Yarway Pneumatic Diaphragm Actuators PED O&SI Kasutusjuhend

Tüüp
Kasutusjuhend
YARWAY KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSOHJEET
Pneumaattinen toimilaite
VAROITUS
Turvallisuussyistä on tärkeää varmistaa seuraavat
asiat, ennen kuin pneumaattista kalvotoimilaitetta
aletaan käsitellä:
1. Lue kaikki pneumaattiseen
kalvotoimilaitteeseen kiinnitetyt tarrat sekä
tämä ohje ennen asennusta, käyttöä ja
huoltoa.
2. Käytä pneumaattista kalvotoimilaitetta
ainoastaan sen käyttötarkoitusta vastaavasti
(sopimuksen/erittelyn mukaisesti).
3. Poista pneumaattinen kalvotoimilaite
pakkauksesta varovasti rungon ympärille
sidotun (suuren painoluokan) nostoraksin
avulla tai nostokorvaketta käyttäen.
4. Nostokorvake on vain toimilaitteen, ei koko
yksikön, nostamista varten!!!
5. Käytä pneumaattisen kalvotoimilaitteen
asennuksessa kiinnitystarvikkeita
(2 laippaliitintä ja lukkomutteri;
höyrynjäähdyttimen osat), joihin ei kohdistu
voimia, momentteja tai vääntöä.
6. Pneumaattiseen kalvotoimilaitteeseen ei
saa tehdä lisäasennuksia/muutoksia ilman
Yarwayn antamaa hyväksyntää.
7. Putkistosta on poistettava paine ja se on
tyhjennettävä, ilmattava ja jäähdytettävä
ennenasennusta.
8. Pneumaattisia kalvotoimilaitteita,
lisävarusteilla tai ilman niitä, saavat
käsitellä vain henkilöt, jotka ovat saaneet
kattavan koulutuksen manuaalisen ja
mekaanisen käsittely-/nostotekniikan sekä
yleisten turvatoimien alalta; ota epäselvissä
tapauksissa yhteyttä esimieheesi tai
työsuojeluvaltuutettuun.
9. Yarway ei ole vastuussa muiden valvonnan
alaisena suoritetusta työstä.
10. Kukin pneumaattisen kalvotoimilaitteen
ilmansyöttöputki tulisi suojata omalla
ilmansuodattimen säätimellä.
Ennen asennusta nämä ohjeet tulee lukea huolellisesti
!! Lue kaikki pneumaattiseen
kalvotoimilaitteeseen kiinnitetyt varoitustarrat
ennen käyttöä tai huoltoa !!
Älä milloinkaan avaa tai pura kokoonpanoa tai tee
siihen laitetta sen ollessa paineen alainen/kuuma
tai muuten vaarallinen.
HUOM.
PDA* = (Pneumatic Diaphragm Actuator)
pneumaattinen kalvotoimilaite
IOM** = (Installation, Operation and Maintenance
Manual) = asennus-, käyttö- ja huolto-
ohjekirja
© 2017 Emerson. All Rights Reserved.Emerson.com/FinalControl VCOSI-03350-FI 18/03
ASENNUS
1. Aseta pneumaattinen kalvotoimilaite
ja sen liitoslaippa höyrynjäähdyttimen
venttiilikannelle ja kiinnitä lukkomutterilla.
2. Kiinnitä 2 laippaliitintä (ylä- ja alaliitin)
ruuveilla.
3. Asennus voidaan tehdä pysty- tai
vaakasuoraan putkistoon (jos rakennelma
on painava, käytä tukia).
4. Noudata asennoittimen ja ilmansuodattimen
säätimen asennuksessa valmistajan
suosituksia.
5. Kytke asennoittimen vipu karan
kytkentäliitokseen (vipumekanismi) ja säädä
tarvittaessa ilmansuodattimen säätimen
ja venttiilin asennoittimen asetusarvot
valmistajan suosituksia noudattaen.
6. Sähkölaitteiden ja laitteen ilmaputkiston
kytkentöjen on oltava valmistajan ohjeiden
mukaiset.
7. Kun laitesignaalit ja lämpötila-arvot
ovat kohdallaan, asetusarvo voidaan
säätää ja järjestelmä voidaan siirtää
automaattitoiminnolle.
8. Huolehdi siitä, että käyttömekanismi
(toimilaite, asennoitin, säätöpyörä jne.)
onhelppopääsyisessä paikassa, mikäli
seonkäytettävissä.
LUOKKA
Pneumaattiset kalvotoimilaitteet on valmistettu
direktiivin 2014/68/EC- luokan I - kaasu 2
mukaisesti.
Paine-/lämpötilarajat on merkitty:
# pneumaattisen kalvotoimilaitteen nimikilpeen
11. Suorita työvaiheet asennus-, käyttö- ja
huolto-ohjeissa esitetyllä tavalla.
12. Varoitus: laitteessa on suuri jousen
esijännitys (käytä pidennettyjä pultteja
purkamiseen).
13. Direktiivin 2014/34/EC liitteen II 2.2.1.2
mukainen höyrynjäähdyttimen pintalämpötila
riippuu järjestelmästä, johon se asennetaan.
Valmistaja ei voi valvoa asennuksesta
riippuvaa pintalämpötilaa.
2
YARWAY KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSOHJEET
Pneumaattinen toimilaite
Emerson, Emerson Automation Solutions tai mikään niiden tytäryhtiöistä ei ole vastuussa minkään tuotteen valinnasta, käytöstä tai huollosta. Kaikkien tuotteiden valinta,
käyttö ja huolto ovat ainoastaan ostajan ja loppukäyttäjän vastuulla.
Yarway on jonkin Emerson Electric -yhtiöön kuuluvan Emerson Automation Solutions -liiketoimintayksikön yrityksen merkki. Emerson Automation Solutions, Emerson ja
Emersonin logo ovat Emerson Electric -yhtiön tuote- ja palvelumerkkejä. Kaikki muut merkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta.
Tämän julkaisun sisältämät tiedot ovat vain informatiiviseen tarkoitukseen. Vaikka ne on pyritty antamaan mahdollisimman tarkasti, niitä ei pidä katsoa nimenomaisiksi
tai epäsuoriksi takuiksi tässä kuvatuista tuotteista tai palveluista tai niiden käytöstä tai käyttökelpoisuudesta. Kaikki myynti perustuu meidän ehtoihimme, jotka ovat
saatavana pyydettäessä. Pidätämme oikeuden muuttaa tai parantaa tuotteiden muotoilua tai teknisiä ominaisuuksia milloin tahansa ilmoittamatta siitä.
Emerson.com/FinalControl
HUOM.
PDA* = (Pneumatic Diaphragm Actuator)
pneumaattinen kalvotoimilaite
IOM** = (Installation, Operation and Maintenance
Manual) = asennus-, käyttö- ja huolto-
ohjekirja
LOPPUTARKASTUS
Yarwayn pneumaattiset kalvotoimilaitteet
on testattu, niistä on poistettu rasva ja ne
on kuivattu ja valmisteltu käyttöä varten
huoltokäytännön mukaisesti. Huolto tulisi
suorittaa asianmukaisten asennus-, käyttö- ja
huolto-ohjeiden mukaisesti. Ne ovat saatavissa
pyynnöstä Yarwaylta Internet-sivujemme
kautta: Emerson.com/FinalControl
TOIMITUSTILA / VARASTOINTI / VALINTA /
KÄYTTÖIKÄ
Toimitustila
Yarwayn pneumaattiset kalvotoimilaitteet
toimitetaan suojuksella varustettuina ja
ne on testattu 9.0 bariin saakka. Erityistä
varovaisuutta on noudatettava poistettaessa
pneumaattinen kalvotoimilaite pakkauksestaan,
ja ennen asennusta on tarkastettava
huolellisesti, etteivät toimilaite, lisävarusteet,
putkisto tai asennusosat ole vaurioituneet.
Tarkista ennen jatkamista menettelyohjeet
asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeista.
Varastointi
Jos varastointiaika on alle kuusi kuukautta,
mitään erityisiä säilytystoimenpiteitä ei
tarvita. Säilytä pneumaattinen kalvotoimilaite
alkuperäisessä pakkauksessaan kuivissa ja
puhtaissa sisätiloissa. Laite tulee varastoida
pitkäaikaisesti vain kuivissa sisätiloissa.
Noudata asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeita
ennen pneumaattisen kalvotoimilaitteen
käyttöönottoa ja tarkista kaikki
komponentit järjestelmän oikean toiminnan
varmistamiseksi.
VARAOSAT
Käytä ainoastaan Yarwayn alkuperäisosia.
Kaikki pneumaattiset kalvotoimilaitteet on
varustettu tunnusnumerolla, joka on merkitty
tyyppikilpeen. Käytä tätä numeroa, kun
tilaatvaraosia.
Valinta
Varmista, että kalvon kotelon paine ei ylitä
taulukossa ja tyyppikilvessä ilmoitettuja
raja-arvoja. Ota epäselvissä tapauksissa
yhteyttä Yarwayn tai sen paikalliseen
edustajaan.
Malli: 20-55 (iskun pituus 55 mm) ja
malli: 20-90 (iskun pituus 90 mm)
Käyttöikä
Odotettavissa oleva käyttöikä saattaa vaihdella
suoritetun huollon mukaan. Tarkasta yksikkö
vähintään 8000 tunnin välein tai pidemmin
väliajoin käyttöpaikalta saadun kokemuksen
perusteella.
  • Page 1 1
  • Page 2 2

Yarway Pneumatic Diaphragm Actuators PED O&SI Kasutusjuhend

Tüüp
Kasutusjuhend