (standartinis nu-
okrypis: 3 dB), ir vibracijos pagreitis rankos plaštakos sri-
tyje tipiniu atveju yra mažesnis, kaip 3.2 m/s
2
.
LV
DEKLARĀCIJA PAR ATBILSTĪBU STANDARTIEM
Ms ar pilnu atbildbu paziojam, ka šis izstrdjums
atbilst standartiem vai standartizcijas dokumentiem
EN50144-1, EN50144-2-14, EN55014-1, EN55014-2,
EN61000-3-2, EN61000-3-3, un ir saska ar direktvm
2006/42/EG, 2006/95/EG, 2004/108/EG.
TROKŠNIS/VIBRCIJA Saska ar standartu EN60745
noteiktais instrumenta radt trokša skaas spiediena
lmenis ir 87.9 dB(A) un skaas jaudas lmenis ir 100.8
dB (A) (pie tipisks izkliedes: 3 dB), un vibrcijas intensi-
tte ir 3.2 m/s
2
(strdjot rokas režm).
EE VASTAVUSDEKLARATSIOON
Kinnitame ainuvastutajana, et see toode vastab järgmis-
tele standarditele või normdokumentidele: EN50144-1,
EN50144-2-14, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2,
EN61000-3-3, vastavalt direktiivide 2006/42/EÜ, 2006/95/
EÜ, 2004/108/EÜ nõuetele.
MÜRA/VIBRATSIOON Vastavalt kooskõlas normiga
EN60745 läbi viidud mõõtmistele on antud seadme he-
lirõhk 87.9 dB(A) ja helitugevus 100.8 dB(A) (standard-
kõrvalekalle: 3 dB), ja vibratsioon 3.2 m/s
2
(käe-randme-
meetod).
Product management
V. Nosik
SBM group GmbH
Kurfürstendamm 21
10719 Berlin, Germany
39
ÇEVRE KORUMA BİLGİLERİ
TR
Eski elektrikli cihazlar dönütürülebilir malzeme olup ev çöpüne
atılmamalı! Doal kaynakların ve çevrenin korunmasına etkin
biçimde katkıda bulunmak üzere cihazı lütfen toplama merkez-
lerine (varsa) iade edin.
INFORMACJA DOTYCZĄCA
OCHRONY ŚRODOWISKA
PL
Zuyte urzdzenia elektryczne s surowcami wtórnymi – nie wol-
no wyrzuca ich do pojemników na odpady domowe, poniewa
mog zawiera substancje niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego
i rodowiska! Prosimy o aktywn pomoc w oszczdnym gospo-
darowaniu zasobami naturalnymi i ochronie rodowiska natural-
nego przez przekazanie zuytego urzdzenia do punktu skado-
wania surowców wtórnych - zuytych urzdze elektrycznych.
POKYNY K OCHRANĚ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
СZ
Staré elektrické pístroje jsou recyklovatelné odpady a nepatí
proto do domácího odpadu!
Chceme vás tímto požádat, abyste aktivn píspli k podpoe
ochrany pírodních zdroj a životního prostedí, a odevzdali ten-
to pístroj na k tomu urených sbrných místech .
UPUTE O ZAŠTITI OKOLIŠAI
HR BOS
Stari elektrini ureaji sastoje se od vrijednih materijala te stoga
ne spadaju u kuno smee! Stoga vas molimo da nas svojim
aktivnim doprinosom podržite pri štednji resursa i zaštiti okoliša,
te da ovaj ureaj predate na mjesta predviena za sakupljanje
starih elektrinih ureaja, ukoliko je takvo organizirao.
УКАЗАНИЯ ПО ЗАЩИТЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
RU
     -
      ! 
         -
       
   (  ).
ВКАЗІВКИ ПО ЗАХИСТУ
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
UA
      -
       ! 
        
      
   (  ).
UPUTSTVO O ZAŠTITI OKOLINE
SK
Stari elektrini ureaji sastoje se od vrednih materijala i ne spa-
daju u kuno smee! Stoga vas molimo da nas svojim aktivnim
doprinosom podržite pri štednji resursa i zaštiti životne sredine,
te da ovaj ureaj predate na mesta predviena za sakupljanje
starih elektrinih ureaja, ukoliko je takvo organizovano.
NAPOTKI ZA ZAŠČITO OKOLJA
SI
Stare elektrine naprave so material, ki ne spada v gospodinjske
odpadke. Prosimo vas, da nam aktivno pripomorete pri ohranja-
nju naravnih virov in zašiti okolja, zato neuporabno elektrino
napravo odstranite na predvidenih, v te namene urejenih odvze-
mnih mestih.
ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ
KZ
   , -  ()
     
 .
APLINKOS APSAUGA
LT
Nemeskite elektrini ranki, papildomos rangos ir pakuots buitini
atliek konteinerius (galioja tik ES valstybms). Pagal ES Direktyv
2002/96/EG dl naudot elektrini ir elektronini prietais atliek utili-
zavimo ir pagal vietinius valstybs statymus atitarnav elektriniai ran-
kiai turi bti surenkami atskirai ir gabenami antrini žaliav tvarkymo
vietas, kur jie turi bti sunaikinami ar perdirbami aplinkai nekenksmingu
bdu
APKĀRTĒJĀS VIDES AIZSARDZĪBA
LV
Neizmetiet elektroiekrtas, piederumus un iesaiojuma materilus
sadzves atkritumos (tikai ES valstm). Saska ar Eiropas Direktvu
2002/96/EG par lietotajm elektroiekrtm, elektronikas iekrtm un ts
iekaušanu valsts likumdošan lietots elektroiekrtas ir jsavc atse-
viši un jnogd otrreizjai prstrdei videi draudzg veid
KESKONNAKAITSE
EE
Ärge visake kasutuskõlbmatuks muutunud elektrilisi tööriistu, lisatarvi-
kuid ja pakendeid ära koos olmejäätmetega (üksnes EL liikmesriikide-
le). Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2002/96/EÜ
elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning direktiivi nõuete
kohaldamisele liikmesriikides tuleb kasutuskõlbmatuks muutunud elekt-
rilised tööriistad koguda eraldi ja keskkonnasäästlikult korduvkasutada
või ringlusse võtta
AE
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40

Defort 93720278 Omaniku manuaal

Kategooria
Võimsusega höövlid
Tüüp
Omaniku manuaal
See käsiraamat sobib ka