Powerplus POWEB5510 Omaniku manuaal

Kategooria
Pliidikubud
Tüüp
Omaniku manuaal
POWEB5510 FI
Copyright © 2018 VARO S i v u | 1 www.varo.com
1 KÄYTTÖ .......................................................................................... 3
2 KUVAUS (KUVA A) ........................................................................ 3
3 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ ............................................................... 3
4 SYMBOLIT ...................................................................................... 4
5 YLEISET TURVALLISUUSOHJEET .............................................. 4
5.1 Työskentelyalue ..................................................................................................... 4
5.2 Sähköturvallisuus .................................................................................................. 4
5.3 Henkilöturvallisuus ................................................................................................ 5
5.4 Sähkölaitteiden huolellinen käsittely ja käyttö .................................................... 5
5.5 Huolto ..................................................................................................................... 6
6 JOHDOTTOMAN MAALIRUISKUN TURVALLISUUSOHJEET .... 6
7 LISÄTURVALLISUUSOHJEITA AKKUJA JA LATUREITA
VARTEN .......................................................................................... 6
7.1 Akut ........................................................................................................................ 6
7.2 Laturi ...................................................................................................................... 7
8 LATAUS JA ASETUS TAI AKUN POISTO .................................... 7
8.1 Latauksen merkkivalot (kuva 1) ............................................................................ 7
8.2 Akun poistaminen/asettaminen (kuva 2) .............................................................. 7
9 KÄYTTÖ .......................................................................................... 8
9.1 Viskositeetin mittaus ............................................................................................. 8
9.2 Ruiskutuksen säätö (kuva 3) ................................................................................. 8
9.3 Päälle kytkeminen (kuva 4) ................................................................................... 8
9.4 Ruiskutustekniikat ................................................................................................. 8
10 PUHDISTUS JA HUOLTO .............................................................. 8
10.1 Puhdista ja öljyä joka käytön jälkeen (kuva 5) ..................................................... 9
10.2 Mäntäosan vaihto (kuva 6) .................................................................................... 9
11 TEKNISET TIEDOT ......................................................................... 9
12 MELU ............................................................................................... 9
13 VIANETSINTÄ ................................................................................. 9
14 TAKUU .......................................................................................... 10
POWEB5510 FI
Copyright © 2018 VARO S i v u | 2 www.varo.com
15 LAITTEEN KÄYTÖSTÄ POISTAMINEN ...................................... 11
16 VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS ................................... 11
POWEB5510 FI
Copyright © 2018 VARO S i v u | 3 www.varo.com
MAALIRUISKU 18V (EI AKKUA)
POWEB5510
1 KÄYTTÖ
Tämä maaliruisku on tarkoitettu erilaisille maaleille (öljypohjaiset ja lateksi), pohjamaaleille,
petseille, suoja-aineille ja muille hankaamattomille aineille. Älä käytä aineille, joiden
leimahduspiste on alle 55 °C. Näitä maaliruiskuja ei ole tarkoitettu struktuuripinnoitteille,
täyteaineille, lakoille, teollisille emaleille, asfalttisaumaukseen eikä HHC:tä sisältäville aineille.
Ei sovellu ammattimaiseen käyttöön.
VAROITUS! Oman turvallisuutesi takia lue tämä käyttöohje huolellisesti,
ennen kuin alat käyttää laitetta. Anna sähkötyökalun mukana seuraavalle
henkilölle aina myös tämä käyttöohje.
2 KUVAUS (KUVA A)
1. Akun vapautuspainike
2. Akku (Ei kuulu toimitukseen)
3. Laturi (Ei kuulu toimitukseen)
4. Moottorikotelo
5. Lähtövirtauksen ohjaus / säätönuppi
6. Liipaisinkytkin
7. Kahva
8. Maalisäiliö
9. Korisuutin
10. Viskositeettimittari
11. Suutinavain
12. Turvalukitus
3 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ
Poista kaikki pakkausmateriaalit.
Poista jäljellä oleva pakkaus ja kuljetustuet (jos on).
Tarkasta pakkauksen sisältö.
Tarkasta ettei laite, virtajohto, pistoke eikä mikään lisävaruste ole vioittunut kuljetuksen
aikana.
Säilytä pakkausmateriaalit mikäli mahdollista takuukauden loppuun asti. Hävitä ne sitten
paikallisen jätelainsäädännön mukaisesti.
VAROITUS: Pakkausmateriaalit eivät ole leikkikaluja! Lapset eivät saa
leikkiä muovipusseilla! Tukehtumisvaara!
1x käyttöohje
1x puhdistustappi
1x sekoitusastia
1x vaihtosuutin (0,8 mm)
2x venttiiliä
1x suutinavain
Jos pakkauksesta puuttuu osia tai ne ovat vioittuneet, ota yhteys
jälleenmyyjääsi.
POWEB5510 FI
Copyright © 2018 VARO S i v u | 4 www.varo.com
4 SYMBOLIT
Seuraavia symboleja käytetään tässä ohjekirjassa ja/tai koneen päällä:
Henkilö- sekä
laitevahinkovaara.
Voimassa olevien EU-
direktiivien
turvallisuusstandardien
mukainen.
Lue ohjekirja ennen
käyttöä.
Luokan II kone
kaksoiseristetty
maadoitettua pistorasiaa ei
tarvita (vain laturi).
Ympäristölämpötila
korkeintaan 40 °C (vain
akku).
Älä altista laturia eikä akkua
vedelle.
Käytä akkua ja laturia vain
suljetuissa tiloissa.
Akkua tai laturia ei saa
polttaa.
Käytä kuulosuojaimia.
Käytä hengityssuojainta
pölyävässä työssä.
Käytä aina suojalaseja.
5 YLEISET TURVALLISUUSOHJEET
Lue kaikki turvavaroitukset ja kaikki ohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Varoitusten ja ohjeiden
laiminlyöminen voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai vaikeita tapaturmia. Tallenna kaikki
varoitukset ja ohjeet tulevaa käyttöä varten. Sana ”sähkötyökalu” tarkoittaa sähköverkkoon
liitettäviä (johdollisia) sähkötyökaluja tai akkukäyttöisiä (johdottomia) sähkötyökaluja.
5.1 Työskentelyalue
Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna. Epäjärjestys ja huonosti valaistut
työskentelyalueet ovat tapaturma-alttiita.
Älä käytä laitetta räjähdysherkissä ympäristöissä, joissa on palavia nesteitä, kaasuja tai
pölyä. Sähkötyökalut muodostavat kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai höyryt.
Varmista, että lähettyvillä ei ole lapsia eikä muita henkilöitä työkalun käytön aikana.
Keskittymisen herpaantuessa voit menettää laitteen hallinnan.
5.2 Sähköturvallisuus
Tarkasta aina, että verkkojännite vastaa valmistuskylttiin merkittyä jännitettä.
Laitteen pistotulpan on oltava pistorasiaan sopiva. Pistotulppaan ei saa tehdä
minkäänlaisia muutoksia. Älä käytä sovittimia suojamaadoitettujen laitteiden kanssa.
Alkuperäiset pistokkeet ja yhteensopivat pistorasiat pienentävät sähköiskun vaaraa.
Vältä koskemasta maadoitettuihin pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin, liesiin ja
jääkaappeihin. Sähköiskun vaara on suurempi, kun olet itse maadoitettu.
Suojaa laite sateelta ja kosteudelta. Laitteen joutuminen kosketuksiin veden kanssa lisää
sähköiskun vaaraa.
POWEB5510 FI
Copyright © 2018 VARO S i v u | 5 www.varo.com
Älä kanna äläkä ripusta laitetta johdosta äläkä irrota pistotulppaa pistorasiasta johdosta
vetämällä. Pidä johto kaukana lämpölähteistä, öljystä, terävistä reunoista ja liikkuvista
laitteiden osista. Vialliset ja sekaiset johdot lisäävät sähköiskun vaaraa.
Jos käytät sähkötyökalua ulkotiloissa, käytä sen kanssa ainoastaan ulkotiloihin tarkoitettua
jatkojohtoa. Ulkotiloihin hyväksytyn jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
Ellei sähkötyökalun käyttöä kosteissa tiloissa voida välttää, käytä jäännösvirtalaitteella
(RCD) suojattua virtalähdettä. RCD:n käyttö vähentää sähköiskun vaaraa.
5.3 Henkilöturvallisuus
Ole varovainen. Keskity aina työhösi ja käsittele sähkötyökalua aina järkevästi. Älä käytä
laitetta, kun olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alainen.
Hetkellinen tarkkaamattomuus laitteen käytössä voi aiheuttaa vakavia tapaturmia.
Käytä suojavarusteita ja käytä aina suojalaseja. Suojavarusteiden, kuten pölynaamarin,
luistamattomien turvakenkien, suojakypärän tai kuulosuojainten käyttö vähentää
tapaturmien riskiä, kun ne on mitoitettu sähkötyökalun ominaisuuksia ja käyttötarkoitusta
vastaaviksi.
Varmista, että laitetta ei voi käynnistää vahingossa. Varmista, että virtakytkin on OFF-
asennossa, ennen kuin liität pistokkeen pistorasiaan. Jos pidät sormea katkaisimella
kantaessasi laitetta tai liität laitteen sähköverkkoon katkaisimen ollessa päällä,
tapaturmien vaara on suuri.
Irrota säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin kytket laitteen päälle. Työkalu tai ruuvitaltta
voi aiheuttaa tapaturmia ollessaan kiinnitettynä pyörivään laitteen osaan.
Älä kurottaudu. Varmista, että seisot laitetta käyttäessäsi tukevalla alustalla ja että pystyt
pitämään tasapainon koko ajan. Näin pystyt hallitsemaan laitteen myös ennalta
arvaamattomissa tilanteissa.
Käytä aina sopivia vaatteita. Älä käytä väljiä vaatteita tai koruja työskentelyn aikana.
Varmista, että hiuksesi, vaatteesi ja käsineesi eivät pääse liikkuvien osien väliin. Väljät
vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua kiinni.
Jos laitteeseen voidaan liittää pölynimuri ja keruulaite, varmista, että ne on kiinnitetty hyvin
ja niitä käytetään oikein. Näiden laitteiden käyttö pienentää pölyn aiheuttamia
vaaratilanteita.
5.4 Sähkölaitteiden huolellinen käsittely ja käyttö
Älä ylikuormita laitetta. Käytä työhön vain siihen tarkoitettua sähkölaitetta. Sopivan
työkalun käytöllä työskentely sujuu paremmin ja turvallisemmin määritetyllä tehoalueella.
Älä käytä sähkölaitteita, joiden virtakytkin on viallinen. Sähkölaite, jota ei voi enää kytkeä
päälle tai/eikä pois, on vaarallinen ja se on korjattava.
Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin teet laitteeseen asetuksia, vaihdat
lisävarusteita tai asetat laitteen säilöön. Näiden varotoimenpiteiden ansiosta laite ei pääse
tahattomasti käynnistymään.
Säilytä sähkölaitteet aina lasten ulottumattomissa. Älä anna sellaisten henkilöiden käyttää
laitetta, jotka eivät ole perehtyneet sen käyttöön eivätkä näihin käyttöohjeisiin.
Sähkölaitteet ovat vaarallisia, kun niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.
Huolla sähkölaiteet huolellisesti. Tarkasta, että liikkuvat laitteen osat toimivat
moitteettomasti eivätkä jää jumiin, että laitteessa ei ole rikkoutuneita tai laitteen toimintaa
haittaavia viallisia osia. Korjauta vioittuneet osat ennen laitteen käyttöä. Monet tapaturmat
johtuvat puutteellisesti huolletuista sähkölaitteista.
Pidä terät terävinä ja puhtaina. Huolellisesti huolletut terät, joiden leikkaavat reunat ovat
teräviä, jumittavat vähemmän ja niitä on helpompi käyttää.
Käytä sähkölaitetta, lisävarusteita, varateriä jne. näiden ohjeiden mukaisesti ja kuten
laitetyypin käyttöohjeissa on neuvottu. Ota käytön aikana huomioon myös
työskentelyolosuhteet ja suoritettava toimenpide. Sähkölaitteiden käyttö muuhun kuin
määritettyyn käyttötarkoitukseen voi aiheuttaa vaaratilanteita.
POWEB5510 FI
Copyright © 2018 VARO S i v u | 6 www.varo.com
5.5 Huolto
Korjauta laitteesi ainoastaan pätevällä ammattihenkilöllä, joka käyttää vain alkuperäisiä
varaosia. Näin varmistat, että laitteesi on turvallinen sitä käytettäessä.
6 JOHDOTTOMAN MAALIRUISKUN TURVALLISUUSOHJEET
Maaliruiskua ei saa suunnata ihmisiä eikä eläimiä kohti.
Maaliruiskua saa käyttää vain maaleille ja liuottimille, joiden leimahduspiste on yli 55 °C.
Varoitus! Korkeapaineinen suihku voi aiheuttaa vakavia ihovaurioita. Älä koskaan anna
suihkun osua mihinkään kehon osaan. Jos korkeapainesuihku läpäisee ihon, ota heti
yhteys lääkäriin. äkärille on kerrottava, mitä ainetta on ruiskutettu.
Maaliruisku ei ole lelu, eivätkä sitä saa käyttää lapset eivätkä henkilöt, joilla ei ole
käyttökoulutusta.
Käytä aina sopivaa maskia, joka suojaa haitallisten höyryjen hengittämiseltä.
Huolehdi riittävästä tuuletuksesta, jotta työalueen ilmaan ei kerry syttyviä kaasuja.
Älä ruiskuta aineita, joiden koostumusta et tunne.
Älä käytä työkalua, jos suuttimen lukitusmutteri ei ole paikallaan.
Älä käytä työkalua, jos turvavarusteet tai muut tärkeät osat ovat vaurioituneet.
Älä koskaan puhdista työkalua bensiinillä tai muulla syttyvällä aineella. Kipinä voi sytyttää
höyryt työkalussa ja työkalu voi räjähtää.
Lue aina maalin valmistajan ohennussuositukset ja -ohjeet ennen maalin tai muun aineen
käyttöä.
Käytä vain valmistajan valmistamia ja hyväksymiä varaosia.
Älä avaa akkua. Oikosulkuvaara.
Suojaa akku kuumuudelta esim. jatkuvalta voimakkaalta auringonpaisteelta tulelta,
vedeltä ja kosteudelta. Räjähdysvaara.
Jos akku vaurioituu tai sitä käytetään asiattomasti, voi vapautua höyryjä. Tuuleta tila.
Hakeudu lääkärin hoitoon, jos tulee oireita. Höyryt voivat ärsyttää hengitysteitä.
Käytä akkua vain tässä sähkötyökalussa. mä varotoimi suojaa akkua vaaralliselta
ylikuormitukselta.
Akkua voivat vaurioittaa terävät esineet, kuten naulat ja ruuvitaltat tai niihin kohdistettu
ulkoinen voima. Voi tapahtua sisäinen oikosulku, ja akku voi palaa, savuta, räjähtää tai
ylikuumeta.
7 LISÄTURVALLISUUSOHJEITA AKKUJA JA LATUREITA VARTEN
7.1 Akut
Älä yritä koskaan mistään syystä avata.
Älä varastoi tiloissa, joissa lämpötila voi ylittää 40 °C.
Lataa vain 4 °C - 40 °C ympäristölämpötilassa.
Säilytä akut viileässä ja kuivassa tilassa (5-20 °C). Älä koskaan säilytä akkuja
lataamattomina.
Li-ion-akkujen sähkövaraus on parasta purkaa säännöllisesti ja ladata ne uudelleen
(vähintään 4 kertaa vuodessa). Pitkään varastoitaessa Li-ion-akun ihannelataus on 40 %.
Akkuja hävitettäessä noudata kohdassa “Ympäristön suojeleminen” annettuja ohjeita.
Älä aiheuta oikosulkuja. Jos liitäntä tehdään positiivisen (+) ja negatiivisen (-) liittimen
välillä suoraan tai tapahtuu vahingossa kosketus metalliesineisiin, akkuun tulee oikosulku
ja voimakas virta virtaa ja saa aikaan lämmön kehittymistä, mistä voi olla seurauksena
kotelon halkeaminen tai tulipalo.
Ei saa kuumentaa. Jos akkuja kuumennetaan yli 100 °C, tiivisteet ja eristeet ja muut
muovikomponentit voivat vioittua ja seurauksena voi olla akkunesteen vuoto ja/tai sisäinen
oikosulku, joka saa aikaan lämmön kehittymistä ja aiheuttaa halkeamia tai tulipalon. Älä
myöskään hävitä akkuja polttamalla. Siitä voi olla seurauksena räjähdys ja/tai vakava
palaminen.
POWEB5510 FI
Copyright © 2018 VARO S i v u | 7 www.varo.com
Äärimmäisissä olosuhteissa voi tapahtua akun vuotaminen. Jos huomaat nestettä akun
päällä, toimi seuraavasti:
Pyyhi neste pois huolellisesti pyyhkeellä. Vältä ihokosketusta.
Iho- tai silmäkosketuksessa noudata alla olevia ohjeita:
Huuhtele välittömästi vedellä. Neutralisoi miedolla hapolla kuten
sitruunamehulla tai etikalla.
Silmäkosketuksessa huuhtele huolellisesti puhtaalla vedellä vähintään 10
minuuttia. Hakeudu lääkärinhoitoon.
Tulipalon vaara! Vältä oikosulkua irrotetun akun liitännöissä. Akkua ei saa
polttaa.
7.2 Laturi
Älä yritä koskaan ladata ei ladattavia akkuja.
Vaihdata vialliset johdot välittömästi.
Älä altista vedelle.
Älä avaa laturia.
Älä lävistä laturia.
Laturi on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
8 LATAUS JA ASETUS TAI AKUN POISTO
8.1 Latauksen merkkivalot (kuva 1)
Yhdistä laturi pistorasiaan.
Kiinteästi palava vihreä: valmis lataamaan.
Vilkkuva punainen + Kiinteästi palava vihreä: lataus käynnissä.
Kiinteästi palava vihreä + Kiinteästi palava punainen: ladattu.
Huomaa: jos akku ei sovi paikoilleen kunnolla, irrota se ja vahvista, että
akku on tarkoitettu tällä laturimallille. Tämä ilmoitetaan teknisten tietojen
kaaviossa. Älä lataa muita akkuja tai sellaisia akkuja, jotka eivät sovi
kunnolla laturiin.
1. Tarkasta laturi ja akku säännöllisesti niiden ollessa liitettyinä
2. Irrota laturi ja irrota se akusta, kun olet valmis.
3. Anna akun jäähtyä kokonaan ennen kuin käytät sitä.
4. Säilytä laturi ja akku sisätiloissa, poissa lasten ulottumattomista.
HUOMAA: Jos akku on kuuma jatkuvan käytön jälkeen työkalussa, anna
sen jäähtyä huoneen lämpötilaan ennen lataamista. Tämä pidentää akkujesi
ikää.
8.2 Akun poistaminen/asettaminen (kuva 2)
VAROITUS: Ennen säätöjen tekemistä varmista, että työkalu on sammutettu
ja poista akku.
Pidä työkalua yhdellä kädellä ja akkua (2) toisella.
Asennus: työnnä ja liu’uta akku akkuporttiin, varmista, että vapautussalpa akun
takapuolella napsahtaa paikoilleen ja akku on kiinni ennen kuin aloitat toimintoa.
Poista: Paina akun vapautussalpaa ja vedä akku ulos samalla kertaa.
POWEB5510 FI
Copyright © 2018 VARO S i v u | 8 www.varo.com
9 KÄYTTÖ
9.1 Viskositeetin mittaus
Mittaa viskositeetti viskositeettimittarilla (10).
Noudata maalin valmistajan ohennusohjeita maaliruiskumaalaukselle.
Viskositeettimittari (10) auttaa määrittämään tälle maaliruiskulle sopivan viskositeetin.
Määritä oikea viskositeetti kaatamalla mittari täyteen maalia. Mittaa aika, joka kuluu
mittarin tyhjenemiseen takaisin astiaan. Peukalosääntönä viskositeetin tulee olla 15 ja 100
(maksimi) sekunnin välillä.
Alla oleva taulukko näyttää suositusajat erityyppisille aineille.
Joissakin ruiskutettavissa aineissa on hiukkasia ja kokkareita. Nämä aineet on siivilöitävä
ennen maalisäiliön täyttämistä niillä.
9.2 Ruiskutuksen säätö (kuva 3)
Ruiskutusmäärää voidaan säätää säätönupilla (5). Suuntaa maaliruisku ennen aloitusta
jätepalaan ja paina liipaisinkytkimestä (6) kunnes maalia suihkuaa. Säädä säätönupilla (5)
ruiskutuskuvio sopivaksi. Säätönupin (5) kääntö myötäpäivään vähentää maalin tuloa ja
vastapäivään lisää. Huono ruiskutuskuvio keskittää maalin keskelle kuviota ja pinnasta tulee
läikikäs. Hyvä ruiskutuskuvio jakaa maalin tasaisesti koko kuvion alueelle.
9.3 Päälle kytkeminen (kuva 4)
Kytke päälle painamalla turvalukitus (12) alas ja käytä liipaisinkytkintä (6).
9.4 Ruiskutustekniikat
Parhaan tuloksen saat, kun pidät ruiskun pintaan nähden vakaasti kohtisuorassa.
Pidä suutinta 2030 cm:n päässä pinnasta ja tasaisesti puolelta toisella tai ylös ja alas
sujuvin ja tasaisin vedoin.
Älä ruiskuta vinosti, jottei maali valu pinnalla.
Ruiskuta suuret alueet ristiin rastiin.
Liikuta maaliruiskua tasaisesti käsivarrella ranteen pysyessä suorana.
Älä koskaan käynnistä tai pysäytä maaliruiskua sen osoittaessa ruiskutettavaan pintaan.
Pidä maaliruiskun liike tasaisena. Nopea liike pinnan yli antaa ohuen pinnoitekerroksen ja
hidas liike paksun kerroksen.
Ruiskuta pinnoitetta kerros kerrallaan. Jos pinnoitetta tarvitaan lisää, noudata valmistajan
suositusta kuivumisajasta ennen toisen kerroksen ruiskutusta.
10 PUHDISTUS JA HUOLTO
On ehdottoman tärkeää, että maaliruisku puhdistetaan ja öljytään joka
käytön jälkeen. Jos niin ei tehdä, seurauksena on lähes varmasti tukoksia
eikä ruisku ehkä toimi, kun seuraavaksi sitä aiot käyttää! Takuu ei kata
ruiskun puhdistusta, jos käyttäjä ei ole puhdistanut ruiskua kunnolla.
Maalin tyyppi
Valumisaika
Pohjamaalit
2428 sekuntia
Petsit
2025 sekuntia
Öljypohjaiset maalit
1822 sekuntia
Emalimaalit
1822 sekuntia
Alumiinimaalit
2225 sekuntia
Puun pinnoitteet
2530 sekuntia
Puunsuoja-aineet
Ohennusta ei tarvita
Puun värjäysaineet
Ohennusta ei tarvita
POWEB5510 FI
Copyright © 2018 VARO S i v u | 9 www.varo.com
10.1 Puhdista ja öljyä joka käytön jälkeen (kuva 5)
1. Kaada jäljelle jäänyt maali takaisin astiaan (8).
2. Puhdista ensin astia (8).
3. Pikapuhdistus voidaan tehdä ohennetta (vesi tai liuotin) ruiskuttamalla puhtaaksi.
4. Ennen varastointia on suoritettava perusteellinen puhdistus. Ks. kohdasta Mäntäosan
vaihto pumppuosan purku, ja puhdista perusteellisesti. Kokoa sen jälkeen uudelleen.
5. Irrota imuletku ja öljyä pumppu joka puhdistuksen jälkeen. Kytke ruisku päälle useita
kertoja, kunnes öljyä tulee suuttimesta ulos.
10.2 Mäntäosan vaihto (kuva 6)
1. Löysää suutinta kiinnitetyllä avaimella, mutta pidä suutin pumpussa kiinni.
2. Käännä suojain kokonaan vastapäivään ja vedä pumppuosa ulos.
3. Vaihda hiovat osat erikseen.
4. Seuraavat osat on vaihdettava säännöllisesti: suutin, sumutin, pumppukotelo, mäntä,
o-renkaat 1 ja 2.
11 TEKNISET TIEDOT
Nimellisjännite
Säiliön tilavuus
Virtausnopeus
Suuttimen halkaisija
Akkuliitäntä
Säädettävä maalivirtaus
Pystysuuntainen suihkutuskuvio
Vaakasuuntainen suihkutuskuvio
Pyöreä suihkutuskuvio
Enimmäisviskositeetti
Pehmokahva
Kahvatyyppi
Lateksimaali
12 MELU
Melupäästöjen arvot on mitattu asianmukaisen standardin mukaan. (K=3)
Äänenpainetaso LpA
88 dB(A)
Äänitehotaso LwA
99 dB(A)
HUOMIO! Käytä kuulosuojaimia, kun äänenpaine on yli 85 dB(A).
aw (Tärinätaso):
11.3m/s²
K = 1,5 m/s²
13 VIANETSINTÄ
ONGELMA
SYY
RATKAISU
Moottori surisee muttei
ruiskuta tai ruiskuttaa
epäsäännöllisesti
1. Pumppuosa vaurioitunut.
2. Imuputki ei ole oikeassa
kohdassa.
3. Imuputki vaurioitunut.
4. Suutin tukossa.
5. Suodatin tukossa.
1. Vaihda pumppuosa huolto-
ohjeiden mukaisesti.
2. Säädä imuputki.
3. Puhdista imuputki
tinnerillä.
4. Puhdista suutin tinnerillä.
POWEB5510 FI
Copyright © 2018 VARO S i v u | 10 www.varo.com
6. Suojain (3) tai suutin (2)
löystynyt.
5. Puhdista suodatin
tinnerillä.
6. Kiristä suojain tai suutin.
Sumuttuminen ei toimi
oikein
1. Suodatin tai
lukitusmutteri löysällä.
2. Maali on liian paksua.
3. Sumutinosa kulunut.
1. Kiristä suutin ja
lukitusmutteri.
2. Tarkista maalin
viskositeetti.
3. Vaihda sumutinosa.
Maali valuu
1. Ruisku on liian lähellä
maalattavaa esinettä.
2. Liikaa maalia.
3. Maali on liian juoksevaa.
1. pidä maaliruisku 2030
cm:n päässä pinnasta.
2. säädä tuoton ohjauksella
sumutus pienemmäksi.
3. tarkista viskositeetti.
Ei sumua, ei ääntä
1. Ei sähköä.
1. Tarkista virtalähde.
Lyhyt käyttöaika
latauksen jälkeen
1. Akku ei kunnolla ladattu.
2. Laturi on viallinen.
3. Akku on viallinen.
1. Lataa akku täyteen.
2. Vaihda laturi vastaavaan.
3. Vaihda akku vastaavan.
14 TAKUU
Tälle tuotteelle on annettu 24 kuukauden takuu, joka alkaa hankintapäivämäärästä, jolloin
ensimmäinen käyttäjä on ostanut tuotteen.
Takuu kattaa kaikki materiaali- tai valmistusviat, mutta ei kata: akkuja, latureita
normaalista osien kulumisesta johtuvia vikoja, kuten laakereita, harjoja, kaapeleita eikä
tulppia tai lisävarusteita kuten poria, poran teriä, sahan teriä jne.; vahinkoja tai vikoja, jotka
johtuvat väärinkäytöstä, onnettomuuksista tai tuotteeseen tehdyistä muutoksista; ei
myöskään kuljetuskustannuksia.
Väärästä käytöstä johtuvat viat ja/tai vauriot eivät myöskään kuulu takuun piiriin.
Pidätämme myös itsellämme oikeuden hylätä vaatimus, joka koskee työkalun väärästä
käytöstä aiheutunutta ruumiillista vammaa.
Korjaukset saa suorittaa vain Powerplus työkalujen valtuuttamassa huoltopisteessä.
Lisätietoja saat tarvittaessa puhelinnumerosta 00 32 3 292 92 90.
Asiakas vastaa myös mahdollisista kuljetuskustannuksista, ellei ole kirjallisesti toisin
sovittu.
Samanaikaisesti mitään vaatimuksia ei voida tehdä takuuseen, jos laitteessa ilmenevä
vika on seurausta laiminlyödystä huollosta tai ylikuormituksesta.
Takuun piiriin eivät kuulu viat, jotka johtuvat nesteen tunkeutumisesta laitteeseen,
liiallisesta pölystä, tahallisesti aiheutetusta viasta (tahallisesta toiminnasta tai
huolimattomuudesta johtuen), väärästä käytöstä (laitteelle sopimattomat
käyttötarkoitukset), taitamattomasta käytöstä (esim. käsikirjan ohjeita ei noudateta),
väärästä kokoamisesta, salaman iskusta, virheellisestä verkkojännitteestä. Tämä lista ei
ole rajoittava.
Vaatimusten hyväksyminen takuun piiriin kuuluvana ei voi koskaan johtaa takuukauden
pidentämiseen eikä uuden takuukauden alkamiseen, jos laite joudutaan vaihtamaan
uuteen.
Laitteet tai osat jotka on vaihdettu takuun piiriin kuuluvana, ovat Varo NV:n omaisuutta.
Pidätämme itsellämme oikeuden hylätä vaatimukset, jos hankintaa ei voida tarkistaa tai
jos on ilmeistä, ettei tuotetta ei ole huollettu asianmukaisesti. (ilmanottoaukkojen
puhdistus, hiiliharjojen säännöllinen huolto,…)
Säilytä kassakuitti ostopäivämäärän tositteena.
Työkalu on palautettava purkamattomana jälleenmyyjälle hyväksyttävän puhtaassa
kunnossa, alkuperäisessä muotoillussa laatikossaan (mikäli käytettävissä tälle yksikölle)
ostotositteen kera.
POWEB5510 FI
Copyright © 2018 VARO S i v u | 11 www.varo.com
Työkalusi on ladattava vähintään kerran kuukaudessa, jotta voidaan varmistaa tämän
työkalun optimaalinen käyttö.
15 LAITTEEN KÄYTÖSTÄ POISTAMINEN
Jos joudut poistamaan laitteen käytöstä pitkäaikaisen käytön jälkeen, älä hävitä
sitä tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan huolehdi sen hävittämisestä
ympäristöä suojaavalla tavalla.
Sähkölaitteista jäävää romua ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen tapaan.
Vie se kierrätettäväksi mikäli mahdollista. Kysy neuvoa kierrätyksestä paikallisilta
viranomaisilta tai jälleenmyyjältä.
16 VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
VARO N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIA ilmoittaa, että
Tuote: MAALIRUISKU 18V (EI AKKUA)
Tavaramerkki: POWERplus
Malli: POWEB5510
on yhdenmukaistettuihin eurooppalaisiin standardien soveltamiseen perustuvien sovellettavien
eurooppalaisten direktiivien olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien säännösten
mukainen. Laitteen luvaton muokkaaminen johtaa tämän vakuutuksen mitätöitymiseen.
Euroopan yhteisön direktiivit (sekä niiden mahdolliset muutokset allekirjoituspäivään saakka):
2006/42/EC
2014/30/EU
2011/65/EU
Eurooppalaiset yhdenmukaistetut standardit (sekä niiden mahdolliset muutokset
allekirjoituspäivään saakka):
EN60745-1 : 2009
EN50580 : 2012
EN55014-1 : 2006
EN55014-2 : 2015
Teknisten asiakirjojen haltija: Philippe Vankerkhove, VARO Vic Van Rompuy N.V.
Allekirjoittanut toimii yrityksen toimitusjohtajan puolesta,
Eric de Boer
Sääntelyasiat vaatimuksenmukaisuudesta vastaava johtaja
10/08/2017
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11

Powerplus POWEB5510 Omaniku manuaal

Kategooria
Pliidikubud
Tüüp
Omaniku manuaal