Oleo-Mac BV 162 Omaniku manuaal

Tüüp
Omaniku manuaal
BV 162
(61.3 cm
3
)
HANDBOK FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL
YTTÖ- JA HUOLTO-OPAS
BRUGER- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING
BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSVEILEDNING
S
FIN
DK
N
Mod. 56520128 - Feb/2006 - CENTROFFSET - Printed in Italy
2
INLEDNING
Ta inte blåsaren i bruk förrän du har läst igenom denna handbok ytterst
noggrant. Det är en förutsättning för att kunna använda blåsaren på
korrekt sätt och förhindra olyckor. I denna handbok finns förklaringar till
de olika komponenternas funktioner och de anvisningar som krävs för att
kunna göra nödvändiga kontroller och underhåll.
OBS. Beskrivningarna och illustrationerna som finns i denna
handbok är inte strängt förpliktande. utan tillverkaren förbehåller sig
rätten att göra ändringar på maskinen utan att från gång till gång
anpassa innehållet i handboken.
JOHDANTO
Lue tämä opas huolellisesti ennen työskentelyn aloittamista, jotta osaat
käyttää puhallinta oikein ja vältät tapaturmat. Oppaassa kuvataan miten
eri osat toimivat ja annetaan ohjeet tarkistuksia ja huoltoa varten.
HUOMAA Tämä oppaan teksti ja kuvat ovat viitteellisiä. Valmistaja
pidättää oikeuden suorittaa muutoksia sitoutumatta päivittämään
opasta jokaista muutosta varten.
INDLEDNING
For at kunne anvende blæseren korrekt og undgå ulykker, må man ikke
starte arbejdet uden først at have læst denne vejledning omhyggeligt I
denne vejledning findes forklaringer på funktionen af de forskellige
komponenter samt vejledning i de nødvendige kontroller og i
vedligeholdelsen.
NB: Beskrivelserne og illustrationerne i dette hæfte er kun
vejledende. Firmaet forbeholder sig retten til at foretage ændringer
uden forpligtelse til også at opdatere vejledningen fra gang til gang.
INNLEDNING
For korrekt bruk av blåseren og for å unngå ulykker, er det viktig at du
ikke starter arbeidet før du har lest denne bruksanvisningen nøye. Denne
bruksanvisningen forklarer hvordan de enkelte delene fungerer. Du
finner også informasjon om nødvendige kontroller og vedlikehold.
NB! De beskrivelser og bilder du finner i denne bruksanvisningen
kan være gjenstand for små avvik. Produsenten forbeholder seg
retten til å foreta eventuelle endringer på produktet uten hver gang
å måtte oppdatere denne bruksanvisningen.
VARNING – Om blåsaren används på korrekt sätt är
den ett snabbt, bekvämt och effektivt arbetsredskap.
Om den däremot används på felaktigt sätt eller utan
erforderlig försiktighet kan den bli ett farligt redskap.
Följ noggrant säkerhetsreglerna i handboken så att ditt
arbete alltid kan ske på tillfredsställande och säkert
sätt.
1. Blåsaren får endast användas av vuxna personer som
känner till reglerna för hur blåsaren skall användas och
har god kondition och hälsa.
2. Använd inte blåsaren när du är trött eller efter att ha
intagit alkohol, droger eller medicin.
3. Bär alltid skyddshandskar, skyddsglasögon och
hörselskydd. Bär aldrig halsdukar, armband eller annat
som kan fastna i fläkthjulet.
4. Låt inga andra personer vistas i riskområdet runt
blåsaren när du startar den och under användningen.
5. Observera de olycksförebyggande föreskrifterna
utfärdade av respektive kategoriassociation.
6. Se till att du står stabilt, säkert när du använder
blåsaren.
7. Ha motorn avstängd och stå långt från värmekällor när
du fyller bränsletanken. Rök inte när du tankar. Ta inte
av bränsletankens lock när motorn är på. Om bränsle
spills ut medan du tankar, flytta blåsaren minst 3 meter
innan du startar den.
8. Rikta inte luftflödet mot personer eller djur.
9. Använd blåsaren på väl ventilerade platser. Använd
den inte där risk för explosion föreligger, i stängda
utrymmen eller i närheten av lättantändliga substanser.
10. Kontrollera blåsaren varje dag för att vara säker på att
säkerhetsanordningar och andra anordningar är
funktionsdugliga.
11. Sätt upp långt hår och skydda håret med (exempelvis
ett hårnät).
12. Arbeta inte med en blåsare som är skadad, dåligt
reparerad, fel monterad eller godtyckligt justerad. Ta
inte bort någon säkerhetsanordning och se till att inga
säkerhetsanordningar skadas eller blir overksamma.
13. Förvara denna handbok med omsorg och läs den före
varje användning.
14. Följ alltid våra instruktioner i samband med underhåll.
15. Gör inga ingrepp eller reparationer som inte ingår i det
normala underhållet på egen hand. Vänd dig alltid till
en specialiserad och auktoriserad serviceverkstad.
16. Använd inte blåsaren innan du har instruerats om dess
användning.
17. Det är förbjudet att anbringa ett annat fläkthjul på
blåsaren än det som levereras av tillverkaren. Det är
inte tillåtet att använda andra funktionsenheter
eftersom dessa ökar olycksrisken.
18. Lämna in blåsaren till återförsäljaren när den skall
skrotas. Kasta den inte i naturen. Återförsäljaren tar
hand om blåsaren på korrekt sätt.
19. Låt endast personer som har fackkunskap och
kännedom om blåsarens funktion och användning få
använda maskinen. Överlämna även Handboken med
bruksanvisningar till personer som skall använda
blåsaren. Handboken skall läsas innan arbetet
påbörjas.
20. Starta aldrig maskinenutan fläkthjul. Detta kan
orsaka betydande skador på motordelar och
omgående göra garantin ogiltig.
21. Använd inte blåsaren i närheten av elektriska
apparater.
22. Hindra eller stäng inte luftintaget till fläkthjulet.
23. För inte in händerna i närheten av fläkthjulet och gör
inget underhåll när motorn är på.
24. Använd inte bränsle (blandning) för rengöring.
25. Lossa alltid tändstiftshylsan vid underhåll, rengöring
och reparationer. Använd handskar vid rengöring av
fläkthjulet.
26. Stöt inte och forcera inte bladen på fläkthjulet; arbeta
inte med ett skadat fläkthjul.
27. Montera inte fläkthjulet på andra motorer eller
motoriseringar.
28. Förvara blåsaren på en torr plats, upplyft från marken
och med tom tank.
29. Ha motorn avstängd när du transporterar blåsaren.
Svenska
SÄKERHETSREGLER
S
FIN
DK
N
3
HUOMIO - Oikein käytettynä puhallin on nopea, kätevä
ja tehokas työkalu. Jos sitä käytetään väärin tai jos
tarpeelliset varotoimet laiminlyödään, se saattaa olla
vaarallinen. Noudata aina alla olevia ja koko oppaan
sisältämiä turvaohjeita, jotta työnteko sujuu mukavasti
ja turvallisesti.
1. Vain hyväkuntoiset, käyttöohjeet tuntevat aikuiset
saavat käyttää puhallinta.
2. Älä käytä puhallinta, jos olet väsynyt tai alkoholin,
huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen alainen.
3. Käytä aina käsineitä, suojalaseja ja kuulonsuojaimia.
Älä käytä huiveja, rannekkeita tai muita
vaatekappaleita, jotka saattavat tarttua laitteen
pyörivään osaan.
4. Älä anna kenenkään oleskella puhaltimen toiminta-
alueella sen käynnistämisen tai käytön aikana.
5. Noudata alan järjestöjen tapaturmantorjuntamääräyksiä.
6. Työskentele aina tukevassa ja turvallisessa
asennossa.
7. Täytä polttoainesäiliö etäällä lämmönlähteistä ja
moottori sammutettuna. Älä tupakoi polttoaineen
täyttämisen aikana. Älä poista polttoainesäiliön korkkia
moottorin ollessa käynnissä. Jos polttoainetta valuu
ulos täytön aikana, siirrä puhallinta ainakin 3 metriä
ennen kuin käynnistät sen.
8. Älä suuntaa ilmavirtaa kohti henkilöitä tai eläimiä.
9. Käytä puhallinta vain hyvin tuuletetussa tilassa. Älä
käytä laitetta räjähdysalttiilla alueella, suljetussa tilassa
tai tulenarkojen aineiden läheisyydessä.
10. Tarkista puhallin päivittäin ja varmista, että jokainen
osa, liittyipä se turvallisuuteen tai ei, toimii
moitteettomasti.
11. Sido pitkät hiukset kiinni (käytä esimerkiksi
hiusverkkoa).
12. Älä käytä vahingoittunutta, huonosti korjattua, huonosti
koottua tai itse muutettua puhallinta. Älä irrota,
vahingoita tai poista käytöstä mitään turvalaitetta.
13. Säilytä tämä opas huolella ja lue se aina ennen laitteen
PAS PÅ - Blæseren er, hvis den anvendes korrekt, et
hurtigt, effektivt og praktisk stykke arbejdsværktøj.
Hvis den derimod anvendes ukorrekt eller uden de
nødvendige forholdsregler, kan den blive et meget
farligt redskab. For at arbejdet kan forblive behageligt
og sikkert skal man nøje overholde
sikkerhedsforskrifterne i det følgende og rundt
omkring i vejledningen.
1. Blæseren må udelukkende anvendes af voksne
personer i god fysisk form og med kendskab til
reglerne for brug.
2. Brug aldrig blæseren ved fysisk træthed eller under
påvirkning af alkohol, narkotiske midler eller
lægemidler.
3. Bær altid beskyttelseshandsker, briller og hjelm. Bær
ikke tørklæder, armbånd eller beklædning, der kan
hænge fast i svinghjulet.
4. Tillad ikke andre, specielt ikke børn, at opholde sig
inden for blæserens aktionsradius under start og brug.
5. Overhold sikkerhedsforskrifterne, der er udsendt af de
respektive brancheorganisationer.
6. Arbejd altid i en stabil og sikker position.
7. Påfyld brændstof langt fra varmekilder og med
standset motor. Ryg aldrig under påfyldningen. Fjern
ikke dækslet på brændstoftanken med motoren
kørende. Hvis der skulle blive spildt brændstof under
påfyldningen, skal blæseren flyttes mindst 3 meter
væk, før den startes.
8. Vend ikke luftstrålen mod personer eller dyr.
9. Brug kun blæseren på steder med god udluftning. Brug
ikke blæseren i eksplosiv atmosfære, lukkede rum eller
i nærheden af brandfarlige materialer.
10. Kontrollér blæseren dagligt for at sikre, at alle
sikkerheds- og andre mekanismer fungerer korrekt.
11. Saml langt hår i nakken, og dæk det til (f.eks. med et
hårnet).
12. Arbejd aldrig med en beskadiget blæser eller en dårligt
repareret, dårligt monteret eller tilfældigt ændret
blæser. Ingen sikkerhedsmekanisme må fjernes,
käytön aloittamista.
14. Noudata aina huolto-ohjeita.
15. Suorita vain tavallinen huolto, älä koskaan tee muita
toimenpiteitä tai korjauksia. Käytä vain valtuutettua
erikoiskorjaamoa.
16. Älä käytä puhallinta ennen kuin olet oppinut
käyttämään sitä oikein.
17. Muiden kuin valmistajan toimittamien siivikoiden
asentaminen puhaltimen voimanottoon on kielletty.
Muiden yksiköiden käyttäminen ei ole sallittua, ne
lisäävät tapaturmariskiä.
18. Jos puhallin täytyy poistaa käytöstä, älä jätä sitä
ympäristöön, vaan palauta se jälleenmyyjälle, joka
suorittaa sen hävittämisen oikealla tavalla.
19. Luovuta puhallin tai lainaa sitä ainoastaan päteville
henkilöille, jotka tietävät miten se toimii ja osaavat
käyttää sitä oikein. Luovuta puhaltimen mukana myös
käyttöopas, joka on luettava ennen laitteen
käyttämistä.
20. Älä koskaan käynnistä konetta ilman siivikkoa. Se
voi aiheuttaa moottorille vakavia vaurioita ja se saa
takuun raukeamaan välittömästi.
21. Älä käytä puhallinta sähkölaitteiden läheisyydessä.
22. Älä tuki tai peitä siivikon ilmanottoaukkoa.
23. Älä koske siivikkoa äläkä suorita huoltotoimenpiteitä
moottorin ollessa käynnissä.
24. Älä käytä polttoainetta puhdistamiseen.
25. Irrota sytytystulpan johto aina kun aloitat huolto-,
puhdistus- tai korjaustoimenpiteiden tekemisen. Käytä
suojakäsineitä siivikkoa puhdistaessasi.
26. Varo lyömästä siivikon siipiä äläkä työnnä mitään niitä
vasten. Älä koskaan käytä laitetta, jos siivikko on
vahingoittunut.
27. Älä asenna siivikkoa muuhun moottoriin tai
voimanottoon.
28. Säilytä puhallin kuivassa tilassa, irti maasta ja säiliö
tyhjänä.
29. Kuljeta puhallin moottori sammutettuna.
Suomi
TURVAOHJEET
Dansk
SIKKERHEDSFORSKRIFTER
4
NorskDansk
SIKKERHEDSFORSKRIFTER
SIKKERHETSREGLER
beskadiges eller gøres uvirksom.
13. Opbevar denne vejledning omhyggeligt, og læs i den
før enhver brug af blæseren.
14. Følg altid anvisningerne for vedligeholdelsesindgreb.
15. Foretag ingen indgreb eller reparationer, der ikke hører
under almindelig vedligeholdelse. Kontakt et
autoriseret og specialiseret serviceværksted.
16. Brug aldrig blæseren, før De har sat Dem grundigt ind i
dens brug.
17. Det er forbudt at koble et svinghjul til blæserens
kraftudtag, som ikke er leveret af producenten. Det er
ikke tilladt at bruge andre udstyrstyper, fordi det øger
faren for uheld.
18. Hvis blæseren ikke længere skal bruges, må den ikke
efterlades i naturen, men skal indleveres til
forhandleren, der vil sørge for det fornødne.
19. Overdrag eller udlån kun blæseren til personer med
ekspertise og kendskab til funktionen og den korrekte
brug af blæseren. Udlevér i så fald også
brugervejledningen, der skal læses før brug.
20. Det anbefales, at man aldrig starter maskinen uden
svinghjulet. Det kan forårsage skader på motordelene
og øjeblikkeligt bortfald af garantien.
21. Brug aldrig blæseren i nærheden af elektriske
apparater.
22. Tilstop eller luk ikke svinghjulets luftindtag.
23. Nærm aldrig hænderne til svinghjulet, eller foretag ikke
vedligeholdelse, når motoren kører.
24. Brug ikke brændstofblandingen til nogen form for
rengøring.
25. Tag tændrørshætten af, hver gang der foretages
vedligeholdelse, rengøring eller reparation. Brug
handsker til rengøring af svinghjulet
26. Stød eller forcér ikke svinghjulets vinger; arbejd ikke
med beskadiget svinghjul.
27. Montér ikke svinghjulet på andre motorer eller
transmissioner.
28. Opbevar blæseren på et tørt sted, hævet op fra gulvet
og med beholderen tom.
29. Transportér blæseren med slukket motor.
ADVARSEL - Hvis blåseren benyttes riktig, er den et
raskt, hendig og effektivt arbeidsverktøy. Hvis den
derimot benyttes på ukorrekt vis eller uten at man tar
de nødvendige forholdsregler, kan den være farlig. For
at du skal kunne utføre arbeidet på en behagelig og
sikkert måte, er det viktig å overholde alle
sikkerhetsreglene som gis under og ellers i hele
bruksanvisningen.
1. Blåseren skal kun benyttes av voksne som er i god
fysisk form og som kjenner bruksmåten.
2. Bruk ikke blåseren hvis du er fysisk trett eller påvirket
av alkohol, rusmidler eller medisiner.
3. Ha alltid på deg arbeidshansker, vernebriller og
hørselsvern. Ha aldri på deg skjerf, armbånd eller
annet som kan sette seg fast i propellen.
4. La ikke andre personer eller dyr oppholde seg innenfor
arbeidsområdet til blåseren når den settes igang eller
brukes.
5. Overhold gjeldende sikkerhetsforskrifter for bruk av
denne typen apparater.
6. Arbeid alltid i en stabil og sikker stilling.
7. Drivstofftanken må fylles på god avstand fra
varmekilder og med avslått motor. Røyk aldri under
påfylling av tanken. Fjern aldri tanklokket når motoren
er igang. Hvis det skulle renne ut drivstoff under
påfylling, må du flytte blåseren minst 3 meter før du
starter den.
8. Rett aldri luftstrømmen mot personer eller dyr.
9. Bruk blåseren kun på steder med god ventilasjon. Bruk
den ikke på steder med eksposjonsfare, i lukkede rom
eller i nærheten av brennbare stoffer.
10. Kontroller blåseren daglig og forsikre deg om at alle
sikkerhetsanordninger og andre anordninger fungerer
som de skal.
11. Sett opp langt hår (f. eks. med et hårnett).
12. Arbeid aldri med en blåser som er skadet, galt reparert,
galt montert eller modifisert på tilfeldig vis. Du må aldri
fjerne eller skade eller sette ut av funksjon noen av
sikkerhetsinnretningene.
13. Ta godt vare på denne bruksanvisningen og les den
alltid før maskinen skal brukes.
14. Følg alltid de beskrevne prosedyrene for vedlikehold.
15. Utfør aldri reparasjoner eller andre operasjoner som
ikke er normalt vedlikehold. Henvend deg alltid til et
autorisert serviceverksted.
16. Bruk aldri blåseren før du har forstått akkurat hvordan
den skal brukes.
17. Monter aldri en annen propell enn den som er levert av
produsenten. Det må aldri monteres annet utstyr på
maskinen, da dette øker faren for ulykker.
18. Ved endt livstid skal ikke blåseren etterlates i naturen,
men leveres til forhandleren, som vil ta hånd om den
ifølge gjeldende miljøforskrifter.
19. Du må kun levere eller låne bort blåseren til personer
med god erfaring og som ved hvordan maskinen
fungerer og hvordan den brukes på korrekt vis. Lever
også bruksanvisningen, som skal leses før arbeidet
starter.
20. Sett aldri igang maskinen uten propell. Det kan føre
til alvorlige skader på motoren og til at garantien
forfaller.
21. Bruk ikke blåseren i nærheten av elektrisk utstyr.
22. Luftinntaket for propellen må aldri tildekkes eller
blokkeres.
23. Før aldri hendene mot propellen. Ved vedlikehold skal
motoren alltid være slått av.
24. Bruk aldri drivstoff til rengjøring av apparatet.
25. Før ethvert vedlikeholds-, rengjørings- eller
reparasjonsinngrep på maskinen må du fjerne hetten
på tennpluggen. Bruk hansker under rengjøring av
propellen.
26. Slå aldri propellbladene borti noe eller utsett dem for
belastning. Du må ikke arbeide med en skadet propell.
27. Monter aldri propellen på andre motorer eller kraftuttak.
28. Oppbevar blåseren på et tørt sted, over gulvet og med
tom drivstofftank.
29. Når du flytter blåseren, skal motoren være slått av.
PUHALTIMEN OSAT
1 - Suutin 9 - Ilmasuodattimen kansi
2 - Puhallusputki 10 - Polttoainesäiliön korkki
3 - Kiihdytyksen rajoitin 11 - Käynnistyskahva
4 - Kytkin 12 - Polttoainesäiliö
5 - Kiihdytysvipu 13 - Pakoputki
6 - Rikastin 14 - Sytytystulppa
7 - Kuljetuskahva 15 - Hihnat
8 - Lift-starter -vipu
BLÆSERENS KOMPONENTER
1 - Dyse 9 - Luftfilterdæksel
2 - Blæserrør 10 - Dæksel på brændstoftank
3 - Hastighedsbegrænser 11 - Starthåndtag
4 - Startkontakt 12 - Brændstoftank
5 - Gashåndtag 13 - Lyddæmper
6 - Pumpe primer 14 - Tændrør
7 - Transporthåndtag 15 - Bærerem
8 - Lift-starter håndtag
KOMPONENTER PÅ BLÅSEREN
1 - Dyse 9 - Luftfilterlokk
2 - Blåserør 10 - Lokk drivstofftank
3 - Hastighetsbegrenser 11 - Starthåndtak
4 - Hovedbryter 12 - Drivstofftank
5 - Gasspak 13 - Eksospotte
6 - Primerkolbe 14 - Tennplugg
7 - Transporthåndtak 15 - Regulering av beltet
8 - Spak for lift-starter
5
BLÅSARENS KOMPONENTER
1 - Munstycke 9 - Lock till luftfilter
2 - Blåsarerör 10 - Lock till bränsletanken
3 - Gasbegränsare 11 - Starthandtag
4 - På/Avknapp 12 - Bränsletank
5 - Gasspak 13 - Ljuddämpare
6 - Startpump 14 - Tändstift
7 - Transporthandtag 15 - Bärsele
8 - Lift-starterspak
FIN
S
N
DK
S
FIN
DK
N
FÖRKLARING TILL SYMBOLER OCH SÄKERHETSREGLER
MERKKIEN SELITYKSET JA TURVALLISUUSOHJEET
SYMBOLFORKLARING OG SIKKERHEDSFORSKRIFTER
TEGNFORKLARING OG SIKKERETSADVARSLER
- Läs noggrant igenom denna handbok för
användning och underhåll innan du börjar
använda maskinen.
- Lue käyttö- ja huolto-opas ennen koneen
käyttämistä.
- Læs bruger- og vedligeholdelsesvejledningen
før brugen af denne maskine.
- Les bruks- og vedlikholdsanvisningen før du
benytter denne maskinen.
- Bär hjälm, skyddsglasögon och hörselskydd.
- Käytä kypärää, suojalaseja ja
kuulonsuojaimia.
- Bær hjelm, sikkerhedsbriller og høreværn
- Ha på deg hjelm, vernebriller og
hørselsvern.
- VARNING! Fara för amputering av fingrar!
- HUOMIO! Sormien leikkaantumisvaara!
- PAS PÅ! Fare for amputation af fingrene!
- ADVARSEL! Fare for avkutting av fingre!
6
Maskinen ser ut som i Fig.1-2.
Montering av rör/handtag
1. Montering av handtag: se Fig.3-4.
2. Anslut slangen (A, Fig.1) till
fläktens (B) utgångsrör med
slangklämman (C1). Anslut
slangen (A, Fig.1) till röret (N)
med slangklämman (C2). Under
monteringen, se till att de två
inskärningarna på slangen (G,
Fig.5) och på rören (F) kopplas
ihop. Innan du skruvar åt
skruvarna på slangklämman (C1,
Fig.6), sätt i gaskabelslangen (H) i
det avsedda sätet.
3. Koppla samman blåsareröret (D,
Fig.2) och munstycket (E1) eller
(E2) greppa in de två tapparna (L,
Fig.7) i de två spåren (M). Vrid
röret i riktningen av pil (2) för att
låsa det på plats. När rören är
monterade ska de se ut som visas
på Fig.8.
4. Efter att munstycket (E1, Fig.2)
har monterats säkerställ att rörets
utgång visar uppåt.
Kone näkyy kuvissa 1-2.
Putkien/kahvan kokoaminen
1. Kahvan kokoaminen: katso kuvia
3-4.
2. Liitä letku (A, Kuva 1)
juoksupyörän ulostuloputkeen (B)
letkunpuristimella (C1). Liitä letku
(A, Kuva 1) putkeen (N)
letkunpuristimella (C2). Huomioi
kokoamisen aikana letkussa (G,
Kuva 5) ja putkissa (F) olevat
kaksi koloa, joiden täytyy osua
toistensa kohdalle. Ennen
letkunpuristimen ruuvin (C1, Kuva
6) kiristämistä aseta kiihdyttimen
johto (H) putkessa olevaan uraan.
3. Työnnä puhaltimen putki (D, Kuva
2) suuttimiin (E1) tai (E2)
asettamalla kaksi tappia (L, Kuva
7) uriin (M). Käännä nuolen
suuntaan (2) kunnes putki lukittuu.
Kootut putket näkyvät kuvassa 8.
4. Ole varovainen suutinta
kootessasi (E1, Kuva 2) ja
varmista, että toimenpiteiden
päätyttyä putken ulostulo on
ylöspäin.
Svenska Suomi
ASSEMBLERING
KOKOAMINEN
2 3 4
1
7
Maskinen ser ud som på Fig.1-2.
Montering af rør/håndtag
1. Montering af håndtag: se Fig.3-4.
2. Forbind slangen (A, Fig.1) til røret fra
ventilatoren (B) med spændebåndet
(C1). Forbind slangen (A, Fig.1) til
røret (N) med spændebåndet (C2).
Under monteringen skal man være
opmærksom på de to tapper på
slangen (G, Fig.5) og modsvarende
på rørene (F), der skal passes ind i
hinanden. Før skruen på
spændebåndet strammes (C1, Fig.6),
skal acceleratorkablet føres gennem
åbningen (H).
3. Sæt blæserrøret (D, Fig.2) og dysen
(E1) eller (E2) i ved at føre de to
tapper (L, Fig.7) ind i de to riller (M).
Drej i pilens retning (2), indtil den
låser. De monterede rør skal være
som på Fig.8.
4. Ved montering af dysen skal man
være opmærksom (E1, Fig.2) og
kontrollere, at rørets munding efter
monteringen vender opad.
Maskinen fremstilles på Fig.1-2.
Montering av rør/håndtak
1. Montering av håndtak: se Fig.3-4.
2. Koble slangen (A, Fig.1) til røret
ved utgangen på viften (B) ved
hjelp av slangeklemmen (C1).
Koble slangen (A, Fig.1) til røret
(N) ved hjelp av slangeklemmen
(C2). Ved montering må du passe
på at de to merkene på slangen
(G, Fig.5) og på rørene (F) står i
flukt. Før du strammer til skruen
på slangeklemmen (C1, Fig.6),
må du sette gasskabelen (H) fast i
sporet på røret.
3. Fest blåserøret (D, Fig.2) og
dysen (E1) eller (E2) slik at de to
tappene (L, Fig.7) går inn i de to
sporene (M). Roter med pilens
retning (2) til det blokkeres. Når
rene er montert, skal de se ut
som på Fig.8.
4. Vær omhyggelig under montering
av dysen (E1, Fig.2). Etter
montering skal åpningen i røret
vende opp.
Dansk Norsk
MONTERING MONTERING
5 76 8
8
Handtag
Handtaget kan anpassas efter operatörens krav, genom att lossa de två
skruvarna (N, Fig.8A) och flytta handtaget framåt eller bakåt på röret. När det
rätta läget har hittats skruva åt de två skruvarna (N).
Dessutom kan handtaget vridas till höger eller vänster (Fig.8B), under arbetet
för att underlätta användningen av blåsaren för operatören.
Kahva
yttäjä voi säätää kahvaa tarpeen mukaan avaamalla kaksi ruuvia (N, Kuva
8A) ja siirtämällä kahvaa eteen- tai taaksepäin putkella. Kun se on oikealla
kohdalla, kiristä kaksi ruuvia (N).
Kahvaa voidaan myös kääntää työskentelyn aikana oikealle tai vasemmalle
(Kuva 8B) käyttäjän työn helpottamiseksi.
Svenska Suomi
ASSEMBLERING KOKOAMINEN
8A 8B
9
Håndtag
Håndtaget kan reguleres efter brugerens behov ved at løsne de to skruer (N,
Fig. 8A) og flytte håndtaget frem eller tilbage på røret. Når den rette position
er fundet, strammes de to skruer igen (N).
Håndtaget kan desuden drejes til højre eller venstre (Fig.8B) under arbejdet
for at lette brugen af blæseren.
Håndtak
Håndtaket kan reguleres etter brukerens behov ved å løsne de to skruene (N,
Fig. 8A) og flytte håndtaket forover eller bakover på røret. Når du har funnet
den riktige stillingen, strammer du til de to skruene (N).
Håndtaket kan videre dreies til høyre eller til venstre (Fig.8B) under arbeidet,
for at blåseren skal være enkel å bruke.
Dansk Norsk
MONTERING
MONTERING
10
BRÄNSLEBLANDNING (Fig.9-10)
Använd 4 % bränsleblandning (olja/bensin)
(25:1).
VARNING! - Tvåtaktsmotorer har
speciellt hög effekt. Vi
rekommenderar därför användning av blyfri
bensin av ett känt märke med minst 90
oktan. LOKALA LAGAR REGLERAR
VILKEN TYP AV BENSIN SOM SKALL
ANVÄNDAS (MED BLY ELLER BLYFRI).
DESSA LAGAR MÅSTE FÖLJAS!
- Förvara bensin, olja och
bränsleblandning i behållare av godkänd
typ.
- Använd endast olja för tvåtaktsmotorer
för att göra i ordning
bränsleblandningen.
- Skaka bränslebehållaren innan du fyller
på bränsle (Fig.11).
- Ha alltid motorn avstängd och vistas på
avstånd från flammor när bränsle fylls på
(Fig.12).
- Placera blåsaren på en plan och solid yta
så att den inte kan välta innan du skruvar
av locket på bränsletanken. Öppna
tanklocket försiktigt så att trycket avlastas
och så att inget bränsle stänker ut.
- Gör inte i ordning mer bränsleblandning
än vad som krävs för arbetet. Lämna inte
någon blandning varken i behållaren eller
i tanken för länge. Vi rekommenderar
användningen av tillsats om blandningen
skall förvaras så lång tid som ett år.
VARNING! – Att inandas avgaser är
hälsovådligt.
START AV MOTORN
Kontrollera att gasspaken (B, Fig. 13)
fungerar som den skall och att
gasbegränsaren (C) är inställd på
minimumläge. Fyll förgasaren genom att
trycka på bränslepumpen flera gånger (D,
Fig. 14). Skjut på/avknappen (A, Fig. 13)
till läge "START". Skjut startspaken (E, Fig.
15) till läge “CLOSE". Lägg ner blåsaren
på marken så att den ligger stabilt. Håll
blåsaren (Fig. 16) i ett stadigt grepp, dra
kraftigt några gånger i startsnöret tills den
startar. Vänta i 10 sekunder och aktivera
sedan gasspaken (B, Fig. 13) för att låsa
upp den automatiska starteranordningen.
Startspaken (E, Fig. 15) måste återgå till
originalläget "OPEN".
VARNING! – Använd inte den
automatiska starter (E, Fig. 15) för
att starta den när motorn är redan
varm.
POLTTOAINESEOS (Kuva 9-10)
Käytä 4-prosenttista polttoainetta
(öljy/bensiiniseosta) (25:1).
HUOMIO - Kaksitahtimoottoreiden
ominaisteho on korkea, joten on
suositeltavaa käyttää tunnettua,
korkeaoktaanista lyijytöntä bensiiniä,
jonka oktaaniluvun tulee olla vähintään
90. POLTTOAINEEN TYYPPI
MÄÄRÄYTYY KÄYTTÖMAAN LAKIEN
MUKAISESTI (LYIJYÄ SISÄLTÄVÄ TAI
LYIJYTÖN). NOUDATA EHDOTTOMASTI
NÄITÄ MÄÄRÄYKSIÄ!
- Säilytä polttoaine, öljy ja seokset
hyväksytyissä astioissa.
- Käytä seoksen valmistamiseen vain
kaksitahtimoottoreille tarkoitettua
erikoisöljyä.
- Ravista seosastiaa ennen
polttoainesäiliön täyttämistä (Kuva 11).
- Täytä polttoainesäiliö (Kuva 12) aina
moottori sammutettuna ja etäällä
avotulesta.
- Aseta laite tasaiselle ja tukevalle
alustalle ennen säiliön korkin avaamista,
jotta se ei pääse kaatumaan. Avaa korkki
varovasti, jotta paine poistuu eikä
polttoainetta roisku ulos.
- Valmista vain täyttöön tarvittava
polttoaineseos. Älä säilytä seosta
astiassa kauan. On suositeltavaa käyttää
lisäainetta, jolloin seos säilyy vuoden
ajan.
HUOMIO – Pakokaasun
hengittäminen on terveydelle
haitallista.
MOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN
Varmista, että kiihdytysvipu (B, Kuva 13)
toimii oikein ja että kiihdyttimen pysäytin
(C) on minimiasennossa. Lataa kaasutin
painamalla useamman kerran rikastinta (D,
Kuva 14). Aseta kytkin (A, Kuva 13)
asentoon START. Vie käynnistysvipu (E,
Kuva 15) asentoon "CLOSE". Aseta
puhallin tukevasti maahan. Pidä puhallinta
paikallaan (Kuva 16) ja vedä
käynnistysköyttä voimakkaasti muutaman
kerran, kunnes kone käynnistyy. Odota 10
sekuntia ja käytä sitten kiihdytysvipua (B,
Kuva 13) automaattisen käynnistimen
poistamiseksi käytöstä. Käynnistysvipu (E,
Kuva 15) palaa alkuperäiseen asentoon
“OPEN".
HUOMIO! – Älä käytä
automaattikäynnistintä kun
moottori on lämmin (E, Kuva 15).
Svenska Suomi
START MOOTTORIN KÄYNNISTYS
1210
0,02
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
(20)
(100)
(200)
(300)
(400)
(500)
0,04
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
(40)
(200)
(400)
(600)
(800)
(1000)
BENSIN - BENSIINI
BENZIN
OLJA - ÖLJY
OLIE - OLJE
l
(cm
3
)
l
(cm
3
)
1
5
10
15
20
25
l
9
2% - 50:1
4% - 25:1
11
kan opbevares i et år.
PAS PÅ – Indånding af
udstødningsgas er
sundhedsskadeligt.
MOTORSTART
Sørg for, at gashåndtaget (B, Fig.13)
fungerer korrekt, og at
hastighedsbegrænseren (C) står på
minimum. Fyld karburatoren ved at trykke
på spædepumpen nogle gange (D, Fig.14).
Stil kontakten (A, Fig.13) i positionen
START. Stil chokeren (E, Fig.15) i
positionen "CLOSE". Støt blæseren på
jordoverfladen i en stabil position. Hold
blæseren (Fig.16) stille, og træk kraftigt i
startsnoren et par gange, indtil den starter.
Vent i 10 sekunder, og træk så i
gashåndtaget (B.Fig.13) for at udløse den
automatiske choker. Chokeren (E, Fig.15)
skal vende tilbage til den oprindelige
position "OPEN".
PAS PÅ! – Når motoren allerede er
varm, skal der ikke bruges choker
(E, Fig.15) til starten.
BRÆNDSTOFBLANDING (Fig. 9-10)
Brug en 4% brændstofblanding
(olie/benzin) (25:1).
PAS PÅ- Totaktsmotorer har en
særlig høj effekt, og det anbefales
derfor at bruge blyfri benzin af et kendt
mærke på mindst 90 oktan. LOKAL
LOVGIVNING BESTEMMER
BENZINTYPEN (MED ELLER UDEN
BLY). DEN SKAL OVERHOLDES!
- Opbevar benzin, olie og blandingen i
godkendte beholdere.
- Ved tilberedning af blandingen må der
kun bruges speciel totaktsolie.
- Ryst dunken med blandingen godt før
påfyldningen (Fig.11).
- Påfyld kun brændstof med slukket motor
og langt fra åben ild (Fig. 12).
- Før dækslet skrues af brændstoftanken,
skal blæseren placeres på en plan og
fast overflade, så den ikke kan vælte.
Åbn dækslet forsigtigt for at lade
overtrykket forsvinde langsomt, og for at
undgå, at der sprøjter brændstof ud.
- Lav kun den mængde
brændstofblanding, der er brug for, og
lad den ikke stå i brændstoftanken eller
dunken for længe. Det anbefales at
bruge et tilsætningsstof, så blandingen
trenger; la det ikke være drivstoff i
apparatet eller i beholderen over lengre
tid. Det anbefales å benytte
tilsettingsmidler for å kunne lagre
drivsstoffblandingen i opptil et år.
ADVARSEL – Innånding av eksos er
helsefarlig.
IGANGSETTING AV MOTOREN
Forsikre deg om at gasspaken (B, Fig.13)
fungerer som den skal og at
hastighetsbegrenseren (C) er plassert på
minimum. Sørg for drivstofftilførsel ved å
trykke flere ganger på kolben (D, Fig.14).
Sett bryteren (A, Fig.13) i stillingen
START. Sett starterspaken (E, Fig.15) i
stillingen “CLOSE". Plasser blåseren på
bakken i en stabil stilling. Mens du holder
godt fast i blåseren (Fig.16), trekker du
kraftig i startsnoren noen ganger, til
apparatet starter. Vent 10 sekunder og
bruk deretter gasspaken (B, Fig.13) for å
frigjøre den automatiske
startermekanismen. Starterspaken (E,
Fig.15) skal gå tilbake til den opprinnelige
stillingen “OPEN".
ADVARSEL! – Når motoren
allerede er varm, må man ikke
bruke den automatiske starteren
(E, Fig.15).
DRIVSTOFF (Fig. 9-10)
Bruk drivstoff (blanding av olje/bensin) til
4% (25:1).
ADVARSEL : 2-taktsmotorer har en
høy spesifikk effekt. Det anbefales
derfor å benytte blyfri bensin av et
anerkjent merke, med minst 90 oktan.
DET KAN HENDE NASJONAL
LOVGIVNING FASTSETTER HVILKEN
BENSINTYPE SOM SKAL BENYTTES
(MED ELLER UTEN BLY). OVERHOLD
GJELDENDE FORSKRIFTER!
- Oppbevar bensinen, oljen og
drivstoffblandingen i forskriftsmessige
beholdere.
- Til drivstoffblandingen skal det kun
benyttes olje spesielt beregnet på
totakts-motorer.
- Ryst kannen med drivstoff før påfylling
(Fig.11).
- Påfylling av drivstoff skal kun skje når
motoren er slått av og aldri i nærheten av
åpen flamme (Fig.12).
- Før du skrur av lokket på tanken må du
plassere blåseren på en plan og solid
overflate, slik at den ikke kan velte. Åpne
lokket langsomt, slik at eventuelt trykk i
tanken slipper ut og ikke drivstoffet
spruter ut.
- Bland kun den drivstoffmengden du
11
Dansk
Norsk
START IGANGSETTING
1413 1615
12
ANVÄNDNING (Fig. 18)
1. Axelremmen ska justeras så att maskinen
är lätt att bära (Fig. 19).
2. Hastigheten på blåsluften regleras med
gasen (B, Fig. 20).
Välj den mest lämpliga hastigheten för
användningen.
För att undvika att hålla fingret på gasen
under hela tiden av användningen, kan du
programmera det konstanta varvtalet med
vilket motorn ska fungera med
begränsaren (C, Fig. 20). Det högsta
varvtalet erhålls när begränsaren (C) är
helt skjutet uppåt.
MASKINENS ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
1. Avlägsnande av smuts eller klippt gräs
från vägar, gångstigar, parker,
parkeringar, bersåer, sportsanläggningar
etc.
2. För att samla klippt gräs, hö, löv etc. i
högar
3. Snabbtorkning av våta ytor utomhus, t.ex.
belagda passager eller rastplatser.
4. Avlägsnande av smuts t.ex. hörn, runt
kopplingar, emellan stenplattor på vägar
etc.
5. För att blåsa bort lätt snö från vägar och
gångstigar.
VARNING!- Kontrollera området inom
vilket du arbetar: blås aldrig i riktning
mot personer och djur (Fig. 21-22).
Blåsaren kan skjuta ut små föremål
med hög hastighet.
VARNING!- Ta inte bort gallret (D, Fig.
25) med motor i funktion. Fläkten (E)
kan orsaka allvarliga skador på händerna.
INKÖRNING AV MOTORN
Motorn uppnår maximal effekt efter 5-8
timmars arbete.
Låt inte motorn gå på maximalt
tomgångsvarvtal under inkörningsperioden.
Det kan bli för stor belastning på motorn.
VARNING! Justera inte förgasningen
för att öka effekten under
inkörningsperioden. Det kan bli
skador på motorn.
STOPP AV MOTORN
Skjut gasspaken (B, Fig. 20) och
begränsaren (C) till lägsta varvtal. Stäng av
motorn genom att ställa på/avknappen (A) i
läge av, STOP.
VARNING! – När du transporterar
blåsaren på fordon: säkra apparaten mot
tippning, skada och bränslespill.
FÖRGASARE
Innan du reglerar tomgångshastigheten,
rengör luftfiltret (F, Fig. 23) och låt motorn gå
varm.
Denna motor har formgivits och tillverkats i
överensstämmelse med direktiv 88/2002/EC
och 97/68/EC.
VARNING! Gör inga ändringar på
förgasaren.
Skruven för tomgångsvarv T (Fig. 24)
justeras för att få en tomgångshastighet
mellan 2100±100 varv/minut.
KÄYTTÖ (Kuva 18)
1. Säädä olkahihna niin että konetta on
helppo kuljettaa (Kuva 19).
2. Puhallusilmavirran nopeutta säädetään
kiihdyttimellä (B, Kuva 20).
Valitse sopiva nopeus käytön mukaan.
Sormea ei tarvitse pitää jatkuvasti
kiihdyttimellä käytön aikana, vaan voit
ohjelmoida moottorin vakiokierrosluvun
rajoittimen avulla (C, Kuva 20). Suurin
nopeus saadaan aikaan viemällä rajoitin
(C) kokonaan ylös.
KONEEN KÄYTTÖALUEET
1. Lian ja ruohosilpun poistaminen teiltä,
poluilta, puistoista, majoista, urheilukentiltä
jne.
2. Leikatun ruohon, heinän, lehtien tms.
kerääminen.
3. Ulkona olevien märkien pintojen,
esimerkiksi jalkakäytävien tai aukioiden,
kuivaaminen.
4. Lian poistaminen esimerkiksi
kivetyslaattojen kulmista, liitosten
ympäriltä jne.
5. Lumen poistaminen teiltä, poluilta tms.
puhaltamalla.
HUOMIO – Tarkista ympäristö: älä
koskaan puhalla kohti ihmisiä tai
eläimiä (Kuva 21-22). Puhallin saattaa
lennättää pienet esineet korkealle
suurella nopeudella.
HUOMIO – Älä koskaan poista ritilää (D,
Kuva 25) moottorin käydessä. Siivikko
(E) voi vahingoittaa käsiä.
MOOTTORIN TOTUTUSAJO
Moottori saavuttaa maksimitehon 5-8
työtunnin jälkeen.
Liian suurten kuormitusten välttämiseksi
totutusajon aikana moottoria ei saa käyttää
tyhjäkäynnillä maksimikierrosluvulla.
HUOMIO! - Älä lisää kaasua
totutusajon aikana halutun tehon
saavuttamiseksi. Moottori voi
vaurioitua.
MOOTTORIN SAMMUTTAMINEN
Vie kiihdytysvipu (B, Kuva 20) ja kiihdyttimen
rajoitin (C) minimiasentoon. Sammuta
moottori viemällä kytkin (A) asentoon
"STOP".
HUOMIO – Moottoriajoneuvoilla kuljetus:
suojaa laite kaatumista, vahingoittumista
ja polttoaineen ulosvalumista vastaan.
KAASUTIN
Ennen kaasuttimen minimiasennon
säätämistä on puhdistettava ilmasuodatin (F,
Kuva 23) ja lämmitettävä moottori.
Tämä moottori on suunniteltu ja valmistettu
direktiivien 97/68/EY ja 2002/88/EY
mukaisesti.
HUOMIO: Älä peukaloi kaasutinta.
Minimin ruuvi T (Kuva 24) on säädetty siten,
että moottorin kierrosluku on 2100±100
kierrosta minuutissa.
Svenska Suomi
ANVÄNDNING - STOPP AV MOTORN YTTÖ - MOOTTORIN SAMMUTTAMINEN
18 19 20 21
13
BRUG (Fig.18)
1.Regulér skulderremmen, så maskinen er
let at bære (Fig.19).
2.Lufthastigheden for blæseren reguleres
med gashåndtaget (B, Fig.20).
Vælg den mest egnede hastighed til det
pågældende arbejde.
For at undgå hele tiden at holde fingeren
på gassen, når maskinen bruges, kan man
programmere en konstant
omdrejningshastighed til motoren ved
hjælp af hastighedsbegrænseren (C,
Fig.20). Den maksimale hastighed fås, når
begrænseren (C) står helt opad.
ANVENDELSESOMRÅDER FOR
MASKINEN
1.Fjernelse af snavs eller græsaffald fra
havegange, stier, parker,
parkeringspladser, skure, sportsanlæg osv.
2.Opsugning af græs, hø, blade osv.
3.Hurtig tørring af våde udendørs overflader,
f.eks. flisegange eller små pladser.
4.Fjernelse af snavs fra f.eks. hjørner,
omkring samlinger, mellem fliser i
belægning osv.
5.Fjernelse af sne fra havegange, stier osv.
ved hjælp af blæsning.
PAS PÅ- Kontrollér de omkringliggende
omgivelser: Blæs aldrig i retning af
andre personer eller dyr (Fig.21-22).
Blæseren vil kunne sprøjte små
genstande opad med høj hastighed.
PAS PÅ- Fjern aldrig gitteret (D, Fig.25)
med motoren kørende. Ventilatorhjulet
(E) kan medføre alvorlige skader på
hænderne.
TILKØRING AF MOTOR
Motoren når sin maksimale effekt efter 5÷8
driftstimer.
Under tilkøringen må motoren ikke køre i
tomgang ved maksimale omdrejninger for at
undgå for store påvirkninger.
ADVARSEL! - Ændr ikke
karbureringen under tilkøringen for at
opnå en eventuel øget effekt; det kan
beskadige motoren.
MOTORSTOP
Sæt gashåndtaget (B, Fig.20) og
begrænseren (C) på minimum. Sluk for
motoren ved at stille startkontakten (A) på
STOP.
PAS PÅ – Under transport på
motorkøretøjer: sikr apparatet mod
tipning, beskadigelse og spredning af
brændstof.
KARBURATOR
Før der foretages en regulering af
karburatoren, skal luftfilteret renses (C,
Fig.23), og motoren skal varmes op.
Denne motor er designet og konstrueret i
overensstemmelse med direktiverne
97/68/EF og 2002/88/EF.
PAS PÅ: Pil ikke ved karburatoren.
Tomgangsskruen T (Fig.24) er reguleret, så
motoren kører med 2100±100 o/m.
BRUK (Fig.18)
1. Reguler beltet slik at maskinen er lett å
bære med seg (Fig.19).
2. Blåsehastigheten på luftstrømmen
reguleres ved hjelp av gassen (B, Fig.20).
Velg egnet hastighet til arbeidet som skal
utføres.
For å unngå å måtte trykke fingeren mot
gasspaken hele tiden mens maskinen
brukes, kan man velge et konstant turtall
motoren skal fungere på ved hjelp av
hastighetsbegrenseren (C, Fig.20). Maks.
turtall oppnås når hastighetsbegrenseren
(C) er helt øverst.
BRUKSOMRÅDER FOR MASKINEN
1. Fjerne søppel og klippet gress fra
gangveier, stier, parker, parkeringsplasser,
hytter, sportsanlegg osv.
2. Ansamlinger av klippet gress, høy, blader
osv.
3. Rask tørking av våte overflater utendørs, f.
eks. heller eller standplasser.
4. Fjerning av rusk og rask fra f. eks. hjørner,
rundt koblinger, mellom fliser osv.
5. Fjerning av snø fra gangveier, stier osv.
ved hjelp av blåsing.
ADVARSEL- Kontroller området rundt:
blås aldri i retning av andre personer
eller dyr (Fig.21-22). Små gjenstander
kan blåses opp med stor hastighet.
ADVARSEL- Fjern aldri risten (D,
Fig.25) når motoren er i funksjon. Viften
(E) kan påføre hendene store skader.
INNKJØRING AV MOTOREN
Motoren når maksimal effekt etter 5÷8
arbeidstimer.
Under innkjøringsperioden må man ikke la
motoren gå uten belastning på høyeste
turtall, for å unngå for stor påkjenning.
ADVARSEL! - Under
innkjøringsperioden må man ikke
justere forgassingen for å oppnå
høyere effekt. Det kan føre til at
motoren skades.
STANS AV MOTOREN
Sett gasspaken (B, Fig.20) og
hastighetsbegrenseren (C) på minimum. Slå
av motoren, og sett bryteren (A) i stillingen
STOP.
ADVARSEL – Ved transport med bil,
må du sørge for at apparatet ikke kan
velte, slik at det skades og drivstoff
lekker ut.
FORGASSER
Før du regulerer forgasseren må du rengjøre
luftfilteret (F, Fig.23) og varme opp motoren.
Denne motoren er utformet og fremstilt i
henhold til direktivene 97/68/EU og 2002/88
EU.
ADVARSEL: Ikke tukle med
forgasseren.
Minimumsskruen T (Fig. 24) er regulert slik at
det oppnås en driftshastighet på motoren på
2100±100 omdr/min.
Dansk
BRUG - MOTORSTOP
Norsk
BRUK - STANS AV MOTOREN
22 23 24 25
14
VARNING! Bär alltid
skyddshandskar i samband med
underhåll. Gör inget underhåll
när motorn är varm.
LUFTFILTER- Om du konstaterar en
påtaglig minskning av motoreffekten,
öppna locket (A, Fig. 26) och kontrollera
luftfiltret (B). Byt luftfiltret om det är
igensatt eller skadat. Innan ett nytt filter
monteras, avlägsna stora smutspartiklar
från lockets insida och från området runt
filtret.
BRÄNSLEFILTER – Kontrollera
regelbundet skicket på bränslefiltret (C).
Byt det om det är väldigt smutsigt (Fig.
27).
MOTOR - Rengör regelbundet vingarna
på cylindern med en pensel eller tryckluft
(Fig. 28). Om det samlas smuts på
cylindern kan överhettning bli följden,
vilket i sin tur kan skada motorns
funktion.
TÄNDSTIFT- Rengör tändstiftet
regelbundet och kontrollera avståndet
mellan elektroderna (Fig. 29). Använd
tändstift Champion RCJ-6Y eller av
annat märke med likvärdig värmegrad.
SKYDDSGALLER- Rengör regelbundet
fläktens skyddsgaller (Fig. 30) från
eventuellt avfall och smuts.
LJUDDÄMPARE- Avlägsna flamnätet i
ljuddämparen varje vecka och rengör det
från kolrester. Byt det om det är trasigt
(Fig. 31).
VARNING! - Allt underhållsarbete
som inte beskrivs i denna
manual måste göras av en
auktoriserad serviceverkstad.
Alla delar på blåsaren som skall
bytas måste bytas med ORIGINAL
RESERVDELAR för att garantera
att blåsarens funktion blir korrekt
och konstant .
HUOMIO - Huoltotoimenpiteiden
aikana on aina käytettävä
suojakäsineitä. Älä tee
huoltotoimenpiteitä moottorin
ollessa lämmin.
ILMASUODATIN - Mikäli moottorin teho
heikentyy huomattavasti, avaa kansi (A,
Kuva 26) ja tarkista ilmasuodatin (B).
Vaihda suodatin, jos se on tukossa tai
vahingoittunut. Poista lika kannen
sisäpuolelta ja suodattimen ympäristöstä
ennen kuin asetat uuden suodattimen
paikalleen.
POLTTOAINESUODATIN - Tarkista
polttoainesuodattimen (C) kunto
säännöllisesti. Jos suodatin on hyvin
likainen, vaihda se (Kuva 27).
MOOTTORI - Puhdista sylinterin siivet
säännöllisesti sudilla tai paineilmalla
(Kuva 28). Epäpuhtauksien
kerääntyminen sylinteriin voi aiheuttaa
ylikuumenemista, joka heikentää
moottorin toimintaa.
Svenska Suomi
UNDERHÅLL HUOLTO
26 27 28 29
RCJ-6Y
SYTYTYSTULPPA - Puhdista
sytytystulppa säännöllisesti ja tarkista
elektrodien mitta (Kuva 29). Käytä
sytytystulppaa Champion RCJ-6Y tai
muuta merkkiä, jonka lämpöaste on
vastaava.
SUOJARITILÄ - Puhdista suojaritilä
(Kuva 30) säännöllisesti jätteistä ja
liasta.
PAKOPUTKI - Poista kerran viikossa
pakoputken liekinhajotinverkko ja
puhdista se jäänteistä. Vaihda se, jos
siinä on vikaa (Kuva 31).
HUOMIO: Kaikki sellaiset
huoltotoimenpiteet, joita tässä
oppaassa ei mainita, täytyy antaa
valtuutetun korjaamon
tehtäväksi. Puhaltimen jatkuvan,
säännöllisen toiminnan
takaamiseksi on muistettava, että
kun osia täytyy vaihtaa, on
käytettävä ainoastaan
ALKUPERÄISIÄ VARAOSIA.
15
PAS PÅ! – Under
vedligeholdelsesindgreb skal
man altid bære
beskyttelseshandsker. Foretag
ikke vedligeholdelse med varm
motor.
LUFTFILTER- I tilfælde af en væsentlig
effektforringelse i motoren skal man
åbne dækslet (A, Fig.26) og kontrollere
luftfilteret (B). Udskift det, hvis det er
tilstoppet eller beskadiget. Før der
monteres et nyt filter, skal man fjerne
snavs fra indersiden af dækslet og
indvendigt i filteret.
BRÆNDSTOFFILTER – Kontrollér
jævnligt brændstoffilterets tilstand (C). I
tilfælde af for kraftig snavs skal det
udskiftes (Fig.27).
MOTOR- Rengør jævnligt cylinderens
vinger med en børste eller med trykluft
(Fig.28). Ansamlingen af snavs på
cylinderen kan medføre overophedning
til skade for motorfunktionen.
TÆNDRØR- Det anbefales jævnligt at
rense tændrøret samt kontrollere
afstanden mellem elektroderne (Fig.29).
Brug et tændrør af typen Champion
RCJ-6Y eller et andet mærke med
samme termiske grad.
BESKYTTELSESGITTER- Rengør
jævnligt ventilatorhjulets
beskyttelsesgitter (Fig.30) for eventuelt
affald og snavs.
LYDDÆMPER- Hver uge fjernes
flammeslukningsfilteret fra lyddæmperen
for at fjerne de kulstofholdige rester.
Udskift det, hvis det er beskadiget
(Fig.31).
PAS PÅ: Alle
vedligeholdelsesindgreb, der
ikke fremgår af denne vejledning,
må udelukkende foretages på et
autoriseret værksted. For at sikre
en konstant og korrekt funktion af
blæseren skal man huske på, at
ved eventuel udskiftning med
reservedele skal der anvendes
ORIGINALE RESERVEDELE.
ADVARSEL! – Under
vedlikeholdsinngrep må du alltid
ha på deg arbeidshansker. Utfør
aldri vedlikehold mens motoren
er varm.
LUFTFILTER- Dersom motoreffekten
avtar påtakelig, må du åpne lokket (A,
Fig.26) og kontrollere luftfilteret (B). Skift
det ut dersom det er tilstoppet eller
skadet. Før du monterer et nytt filter, må
du fjerne det grøvste av skitten på
innsiden av lokket og på området rundt
filteret.
DRIVSTOFFILTER- Kontroller jevnlig at
drivstoffilteret er i god stand (C). Dersom
det er svært skittent, bør det skiftes ut
(Fig.27).
MOTOR- Rengjør jevnlig ribbene på
sylinderen med en pensel eller med
trykkluft (Fig.28). Hvis det samler seg
smuss på sylinderen kan det føre til
overoppheting som er skadelig for
motoren.
TENNPLUGG- Man bør jevnlig rengjøre
tennpluggen og kontrollere avstanden til
elektrodene (Fig. 29). Bruk en tennplugg
av typen Champion RCJ-6Y eller et
annet merke med tilsvarende termisk
grad.
BESKYTTELSESRIST- Rengjør jevnlig
beskyttelsesristen på viften (Fig.30) for
smuss og skitt.
EKSOSPOTTE- Ta ukentlig av
flammebryternettingen på eksospotten
og fjern sot. Skift den ut dersom den er
skadet (Fig.31).
ADVARSEL! - Alle de
vedlikeholdsinngrep som ikke er
beskrevet i denne
bruksanvisningen, skal utføres
av et autorisert serviceverksted.
For å sikre at blåseren alltid
fungerer på optimalt vis, er det
viktig å passe på at man alltid
bruker ORIGINALE
RESERVEDELER.
Dansk Norsk
VEDLIGEHOLDELSE VEDLIKEHOLD
30 31
16
Om maskinen ska stå stilla för längre
perioder:
- Avlägsna blåsareröret och
munstycket.
- Töm och rengör bränsletanken på en
väl ventilerad plats.
- För att tömma förgasaren, starta
motorn och vänta tills den stannat
(bränsleblandningen i förgasaren kan
skada membranen).
- Rengör noggrant komponenterna
invändigt fläkthuset (H, Fig. 34)
från avfall och smuts, fläktbladen
(F, Fig. 35), slitsarna på
skyddsgallret(Fig. 36), luftfiltret (B,
Fig. 37), vingarna på cylindern (Fig.
38) och rören, framför allt när den
används som lövsugare.
- Ta ut tändstiftet och häll lite olja i
cylindern (Fig. 39).
- Rotera motoraxeln genom att dra i
startsnöret ett par gånger så att oljan
fördelas (Fig. 40). Sätt tillbaka
tändstiftet.
- Förvara maskinen på en torr plats,
om möjligt utan direkt kontakt med
marken och långt från värmekällor.
Kun kone on pitkään käyttämättä:
- Irrota puhallusputki ja suutin.
- Tyhjennä polttoainesäiliö ja puhdista
se. Tee toimenpiteet hyvin
tuuletetussa tilassa.
-Kaasuttimen tyhjentämiseksi
ynnistä moottori ja odota kunnes se
sammuu (polttoaineseoksen
jättäminen kaasuttimeen voi aiheuttaa
vahinkoa kalvoille).
- Puhdista huolellisesti roskista ja
liasta vaipan sisällä olevat osat (H,
Kuva 34), juoksupyörän siivet (F,
Kuva 35), suojaritilän aukot (Kuva
36), ilmasuodatin (B, Kuva 37),
sylinterin siivet (Kuva 38) ja putket,
erityisesti kun käytät konetta
imuversiona.
-Poista sytytystulppa ja kaada
sylinteriin hieman öljyä (Kuva 39).
- Käännä moottorin akselia muutaman
kierroksen verran käynnistysköyden
avulla, jotta öljy jakautuu koko
pinnalle (Kuva 40). Laita sytytystulppa
paikalleen.
- Säilytä kuivassa tilassa, irti maasta,
jos mahdollista, ja etäällä
lämmönlähteistä.
Svenska Suomi
FÖRVARING VARASTOIMINEN
34
35 36 37
17
Når maskinen skal stå stille i længere
perioder:
- Afmontér blæserrøret og dysen.
- Tøm og rengør brændstoftanken på
et sted med god udluftning.
- Ved tømning af karburatoren startes
motoren, og man skal afvente, at den
stopper (hvis blandingen efterlades i
karburatoren, kan membranerne
beskadiges).
- Rengør omhyggeligt apparatet
indvendigt i turbinesneglen (H,
Fig.34) for affald og snavs,
svinghjulets vinger (F, Fig.35),
åbningerne i sikkerhedsgitteret
(Fig.36), luftfilteret (B, Fig.37),
cylinderens vinger (Fig.38) samt
slangerne, især hvis man har
anvendt sugefunktionen.
- Fjern tændrøret, og hæld en smule
olie i cylinderen (Fig.39).
- Lad motorakslen dreje nogle gange
med startsnoren (Fig.40) for at
fordele olien i cylinderen. Sæt
tændrøret på igen.
- Opbevar maskinen på et tørt sted,
om muligt uden direkte kontakt med
gulvet og langt fra varmekilder.
Når maskinen ikke skal brukes over
lengre perioder:
- Avmonter blåserøret og dysen.
- Tøm og rengjør drivstofftanken på et
sted med god ventilasjon.
- Drivstoffet fjernes ved å starte
motoren og vente til den stanser
(hvis man lar drivstoffet være igjen i
forgasseren, kan membranene
skades).
- Rengjør nøye inni for smuss og
fremmedlegemer i "sneglehuset"
(H, Fig.34), på propellbladene (F),
sprekkene på beskyttelsesristen
(Fig.36), luftfilteret (B, Fig.37),
sylinderribbene (Fig.38) og rørene,
spesielt når apparatet brukes som
sugeversjon.
- Fjern tennpluggen og hell litt olje i
sylinderen (Fig.39).
- Roter motorakselen noen ganger ved
hjelp av startsnoren, slik at oljen
fordeles i sylinderen (Fig.40). Monter
tennpluggen igjen.
- Oppbevar apparatet på et tørt sted,
helst over bakkenivå og på god
avstand fra varmekilder.
Dansk Norsk
OPBEVARING LAGRING
38 39 40
18
Bär alltid godkända skyddskläder när
du arbetar med blåsaren. Att bära
skyddskläder eliminerar inte risken för
personskador, men reducerar
effekterna av skadorna i samband
med olyckor. Vänd dig till
återförsäljaren för att få råd om
lämplig klädsel.
Kläderna skall passa bra och inte vara
till besvär. Bär åtsittande
skyddskläder. Jacka (Fig. 1) och
arbetsbyxor (Fig. 2) är det idealiska.
Bär skyddsglasögon eller
skyddsskärm (Fig. 5-6)!
Bär bullerskydd, till exempel
hörlurar (Fig. 7) eller öronproppar.
När bullerskydd används krävs större
uppmärksamhet och försiktighet
eftersom det blir svårare att uppfatta
ljud- och varningssignaler, som skrik,
larmsignaler, osv.
Bär handskar (Fig. 8) som ger
maximal absorbering av
vibrationerna.
Käytä puhaltimella työskentelyn
aikana aina hyväksyttyjä
suojavarusteita. Suojavarusteiden
käyttö ei estä vammojen syntymistä,
mutta se voi vähentää vamman
vakavuusastetta
onnettomuustapauksessa. Kysy
neuvoa koneen jälleenmyyjäliikkeestä
riittävien suojavarusteiden valinnassa.
Suojavarusteiden on oltava
käyttäjälleen sopivia eikä epämukavia
käyttää. Käytä vartaloa myötäilevää
suojavaatetusta. Takki (Kuva 1) ja
housut (Kuva 2) ovat ihanteellisia
tähän käyttöön.
Käytä suojalaseja tai
kasvosuojainta (Kuvat 5-6)!
Käytä kuulonsuojaimia, esimerkiksi
korvalappuja (Kuva 7) tai -tulppia.
Kuulonsuojainten käyttäminen vaatii
enemmän tarkkaavaisuutta, sillä tällöin
et kuule yhtä hyvin esimerkiksi
varoitusääniä (huutoja, hälytyksiä, jne.).
Käytä käsineitä (Kuva 8), jotka
vaimentavat tärinää.
Svenska
SKYDDSKLÄDER
Suomi
TURVALLINEN VAATETUS JA VARUSTEET
1
2
19
Brug altid en godkendt
sikkerhedsbeklædning, når der
arbejdes med blæseren. Brugen af
sikkerhedsbeklædning fjerner ikke
risikoen for legemsbeskadigelse, men
reducerer skadens virkninger i tilfælde
af uheld. Få råd og vejledning fra den
faste forhandler med hensyn til valget
af passende beklædning.
Beklædningen skal være egnet og må
ikke udgøre en forhindring. Bær en
tætsiddende beskyttelsesdragt.
Jakken (Fig. 1) og
beskyttelsesoverallen (Fig. 2) er
ideelle.
Bær sikkerhedsbriller eller
ansigtsværn (Fig. 5-6)!
Bær høreværn, enten
hovedtelefoner (Fig. 7) eller
ørepropper. Brug af høreværn
kræver større opmærksomhed og
forsigtighed, fordi evnen til at opfatte
akustiske faresignaler (råb, alarmer
osv.) er begrænset.
Bær handsker (Fig.8), der sikrer
den maksimale absorption af
vibrationer.
Når man arbeider med blåseren, må
man alltid benytte forskriftsmessig
sikkerhetstøy. Bruk av sikkerhetstøy
fjerner ikke all risiko for skade, men
bidrar til å redusere skadene dersom
det skjer et uhell. Be om råd fra
forhandleren angående valg av riktig
sikkerhetstøy.
Tøyet skal være egnet og praktisk å ha
på. Ha på deg tettsittende klær som er
motstandsdyktige mot kutt. Jakke
(Fig.1) og overall (Fig. 2) er ideelle.
Ha på deg briller og ansiktsmaske
(Fig. 5-6)!
Bruk hørselsvern, for eksempel
øreklokker (Fig.7) eller plugger.
Bruk av hørselsvern krever at man er
mer oppmerksom og forsiktig, fordi
man har vanskeligere for å oppfatte
akustiske faresignaler (rop, alarmer
osv.).
Ha på deg arbeidshansker (Fig.8)
som sikrer maksimal absorbering
av vibrasjon.
Dansk
SIKKERHEDSBEKLÆDNING
5
6
7 8
Norsk
ARBEIDSKLÆR OG PERSONLIG VERNEUTSTYR
20
S
FIN
TEKNISKA DATA
TEKNISET TIEDOT
Cylindervolym - Iskutilavuus - Cylindervolumen -
Sylindervolum
Motor - Moottori
Elektronisk tändning - Elektroninen käynnistys - Elektronisk
tænding - Elektronisk tenning
Tankens volym - Säiliön tilavuus - Brændstoftankens
kapacitet - Kapasitet tank
Antal varv vid lägsta varvtal - Minimikierrosluku - Min.
omdrejningstal - Min turtall
Effekt - Teho
Automatisk starter (lift-starter) - Automaattikäynnistin
(lift-starter)
Membranförgasare - Kalvokaasutin - Membrankarburator -
Membranforgasser
Primerförgasare - Kaasuttimen rikastin - Primer karburator -
Primer-forgasser
Antal varv vid högsta varvtal - Moottorin enimmäiskierrosluku
- Motorens max. omdrejninger - Maks. turtall motor
cm
3
kW
min
-1
min
-1
cm
3
(l)
61.3
2-takt - Kaksitahtinen - 2 takter - 2-takts
2100±100
3.3
7400±200
Ja - Kyllä
Ja - Kyllä
Ja - Kyllä
Ja - Kyllä
2300 (2.3)
DK
N
TEKNISKE SPECIFIKATIONER
TEKNISKE SPESIFIKASJONER
1 / 1

Oleo-Mac BV 162 Omaniku manuaal

Tüüp
Omaniku manuaal