Dremel 4200 (4200-4/75) spetsifikatsioon

Kategooria
Elektrilised multi-tööriistad
Tüüp
spetsifikatsioon
C/N
Original instructions 14
Übersetzung der Originalbedienungsanleitung 19
Traduction de la notice originale 25
Traduzione delle istruzioni originali 30
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 37
Oversættelse af betjeningsvejledning 43
Översättning av originalinstruktioner 48
Oversettelse av originalinstruksjonene 53
Käännös alkuperäisistä ohjeista 58
Algsete juhiste tõlge 63
Originalių instrukcijų vertimas 68
Oriģinālās lietošanas pamācības tulkojums 74
80
GB
DE
NO
FR
FI
IT
ET
NL
LT
DA
LV
SV
AR
2610Z04739 07/2014 All Rights Reserved
Dremel Europe
Marijn van der Hoofden
Operations & Engineering
Olaf Dijkgraaf
Approval Manager
13
SV
CE-överensstämmelsedeklaration
Vi deklarerar härmed att denna produkt uppfyller villkoren i följande
standarder eller standardiserade dokument: EN60745, EN61000, EN55014, i
enlighet med direktiv 2006/42/EG, 2014/30/EU, 2011/65/EU.
BULLER/VIBRATION
Uppmätt i enlighet med EN60745: ljudtrycket för detta verktyg är 74.4 dB(A)
och ljudnivån är 85.4 dB(A) (standardavvikelse: 3 dB) och vibrationen
18.0 ± 3.3 m/s2 (metod: hand-arm). Det angivna totala vibrationsvärdet
mäts i enlighet med en standardtestmetod och får användas för att
jämföra ett verktyg med ett annat. Det kan även används vid en preliminär
exponeringsbedömning.
Teknisk fil på: SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, Nederländerna.
Beroende på hur verktyget används kan vibrationerna
vid användning av verktyget skilja sig från de angivna värdena. Gör en
uppskattning av exponeringen under verkliga användningsförhållanden
och vidta skyddsåtgärder för personalen därefter (ta hänsyn till alla delar i
användningsförloppet, som när verktyget stängs av och utöver starttiden, när
det går på tomgång).
NO
CE-konformitetserklæring
Vi erklærer med eneansvar at dette produktet overholder følgende standarder
eller standardiserte dokumenter: EN60745, EN61000, EN55014, i henhold til
bestemmelsene i direktivene 2006/42/EF, 2014/30/EU, 2011/65/EU.
STØY/VIBRASJON
Lydtrykknivået til dette verktøyet, målt i henhold til EN60745, er 74.4
dB(A), og lydkraftnivået er 85.4 dB(A) (standardavvik: 3 dB), og vibrasjon
18.0 ± 3.3 m/s2 (hånd-arm-metode). Den erklærte totalverdien for
vibrasjon er målt i henhold til en standardtestmetode, og kan brukes til å
sammenligne et verktøy med et annet. Den kan også brukes til innledende
eksponeringsvurdering.
Teknisk fil finnes hos: SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, Nederland.
Vibrasjonsutstrålingen under faktisk bruk av
elektroverktøyet kan avvike fra de oppgitte verdiene, avhengig av måten
verktøyet brukes på. Anslå eksponeringen ved de faktiske bruksforhold, og
fastsett sikkerhetstiltak for personlig beskyttelse i henhold til dette (ta hensyn
til alle deler av driftssyklusen, som for eksempel tidspunktene når verktøyet er
slått av og når det går på tomgang i henhold til utløsertiden).
FI
CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vakuutamme, että tämä tuote täyttää seuraavien standardien tai
standardiasiakirjojen vaatimukset: EN60745, EN61000, EN55014 ja
direktiivien 2006/42/EY, 2014/30/EU, 2011/65/EU.
MELU/TÄRINÄ
EN60745-standardin mukaisesti mitattu työkalun äänenpainetaso on 74.4
dB(A), äänitehotaso on 85.4 dB(A) (standardipoikkeama: 3 dB) ja tärinätaso
on 18.0 ± 3.3 m/s2 (käteen ja käsivarteen kohdistuva tärinä). Ilmoitettu tärinän
kokonaisarvo on mitattu standardisoidun testausmenetelmän mukaan ja
kokonaisarvon avulla voidaan verrata työkaluja toisiinsa. Sitä voidaan käyttää
myös alustavaan altistusarviointiin.
Tekninen asiakirja osoitteessa: SKIL Europe BV, 4825 BD Breda,
Alankomaat.
Tärinä sähkötyökalun käytön aikana voi poiketa
ilmoitetuista arvoista sen mukaan, miten työkalua käytetään. Arvioi altistus
todellisissa käyttöoloissa ja tunnista sen mukaiset tarvittavat toimet
henkilökohtaista suojausta varten (ottaen huomioon varsinaisen käytön lisäksi
kaikki muutkin käyttösyklin osat, kuten ajat, jolloin työkalu on sammutettu tai
vapaalla).
ET
EÜ vastavusavaldus
Avaldame, et vastutame ainuüksi selle eest, et toode vastab järgmistele
standarditele või standarditud dokumentidele: EN60745, EN61000, EN55014
vastavalt direktiivide 2006/42/EÜ, 2014/30/EL, 2011/65/EL sätetele.
MÜRA/VIBRATSIOON
Mõõdetakse vastavalt standardile EN60745, tööriista helirõhu tase on 74.4
dB(A) ja helivõimsuse tase 85.4 dB(A) (standardhälve: 3 dB) ja vibratsioon
18.0 ± 3.3 m/s2 (kohtvibratsiooni meetod). Vibratsiooni deklareeritud
koguväärtust mõõdetakse vastavalt standardsele katsemeetodile ja seda
võib kasutada ühe tööriista võrdlemisel teisega. Seda võib kasutada ka
kokkupuute eelhindamisel.
Tehnilise dokumendi asukoht. SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL.
Vibratsiooni emissioon elektrilise tööriista kasutamisel
võib erineda deklareeritud väärtusest, olenevalt sellest, millisel viisil tööriista
kasutatakse. Hinnake ligikaudselt vibratsiooniga kokkupuute aega tegelikes
kasutustingimustes ja määrake kindlaks sobivad ohutusmeetmed isiklikuks
kaitseks (võttes arvesse kõiki töötsükli etappe nagu nt aega, mil tööriist on
välja lülitatud ja aega, mil see töötab tühjalt lisaks käivitusajale).
LT
CE atitikties deklaracija
Prisiimdami visą atsakomybę pareiškiame, kad šis produktas atitinka toliau
nurodomus standartus arba standartizuotuosius dokumentus: EN60745,
EN61000, EN55014, pagal direktyvų 2006/42/EB, 2014/30/ES, 2011/65/ES.
TRIUKŠMAS IR VIBRACIJA
Šio įrankio keliamo garso slėgio lygis, išmatuotas pagal EN60745, yra
74.4 dB(A), garso galios lygis – 85.4 dB(A) (standartinis nuokrypis –
3 dB), o vibracija – 18.0 ± 3.3 m/s2 (rankos pagreičio matavimo metodas).
Deklaruojamoji suminė vibracijos vertė išmatuota standartiniu bandymų
metodu, todėl ja galima remtis lyginant vieną įrankį su kitu. Ja taip pat galima
naudotis atliekant preliminarųjį poveikio vertinimą.
Techninė byla laikoma adresu: „SKIL Europe BV“, 4825 BD Breda, NL.
Vibracija, susidaranti naudojant elektrinį įrankį, gali skirtis
nuo deklaruojamų verčių priklausomai nuo to, kokiu būdu naudojate įrankį.
Įvertinkite poveikį tikrosiomis naudojimo sąlygomis ir parinkite atitinkamas
asmens apsaugos priemones (atsižvelkite į visus darbo ciklo etapus, t. y.
ne tik į trukmę, kai įrankis paleistas, bet ir laiką, kai jis išjungiamas ir veikia
tuščiąja eiga).
LV
Deklarācija par atbilstību CE normām
Mēs, uzņemoties pilnu atbildību, paziņojam, ka šis izstrādājums atbilst zemāk
minētajiem standartiem vai standartizētajiem dokumentiem: EN60745,
EN61000, EN55014, saskaņā ar attiecīgo direktīvu normatīviem 2006/42/EC,
2014/30/ES, 2011/65/ES.
TROKSNIS/VIBRĀCIJA
Mērīts saskaņā ar EN60745 šī instrumenta skaņas spiediena līmenis ir 74.4
dB(A) un skaņas jaudas līmenis ir 85.4 dB(A) (standartnovirze: 3 dB), un
vibrācija 18.0 ± 3.3 m/s2 (plaukstas-rokas metode). Minētā vibrācijas kopējā
vērtība ir mērīta saskaņā ar standarta testēšanas metodi un var tikt lietota,
lai salīdzinātu vienu instrumentu ar citu. To var izmantot arī iepriekšējai
iedarbības novērtēšanai.
Tehniska rakstura fails: SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL.
Elektriskā instrumenta lietošanas laikā sasniegtā
vibrācijas emisijas vērtība var atšķirties no norādītās kopējās vērtības
atkarībā no instrumenta izmantošanas veida. Nosakiet instrumenta radīto
iedarbību faktiskajos izmantošanas apstākļos un izvēlieties attiecīgus
drošības pasākumus personiskai aizsardzībai (ņemot vērā visus darba
cikla faktorus, piemēram, cik reižu instruments ir izslēgts un cik ilgi pēc
ieslēgšanas tas darbojas brīvgaitā).
CE
AR

EN55014










 

!
ﺮـﻳﺬـﺤـﺗ







ET
63
Älä puhdista työkalua puhdistusaineilla ja -
liuoksilla, kuten bensiini, hiilitetrakloridi, klooria
sisältävät puhdistusliuotteet, ammoniakki sekä
ammoniakkia sisältävät talouspuhdistusaineet. Ne
voivat vaurioittaa muoviosia.
HIILIHARJOJEN KUNNOSSAPITO
Moottorin suorituskyky pysyy ihanteellisena tarkistamalla
harjojen kuluminen 40–50 käyttötunnin välein. Tarkista
harjat myös, jos työkalu toimii epävarmasti, virta katkeilee
tai jos työkalu pitää outoa ääntä.
Jos käytät työkalua kuluneilla harjoilla, aiheutat
sen moottorille pysyvää vahinkoa. Käytä vain
alkuperäisiä Dremel-hiiliharjoja.
1. Irrota työkalu verkkovirrasta ja aseta se puhtaalle
alustalle.
2. Irrota kaksi harjatulppaa käyttämällä työkaluavainta
ruuvitalttana. Katso kuvaa 1.
3. Irrota kaksi harjaa työkalusta vetämällä jousista, jotka
on kiinnitetty harjoihin. Katso kuvaa 1.
4. Tarkista molemmat harjat. Jos harja on alle 3 mm pitkä
ja/tai harjan pinta on karkea tai syöpynyt, hiiliharja on
vaihdettava.
a. Irrota jousi harjasta.
b. Hävitä vanha harja ja aseta jousi uuteen harjaan.
Jos yksi harja on kulunut, molemmat harjat on syytä
vaihtaa, jotta työkalu toimisi paremmin.
5. Aseta hiiliharjat (ja jouset) takaisin työkaluun.
Harja asettuu takaisin paikalleen vain yhteen asentoon.
6. Laita harjatulpat takaisin paikoilleen kiertämällä niitä
myötäpäivään.
Kiristä avaimella, mutta älä kiristä liikaa!
7. Lisätietoja työkalun ottamisesta uudelleen käyttöön on
kohdassa Ensimmäinen käyttökerta.
HUOLTO JA TAKUU
Työkalun sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia. Tämä
DREMEL-tuote taataan lakisääteisten/maakohtaisten
määräysten mukaan. Takuu ei kata normaalista
kulumisesta, ylikuormituksesta, väärästä käsittelystä
tai puutteellisesta kunnossapidosta johtuvia vahinkoja.
Jos haluat tehdä valituksen, lähetä työkalu tai laturi
purkamattomana yhdessä ostokuitin kanssa jälleenmyyjälle.
DREMELIN YHTEYSTIEDOT
Lisätietoja Dremelin tuotevalikoimasta, tuesta ja hotlinesta
on osoitteessa www.dremel.com.
Dremel Europe, P.O. Box 3267, 4800 DG Breda,
Alankomaat
YMPÄRISTÖ
HÄVITYS
Sähkötyökalu, tarvikkeet ja pakkaukset tulee toimittaa
ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.
VAIN EY-MAITA VARTEN
Älä heitä sähkötyökaluja talousjätteisiin!
Eurooppalaisen vanhoja sähkö- ja
elektroniikkalaitteita koskevan direktiivin
2012/19/EY ja sen kansallisten lakien
muunnosten mukaan, tulee käyttökelvottomat
sähkötyökalut kerätä erikseen ja toimittaa
ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.
YLEISET TEKNISET TIEDOT
Nimellisjännite 230-240 V, 50-60 Hz
Nimellisteho 175 W
Nimellisnopeus (n) 33 000 kierr./min
Hylsykapasiteetti 0,8 mm; 1,6 mm; 2,4 mm;
3,2 mm
Luokan II rakenne Kaksoiseristetyn rakenteen
työkalut
ALGSETE JUHISTE TÕLGE
TUTVUSTUS
Aitäh ostmast universaaltööriista Dremel, mis pakub
ületamatut kvaliteeti detailsete ja keerukate tööde
teostamisel. Toode on projekteeritud nendele paljudele
Dremeli kasutajatele, kes kasutavad universaaltööriista
iga päev kirglikult, ja selle puhul on arvestatud nende
soove ja tehnilisi andmeid. Väärtuslikku abi pakuvad paljud
rakendused, mida saab universaaltööriista abil hõlpsasti
teostada.
ÜLDKIRJELDUS
Universaaltööriist Dremel on kvaliteetne täppistööriist, mis
võimaldab teostada väga erinevaid töid. Universaaltööriist
on ette nähtud lihvimiseks, lõikamiseks, graveerimiseks,
liivapaberiga lihvimiseks, traatharjaga töötlemiseks,
puhastamiseks/poleerimiseks ja lõikamiseks. Vaata meie
võrgukataloogist laia valikut Dremeli originaaltarvikuid ja -
lisaseadmeid, mida saab kasutada.
Dremel 4200 on ESIMENE universaaltööriist, millel saab
vahetada tarvikuid hõlpsasti, kasutamata mutrivõtit. Selles
kasutatakse sisseehitatud hoobmehhanismi, millega
tarvik kinnitatakse klambriga. Lisaks on universaaltööriist
varustatud kvaliteetse mootoriga, millel on elektrooniline
tagasiside, mis võimaldab tööriistal säilitada pöördeid
koormustingimustes. Samuti tagab see „pehme
käivituse“, mis vähendab avalduvat koormust suure
pöördemomendiga käivituse korral.
KONSTRUKTSIOON
Vt joonis 1.
a. Korpuse kate
b. Lüliti On/Off (Sees/Väljas)
c. Harjakate
d. Pöörete regulaator
e. Toitejuhe
f. Riputi
g. Õhustusavad
h. Hoovad EZ Change
i. Padrun EZ Change
j. Kinnitustsang
KASUTATUD SÜMBOLID
LUGEGE NEED JUHISED LÄBI
HOIATUS!
KASUTAGE KUULMISKAITSEVAHENDEID
KASUTAGE SILMAKAITSMEID
64
KASUTAGE TOLMUKAITSEMASKI
II KLASSI KONSTRUKTSIOON
ELEKTRILISE TÖÖRIISTA
ÜLDISED OHUTUSHOIATUSED
ÜLDTEAVE
a. Lugege tähelepanelikult läbi kõik ohutusjuhised ja
hoiatused. Hoiatuste ja juhiste eiramise tagajärjeks võib
olla elektrilöök, tulekahju ja/või rasked vigastused.
b. Hoidke kõik hoiatused ja juhised hilisemaks
kasutamiseks alles. Hoiatustes kasutatud termini
„elektritööriist“ all peetakse silmas vooluvõrgutoitega
(juhtmega) elektritööriistu või akutoitega (juhtmeta)
elektritööriistu.
TÖÖPIIRKONNA OHUTUS
a. Hoidke töökoht puhas ja korras. Tööpiirkonnas valitsev
segadus ja töökoha ebapiisav valgustus võib põhjustada
õnnetusi.
b. Ärge kasutage seadet plahvatusohtlikus
keskkonnas, kus leidub tuleohtlikke vedelikke, gaase
või tolmu. Elektriliste tööriistadega töötamisel võivad
tekkida sädemed, mis omakorda võivad tolmu ja aurud
süüdata.
c. Elektrilise tööriista kasutamise ajal hoidke lapsed ja
teised isikud tööpiirkonnast eemal. Kui Teie tähelepanu
juhitakse kõrvale, võib seade Teie kontrolli alt väljuda.
ELEKTRIOHUTUS
a. Seadme pistik peab pistikupessa sobima.
Pistikut ei tohi mingil viisil muuta. Ärge kasutage
kaitsemaandusega seadmete puhul adapterpistikuid.
Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad
elektrilöögi ohtu.
b. Vältige kehakontakti maandatud pindadega, näiteks
torude, radiaatorite, pliitide ja külmikutega. Kui Teie
keha on maandatud, on elektrilöögi oht suurem.
c. Hoidke seadet vihma ja niiskuse eest.
Elektriseadmesse sattunud vesi suurendab elektrilöögi
ohtu.
d. Kasutage toitejuhet üksnes nõuetekohaselt.
Ärge kasutage toitejuhet seadme kandmiseks,
ülesriputamiseks ega pistiku pistikupesast
väljatõmbamiseks. Hoidke toitejuhet kuumuse, õli,
teravate servade ja seadme liikuvate osade eest.
Kahjustatud või keerduläinud toitejuhe suurendab
elektrilöögi ohtu.
e. Kui töötate elektrilise tööriistaga välistingimustes,
kasutage ainult selliseid pikendusjuhtmeid, mis on ette
nähtud välistingimustes kasutamiseks. Välistingimustes
kasutamiseks sobiv pikendusjuhe vähendab elektrilöögi
ohtu.
f. Kui elektrilise tööriista kasutamine niiskes kohas on
vältimatu, kasutage rikkevoolukaitselülitiga kaitstud
varustust. Maandusega lekkevoolukaitsme kasutamine
vähendab elektrilöögi ohtu.
INIMESTE OHUTUS
a. Olge tähelepanelik, jälgige oma tegevust ning
tegutsege elektrilise tööriistaga töötades kaalutletult.
Ärge kasutage seadet, kui olete väsinud või uimastite,
alkoholi või ravimite mõju all. Hetkeline tähelepanematus
seadme kasutamisel võib põhjustada raskeid vigastusi.
b. Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke alati
kaitseprille. Sobivate isikukaitsevahendite, näiteks
tolmumaski, libisemiskindlate turvajalatsite, kaitsekiivri või
kuulmiskaitsevahendite kasutamine vähendab vigastuste
ohtu.
c. Vältige seadme tahtmatut käivitamist. Enne tööriista
akuplokki ühendamist vooluvõrku ja/või kätte võtmist
või kandmist veenduge, et lüliti on väljalülitatud
asendis. Kui hoiate seadme kandmisel sõrme lülitil või
ühendate vooluvõrku sisselülitatud seadme, võib see
põhjustada õnnetusi.
d. Enne seadme sisselülitamist eemaldage selle küljest
reguleerimis- ja mutrivõtmed. Seadme pöörleva osa
küljes olev reguleerimis- või mutrivõti võib põhjustada
vigastusi.
e. Ärge hinnake end üle. Võtke stabiilne tööasend ja
hoidke kogu aeg tasakaalu. Nii saate seadet ootamatutes
olukordades paremini kontrollida.
f. Kandke sobivat rõivastust. Ärge kandke laiu riideid
ega ehteid. Hoidke juuksed, rõivad ja kindad seadme
liikuvatest osadest eemal. Lotendavad riided, ehted
või pikad juuksed võivad sattuda seadme liikuvate osade
vahele.
g. Kui on võimalik paigaldada tolmueemaldus- ja
tolmukogumisseadiseid/seadmeid, veenduge, et need
on seadmega ühendatud ja et neid kasutatakse õigesti.
Nende seadiste/seadmete kasutamine vähendab tolmust
põhjustatud ohte.
ELEKTRILISTE TÖÖRIISTADE
KASUTAMINE JA HOOLDAMINE
a. Ärge koormake seadet üle. Kasutage töö tegemiseks
selleks ettenähtud elektrilist tööriista. Sobiva elektrilise
tööriistaga töötate ettenähtud jõudluspiirides tõhusamalt ja
ohutumalt.
b. Ärge kasutage elektrilist tööriista, mille lüliti on
rikkis. Elektriline tööriist, mida ei saa enam lülitist sisse ja
välja lülitada, on ohtlik ning tuleb toimetada parandusse.
c. Tõmmake pistik pistikupesast välja ja/või eemaldage
seadmest aku enne seadme reguleerimist, tarvikute
vahetamist ja seadme ärapanekut. See ettevaatusabinõu
väldib seadme tahtmatut käivitamist.
d. Kasutusvälisel ajal hoidke elektrilisi tööriistu lastele
kättesaamatus kohas. Ärge lubage seadet kasutada
isikutel, kes ei ole kursis seadme tööpõhimõttega ega
ole tutvunud käesolevate juhistega. Asjatundmatute
kasutajate käes on elektrilised tööriistad ohtlikud.
e. Hooldage seadet korralikult. Veenduge, et seadme
liikuvad osad töötavad korralikult ega kiildu kinni ja et
seadme osad ei ole katki või kahjustatud määral, mis
võiks mõjutada seadme veatut tööd. Laske kahjustatud
osad enne seadme kasutamist parandada. Elektriliste
tööriistade ebapiisav hooldus on paljude õnnetuste
põhjuseks.
f. Hoidke lõiketarvikud teravad ja puhtad. Hästi
hooldatud, teravate lõikeservadega lõiketarvikud kiilduvad
harvemini kinni ja neid on lihtsam juhtida.
g. Kasutage elektrilist tööriista, lisavarustust, tarvikuid
jmt vastavalt siintoodud juhistele ning nii, nagu
konkreetse mudeli jaoks ette nähtud. Arvestage
seejuures töötingimuste ja teostatava töö iseloomuga.
Elektriliste tööriistade nõuetevastane kasutamine võib
põhjustada ohtlikke olukordi.
HOOLDUS
a. Laske seadet parandada ainult kvalifitseeritud
spetsialistidel, kes kasutavad originaalvaruosi. Nii
tagate seadme pideva ohutu töö.
UNIVERSAALTÖÖRIISTA
OHUTUSHOIATUSED
ÜLDISED OHUTUSHOIATUSED
LIHVIMISEL, LIIVAPABERIGA LIHVIMISEL,
65
TRAATHARJAGA HARJAMISEL, POLEERIMISEL,
LÕIKAMISEL VÕI ABRASIIVSEL MAHALÕIKAMISEL
a. See elektriline tööriist on ette nähtud lihvimiseks,
liivapaberiga lihvimiseks, traatharjaga töötlemiseks,
poleerimiseks ja lõikamiseks. Järgige kõiki tööriistaga
kaasasolevaid hoiatusi, juhiseid, jooniseid ja tehnilisi
andmeid. Järgnevalt toodud juhiste eiramise tagajärjeks
võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või rasked vigastused.
b. Ärge kasutage lisatarvikuid, mis ei ole tootja poolt
käesoleva elektrilise tööriista jaoks ette nähtud või
soovitatud. See, et saate lisatarvikut oma tööriista külge
kinnitada, ei taga veel tööriista ohutut kasutust.
c. Lihvimistarvikute pöörete normarv peab olema
vähemalt sama suur nagu elektrilisel tööriistal märgitud
maksimaalne pöörete arv. Lihvimistarvikud, mis pöörlevad
lubatust kiiremini, võivad puruneda ja laiali paiskuda.
d. Tarviku läbimõõt ja paksus peavad ühtima elektrilise
tööriista mõõtudega. Vale suurusega tarvikuid ei ole
võimalik piisavalt kontrollida.
e. Ketaste, lihvklotside ja muude tarvikute tornisuurus
peab sobima nõuetekohaselt elektrilise tööriista
võlli või kinnitustsangiga. Elektrilise tööriista
paigaldusriistvaraga mittesobivad tarvikud pöörlevad
ebaühtlaselt, vibreerivad tugevalt ja võivad põhjustada
kontrolli kaotuse tööriista üle.
f. Tornile paigaldatud kettad, lihvtallad, freesid ja muud
tarvikud tuleb sisestada täielikult kinnitustsangi või
padrunisse. Kui torni ei hoita piisavalt ja/või ketta eend
on liiga pikk, võib paigaldatud ketas tulla lahti ja paiskuda
eemale suurel kiirusel.
g. Ärge kasutage vigastatud tarvikuid. Iga kord enne
kasutamist kontrollige, ega tarvikul nagu lihvketastel
ei esine pragusid või murenenud kohti, lihvtaldadel
pragusid, rebenemist või kulunud kohti, traatharjadel
lahtisi või murdunud traate. Kui elektriline tööriist
või tarvik maha kukub, siis kontrollige, ega see ei ole
vigastatud ning vajadusel võtke vigastatud tarviku
asemel kasutusele vigastamata tarvik. Kui olete tarviku
üle kontrollinud ja kasutusele võtnud, hoidke ennast
ja lähedal viibivaid isikuid väljaspool pöörleva tarviku
tasandit ja laske tööriistal töötada ühe minuti vältel
maksimaalpööretel. Selle testperioodi jooksul vigastatud
tarvikud üldjuhul murduvad.
h. Kasutage isikukaitsevahendeid. Sõltuvalt seadme
kasutusotstarbest kandke näokaitsemaski või
kaitseprille. Vajadusel kandke tolmukaitsemaski,
kuulmiskaitsevahendeid, kaitsekindaid või
spetsiaalpõlle, mis kaitseb Teid lihvimisel eralduvate
väikeste materjaliosakeste eest. Silmi tuleb kaitsta
töödeldavast materjalist eralduvate kildude ja võõrkehade
eest. Tolmu- ja hingamisteede kaitsemaskid peavad
filtreerima tekkiva tolmu. Pikaajaline tugev müra võib
kahjustada kuulmist.
i. Veenduge, et teised inimesed asuvad tööpiirkonnast
ohutus kauguses. Igaüks, kes tööpiirkonda siseneb,
peab kandma isikukaitsevahendeid. Materjalist eralduvad
killud või murdunud tarvikud võivad õhku paiskuda ning
põhjustada vigastusi ka tööpiirkonnast väljaspool.
j. Tehes töid, mille puhul võib lõiketarvik kokku
puutuda varjatud elektrijuhtmetega või tööriista enda
toitejuhtmega, hoidke tööriista üksnes isoleeritud
käepidemetest. Lõiketarviku kontakt pinge all oleva
elektrijuhtmega võib elektrilist tööriista katmata metallosad
pingestada ja anda kasutajale elektrilöögi.
k. Alati hoidke tööriista käivitamisel kindlalt käes.
Mootori reaktsioonipöördejõud võib täispööreteni
kiirendamisel põhjustada tööriista käändumist.
l. Vajaduse korral kasutage tooriku toetamiseks
klambreid. Ärge hoidke kunagi väikest toorikut
ühes käes ja tööriista teises, kui see on kasutusel.
Väikse tooriku kinnitamine klambriga võimaldab kasutada
kätt (käsi) tööriista kontrollimiseks. Ümarmaterjal, nt
seadetihvtide vardad või torud, kaldub lõikamisel veerema,
mis võib põhjustada lõiketera kinnikiildumist või hüppamist
teie suunas.
m. Hoidke toitejuhet pöörlevast tarvikust eemal. Kui
kaotate kontrolli seadme üle, tekib toitejuhtme läbilõikamise
või tarviku poolt kaasahaaramise oht ning Teie käsi võib
pöörleva tarvikuga kokku puutuda.
n. Pange tööriist käest alles siis, kui tarvik on
seiskunud. Pöörlev tarvik võib alusega kokku puutuda,
mille tagajärjel võite kaotada kontrolli tööriista üle.
o. Pärast lõiketerade vahetamist või reguleerimist
veenduge, et kinnitustsangi mutter, padrun või muud
reguleerimisseadmed on kindlalt pinguldatud. Lahtised
reguleerimisseadmed võivad ootamatult nihkuda või välja
paiskuda, põhjustades kontrolli kao.
p. Ärge transportige töötavat tööriista. Pöörlev tarvik
võib Teie riietesse kinni jääda ning Teid vigastada.
q. Puhastage regulaarselt tööriista tuulutusavasid.
Töötav mootor tõmbab korpusesse tolmu ning kogunev
metallitolm võib vähendada elektriohutust.
r. Ärge kasutage elektrilist tööriista süttivate
materjalide läheduses. Sädemete tõttu võivad taolised
materjalid süttida.
s. Ärge kasutage tarvikuid, mille puhul on vaja
kasutada jahutusvedelikke. Vee või teiste jahutusvedelike
kasutamine võib põhjustada elektrilöögi.
t. Kasutage täielikult lahti keritud ja kaitsmega
vähemalt 5 A pikendusjuhtmeid.
TAGASILÖÖK JA ASJAOMASED
OHUTUSJUHISED
Tagasilöök on kinnikiildunud või -jäänud pöörlevast
lihvkettast, lihvtallast, harjast või muust tarvikust
põhjustatud järsk reaktsioon. Kinnikiildumine ja -jäämine
põhjustab pöörleva tarviku kiire seiskumise, mis omakorda
põhjustab kontrolli alt väljunud tööriista paiskumise tarviku
pöörlemisele vastupidises suunas. Lihvketta kinnikiildumise
tagajärjeks võib olla lihvketta murdumine või tagasilöök.
Lihvketas võib siis sõltuvalt ketta liikumissuunast
kiildumispunktis hüpata kas tööriista kasutaja suunas
või kasutajast eemale. Seejuures võivad lihvkettad ka
murduda. Tagasilöök on seadme vale või ebaõige kasutuse
tagajärg. Tagasilööki saab sobivate ettevaatusabinõude
rakendamisega ära hoida.
a. Hoidke elektrilist tööriista tugevasti ja viige
oma keha ja käed asendisse, milles saate
tagasilöögijõududele vastu astuda. Kasutajal on
võimalik tagasilöögijõude kontrollida nõuetekohaste
ettevaatusabinõude rakendamise korral.
b. Töötage eriti ettevaatlikult nurkade, teravate servade
jmt piirkonnas. Vältige tarviku tagasipõrkumist
toorikult ja toorikusse kinnijäämist. Pöörlev tarvik kaldub
nurkades, teravates servades ja tagasipõrkumise korral
kinni kiilduma. See põhjustab kontrolli kaotuse tööriista üle
või tagasilöögi.
c. Ärge kinnitage külge hammastega saetera. Taolised
tarvikud põhjustavad tihti tagasilöögi või kontrolli kaotuse
seadme üle.
d. Alati söötke lõiketera materjalisse samas suunas,
milles lõikeserv väljub materjalist (sama suund, milles
paiskuvad laastud). Tööriista söötmine vales suunas
põhjustab lõiketera lõikeserva ronimist toorikust välja ja
tööriista tõmbamist söötmise suunas.
e. Pöörlevate viilide, lõikeketaste, suure kiirusega
või volframkarbiidist freeside kasutamisel veenduge
alati, et toorik on kindlalt klambriga kinnitatud. Kettad
haarduvad, kui nad lähevad soones kergelt viltu, ja võivad
anda tagasilöögi. Kui haardub lõikeketas, puruneb tavaliselt
ketas ise. Kui haardub pöörlev viil, kõrge kiirusega frees
või volframkarbiidist frees, võib see soonest välja hüpata ja
kontroll tööriista üle võib kaduda.
66
SPETSIIFILISED OHUTUSNÕUDED
LIHVIMISEL JA ABRASIIVSEL LÕIKAMISEL
a. Kasutage ainult kettatüüpe, mis on soovitatud
teie elektrilise tööriista puhul, ja ainult soovitatud
rakendusteks. Näiteks: ärge kasutage lihvimiseks
lõikeketta külgpinda. Lõikekettad on ette nähtud materjali
lõikamiseks ketta servaga. Külgsuunas avalduv jõud võib
lõikeketta purustada.
b. Keermestatud abrasiivkoonuste ja -pistikute puhul
kasutage ainult kahjustamata kettatorne koormusest
vabastamata õlgmikuäärikutega, mis on õige suuruse
ja pikkusega. Nõuetekohased tornid vähendavad
purustamise võimalikkust.
c. Ärge laske lõikekettal kinni kiilduda ja ärge avaldage
lõikekettale liigset survet. Ärge teostage liiga sügavaid
lõikeid. Lõikekettale avalduv liigne koormus suurendab
lõikeketta koormust ja kalduvust käändumiseks või
kinnikiildumiseks lõikes ning tagasilöögi või lihvketta
purunemise võimalust.
d. Ärge asetage kätt pöörleva lõikeketta ette ega
liikumistrajektoorile. Kui juhite lõikeketast toorikus
endast eemale, võib tööriist koos pöörleva kettaga lennata
tagasilöögi korral otse Teie peale.
e. Kui lõikeketas kinni kiildub või jääb või kui Te
töö katkestate, lülitage elektriline tööriist välja ja
hoidke seda liikumatult, kuni lõikeketas seiskub. Ärge
püüdke kunagi veel pöörlevat lõikeketast lõikejoonest
välja tõmmata, kuna vastasel korral võib toimuda
tagasilöök. Uurige ja rakendage parandusmeetmeid ketta
kinnikiildumise või -jäämise põhjuse kõrvaldamiseks.
f. Ärge lülitage tööriista uuesti sisse, kui see asub veel
toorikus. Enne lõikeprotsessi ettevaatlikku jätkamist
laske lõikekettal jõuda maksimaalpööretele. Vastasel
korral võib lõikeketas kinni kiilduda, toorikust välja hüpata
või tagasilöögi põhjustada.
g. Toestage plaadid ja suured toorikud, et vältida
kinnikiildunud lõikekettast põhjustatud tagasilöögi
ohtu. Suured toorikud võivad omaenda raskuse all
murduda. Toorik tuleb toestada mõlemalt poolt, nii
lõikejoone lähedalt kui servast.
h. Olge eriti ettevaatlik sisselõigete tegemisel
olemasolevatesse seintesse või teistesse varjatud
piirkondadesse. Lõikeketas võib tabada gaasi- või
veetorusid, elektrijuhtmeid või teisi objekte, mille tagajärjeks
võib olla tagasilöök.
SPETSIIFILISED OHUTUSNÕUDED
TÖÖTAMISEL TRAATHARJADEGA
a. Pidage silmas, et traatharjast eraldub ka tavalise
kasutuse käigus traaditükke. Ärge koormake traate
üle, avaldades neile liigset survet. Eemalepaiskuvad
traaditükid võivad kergesti tungida läbi õhukeste riiete ja/või
naha.
b. Enne kasutamisel lubage harjadel käia tööpööretel
vähemalt üks minut. Selle ajal ei tohi keegi seista harja
ees ega liikumistrajektooril. Sissetöötamise ajal paiskub
välja lahtisi harjaseid ja traati.
c. Suunake pöörleva traatharja juurest paiskuv materjal
endast eemale. Harjade kasutamisel võib suure kiiruse
juures paiskuda välja osakesi ja väikseid traadikilde, mis
võivad tungida naha sisse.
ETTEVALMISTAMINE
Alati ühendage tööriist toiteallikast lahti, enne kui
reguleerite, vahetate tarvikuid, hooldate, puhastate
jne. Sellega väheneb tööriista juhusliku käivitumise
risk.
ESIMENE KASUTUSKORD
Teie tööriista harjad on projekteeritud nii, et nad oleksid
pikaealised ja vastupidavad. Et harjade kasutusiga veelgi
pikendada, tuleks seadmel enne esmakordset kasutamist
umbes viis minutit tühikäigul töötada lasta. See paneb
harjad korrektselt tööle ja pikendab seadme kasutusiga.
KINNITUSTSANGIDE VAHETAMINE
Kasutage alati tarviku saba läbimõõduga sobivat
kinnitustsangi. Ärge suruge kunagi kinnitustsangi suurema
läbimõõduga saba. Kinnitustsangi suurus on tuvastatav
tsangi tagaküljel asuvate rõngaste abil. Vt joonis 1.
3,2 mm / 1/8-tolline kinnitustsang ilma äärikuteta
Kasutage ainult 4200 spetsiifilisi kinnitustsange.
1. Eemaldage kinnitustsang (J) padrunilt EZ Change
(I).
Vt joonis 1 ja 1.
a. Kasutage näpitstange, et vajutada kergelt alla
kinnitustsangi (L) sõrme, kuni see on eraldunud
fiksaatorelemendist (K).
b. Tõmmake ja hoidke hoobi EZ Change
taha
(lukustuse avamine).
c. Tõmmake kinnitustsang padrunist vabaks.
d. Vabastage hoovad EZ Change
.
2. Paigaldage uus kinnitustsang, sisestades uue
kinnitustsangi peene otsa täielikult padrunisse EZ
Change
.
Täielikuks sisestamiseks tuleb kinnitustsangi
sõrmed (L) joondada fiksaatoritega (K) padrunil EZ
Change
.
TARVIKUTE VAHETAMINE
Seade Dremel 4200 on varustatud mehhanismiga EZ
Change
. See võimaldab vahetada tarvikuid kiiresti ja
hõlpsasti, kasutamata mutrivõtit.
Kasutage üksnes Dremeli poolt testitud
kvaliteetseid lisaseadiseid! Tarvikuid saab tellida
Dremeli teeninduskeskusest või veebisaidilt
www.dremel.com.
Kasutage seadet EZ Speedclic tarvikute
EZ SpeedClic hõlpsaks paigaldamiseks ja
eemaldamiseks. Vt joonis 1.
Ärge kasutage hoobi EZ Change
universaaltööriista töö ajal, kuna lõiketera võib
paiskuda välja.
1. Eemaldage tarvik. Vt joonis 1.
a. Tõmmake ja hoidke hoobi EZ Change
nii kaugele
taha (1), kui võimalik.
b. Eemaldage tarvik (2).
2. Paigaldage tarvikuna. Vt joonis 1.
a. Tõmmake ja hoidke hoobi EZ Change
nii kaugele
taha (1), kui võimalik.
b. Sisestage tarvik kinnitustsangi võimalikult
kaugele (2), et viia miinimumini väljajooks ja
tasakaalustamatus.
c. Vabastage hoovad EZ Change
(3).
d. Vajutage hoovad EZ Change
ette (lukustamine)
lõiketera täielikuks fikseerimiseks.
Veenduge, et tarvik on nõuetekohaselt kinnitatud.
Lahtised tarvikud võivad ootamatult nihkuda või välja
paiskuda, põhjustades kontrolli kao. Kasutage alati
tarviku saba läbimõõduga sobivat kinnitustsangi.
Kui kasutamisel esineb tarviku libisemist, vajab
tööriist hooldust.
e. Hoidke ennast ja lähedal viibivaid isikuid väljaspool
pöörleva tarviku tasandit ja laske tööriistal töötada
ühe minuti vältel maksimaalpööretel. Selle
testperioodi jooksul vigastatud tarvikud peaksid
murduma.
67
Heli ja tunde järgi saab aru, kas tarvik töötab
tasakaalustatult. Tarviku rihtimiseks või
tasakaalustamiseks tõmmake kergelt hoobi EZ
Change
tagasi ja keerake tarvikut 1/4 pöörde
võrra. Vabastage hoovad ja laske tööriistal käia.
Jätkake reguleerimist sel viisil, kuni on saavutatud
parim tasakaal.
TARVIKUTE KASUTAMINE
Seadmele Dremel 4200 on võimalik paigaldada erinevaid
lisaseadmeid, mis laiendavad tööriista funktsionaalsust.
Kõiki allpool loetletud lisaseadmeid ei ole
komplektis. Kasutage üksnes Dremeli poolt testitud
kvaliteetseid lisaseadiseid! Lisaseadmeid saab
tellida Dremeli teeninduskeskusest või tutvuge
lisaseadmete ja tarvikute ühilduvusega veebisaidil
www.dremel.com.
1. Kasutage seadet Flexible Shaft (225) täpse, detailse
töö või raskesti ligipääsetavate kohtade puhul. Vt joonis
1.
Optimaalse jõudluse tagamiseks laske oma
uuel Flexshaft-seadmel enne kasutamist 2
minutit universaaltööriista küljes suurel kiirusel
vertikaalasendis töötada.
2. Kasutage seadet Dremel Shaping Platform (576)
liivapaberiga lihvimiseks ja lihvimiseks 90 ning 45
kraadi nurga all. Vt joonis 1.
3. Kasutage seadet Dremel Detailer's Grip (577)
universaaltööriista veelgi paremaks kontrolliks. Vt joonis
1.
4. Kasutage komplekti Multipurpose Cutting Kit (565/566)
erinevate materjalide juhitud lõikamiseks. Vt joonis 1.
5. Kasutage komplekti Wall & Floor Grout Removal
Kit (568) tsemendimördi eemaldamiseks seina- ja
põrandplaatide vahelt. Vt joonis 1.
6. Kasutage seadet Line & Circle Cutter (678) veatute
avade ja sirgete lõigete tegemiseks. Vt joonis 1.
7. Kasutage lisaseadet Right Angle Attachment
(575) tarvikute kasutamiseks täisnurga all raskesti
ligipääsetavates kohtades. Vt joonis 1.
8. Kasutage lisaseadet Comfort Guard Attachment enda
kaitseks tolmu ja sädemete eest. Vt joonis 1.
KÄITAMINE
Harjutage esmalt jäätmematerjalil, et näha, kuidas
tööriist toimib.
Universaaltööriista jõudlus on parim, kui lasta
tööriistal töö õige Dremeli tarviku, lisaseadme
ja pööretega ära teha. Viige tarvik ettevaatlikult
tööpinnaga kokku ja lubage sellel puudutada
kohta, kust soovite alustada. Keskenduge tööriista
juhtimisel üle tooriku väga väikse surve abil.
Seadmele avaldatav suurem surve ei paranda
töötulemust. Soovitud tulemuse saavutamiseks
katsetage mõnda teist tarvikut või pöörete arvu.
Tavaliselt on parem, kui teete tööriistaga mitu lõiget,
mitte kogu töö ühe korraga. Kerge surve annab
parima kontrolli ning vigade oht on väiksem.
SEADME HOIDMINE
Tööriista konstruktsioon on sümmeetriline ja sisaldab
pehmet käepidet. Tööriista on võimalik hoida mugavasti
paljudes asendites.
Hoidke seadet alati oma näost eemal. Kasutamisel
võivad tarvikud kahjustuda ning pöörete tõustes
eralduda ja eemale paiskuda.
Hoidke seadet nii, et Te ei kata käega kinni
seadme ventilatsiooniavasid. Ventilatsiooniavade
blokeerimise korral võib mootor üle kuumeneda.
1. Enne kasutamist õppige tööriista „tundma“, hoides seda
käes ja tunnetades selle raskust ning tasakaalu.
2. Haarake tööriist nagu pliiats pöidla ja nimetissõrme
vahele, et saavutada parim kontroll peenemal
töötlemisel. Vt joonis 1.
3. Kasutage „golfi“-käepidet raskemateks töödeks nagu
lihvimine või lõikamine. Vt joonis 1.
TÖÖRIISTA TOIDE
Tööriist lülitatakse sisse ja välja mootoriümbrise pealmisel
küljel asuvast lülitist On/Off (Sees/Väljas).
1. Sisestage pistik pistikupesasse.
2. Lülitage tööriist sisse, libistades lülitit On/Off (Sees/
Väljas) ettepoole.
3. Lülitage tööriist välja, libistades lülitit On/Off (Sees/
Väljas) tahapoole.
Pange tööriist käest alles siis, kui tarvik on
seiskunud. Pöörlev tarvik võib haarduda pinnaga ja
tõmmata tööriista teie kontrolli alt välja.
ÕIGETE PÖÖRETE SEADMINE
Teie tööriist on varustatud pöörete regulaatoriga. Pöördeid
saab reguleerida töö ajal regulaatori eelseadistamisel ühele
seadetest või nende vahel.
Regulaatori
asend
Pööretevahemik
(p/min)
Kvalifikatsioon
5 5 000
10 10 000
15 15 000
Väiksed pöörded
20 20 000
25 25 000
30 30 000
33 33 000
Suured pöörded
Maksimaalse pöörete arvu kohta, vt tarviku tehnilisi
andmeid (võrgus või pakendil). Ärge kasutage suuri
pöördeid traatharjade kasutamisel. Suurtel pööretel
võivad traadid hoidikust välja paiskuda.
1. Kasutage väikseid pöördeid (15 000 p/min või vähem)
järgmistel juhtudel:
a. Poleerimine, lihvimine ja puhastamine traatharjaga.
b. Poleerimine vildist poleerimistarvikutega.
c. Töö materjalidega, mida võib kahjustada suurtel
pööretel tekkiv kuumus. Osad materjalid põlevad
või sulavad madalal temperatuuril.
2. Kasutage suuremaid pöördeid kõvade puiduliikide,
metallide ja klaasi puhul ning puurimiseks, lõikamiseks,
profiilfreesimiseks ja vormimiseks.
Kui kõrge kiirusega terasfrees hakkab vibreerima,
viitab see tavaliselt sellele, et frees töötab liiga
aeglaselt.
3. Alumiiniumi, vase-, plii-, tsingisulameid ja tina võib
sõltuvalt lõikamise tüübist lõigata eri pööretel.
Kasutage freesil parafiin või muud sobivat
määrdeainet (mitte vett), et hoida ära materjali
kleepumine freesi hammaste külge.
HOOLDAMINE JA PARANDAMINE
Alati ühendage tööriist toiteallikast lahti, enne kui
reguleerite, vahetate tarvikuid, hooldate, puhastate
jne. Sellega väheneb tööriista juhusliku käivitumise
risk.
LT
68
Laske seadet parandada ainult kvalifitseeritud
spetsialistidel, kes kasutavad originaalvaruosi.
Soovitame tööriistade kõikide hooldustööde
teostamist Dremeli teeninduskeskuses. See tagab
tööriista ohutuse. Volitamata isikute poolt teostatud
hooldustööd võivad põhjustada sisejuhtmestiku ja
komponentide väärühendumist, mis võib tekitada
tõsiseid ohuolukordi.
Võib ainult üle vaadata ja asendada süsinikharju.
Tööriist ei sisalda muid osi, mida kasutaja võiks
hooldada.
PUHASTAMINE
1. Puhastage tööriista õhustusavad, lüliti ja hoovad kuiva
suruõhuga.
Ärge sisestage tööriista puhastamiseks selle
avadesse teravaotsalisi esemeid.
Kandke silmade kaitseks kaitseprille.
2. Puhastage tööriista hooldamisel niiske lapiga.
Ärge puhastage tööriista puhastusainete ega
lahustitega, nt mootoribensiin, tetraklorometaan,
klooritud puhastuslahustid, ammoniaak ja
ammoniaaki sisaldavad majapidamiskeemia. Nad
võivad kahjustada plastosi.
SÜSINIKHARJADE HOOLDAMINE
Mootori tõhusa töö tagamiseks tuleks harjad iga 40-50
töötunni järel kulumise suhtes üle vaadata. Vaadake harjad
üle ka siis, kui tööriist käib korrapäratult, kaotab võimsust
või teeb ebaharilikku müra.
Kulunud harjadega seadme kasutamine tekitab
mootoril püsivad kahjustused. Kasutage üksnes
Dremeli asendusharju.
1. Ühendage tööriist vooluvõrgust lahti ja asetage see
puhtale pinnale.
2. Eemaldage mõlemad harjakatted, kasutades tööriista
mutrivõtit kruvikeerajana. Vt joonis 1.
3. Eemaldage mõlemad harjad tööriistalt, tõmmates
kinnitatud vedrusid. Vt joonis 1.
4. Vaadake üle mõlemad harjad. Kui harja pikkus on alla
3 mm ja/või harja pind on kare või mühklik, asendage
süsinikhari uuega.
a. Eemaldage vedru harjalt.
b. Visake vana hari ära ja paigutage vedru uuele
harjale.
Kui üks hari on kulunud, tuleb tööriista parema
jõudluse tagamiseks välja vahetada mõlemad harjad.
5. Asetage süsinikharjad (vedruga) tagasi tööriista.
On ainult üks viis, et paigaldada hari tagasi tööriistale.
6. Asendage harjakatted, keerates katteid päripäeva.
Kasutage mutrivõtit, kuid ärge pingutage liiga tugevasti!
7. Tööriista kasutamise taasalustamiseks vt Esimene
kasutuskord.
HOOLDUS JA GARANTII
EI SISALDA OSI, MIDA KASUTAJA VÕIKS HOOLDADA.
See DREMELi toode on kaetud garantiiga vastavalt
seadusega kehtestatud / riigispetsiifilistele määrustele.
Tavalisest kulumisest ja rebenemisest, ülekoormusest,
mittenõuetekohasest käsitsemisest või mõistliku hoolduse
ja korrashoiu puudusest tingitud kahjustusi garantii ei
hõlma. Kaebuste korral saatke lahtimonteerimata tööriist või
laadimisseade edasimüüjale.
DREMELI KONTAKTANDMED
Täiendavat teavet Dremeli tootevaliku, tugiteenuste ja
infoliini kohta vt www.dremel.com.
Dremel Europe, P.O. Box 3267, 4800 DG Breda, Holland
KESKKOND
UTILISEERIMINE
Elektrilised tööriistad, lisatarvikud ja pakend tuleks
keskkonnasäästlikult ringlusse võtta.
ÜKSNES EÜ LIIKMESRIIKIDELE
Ärge käidelge elektrilisi tööriistu koos
olmejäätmetega! Vastavalt Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2012/19/
EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete
kohta ning selle ülevõtmisele liikmesriikide
õigusesse tuleb kasutusressursi ammendanud
elektrilised tööriistad eraldi kokku koguda ja
keskkonnasäästlikult ringlusse võtta.
ÜLDISED ANDMED
Nimipinge 230-240 V, 50-60 Hz
Nimivõimsus 175 W
Nimipöörded (n) 33 000 p/min.
Tsang 0,8 (mm), 1,6 (mm), 2,4
(mm), 3,2 (mm
Klass II Topeltisolatsiooniga
tööriistad
ORIGINALIŲ INSTRUKCIJŲ
VERTIMAS
ĮŽANGA
Dėkojame, kad įsigijote „Dremel“ daugiafunkcį įrankį,
kuris puikiai tinka smulkiems ir sudėtingiems darbams.
Kuriant šį gaminį, kuris skirtas daugeliui „Dremel“ klientų,
kasdien su pasimėgavimu naudojančių daugiafunkcį įrankį,
buvo atsižvelgta į jų pageidavimus ir poreikius. Jums
patiks galimybė pritaikyti šį daugiafunkcį įrankį patiems
įvairiausiems darbams.
BENDRASIS APRAŠYMAS
Daugiafunkcis „Dremel“ įrankis yra tikslusis gaminys, kuriuo
galima atlikti įvairiausius darbus. Šiuo daugiafunkciu įrankiu
galima šlifuoti, raižyti, graviruoti, švitruoti, šveisti vieliniu
šepečiu, valyti, poliruoti arba pjaustyti. Mūsų internetiniame
kataloge rasite platų asortimentą šiam įrankiui tinkamų
originalių „Dremel“ priedų ir pagalbinių įtaisų.
„Dremel 4200“ – PIRMASIS daugiafunkcis įrankis, kuriame
priedus galima keisti ypač lengvai, tai yra nenaudojant
rakto. Įrankyje įtaisytas svirtinis mechanizmas, kuriuo
fiksuojami priedai. Be to, šiame daugiafunkciame įrankyje
įrengtas galingas elektros variklis su elektronine grįžtamojo
ryšio sistema, suteikiančia galimybę, veikiant apkrovai,
išlaikyti pastovų sukimosi greitį. Taip pat įdiegta sklandžiojo
paleidimo funkcija, sumažinanti apkrovą, kai įrankiui paleisti
būtinas didelis sukimo momentas.
SANDARA
Žr. pav. 1.
a. Korpuso gaubtelis
b. Įjungimo ir išjungimo jungiklis
c. Anglinių šepetėlių dangtelis
d. Sukimosi greičio reguliavimo ratukas
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88

Dremel 4200 (4200-4/75) spetsifikatsioon

Kategooria
Elektrilised multi-tööriistad
Tüüp
spetsifikatsioon