Acer B277 Lühike juhend

Kategooria
Telerid
Tüüp
Lühike juhend
Eesti
Aceri LCD-monitori seadistamise lühijuhend
Olulised ohutusalased juhised
Lugege järgmised ohutusalased juhised hoolikalt läbi.
1. LCD-monitori ekraani puhastamine Veenduge.
 Lülitage LCD-monitor välja ning tõmmake toitepistik pistikupesast välja.
 Pihustage lapile orgaanilisi lahusteid mittesisaldavat puhastuslahust ning puhastage ekraani õrnade liigutustega.
2. Ärge paigutage LCD-monitori akna lähedale. Vihm, niiskus või otsene päikesevalgus võib monitori tõsiselt kahjustada.
3. Ärge suruge LCD-ekraanile. Tugev surve võib ekraani jäävalt kahjustada.
4. Ärge eemaldage korpust ega üritage seadet ise remontida. Igasuguseid remonttöid tohib teha ainult selleks volitatud
tehnik.
5. Hoidke LCD-monitori ruumis, mille temperatuur on vahemikus –20 °C kuni 60 °C (–4°F kuni 140 °F). Kui hoiate LCD-
monitori väljaspool seda temperatuurivahemikku, võib monitor jäävalt viga saada.
6. Kui tekib mõni järgmistest olukordadest, ühendage monitor kohe vooluvõrgust lahti ja pöörduge volitatud tehniku
poole.
 Monitori ja arvutit ühendav signaalikaabel saab viga.
 LCD-monitorile satub vedelikku või monitor jääb vihma kätte.
 LCD-monitor või selle korpus saab viga.
Monitori kinnitamine alusele
1. Eemaldage monitor pakendist.
2. Kinnitage jalg aluse külge. (valitud mudelitel)
3. Pöörake lukustamiseks päripäeva. Veenduge, et alus on jalale lukustatud. (valitud mudelitel)
4. Kinnitage alus jala külge, pöörates kruvi komplektis oleva sakiga või sobiliku mündiga. (valitud mudelitel)
Monitori arvutiga ühendamine
1. Lülitage monitor välja ning ühendage arvuti vooluvõrgust lahti.
2. Ühendage signaalikaabel monitori DP (fakultatiivne) ja/või HDMI
(fakultatiivne) ja/või VGA (valikuline) sisendpesaga ja arvuti

(valikuline) väljundpesaga. Pingutage signaalikaabli konnektori
tiibmutreid.
3. Ühendage USB-kaabel (valikuline)
Ühendage USB 3.0 kaabel kiirlaadimise pesaga.
Ühendage USB 3.0 kaabel pesaga.
4. Valikuline: Ühendage audiokaabel LCD monitori audio sisendpesaga
(AUDIO IN) ja arvuti line-out pordiga.
5. Sisestage monitori toitekaabel monitori taga olevasse toitepessa.
6. Ühendage arvuti toitekaabel ja monitori toitekaabel lähedalolevasse
pistikupessa.
Märkus. Audioväljund on olemas ainult audioväljundiga mudelil. Täpsemad
juhised leiate kasutusjuhendist.
USB
USB
VGA
VGA
VESA Adaptive SYNC (HDMI/DP): Võimaldab VESA Adaptive SYNCi toega

tüüpilisest kaadrisagedusest, et saavutada energiatõhusam, praktiliselt ootevaba ja väga
sujuv kuvauuendus.
1
2
3
4
5
Eesti
Füüsilised nupud
1 Toitenupp Lülitab monitori sisse ja välja. Sinine märgutuli näitab, et vool on

2 Funktsiooniklahv
/
a. Vajutage Peamenüü kuvamiseks. Funktsiooninupu nr 1
sisestamiseks vajutage seda nuppu uuesti.
b. Kui Funktsioonimenüü on aktiveeritud, vajutage seda nuppu,
et vaadata põhiteavet oma monitori kohta ja hetkesisendit ning
lähtestada mugandatud värviseadistused tehase vaikesätetele.
3 Funktsiooniklahv
/
a. Vajutage Peamenüü kuvamiseks. Funktsiooninupu nr 2
sisestamiseks vajutage seda nuppu uuesti.
b. Kui Funktsioonimenüü on aktiveeritud, vajutage seda nuppu, et

4 Funktsiooniklahv
/
X
a. Vajutage, et avada
Lähtekuva
. Vajutage veel kord, et avada
sisendi valiku funktsioon.
b. Kui Funktsioonimenüü on aktiveeritud, vajutage seda nuppu, et
OSD-st väljuda.
5 Funktsiooniklahv
/
a. Vajutage, et avada
Lähtekuva
. Vajutage veel kord, et avada
funktsioonimenüüs järgmine funktsioon.
b. Ümberlüliti nupp kuvari äärisraami tagaküljel on kasutatav nagu
juhtkang. Kursori liigutamiseks saab nuppu kallutada neljas
suunas. Soovitud suvandi valimiseks tuleb nuppu vajutada.
Helehall näitab tööolekut. Tumehall näitab mittetoimimist.
Eeskirjad ja ohutusteatised
FCC teatis
Seadet on katsetatud ning katsete tulemused näitavad, et seade vastab FCC eeskirjade osas 15
sätestatud B-klassi digitaalseadmele kehtivatele piirmääradele. Need piirmäärad peaksid tagama
mõistlikus ulatuses kaitse ohtlike raadiohäirete eest elamukeskkonnas. Seade genereerib ja kasutab
raadiosageduslikke voole ning võib kiirata raadiosageduslikku kiirgust, mis võib põhjustada raadioside
kahjulikke häireid, kui seadet ei paigaldada ja kasutata kooskõlas juhistega.Siiski ei saa ka kõigi
juhiste täitmisel tagada, et konkreetses paigaldises häireid ei teki. Kui seade põhjustab raadio- või
televisioonivastuvõtu kahjulikke häireid, mille kindlakstegemiseks võib seadme välja ja uuesti sisse
lülitada, soovitame võtta häirete kõrvaldamiseks ühe või mitu järgmistest meetmetest.
 Suunake või paigutage vastuvõttev antenn ümber.
 Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust.
 Ühendage seade vastuvõtja toitevõrgust eraldatud toitevõrku.
 Küsige abi edasimüüjalt või kogenud raadio-/televisiooniinsenerilt.
CE nõuetele vastavuse deklaratsioon
Käesolevaga kinnitab Acer Inc., et kõnealune LCD-monitor vastab EMÜ direktiivi 2014/30/EU,
madalpingedirektiivi 2014/35/EU, ohtlike ainete direktiivi 2011/65/EL ja direktiivi 2009/125/EÜ, mis
käsitleb raamistiku kehtestamist energiamõjuga toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks, põhinõuetele
ja muudele asjaomastele sätetele.
Tähelepanu! Varjestatud kaablid
EMÜ eeskirjade täitmiseks tuleb igasugused digitaalseadmete vahelised ühendused teostada varjestatud
kaablitega.
Tähelepanu! Välisseadmed


tõenäoliselt raadio- ja televisioonivastuvõtu häired.
Ettevaatust!

FCC antud loa seda toodet kasutada.
Monitori kahjustamise vältimiseks ärge tõstke monitori selle alusest kinni hoides.
Eesti
Kasutamistingimused
Seade vastab FCC eeskirjade osale 15. Kasutamisel peavad olema täidetud kaks järgmist tingimust: (1)
seade ei tohi tekitada kahjulikke raadiohäireid ja (2) seade ei tohi vastu võtta kahjulikke raadiohäireid,
muu hulgas seadme tööd negatiivselt mõjutada võivaid raadiohäireid.
Tähelepanu! Kasutajad Kanadas
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kõrvaldamine Euroopa Liidu olmekasutajate poolt
See tootel või toote pakendil olev tingmärk näitab, et toodet ei tohi kõrvaldada koos
muude olmejäätmetega. Selle asemel olete kohustatud kasutamiskõlbmatuks muutunud
seadme kõrvaldama, andes selle üle kohalikus elektri- ja elektroonikaseadmete
jäätmete kogumiskohas. Kasutamiskõlbmatuks muutunud seadmete eraldi kogumine
ja ringlussevõtmine nende jäätmekäitlussüsteemi sattumise kohas aitab loodusvarasid
säästa ning tagada jäätmete
ringlussevõtmise inimeste tervist ja keskkonda võimalikult vähe kahjustaval viisil.
Lisateavet selle kohta, kuhu
kasutuskõlbmatuks muutunud seadmed ringlussevõtmiseks viia, saate kohalikust
omavalitsusest, oma jäätmeveoteenuse osutajalt või poest, kust toote ostsite.
Eesti
TEHNILISED ANDMED
LCD-paneel
Tööpõhimõte Värviline TFT LCD
Suurus 27 tolli (69 cm)
Piksli mõõtmed 0.3114 mm (H) × 0.3114 mm (V)
Heledus 250 cd/m
2
(tüüpiline)
Kontrastsus Max 100000000:1 (ACM)
Vaatenurk 178° (H) 178° (V) (CR10)(tüüpiline)
Reageerimisaeg 4ms (GTG; tüüpiline)
Paneeli tüüp In-Plane Switching
Video R,G, B analoogliides
H-sagedus 30~80KHz
V-sagedus 55~75Hz
Värvitäpsus 16.7M värvitooni
Pikslisagedus 170MHz
Maksimaalne lahutusvõime
1920x1080 @75Hz
Isehäälestumine VESA DDCCI/DDC2B
Energiatõhususe klass A+
*Aastane energiatarve 24 (kWh) (HDMI-sisendiga mudelil)
Toitevõimsus
@200cd/m
2
Sisselülitatuna 16.17W (tüüpiline)
 0.42W (tüüpiline)
Väljalülitatuna 0.37W (tüüpiline)
Sisendpistik
D-Sub
DP (ainult DP-sisendiga mudelitel)
HDMI (ainult HDMI-sisendiga mudelitel)
USB Hub / USB 3.0 x 4 (ainult USB jaoturiga mudel)
Video sisendsignaal
Analoogne: 0,7Vp-p(standard), 75 oomi, positiivne
DP (ainult DP-sisendiga mudelitel)
HDMI-signaal (ainult HDMI-sisendiga mudelitel)
Kõlarid
2W x 2
Audio
Audiosisend (ainult audiosisendiga mudel)
Audioväljund (ainult audioväljundiga mudel)
Ekraani maksimaalsed mõõtmed
Horisontaalne: 598mm
Vertikaalne: 336 mm
Toiteallikas 100–240 V~, 50/60 Hz
Keskkonnatingimused
Töötemperatuur: 5 °C kuni 35 °C
Säilitamistemperatuur: –20 °C kuni 60 °C
Õhuniiskus töökeskkonnas: 10% kuni 85%
Mõõtmed 614 (L) × 407~520 kuni (K) × 207 (S) mm
Mass (netomass) 10.17kg (netomass)
Mehaanilised andmed
Kaldenurk: –5° kuni +25°
Pöördenurk: –45° kuni +45°
Kõrguse reguleerimisvahemik: 120 mm
Pöördetelg: jah
Lahtivõetav jalg: jah
Füüsilised nupud Funktsioonid
Heledus
Kontrast
Musta võimendus
Sinine valgus
ACM
Eriti terav

H. asendi
V. asendi
Fookus
Kell
Gamma
Värvitemperatuur



6-teljeline värving
6-teljeline küllastus
Helitugevus
Vaigistamine
Over Drive
Kohanduv Sync
Värskendussagedus
Keel
Ekraanimenüü ajalõpp
Läbipaistvus
OSD lukustada
Sisend
Automaatne allikas

Kiirklahv määramine
DDC/CI
HDMI musta tase

USB laadimine väljalülitatuna
Lähtestus
* Kõiki tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.
Oma Aceri toote juhendid ja muud dokumendid leiate Aceri ametlikult klienditoe veebisaidilt.
*Aastase energiatarbe arvutamise aluseks on tüüpiline toitevõimsus ning kasutamine 4 tundi päevas 365 päeva aastas.
1 / 1

Acer B277 Lühike juhend

Kategooria
Telerid
Tüüp
Lühike juhend