Defort DID-955N Omaniku manuaal

Kategooria
Elektritrellid
Tüüp
Omaniku manuaal
DID-955N
53728380
Bedienungsanleitung . . . . . . . . . . . . 6
User’s Manual . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Mode d’emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Instrucciones de servicio . . . . . . . . . 9
Manual de instruções . . . . . . . . . . . 10
Istruzione per l’uso
. . . . . . . . . . . . .11
Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . 12
Brugervejledning. . . . . . . . . . . . . . . 13
Bruksanvisning
. . . . . . . . . . . . . . . 14
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Käyttöohje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Kasutusjuhend
. . . . . . . . . . . . . . . 17
Instrukcija
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Instrukcija
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Инструкция по эксплуатации . . . . 20
Қолданысы бойынша нұсқама
. . 21
Інструкція з експлуатації. . . . . . . . 22
Instruksja obsługi . . . . . . . . . . . . . . 23
Návod k použití. . . . . . . . . . . . . . . . 24
Uputstvo za korisnike
. . . . . . . . . . 25
Használati utasítás . . . . . . . . . . . . 26
Manual de utilizare
. . . . . . . . . . . . 27
Navodilo za uporabo. . . . . . . . . . . . 28
Upute za uporabu
. . . . . . . . 29
Οδηγίες χρήσεως . . . . . . . . . . . . . . 30
Kullanım kılavuzu . . . . . . . . . . . . . . 31
. . . . . . . . . . 32
RO
PL
SI
SK
CZ
TR
AE
RU
UA
KZ
LT
LV
EE
GR
HU
DK
NO
FI
SE
NL
PT
ES
FR
DE
GB
IT
HR
BOS
17
EE
Löökpuurtrell
SISSEJUHATUS
Tööriist on ette nähtud tellise, betooni ja kivi löökpuu-
rimiseks ning puidu, metalli, keraamiliste ja plastma-
terjalide löögita puurimiseks; seadmed, millel on elekt-
rooniline pöörete reguleerimise ning parema/vasaku
käigu funktsioon, sobivad ka kruvide keeramiseks ja
keermete lõikamiseks
TEHNILISED ANDMED
1
SEADME OSAD
2
1 Lüliti seadme sisse- ja väljalülitamiseks ning pööre-
te arvu reguleerimiseks
2 Lüliti lukustusnupp
3 Maksimumkiiruse kontrollratas
4 Reverslüliti
5 Lüliti puurimisrežiimi valimiseks
6 Külgkäepide
TÖÖOHUTUS
TÄHELEPANU! Kõik juhised tuleb läbi lugeda. Alltoo-
dud ohutusjuhiste eiramise tagajärjeks võib olla elektri-
löök, tulekahju ja/või rasked vigastused.
Löökpuurtrellidega töötades kandke kõrvaklappe
(müra võib kuulmist kahjustada)
Käsutage tööriistaga kaasasolevaid külgkäepide-
meid (kontrolli kaotamine tööriista üle võib põhjus-
tada vigastusi)
Vältige töödeldavas esemes olevatest kruvidest,
naeltest vms põhjustatud kahjustusi; eemaldage
need enne töö alustamist
Vältige toitejuhtme kokkupuutumist seadme pöörle-
vate osadega
Enne seadme juurest lahkumist lülitage see väl-
ja ja oodake, kuni selle liikuvad osad on täielikult
seiskunud
Pikendusjuhtmete käsutamisel jälgige, et juhe oleks
lõpuni lahti keritud ja vastaks 16 A voolutugevusele
Kui seade töötab ebaharilikult või teeb kummalist
müra, lülitage see viivitamatult välja ja eemaldage
vooluvõrgust (tõmmake pistik pistikupesast välja)
SBM Group tagab seadme häireteta töö üksnes ori-
ginaaltarvikute käsutamisel
Käsutage vaid neid tarvikuid, mille lubatud pöörete
arv on vähemalt sama suur nagu maksimaalsed tü-
hikäigupöörded
Antud seadme käsutaja peaks olema üle 16 aasta
vana
Puurimisel või kruvi keeramisel vältige kokkupuudet
elektrijuhtmetega
Ärge puutuge töö käigus kahjustatud või läbi lõiga-
tud toitejuhet, vaid eemaldage seade koheselt voo-
luvõrgust
Kahjustatud toitejuhtmega seadet ei tohi edasi kä-
sutada; laske toitejuhe parandada selleks volitatud
remonditöökojas
Kontrollige alati, et võrgupinge vastaks tööriista kül-
jes olevale sildile märgitud pingele (sildile märgitud
230 V või 240 V seadmeid võib käsutada ka 220 V
võrgupinge korral)
Kui puur ootamatult blokeerub (põhjustades järsu,
ohtliku reaktsiooni), lülitage seade koheselt välia
Tööriista hoidmine ja juhtimine
- hoidke õhutusavad vabad
- ärge suruge tööriistale liigselt; laske sellel enda
heaks töötada
Tööriistal omab topeltisolatsiooni ega vaja
maandamist.
TEHNILINE TEENINDAMINE JA HOOLDUS
Enne tehnilist teenindamist lahutage tööriist
toitevõrgust!
Iga kord peale töö lõppemist soovitatakse puhasta-
da tööriista korpust ja ventilatsiooniavasid porist ja
tolmust pehme riie või salvräti abil. Püsivaid määr-
dumisi soovitatakse kõrvaldada seebivees niisuta-
tud pehme riie abil. Määrdumiste kõrvaldamiseks
ei tohi kasutada lahusteid: bensiini, piiritust, am-
moniaagilahuseid jms. Lahustite kasutamine saab
põhjustada tööriista korpuse vigastuse.
Tööriist ei vaja täiendavat määrimist.
Rikkisoleku korral pöörduge SBM Group’i teenin-
duskeskusse.
KESKKONNAKAITSE
Transportimisel vigastuste vältimiseks toimetatakse
toodet kohale spetsiaalses pakendis. Enamik pakki-
mismaterjalidest kuulub teisesele töötlusele, seetõttu
palume anda need ära lähimasse spetsialiseeritud
asutusse.
Toote kasutusaja läbimisel palume anda see ära Tee-
ninduskeskusse või SBM Group’i lähimale esindajale
utiliseerimiseks.
EE
Eesti
39
LT KOKYBĖS ATITIKTIES DEKLARACIJA
Mes atsakingai pareiškiame, kad šis gaminys atitinka to-
kius standartus ir normatyvinius dokumentus: EN50144-
1, EN50144-2-1, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-
2, EN61000-3-3, pagal EEB reglamentų 2006/42/EG,
2006/95/EG, 2004/108/EG nuostatas.
TRIUKŠMINGUMAS/VIBRACIJA Šio prietaiso triukš-
mingumas buvo išmatuotas pagal EN60745 reikalavimus
keliamo triukšmo garso slėgio lygis siekia 96 dB(A) ir
akustinio galingumo lygis 104,2 dB(A) (standartinis nu-
okrypis: 3 dB), ir vibracijos pagreitis rankos plaštakos sri-
tyje tipiniu atveju yra mažesnis, kaip 5,683 m/s
2
.
LV
DEKLARĀCIJA PAR ATBILSTĪBU STANDARTIEM
Mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šis izstrādājums
atbilst standartiem vai standartizācijas dokumentiem
EN50144-1, EN50144-2-1, EN55014-1, EN55014-2,
EN61000-3-2, EN61000-3-3, un ir saskaņā ar direktīvām
2006/42/EG, 2006/95/EG, 2004/108/EG.
TROKŠNIS/VIBRĀCIJA Saskaņā ar standartu EN60745
noteiktais instrumenta radītā trokšņa skaņas spiediena
līmenis ir 96 dB(A) un skaņas jaudas līmenis ir 104,2 dB
(A) (pie tipiskās izkliedes: 3 dB), un vibrācijas intensitāte
ir 5,683 m/s
2
(strādājot rokas režīmā).
EE VASTAVUSDEKLARATSIOON
Kinnitame ainuvastutajana, et see toode vastab järgmis-
tele standarditele või normdokumentidele: EN50144-1,
EN50144-2-1, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2,
EN61000-3-3, vastavalt direktiivide 2006/42/EÜ, 2006/95/
EÜ, 2004/108/EÜ nõuetele.
MÜRA/VIBRATSIOON Vastavalt kooskõlas nor miga
EN60745 läbi viidud mõõtmistele on antud seadme he-
lirõhk 96 dB(A) ja helitugevus 104,2 dB(A) (standardkõr-
valekalle: 3 dB), ja vibratsioon 5,683 m/s
2
(käe-randme-
meetod).
Product managament
V. Nosik
SBM group GmbH
Kurfürstendamm 21
10719 Berlin, Germany
40
HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ
DE
Alt-Elektrogeräte sind Wertstoffe, sie gehören daher nicht in den
Hausmüll!
Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem aktiven Beitrag bei
der Ressourcenschonung und beim Umweltschutz zu unterstüt-
zen und dieses Gerät bei den-falls vorhandeneingerichteten
Rücknahmestellen abzugeben.
ENVIRONMENTAL PROTECTION
GB
Discarded electric appliances are recyclable and should not be
discarded in the domestic waste! Please actively support us in
conserving resources and protecting the environment by
returning this appliance to the collection centres (if available).
INFORMATIONS SUR LA
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
FR
Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne fait
pas pas partie des ordures ménagères! Nous vous demandons
de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au mé-
nagement des ressources et à la protection de l’environnement
en déposant cet appareil dans sites de collecte(si existants).
RICHTLIJNEN VOOR
MILIEUBESCHERMING
NL
Gebruikte elektronische apparaten horen niet thuis in het hui-
safval!
Wij vragen u daarom een bijdrage aan de bescherming van ons
milieu te leveren en dit apparaat op de voorziene verzamelpla-
atsen af te geven.
ANVISNINGER OM
MILJØBESKYTTELSE
DK
Kasserede elektriske apparater indeholder materiale, der kan
genbruges, og bør derfor aldrig smides væk som almindeligt af-
fald. Når dette apparat skal kasseres, vil vi derfor opfordre Dem
til at aevere det på et egnet opsamlingssted, hvis et sådant n-
des, og således være med til at bevare ressourcer og beskytte
miljøet.
AVVERTENZE PER LA TUTELA
DELL’AMBIENTE
IT
Gli apparecchi elettrici vecchi sono materiali pregiati, non rientra-
no nei normali riuti domestici! Preghiamo quindi i gentili clienti
di contribuire alla salvaguardia dell’ambiente e delle risorse e di
consegnare il presente apparecchio ai centri di raccolta compe-
tenti, qualora siano presenti sul territorio
ADVERTENCIA PARA LA
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
ES
¡Los aparatos eléctricos desechables son materiales que no son
parte de la basura doméstica! Por ello pedimos para que nos
ayude a contribuir activamente en el ahorro de recursos y en la
protección del medio ambiente entregando este aparato en los
puntos de recogida existentes.
INDICAÇÕES PARA A PROTECÇÃO
DO MEIO AMBIENTE
PT
Aparelhos eléctricos antigos são materiais que não pertencem
ao lixo doméstico! Por isso pedimos para que nos apoie, con-
tribuindo activamente na poupança de recursos e na protecção
do ambiente ao entregar este aparelho nos pontos de recolha,
caso existam.
ÅTERVINNING
SE
Elektriska verktyg, tillbehör och förpackning får inte kastas i hus-
hållssoporna (gäller endast EU-länder). Enligt direktivet 2002/96/
EG som avser äldre elektrisk och elektronisk utrustning och dess
tillämpning enligt nationell lagstiftning ska uttjänta elektriska
verktyg sorteras separat och lämnas till miljövänlig återvinning
YMPÄRISTÖNSUOJELU
FI
Älä hävitä sähkötyökalua, tarvikkeita tai pakkausta tavalli-
sen kotitalousjätteen mukana (koskee vain EU-maita). Van-
hoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan EU-direktiivin
2002/96/ETY ja sen maakohtaisten sovellusten mukaisesti käy-
tetyt sähkötyökalut on toimitettava ongelmajätteen keräyspistee-
seen ja ohjattava ympäristöystävälliseen kierrätykseen
MILJØVERN
NO
Kast aldri elektroverktøy, tilbehør og emballasje i husholdnings-
avfallet (kun for EU-land). I henhold til EU-direktiv 2002/96/EF
om kasserte elektriske og elektroniske produkter og direktivets
iverksetting i nasjonal rett, må elektroverktøy som ikke lenger
skal brukes, samles separat og returneres til et miljøvennlig gjen-
vinningsanlegg
KESKONNAKAITSE
EE
Ärge visake kasutuskõlbmatuks muutunud elektrilisi tööriistu, lisatarvi-
kuid ja pakendeid ära koos olmejäätmetega (üksnes EL liikmesriikide-
le). Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2002/96/EÜ
elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning direktiivi nõuete
kohaldamisele liikmesriikides tuleb kasutuskõlbmatuks muutunud elekt-
rilised tööriistad koguda eraldi ja keskkonnasäästlikult korduvkasutada
või ringlusse võtta
APLINKOS APSAUGA
LT
Nemeskite elektrinių įrankių, papildomos įrangos ir pakuotės į buitinių
atliekų konteinerius (galioja tik ES valstybėms). Pagal ES Direktyvа
2002/96/EG dėl naudotų elektrinių ir elektroninių prietaisų atliekų utili-
zavimo ir pagal vietinius valstybės įstatymus atitarnavę elektriniai įran-
kiai turi būti surenkami atskirai ir gabenami į antrinių žaliavų tvarkymo
vietas, kur jie turi būti sunaikinami ar perdirbami aplinkai nekenksmingu
būdu
APKĀRTĒJĀS VIDES AIZSARDZĪBA
LV
Neizmetiet elektroiekārtas, piederumus un iesaiņojuma materiālus
sadzīves atkritumos (tikai ES valstīm). Saskaņā ar Eiropas Direktīvu
2002/96/EG par lietotajām elektroiekārtām, elektronikas iekārtām un tās
iekļaušanu valsts likumdošanā lietotās elektroiekārtas ir jāsavāc atse-
višķi un jānogādā otrreizпjai pārstrādei videi draudzīgā veidā
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44

Defort DID-955N Omaniku manuaal

Kategooria
Elektritrellid
Tüüp
Omaniku manuaal