Acer BM320 Lühike juhend

Kategooria
Telerid
Tüüp
Lühike juhend
Eesti
Aceri LCD-monitori seadistamise lühijuhend
Olulised ohutusalased juhised
Lugege järgmised ohutusalased juhised hoolikalt läbi.
1. LCD-monitori ekraani puhastamine Veenduge, et monitori elektritoite spetsifikatsioon vastab kasutuskoha elektrivõrgu omadustele.
• Lülitage LCD-monitor välja ning tõmmake toitepistik pistikupesast välja.
• Pihustage lapile orgaanilisi lahusteid mittesisaldavat puhastuslahust ning puhastage ekraani õrnade liigutustega.
• ÄRGE PIHUSTAGE EGA VALAGE ÜHTKI VEDELIKKU OTSE EKRAANILE VÕI ÜMBRISELE.
• ÄRGE KASUTAGE LCD-EKRAANIL VÕI ÜMBRISEL AMMONIAAGI- VÕI ALKOHOLIPÕHISEID PUHASTUSVAHENDEID.
• Acer ei vastuta kahjustuste eest, mille on põhjustanud ammoniaagi-või alkoholipõhiste puhastusvahendite kasutamine.
2. Ärge paigutage LCD-monitori akna lähedale. Vihm, niiskus või otsene päikesevalgus võib monitori tõsiselt kahjustada.
3. Ärge suruge LCD-ekraanile. Tugev surve võib ekraani jäävalt kahjustada.
4. Ärge eemaldage korpust ega üritage seadet ise remontida. Igasuguseid remonttöid tohib teha ainult selleks volitatud tehnik.
5. Hoidke LCD-monitori ruumis, mille temperatuur on vahemikus -20 °C kuni 60 °C (-4°F kuni 140 °F). Kui hoiate LCD-monitori väljaspool
seda temperatuurivahemikku, võib monitor jäävalt viga saada.
6. Kui tekib mõni järgmistest olukordadest, ühendage monitor kohe vooluvõrgust lahti ja pöörduge volitatud tehniku poole.
• Monitori ja arvutit ühendav signaalikaabel saab viga.
• LCD-monitorile satub vedelikku või monitor jääb vihma kätte.
• LCD-monitor või selle korpus saab viga.
Monitori kinnitamine alusele
1. Eemaldage monitor pakendist.
2. Kinnitage jalg aluse külge. (valitud mudelitel)
3. Pöörake lukustamiseks päripäeva. Veenduge, et alus on jalale lukustatud. (valitud mudelitel)
4. Kinnitage alus jala külge, pöörates kruvi komplektis oleva sakiga või sobiliku mündiga. (valitud mudelitel)
Monitori arvutiga ühendamine
1. Lülitage monitor välja ning ühendage arvuti vooluvõrgust lahti.
2. 2-1 Ühendamine HDMI-kaabliga (ainult HDMI-/MHL-sisendiga mudelitel)
a. Veenduge, et monitor ja arvuti on VÄLJA lülitatud.
b. Ühendage HDMI-/MHL-kaabel arvutiga.
2-2 Ühendamine DVI-kaabliga (ainult duaalsisendiga mudelitel)
a. Veenduge, et monitor ja arvuti on VÄLJA lülitatud.
b. Ühendage üks DVI-kaabli 24-kontaktiline pistik monitori taga olevasse
sisendpessa ning teine arvuti väljundpessa.
2-3 Ühendamine DP-kaabliga (ainult DP-/Mini-DP-sisendiga mudelitel)
a. Veenduge, et monitor ja arvuti on VÄLJA lülitatud.
b. Ühendage DP-/Mini-DP-kaabel arvutiga.
3. Ühendage helikaabel. (valikuline)
4. Sisestage monitori toitekaabel monitori taga olevasse toitepessa.
5. Ühendage arvuti toitekaabel ja monitori toitekaabel lähedalolevasse pistikupessa.
6. Seadke suvandi Power-off USB charge (USB laadimine väljalülitatud olekus)
väärtuseks SEES või VÄLJAS, et väljalülitatud olekus USB-laadimine vastavalt
lubada või keelata. (valikuline)
Füüsilised nupud
Nr Nimetus Kirjeldus
1
Toitenupp/
-indikaator
Lülitab monitori sisse/välja. Kui monitor
on sisse lülitatud, on indikaator sinine.
Kui monitor on puhke-/säästurežiimis,
on indikaator kollane.
2
Kiirklahv 1, 2
nuppu
Vajutage, et kasutaja määratud kiirnupu
funktsioon sisse lülitada.
3 Sisendi nupp Vajutage sisendite vahel lülitumiseks.
4 Navi/OK nupp
Vajutage, et OSD menüü aktiveerida,
seejärel kasutage seda juhtnupuna
soovitud funktsiooni esiletõstmiseks.
Vajutage seda uuesti valiku sisestamiseks.
POWER
AUDIO IN DVI-D IN HDMI (MHL) Mini DP DP
Mini DP
DP
DVI-D IN
HDMI / MHL
POWER
DVI-D INAUDIO IN
HDMI (MHL) DP
Mini DP
AC SWITCH
valikuline
POWER
AUDIO IN DVI-D IN HDMI (MHL) Mini DP DP
1
1
2
3
4
Eesti
Eeskirjad ja ohutusteatised
FCC teatis
Seadet on katsetatud ning katsete tulemused näitavad, et seade vastab FCC eeskirjade osas 15 sätestatud B-klassi digitaalseadmele
kehtivatele piirmääradele. Need piirmäärad peaksid tagama mõistlikus ulatuses kaitse ohtlike raadiohäirete eest elamukeskkonnas. Seade
genereerib ja kasutab raadiosageduslikke voole ning võib kiirata raadiosageduslikku kiirgust, mis võib põhjustada raadioside kahjulikke
häireid, kui seadet ei paigaldada ja kasutata kooskõlas juhistega.
Siiski ei saa ka kõigi juhiste täitmisel tagada, et konkreetses paigaldises häireid ei teki. Kui seade põhjustab raadio- või televisioonivastuvõtu
kahjulikke häireid, mille kindlakstegemiseks võib seadme välja ja uuesti sisse lülitada, soovitame võtta häirete kõrvaldamiseks ühe või
mitu järgmistest meetmetest.
Suunake või paigutage vastuvõttev antenn ümber.
Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust.
Ühendage seade vastuvõtja toitevõrgust eraldatud toitevõrku.
Küsige abi edasimüüjalt või kogenud raadio-/televisiooniinsenerilt.
CE nõuetele vastavuse deklaratsioon
Käesolevaga kinnitab Acer Inc., et kõnealune LCD-monitor vastab EMÜ direktiivi 2014/30/EL, madalpingedirektiivi 2014/35/EL, ohtlike
ainete direktiivi 2011/65/EL ja direktiivi 2009/125/EÜ, mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiamõjuga toodete ökodisaini nõuete
sätestamiseks, põhinõuetele ja muudele asjaomastele sätetele.
Tähelepanu!
Monitori kahjustamise vältimiseks ärge tõstke monitori selle alusest kinni hoides.
Tähelepanu! Varjestatud kaablid
EMÜ eeskirjade täitmiseks tuleb igasugused digitaalseadmete vahelised ühendused teostada varjestatud kaablitega.
Tähelepanu! Välisseadmed
Seadmega võib ühendada ainult B-klassi piirmääradele vastavuse sertifikaadiga välisseadmeid (sisend-/väljundseadmed, terminalid,
printerid jne). Sertifikaadita välisseadmete kasutamisega kaasnevad tõenäoliselt raadio- ja televisioonivastuvõtu häired.
Ettevaatust!
Igasugused tootja heakskiiduta tehtud muudatused või modifikatsioonid võivad tühistada USA sideameti FCC antud loa seda toodet
kasutada.
Kasutamistingimused
Seade vastab FCC eeskirjade osale 15. Kasutamisel peavad olema täidetud kaks järgmist tingimust: (1) seade ei tohi tekitada kahjulikke
raadiohäireid ja (2) seade ei tohi vastu võtta kahjulikke raadiohäireid, muu hulgas seadme tööd negatiivselt mõjutada võivaid raadiohäireid.
Tähelepanu! Kasutajad Kanadas
Kõnealune B-klassi digitaalseade vastab Kanada standardile ICES-003.
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kõrvaldamine Euroopa Liidu olmekasutajate poolt
See tootel või toote pakendil olev tingmärk näitab, et toodet ei tohi kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Selle
asemel olete kohustatud kasutamiskõlbmatuks muutunud seadme kõrvaldama, andes selle üle kohalikus elektri- ja
elektroonikaseadmete jäätmete kogumiskohas. Kasutamiskõlbmatuks muutunud seadmete eraldi kogumine ja
ringlussevõtmine nende jäätmekäitlussüsteemi sattumise kohas aitab loodusvarasid säästa ning tagada jäätmete
ringlussevõtmise inimeste tervist ja keskkonda võimalikult vähe kahjustaval viisil. Lisateavet selle kohta, kuhu
kasutuskõlbmatuks muutunud seadmed ringlussevõtmiseks viia, saate kohalikust omavalitsusest, oma jäätmeveoteenuse
osutajalt või poest, kust toote ostsite.
Eesti
TEHNILISED ANDMED
Oma Aceri toote juhendid ja muud dokumendid leiate Aceri ametlikult klienditoe veebisaidilt.
*Aastase energiatarbe arvutamise aluseks on tüüpiline toitevõimsus ning kasutamine 4 tundi päevas 365 päeva aastas.
LCD-paneel
Tööpõhimõte Värviline TFT LCD
Suurus 32”W (81 cm)
Piksli mõõtmed 0,1845 mm (H) × 0,1845 mm (V)
Heledus
300 cd/m
2
(tüüpiline)
Kontrastsus Max 100000000:1 (ACM)
Vaatenurk 178° (H) 178° (V) (CR = 10)
Reageerimisaeg 5 ms (G-st G-ni)
Paneeli tüüp IPS
Video R, G, B
H-sagedus DVI: 31 – 89 kHz, HDMI/DP/MiniDP: 31 – 135 kHz
V-sagedus DVI/HDMI: 23 – 76 Hz, DP/MiniDP: 29 – 76 Hz
Värvitäpsus 1,07 miljardit värvitooni
Pikslisagedus DVI: 297 MHz, HDMI/DP/MiniDP: 533 MHz
Maksimaalne lahutusvõime DVI: 3840 x 2160 @ 30 Hz, HDMI/DP/MiniDP: 3840 x 2160 @ 60 Hz
Isehäälestumine VESA DDCCI/DDC2B
Energiatõhususe klass B
*Aastane energiatarve 70 (kWh) (HDMI-sisendiga mudelil)
Toitevõimsus
Sisselülitatuna 115 W (tüüpiline)
Puhkerežiimis 0,5 W (tüüpiline)
Väljalülitatuna 0,5 W (tüüpiline)
Sisendpistik
19-kontaktiline HDMI (ainult HDMI-sisendiga mudelitel)
MHL (ainult MHL-sisendiga mudelitel)
24-kontaktiline DVI (kahe ühendusega) (ainult duaalsisendiga mudelitel)
DP (ainult DP-sisendiga mudelitel)
Mini-DP (ainult Mini-DP sisendiga mudelitel)
Video sisendsignaal
HDMI-signaal (ainult HDMI-sisendiga mudelitel) (valikuline)
MHL (ainult MHL-sisendiga mudelitel) (valikuline)
Digitaalsignaal (ainult duaalsisendiga mudelitel)
DP (ainult DP-sisendiga mudelitel) (valikuline)
Mini-DP (ainult Mini-DP sisendiga mudelitel) (valikuline)
Kõlarid 2 W × 2 (ainult helisisendiga mudelitel) (valikuline)
USB USB 3.0 × 4 (valikuline)
Ekraani maksimaalsed mõõtmed
Horisontaalne: 708,5 mm
Vertikaalne: 398,5 mm
Toiteallikas 100–240 V, 50/60 Hz
Keskkonnatingimused
Töötemperatuur: 5 °C kuni 35 °C
Säilitamistemperatuur: -20 °C kuni 60 °C
Õhuniiskus töökeskkonnas: 10% kuni 85%
Mõõtmed 727,5 (L) × 465,8 kuni 615,8 (K) × 280,8 (S) mm
Mass (netomass) 11,14 kg (netomass)
Mehaanilised andmed
Kaldenurk: -5° kuni +25° (kaldenurk 25 kraadi on saavutatav ainult monitori kõrgeimas asendis)
Pöördenurk: -45° kuni +45°
Kõrguse reguleerimisvahemik: 0 mm kuni 150 mm
Pöördepunkt: -90° kuni +90°
Lahtivõetav jalg: jah (kruviga kinnitatav lahtivõetav jalg)
Füüsilised nupud
Lülitid/nupud
Toitenupp
Kiirklahv 1
Kiirklahv 2
Sisend
Menüü/Navi/OK
Funktsioonid
Kontrastsus
Heledus
Teravus (ainult analoogsisendiga mudelitel)
Sagedus (ainult analoogsisendiga mudelitel)
H-asend (ainult analoogsisendiga mudelitel)
V-asend (ainult analoogsisendiga mudelitel)
Üliteravus
6-teljeline küllastus
6-teljeline toon
Gamma
Värvitemperatuur
sRGB/Adobe RGB/Rec.709
PIP/PBP
Acer eColor Management
Sinine tuli
DP-formaat
USB laadimine väljalülitatud olekus
Keel
Menüü ajapiirang
Automaatseadistus (ainult analoogsisendiga
mudelitel)
Laiekraanirežiim (täisekraan/kuvasuhe)
ACM sisse/välja
Sisendsignaali valik
Automaatne allikas
Kiire alustamise režiim
Ühtsus
Läbipaistvus
Kiirklahvide määrangud
Salvesta seade
Kõiki tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116

Acer BM320 Lühike juhend

Kategooria
Telerid
Tüüp
Lühike juhend