Acer KG240 Lühike juhend

Bränd
Acer
Kategooria
Telerid
Mudel
KG240
Tüüp
Lühike juhend
Eesti
Aceri LCD-monitori seadistamise lühijuhend
Olulised ohutusalased juhised
Lugege järgmised ohutusalased juhised hoolikalt läbi.
1. LCD-monitori ekraani puhastamine Veenduge.
 Lülitage LCD-monitor välja ning tõmmake toitepistik pistikupesast välja.
 Pihustage lapile orgaanilisi lahusteid mittesisaldavat puhastuslahust ning puhastage ekraani õrnade liigutustega.
2. Ärge paigutage LCD-monitori akna lähedale. Vihm, niiskus või otsene päikesevalgus võib monitori tõsiselt kahjustada.
3. Ärge suruge LCD-ekraanile. Tugev surve võib ekraani jäävalt kahjustada.
4. Ärge eemaldage korpust ega üritage seadet ise remontida. Igasuguseid remonttöid tohib teha ainult selleks volitatud
tehnik.
5. Hoidke LCD-monitori ruumis, mille temperatuur on vahemikus –20 °C kuni 60 °C (–4°F kuni 140 °F). Kui hoiate LCD-
monitori väljaspool seda temperatuurivahemikku, võib monitor jäävalt viga saada.
6. Kui tekib mõni järgmistest olukordadest, ühendage monitor kohe vooluvõrgust lahti ja pöörduge volitatud tehniku
poole.
 Monitori ja arvutit ühendav signaalikaabel saab viga.
 LCD-monitorile satub vedelikku või monitor jääb vihma kätte.
 LCD-monitor või selle korpus saab viga.
Pakendi sisu
LCD
monitor
Toitejuhe
Audio kaabel
(valikuline)
MHL kaabel
(valikuline)
DVI-DL
kaabel
(valikuline)
HDMI
kaabel
(valikuline)
DP kaabel
(valikuline)
USB kaabel
(valikuline)
Lühijuhend
User Guide
LCD MONITOR
KG270
Monitori kinnitamine alusele
1. Eemaldage monitor pakendist.
2. Kinnitage jalg aluse külge. (valitud mudelitel)
3. Pöörake lukustamiseks päripäeva. Veenduge, et alus on jalale lukustatud. (valitud mudelitel)
4. Kinnitage alus jala külge, pöörates kruvi komplektis oleva sakiga või sobiliku mündiga. (valitud mudelitel)
Monitori arvutiga ühendamine
1. Lülitage monitor välja ning ühendage arvuti vooluvõrgust lahti.
2. Ühendage signaalikaabel monitori DVI-D (valikuline) ja/või DP
(fakultatiivne) ja/või HDMI/MHL (fakultatiivne) sisendpesaga ja arvuti

MHL (valikuline) väljundpesaga. Pingutage signaalikaabli konnektori
tiibmutreid.
3. Ühendage USB-kaabel (valikuline)
Ühendage USB 3.0 kaabel kiirlaadimise pesaga.
Ühendage USB 3.0 kaabel pesaga.
4. Valikuline: Ühendage audiokaabel LCD monitori audio sisendpesaga
(AUDIO IN) ja arvuti line-out pordiga.
5. Sisestage monitori toitekaabel monitori taga olevasse toitepessa.
6. Ühendage arvuti toitekaabel ja monitori toitekaabel lähedalolevasse
pistikupessa.
2
FreeSync (ainult DP): 
dünaamiliselt reguleerida olenevalt tüüpilisest kaadrisagedusest, et saavutada energiatõhusam,
praktiliselt ootevaba ja väga sujuv kuvauuendus.
Eesti
Füüsilised nupud
1&2 Toitenupp/
-indikaator
Lülitab monitori sisse/välja. Kui monitor on sisse lülitatud, on indikaator sinine.

3 Funktsiooniklahv
/
a. Vajutage, et avada
Lähtekuva
.Vajutage veel kord, et avada helitugevuse
muutmise funktsioon.
b. Kui
Funktsioonime
nüü on kuvatud, vajutage seda nuppu valitud või
järgmisele funktsioonile liikumiseks.
4 Funktsiooniklahv
Input
/
a. Vajutage, et avada
Lähtekuva
. Vajutage veel kord, et avada sisendi
valiku funktsioon.
b. Kui
Funktsioonime
nüü on kuvatud, vajutage seda nuppu valitud või
eelmisele funktsioonile liikumiseks.
5 Funktsiooniklahv
/
a. Vajutage, et avada
Lähtekuva
. Vajutage veel kord, et avada
funktsioonimenüüs järgmine funktsioon.
b. Kui
Funktsioonime
nüü on kuvatud, saab selle nupuga avada
ekraanimenüüs valitud üksuse.
6 Funktsiooniklahv
/
a. Vajutage, et kuvada funktsioonimenüü.Vajutage veel kord, et avada

b. Kui ekraanimenüü on kuvatud, toimib see nupp väljumisnupuna
(ekraanimenüü sulgemine).
7 Funktsiooniklahv
/
a. Kui
Lähtekuva

b. Kui
Funktsioonime

valimiseks
Eeskirjad ja ohutusteatised
FCC teatis
Seadet on katsetatud ning katsete tulemused näitavad, et seade vastab FCC eeskirjade osas 15
sätestatud B-klassi digitaalseadmele kehtivatele piirmääradele. Need piirmäärad peaksid tagama
mõistlikus ulatuses kaitse ohtlike raadiohäirete eest elamukeskkonnas. Seade genereerib ja kasutab
raadiosageduslikke voole ning võib kiirata raadiosageduslikku kiirgust, mis võib põhjustada raadioside
kahjulikke häireid, kui seadet ei paigaldada ja kasutata kooskõlas juhistega.Siiski ei saa ka kõigi
juhiste täitmisel tagada, et konkreetses paigaldises häireid ei teki. Kui seade põhjustab raadio- või
televisioonivastuvõtu kahjulikke häireid, mille kindlakstegemiseks võib seadme välja ja uuesti sisse
lülitada, soovitame võtta häirete kõrvaldamiseks ühe või mitu järgmistest meetmetest.
 Suunake või paigutage vastuvõttev antenn ümber.
 Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust.
 Ühendage seade vastuvõtja toitevõrgust eraldatud toitevõrku.
 Küsige abi edasimüüjalt või kogenud raadio-/televisiooniinsenerilt.
CE nõuetele vastavuse deklaratsioon
Käesolevaga kinnitab Acer Inc., et kõnealune LCD-monitor vastab EMÜ direktiivi 2004/108/EÜ,
madalpingedirektiivi 2006/95/EÜ, ohtlike ainete direktiivi 2011/65/EL ja direktiivi 2009/125/EÜ, mis
käsitleb raamistiku kehtestamist energiamõjuga toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks, põhinõuetele
ja muudele asjaomastele sätetele.
Tähelepanu! Varjestatud kaablid
EMÜ eeskirjade täitmiseks tuleb igasugused digitaalseadmete vahelised ühendused teostada varjestatud
kaablitega.
Tähelepanu! Välisseadmed


tõenäoliselt raadio- ja televisioonivastuvõtu häired.
Ettevaatust!

FCC antud loa seda toodet kasutada.
Monitori kahjustamise vältimiseks ärge tõstke monitori selle alusest kinni hoides.
Eesti
Kasutamistingimused
Seade vastab FCC eeskirjade osale 15. Kasutamisel peavad olema täidetud kaks järgmist tingimust: (1)
seade ei tohi tekitada kahjulikke raadiohäireid ja (2) seade ei tohi vastu võtta kahjulikke raadiohäireid,
muu hulgas seadme tööd negatiivselt mõjutada võivaid raadiohäireid.
Tähelepanu! Kasutajad Kanadas
CANICES-3(B)/NMB-3(B)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kõrvaldamine Euroopa Liidu olmekasutajate poolt
See tootel või toote pakendil olev tingmärk näitab, et toodet ei tohi kõrvaldada koos
muude olmejäätmetega. Selle asemel olete kohustatud kasutamiskõlbmatuks muutunud
seadme kõrvaldama, andes selle üle kohalikus elektri- ja elektroonikaseadmete
jäätmete kogumiskohas. Kasutamiskõlbmatuks muutunud seadmete eraldi kogumine
ja ringlussevõtmine nende jäätmekäitlussüsteemi sattumise kohas aitab loodusvarasid
säästa ning tagada jäätmete
ringlussevõtmise inimeste tervist ja keskkonda võimalikult vähe kahjustaval viisil.
Lisateavet selle kohta, kuhu
kasutuskõlbmatuks muutunud seadmed ringlussevõtmiseks viia, saate kohalikust
omavalitsusest, oma jäätmeveoteenuse osutajalt või poest, kust toote ostsite.
TEHNILISED ANDMED
LCD-paneel
Tööpõhimõte Värviline TFT LCD
Suurus 27 tolli (69 cm)
Piksli mõõtmed 0.3113 mm (H) × 0.3113 mm (V)
Heledus 300 cd/m
2
(tüüpiline)
Kontrastsus Max 100,000,000:1 (ACM)
Vaatenurk 170° (H) 160° (V) (CR = 10)
Reageerimisaeg 1ms
(G to G)
Paneeli tüüp TN
Video Digitaalne liides
H-sagedus
HDMI:30-83KHz,
DVI:30-180KHz,
DP:180-180KHz
V-sagedus
HDMI: 23-76Hz,
DVI:50-120Hz,
DP:48-146Hz
Värvitäpsus
16.7M
värvitooni
Pikslisagedus
330MHz(DVI)300MHz(HDMI1.4)600MHz(HDMI2.0/DP)
Maksimaalne lahutusvõime
Isehäälestumine VESA DDCCI/DDC2B
Energiatõhususe klass B
*Aastane energiatarve 56 (kWh) (HDMI-sisendiga mudelil)
Toitevõimsus
@200cd/m
2
Sisselülitatuna 26.5W (tüüpiline)
 0.5W (tüüpiline)
Väljalülitatuna 0.45W (tüüpiline)
Sisendpistik
24-kontaktiline DVI-DL (kahe ühendusega) (ainult duaalsisendiga mudelitel)
DP (ainult DP-sisendiga mudelitel)
HDMI/MHL (ainult HDMI/MHL-sisendiga mudelitel)
USB jaotur / USB 3.0, 4 tk (ainult USB jaoturiga mudelil)
Video sisendsignaal
Digitaalsignaal (ainult duaalsisendiga mudelitel)
DP (ainult DP-sisendiga mudelitel)
HDMI/MHL-signaal (ainult HDMI/MHL-sisendiga mudelitel)
Kõlarid 2 W × 2 (ainult helisisendiga mudelitel) (valikuline)
Ekraani maksimaalsed mõõtmed
Horisontaalne: 598mm
Vertikaalne: 336 mm
Toiteallikas 100–240 V~, 50/60 Hz
Keskkonnatingimused
Töötemperatuur: 5 °C kuni 35 °C
Säilitamistemperatuur: –20 °C kuni 60 °C
Õhuniiskus töökeskkonnas: 10% kuni 85%
Eesti
Mõõtmed 640 (L) × 408~558 kuni (K) × 245 (S) mm
Mass (netomass) 7.8kg (netomass)
Mehaanilised andmed
Kaldenurk: –5° kuni +35° (kaldenurk 35 kraadi on saavutatav ainult monitori kõrgeimas
asendis)
Pöördenurk: –60° kuni +60°
Kõrguse reguleerimisvahemik: 150 mm
Pöördetelg: jah
Lahtivõetav jalg: kruviga kinnitatav lahtivõetav jalg
Füüsilised nupud
Lüliti/nupp
Toitenupp
Sisendilüliti
Helitugevus
Ületüürimine

Ekraani peamenüü
Parem/vasak kuva
Functions
(Otstarve)
Black level (Musta tase)
Blue Light (Sinine valgus)
ACM
Super Sharpness (Eriti terav)
Gamma
Input (Sisend)
OD
HDMI Black level (HDMI musta
tase)
Quick start mode(Kiirkäivituse

Power-off USB charge(USB-
laadimise väljalülitus)
Colour Temp (Värvitemperatuur)

6-axis Saturate (6-teljeline
küllastus)
6-axis Hue (6-teljeline värving)
Language (Keel)
OSD Timeout (Ekraanimenüü
ajalõpp)
Refresh rate num
(Värskendussagedus)
Transparency (Läbipaistvus)

Aim point (Sihik)

DDC/CI
Reset (Lähtestus)
* Kõiki tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.
Täidetud regulatiivsed nõuded
060
Oma Aceri toote juhendid ja muud dokumendid leiate Aceri ametlikult klienditoe veebisaidilt.
*Aastase energiatarbe arvutamise aluseks on tüüpiline toitevõimsus ning kasutamine 4 tundi päevas 365 päeva
aastas.
/

See käsiraamat sobib ka