Ryobi RBV26 Omaniku manuaal

Kategooria
Murutrimmerid
Tüüp
Omaniku manuaal
Avertissement! Il est essentiel que vous lisiez les instructions contenues dans ce mode d'emploi avant d'assembler, d'entretenir et d'utiliser
cet appareil.
Warning! It is essential that you read the instructions in this manual before assembling, operating and maintaining this machine.
Warnung! Es ist unerlässlich, dass Sie die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung lesen, bevor Sie das Gerät montieren,
bedienen und warten.
Advertencia! Es muy importante que lea las instrucciones de este manual antes de montar, realizar operaciones de mantenimiento y
trabajar con esta herramienta.
Avvertenze! Leggere le istruzioni contenute nel manuale prima di montare, mettere in funzione e svolgere le operazioni di manutenzione
sulla macchina.
Aviso: É essencial que leia as instruções neste manual antes de começar a montar, efectuar a manutenção ou
utilizar esta máquina.
Waarschuwing: Het is van essentieel belang dat u de instructies in deze gebruiksaanwijzing leest voor u deze machine
monteert, gebruikt en onderhoudt.
Varning: Det är mycket viktigt att du läser igenom anvisningarna i den här bruksanvisningen innan du monterar,
använder eller underhåller den här maskinen.
Advarsel: Det er meget vigtigt, at man læser anvisningerne i denne brugsanvisning, inden maskinen samles, betjenes
og vedligeholdes.
Advarsel: Det er viktig at du leser instruksjonene i denne brukermanualen før du setter sammen, vedlikeholder og
bruker maskinen.
Varoitus: On tärkeää, että luet tämän käsikirjan ennen tämän laitteen kokoamista, huoltoa ja käyttöä.
Figyelem! Fontos, hogy a gép összeszerelése, használata és karbantartása eltt elolvassa a kézikönyvben található
utasításokat.
Varování: Neinstalujte, neprovádjte údržbu ani nepoužívejte tento nástroj díve, než si petete pokyny uvedené v
tomto návodu..
:
 ,      
  ,   .
Avertizare: Este esenial s citii instruciunile din cadrul acestui manual înainte de asamblarea, operarea i întreinerea
acestui dispozitiv.
Ostrzeenie: Bardzo wane jest, aby zapozna si z podrcznikiem obsugi przed przystpieniem do montau, obsugi lub
konserwacji tego urzdzenia.
Opozorilo: Zelo pomembno je, da pred sestavljanjem, vzdrževanjem in uporabo te naprave preberete navodila v tem prironiku.
Upozorenje:
Vrlo je važno da ste prije sklapanja, rada i održavanja ovog stroja proitali upute u ovom priruniku.
Hoiatus: Enne masina kokkupanekut, kasutama ja hooldama hakkamist tuleb käesolevas juhendis esitatud juhised kindlasti läbi
lugeda.
spjimas: Prieš montuojant, naudojant arba atliekant technin šio prietaiso priežir, btina perskaityti ši vartotojo instrukcij.
Brdinjums: Ir oti svargi, lai js izlastu visas instrukcijas šaj rokasgrmat, pirms salikt, lietot un apkopt šo mašnu.
Varovanie: Je dôležité, aby ste si preítali pred montážou, prevádzkou a údržbou tento návod.

:
         ,   ,
      .
960413007-01.indd AII960413007-01.indd AII 2010/3/30 9:492010/3/30 9:49
182
Eesti(Originaaljuhendi tõlge)
FR EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI HU CS RU RO PL SL HR
ET
LT LV SK BG
TOOTE TUTVUSTUS
Sellel seadmel on palju kasutusomadusi, mis muudavad
töötamise meeldivaks ja nauditavaks. Seadme
konstrueerimisel on peaeesmärgiks olnud toote ohutus,
tootlikkus ja töökindlus, mis teevad selle hooldamise ning
kasutamise lihtsaks.
OHUTUSE ÜLDEESKIRJAD
KASUTUSOTSTARVE
See toode on ette nähtud teeradade, sõiduteede ja
lillepeenarde vertikaalsete servade sirgeks lõikamiseks.
Kasutamiseks vaid rohu ja muude pehmete taimede
lõikamiseks. Seda ei tohi kasutada muuks, kui vaid
vertikaalseks lõikamiseks ega muude materjalide kui rohu
ja muude pehmete taimede lõikamiseks. Seade ei ole ette
nähtud kasutamiseks elektrilise ajampeaga.
HOIATUS.
Lugege kõik juhised läbi ja veenduge, et olete
neist aru saanud. Alltoodud juhiste eiramisel
võite saada elektrilöögi, põhjustada tulekahju ja/
või saada vingugaasi mürgistuse, mis põhjustab
surma või tõsise tervisehäire.
Ärge lubage seda toodet kasutada lastel ega
kogemusteta isikutel.
Ärge käivitage ega kasutage seadet suletud kohas,
sest heitgaasid võivad olla surmavad.
Kandke alati kuulmiskaitseid ja küljekaitsega
silmakaitseid, mis vastavad standardi EN 166
nõuetele. Muidu võivad väljapaiskuvad võõrkehad
silma sattuda või põhjustada mõne teise raske
vigastuse.
Hoidke kõik kõrvalseisjad, lapsed ja lemmikloomad
vähemalt 15 meetri kaugusel.
Kandke tugevast riidest pikki pükse, käistega särki,
saapaid ja kindaid. Ärge kandke lõtvu riideid, lühikesi
pükse, lahtisi jalanõusid, mistahes ehteid ega olge
töötamisel paljajalu.
 Pöörlevate osadega seotud vigastumisriski
vähendamiseks ärge kandke lõtvu riideid, salli,
kaelaehteid ega muud sarnast. Kinnitage pikad
juuksed õlgadest kõrgemale, et vältida nende
takerdumist liikuvate osade vahele.
Ärge kasutage tööriista väsinuna või haigena ega
siis, kui olete uimastite, alkoholi või ravimite mõju all.
Ärge kasutage seadet halva valgustatuse korral.
Hoidke kõik kehaosad liikuvatest ja kuumenevatest
osadest eemal.
Tolmustes tingimustes töötamisel kandke
respiraatorit, et vähendada tolmu sissehingamisest
põhjustatud tervisekahjustusi.
Enne töö alustamist kontrollige töökoht alati
üle. Eemaldage kõik takistused, näiteks kivid,
klaasikillud, naelad, traadid või nöörid, mis võivad
eemale paiskuda või seadme külge takerduda.
Hoidke end kindlalt jalgadel ja tasakaalus. Ärge
küünitage end töötamisel liigselt välja. Liigse
väljaküünitamise korral võite kaotada tasakaalu või
puutuda vastu kuumasid pindasid.
Ärge töötage seadmega, millel puudub summuti
sees asuv sädemepüüdeekraan.
Enne hoiulepanekut laske mootoril maha jahtuda.
Kasutage ainult Ryobi originaalvaruosi ja tarvikuid.
Vastasel juhul võib tootlus langeda ja tekkida
kehavigastuse oht.
Hooldage seadet vastavalt käesolevas
kasutusjuhendis esitatud hooldusjuhistele.
Kontrollige enne iga kasutuskorda, et seadmel ei
ole lõtvunud kinniteid, kütuseleket jne. Asendage
vigastatud osad.
Enne puhastamist, remontimist või ülevaatamist
seisake mootor ja veenduge, et kõik liikuvad osad
on peatunud. Ühendage süüteküünla juhe lahti ja
hoidke see küünlast eemale, et käivitumist vältida.
Puhur-imurit tohib teeninda vaid väljaõppinud
töötaja. Väljaõppeta töötajate poolt tehtud teenindus
ja hooldus võib põhjustada kasutajale kehavigastusi
või tingida varakahju.
Puhur-imuri teenindamisel kasutage ainult täpselt
sobivaid varuosi. Kasutamiseks mitte ettenähtud
osade kasutamine võib põhjustada kasutajale
kehavigastusi või tingida varakahju.
Ärge töötage redelil, katusel, puu otsas või mõnel
muul ebakindlal alusel. Õige kehahoiak kindlal
jalgealusel võimaldab tööriista ootamatutes
olukordades paremini kontrollida.
OHUTUSE ERINÕUDED
Hoidke puhur-imurit töötamise ajal oma paremas
käes. Tööasendi kohta lisateabe saamiseks
lugege käesolevas juhendis edaspidi esitatud
kasutusjuhiseid.
Müratasemega seotud kuulmiskaotuse riski
leevendamiseks tuleb kanda kuulmiskaitseid.
Pöörlevate osadega kokkupuutumisest tingitud riski
vähendamiseks tuleb mootor enne töötarvikute
paigaldamist või eemaldamist seisata. Ärge kasutage
seadet ilma kaitsekateteta. Enne hooldustööde
alustamist või liikuvatele osadele juurdepääsu
avamist ühendage süüteküünla juhe lahti.
Ärge mingil juhul suunake puhuri otsakut inimeste
või lemmikloomade suunas.
Ärge mingil juhul püüdke käivitada seadet ilma,
et puhuri toru on paigaldatud. Seadmel olev
960413007-01.indd 182960413007-01.indd 182 2010/3/30 9:492010/3/30 9:49
183
Eesti(Originaaljuhendi tõlge)
FR EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI HU CS RU RO PL SL HR
ET
LT LV SK BG
blokeerimisseadis ei võimalda mootorit käivitada
ilma toru eelnevalt paigaldamata.
Ärge pange mingeid esemeid puhuri toru sisse.
Kasutage seadet ainult sellisel viisil nagu
kasutusjuhendis kirjeldatud.
Ärge kasutage seadet imemiseks ilma, et
kogumiskott on paigaldatud, sest lendav prügi võib
põhjustada kehavigastusi. Enne töö alustamist tuleb
kogumiskott nõuetekohaselt sulgeda.
Pöörleva tiiviku labad võivad põhjustada raske
kehavigastuse. Enne imiava katte avamist või
torude paigaldamist/vahetamist seisake mootor ja
veenduge, et tiiviku labad on seiskunud. Ärge pange
oma käsi ega mingeid esemeid imitorudesse, kui
torud on seadmele paigaldatud.
Ärge mingil juhul püüdke käivitada seadet ilma, et
töötarvikud on nõuetekohaselt paigaldatud. Puhuri
kasutamisel paigaldage puhumistorud ja sulgege
imiava kate. Imuri kasutamisel paigaldage alati
imitorud ja kogumiskott. Veenduge, et kogumiskoti
tõmbelukk on täielikult kinni tõmmatud, et vältida
prahi väljalendamist. (Märkus. Seadmel on
blokeerimisseadis, mis tõkestab mootori käivitamise
juhul, kui kõik torud ei ole paigaldatud.)
Vältige olukordi, kus kogumiskott võib süttida.
Ärge kasutage seadet lahtise leegi läheduses.
Ärge kasutage seadet tuha eemaldamiseks
kaminast, grillahjust, lõkkeasemelt jne. Ärge imege
mahavisatud sigarette enne kui tuhk on täielikult
maha jahtunud.
KÜTUS
Kütus on väga tuleohtlik. Rakendage
ettevaatusabinõusid, et vähendada võimalust tõsise
kehavigastuse tekkeks.
Hoidke kütust jahedas, hästiventileeritud kohas,
eemal sädemeid ja/või leeki tekitavatest seadmetest.
Hoidke kütust selleks ettenähtud nõudes.
Tankige ainult väljapool ruume ja ärge sel ajal
suitsetage.
Tankige kütust enne mootori käivitamist. Ärge mingil
juhul võtke kütusepaagi korki ära ja püüdke tankida
siis, kui mootor töötab või on kuum.
Ärge kütuse käsitsemisel suitsetage.
Segage kütusesegu ja hoidke seda bensiinikindlas
nõus.
Segage kütust väljapool ruume, kus ei teki sädemeid
ega ole lahtist leeki.
Lõdvendage kütuspaagi kork aeglaselt, et rõhk välja
lasta ja ärge laske kütusel välja paiskuda.
Pärast tankimist keerake kork tugevasti kinni.
Pühkige seadmele sattunud kütus ära. Enne mootori
käivitamist minge tankimiskohast 9 meetri kaugusele.
Ärge mingil juhul püüdke mahasattunud kütust ära
põletada.
Tuleohu ja põletuse vältimiseks olge kütusega
ettevaatlik. Kütus on väga tuleohtlik.
Kui kütus maha satub, ärge püüdke mootorit
käivitada, vaid viige seade sellest kohast eemale
ja vältige sädeme tekkimist kuni kütuseaurud on
hajunud.
Keerake kütusepaagi ja kütusekanistri kork tihedalt
kinni.
Enne seadme vedamist sõidukis tuleb kütusepaak
bensiinikindlasse nõusse tühjendada ja seade
liikumahakkamise vältimiseks kinnitada.
Kütusepaagi tühjendamisel valage segu
bensiinikindlasse nõusse hästiventileeritud kohas.
Valige paljas koht, seisake mootor ja laske mootoril
maha jahtuda.
Hoidke käesolev juhend alles. Lugege selle juhised
perioodiliselt üle ja tutvustage neid teistele, kes
võivad tööriista kasutada. Kui tööriista välja laenate,
siis andke käesolev kasutusjuhend kaasa.
Seadmega töötamisel kandke
kuulmiskaitsevahendeid. Mitme samasuguse
seadme kõrvuti kasutamine suurendab vigastumise
ohtu.
Kuulmiskaitsevahendid takistavad häälhoiatuste
(hüüded ja helisignaalid) kuulmist. Operaator
peab seda arvesse võtma ja pöörama täiendavat
tähelepanu sellele, mis toimub tema töökohal.
Teadaolevalt võib käsitööriistade kasutamine
põhjustada mõnedel inimestel tõbe, mida nimetakse
Raynaud’s Syndrome. Sümptomitena võib ilmneda
sõrmede tuimus ja valkjaks muutumine, mis tavaliselt
ilmneb külmas töötamisel. Nende sümptomite
puhul tuleb hoiduda külmast ja niiskusest, dieedist
ning suitsetamisest ja kasutada õigeid töövõtteid.
Vibratsiooni mõju vähendamiseks tuleb rakendada
järgmisi abinõusid.
a) Külma ilmaga hoida oma keha soe. Kandke
kindaid, et hoida oma käed ja randmed soojad.
Uuringud näitavad, et Raynaud’s Syndrome
ilmneb põhiliselt külma ilmaga.
b) Pärast külmas töötamist tehke harjutusi, et
verevarustust kiirendada.
c) Tehke regulaarselt töövaheaegasid. Piirake
tööperioodi pikkust.
Kui ilmnevad haigustunnused, lõpetage kohe töö ja
pöörduge arsti poole.
Tolmu sissehingamise vältimiseks niisutage tööala
enne puhumist või imemist.
Enne puhuri kasutamist tõmmake kleepunud praht ja
allalangenud lehed ning pühkige muu praht aiareha
või harjaga lahti.
Kui on allakukkuvate objektide oht, siis kandke kiivrit.
960413007-01.indd 183960413007-01.indd 183 2010/3/30 9:492010/3/30 9:49
184
Eesti(Originaaljuhendi tõlge)
FR EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI HU CS RU RO PL SL HR
ET
LT LV SK BG
SÜMBOLID
Sellel tootel võidakse kasutada mõnda järgmistest sümbolitest. Palun vaadake need üle ja tehke nende tähendus
endale selgeks. Nendest sümbolitest arusaamine aitab seadet paremini ja ohutumalt kasuta
da.
SÜMBOL NIMETUS TÄHENDUS/SELGITUS
Ohuhäire Osutab võimalikule kehavigastuse ohule.
Juhinduge
kasutusjuhendist
Vigastusohu vähendamiseks peab kasutaja enne selle toote kasutamist
kasutusjuhendi läbi lugema ja selle juhistest aru saama.
Kandke kaitseprille ja
kõrvaklappe
Kandke selle seadme kasutamisel alati küljekaitsega silmakaitsevahendeid,
mis vastavad standardi EN 166 nõuetele ja on vastavalt märgistatud ning
kõrvaklappe.
Imiava kate Ärge käitage seadet kui imiava kate on kinnitamata.
Pikad juuksed Pikkade juuste õhu sissevõtuavasse sissetõmbamisoht.
Imur-puhuri torud Ärge käitage seadet siis, kui torud ei ole oma kohtadel.
Lõtv riietus Lõtvade riiete õhu sissevõtuavasse sissetõmbamisoht.
Bensiin ja õli
Kasutage pliivaba autobensiini, mille oktaanarv on 91 [(R + M)/2)] või
kõrgem. Seadet käitab 2-taktiline mootor, mis töötab bensiini ja 2-taktilise
õli seguga.
Hoidke kõrvalseisjad
eemal
Hoidke kõik kõrvalseisjad, eriti lapsed ja lemmikloomad töökohast
vähemalt 15 m kaugusele.
Rikošett Väljapaiskumise oht.
Järgnevad märksõnad ja selgitused on mõeldud selle toote kasutamisega seotud riskitasemete kirjeldamiseks.
SÜMBOL MÄRKSÕNA SELGITUS
OHT
Osutab ähvardavale ohuolukorrale, mille mittevältimine lõpeb surma või tõsise
vigastusega.
HOIATUS
Osutab võimalikule ohuolukorrale, mille mittevältimine võib lõppeda surma või
tõsise kehavigastusega.
ETTEVAATUST
Osutab võimalikule ohuolukorrale, mille mittevältimine võib lõppeda
väiksemate või mõõdukate kehavigastustega.
ETTEVAATUST
Märksõna ilma ohutussümbolita – osutab olukorrale, mis võib põhjustada
varakahju.
960413007-01.indd 184960413007-01.indd 184 2010/3/30 9:492010/3/30 9:49
185
Eesti(Originaaljuhendi tõlge)
FR EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI HU CS RU RO PL SL HR
ET
LT LV SK BG
NIMETUS
Joonis 1a
1. Alumine imitoru
2. Kogumiskott
3. Liitmiku põlv
4. Kiirusehoidik
5. Gaasihoob
6. Ülemine imitoru
7. Kütusepaagi kork
8. Starteri käepide
9. Õhuklapi hoob
10. Ülemine käepide
11. „Sisse/välja” - lüliti
12. Puhuri poolel asuv turvalüliti
13. Eeltäite kuppel
14. Imemisasendi käepide
Joonis 1b
15. Ülemine puhuritoru
16. Imiava katte kinnitusnupp
17. Imiava kate
18. Alumine puhuritoru
19. Imuri poolel asuv turvalüliti
Joonis 2
15. Ülemine puhuritoru
18. Alumine puhuritoru
19. Imuri poolel asuv turvalüliti
Joonis 3
2. Kogumiskott
3. Liitmiku põlv
Joonis 4
20. Kõrgendus
21. Kogumiskoti liitmiku põlve paigaldussuund
22. Fikseerimiskõrgend metallplaadist lüliti pistmikuga
Joonis 5
23. Kogumiskott
24. Imiava katte kinnituskruvi
25. Imiava katte kõrgend
17. Imiava kate
19. Imuri poolel asuv turvalüliti
Joonis 6
26. Imiava
27. Lukusti  ksaator
28. Imitoru
29. Imitoru kinnituskruvi
17. Imiava kate
19. Imuri poolel asuv turvalüliti
Joonis 7
8. Starteri käepide ja nöör
30. Käivitusjuhend
5. Gaasihoob
11. „Sisse/välja” - lüliti
9. Õhuklapi hoob
13. Eeltäite kuppel
Joonis 8
12. Puhuri poolel asuv turvalüliti
19. Imuri poolel asuv turvalüliti
Joonis 9
31. Õhudüüs
Joonis 10
4. Kiirusepiiraja
5. Gaasihoob
Joonis 11
12. Puhuri poolel asuv turvalüliti
19. Imuri poolel asuv turvalüliti
Joonis 12
32. Õhu ltri
kaas
33. Kaanenupu avamise ja sulgemise suund
Joonis 13
32. Õhu ltri kaas
34. Õhu lter
TEHNILISED ANDMED
TEHNILISED ANDMED
Mootori silindrimaht ................................................26 cm³
Õhu kiirus ...........................................................320 km/h
Õhu vooluhulk...................................................11 m
3
/min
Mass ........................................................................4,3 kg
Nimivõimsus .......................................................... 0,6 kW
Mootori kiirus (maks) .......................................9000 p/min
Mootori kiirus (tühikäigul).....................3000 – 4600 p/min
Helivõimsuse tase vastavalt standardile EN 15503:2009,
lisa A (puhur/imur)
Töötamise ajal ....................................... 83,3 / 82,8 dB(A)
Tühikäigu ajal ........................................ 72,4 / 71,1 dB(A)
Ekvivalentne müra A-kaalutud helirõhutase ......................
............................................................... 83,3 / 82,8 dB(A)
Helirõhu tase kasutaja töökohal (puhur/imur)
Töötamise ajal ....................................... 96,4 / 96,6 dB(A)
Tühikäigu ajal ........................................ 81,3 / 81,6 dB(A)
Ekvivalentne müra A-kaalutud helirõhutase ......................
............................................................... 88,7 / 88,9 dB(A)
Helirõhutaseme mõõtmismääramatus .................. 3 dB(A)
Vibratsiooni väärtus käepidemel vastavalt standardile EN
15503:2009, lisa B
Puhuri režiim (esikäepide/tagakäepide)
960413007-01.indd 185960413007-01.indd 185 2010/3/30 9:492010/3/30 9:49
186
Eesti(Originaaljuhendi tõlge)
FR EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI HU CS RU RO PL SL HR
ET
LT LV SK BG
Töötamise ajal ......................................... 1,63 / 1,57 m/s
2
Tühikäigu ajal .......................................... 0,80 / 0,78 m/s
2
Ekvivalentne vibratsiooni koguväärtus .... 0,96 / 0,93 m/s
2
Imemisrežiim (eesmine käepide/tagumine käepide)
Töötamisel ............................................... 1,63 / 1,60 m/s
2
Tühikäigu ajal .......................................... 0,80 / 0,76 m/s
2
Ekvivalentne vibratsiooni koguväärtus .... 0,96 / 0,93 m/s
2
Vibratsiooni mõõtmismääramatus ....................... 1,5 m/s
2
PUHUR-IMURI KASUTUSELEVÕTT
Vt joon 1a–1b.
Ohtuks töötamiseks tuleb tunda puhur-imuri tehnilisi
andmeid ja kasutusjuhiseid ning aru saada tehtavast
tööülesandest. Enne seadme kasutama hakkamist tutvuge
seadme kõikide kasutusomaduste ja ohutusreeglitega.
PUHURI TORU JA DÜÜSID
Puhuri toru saab kokku panna ja seadmele kinnitada ilma
tööriistu kasutamata.
TURVALÜLITID
Toode on varustatud turvalülititega. Seade käivitub vaid
siis, kui mõlemad metallkontaktid on turvalüliti sisse
lükatud. See vähendab riski, et on võimalik juhuslik
kokkupuude pöörlevate osadega.
KIIRUSEHOIDIK
Kiirusehoidik võimaldab puhurit kasutada ilma, et tuleks
gaasihooba vajutada. Mootori kiiruse aeglustamiseks
lükake kiirusehoidiku hooba ette.
LEHEKAABITSAGA DÜÜS
See düüs hõlbustab niiskete lehtede ärapuhumist. Sellega
saate puhumise ajal lehti ja prahti maast lahti kraapida.
MOOTOR
Puhur-imuril on võimas mootor silindrimahuga 26 cm³,
mis
on piisav jõulisteks puhumis- ja imemistöödeks.
START EASY™ – KÄIVITUSSÜSTEEM
Käivitussüsteem võimaldab mootori lihtsalt ja kiiresti
käivitada.
GAASIHOOB
Puhur-imurit saab kasutada igal kiirusel tühikäigust
täiskäiguni.
IMURI MULTŠIMISREŽIIM / SUMMUTI
Imur-puhurit saab ristpea-kruvikeerajaga lihtsalt
ümber
lülitada multšimisrežiimile.
KOGUMISKOTT
Kogumiskotti saab imur-puhurile lihtsalt kinnitada
kinnitusliitmiku abil.
IMEMISASENDI KÄEPIDE
See käepide võimaldab kasutajal teha imemistööd
mugavalt.
IMITORUD
Imitorusid saab puhur-imuri külge ühendada ristpea-
kruvikeerajat kasutades.
KOKKUPANEK
LAHTIPAKKIMINE
Seade on vaja enne kasutamist kokku panna.
Võtke seade ja tarvikud karbist ettevaatlikult välja.
Veenduge, et kõik pakkelehel olevad osad on
olemas.
HOIATUS
Ärge hakake seadet enne kasutama kui kõik
pakkelehel loetletud osad on lahtipakkimisel
ühendatud. Pakkelehel loetletud osad ei ole
tootja poolt koostatud ja see tuleb teha kasutajal.
Valesti kokkupandud seadme kasutamine võib
põhjustada raske kehavigastuse.
Vaadake seade põhjalikult üle, et veenduda tarne ajal
tekkida võinud mõrade või kahjustuste puudumises.
Ärge visake pakendit ära enne, kui te olete seadme
põhjalikult üle vaadanud ja olete saanud seda
rahuldavalt kasutada.
PUHURI TORUDE KOKKUPANEK
Vt joon 2.
Pange alumise toru ots ülemise toru otsa sisse.
Ühitage puhuri korpusel olevad
kseerimiskõrgendikud ülemise toru soontega,
lükake toru sisse ja seejärel tihendage pööramise
teel. Veenduge, et blokeerimislüliti on sellega
sisse lükatud ja rakendunud – seejärel on seade
tööks valmis. Kontrollige pärast esmakordset
kasutamist toru ühenduskindlust ja tehke vajadusel
järelpingutamine.
Sulgege imiava kattega, keerake katte kruvi kinni
ja veenduge, et katte metallkontaktid on lükatud
turvalüliti sisse.
Tõmmake liugur turvalülitist välja ja pöörake toru, et
see puhuri korpuse väljundavalt eemaldada.
KOGUMISKOTI PAIGALDAMINE
Vt joon 3 ja 4.
Eemaldage puhuritoru puhurilt, selleks tõmmake
metallkontakt välja, pöörake ja võtke toru seejärel
puhuri korpuselt maha.
Tõmmake prahikoti tõmbelukk lahti ja pange liitmiku
960413007-01.indd 186960413007-01.indd 186 2010/3/30 9:492010/3/30 9:49
187
Eesti(Originaaljuhendi tõlge)
FR EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI HU CS RU RO PL SL HR
ET
LT LV SK BG
põlv koti sisse nagu joonisel näidatud. Lükake
prahikoti liitmiku põlv tõmbeluku vastas asuvast avast
läbi. Liitmiku põlve jämedam ots peab paigaldamisel
jääma prahikoti sisse.
Ühitage prahikoti liitmiku muhvi ülemised kõrgendid
puhuri korpuse väljundava  ksaatoritega ja lükake
liitmiku põlv korpusele. Pöörake lukusti kohale,
suruge metallkontakt turvalüliti pilusse ja veenduge,
et lüliti on rakendunud ja tööks valmis.
Pöörake kogumiskotti nii, et õlarihm jääb ülespoole.
Enne seadme käivitamist kontrollige, et kogumiskoti
tõmbelukk on täielikult kinni tõmmatud.
IMITORUDE PAIGALDAMINE
Vt joon 5 ja 6.
HOIATUS.
Pöörleva tiiviku labad võivad põhjustada raske
kehavigastuse. Enne imiava katte avamist või
torude paigaldamist/vahetamist seisake mootor
ja alati veenduge, et tiiviku labad on seiskunud.
Ärge pange oma käsi ega mingeid esemeid
imitorudesse, kui torud on seadmele paigaldatud.
Imitorude paigaldamiseks tehke järgmist.
Liitke ülemine ja alumine imitoru kokku, selleks
ühitage  kseerimisnupud vastava avaga ülemisel
imitorul – sellega tekib lahtivõetamatu koost.
Vajutage lapikotsaga kruvikeerajaga imiava katte
ksaatorile ja keerake kruvid lahti, et avada imiava
kate.
Ühitage korpusel olevad nupud toruga.
Kinnitage ülemine imitoru puhuri korpusele
kruvidega. Veenduge, et imitoru metallkontakt on
turvalüliti sisse lükatud.
Imitorude eemaldamiseks tehke järgmist.
Keerake ülemise imitoru kinnituskruvid vastupäeva
lahti.
Võtke imitoru puhuri korpuselt maha.
Sulgege imiava kattega ja kinnitage kruvidega.
KASUTAMINE
MÄRKUS: Seadmel on turvalüliti puhumis- ja
imemisavade külgedel. Seade käivitub vaid siis, kui
mõlemad metallkontaktid on turvalüliti sisse lükatud.
Kui seade töötab imemisrežiimis (joonis 8), siis peavad
puhumistorul ja luugil olevad metallkontaktid vastavatesse
turvalülititesse olema sisse lükatud. Kui seade töötab
imemisrežiimis (joonis 11), siis peavad vahetorul ja
imemistorul olevad metallkontaktid vastavatesse
turvalülititesse olema sisse lükatud.
HOIATUS.
Ärge muutuge hooletuks, vaatamata sellele,
et seadet tunnete. Pidage meeles, et murdosa
sekundist piisab, et saada raske kehavigastus.
HOIATUS.
Ärge kasutage masinat avatud akende läheduses.
HOIATUS.
Kandke alati küljekaitsega prille, mis vastavad
standardi ANSI standardi Z87.1 nõuetele,
kasutage ka kuulmiskaitsevahendeid. Muidu
võivad väljapaiskuvad võõrkehad silma sattuda
või põhjustada mõne teise raske vigastuse.
KASUTUSOTSTARVE
Seda tööriista võib kasutada järgmiseks otstarbeks:
lehtede ja muu prahi koristamiseks murult,
lehtede ja okste koristamiseks terassidelt ja
käiguteedelt,
lehtede äraimemiseks murult.
KÜTUSESEGU
Seadet käitab 2-taktiline mootor, mis töötab bensiini ja
2-taktilise õli seguga. Segu vahekord peab olema 50:1.
MÄRKUS. Soovitame kasutada AINULT Ryobi kütusesegu
(exact mix) või õli “G”.
KÜTUSESEGU VALMISTAMINE
Kasutage puhast bensiinikindlat nõud.
Segage 2-taktilise mootori õli etüleerimata bensiiniga,
nagu on õlipakendil märgitud.
Mootor on ette nähtud kasutamiseks pliivaba
autobensiiniga, mille oktaanarv on 91 [(R + M)/2)] või
kõrgem. Ärge kasutage automootori õli ega 2-taktilise
paadimootori õli.
MÄRKUS: Enamik kütusesegusid on värsked kuni 30
päeva. ÄRGE SEGAGE VALMIS suuremat kogust kui
vajate 30 päeva jooksul.
2-TAKTILISE MOOTORI KÜTUSESEGU (50:1)
BENSIIN ÕLI
1 US gal 2,6 untsi
1 liiter 20 cm³ (20 ml)
TANKIMINE
HOIATUS.
Bensiin on väga kergesti süttiv ja plahvatusohtlik.
Bensiinist tekkiv tulekahju võib tekitada teile ja
kõrvalseisjatele põletust. Enne tankimist lülitage
960413007-01.indd 187960413007-01.indd 187 2010/3/30 9:492010/3/30 9:49
188
Eesti(Originaaljuhendi tõlge)
FR EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI HU CS RU RO PL SL HR
ET
LT LV SK BG
mootor välja. Ärge mingil juhul tankige siis
kui mootor töötab või on kuum. Enne mootori
käivitamist minge tankimiskohast vähemalt 9
meetri kaugusele. Ärge tankimise ajal suitsetage
ega kasutage lahtist leeki või tekitage sädemeid.
Selle hoiatuse eiramine võib põhjustada teile
tõsiseid vigastusi.
Saastumise vältimiseks pühkige kütusepaagi korgi
ümbrus puhtaks.
Keerake kork aeglaselt lõpuni lahti.
Valage kütusesegu ettevaatlikult paaki.
Enne kütusepaagi korgi tagasikeeramist kontrollige
selle tihend üle.
Pange kork oma kohale tagasi ja keerake päripäeva
tihedalt kinni.
Pühkige mahasattunud kütus ära.
Enne mootori käivitamist minge tankimiskohast
vähemalt 9 meetri kaugusele.
MÄRKUS. Pärast esimest käivitamist eralduv suits on
normaalne nähtus.
HOIATUS.
Kontrollige, kas on lekkeid. Lekkiv kütusepaagi
kork on tuleohtlik ja see tuleb kohe asendada.
Kõrvaldage leke enne töö alustamist kohe, kui
olete selle avastanud. Muidu võite saada raske
kehavigastuse.
HAPNIKUGA RIKASTATUD KÜTUS
ÄRGE KASUTAGE BENSIINI E85. SELLE
KASUTAMISEL KAOTAB GARANTII KEHTIVUSE.
MÄRKUS. Kütusesüsteemi vigastumine või tootluse
langemine, mis on tingitud hapnikuga rikastatud kütuse
lubamatus koguses kasutamisest, ei ole garantiiga
kaetud.
Etanool. Ei ole lubatud kasutada bensiini, mis sisaldab
kuni 10 mahuprotsenti etanooli (tavatähis: E10) või 15%
mahuprotsenti etanooli (tavatähis: E15). Ärge kasutage
bensiini E85.
KÄIVITAMINE JA PEATAMINE
Vt joonist 7.
Külma mootori käivitamiseks tehke järgmist.
ÄRGE VAJUTAGE gaasihoovale enne kui mootor on
käivitunud ja töötab.
Asetage puhur-imur tasasele, paljale pinnale.
ANDKE KÜTUST ETTE, selleks vajutage 7 korda
kütuse etteande kuplile.
SEADKE õhuklapi hoob asendisse „START”.
TÕMMAKE starterinöörist kuni mootor käivitub.
MÄRKUS. Gaasihoova vajutamine ja vabastamine jätab
õhuklapi TÖÖASENDISSE.
Sooja mootori käivitamiseks tehke järgmist.
TÕMMAKE starterinöörist kuni mootor käivitub.
Mootori peatamiseks tehke järgmist.
Mootori seiskamiseks vajutage lülitile „0” kuni mootor
seiskub.
Vt joon 8 ja 9.
HOIATUS.
Ärge pange imur-puhurit prahi peale või kruusasele
pinnasele. Praht võidakse imeda ventilaatori
sissetõmbeavadesse ja sellega põhjustada
seadme vigastumise ning raske kehavigastuse.
Prahi eemalepaiskumise vältimiseks puhuge ringi
ümber prahihunniku servade. Ärge mingil juhul
puhuge prahihunniku keskele.
Kasutage seadet mõistlikul ajal, mitte varahommikul
ja hilisõhtul, et inimesi mitte häirida. Pidage kinni
kohaliku omavalitsuse eeskirjadest öörahu kohta.
Mürataseme alandamiseks ärge töötage mitme
samasuguse seadmega üheaegselt ja töötage
puhuriga minimaalse kiirusega. Nii on võimalik
alandada ka vibratsioonitaset.
Hoidke kokku vett, kasutades aiavarustuse –
veerennid, piirded, käigurajad, grillid, verandad ja
piirdeaiad – puhastamiseks puhurit, selle asemel et
neid pesta.
Kontrollige oma seade enne töö alustamist
üle, pöörake erilist tähelepanu summutile, õhu
sisenemisavadele ja õhu ltritele.
Enne puhumise alustamist kasutage reha ja harja.
Tolmused kohad tuleb võimaluse korral enne
puhastamist niisutada.
Prahi ohutuks ärapuhumiseks hoidke tähelepanu
all lapsi, lemmikloomi, avatud aknaid ja äsjapestud
autosid.
Hoidke puhurit käes nagu näidatud joonisel 9, et
õhuvool oleks võimalikult maapinna lähedal.
Pärast kasutamist tuleb imur-puhur ja muud seadmed
PUHASTADA! Andke praht ära nõuetekohaseks
jäätmekäitluseks.
Puhuri düüsil on erikonstruktsioon, mis hõlbustab
niiskete, kinnikleepunud lehtede ärapuhumist.
Sellega saate puhumise ajal lehti ja prahti maast
lahti kraapida.
KIIRUSEHOIDIK
Vt joonist 10.
Kiirusehoidik võimaldab puhurit kasutada ilma, et oleks
vaja gaasihooba vajutada.
Kiirusehoidiku kasutamine.
Tõmmake kiirusehoidiku hooba tagasi, enda suunas
ja jätke see soovitud gaasisätte asendisse.
960413007-01.indd 188960413007-01.indd 188 2010/3/30 9:492010/3/30 9:49
189
Eesti(Originaaljuhendi tõlge)
FR EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI HU CS RU RO PL SL HR
ET
LT LV SK BG
Kiirusehoidiku vabastamiseks lükake juhthoob
ettesuunas, kuni piirasendini.
IMURI KASUTAMINE
Vt joonist 11.
HOIATUS.
Imur-puhuri summutipoolne osa kuumenevad
pinnad tuleb kehast eemal hoida. Muidu võite
saada raske kehavigastuse.
Paigaldage imitorud ja kogumiskott. Juhinduge
juhendi paigaldamist kirjeldavast osast.
Käivitage puhur. Juhinduge käivitamist ja
seiskamist kirjeldavast osast.
Seadke kogumiskoti õlarihm üle oma parema õla.
Hoidke ülakäepidemest vasaku käega ja imiasendi
käepidemest parema käega.
Liigutage imur-puhurit küljelt-küljele piki prahihunniku
välisserva. Ummistumise vältimiseks ärge pange
imitoru vahetult prahihunniku sisse.
Hoidke mootorit kõrgemal kui imitoru sisendots.
Kallakul töötamisel hoidke imitoru alati languse
suunas.
Kasutajale kehavigastuste ja seadme vigastuste
vältimiseks ärge püüdke sisse imeda kive,
klaasikilde, pudeleid ja teisi sarnaseid esemeid.
Kui imitoru ummistub, siis seisake mootor, veenduge
et tiiviku labad on seiskunud ja kõrvaldage seejärel
takistus.
Võtke imitorud maha ja puhastage puhuri ventilaatori
korpus. Võtke kogumiskott maha ja puhastage toru.
Toru puhastamiseks kogu pikkuses võib olla vaja
kasutada väikest varrast või keppi. Veenduge, et
enne imitorude taaspaigaldamist on kogu praht
eemaldatud.
HOOLDUS
HOIATUS.
Hooldamisel tuleb kasutada ainult samaseid
asendusosi. Muude osade kasutamine võib
tekitada ohuolukorra ja põhjustada seadme
vigastumise.
HOIATUS.
Kandke alati küljekaitsega prille, mis vastavad
standardi ANSI standardi Z87.1 nõuetele,
kasutage ka kuulmiskaitsevahendeid. Muidu
võivad väljapaiskuvad võõrkehad silma sattuda
või põhjustada mõne teise raske vigastuse.
HOIATUS.
Lülitage enne masina kontrollimist, puhastamist
või hooldamist mootor välja, oodake kõikide
liikuvate osade seiskumist, eemaldage
süüteküünla juhe ja liigutage see süüteküünlast
eemale. Nende juhiste eiramine võib põhjustada
raskeid kehavigastusi või varakahju.
ÜLDHOOLDUS
Vältige plastosade puhastamisel lahustite kasutamist.
Enamik plaste on kaubandusvõrgust saadaolevate
erinevate lahustite suhtes tundlikud ja võivad nende mõjul
kahjustada saada. Mustusest, tolmust, õlist, määrdest jne
puhastamiseks kasutage puhast riidelappi.
HOIATUS.
Ärge laske seadme plastosadel mitte mingil
hetkel sattuda kontakti pidurivedeliku, bensiini,
naftapõhiste ainete, immutusõlidega jne.
Kemikaalid võivad plaste rikkuda, nõrgendada
või neile hävitavalt mõjuda, mis võib põhjustada
raske kehavigastuse.
Siinkohal kirjeldatud reguleerimis- ja remonttöid võite teha
ise. Muude parandustööde tegemiseks
viige imur-puhur
volitatud teenindustöökotta.
ÕHUFILTRI PUHASTAMINE
Vt joon 12 ja 13.
Maksimaalse tootluse ja tööea saavutamiseks hoidke
õhu lter puhas.
Eemaldage õhu lter, pöörates vastupäeva lahti
kinnituskruvi, vajutades kergelt kaanele.
Peske  lter puhta veega puhtaks.
Väänake  ltrit seni, kui liigne vesi on eemaldatud.
Pange  lter oma kohale tagasi.
Pange mootori õhu ltri kaas oma kohale tagasi.
Kinnitage kaas kinnituskruvi päripäeva keerates.
VÄLJALASKEAVA, SUMMUTI JA SÄDEMEPÜÜDJA
PUHASTAMINE
MÄRKUS. Sõltuvalt kasutatava bensiini margist, õli
margist ja sisaldusest segus ja/või töötingimustest, võib
väljalasketorusse, sumbutisse ja/või
sädemepüüdjasse
ladestuda süsiniku osakesed. Kui märkate mootori
võimsuskadu, siis on vaja võimsuse taastamiseks need
ladestused eemaldada. Soovitame lasta see hooldustöö
teha väljaõppinud hooldustöötajatel.
Sädemepüüdurit tuleb puhastada iga 50 töötunni järel
või kord aastas, et tagada seadme nõuetekohane
võimsus. Sädemepüüdur võib olenevalt seadme mudelist
asuda erinevates kohtades. Sädemepüüduri asukoha
kindlakstegemiseks pöörduge lähima edasimüüja poole.
HOIATUS.
Tuleohu vältimiseks ärge töötage puhur-imuriga,
millel on sädemepüüdur paigaldamata.
960413007-01.indd 189960413007-01.indd 189 2010/3/30 9:492010/3/30 9:49
190
Eesti(Originaaljuhendi tõlge)
FR EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI HU CS RU RO PL SL HR
ET
LT LV SK BG
KOGUMISKOTT
Mustunud kogumiskott põhjustab tootluse langust. Koti
puhastamiseks pöörake see pahupidi ja kloppige puhtaks.
Vähemalt kord aastas peske kott seebivees puhtaks.
KÜTUSEPAAGI KORK
HOIATUS.
Lekkiv kütusepaagi kork on tuleohtlik ja see tuleb
kohe asendada.
Kütusepaagi korgis on mittehooldatav  lter ja klapp.
Ummistunud  lter võib põhjustada mootori võimsuse
langemise. Kui mootori võimsus kütusepaagi korgi
lõdvendamisel suureneb, siis võib selle klapp olla rikkis
või  lter ummistunud. Pange kork oma kohale tagasi ja
keerake käega kinni.
SÜÜTEKÜÜNLA ASENDAMINE
Mootoril võib kasutada süüteküünalt Ryobi AC00160,
Champion RCJ-6Y või NGK BPMR7A ja elektroodivahe
peab olema 0,025 tolli. Kasutage õiget marki küünalt ja
vahetage seda kord aastas.
SEADME HOIUSTAMINE
Puhastage seade põhjalikult. Hoidke seadet töö
vaheaegadel kuivas, hästiventileeritavas kohas,
mis on lastele juurdepääsmatu. Hoidke eemal
korrodeerivatest ainetest, nagu aiakemikaalid ja
sulatussoolad.
Bensiini käitlemisel ja hoiustamisel pidage kinni ISO-
standardite ning kasutuskohal kehtivatest nõuetest.
Seadme hoiustamisel üle 1 kuu:
Tühjendage kütusepaak bensiinikindlasse nõusse.
Laske mootoril töötada kuni see seiskub.
RIKKEOTSING
Ilming Võimalik põhjus Lahendus
Mootor ei käivitu
Paagis puudub kütus.
Süüteküünal on lühistunud või
saastunud.
Süüteküünal on rikkis
(portselanisolaator on pragunenud või
elektrood vigastatud).
Süütejuhe on lühises, katkenud või ei
ole süüteküünlale ühendatud.
Süütesüsteem on rikkis.
Tankige kütust.
Asendage süüteküünal.
Asendage süüteküünal.
Asendage süüteküünla juhe või ühendage
see süüteküünlale.
Pöörduge volitatud hoolduskeskuse poole.
Mootorit on raske käivitada
Bensiinis on vett või on kütusesegu
vananenud.
Kütuses on liiga palju õli.
Küttesegu on liiga lahja või liiga rikas.
Süüteküünla säde on nõrk.
Dreenige kütusesüsteem ja täitke paak
värske kütusega.
Dreenige ja tankige õiges vahekorras
kütusesegu.
Reguleerige õhuklapp välja.
Pöörduge volitatud hoolduskeskuse poole.
Mootor ei arenda võimsust Õhu lter on ummistunud.
Peske õhu lter puhtaks. Juhinduge
käesoleva kasutusjuhendi õhu ltri
puhastamise osast.
Mootor kuumeneb üle Kütusesegus on liiga palju õli.
Segage kütus vastavalt käivitust käsitlevate
juhiste kohaselt.
960413007-01.indd 190960413007-01.indd 190 2010/3/30 9:492010/3/30 9:49
OMEJENA GARANCIJA
(PREVOD ORIGINALNIH NAVODIL)
TTI jami, za svoje izdelke za zunanjo uporabo, skladno s spodnjimi
omejitvami, jami da bodo 24 mesecev od prvega nakupa brez napak
v materialu ali izdelavi. Prosimo, da shranite svoj raun kot dokazilo o
nakupu.
Ta garancija se nanaša na osebno in ne-komercialno uporabo izdelka.
Garancija ne krije škode ali odgovornosti zaradi napane uporabe, zlorabe,
nesrenih ali nehotenih dejanj uporabnika, nepravilnega rokovanja, uporabe
brez razloga, malomarnosti ter okvar, nastalih zaradi nesledenja postopkom,
navedenih v tem prironiku, poskusom popravil s strani neusposobljenih
oseb, nepooblašenega popravila, predelave, ter uporabe pripomokov
in/ali dodatkov, ki niso posebej priporoeni s strani pooblašene stranke.
Ta garancija ne zajema jermenov, šetk, vrek, žarnic ali katerega koli
dela, ki je predmet obrabe in je v garancijskem obdobju zanj predpisana
zamenjava. Razen, e ni posebej zagotovljeno s pristojno zakonodajo,
ta garancija ne krije stroškov prevoza ali potrošnih elementov, kot so
varovalke.
Ta omejena garancija postane neveljavna, e so originalne oznake
(blagovna znamka, serijska številka, itd.) na izdelku izbrisane, popravljene
ali odstranjene, oziroma, e izdelek ni bil kupljen pri pooblašenem trgovcu
ali bil prodan KAKRŠEN JE in/ali Z VSEMI NAPAKAMI.
Glede na pristojno lokalno zakonodajo, so dolobe te omejene garancije
nadomestilo ostalim pisnim garancijam, navedenim ali tihim, pisnim ali
ustno izraženim, vkljuujo tudi vsakršno garancijo v zvezi s PRODAJO
IN STANJEM BLAGA ZA POSAMEZNI NAMEN. V NOBENEM PRIMERU
NISMO ODGOVORNI ZA POSEBNE, NESRENE, POSLEDINE ALI
NEHOTENE POŠKODBE. NAŠA NAJVIŠJA ODGOVORNOST NE SME
PRESEGATI DEJANSKE VREDNOSTI NAKUPA IZDELKA.
Ta garancija je veljavna le znotraj Evropske unije, v Avstraliji in Novi
Zelandiji. Zunaj teh obmoij se za podrobnosti o garanciji prosimo
obrnite na pooblašenega Ryobijevega trgovca.
OGRANIENO JAMSTVO
(PRIJEVOD IZVORNIH UPUTA)
TTI jami da ovaj proizvod za upotrebu na otvorenom nema grešaka
u materijalu ili izradi za razdoblje od 24 mjeseca od dana kupnje od
izvornog dobavljaa, uz niže navedena ogranienja.
Ovo jamstvo primjenjivo je samo kada se proizvod koristi za osobne
i nekomercijalne namjene. Ovo jamstvo ne pokriva štetu ili odgovornost
proizašle iz /zbog krive upotrebe, nasilne primjene, sluajnih ili namjernih
djelovanja korisnika, nepravilnog rukovanja, nerazumne uporabe, nemara,
propusta korisnika da se pridržava postupaka za rukovanje navedenih
u korisnikom priruniku, pokušaja popravaka od strane nekvalificirane
osobe, neovlašteno popravljanje, izmjene ili upotreba dodatne opreme i/ili
prikljuaka koji nisu izriito preporueni od ovlaštene strane.
Ovo jamstvo ne pokriva remenje, etke, vree, sijalice ili neki drugi dio
koji zbog uobiajenog trošenja i habanja zahtijeva zamjenu za vrijeme
trajanja jamstva. Ukoliko nije posebno predvieno važeim zakonom,
ovo jamstvo ne pokriva troškove prijevoza ili potrošne dijelove kao što
su osigurai.
Ovo je jamstvo nevažee ako je originalna identifikacijska oznaka
proizvoda (zaštitni znak, serijski broj, itd.) postala neitljiva, promijenjena
ili uklonjena ili ako proizvod nije nabavljen od ovlaštenog preprodavaa, ili
ako je proizvod prodan KAKAV JEST i /ili SA SVIM GREŠKAMA.
Podložno svim primjenjivim lokalnim odredbama, propisi ovog
ogranienog jamstva služe umjesto bilo kakvog drugog pisanog jamstva,
izriito navedenog ili podrazumijevanog, pisanog ili izreenog, ukljuujui
jamstvo NA UTRŽIVOST ILI PRIKLADNOST ZA NEKU POSEBNU
NAMJENU. NI U KOJEM SLUAJU NEEMO BITI ODGOVORNI
ZA SPECIJALNA, SLUAJNA, POSLJEDINA ILI SPOREDNA
OŠTEENJA. NAŠA MAKSIMALNA ODGOVORNOST NE PRELAZI
STVARNU CIJENU KOJU STE PLATILI ZA OVAJ PROIZVOD.
Ovo jamstvo važi samo za Europsku uniju, Australiju i Novu Zeland.
Izvan tih podruja, molimo kontaktirajte svog zastupnika za Ryobi
kako biste ustanovili vrijedi li neko drugo jamstvo.
PIIRATUD GARANTII
(ORIGINAALJUHENDI TÕLGE)
TTI garanteerib, et sellel tootel ei ilmne 24 kuu jooksul alates algsele
ostjale müümisest materjali- või töötlemisdefekte, arvestades
järgmisi piiranguid. Palun hoidke alles toote ostuarve, et tõendada
ostukuupäeva.
Käesolev garantii kehtib ainult siis, kui toodet kasutatakse
isiklikuks otstarbeks, mitte kaubanduslikel eesmärkidel. Käesolev
garantii ei hõlma vigastusi või vastutust juhtudel, kui seadet on kasutaja
poolt mittesihipäraselt või vääralt kasutatud või on toode kasutaja
tegevuse tulemusena sattunud õnnetusse või avariisse või on seadet
valesti, ebamõistlikult või hoolimatult käsitletud. Samuti ei kehti garantii
siis, kui seadme kasutusjuhendis ettenähtud tööprotseduure on eiratud,
seadet on püütud väljaõppeta töötajate poolt remontida, tehtud on
lubamatuid remonttöid, muudatusi või on kasutatud tarvikuid ja/või
lisaseadmeid, mis ei ole volitatud isiku poolt spetsiaalselt soovitatud.
Käesolev garantii ei kehti rihmadele, harjadele, kottidele, pirnidele või
muudele loomulikult kuluvatele osadele, mida on vaja garantiiaja jooksul
vahetada. Välja arvatud asjakohaste seadustega määratud juhtudel,
ei kata käesolev garantii transportkulusid või kulutarvikuid, näiteks
sulavkaitsmeid.
Käesolev piiratud garantii ei kehti, kui toote originaaltähised (kaubamärk,
seerianumber jne) on kahjustatud, muudetud või eemaldatud või toode ei
ole ostetud volitatud edasimüüja käest või kui toode on müüdud OSTJA
RISKIL ja/või OSTJAT ON RIKETEST TEAVITATUD.
Sõltuvalt kõikidest kehtivatest seadustest, kehtivad selle piiratud garantii
sätted muude kirjalike garantiide asemel, hoolimata sellest, kas need on
selgesõnaliselt väljendatud või eeldatavad, kirjalikud või suulised, kaasa
arvatud igasugune KAUBANDUSLIK VÕI ERIOTSTARBELE SOBIVUSE
garantii. MITTE MINGITEL JUHTUDEL EI VASTUTATA TOOTJA
ERIJUHTUMIL VÕI JUHUSLIKULT KAASNEVATEST OLUDEST VÕI
AVARIIST TINGITUD KAHJUDE EEST. TOOTJA MAKSIMAALNE
VASTUTUS EI ÜLETA SELLE TOOTE EEST TASUTUD TEGELIKKU
HINDA.
Käesolev garantii kehtib ainult Euroopa Liidu riikides, Austraalias
ja Uus-Meremaal. Väljaspool neid riike võtke palun ühendust Ryobi
volitatud edasimüüjaga, et määrata teiste garantiide kehtivus.
HR
SL
ET
960413007-01.indd 235960413007-01.indd 235 2010/3/30 9:492010/3/30 9:49