Yarway Desuperheaters PED/ATEX O&SI Omaniku manuaal

Tüüp
Omaniku manuaal
LUOKKA
Höyrynjäähdyttimet on valmistettu direktiivin
2014/68/EC.
Paine-/lämpötilarajat on merkitty:
# höyrynjäähdyttimen nimikilpeen
# valmistusnormiin: ASME B16.34, EN 12516 tai
ASME B31.1
# toimilaitteen kilpeen
!! Lue kaikki höyrynjäähdyttimeen kiinnitetyt
varoitustarrat ennen käyttöä tai huoltoa !!
Älä milloinkaan avaa tai pura laitetta tai tee siihen
muutoksia sen ollessa paineen alainen/kuuma tai
muuten vaarallinen.
ASENNUS
1. Aseta höyrynjäähdytin ja tiiviste
asennuslaipalle ja työnnä suutin varovasti
haaroitusputkeen.
2. Ennen kuin kiristät pultit, varmista,
että ruiskutussylinteri osoittaa höyryn
virtaamissuuntaan.
3. Asennus voidaan tehdä pysty- tai
vaakasuoraan (jos rakennelma on painava,
käytä tukia), mutta veden ruiskutuksen
on aina oltava samansuuntainen kuin
höyrynvirtaus.
4. Jos veden syöttölinjaan kuuluu sulkevia
komponentteja (mukaan lukien sähköiset
toimilaitteet), siihen on asennettava
hyväksytyn tyyppinen varoventtiili (katso
esimerkki asennus-, käyttö- ja huolto-
ohjeista).
5. Sähkölaitteiden ja laitteen ilmaputkiston
kytkentöjen on oltava valmistajan
ohjeidenmukaiset.
6. Tarkista ja säädä tarvittaessa valmistajan
ohjeiden mukaisesti ilmansuodattimen
säätimen ja venttiilin asennoittimen
asetusarvot.
7. Kun laitesignaalit ja lämpötila-arvot
ovat kohdallaan, asetusarvot voidaan
säätää ja järjestelmä voidaan siirtää
automaattitoiminnolle.
8. Huolehdi siitä, että käyttömekanismi
(toimilaite, asennoitin, säätöpyörät jne.)
onhelppopääsyisessä paikassa, mikäli
seonkäytettävissä.
Ennen asennusta nämä ohjeet tulee lukea huolellisesti
VAROITUS
Turvallisuussyistä on tärkeää varmistaa
seuraavat asiat, ennen kuin höyrynjäähdytintä
aletaankäsitellä:
1. Lue kaikki höyrynjäähdyttimeen kiinnitetyt
tarrat sekä tämä ohje ennen asennusta,
käyttöä ja huoltoa.
2. Käytä höyrynjäähdytintä ainoastaan sen
käyttötarkoitusta vastaavasti (sopimuksen/
erittelyn mukaisesti).
3. Poista höyrynjäähdytin pakkauksesta varovasti
rungon ympärille sidotun (suuren painoluokan)
nostoraksin avulla tai nostokorvaketta
käyttäen, mikäli höyrynjäähdyttimessä
onsellainen.
4. Älä käytä nostamiseen veden tuloliitäntää,
liitoskohtaa, toimilaitetta äläkä mitään
laitteenvarusteita.
5. Käytä höyrynjäähdyttimen asennuksessa
asianmukaisen putkinormin (ASME B31.1 tai
EN) mukaisia tiivisteitä ja kiinnitystarvikkeita.
Höyrynjäähdyttimeen ei saa kohdistua voimia,
momentteja tai vääntöä.
6. Höyrynjäähdyttimeen ei saa tehdä
lisäasennuksia/muutoksia ilman Yarwayn
antamaa hyväksyntää.
7. Putkistosta on poistettava paine ja se on
tyhjennettävä, ilmattava ja jäähdytettävä
ennenasennusta.
8. Höyrynjäähdyttimiä, toimilaitteita ja varusteita
saavat käsitellä vain henkilöt, jotka ovat
saaneet kattavan koulutuksen manuaalisen
ja mekaanisen käsittely-/nostotekniikan sekä
yleisten turvatoimien alalta; ota epäselvissä
tapauksissa yhteyttä esimieheesi tai
työsuojeluvaltuutettuun.
9. Yarway ei ole vastuussa muiden valvonnan
alaisena suoritetusta työstä.
10. Jokaisen höyrynjäähdyttimen vedensyöttölinja
on varustettava omalla suodattimella,
joka läpäisee enintään 0.1 mm:n kokoisen
partikkelin.
YARWAY NARVIK HÖYRYNJÄÄHDYTTIMET
PED/ATEX - KäyTTö- jA TurvAllisuusohjEET
Emerson.com/FinalControl
11. Eristä höyrynjäähdytin laitteiston vaatimusten
mukaisesti.
12. Suorita työvaiheet asennus-, käyttö- ja huolto-
ohjeissa esitetyllä tavalla.
13. Direktiivin 2014/34/EC liitteen II 2.2.1.2
mukainen höyrynjäähdyttimen pintalämpötila
riippuu järjestelmästä, johon se asennetaan.
Valmistaja ei voi valvoa asennuksesta
riippuvaa pintalämpötilaa.
© 2017 Emerson. All Rights Reserved. VCOSI-03351-FI 18/08
HUOMAUTUS
DSH* = Höyrynjäähdytin
IOM** = Asennus-, käyttö- ja huolto-opas
2
VARAOSAT
Käytä ainoastaan Yarwayn alkuperäisosia.
Kaikki höyrynjäähdyttimet on varustettu
tunnusnumerolla, joka on merkitty
tyyppikilpeen. Käytä tätä numeroa, kun
tilaatvaraosia.
TOIMITUSTILA/VARASTOINTI/VALINTA/
KÄYTTÖIKÄ
Toimitustila
Yarwayn höyrynjäähdyttimet toimitetaan
suojuksella varustettuina, ja ne on testattu
soveltuvan laatusuunnittelulomakkeen
mukaisesti. Erityistä varovaisuutta on
noudatettava poistettaessa höyrynjäähdytin
pakkauksestaan, ja ennen asennusta on
tarkastettava huolellisesti, etteivät laippojen
pinnat, kierteitys, toimilaitteet, liitosputket
yms. ole vaurioituneet. Tarkista ennen
jatkamista menettelyohjeet asennus-,
käyttö-jahuolto-ohjeista.
Varastointi
Jos varastointiaika on alle kuusi kuukautta,
mitään erityisiä säilytystoimenpiteitä ei
tarvita. Säilytä höyrynjäähdytin alkuperäisessä
pakkauksessaan kuivissa ja puhtaissa
sisätiloissa. Laite tulee varastoida
pitkäaikaisesti vain kuivissa sisätiloissa.
Noudata asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeita
ennen höyrynjäähdyttimen käyttöönottoa,
vaihda karan tiiviste ja tarkasta muut
komponentit järjestelmän oikean toiminnan
varmistamiseksi.
LOPPUTARKASTUS
Yarwayn höyrynjäähdyttimet on testattu,
niistä on poistettu rasva ja ne on kuivattu ja
valmisteltu käyttöä varten huoltokäytännön
mukaisesti. Huolto tulisi suorittaa Yarwayn
asianmukaisten asennus-, käyttö- ja huolto-
ohjeiden mukaisesti. Ne ovat saatavissa
pyynnöstä Yarwaylta Internet-sivumme kautta:
Emerson.com/FinalControl
YARWAY NARVIK HÖYRYNJÄÄHDYTTIMET
PED/ATEX - KäyTTö- jA TurvAllisuusohjEET
Emerson, Emerson Automation Solutions tai mikään niiden tytäryhtiöistä ei ole vastuussa minkään tuotteen valinnasta, käytöstä tai huollosta. Kaikkien tuotteiden valinta,
käyttö ja huolto ovat ainoastaan ostajan ja loppukäyttäjän vastuulla.
Yarway on jonkin Emerson Electric -yhtiöön kuuluvan Emerson Automation Solutions -liiketoimintayksikön yrityksen merkki. Emerson Automation Solutions, Emerson ja
Emersonin logo ovat Emerson Electric -yhtiön tuote- ja palvelumerkkejä. Kaikki muut merkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta.
Tämän julkaisun sisältämät tiedot ovat vain informatiiviseen tarkoitukseen. Vaikka ne on pyritty antamaan mahdollisimman tarkasti, niitä ei pidä katsoa nimenomaisiksi
tai epäsuoriksi takuiksi tässä kuvatuista tuotteista tai palveluista tai niiden käytöstä tai käyttökelpoisuudesta. Kaikki myynti perustuu meidän ehtoihimme, jotka ovat
saatavana pyydettäessä. Pidätämme oikeuden muuttaa tai parantaa tuotteiden muotoilua tai teknisiä ominaisuuksia milloin tahansa ilmoittamatta siitä.
Emerson.com/FinalControl
Valinta
Varmista, että höyrynjäähdyttimen
valmistusmateriaali ja tyyppikilpeen merkityt
paine-/lämpötilarajat ovat prosessiolosuhteita
vastaavan normin mukaisia. Ota epäselvissä
tapauksissa yhteyttä Yarwayn tai sen
paikalliseen edustajaan.
Käyttöikä
Odotettavissa oleva käyttöikä saattaa vaihdella
suoritetun huollon mukaan. Tarkasta yksikkö
vähintään 8000 tunnin välein tai pidemmin
väliajoin käyttöpaikalta saadun kokemuksen
perusteella.
HUOMAUTUS
DSH* = Höyrynjäähdytin
IOM** = Asennus-, käyttö- ja huolto-opas
  • Page 1 1
  • Page 2 2

Yarway Desuperheaters PED/ATEX O&SI Omaniku manuaal

Tüüp
Omaniku manuaal