Thule HideAway - Roof Mount Kasutusjuhend

Bränd
Thule
Mudel
HideAway - Roof Mount
Tüüp
Kasutusjuhend
Thule Omnistor 6200
Instructions
Prod no.: 306700 - 306753
Drawing: 6VA900-00
Date: 01/06/2012
x2 x2 x2 x2 x2
x2 x2 x2 x2 x2
x1
x4 x4 x4 x4 x4
3,25m
2,60m
3,50m 3,75m
4,00m
x1 x1
Thule Omnistor 6200
Instructions
Prod no.: 306600
- 306679
Drawing: 6AC900
Date: 01/04/2012
3,00m
x4
x2
x2
x1
4,50m
x2
x2
x1
x4
2
Kg
24,0 kg 25,4 kg 27,0 kg 29,0 kg 31,4 kg23,0 kg19,6 kg
x1
Max 1 m
1
2
3
90
3.
2.
1.
3
1.
2.
4
5
Max. 1m
4
6
3.
1.
90
2.
3.
1.
2.
4
DIN 7982
4,2x25
8
x2 x4
XXcm
XXcm
x2
Neutral
Silicone
DIN 7981
4,2x25
Ø3,5mm
7
x4 x4 x4
5
A
B
C
i
6
i
i
i
7
8
OPTIONS
Safari-Residence
Hold Down Kit
Led Strip
Sun Blocker Side
Universal Rafter
Omni Cleaner
www.thule.com
Rain Blocker Side
ALGEMENE OPMERKINGEN:
- De montage moet gebeuren door gekwalificeerd personeel.
- Kontroleer of het dak van het voertuig stevig genoeg is om de adapters van de luifel aan te brengen.
De bevestiging moet met bout-moer verbinding en tegenplaat gebeuren en bij voorkeur extra vast-
gekleefd met SIKA 252. (Raadpleeg uw verdeler of de fabrikant van het voertuig). Controleer ook
of er geen hindernissen zijn aan de binnenkant van het voertuig (vb electrische kabels, gasleiding,
enz.).
- Voor een correcte en stabiele plaatsing moeten de adapters geplaats worden ter hoogte van de
knikarmen. Indien dit niet mogelijk is gebruik een adapter op volle lengte.
- Voor een waterdichte montage, vul de geboorde gaten op met zuurvrije silicone-pasta of SIKA 221.
- Voor de montagehoogte van de beugeltjes voor de steunvoeten, raadpleeg uw handelaar of con-
structeur.
- Een luifel biedt bescherming tegen de zon, niet tegen andere weersinvloeden. Bij storm, sneeuw of
hevige regen dient de luifel dichgedraaid te worden (vermijd vorming van een waterzak).
REMARQUES GENERALES:
- Le montage doit être eectué par des techniciens.
- Sondez le toit du véhicule pour définir l’endroit de fixation des pièces d’adaptations du store. Le
montage se fait a l’aide de boulons, écrous et contre-plaques; l’emploi de mastic SIKA 252 est
conseillé. (Consultez votre agent ou le constructeur du véhicule). Avant de percer, assurez-vous qu’il
n’y a pas d’obstacles à l’intérieur du véhicule (par exemple des câbles électriques, des tubes de gaz,
etc.).
- Pour un motage correct et stable déterminez la position des adaptateurs en les positionnant der-
rièreles supports de bras. Si c’est non -possible utilisez un adaptateur sur longueur.
- Afin d’obtenir un montage étanche à l’eau, utilisez une pâte de silicone sans acide ou SIKA 221 pour
remplir les trous percés.
- Un store est une protection solaire et pas une protection contre les intempéries. En cas de précipita-
tion pluvieuses ou de rafales de vent, le store doît être fermé (evitez la formation d’une poche d’eau).
ALGEMEINE BEMERKUNGEN:
- Die Montage muss von fachkundigem Personal ausgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass für die stabile Montage der Adapter geeignete Befestigungspunkte
vorhanden sein müssen. Die Adapter werden zunächst mit SIKA 252 auf dem Fahrzeugdach geklebt
und dann mit einer Schrauben-Mutter-Verbindung und Gegenplatte fixiert. Achten Sie darauf, dass
Sie beim Bohren keine wichtigen Bauteile, wie insbesondere Gas- und Stromleitungen, im Inneren
des Fahrzeugs beschädigen.
- Für eine korrekte und stabile Montage, müssen die Adapter an den Spannfedernarmen die Markise
unterstützen Wenn dies nicht möglich sein sollte, benutzen Sie einen Längenadapter
- Füllen Sie die Bohrlöcher mit säurefreiem Silikon oder SIKA 221, um eine wasserdichte Montage zu
bekommen.
- Über die Möglichkeit der Montage der Wandhalter für die Stütz-beine befragen Sie bitte Ihren
Händler oder Hersteller des Fahrzeugs.
- Eine Markise ist ein Sonnenschutz und kein All-Wetter-Schutz. Die Markise muss bei kräftigem/
stürmischem Wind, Schneefall oder starkem Regen eingefahren werden (u.a. um Regenwasser-
beulen zu vermeiden
GENERAL REMARKS:
- Installation must b e carried out by a qualified person.
- Check if you have a solid back ground for installation of the adapters of the awning. Fixation must be
carried out by bolts and nuts and counterplate and by preference also glued with SIKA 252. Contact
your dealer or manufacturer of the vehicle. Before drilling, be sure that there is no obstacle at the
inside (for example electric cables, gas pipes and so on).
- The adapters must support the awning at the awnings spring arms for a correct and stable mount-
ing. When this is not possible use a full length adapter.
- In order to get a watertight installation, use acid free silicone or SIKA 252 to fill up the drilled holes.
- For the mounting height of the bottom mounting brackets ask your dealer or manufacturer.
- An awning is a sun and not an all-weather protection. The awning should be closed in case of storm,
snow or heavy rain fall (avoid formation of a water pocket).
GB
9
NL
FR
DE
IT
SV
FIN
10
NOTE GENERALI:
- L’installazione deve essere eseguita da una persona qualificata.
- Controllare la solidità della parete prima di fissare gli adattatori. Montare con bulloni e dadi e anche
con una contropiastra. (Consultare il fabbricante del veicolo). Assicurarsi che non ci siano ostacoli
all’interno (per esempio cavi elettrici, condotti del gas, ecc.) prima di forare.
- Per un corretto e stabile montaggio, gli adattatori devono supportare la tenda alle braccia della molla
della tenda. Quando ciò non è possibile utilizzare un adattatore più lungo.
- Per ottenere un’installazione impermeabile, riempire i fori di un silicone senza acido o SIKA 221.
- La tenda è una protezione dal sole e non per la pioggia. La tenda va chiusa in caso di temporale, neve
o pesante pioggia (evitare la formazione di sacche di pioggia).
GENERELLA ANMÄRKNINGAR:
- Installationen måste genomföras av en kvalificerad person.
- Kontrollera att du har en stabil yta att installera markisens adapter på. Fixeringen måste ske med
genomgående bultar och med invändig monteringsplatta. Täta genomföringarna med anpassat
tätningsmedel tex. SIKA 252 för att undvika läckage. Kontakta din återförsäljare eller fordonstillverka-
ren innan du borrar för vara att säker på att du inte skadar några föremål på insidan (t.ex. kablar,
gasledningar med mera).
- Adaptrarna måste stödja tältet vid stödarmarna, för en korrekt och stabil montering. När detta inte är
möjligt, använd en full längd adapter.
- För en vattentät installation, använd lämpligt tätningsmedel tex. SIKA 221 för att täta genom-
föringarna.
- För monteringshöjd av väggbeslagen till stödbenen, fråga din återförsäljare eller tillverkare.
- Awning 6903 är ett solskydd, ej allvädersskydd. Den ska vara stängd vid risk för storm, snö eller
kraftigt regn (undvik vattenansamlingar på duken).
YLEISIÄ HUOMIOITA:
- Tuotteen saa asentaa vain koulutettu asentaja.
- Varmista, että markiisin asennusadapteri asennetaan tukevaan taustaan. Kiinnitys on tehtävä pulteilla,
muttereilla ja vastalevyillä, sekä tiivistettävä SIKA 252 liimalla. Ota yhteys jälleenmyyjääsi tai ajoneuv-
on valmistajaan. Ennen poraamista varmista, ettei reiän takana ole mitään (esimerkiksi sähköjohtoja,
kaasuputkia jne).
- Asianmukaisen ja vakaan kokoonpano vaati , että sovittimet täytyy tukia teltta tukivarsista. Jos tämä
ei ole mahdollista , käyttää täyspitkää sovitinta.
- Saadaksesi vesitiiviin asennuksen käytä hapotonta silikonia tai SIKA 221 liimaa reikien tiivistämiseen.
- Kysy jälleenmyyjältä oikea asennuskorkeus tukijalkojen seinäkiinnikkeille.
- Markiisi on aurinko eikä jokasään suoja. Markiisi tulisi olla suljettu , kun on myrsky-, lumi – tai rankkasa-
den vaara (vältä lätäköitä kankaalle).
THULE GARANTIE
1. De THULE luifel heeft voor de koper 2 jaar garantie vanaf de datum van faktuur.
2. De garantie geldt voor vervanging van onderdelen die defect of onvolledig zijn en voor het niet naar
behoren functioneren van de luifel.
3. In geval van defecten kunt u zich richten tot uw dealer met bewijs van factuur.
4. Defecten die ontstaan door onoordeelkundig gebruik, nalatigheid of ongeval, vallen niet onder de gar-
antie. Bovendien vervalt de garantie als het produkt niet naar behoren is gemonteerd. Ook geldt geen
garantie als veranderingen zijn aangebracht of als de luifel door ondeskundige personen is gerepareerd.
De garantie vervalt ook als het serienummer en/of datum gewijzigd of veranderd is.
5. Als de koper bepaalde onderdelen die hij als defect beschouwt, wenst terug te sturen, zijn de transport-
kosten voor de verzender. Als deze onderdelen door ons als defect worden beschouwd en onder garan-
tie vallen, zullen deze hersteld en teruggestuurd worden. Indien de garantie niet van toepassing is, worden
herstellingskosten in rekening gebracht. Transportkosten zijn voor rekening van de klant.
6. Produkten of onderdelen die teruggestuurd worden, moeten goed verpakt zijn.
7. Een andere vorm van garantie dan hier beschreven, wordt niet verleend. Vertegenwoordigers zijn niet
gemachtigd om garanties af te geven, zowel schriftelijk als mondeling, voor andere zaken dan in deze ga-
rantiebepalingen is vastgesteld. Met deze garantiebepalingen vervallen alle eerder bepaalde en verstrekte
garanties van welke aard ook. Verdere aanspraken zijn uitgesloten.
LA GARANTIE THULE
1. Le store THULE est garanti pendant 2 ans, à dater du jour de la facture, pourvu qu’il reste en po session
de l’acheteur initial.
2. La garantie couvre tous les vices de fabrication et de matière. Elle s’étend aux frais de pièces s’y rappor-
tant.
3. Pour toutes les pièces déectueuses, nous vous demandons de bien vouloir consulter votre concession-
naire sans omettre de lui fournir une copie de la facture d’achat.
4. La garantie ne peut être invoquée dans le cas d’un acte de négligence, d’un accident, ou de l’intervention
sur le produit par des personnes non qualifiées, si le store n’a pas été monté ou utilisé suivant nos instruc-
tions ou si le numéro de serie a été altéré ou eacé.
5. Tout acheteur d’un produit neuf désirant nous renvoyer des pièces déectueuses s’engage à payer
les frais de transport. Dès le retour, l’article sera examiné par THULE afin de constater s’il satisfait aux
conditions de garantie. Dans l’ armative, il vous sera retourné après réparation. Si la garantie n’est pas
applicable, les frais de réparation et de transport seront à la charge du propriétaire.
6. Les produits retournés à l’usine devront être embaIIés convenablement.
7. Aucune autre garantie n’est accordée. Aucune personne ou représentant n’est habilité à accorder des
garanties en d’autres termes que ceux indiqués ci-dessus.
THULE GARANTIE
1. Für die THULE Markise wird ab Datum des Kaufbeleges eine zweijährige Garantie gewährt.
2. lnnerhalb der Garantiezeit beseitigen wir alle Funktionsfehler an der Markise, die nachweissbar auf man-
gelhafte Ausführung oder Materialfehler zurückzuführen sind.
3. Im Falle eines Mangels wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Kaufbeleges an lhren Fachhändler.
4. Funktionsfehler die nachweisslich durch falschen Gebrauch, Nachlässigkeit oder einen Unfall entstanden
sind, werden von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie erlischt auch, wenn die Markise unsach-
gemäss montiert, gehandhabt, die Serienummer verändert, entfernt oder wenn an der Markise in irgen-
deiner Weise modifiziert wurde.
5. Falls Sie uns ein oder mehrere Ersatzteile zusenden wollen, die Sie für fehlerhaft halten, bitten wir, uns
diese fracht- und portofrei zuzusenden. Sollten sich diese Teile als mangelhaft herausstellen, werden diese
von uns repariert und zurückgesandt. Ist es kein Funktions- oder Materialfehler, oder ist die Garantiezeit
abgelaufen, werden die Reparaturkosten berechnet. Alle Fracht und Transportkosten gehen in diesem
Falle zu Lasten des Kunden. Durch die lnstandsetzung wird die Garantiezeit nicht erneuert oder verläng-
ert.
6. Ersatzteile sind vor der Rücksendung zu verpacken.
7. Es wird keine andere Garantie abgegeben. Weder ein Vertreter unseres Hauses oder ein Fachhändler ist
berechtigt, mündlich oderschriftlich irgendeine andere, als die hier erklärte Garantie abzugeben oder eine
Haftung zu übernehmen. Diese Garantie tritt an die Stelle jeglicher andere Garantien gleich welcher Art,
und schliesst ausdrücklich jegliche Haftung aus.
THULE WARRANTY
1. The warranty for the THULE awning to the original buyer is two years from date of invoice.
2. The warranty covers replacement of parts arising from defects and from the inability of the awning to
perform its intended function.
3. In case of a defect, consult your dealer with original invoice.
4. Defects, which in our judgment occur from misuse, negligence or accident, are not covered by the war-
ranty. In addition, the warranty does not apply if the product is installed or handled improperly or if the
awning has been altered in any way or has been repaired by unqualified persons, or if the serial number
GB
11
NL
FR
DE
and/or date has been altered or removed.
5. Should the original buyer wish to return to us parts believed to be defective, the parts should be sent
prepaid. If we find the parts defective and covered by warranty, they will be repaired and returned. If
warranty does not apply or has expired, a nominal charge will be made. Any transport costs are for the
owner’s account.
6. Returned goods should be in solid wrapping.
7. No other warranty is given and no representative is authorised to give any warranty or assume liability
by words or action under any warranty other than that is contained herein. This warranty is expressly in
lieu of any other expressed or implied warranty of whatever nature and expressly excludes any other or
further liability.
LA GARANZIA THULE
1. La tenda della THULE è garantita per 2 anni a partire della data della fattura.
2. La garanzia vale per la sostituzione di tutte le parti difettose o incomplete e per fa riparazione della tenda
se non funziona correttamente.
3. In caso di difetti, le preghiamo di andare dal Suo concessionario con la Sua fattura.
4. La garanzia non può essere invocata in caso di negligenza, di un incidente o di un’intervenzione di una
persona non qualificata. lnoltre, la garanzia non è applicabile se la tenda non è stata installata o utilizzata
secondo le nostre istruzioni.
5. Se il compratore rimanda parti difettose alla THULE , deve pagare le spese di trasporto. Se queste parti
sono davvero difettose e se la garanzia è applicabile, saranno riparate e rinviate. Se la garanzia non è ap-
plicabile, le spese della riparazione e del trasporto dovranno essere pagate dal proprietario.
6. Tutti i prodotti e tutte le parti rinviati alla ditta devono essere ben imballati.
7. Nessun altra garanzia viene accordata. Nessun rappresentante ha l’autorizzazione di accordare altre
garanzie, sia in modo scritto che in modo orale, oltre delle garanzie descritte qui. Questa garanzia sosti-
tuisce qualsiasi garanzia precedente e esclude ogni altra responsabilità.
THULES GARANTI
1. Garantin för THULE s markis är på två år från inköpsdatum och gäller för personen som stod för inköpet.
2. Garantin täcker ersättning av delar som är trasiga eller som inte fungerar.
3. Om ett fel upptäcks på produkten, kontakta din återförsäljare och ta med dig ditt kvitto.
4. Skador som enligt vår bedömning har uppkommit på grund av felanvändning, slarv eller genom en
olycka täcks inte av garantin. Dessutom gäller inte garantin om produkten är monterad eller omskött på
fel sätt. Garantin gäller inte heller om markisen har blivit lagad av okvalificerad personal eller om något har
ändrats på markisen. Om serienummer/datum har ändrats eller blivit borttaget så gäller inte garantin.
5. Skulle köparen önska att skicka tillbaka delar som han anser vara trasiga skall fraktkostnaderna vara
förutbetalda. Om delarna är trasiga och täcks av garantin, reparerar vi delarna och återsänder dem. Om
garantin inte gäller eller har gått ut så kommer en symbolisk avgift att debiteras. Alla transportkostnader
står kunden för.
6. Returnerade varor skall vara ordentligt emballerade.
7. Ingen annan garanti ges och ingen annan representant är auktoriserad att ge någon garanti eller anlägga
någon ansvarsskyldighet muntligt eller skriftligt förutom den garantin som finns här.
Den här garantin står över någon annan uttryckt eller underförstådd garanti och vi avsäger oss allt övrigt
ansvar.
THULE TAKUU
1. THULE markiisin takuu on ensikäyttäjälle kaksi vuotta alkuperäisestä ostopäivästä.
2. Takuu kattaa viallisten tai väärin toimivien osien vaihdon.
3. Takuutapauksissa ota yhteys jälleenmyyjään ostotositteen kanssa.
4. Vauriot, jotka johtuvat väärinkäytöstä, huolimattomuudesta tai onnettomuuksista eivät kuulu takuun
piiriin. Takuu ei myöskään ole voimassa, jos tuote on asennettu virheellisesti, sitä on käytetty väärin, siihen
on tehty muutoksia, sitä on korjattu virheellisesti tai sen tunnistetiedot on poistettu tai muutettu.
5. Jos alkuperäinen ostaja haluaa lähettää vaurioituneita osia tarkistettavaksi, on ne lähettävä rahtikulut mak-
settuina. Jos osat todetaan vaurioituneiksi ja takuunalaisiksi, ne korjataan tai vaihdetaan sekä palautetaan.
Jos takuu ei kata osaa tai takuuaika on päättynyt, veloitetaan osista normaalisti. Rahtikulut peritään
omistajalta.
6. Palautettavat osat on pakattava huolellisesti.
7. Muuta takuuta ei anneta. Edustajilla ei ole oikeutta muutoksiin tai vastuunottoon suullisesti tai muulla
tavoin tässä mainitusta poiketen. Tämä takuu korvaa kaikki aiemmin voimassa olleet takuut ja täten irtisa-
noudumme kaikesta muuta vastuusta.
IT
SV
Thule NV, Kortrijkstraat 343 – BE 8930 Menen, BELGIUM
www.thule.com
infoRV@thule.com
FIN
/