Microlife BP A2 BASIC Kasutusjuhend

Kategooria
Vererõhu ühikud
Tüüp
Kasutusjuhend
Microlife BP A2 Basic BP A2 Basic
A2 S130
Guarantee Card
Name of Purchaser / Inköparens namn /
Ostajan nimi / Forhandlers navn / Kjøpers navn /
Pircēja vārds / Pirkėjo pavardė / Ostja nimi /
Ф.И.О. покупателя / Nafn kaupanda
Serial Number / Sarjanumero / Serienummer /
Serienummer / Sērijas numurs / Serijos numeris /
Seerianumber / Серийный номер / Lotunúmer
Date of Purchase / Inköpsdatum /
Ostopäivämäärä / Købsdato / Kjøpsdato /
Iegādes datums / Pardavimo data /
Ostukuupäev / Дата покупки / Kaupdagur
Specialist Dealer / Återförsäljare / Alan kauppias /
Special-forhandler / Spesialist forhandler /
Speciālists - pārstāvis / Pardavusi įstaiga /
Ametlik müügiesindaja / Специализированный
дилер / Söluaðili
44
Näidik
Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt juhiseid.
BF-tüüpi kontaktosa
Austatud klient,
Teie uus Microlife vererõhuaparaat on usaldusväärne meditsiini-
seade, mille abil mõõdetakse õlavarrelt vererõhku. Aparaati on
lihtne kasutada, see on täpne ning sobib väga hästi kodustes tingi-
mustes vererõhu mõõtmiseks. Aparaat on välja töötatud koostöös
arstidega ning selle täpsus on kliiniliste uuringutega tunnistatud
väga heaks.*
Palun lugege need juhised hoolikalt läbi, et oskaksite kõiki funkt-
sioone kasutada ning oleksite teadlikud ohutusjuhistest. Me soovime,
et oleksite oma
Microlife
tootega rahul. Kui teil tekib küsimusi või
probleeme või soovite tagavaraosi tellida, võtke ühendust oma koha-
liku
Microlife
esindajaga. Kohaliku
Microlife
esindaja aadressi saate
oma müügiesindajalt või apteekrilt. Teise võimalusena külastage
meie veebilehte www.microlife.ee, kust leiate väärtuslikku teavet
meie toodete kohta.
Tugevat tervist – Microlife AG!
* Selles seadmes kasutatakse sama mõõtmistehnoloogiat, mis
Briti Hüpertensiooni Seltsi (British Hypertension Society, BHS)
protokolli järgselt testitud ja auhinnatud «BP 3BTO-A» mudelis.
Microlife BP A2 Basic
EE
1
ON/OFF nupp
2
Näidik
3
Manseti ühenduspesa
4
Vooluadapteri pesa
5
Patarei sahtel
6
Mansett
7
Manseti ühenduslüli
8
Aja nupp
9
M-nupp (mälu)
AT
Patarei näit
AK
Kuupäev/kellaaeg
AL
Süstoolne näit
AM
Diastoolne näit
AN
Pulsisagedus
AO
Vererõhu taseme näitaja
AP
Pulsi näitaja
AQ
Manseti kontrollnäitaja
AR
Käe liigutuse näitaja
AS
Südame rütmihäire indikaator (PAD)
BT
Salvestatud mõõtmistulemus
Hoida kuivana
45BP A2 Basic
EE
Sisukord
1. Oluline teave vererõhu ja iseendal vererõhu mõõtmise
kohta
Kuidas hinnata vererõhu väärtuseid?
2. Aparaadi esmakordne kasutus
Patareide paigaldamine
Kuupäeva ja kellaaja seadistus
Valige õige suurusega mansett
3. Vererõhu mõõtmine selle aparaadiga
Kuidas jätta mõõtmistulemused salvestamata
4. Südame rütmihäire indikaatori ilmumine ekraanile
haiguse varaseks hoiatuseks
5. Vererõhu taseme näit näidikul
6. Andmemälu
Salvestatud tulemuste vaatamine
Mälu täis
Kustuta kogu mälu
7. Patarei indikaator ja patareide vahetus
Patareid on tühjenemas
Tühjade patareide vahetus – asendus
Millised patareid sobivad ja kuidas neid vahetada?
Laetavate patareide kasutus
8. Vooluadapteri kasutus
9. Veateated
10. Ohutus, hooldus, täpsustest ja käitlus
Ohutus ja kaitse
Aparaadi hooldus
Manseti puhastamine
Täpsustest
Käitlus
11. Garantii
12. Tehnilised andmed
Garantiikaart (vt tagakaant)
1. Oluline teave vererõhu ja iseendal vererõhu
mõõtmise kohta
Vererõhk on südamest arteritesse pumbatud vere tekitatud
rõhk. Alati mõõdetakse kahte näitajat - süstoolset (ülemist) ja
diastoolset (alumist) vererõhku.
Aparaat mõõdab ka pulsisagedust (arv, mis näitab, mitu lööki
teeb süda minutis).
Pidevalt kõrge vererõhk võib kahjustada teie tervist ja see
vajab arsti juhendatud ravi!
Arutage oma vererõhuväärtusi alati koos arstiga ja öelge talle,
kui olete täheldanud midagi tavalisest erinevat või te pole
milleski kindel. Ärge kunagi tuginege ainult ühele vererõhu-
väärtusele.
Liiga kõrgel vererõhul võib olla palju põhjuseid. Arst selgitab
neid teile täpsemalt ja määrab vajadusel ravi. Peale ravimite
langetab vererõhku ka kehakaalu alandamine ja treening.
Ärge ühelgi juhul muutke arsti määratud ravimite annuseid!
Sõltuvalt kehalisest koormusest ja tingimustest kõigub vererõhk
päeva lõikes oluliselt. Seetõttu peate vererõhku mõõtma
alati samades rahulikes tingimustes ja lõõgastununa!
Tehke vähemalt kaks mõõtmist (hommikul ja õhtul) ja arvutage
keskmine tulemus.
Kui kaks mõõtmist on tehtud vahetult teineteise järel, on
normaalne, kui saate märkimisväärselt erinevad tulemused.
Samuti on normaalne, et arsti (apteekri) juures ja kodus
mõõdetud tulemused ei ole sarnased, kuna need olukorrad
erinevad teineteisest täielikult.
Mitmed mõõtmised annavad palju parema informatsiooni teie
vererõhust kui üks ja ainus mõõdetud tulemus.
Jätke kahe mõõtmise vahele vähemalt 15-sekundiline paus.
Kui teil on südamerütmihäired (arütmia, vt «lõik 4.»), tuleks
lasta selle aparaadi tulemusi hinnata teie raviarstil.
Pulsi mõõtja ei sobi südamestimulaatori sageduse kontrolliks!
Kui olete rase, peaksite oma vererõhku hoolikalt jälgima, sest
see võib oluliselt muutuda!
See aparaat on spetsiaalselt väljatöötatud kasutamiseks
raseduse ja preeklampsia puhul. Kui te saate ebaharilikult
kõrge tulemuse raseduse ajal, peaksite mõõtmist kordama
4 tunni pärast. Kui tulemus on endiselt kõrge, konsulteerige
oma arsti või günekoloogiga.
46
Kuidas hinnata vererõhu väärtuseid?
Vererõhku hinnatakse kõrgeima mõõdetud väärtuse järgi. Näide:
vererõhu väärtus 140/80 mmHg või 130/90 mmHg tähendab, et
«vererõhk on liiga kõrge».
2. Aparaadi esmakordne kasutus
Patareide paigaldamine
Pärast seadme lahtipakkimist, paigaldage esmalt patareid. Patarei
sahtel 5 on aparaadi all. Paigaldage patareid (4 x 1,5 V, suurus
AA) jälgides etteantud polaarsust.
Kuupäeva ja kellaaja seadistus
1. Kui uued patareid on sisestatud, hakkab näidikul vilkuma aasta
number. Õige aasta saate sisestada, kui vajutate M-nuppu
9
. Et
aasta kinnitada ja hakata kuud sisestama, vajutage aja-nuppu
8
.
2. Nüüd saate M-nuppu kasutades sisestada kuu. Vajutage kinnita-
miseks aja-nuppu ja seejärel sisestage päev.
3. Päeva, tunni ja minutite sisestamiseks järgige ülaltoodud juhiseid.
4. Kui olete minutid sisestanud ja aja-nupule vajutanud, on
kuupäev ja kellaaeg määratud ning näidikule ilmub õige aeg.
5. Kui soovite kuupäeva ja kellaaega muuta, hoidke aja-nuppu all
ligikaudu 3 sekundit kuni aasta number hakkab vilkuma. Nüüd
saate sisestusi uuendada, järgides ülaltoodud juhiseid.
Valige õige suurusega mansett
Microlife pakub erineva suurusega mansette. Valige õlavarre
ümbermõõdule sobiva suurusega mansett (mõõdetakse tihkelt
õlavarre keskelt).
Mugavamaks ja paremaks paigaldamiseks on lisatarvikutena
saadaval «Easy» mansetid.
Kasutage ainult Microlife mansette!
Pöörduge oma kohaliku
Microlife
esindaja poole, kui kaasasolev
mansett
6
ei sobi.
Ühendage mansett aparaadi külge, sisestades manseti ühen-
duslüli 7 manseti pessa 3 lõpuni sisse.
3. Vererõhu mõõtmine selle aparaadiga
Olulised punktid usaldusväärseteks tulemusteks
1. Vältige vahetult enne mõõtmist kehalist koormust ning ärge
sööge ega suitsetage.
2. Istuge enne iga mõõtmist vähemalt 5 minutit ja lõõgastuge.
3. Mõõtke vererõhku alati samal käel (üldiselt vasakul). Soovi-
tatav on arsti esimesel visiidil teha mõlemalt käelt mõõtmised,
et määrata ära kummalt käelt edaspidi rõhku mõõdetakse.
Mõõdetavaks käeks peab olema kõrgema rõhuga käsi.
4. Eemaldage õlavarrelt kitsad riided. Soonimise vältimiseks ärge
käärige pluusi varrukat üles – see ei häiri manseti tööd.
5. Alati veenduge, et kasutate õige suurusega mansetti (suurus
on märgitud mansetile).
Asetage mansett ümber käe tihed
alt, kuid m
itte liiga tugevalt.
Veenduge, et mansett oleks paigutatud 2 cm küünarliigesest
kõrgemale.
Mansetil olev arteri märk (3 cm pikkune joon) peab ületama
arteri, mis paikneb käsivarre sisepinna all.
Toetage kätt, et see oleks pingevaba.
Veenduge, et mansett on südamega samal kõrgusel.
6. Alustage mõõtmist, vajutades ON/OFF nuppu 1.
7. Mansett täitub automaatselt. Olge rahulikult, ärge liigutage
ennast ega pingutage käsivarre lihaseid enne, kui näidikule
ilmub mõõtmistulemus. Hingake tavaliselt ja ärge rääkige.
8. Kui on saavutatud õige mansetirõhk, pumpamine lõpeb ja rõhk
hakkab järk-järgult langema. Kui piisavat rõhku ei saavutatud,
pumpab aparaat õhku automaatselt juurde.
9. Mõõtmise käigus vilgub näidikul pulsi näitaja AP.
Tabel on täiskasvanu vererõhutulemuste hindamiseks ja vastab
rahvusvahelistele ravijuhenditele (ESH, AHA, JSH). Ühikud on
mmHg.
Vahemik Süstoolne
Dias-
toolne Soovitus
liiga madal vererõhk
100
60
Pidage nõu
arstiga
1. optimaalne vererõhk
100 - 130 60 - 80
Iseseisev kontroll
2.
kõrgenenud vererõhk
130 - 135 80 - 85
Iseseisev kontroll
3. liiga kõrge vererõhk
135 - 160 85 - 100
Pöörduge arsti
poole
4. ohtlikult kõrge
vererõhk
160
100
Pöörduge viivita-
matult arsti poole!
Manseti suurus õlavarre ümbermõõt
S 17 - 22 cm
M 22 - 32 cm
M - L 22 - 42 cm
L 32 - 42 cm
L - XL 32 - 52 cm
47BP A2 Basic
EE
10.Näidikule ilmub tulemus, mis koosneb süstoolsest AL ja dias-
toolsest AM vererõhuväärtusest ja pulsisagedusest AN.
11.Kui mõõtmine on lõppenud, eemaldage mansett.
12.Lülitage aparaat välja. Ekraan lülitub ligikaudu 1 minuti jooksul
automaatselt välja.
Kuidas jätta mõõtmistulemused salvestamata
Kui tulemus ilmub ekraanile, vajutage ja hoidke ON/OFF nuppu 1
all kuni «M» sümbol BT vilgub. Kinnitage tulemuse kustutamine
vajutades M-nuppu 9.
Te saate mõõtmise igal ajal katkestada, vajutades ON/OFF
nuppu (nt kui tekib halb enesetunne või tunnete ebameel-
divat survet).
Kui on teada, et teil on väga kõrge ülemine vererõhk, on
soovitatav valida rõhk individuaalselt. Kui aparaadi näit on
pumpamisel jõudnud ligikaudu 30 mmHg-ni (on näha
näiduaknas), vajutage ON/OFF nuppu. Hoidke seda all, kui
vererõhu näit on ligikaudu 40 mmHg suurem, kui oodatav
süstoolse vererõhu väärtus ja vabastage seejärel nupp.
4. Südame rütmihäire indikaatori ilmumine ekraanile
haiguse varaseks hoiatuseks
Sümbol
AS
näitab, et mõõtmise ajal tehti kindlaks südame rütmi-
häire. Sellisel juhul võib mõõdetud tulemus teie tavalisest vererõhust
erineda – korrake mõõtmist. Enamikul juhtudest ei ole see põhjus
muretsemiseks. Kui see sümbol ilmub aga regulaarselt (nt mitu
korda nädalas, kui mõõdate vererõhku iga päev), siis pöörduge nõu
saamiseks arsti poole. Palun näidake oma arstile järgmist selgitust:
5. Vererõhu taseme näit näidikul
Näidiku AO vasakul pool olevad ekraani vöödid näitavad, mis
tasemel teie vererõhu väärtus on. Näidiku kõrgusest sõltuvalt, on
teie tulemus optimaalne (roheline), kõrgenenud (kollane), liiga
kõrge (oranž) või ohtlikult kõrge (punane). Klassifikatsioon vastab
rahvusvahelistes ravijuhistes (ESH, AHA, JSH) kasutatava tabeli
4 tasemele, nagu on kirjeldatud «lõigus 1.».
6. Andmemälu
Aparaat salvestab automaatselt 30 viimast mõõdetud väärtust.
Salvestatud tulemuste vaatamine
Vajutage väljalülitatud aparaadil korra M-nuppu 9. Näidikule
ilmub kõigepealt «M» BT ja «A», mis tähistab kõikide salvestatud
mõõtmistulemuste keskmist väärtust.
Vajutage veel korra M-nuppu ja näidikule ilmub eelmine näit. M-
nupule korduvalt vajutades saate liikuda ühelt salvestatud näidult
teisele.
Mälu täis
Pöörake tähelepanu sellele, et te ei ületaks 30-st mälumahtu.
Kui 30 mälupesa on täis, kirjutatakse automaatselt vanim
tulemus üle 31. tulemusega.
Vererõhu mõõtmise tulemusi
peab hindama arst enne, kui mälumaht on täis, sest vastasel
korral ei ole osa andmeid enam saadaval.
Kustuta kogu mälu
Kui olete kindel, et tahate kõik väärtused jäädavalt kustutada, hoidke
all M-nuppu (aparaat peab enne olema välja lülitatud) kuni ilmub
«
CL
» ja vabastage seejärel nupp. Et mälu lõplikult kustutada, vaju-
tage siis, kui «
CL
» vilgub, uuesti M-nuppu. Üksikuid mõõtmistulemusi
ei saa kustutada.
7. Patarei indikaator ja patareide vahetus
Patareid on tühjenemas
Kui patareid on ligikaudu ¾ kasutatud, süttib kohe pärast aparaadi
sisselülitamist patarei sümbol AT (osaliselt täis patarei sümbol).
Aparaat töötab küll usaldusväärselt edasi, kuid peaksite peagi
uued patareid kasutusele võtma.
Tühjade patareide vahetus – asendus
Kui patareid on tühjad, süttib kohe pärast aparaadi sisselülitamist
patarei sümbol AT (tühja patarei sümbol). Aparaati ei saa enne
patareide vahetust enam kasutada.
1. Avage patareisahtel 5 aparaadi all.
2. Vahetage patareid – veenduge, et patareide poolused asuksid
õigesti, nagu patareisahtlis näidatud.
3. Et kuupäeva ja kellaaega valida, järgige «lõigus 2.» kirjeldatud
protseduuri.
Teave arstile arütmianäidu sagedase ilmumise kohta
See aparaat on ostsillomeetriline vererõhumonitor, mis samal
ajal analüüsib ka pulsi ebaregulaarset rütmi. Aparaat on läbinud
kliinilised uuringud.
Arütmia sümbol ilmub näidikule mõõtmise järgselt, kui mõõtmise
ajal on sedastatud südame rütmihäire. Kui sümbol ilmub sageli (nt
mitu korda nädalas, kui mõõta vererõhku iga päev), soovitame
patsiendil pöörduda arsti poole.
Aparaat ei asenda südameuuringuid, kuid aitab varases staadiumis
avastada südame rütmihäireid.
48
Kõik mällu sisestatud väärtused püsivad, kuid te peate uuesti
sisestama kuupäeva ja kellaaja – aasta number vilgub
sellele viitavalt automaatselt, kui patareid on asendatud.
Millised patareid sobivad ja kuidas neid vahetada?
Kasutada 4 uut, pika elueaga 1,5 V, AA suurusega patarei-
dega.
Ärge kasutage patareisid, mille kasutusaeg on lõppenud.
Kui vererõhuaparaati ei ole plaanis pikka aega kasutada,
võtke palun patareid aparaadi seest välja.
Laetavate patareide kasutus
Te saate seda aparaati kasutada ka laetavate patareidega.
Palun kasutage ainult «NiMH» tüüpi korduvkasutatavaid
patareisid!
Kui näidikule ilmub patarei («patarei tühi») sümbol, tuleb
patareid aparaadi seest välja võtta ja laadida! Tühjasid
laetavaid patareisid ei tohi aparaadi sisse jätta, see võib
patareisid kahjustada (patareid võivad täielikult tühjeneda
ka siis kui aparaat on väljalülitatud).
Eemaldage alati laetavad patareid aparaadist, kui teil jääb
kasutamisse nädalane või pikem paus.
Patareisid EI TOHI vererõhuaparaadi sees laadida!
Laadige patareisid välises laadijas. Järgige juhiseid laadi-
mise, hoolduse ja kestvuse kohta!
8. Vooluadapteri kasutus
Aparaati võib kasutada
Microlife
vooluadapteriga (
DC 6V, 600 mA
).
Kasutage ainult Microlife vooluadapterit, mis on saadaval
originaal-lisatarvikuna ja mis sobib teie vooluvõrguga.
Kontrollige, et vooluadapter ja selle kaabel poleks vigastatud.
1. Ühendage adapteri kaabel vererõhuaparaadil olevasse voolu-
adapteri pessa 4.
2. Ühendage adapteri pistik seinakontakti.
Kui vooluadapter on ühendatud, siis patareidelt voolu ei kasutata.
9. Veateated
Kui mõõtmise ajal tekib viga, siis toiming katkestatakse ja vastav
veateade ilmub näidikule, nt «ERR 3».
* Selle või mõne muu vea kordumisel pidage nõu oma arstiga.
Kui teie meelest on tulemused ebatõenäolised, lugege
«1. lõigus» toodud teave hoolikalt läbi.
10.Ohutus, hooldus, täpsustest ja käitlus
Ohutus ja kaitse
Kasutage seadet ainult selles kasutusjuhendis kirjeldatud
otstarbel. Tootja ei vastuta seadme ebaõige kasutamise taga-
järjel tekkinud kahjustuste eest.
See seade koosneb täppisdetailidest - käsitsege seda ettevaatli-
kult. Järgige alalõigus «Tehnilised andmed» kirjeldatud hoiu- ja
kasutustingimusi!
Kaitske seadet:
- vee ja niiskuse,
- ekstreemsete temperatuuride,
- põrutuste ja kukkumiste,
- määrdumise ja tolmu,
- otsese päikesevalguse ning
- kuuma ja külma eest.
Mansetid on õrnad ning neid tuleb ettevaatlikult käsitseda.
Viga Kirjeldus Võimalik põhjus ja kuidas toimida
«ERR 1» Liiga nõrk
signaal
Mansetini jõudvad pulsilöögid on liiga
nõrgad. Asetage mansett uuesti ja
korrake mõõtmist.*
«ERR 2»
AR
Veasignaal Mõõtmise ajal avastati manseti kaudu
veasignaal, mille võis põhjustada liiguta-
mine või lihaste pingutamine. Korrake
mõõtmist, hoides kätt rahulikult paigal.
«ERR 3»
AQ
Manseti-
rõhk ei tõuse
Mansetti ei pumbata piisavas koguses
õhku. Võimalik on lekke olemasolu.
Kontrollige, et mansett oleks korralikult
ühendatud ja piisavalt tihedalt ümber
käe. Vajadusel vahetage patareid.
Korrake mõõtmist.
«ERR 5» Ebatõenäo-
line tulemus
Mõõtmissignaalid on ebatäpsed ja
tulemus ei ilmu näidikule. Lugege läbi
«olulised punktid usaldusväärseks
mõõtmiseks» ja korrake mõõtmist.*
«HI» Pulss või
mansetis
olev rõhk on
liiga kõrge
Mansetis olev rõhk on liiga kõrge (üle
299 mmHg) või pulss liiga sage (üle
200 löögi minutis). Lõõgastuge 5 minutit
ja korrake mõõtmist.*
«LO» Pulss on
liiga aeglane
Pulss on liiga aeglane (alla 40 löögi
minutis). Korrake mõõtmist.*
Viga Kirjeldus Võimalik põhjus ja kuidas toimida
49BP A2 Basic
EE
Mõõtes selle aparaadiga, ärge vahetage ega kasutage mõnda
muud tüüpi mansetti või ühenduslüli.
Alustage manseti täitmist alles siis, kui olete selle käele asetanud.
Ärge kasutage aparaati elektromagnetiliste väljade (näiteks mobiil-
telefonid, raadiosaatjad) läheduses. Hoidke aparaati kasutamise
ajal minimaalselt 3,3 meetri kaugusel nimetatud seadmetest.
Ärge kasutage seadet, kui see on teie meelest kahjustunud või
täheldate sellel midagi ebatavalist.
Ärge ühelgi juhul seadet avage.
Kui seadet pole plaanis pikka aega kasutada, võtke patareid
selle seest välja.
Lugege ohutusjuhiseid selle brošüüri vastavas lõigus.
Antud seadme poolt saadud tulemus pole diagnoos. See ei
asenda arsti konsultatiooni, eriti siis kui tulumus ei vasta patsiendi
sümptomitele. Ärge tuginege ainult mõõtetulemusele, alati arves-
tage teiste esinevate potensiaalsete sümptomitega ja patsiendi
seisundiga. Vajadusel on soovitav kutsuda arst või kiirabi.
Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta kasutada; mõned
selle osad on nii väikesed, et lapsed võivad need alla
neelata. Olge teadlik kägistamise riskist kui seade on
varustatud juhtmete ja voolikutega.
Aparaadi hooldus
Puhastage vererõhuaparaati ainult pehme kuiva riidelapiga.
Manseti puhastamine
Eemaldage plekid ettevaatlikult kasutades niisket lappi ja seebivahtu.
HOIATUS: Ärge peske mansetti pesumasinas ega nõude-
pesumasinas!
Täpsustest
Me soovitame vererõhuaparaadi mõõtetäpsust kontrollida iga
2 aasta järel või pärast võimalikku mehhaanilist kahjustust (nt
pärast maha pillamist). Täpsustesti tegemiseks pöörduge oma
kohaliku Microlife esindaja poole (vt eessõna).
Käitlus
Patareid ja elektroonikaseadmed tuleb hävitada kooskõlas
asjakohaste kohalike seadustega. Ärge visake neid olme-
prügi hulka.
11.Garantii
Sellele seadmele on antud
5
-aastane garantii
, mis algab ostukuu-
päevast. Garantii kehtib ainult müügiesindaja täidetud garantiikaardi
(vt tagakaas) või ostutšeki esitamisel.
Garantii alla ei kuulu patareid ja kandeosad.
Garantii muutub kehtetuks, kui seadet on lahti võetud või on
seda muudetud.
Garantii ei kata valest käsitsemisest, tühjaks jooksnud patarei-
dest, õnnetusjuhtumitest või kasutusjuhiste mittejärgimisest
tekkinud kahjusid.
Sellele mansetile anname 2-aastase funktsionaalse garantii
(puudutab sisekummi pingsuse püsimist).
Palun võtke ühendust oma kohaliku Microlife esindajaga (vt
eessõna).
12.Tehnilised andmed
See seade vastab kõigile Meditsiiniseadme Direktiivi 93/42/EEC
nõuetele.
Võimalikud on tehnilised modifikatsioonid.
Töötingimused: 10 - 40 °C / 50 - 104 °F
15 - 95 % suhteline maksimaalne niiskus
Hoiutingimused: -20 - +55 °C / -4 - +131 °F
15 - 95 % suhteline maksimaalne niiskus
Kaal: 340 g (koos patareidega)
Mõõdud: 135,5 x 82 x 57 mm
Mõõtmisprotseduur: ostsillomeetriline, vastab Korotkovi meeto-
dile: faas I süstoolne, faas V diastoolne
Mõõtevahemik: 20 - 280 mmHg – vererõhk
40 - 200 lööki minutis – pulss
Mansetirõhu
vahemik näidikul: 0 - 299 mmHg
Resolutsioon: 1 mmHg
Staatiline täpsus: rõhu täpsus ± 3 mmHg
Pulsi täpsus: ± 5 % tegelikust
Vooluallikas:
4 x 1,5 V patareidega; suurus AA
Vooluadapter DC 6V, 600 mA (lisatarvik)
Patareide eluiga: ligikaudu 920 mõõtmist (uued patareid)
IP Klass: IP20
Vastavus
standarditele:
EN 1060-1 /-3 /-4; IEC 60601-1;
IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11
Teeninduse välp: Aparaat: 5 aastat või 10000 mõõtmist
Tarvikud: 2 aastat
1 / 1

Microlife BP A2 BASIC Kasutusjuhend

Kategooria
Vererõhu ühikud
Tüüp
Kasutusjuhend