Black & Decker KS1300 Kasutusjuhend

Bränd
Black & Decker
Kategooria
Elektrilised tööriistad
Mudel
KS1300
Tüüp
Kasutusjuhend
2
Eesti keel (Originaaljuhend) 5
Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) 11
5
Sihtotstarbeline kasutamine
Black & Deckeri saag on mõeldud puidu ja puidu-
toodete saagimiseks. See tööriist on mõeldud vaid
tavatarbijale.
Ohutuseeskirjad
Üldised hoiatused elektritööriistade kasu-
tamisel
Hoiatus! Lugege hoiatusi ja juhendeid.
Kõigi juhiste täpne järgimine aitab vältida
elektrilöögi, tulekahju ja/või raske kehavi-
gastuse ohtu.
Hoidke kõik hoiatused ja juhised tuleviku tarvis
alles. Kõigis järgmistes hoiatustes toodud väljend
„elektritööriist“ viitab võrgutoitega (juhtmega) või
akutoitega (juhtmeta) elektritööriistale.
1. Tööpiirkonna ohutus
a. Veenduge, et tööala on puhas ja piisava
valgustusega. Korrast ära ja pimedad töö-
alad võivad põhjustada õnnetusi.
b. Ärge kasutage elektritööriistu plahvatus-
ohtlikus keskkonnas, näiteks tuleohtlike
vedelike, gaaside või tolmu läheduses.
Elektritööriistad tekitavad sädemeid, mis
võivad süüdata tolmu või aurud.
c. Hoidke lapsed ja kõrvalised isikud elektri-
öriistaga töötamise ajal eemal. helepa-
nu hajumisel võite kaotada kontrolli tööriista
üle.
2. Elektriohutus
a. Elektritööriista pistikud peavad vastama
vooluvõrgule. Ärge kunagi muutke pistikut
mis tahes moel. Ärge kasutage maandatud
elektritööriistade puhul adapter-pistikut.
Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad
vähendavad elektrilöögi ohtu.
b. Vältige maandatud pindade puudutamist
(nt torud, radiaatorid, pliidid ja külmkapid).
Kui olete on maandatud, suureneb elektrilöögi
oht.
c. Elektritööriistad ei tohi sattuda vihma ega
niiskuse kätte. Elektritööriista sattunud vesi
suurendab elektrilöögi ohtu.
d. Ärge kahjustage toitejuhet. Ärge kunagi
kasutage seadme toitejuhet selle kand-
miseks, tõmbamiseks või pistiku eemal-
damiseks seinakontaktist. Kaitske juhet
kuumuse, õli, teravate nurkade ja liikuvate
osade eest. Kahjustatud või sassis juhtmed
suurendavad elektrilöögi ohtu.
e. Kui töötate elektritööriistaga välitingimus-
tes, kasutage õues kasutamiseks sobivat
pikendusjuhet. Välitingimustesse sobiva
pikendusjuhtme kasutamine vähendab elektri-
löögi riski.
f. Kui elektritööriista niisketes tingimustes
kasutamine on vältimatu, kasutage lekke-
voolukaitset. Rikkevoolukaitsme kasutamine
vähendab elektrilöögi ohtu.
3. Isiklik ohutus
a. Säilitage valvsus, jälgige mida teete ja
kasutage elektritööriista mõistlikult. Ärge
kasutage elektritööriista väsimuse korral
või alkoholi, narkootikumide või arstimite
mõju all olles. Kui elektritööriistaga töötami-
se ajal tähelepanu kas või hetkeks hajub, võite
saada raskeid kehavigastusi.
b. Kandke isikukaitsevahendeid. Kandke
alati kaitseprille. Isikukaitsevahendid, nagu
tolmumask, libisemiskindlad jalanõud, kiiver
või kõrvakaitsevahendid, vähendavad õigetes
tingimustes kasutades isikuvigastusi.
c. Vältige seadme ootamatut käivitumist.
Veenduge, et enne tööriista vooluvõrku ja/
või aku külge ühendamist on käivituslüliti
väljalülitatud asendis. Kandes tööriista sõrm
lülitil või ühendades vooluvõrku tööriista mille
lüliti on tööasendis kutsub esile õnnetusi.
d. Eemaldage enne elektritööriista sisse-
lülitamist reguleerimis- ja mutrivõtmed.
Tööriista pöörleva osa külge jäetud mutrivõti
või mõni muu võti võib tekitada kehavigastusi.
e. Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlas
asendis ja säilitage tasakaal. See tagab
parema kontrolli tööriista üle ettearvamatutes
situatsioonides.
f. Kandke nõuetekohast riietust. Ärge kand-
ke lotendavaid rõivaid ega ehteid. Hoidke
juuksed, riided ja kindad eemal liikuvatest
osadest. Laiad riided, ehted või pikad juuksed
võivad jääda liikuvate osade vahele.
g. Kui seadmetega on kaasas tolmueraldus-
liidesed ja kogumisseadmed, veenduge,
et need on ühendatud ja õigesti kasutata-
vad. Tolmukogumisseadme kasutamine võib
vähendada tolmuga seotud ohte.
4. Elektritööriista kasutamine ja hooldus
a.
Ärge koormake elektritööriista üle. Kasu-
tage konkreetseks otstarbeks sobivat elekt-
ritööriista. Elektritööriist töötab paremini ja
ohutumalt võimsusel, mis on tööks ette nähtud.
b. Ärge kasutage elektritööriista, kui seda ei
saa lülitist sisse ja välja lülitada. Elektri-
tööriist, mida ei saa juhtida lülitist, on ohtlik ja
vajab remonti.
EESTI KEEL
6
c. Enne seadme reguleerimist, tarvikute
vahetamist või ladustamist ühendage
elektritööriist vooluvõrgust välja ja/või
eemaldage aku. Selline käitumine vähendab
riski masina ettenägematu käivitumise näol.
d.
Hoidke elektritööriistu kasutusvälisel ajal
väljaspool laste käeulatust ning ärge luba-
ge elektritööriistaga töötada kõrvalistel isi-
kutel, kes pole elektriöriista ja käesoleva
juhendiga tutvunud. Oskamatutes kätes
võivad elektritööriistad olla väga ohtlikud.
e. Elektriöriistu tuleb hoida heas seisukor-
ras. Veenduge, et liikuvad osad sobivad
kokku ja ei kiilu kinni, et osad on terved ja
kontrollige kõiki muid tööriista tööd mõju-
tada võivaid tingimusi. Kahjustuste korral
laske tööriista enne edasist kasutamist
remontida. Paljud õnnetused on põhjustatud
halvasti hooldatud tööriista tõttu.
f. Hoidke lõiketerad teravad ja puhtad. Õiges-
ti hooldatud, teravate servadega lõikeriistad
kiiluvad väiksema tõenäosusega kinni ja neid
on lihtsam juhtida.
g. Kasutage elektritööriista, tarvikuid ja
otsikuid vastavalt juhistele, arvestades
ötingimusi ja teostatava töö iseloomu.
Kasutades tööriista mitte sihtotstarbeliselt
võib lõppeda raskete tagajärgedega.
5. Hooldus
a. Laske tööriista regulaarselt hooldada kva-
li tseeritud remonditöökojas ja kasutage
ainult originaalvaruosi. Nii tagate tööriista
ohutuse.
Täiendavad hoiatused elektritööriistade
kasutamisel
Hoiatus! Täiendavad ohutusnõuded saa-
gidele
a. Hoidke käed lõikepiirkonnast ja terast ee-
mal. Hoidke teine käsi lisakäepidemel või
mootori korpusel. Kui hoiad saage mõlema
käega ei saa sa nendesse teraga sisse lõiga-
ta.
b. Ärge küünitage üle töödetaili. Kui hoiate
kätt detaili all, pole kaitsepiirdest abi.
c. Reguleerige lõikesügavust vastavalt
saetavale detailile. Detaili alt peaks paistma
vähem kui terve saehammas.
d. Ärge kunagi hoidke lõigatavat detaili
käes või üle jala. Kinnitage detail kindlale
alusele. Tähtis on olla kindlas asendis ja
hoida kehaga saest distantsi, vältida saetera
painutamist, kontrolli ja tasakaalu kaotamist.
e. Hoidke elektritööriista töötamise ajal
isoleeritud käepidemetest kohtades, kus
ikeketas võib puutuda kokku varjatud
juhtmetega. Pinge all oleva juhtmega kontakt
viib voolu alla ka elektritööriista metallosad ja
kasutaja võib seega saada elektrilöögi.
f.
Täppislõikuse puhul kasutage alati juhtlatti
või lõikesihikut. Sel juhul on kindlustatud
lõike täpsus ja vähendatud risk tera painutada.
g. Kasutage alati õige suurusega ja kujuga
saeterasid (romb ja ümarhambaga). Terad
mis ei sobi saega võivad pöörelda ekstsentrili-
selt, põhjustades sae üle kontrolli kaotamist.
h. Ärge kunagi kasutage vigastatud või
valesid teraseibe või polti. Teraseibid ja polt
on spetsiaalselt välja töötatud konkreetse sae
jaoks, et saavutada optimaalseid tulemusi ja
tagada ohutus.
Ohutusjuhised, mis kehtivad kõigi saagide
puhul
Tagasiögi põhjused ja seadme kasutaja tegevus
selle vältimiseks.
Tagasilöök on äkiline reaktsioon kinnikiilunud,
hüplevale või valesti joondatud saele, põhjus-
tades sae kontrollimatut väljumist saetavast
pinnast kasutaja suunas.
Kui ketas detaili sisse kinni kiilub, ketas
seiskub ja mootori reaktsioon liigutab tööriista
kiiresti tagasi, kasutajast eemale või kasutaja
poole.
Kui tera paindub või valesti joondub, võivad
tera tagaküljel olevad hambad detaili pealis-
pinda haakuda ja põhjustada tera soonest väl-
japaiskumist ning kasutaja poole hüppamist.
Tagasilöök on tööriista valesti kasutamise ja /või
ebaõige kasutusprotseduuri kasutamise tulemus
ja seda saab vältida, võttes kasutusele sobivad
järgmised ettevaatusabinõud.
a. Hoidke tööriista tugevalt kahe käega ja va-
lige käteasend, mis võimaldab tagasilöögi
jõuga toime tulla. Seadke ennast ükskõik
kummale poole lõikeketast, kuid mitte otse
selle taha. Tagasilöök võib põhjustada sae
hüppamist tahapoole kuid neid jõude on või-
malik kontrollida kui õiged ettevaatusabinõud
kasutusele võtta.
b. Kui ketas kiilub kinni või mingil põhjusel
ikamise katkestate, laske päästik lahti ja
hoidke tööriista materjali sees liikumatult
seni, kuni ketas täielikult peatub. Ärge
kunagi püüdke eemaldada saagi toorikust
ega tõmmake saagi tahapoole, kui lõike-
ketas liigub või esineb tagasilöögi oht.
Leidke ja eemaldage kinnikiilumise põhjus.
EESTI KEEL
7
c. Lõikamise jätkamisel tsentreerige saeke-
tas lõikejoone keskele ning veenduge, et
saehambad pole lõigatavasse materjali
kinni jäänud. Kinni kiilunud saeketas võib
sae taaskäivitamisel edasi nihkuda või saeta-
vast detailist tagasi põrgata.
d. Toestage suured detailid, et hoida ära
ketta kinnikiilumise ja tagasilöögi ohtu.
Suured paneelid võivad omaenda kaalu all
painduda. Paneeli mõlema külje alla lõikejoo-
ne ja paneeli serva lähedale tuleb asetada
toed.
e. Ärge kasutage nürisid või vigastatud tera-
sid. Teritamata või valesti paigaldatud terad
võivad põhjustada liiga kitsa lõike-soone, mis
põhjustab liigset hõõrdejõudu, tera kiilumist ja
tagasilööki.
f. Tera sügavuse ja kaldenurga seadmise lu-
kustuskangid peavad olema enne lõikami-
se alustamist kinnitatud. Kui tera seadistus
lõikamise aja liigub, võib see põhjustada
kinnikiilumist ja tagasilööki.
g. Olge eriti ettevaatlik pimeda lõike tegemi-
sel näiteks seina või muusse tundmatusse
kohta. Väljalulatuv tera võib lõigata objekte
seina vms. taga, mis võivad põhjustada taga-
silööki.
Sisemiste või välimiste liikuvate piiretega ja
järelpiiretega ketassaagide ohutusjuhised
a. Veenduge enne kasutamist, et alumi-
ne kaitsepiire sulgub korralikult. Ärge
kasutage saagi, kui selle alumine piire ei
liigu vabalt ja ei sulgu viivituseta. Ärge
kunagi kseerige alumist piiret lahtisesse
asendisse. Sae juhuslikul mahakukkumisel
võib alumine piire painduda. Tõstke alumine
piire hoova abil üles ja veenduge, et see liigub
vabalt ning ei puuduta saeketast ega teisi osi
ükskõik milliste lõikenurkade ja lõikesügavuste
juures.
b. Veenduge, et alumise piirde vedru toimib.
Kui piire ja vedru ei tööta nõuetekohaselt,
tuleb neid enne tööriista kasutamist hool-
dada. Alumise piirde toimimine võib muutuda
aeglaseks kas kahjustunud osade, kleepuvate
jääkide või mustuse kogunemise tõttu.
c. Alumist piiret on tarvis käsitsi tagasi tõm-
mata ainult eriliste lõikeviiside puhul, nagu
töödeldavale detailile keskelt sisselõikeks.
Tõstke alumine piire käepideme abil tagasi
ja nii pea, kui saetera tungib materjali
sisse, tuleb alumine piire vabastada. Muu
saagimise puhul peab alumine piire töötama
automaatselt.
d. Veenduge enne sae pingile või põrandale
asetamist, et alumine kaitsepiire katab
saetera. Kaitsmata, vabalt liikuv ketas võib
põhjustada sae tahapoole liikumise ja lõikumi-
se ükskõik millesse oma liikumisteel. Pidage
meeles, et saeketas ei seisku kohe pärast lüliti
vabastamist.
Täiendavad ohutusjuhised, mis kehtivad kõigi
hestusnoaga saagide puhul
a. Kasutage kettaga sobivat lõhestusnuga.
Et lõhestamisnuga töötaks, peab see olema
terast paksem, kuid tera hammastest kitsam.
b. Seadistage lõhestusnuga vastavalt kasu-
tusjuhendile. Vale paigutuse, vahekauguse
ja joonduse korral ei pruugi lõhestusnuga
tagasilööki ära hoida.
c. Kasutage lõhestusnuga alati (v.a sukel-
duvate lõigete puhul). hestusnuga tuleb
pärast pimedat lõiget tagasi paigaldada.
Lõhestusnuga takistab sukelduvaid lõikeid ja
võib põhjustada tagasilööke.
d. Lõhestusnoa töötamiseks peab see olema
kontaktis töödeldava detailiga. Lõhestus-
nuga on lühikeste lõigete puhul tagasilöögi
ärahoidmisel ebaefektiivne.
e.
Ärge kasutage saage, kui lõhestamisnuga
on paindunud. Isegi väikene kõrvalekalle võib
põhjustada piirde tagasiasetumise viivitust.
Muud riskid
Käsiketassaagide kasutamisega kaasnevad järg-
mised riskid.
- Pöörleva/liikuva osa puudutamisest tekitatud
vigastused.
Vaatamata asjakohaste ohutusnõuete järgimisele ja
ohutusseadmete kasutamisele ei õnnestu teatavaid
riske vältida. Need on järgmised.
- Kuulmiskahjustused.
- Pöörleva lõikeketta katmata osade poolt põh-
justatud õnnetuste oht.
- Vigastuse oht ketta vahetamisel.
- Sõrmede muljumise oht kaitsepiirde avamisel.
- Tööriista kasutamisel tekkiva tolmu sissehin-
gamisest põhjustatud terviseohud (nt puidu-
tööd, eriti tamme, pöögi ja MDF-i puhul).
Saeketas
Ärge kasutage kettaid, mille läbimõõt on soo-
vitatust väiksem või suurem. Õige ketta leid-
miseks vaadake tehnilisi andmeid. Kasutage
ainult käesolevas kasutusjuhendis märgitud
kettaid, mis vastavad standardile EN 847-1.
Hoiatus! Ärge kasutage abrasiivlõikekettaid.
EESTI KEEL
8
Kõrvaliste isikute ohutus
See seade pole mõeldud kasutamiseks
isikutele (k.a lapsed), kellel on vähenenud füü-
siline, sensoorne või vaimne võimekus, kellel
puuduvad vastavad teadmised ja kogemused,
v.a juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik
on andnud neile seadme ohutuks kasutami-
seks juhiseid ja teostab järelevalvet.
Lapsi tuleb jälgida, et nad ei mängiks seadme-
ga.
Vibratsioon
Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis
märgitud vibratsioonitaseme väärtus on mõõdetud
kooskõlas standardi 60745 näidatud standardse
katsemeetodiga ja seda võib kasutada ühe tööriista
võrdlemiseks teisega. Deklareeritud vibratsioonita-
seme väärtust võib kasutada kokkupuute esmaseks
hinnanguks.
Hoiatus! Vibratsioonitaseme väärtus võib elekt-
ritööriista tegelikul kasutamisel olenevalt viisist
erineda deklareeritud väärtusest. Vibratsioonitase
võib tõusta kõrgemale näidatud tasemest.
Vibratsioonitaseme hindamisel ohutusmeetmete
määramiseks, mis on sätestatud standardis 2002/44/
EÜ isikute kaitsmiseks, kes töötavad pidevalt elekt-
ritööriistadega, peab arvesse võtma kasutamise
tingimusi ja tööriista kasutamise viisi, k.a arvestama
töötsükli kõikide osadega, nt aeg, millal tööriist on
välja lülitatud ja tühijooksuaeg koos käivitamisega.
Tööriistal olevad sildid
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid.
Hoiatus! Vigastusohu vähendamiseks
lugege kasutusjuhendit tähelepanelikult.
Elektriohutus
See tööriist on topeltisolatsiooniga, seetõttu
pole maandusjuhe vajalik. Veenduge alati,
et akupinge vastab andmesildile märgitud
väärtusele.
Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb lasta see
ohutuse tagamiseks tootjal või volitatud
Black & Deckeri hoolduskeskusel välja vahe-
tada.
Osad
1. Käivituslüliti
2. Lukustusnupp
3. Põhikäepide
4. Teine käepide
5. Spindliluku nupp
6. Tald
7. Saeketas
8. Kettapiire
9. Lõhestusnuga
10. Saagimistolmu väljalaskeava
Kokkupanek
Hoiatus! Veenduge enne järgmiste toimingute üri-
tamist, et tööriist on välja lülitatud ja vooluvõrgust
eraldatud ning saetera on seiskunud.
Saetera eemaldamine ja paigaldamine
(joonis A)
Eemaldamine
Hoidke spindlilukk (5) allavajutatuna ja keera-
ke tera kuni lukk rakendub täielikult.
Vabastage saetera kinnituskruvi (11), pööra-
tes seda komplektis oleva mutrivõtmega (12)
vastupäeva.
Eemaldage välimine seib (13).
Eemaldage saetera (7).
Paigaldamine
Paigutage saetera sisemisele äärikule (14) ja
veenduge, et saeteral olev nool näitab samas
suunas kui tööriistal olev nool.
Asetage välimine seib (13) spindlile nii, et
kõrgendatud osa on kettast eemale suunatud.
Sisestage saeketta kinnituskruvi (11) auku.
Hoidke spindli lukustusnuppu (5) allavajutatu-
na.
Pingutage saetera kinnituskruvi, pöörates
seda komplektis oleva mutrivõtmega (12)
päripäeva.
Reguleerige lõhestusnuga, tegutsedes järgmi-
selt.
Lõhestusnoa reguleerimine (joonis B)
Lõhestusnuga ei lase saekettal saagimise ajal kinni
kiiluda. Lõhestusnuga tuleb pärast saetera paigal-
damist reguleerida.
Hoidke lõhestusnuga ja vabastage kruvid (15)
kasutades mutrivõtit (12).
Paigutage lõhestusnuga (9) asendisse, nagu
näidatud joonisel.
Hammaste ja lõhestusnoa vahele peaks jää-
ma 2–3 mm.
Hammaste ja lõhestusnoa vahele peaks jää-
ma 2–3 mm.
Pingutage kruvid.
Rööbaspiiriku paigaldamine ja eemaldami-
ne (joonis C)
Rööbaspiirik hoiab saagimisel saagi töödetaili
servaga paralleelselt.
EESTI KEEL
9
Paigaldamine
Vabastage lukustusnupp (16).
Paigaldage rööbaspiirik (17) läbi avauste (18).
Libistage rööbaspiirik soovitud asendisse.
Pingutage lukustusnupp.
Eemaldamine
Vabastage lukustusnupp.
Tõmmake rööbaspiirik tööriistast välja.
Kasutamine
Hoiatus! Võimaldage tööriistal töötada oma tempo-
ga. Ärge koormake üle.
Tööriista saab kasutada nii paremas kui ka vasakus
käes.
Saagimisnurga reguleerimine (joon. D)
Talla ja saetera vaheline nurk on eelseadistatud 90°.
Kasutage vinklit, et kontrollida saetera ja talla
vahelist nurka, mis peaks olema 9. Kui nurk
ei ole 90°, reguleerige seda järgnevalt:
Lõdvendage nuppu (19), et sae tald vabasta-
da.
Vabasage reguleerkruvi (21) lukustusmutter
(20).
90° nurga saavutamiseks keerake reguleer-
kruvi sisse või välja.
Pingutage lukustusmutter.
Pingutage nupp, et tald asendisse lukustada.
Lõikesügavuse reguleerimine (joonis E)
Lõikesügavus tuleks seada vastavalt töödetaili
paksusele. See peaks ületama paksust umbes
2 mm võrra.
Lõdvendage nuppu (22), et sae tald vabasta-
da.
Liigutage tald (6) soovitud asendisse. Seatud
lõikesügavust näete skaalalt (23).
Pingutage nupp, et tald asendisse lukustada.
Längunurga reguleerimine (joonis F)
Tööriista lõikenurga saab seada vahemikku 04.
Lõdvendage nuppu (19), et sae tald vabasta-
da.
Liigutage tald (8) soovitud asendisse. Seatud
nurka näete skaalalt (24).
Pingutage nupp, et tald asendisse lukustada.
Sisse- ja väljalülitamine
Tööriista sisselülitamiseks liigutage lukus-
tusnupp (2) avatud asendisse ja vajutage
käivituslülitit (1).
Tööriista väljalülitamiseks vabastage käivitus-
lüliti.
Saagimine
Hoidke tööriistast alati kahe käega.
Laske saekettal enne lõikamise alustamist
mõned sekundid vabalt pöörelda.
Rakendage tööriistale lõikamise ajal ainult
veidi jõudu.
Suruge lõikamise ajal sae tald vastu töödetaili.
Nõuanded optimaalseks kasutamiseks
Kuna töödetaili lõike tööriistapoolsed servad
võivad jääda karedaks, lõigake alati poolelt,
kuhu karedad servad võivad jääda.
Kui servade karedust tuleb minimeerida (nt
laminaatpuidu lõikamisel), kinnitage töödetaili
ja sae vahele vineeritükk.
Juhiku kasutamine (joon. G)
Sirgjooneliseks lõikamiseks (25) ja 45° nurga all
lõikamiseks (26) on tööriist varustatud juhikuga.
Reguleerige juhikut tegutsedes järgmiselt.
Joondage juhiku (25) või (26) vasakud küljed
lõikejoonega (27).
Lõikamise ajal hoidke sihik lõikejoonega joon-
datuna.
Suruge lõikamise ajal sae tald vastu töödetaili.
Juhiku reguleerimine
Tehke lõikekatse kasutades materjalina mõn-
da suvalist puutükki.
Eemaldage saag lõikejoonelt (27) nii, et joon
ilmuks nähtavale.
Hoidke saagi asendis ja vabastage juhik sae
talla küljest.
Joondage 0° märk (25) juhikul lõikejoonega
(27). Kui seadistate seadet 45° nurgalõiku-
seks, joondage 45° märgis (26) juhikul lõike-
joonega.
Kinnitage juhik kasutades kruvi (28).
Tolmu eemaldamine (joonis H)
Tolmuimeja või -koguri tööriistaga ühendamiseks
tuleb kasutada adapterit.
Sisestage tolmueemalduse adapter (29) saa-
gimistolmu väljalaskeavasse (10).
Ühendage tolmuimeja voolik (30) adapteriga.
Hooldamine
Black & Deckeri juhtmega/juhtmeta tööriist on loo-
dud pikaajaliseks kasutamiseks minimaalse hooldu-
sega. Et tööriist teid pikka aega korralikult teeniks,
tuleb seda hooldada ja korrapäraselt puhastada.
Hoiatus! Tehke järgmist enne juhtmega/juhtmeta
elektritööriistade hooldamist.
EESTI KEEL
10
Lülitage seade/tööriist välja ja eemaldage see
soklist.
Või lülitage aku välja ja eemaldage seadmest/
tööriistast, kui seadmel/tööriistal on eraldi
akuplokk.
Või laske akul täielikult tühjeneda, kui aku on
seadme lahutamatu osa, ja lülitage seejärel
välja.
Eemaldage laadija enne puhastamist soklist.
Laadija ei vaja peale puhastamise mingit
hooldust.
Puhastage pehme harja või kuiva lapi abil
regulaarselt tarviku/tööriista/laadija ventilat-
siooniavasid.
Puhastage korrapäraselt mootori korpust
niiske riidelapiga. Ärge kasutage abrasiivseid
ega lahustipõhiseid puhastusvahendeid.
Avage regulaarselt padrunit ja koputage
sellele, et eemaldada sisemusest tolm (kui on
paigaldatud).
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi kõrval-
dada koos olmejäätmetega.
Kui ühel päeval leiate, et teie Black & Deckeri toode
on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist,
ärge visake seda majapidamisprügi hulka. Viige
toode vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete eraldi kogumine ja pak-
kimine aitab meil materjale taaskasutada.
Kasutatud materjalide taaskasutamine aitab
vältida keskkonna kahjustamist ja vähendab
toorainevajadusi.
Kohalikud määrused võivad nõuda koduste elektri-
tööriistade eraldi kogumist prügilatesse või jaemüüja
juures uue toote ostmisel.
Black & Decker pakub võimalust Black & Deckeri
toodete tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige
toode tagasi volitatud hooldustöökotta, kus see meie
nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite
örduda Black & Deckeri kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist.
Samuti on Black & Deckeri volitatud remonditöö-
kodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksik-
asjad ning kontaktid leitavad internetis aadressil:
www.2helpU.com.
Tehnilised andmed
KS1300 KS1301
TÜÜP 1 TÜÜP 1
Sisendpinge V
AC
230 230
Tarbitav võimsus W 1 300 1 300
Kiirus tühikäigul min
-1
5 000 5 000
Lõikesügavus mm 65 65
Lõikesügavus 45° nurga all mm 50 50
Tera läbiõt mm 190 190
Ketta kaliiber mm 16 16
Saetera laius mm 2,3 2,3
Kaal kg 5 5
Helirõhu tase vastavalt standardile EN 60745:
Helirõhk (L
pA
) 98 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A), Helivõim-
sus (L
WA
) 109 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori
summa) mõõdetud vastavalt standardile EN 60745.
Vibratsiooni emissiooniväärtus (a
h
) 2,76 m/s
2
,
määramatus (K) 1,5 m/s
2
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
KS1300/KS1301
Black & Decker kinnitab, et tehniliste andmetes
kirjeldatud tooted vastavad standarditele: 98/37/
EÜ (kuni 28. detsember 2009), 2006/42/EÜ (alates
29. detsembrist 2009), EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Lisateabe saamiseks võtke ühendust Black & Dec-
keriga järgmisel aadressil või vaadake kasutusju-
hendi tagaküljel olevat teavet.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise dokumentatsiooni
kokkupaneku eest ja kinnitab seda Black & Deckeri
nimel.
Kevin Hewitt
Globaalse inseneritehnika
asepresident
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Ühendkuningriik
1-10-2009
EESTI KEEL
/