Avent SCD292/00 Kasutusjuhend

Bränd
Avent
Kategooria
lutipudelid
Mudel
SCD292/00
Tüüp
Kasutusjuhend
Always here to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
GB
For your child’s safety and health WARNING!
Always use this product with adult supervision. • Never use feeding teats as a soother. • Continuous
and prolonged sucking of uids will cause tooth decay. • Always check food temperature before
feeding. • Keep all components not in use out of the reach of children. • Before rst use, clean the
product. Inspect before each use and pull the feeding teat in all directions. Throw away at the rst
signs of damage or weakness. Do not store a feeding teat in direct sunlight or heat, or leave in
disinfectant (‘sterilising solution’) for longer than recommended, as this may weaken the teat.
• Do not place in a heated oven. • Before rst use place in boiling water for 5 minutes. This is to
ensure hygiene. Clean before each use. • Wash and rinse thoroughly, then sterilise using a Philips
Avent steriliser or boil for 5 minutes. • Do not warm contents in a microwave oven, as this may cause
uneven heating and could scald your baby. • Dishwasher safe - food colourings may discolour
components. • Do not allow child to play with small parts or walk/run while using bottles or cups.
• Drinks other than milk and water, such as fruit juices and avoured sugary drinks are not
recommended. If used, they should be well diluted and only used for limited periods. • Expressed
breast milk can be stored in sterilised Philips Avent polypropylene bottles/containers in the
refrigerator for up to 48 hours (not in the door) or in the freezer for up to 3 months. Never refreeze
breast milk or add fresh breast milk to already frozen milk. • Do not use abrasive cleaning agents or
anti-bacterial cleaners. Do not place components directly on surfaces that have been cleaned with
anti-bacterial cleaners. • Excessive concentration of detergents may eventually cause plastic
components to crack. Should this occur, replace immediately. • Plastic material properties may be
affected by sterilising and high temperatures. This can affect the t of the cap. Cleaning Before rst
use, disassemble all parts, clean and sterilise the product. After every use, take all items apart, wash in
warm soapy water and rinse thoroughly. Make sure that you wash your hands thoroughly and that the
surfaces are clean before contact with sterilised components. Assembly When you assemble the
bottle, make sure you place the cap vertically onto the bottle so that the teat sits upright. To remove
the cap, place your hand over the cap and your thumb in the dimple of the cap. The teat is easier to
assemble if you wriggle it upwards instead of pulling it up in a straight line. Make sure you pull the teat
through until its lower par t is even with the screw ring. Maintenance Before rst use place in boiling
water for 5 minutes. • Before each use, inspect all items. • Pull the feeding teat in all directions. • For
optimum performance, pinch and massage the number on the teat between index nger and thumb
prior to a feed. Throw away at the rst signs of damage or weakness. For hygiene reasons, we
recommend replacing teats after 3 months. Keep teats in a dry, covered container. When not in use,
do not store in sunlight or heat, or leave in disinfectant (‘sterilising solution’) for longer than
recommended, as this may weaken the teat. Do not place in a heated oven. Glass Natural bottle
Glass bottles may break. Do not use metal inside the bottle to stir contents or for cleaning. This can
damage the glass on the inside of the bottle. Before each use, inspect bottles for sharp edges or glass
fragments inside. Do not use bottles if there are any cracks on or glass fragments in the bottle. Do
not let babies drink unsupervised with this bottle. Compatibility Only use Philips Avent Natural
teats with Philips Avent Natural feeding bottles. Spare teats are available separately. Make sure you
use a teat with the correct ow rate when you feed your baby. When you use an older Philips Avent
steriliser, please check on the website how to place the Natural bottle. Do not mix classic bottle
parts and teats with parts of the Natural bottle. They may not t and could cause leakage.
• The polypropylene Natural bottle is compatible with Philips Avent breast pumps, spouts, sealing
discs and cup tops. • The glass Natural bottle is compatible with Philips Avent breast pumps and
sealing discs. For safety reasons, it is not recommended to use glass Natural bottles with handles,
spouts and cup tops. If the bottle falls, it may break. Philips Avent is here to help:
GB: 0844 33 80 489 national call rate (mobiles vary)
IRL: 0818 21 01 41 national call rate
(mobiles vary) AU: 1300 364 474 www.philips.com/Avent
CS
ProbezpnostazdravívašehodítěteVÝSTRAHA!
Tento výrobek vždy používejte pod dozorem dospělé osoby. • Krmicí dudk nikdy nepoívejte jako
žný dudlík. • Trvalé a dlouhodobé sání kapalin způsobuje zubní kaz. • Před krmením vždy
zkontrolujte teplotu pokrmu. • Všechny části, které nepoužíte, udržujte mimo dosah dě. • Před
prvm použitím výrobek omyjte. Před každým použitím výrobek zkontrolujte a natáhněte krmi
dudlík do všech směrů. V případě jakýchkoli známek poškození nebo opotřebení jej vyhoďte.
Neponechávejte krmicí dudlík na přím slunci, nevystavujte jej horku ani nenechávejte v
dezinfektantu („sterilizační roztok) po delší než doporenou dobu. Mohlo by to vést k opotřebe
dudlíku. • Nepokládejte výrobek do rozeáté trouby. • Před prvním použim dejte na 5 minut do
vroucí vody. Tím zajiste nezbytnou hygienu. Před každým použim dudk vyčistěte. • Lahev důkladně
omyjte, opchněte a nakonec sterilizujte pomocí sterilizátoru Philips Avent nebo varem po dobu
5 minut. • Neoívejte obsah láhve v mikrovlnné troubě, protože ohřátí by mohlo být nerovnoměrné a
vaše dítě by se mohlo opařit. • Lze mýt v myčce - zabarvení potravin by mohlo způsobit ztrátu barev
čás. • Nedovolte díti, aby si hrálo s malými částmi nebo aby při poívání lahví a hrníčků chodilo či
halo. • Nápoje jiné než voda a mléko, naíklad ovocné šťávy a ochucené sladké nápoje, se
nedoporují. Používat by se měly pouze správně naředěné a jen po omezenou dobu. • Odsáté
matské mléko můžete ve sterilizovaných polypropylenových lahvích nebo nádobách Philips Avent
uchovávat v lednici až po dobu 48 hodin (nikoli ve dveřích lednice) nebo v mrazáku až po dobu
3 měsíců. Jednou rozmrazené matské mléko už nikdy nezmrazujte ani nepřidávejte čerstvé mateřské
mléko k dříve zmrazenému. • Nepoívejte abrazivní ani antibakterlní čisticí prostředky.
Nepokládejte součásti výrobku přímo na povrchy ošeené antibakteriálmi čisticími prosedky. •
Nadměrná koncentrace čisticích přípravků může způsobit popraskání plastových čás. V takovém
ípadě je ihned vyměňte. • Přípravky z plastu mohou podléhat vlivu sterilizace a vysokých teplot. Může
tak dojít ke změně přiléhání víčka. Čiště Před prvním poitím rozeberte všechny části, vyčistěte je a
sterilizujte výrobek. Po každém použití vezměte všechny části, omyjte je v horké vodě s mycím
prosedkem a důkladně opchněte. Ujiste se, že jste si umyli důkladně ruce a že před kontaktem se
sterilizovanými komponenty jsou povrchy čis. Montáži sestavování lahve dbejte na to, abyste
čko na lahev nasadili svisle a dudlík seděl vzíme. Chcete-li sundat víčko, dejte na něj ruku a palec
vmáčkněte do prohlubně ve víčku. Dudlík se snáze vkládá, pokud jej vykroutíte směrem vzhůru,
namísto abyste jej vytáhli rovně nahoru. Ujiste se, že jste vyhli dudlík tak, aby byla jeho dolní část
zarovnaná se šroubovacím kroužkem. Údržba Před prvním poitím dejte na 5 minut do vroucí vody.
• Před každým použitím všechny položky zkontrolujte. • Natáhte krmicí dudlík do všech směrů.
• Optimálního výkonu dudlíku dosáhnete, pokud budete před krmením natahovat a masírovat číslo na
dudlíku mezi ukazováčkem a palcem. V případě jachkoli známek poškození nebo opotřebení krmicí
dudlík vyhte. Z hygienických důvodů doporujeme měnit krmicí dudlíky každé 3 měce. Dudlíky
uchovávejte v suché a uzavřené nádobě. Pokud dudlík nepoužíváte, nenechávejte jej v dezinfektantu
(„sterilizační roztok“) po delší než doporenou dobu. Mohlo by to vést k opotřebení dudlíku.
Nepokládejte dudk do rozehřáté trouby. Skleněnáláhev«Natural»Skleněné lahve se mohou
rozt. Nepoužívejte kovové náčiní k míchání uvnitř lahve ani k jejímu mytí. Mohlo by dojít k poškoze
skla na vnitřní straně lahve. Před každým poitím zkontrolujte, zda na lahvi nejsou ostré okraje nebo
zda se uvnitř nenacházejí skleněné střípky. Lahev nepoužívejte, pokud jsou na ní praskliny nebo pokud
jsou uvnitř sklené sípky. Nenechte děti pít z této lahve bez dozoru. Kompatibilita
S krmicími lahvemi Philips Avent «Natural» poívejte pouze krmicí dudlíky Philips Avent «Natural».
hradní dudlíky jsou k dispozici samostat. Ujistěte se, že při krmení svého díte použíte dudlík se
spvným průtokem. Pokud používáte starší sterilitor Philips Avent, vyhledejte si pokyny k usazení
lahve «Natural» na webových stránch. Nepoužívejte dohromady části klasické krmicí lahve a lahve
«Natural» pro přirozené krmení. Části do sebe nemusejí doe zapadat a mohlo by dojít k vy.
• Polypropylenová lahev «Natural» je kompatibilní s odsávkami, hubkami, těsnicími disky a víčky na
hrčky Philips Avent. • Sklená lahev «Natural» je kompatibilní s odsávačkami a těsnicími disky Philips
Avent. Z bezpečnostních důvodů se nedoporučuje poívat sklené lahve «Natural» s rukojeťmi,
hubičkami a víčky na hrníčky. Pokud lahev spadne, může se rozbít.
Společnost Philips Avent je tu, aby
pomohla: CS: 286 854 441-3 • www.philips.com/Avent
HU
Gyermeke egészségéért és biztonsáért FIGYELEM!
A terk használata kizárólag felnőtt felügyeletében engedélyezett. • Az etetőcumikat soha ne
használja játszócumi helyett. • Folyadékok hosszantartó és folyamatos szívogasa tönkreteheti a
fogakat. • A gyermek etetése előtt mindig ellenőrizze az étel hőmérkletét. • A terk minden
használaton kíli részét tar tsa távol a gyermekektől. • Az első haszlat előtt tisztsa meg a terket.
Minden egyes használat előtt vizsgálja meg alaposan az etetőcumit, és húzogassa meg minden irányba.
Amennyiben az anyag gyengüsét vagy sérülését észleli, azonnal dobja el. Ne tárolja az etetőcumit
közvetlen napfénynek kive vagy hőforrás közelében, ne hagyja fertőtlenítőszerben
(sterililófolyadékban) a javasoltnál hosszabb ideig, mert ez gyenti az anyat. • Ne tegye sütőbe.
• Az első haszlat előtt sterilizálja, vagy 5 percig forralja. Ezzel biztosíthatja a higniát. Tisztsa meg
minden használat előtt. • A terméket mosogassa és öblítse el, majd a sterilishoz használjon Philips
Avent sterilizálót, vagy helyezze 5 percig forrásban lévő vízbe. • Meletéshez ne használjon
mikrohullámú készüléket, mivel az nem egyenletesen melet, és a folyadék megégetheti gyermeke
száját. • Mosogatógépben tisztható - az ételszínezékek hatására a termék elszíneződhet.
• Ne engedje, hogy gyermeke a termék kisebb részeivel játsszon, illetve hogy az üveget vagy a poharat
s vagy futás közben használja. • A termék anyatejen, vízen és tápszeren kívüli más folyakokkal,
ldául gmölcslével vagy ízesített, cukortartalmú italokkal való használata nem ajánlott. Az említett
folyakok esetében törekedjen arra, hogy minél kevesebb ideig tárolja azokat a terkben, és
gondoskodjon kellő mérkű hísukról. • Lefejt anyatej sterilizált, Philips Avent polipropin
cumisüvegben/tárolóedényben hűszekrényben (de nem a hűtőszekny ajtaban) legfeljebb
48 óráig, fagyaszban legfeljebb 3 hónapig tárolható. Már lefagyasztott tejet soha ne fagyasszon le
újra, és ne öntsön hozzá friss tejet. • Ne haszljon súroló vagy antibakteriális tiszszereket. A
termék részeit ne helyezze közvetlenül olyan felületre, melyet antibakterlis tisztítószerrel tisztottak
meg. • Nagy mennyiségben használt tiszszerek repedéseket okozhatnak a műanyag részekben.
Amennyiben ezt tapasztalja, azonnal cselje ki. • A műanyagból készült terkek tulajdonságai
sterilizálás és magas hőmérklet hatására megváltozhatnak. Ez a fedél illeszkedését is befolsolhatja.
Tisztítás Az első haszlat előtt szedje szét, tisztítsa meg és sterilizálja a részeket. A terk részeit
mosogassa el meleg, mosogatószeres vízben, és alaposan öblítse le minden haszlat un. Mielőtt
hozérne a sterilizált részekhez, alaposan mossa meg a kezét, és tisztsa meg a tárosukra szolgáló
felületeket. Összeállítás Amikor összeáltja a cumisüveget, a fedelet füglegesen helyezze az
cumisüvegre, hogy az etetőcumi felfelé álljon. A fedél elvolításához tegye a kezét a fedélre,
velykujját pedig mélyedésébe. Az etecumit könnyen összeállíthatja, ha felfelé csavarja ahelyett,
hogy egyenes vonalban húzná felfe. Az etetőcumit alsó résnek illeszkednie kell a leszorító grűbe.
Karbantartás Az első használatot megelőzően sterilizálja, vagy 5 percig forralja. • Minden használat
előtt gondosan vizslja meg az alkatrészeket. • Húzogassa meg az etecumit minden irányba.
• A megfelelő folyáserősg érdekében itatás előtt mutató- és hüvelykujjával csippentse és dörzsölje
össze az etetőcumit. Amennyiben az anyag gyengülését vagy sérülését észleli, azonnal dobja el.
Higiéniai okokból az etetőcumikat 3 havonta ajánlott kicselni. Az etetőcumik tárora haszljon
száraz, fedeles tartót. A használaton kívüli etetőcumit ne tegye ki közvetlen napfénynek, és ne helyezze
hőforrás közebe, ne hagyja fertleszerben (sterilizálófolyakban) a javasoltnál hosszabb ideig,
mert ez gyenti anyagát. Ne tegye sütőbe. ÜvegbőlkészültNaturalcumisüveg Az üvegl
késlt cumisüvegek eltörhetnek. Az cumisüvegben lévő folyadék keveréséhez vagy tisztításához ne
használjon fémet, mert az károthatja az üveg belső feletét. Minden használat előtt ellenőrizze, hogy
nincsenek-e a cumivegben éles vagy letört darabok. Ne használja az üveget, ha az megrepedt, vagy
letört darabok vannak benne. Gyermekek csak felügyelet mellett ihatnak a cumisüvegből.
Kompatibilitás Philips Avent Natural cumisüveghez csak Philips Avent Natural etecumit
használjon. Pótcumik külön vásárolhatók. Ellenőrizze, hogy a kisbaba eteséhez megfelelő átfolyá
etecumit használ-e. Amennyiben régebbi típusú Philips Avent sterilizálót használ, nézze meg
honlapunkon, hogyan helyezheti bele a Natural cumisüveget. A hagyonyos és Natural cumisüvegek
szeit és etetőcumijait ne keverje össze. Azok nem illeszkedhetnek egyshoz, ezért szivároghatnak.
• A polipropin Natural cumisüveg kompatibilis a Philips Avent mellszívókkal, itatófejekkel, tejzárókkal
és zákupakokkal. • Az üvegből késlt Natural cumisüveg kompatibilis a Philips Avent mellsvókkal
és tejzárókkal. Biztonsági okokból ne használja az üvegből készült Natural cumisüveget fogantval,
itatófejekkel és zákupakkal. Az üveg elrhet, ha leejtik.
A Philips Avent segít Önnek
HU: 06 1 700 81 52www.philips.com/Avent
SL
ZavarnostinzdravjevašegaotrokaOPOZORILO!
Izdelek je treba vedno uporabljati pod nadzorom odraslih. • Cucljev za hranjenje ne uporabljajte
namesto dude. • Neprekinjeno in dolgotrajno sesanje tekočin povzri zobno gnilobo. • Pred
hranjenjem vedno preverite temperaturo hrane. • Vse sestavne dele, ki niso v uporabi, hranite izven
dosega otrok. • Pred prvo uporabo očistite izdelek. Izdelek pred vsako uporabo preglejte in cucelj za
hranjenje povlecite v vse smeri. Zavrzite ga ob prvih znakih poškodovanja ali obrabljenosti. Cuclja za
hranjenje ne hranite na neposredni sončni svetlobi ali toploti in ga ne puščajte v razkilu
(sterilizacijski raztopini) dlje, kot je priporeno, saj lahko s tem pospešite obrabo cuclja. • Izdelka ne
postavljajte v segreto pečico. • Pred prvo uporabo ga 5 minut prekuhavajte v vreli vodi. S tem
zagotovite higieno. Pred vsako uporabo očistite. • Izdelek temeljito umijte in sperite ter nato
sterilizirajte s sterilizatorjem Philips Avent ali 5 minut prekuhavajte. • Vsebine ne segrevajte v
mikrovalovni pečici, ker se segreje neenakomerno in lahko opari otroka. • Primerno za pomivanje v
pomivalnem stroju – prehranska barvila lahko povzrijo razbarvanje sestavnih delov. • Ne dovolite
otroku, da se igra z majhnimi deli ali med hojo/tekanjem uporablja steklenke ali loke.
• Priporočamo uporabo samo mleka in vode. Drugi napitki, kot so sadni sokovi in aromatizirani sladki
napitki, niso priporočljivi. Če pa jih uporabljate, jih dobro razredčite in uporabljajte samo za krajše
obdobje. • Načrpano materino mleko lahko hranite v steriliziranih polipropilenskih stekleničkah/
posodicah Philips Avent v hladilniku do 48 ur (ne v vratih), v zamrzovalniku pa do 3 mesece.
Materinega mleka ne zamrzujte ponovno. Ne dodajajte svežega materinega mleka mleku, ki je bilo
zamrznjeno. • Ne uporabljajte jedkih ali protibakterijskih čistilnih sredstev. Sestavnih delov ne
postavljajte neposredno na površine, ki so oččene s protibakterijskimi čistilnimi sredstvi.
• Ob uporabi previsoke koncentracije čistilnih sredstev lahko plastika sčasoma razpoka. V takem
primeru dele takoj zamenjajte. • S steriliziranjem pri visoki temperaturi lahko spremenite lastnosti
plastičnih materialov. To lahko vpliva na prileganje pokrovčka. Čiščenje Pred prvo uporabo
razstavite vse dele, izdelek pa očistite in sterilizirajte. Po vsaki uporabi povsem razstavite izdelek in
dele temeljito umijte v topli milnici ter sperite. S tem zagotovite higieno. Preden primete sterilizirane
dele, si temeljito umijte roke in zagotovite, da so povine čiste. Sestavljanje Pri sestavljanju
stekleničke zagotovite, da je pokrovček navpično namčen na steklenko tako, da je cucelj obrnjen
navzgor. Pokrovček odstranite tako, da nanj polite roko, palec pa v jamico pokrovčka. Cucelj boste
lažje sestavili, če ga privijete navzgor, namesto da ga navzgor povlečete naravnost. Cucelj povlecite
tako daleč, da je njegov spodnji del poravnan z navojnim obročem. VzdevanjePred prvo uporabo
5 minut prekuhavajte v vreli vodi. • Pred vsako uporabo preglejte vse dele. • Cucelj za hranjenje
povlecite v vse smeri. • Za optimalno uporabo pred hranjenjem s kazalcem in palcem stisnite in
masirajte številko na cuclju. Zavrzite ga ob prvih znakih poškodovanja ali obrabljenosti. Priporamo,
da cuclje iz higienskih razlogov zamenjate po 3 mesecih. Cuclje hranite v suhi in zaprti posodi. Ko jih
ne uporabljajte, jih ne hranite na sončni svetlobi ali vročini in jih v razkužilu (sterilizacijski raztopini)
dlje, kot je priporočeno, saj lahko s tem pospite obrabo cuclja. Izdelka ne postavljajte v segreto
pečico.
«
Natural
»
steklenasteklenkazahranjenjeSteklene stekleničke se lahko razbijejo.
Ne uporabljajte kovinskih predmetov za mešanje vsebine steklenk ali za čiščenje. S tem lahko
poškodujete steklo v steklenički. Pred vsako uporabo preverite, da steklenka nima ostrih robov in
da v njej ni delcev stekla. Stekleničke ne uporabljajte, če je razpokana ali če so v njej delci stekla.
Otroci iz te stekleničke ne smejo piti nenadzorovano. ZdružljivostZ
«Natural»
Philips Avent
stekleničkami uporabljajte le
«Natural»
Philips Avent cuclje. Nadomestni cuclji so na voljo ločeno.
Pri hranjenju otroka uporabljajte cucelj z ustreznim pretokom. Če uporabljate starejši sterilizator
Philips Avent, na spletni strani preverite, kako morate postaviti
«Natural»
Philips Avent stekleničko za
hranjenje. Delov in cucljev obajnih stekleničk ne mešajte z
«Natural»
Philips Avent deli in cuclji
stekleničke. Mogoče se ne bodo prilegali in bodo puščali. • Stekleničko
«Natural»
Philips Avent iz
polipropilena lahko uporabljate s prsnimi črpalkami, ustniki, tesnilnimi pokrovčki in pokrovi lončkov
Philips Avent. • Stekleno stekleničko
«Natural»
Philips Avent lahko uporabljate s prsnimi črpalkami in
tesnilnimi pokrovčki Philips Avent. Iz varnostnih razlogov priporamo, da uporabljate steklene
stekleničke
«Natural»
Philips Avent z ročaji, ustniki in pokrovčki lokov. Philips Avent vam je na voljo
za pomoč: SL: +386 1548 4300 www.philips.com/Avent
BG
ЗабезопасносттаиздраветонавашетодетеПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Този продукт трябва да се използва винаги под родителски надзор. • Не използвайте
бибероните за хранене като залъгалки. • Непрекъснатото и продължително сучене на течности
води до увреждане на зъбите. • Винаги проверявайте температурата на храната преди хранене.
• Пазете всички компоненти, които не се използват, извън достъпа на деца • Преди първата
употреба почистете продукта. Преди всяка употреба проверявайте и дръпнете биберона за
хранене във всички посоки. Изхвърлете при първите признаци на повреда или дефект. Не
съхранявайте биберона за хранене на пряка слънчева светлина или на горещо място и не го
оставяйте в дезинфектант (стерилизиращ разтвор) по-дълго от препоръчваното време, тъй
като това може да намали здравината му. • Не поставяйте продукта в загрята фурна. • Преди
първата употреба поставете във вряща вода за 5 минути. Това е необходимо за осигуряване на
хигиена. Почиствайте след всяка употреба. • Измийте и изплакнете изцяло, след което
стерилизирайте със стерилизатор Philips Avent или изварете във вода за 5 минути.
• Не загрявайте съдържанието в микровълнова фурна - това може да доведе до неравномерно
нагряване и детето да се опари. • Годни за почистване в съдомиялна машина – цветовете на
храните може да предизвикат оцветяване на компонентите. • Не позволявайте на детето да си
играе с малките части, нито да върви или да тича, докато използва бутилките или чашите.
• Не се препоръчват други напитки, освен мляко и вода, например плодови сокове и
подсладени сиропи. Ако се използват такива, трябва да са добре разредени и да се използват
само за ограничен период от време. • Изцедената кърма може да се съхранява в стерилизирани
полипропиленови бутилки или контейнери Philips Avent – в хладилник до 48 часа (не на вратата
на хладилника) или във фризер до 3 месеца. Никога не замразявайте кърма повторно и не
добавяйте нова кърма към вече замразената. • Не използвайте абразивни почистващи
препарати или антибактериални почистващи препарати. Не поставяйте компонентите
директно върху повърхности, почиствани с антибактериални препарати. • Прекомерната
концентрация на почистващи препарати може след време да доведе до напукване на
пластмасовите части. Ако това се случи, подменете ги веднага. • Стерилизацията и високите
температури може да повлияят на свойствата на пластмасовия материал. Това може да се
отрази на прилягането на капачката. ПочистванеПреди първата употреба разглобете всички
части и почистете и стерилизирайте продукта. След всяка употреба разглобете всички
компоненти, измийте ги с топла сапунена вода и ги изплакнете основно. Измивайте старателно
ръцете си и внимавайте повърхностите да са чисти преди контакт със стерилизираните
компоненти. Сглобяване Когато сглобявате бутилката, се уверете, че сте поставили капачката
вертикално на бутилката, така че биберонът да е изправен. За да свалите капачката, поставете
ръката си върху капачката, а палеца - във вдлъбнатината й. Биберонът се поставя поесно, ако
го издърпате нагоре с въртеливо движение, вместо да го дърпате нагоре по права линия.
Уверете се, че сте издърпали биберона докрай, докато долната му част се изравни с винтовия
пръстен. ПоддръжкаПреди първата употреба поставете във вряща вода за 5 минути.
• Преди всяка употреба проверявайте всички компоненти. • Дръпнете биберона за хранене
във всички посоки. • За оптимално функциониране, преди хранене стиснете и масажирайте
между палеца и показалеца си цифрата върху биберона. Изхвърлете при първите признаци на
повреда или дефект. По хигиенни съображения препоръчваме бибероните да се сменят след
3 месеца. Не съхранявайте биберона за хранене на пряка слънчева светлина или на горещо
място и не го оставяйте в дезинфектант (стерилизиращ разтвор) по-дълго от препоръчваното
време, тъй като това може да намали здравината му. Не поставяйте в загрята фурна.
«Natural»
СтъкленабутилказахраненеСтъклените бутилки може да се счупят. Не използвайте
метални предмети в бутилката за разбъркване или почистване. Това може да повреди стъклото
във вътрешността на бутилката. Преди всяко ползване проверявайте бутилката за остри ръбове
или парченца стъкло. Не използвайте бутилката, ако стъклото е напукано или вътре има
парченца стъкло. Не оставяйте детето да пие от бутилката без надзор. СъвместимостС
бутилките за хранене
«Natural»
на Philips Avent използвайте само биберони за хранене
«Natural»
на Philips Avent. Резервните биберони се предлагат отделно. Уверете се, че
използвате биберон с правилната скорост на потока за хранене на вашето бебе. Когато
използвате по-стар стерилизатор Philips Avent, проверете на уеб сайта как да поставите
бутилката за хранене
«Natural»
. Не смесвайте части от класически бутилки с части от бутилки за
хранене
«Natural»
. Възможно е да не паснат и да причинят протичане. • Полипропиленовата
бутилка за
«Natural»
хранене е съвместима с гръдни помпи, накрайници, уплътнителни дискове и
капачки за чаши Philips Avent. • Стъклената бутилка за хранене
«Natural»
е съвместима с гръдни
помпи и уплътнителни дискове Philips Avent. От съображения за безопасност не се препоръчва
използването на стъклени бутилки за хранене
«Natural»
с дръжки, накрайници и капачки за чаши.
Philips Avent е тук, за да помогне: BG: +359 2 955 5115 www.philips.com/Avent
HR
ZasigurnostizdravljevašegdjetetaUPOZORENJE!
Proizvod se uvijek treba koristiti uz nadzor odrasle osobe. • Nikada nemojte koristiti dude za hranjenje
kao dude varalice. • Stalno i prodeno sisanje tekućine može uzrokovati kvar zubi. • Prije hranjenja
djeteta obavezno provjerite temperaturu hrane. • Sve dijelove koje ne koristite držite izvan dohvata
djece • Prije prvog korištenja očistite proizvod. Prije svakog kortenja provjerite proizvod i povucite
dudu za hranjenje u svim smjerovima. Proizvod bacite čim primijetite znakove oštećenja ili istrenosti.
Dudu za hranjenje nemojte odlagati na izravnoj sunčevoj svjetlosti ili blizu izvora topline i nemojte je
ostavljati u sredstvu za dezinfekciju (“otopini za sterilizaciju”) duže nego što se preporučuje jer je to
može oslabiti. • Nemojte stavljati u zagrijanu pećnicu. • Prije prvog kortenja proizvod stavite 5 minuta
u kipuću vodu kako biste osigurali njegovu higijenu. Očistite prije svakog kortenja. • Temeljito operite i
isperite, a zatim sterilizirajte u sterilizatoru tvrtke Philips Avent ili prokuhajte 5 minuta. • Nemojte
zagrijavati sadržaj u mikrovalnoj pećnici jer to može uzrokovati neravnomjerno zagrijavanje, što znači da
se beba može opeći. • Može se prati u stroju za pranje posa - boja hrane može obojati dijelove.
• Nemojte dopustiti djeci da se igraju s malim dijelovima ili hodaju/trče dok koriste bočice ili čašice.
• Preporučuju se samo mlijeko i voda, a ne pića poput voćnih sokova i zaslađenih aromatiziranih pića.
Ako se koriste voćni sokovi i zaslađena aromatizirana pića, trebaju se dobro razrijediti vodom i koristiti
samo ograničeno vrijeme. • Izdojeno mlijeko može se spremiti u sterilizirane polipropilenske bočice/
posude tvrtke Philips Avent u hladnjak do 48 sati (ne u vratima) ili u zamrzivač do 3 mjeseca. Nikada
nemojte ponovo zamrzavati majčino mlijeko ili svježe mlijeko miješati sa zamrznutim. • Nemojte koristiti
abrazivna ili antibakterijska sredstva za čišćenje. Nemojte stavljati dijelove izravno na površine očćene
antibakterijskim sredstvima za čišćenje. • Prevelika koncentracija deterdženata s vremenom može
uzrokovati pucanje plastnih dijelova. Ako se to dogodi, odmah zamijenite proizvod. • Sterilizacija i
visoke temperature mogu utjecati na svojstva plastičnog materijala. To može utjecati na postavljanje
poklopca. Čišćenje Prije prvog korištenja rastavite sve dijelove te očistite i sterilizirajte proizvod. Nakon
svakog kortenja rastavite sve dijelove, operite u toploj vodi sa sredstvom za pranje i temeljito isperite.
Prije kontakta sa steriliziranim dijelovima temeljito operite ruke i pazite da površine budu čiste.
Sastavljanje Prilikom sastavljanja bočice pazite da grlo stavite okomito na bočicu tako da duda bude u
uspravnom položaju. Kako biste skinuli grlo, stavite ruku preko njega, a palac u udubljenje na grlu. Dudu
je lakše prvrstiti ako je vrtite prema gore umjesto da je povlačite u ravnoj liniji. Pazite da dudu
provučete tako da njezin donji dio sjedne na navojni prsten. OdavanjePrije prvog korištenja stavite u
kipuću vodu 5 minuta. • Prije svakog kortenja provjerite sve dijelove. • Povucite dudu za hranjenje u
svim smjerovima. • Kako bi se postigle optimalne radne značajke, prije hranjenja uhvatite dudu palcem i
kažiprstom na području na kojem se nalazi broj i malo je protrljajte. Proizvod bacite čim primijetite
znakove oštećenja ili istrošenosti. Iz higijenskih razloga preporučujemo zamjenu dude nakon 3 mjeseca.
Dude držite u suhoj posudi s poklopcem. Kada je ne koristite, dudu nemojte odlagati na izravnoj
sunčevoj svjetlosti ili blizu izvora topline i nemojte je ostavljati u sredstvu za dezinfekciju (“otopini za
sterilizaciju”) duže nego što se preporučuje jer je to može oslabiti. Nemojte stavljati u zagrijanu pećnicu.
Staklenabočica«Natural»Staklene bočice mogu se razbiti. Za miješanje sadržaja bočice ili za
njezino čišćenje iznutra nemojte koristiti metalni pribor jer bi mogao oštetiti staklo s unutrnje strane.
Prije svakog korištenja pregledajte bočice kako biste se uvjerili da nema oštrih rubova ili komadića stakla.
Nemojte koristiti bočice ako uočite napukline ili komade stakla unutar njih. Nemojte dopustiti bebi da
pije iz ove bočice bez nadzora. Kompatibilnost Dude Philips Avent «Natural» koristite iskljivo s
Philips Avent «Natural» bočicama za hranjenje. Rezervne dude mogu se kupiti zasebno. Prilikom
hranjenja bebe svakako koristite dudu s odgovarajućom brzinom protoka Ako koristite stariji sterilizator
tvrtke Philips Avent, na web-mjestu provjerite kako postaviti «Natural» bočicu. Nemojte miješati
dijelove klasične bočice i dude s dijelovima «Natural» bočice. Možda nisu kompatibilni pa bi moglo doći
do curenja. • Polipropilenska «Natural» bočica kompatibilna je s pumpama za izdajanje, usnicima,
diskovima za zatvaranje i poklopcima čica tvrtke Philips Avent. • Staklena «Natural» bočica
kompatibilna je s pumpama za izdajanje i diskovima za zatvaranje tvrtke Philips Avent. Iz sigurnosnih
razloga ne preporučuje se korištenje staklenih «Natural» bočica s ručkama, usnicima i poklopcima čica.
Ako bočica padne na pod, mogla bi se razbiti.
Philips Avent će vam pomoći: HR: 01 336 9520
www.philips.com/Avent
RO
Pentrusiguraaşisătateabebeluşuluidvs.AVERTISMENT!
Acest produs se utilizează întotdeauna sub supravegherea adulţilor. • Nu utilizaţi niciodată tetinele
pentru hrănire drept suzetă. • Suptul continuu şi prelungit de lichide va cauza carierea dinţilor.
• Verici întotdeauna temperatura alimentelor înainte de hrănire. • Nu lăsi componentele
neutilizate la îndemâna copiilor • Curăţaţi produsul înainte de prima utilizare. Înaintea ecărei utilizări,
verici şi trageţi tetina în toate direcţiile. Aruncaţi produsul la primele semne de deteriorare sau
slăbire. Nu depozitaţi tetina în lumina directă a soarelui sau la căldură şi nu o lăsi în dezinfectant
(„soluţie de sterilizare”) pentru mai mult timp decât a fost recomandat, deoarece acest lucru ar putea
slăbi tetina. • Nu îl introduceţi într-un cuptor încălzit. • Înaintea primei utilizări, introduceţi-l în apă
artă timp de 5 minute. Această acţiune este necesară pentru asigurarea igienei. Curăţaţi înaintea
erei utiliri. • Spălaţi-l şi clăti-l riguros, apoi sterilizi-l utilind sterilizatorul Philips Avent sau
erbi-l timp de 5 minute. • Nu înlzi conţinutul într-un cuptor cu microunde, deoarece acest
lucru poate determina înlzirea neuniformă şi îl poate opări pe copil. • Lavabilă în maşina de spălat
vase – coloranţii alimentari pot decolora componentele. • Nu lăsaţi copilul să se joase cu piesele de
mici dimensiuni sau să mear/alerge în timp ce foloste biberoane sau ceşti. • Alte băuturi, în afa
de lapte şi apă, precum sucuri de fructe şi băuturi îndulcite aromate, nu sunt recomandate. Da
acestea sunt utilizate, trebuie diluate şi utilizate doar pentru perioade limitate. • Laptele matern poate
 păstrat în biberoane/recipiente din polipropilenă Philips Avent sterilizate la frigider până la 48 de
ore (nu în uşă) sau în congelator până la 3 luni. Nu recongelaţi niciodată laptele matern şi nu adăugi
lapte proaspăt peste laptele deja congelat. • Nu folosi agei de curăţare abrazivi sau antibacterieni.
Nu aşezaţi componentele direct pe suprafeţe care au fost curăţate cu agenţi de curăţare
antibacterieni. • Concentraţiile excesive de agenţi de curăţare pot determina surarea
componentelor din plastic. Dacă are loc acest lucru, înlocui imediat componenta. • Proprietăţile
materialelor plastice pot  afectate de sterilizare şi temperaturile ridicate. Aceste acţiuni pot afecta
potrivirea capacului. CurăţareaÎnainte de prima utilizare, demontaţi toate componentele, cuţi
şi sterilizi produsul. După ecare utilizare, scoati toate componentele, curăţi-le cu apă călduţă şi
pun şi clătiţi bine. Spălaţi-vă riguros pe mâini şi asiguri-vă că suprafeţele sunt curate înainte de
contactul cu componentele sterilizate. Montarea nd asambli biberonul, asiguri-vă că aţi
amplasat capacul vertical pe biberon, astfel încât tetina să stea în poziţie verticală. Pentru a înderta
capacul, aşezaţi mâna peste capac şi degetul mare în golul din capac. Tetina este mai uşor de asamblat
dacă o răsuciţi în sus în loc să trageţi de ea în linie dreaptă. Asiguraţi-vă că tragi tetina prin golul
capacului până când partea inferioară este la aceli nivel cu inelul letat. ÎntreţinereÎnaintea primei
utiliri, introduceţi-l în apă artă timp de 5 minute. • Înainte de ecare folosire, verici toate
componentele. • Trageţi tetina în toate direcţiile. • Pentru performaă optimă, trageţi şi masaţi
nurul de pe tetină între degetul arătător şi degetul mare înainte de hrănirea bebelului. Arunci
biberonul la primele semne de deteriorare sau slăbire. Din motive de igie, vă recomanm să
înlocuiţi tetinele după 3 luni. Păstri tetinele într-un recipient uscat şi acoperit. Când nu sunt utilizate,
nu le depoziti în lumina soarelui sau căldură şi nu le lăsi în dezinfectant („soluţie de sterilizare”)
pentru mai mult timp decât a fost recomandat, deoarece acest lucru ar putea slăbi tetina. Nu le
introduceţi într-un cuptor înlzit. BiberonpentruhrăniredetipNaturaldinsticlă
Biberoanele din sticlă se pot sparge. Nu utilizaţi obiecte din metal în interiorul biberonului pentru
amestecarea coinutului sau pentru curăţare. Acest lucru poate deteriora sticla din interiorul
biberonului. Înainte de ecare folosire, vericaţi ca biberonul să nu aibă margini tăioase sau fragmente
de sticlă în interior. Nu utilizaţi biberonul dacă prezintă crăpături sau dacă există fragmente de stic
în interior. Nu lăsaţi bebeluşul să bea nesupravegheat din acest biberon. Compatibilitate Utilizaţi
numai tetine Philips Avent pentru o hrănire de tip Natural cu biberoanele Philips Avent pentru
hrănirea de tip Natural. Tetinele de rezervă sunt disponibile separat. Asiguri-vă că utilizi tetina cu
debitul corect atunci când hrăniţi bebeluşul. Când utilizi un sterilizator Philips Avent mai vechi,
verici pe siteul Web cum se introduce biberonul pentru hnirea de tip Natural. Nu amesteci
componentele şi tetinele biberonului clasic cu cele ale biberonului pentru hrănirea de tip Natural.
Este posibil să nu se potrivească şi pot cauza scurgeri. • Biberonul din polipropilenă pentru hrănire de
tip Natural este compatibil cu pompele pentru sân, gurile de scurgere, cu discurile de etanşare şi cu
ceştile Philips Avent. • Biberonul din sticlă pentru hrănire de tip Natural este compatibil cu pompele
de sân şi discurile de etanşare Philips Avent. Din motive de securitate, nu se recomandă utilizarea
biberoanelor din sticlă pentru hrănirea de tip Natural cu mânere. Philips Avent este aici pentru a vă
ajuta: RO: 0800-894910 (gratuit) 031-8107125 (tarif local) www.philips.com/Avent
SB
ZabezbednostizdravljevašegdetetaUPOZORENJE!
Ovaj proizvod koristite isključivo uz nadzor odraslih. • Nemojte da koristite cucle za hranjenje kao
cucle varalice. • Sisanje tečnosti tokom dužeg vremenskog perioda izaziva karijes. • Pre hranjenja
uvek proverite temperaturu hrane. • Sve komponente koje nisu u upotrebi držite van domaja dece.
• Operite proizvod pre prve upotrebe. Pre svake upotrebe pregledajte proizvod i povucite cuclu za
hranjenje u svim smerovima. Bacite čim uočite oštećenja ili znake da će doći do oštećenja. Nemojte
da skladištite cuclu na direktnoj sunčevoj svetlosti, u blizini izvora toplote ili u dezincijensu (“rastvoru
za sterilizaciju”) duže nego što je preporučeno, pošto je to može oslabiti. • Nemojte stavljati u
zagrejanu pećnicu. • Pre prve upotrebe, iskuvajte 5 minuta u ključaloj vodi. Time se garantuje higijena.
istite pre svake upotrebe. • Temeljno operite i isperite, a zatim sterilišite pomoću Philips Avent
sterilizatora ili držite u ključaloj vodi 5 minuta. • Nemojte zagrevati sadržaj u mikrotalasnoj peći jer to
može da izazove neravnomerno zagrevanje što može da opeče vašu bebu. • Može da se pere u
mašini za sudove – boje za hranu mogu da izazovu promenu boje komponenata. • Nemojte da
dozvolite da se deca igraju sitnim delovima niti da hodaju/trče dok koriste ašicu ili šolju.
• Ne preporuje se upotreba napitaka osim mleka i vode, kao što su voćni sokovi i šećerni napici sa
ukusima. U slučaju njihove upotrebe, trebalo bi ih dobro rastvoriti i koristiti samo ograničeno vreme.
• Ispumpano majčino mleko možete da odložite i čuvate u sterilisanim Philips Avent polipropilenskim
ašicama/posudama u frižideru do 48 sati (ne u vratima) ili u zamrzivu do 3 meseca. Nikada
nemojte ponovo da zamrzavate majčino mleko niti da dodajete sveže mleko u već zamrznuto mleko.
• Nemojte da koristite abrazivna ili antibakterijska sredstva za čišćenje. Nemojte da stavljate
komponente direktno na povine koje su očišćene pomoću antibakterijskih sredstava za čišćenje.
• Velika koncentracija sredstava za čišćenje može da izazove pucanje plastičnih komponenti. Ako se
jave naprsline, odmah zamenite komponente. • Sterilisanje i visoke temperature mogu da utiču na
svojstva plastičnog materijala. To može da utiče na uklapanje poklopca.ČišćenjePre prve upotrebe
skinite sve delove, očistite i sterilite proizvod. Nakon svake upotrebe rastavite proizvod, operite sve
delove u toploj vodi sa sredstvom za pranje, a zatim temeljno isperite. Obavezno temeljno operite
ruke i proverite da li su sve površine čiste pre kontakta sa sterilisanim komponentama. Sastavljanje
Prilikom sastavljanja ašice proverite da li je poklopac postavljen vertikalno na ašicu, tako da cucla
stoji uspravno. Da biste skinuli poklopac, postavite ruku preko poklopca, a palac u udubljenje na
poklopcu. Cuclu ćete lakše postaviti ako je budete postepeno pomerali nagore sa svih strana, umesto
da je povučete pravolinijski. Proverite da li ste cuclu povukli tako da njen donji deo bude u ravni sa
prstenom sa navojem. OdržavanjePre prve upotrebe, iskuvajte 5 minuta u ključaloj vodi. • Pre
svake upotrebe proverite sve delove. • Povucite cuclu za hranjenje u svim pravcima. • Cucle držite u
suvoj, pokrivenoj posudi. Kada se cucla ne koristi, nemojte da je skladtite na direktnoj sunčevoj
svetlosti, u blizini izvora toplote niti u dezincijensu („rastvoru za sterilizaciju“) duže nego što je
preporučeno, pošto to može da je oslabi. Nemojte da je stavljate u zagrejanu pećnicu. Staklena
«Natural»ašica Staklena ašica može da se slomi. Nemojte da koristite metalne predmete u
ašici (za mešanje sadržaja ili čćenje). To može da ošteti staklo sa unutrnje strane ašice. Pre svake
upotrebe proverite da li na ašici postoje oštre ivice i da li u njoj ima delova stakla. Nemojte da
koristite ašicu ako postoje naprsline na njoj ili ako u njoj ima delova stakla. Nemojte da dozvolite da
bebe piju iz ove ašice bez nadzora. Kompatibilnost Sa Philips Avent «Natural» icama za
hranjenje koristite iskljivo Philips Avent «Natural» cucle. Rezervne cucle su dostupne odvojeno.
Prilikom hranjenja bebe obavezno koristite odgovarajuću brzinu protoka za cuclu. Ako koristite stariji
Philips Avent sterilizator, na Web lokaciji potražite informacije u vezi sa postavljanjem «Natura
ašice. Nemojte da mešate delove i cucle za klasičnu icu sa delovima «Natural» ice. Možda
neće odgovarati, a može da dođe i do curenja. • Polipropilenska «Natural» ašica kompatibilna je sa
Philips Avent pumpicama za grudi, grlima, diskovima za zaptivanje i poklopcima za šolje. • Staklena
«Natural» ašica kompatibilna je sa Philips Avent pumpicama za grudi i diskovima za zaptivanje.
Iz bezbednosnih razloga, ne preporučuje se korišćenje staklenih «Natural» ašica sa drškama, grlićima
i poklopcima za šolje. Ako ašica padne, može da se razbije. Philips Avent pomoć:
SB: +381 21 649 649 5 www.philips.com/Avent
Do not use with glass bottle
Nepoužívejte se skleněnou lahví
Ne használja üvegből készült cumisüveggel
Ne uporabljajte s stekleno stekleničko
Не използвайте със стъклени бутилки
Nemojte koristiti sa staklenom bočicom
Nu utilizaţi cu un biberon din sticlă
Nemojte da koristite sa staklenom ašicom
GB
For your child’s safety and health WARNING!
Always use this product with adult supervision. • Never use feeding teats as a soother.
• Continuous and prolonged sucking of uids will cause tooth decay. • Always check
food temperature before feeding. • Keep all components not in use out of the reach of
children. • Before rst use, clean the product. Inspect before each use and pull the
feeding teat in all directions. Throw away at the rst signs of damage or weakness. Do
not store a feeding teat in direct sunlight or heat, or leave in disinfectant (‘sterilising
solution’) for longer than recommended, as this may weaken the teat. • Do not place in
a heated oven. • Before rst use place in boiling water for 5 minutes. This is to ensure
hygiene. Clean before each use. • Wash and rinse thoroughly, then sterilise using a
Philips Avent steriliser or boil for 5 minutes. • Do not warm contents in a microwave
oven, as this may cause uneven heating and could scald your baby. • Dishwasher safe -
food colourings may discolour components. • Do not allow child to play with small parts
or walk/run while using bottles or cups. • Drinks other than milk and water, such as fruit
juices and avoured sugary drinks are not recommended. If used, they should be well
diluted and only used for limited periods. • Expressed breast milk can be stored in
sterilised Philips Avent polypropylene bottles/containers in the refrigerator for up to
48 hours (not in the door) or in the freezer for up to 3 months. Never refreeze breast
milk or add fresh breast milk to already frozen milk. • Do not use abrasive cleaning
agents or anti-bacterial cleaners. Do not place components directly on surfaces that
have been cleaned with anti-bacterial cleaners. • Excessive concentration of detergents
may eventually cause plastic components to crack. Should this occur, replace
immediately. • Plastic material properties may be affected by sterilising and high
temperatures. This can affect the t of the cap. Cleaning Before rst use, disassemble
all parts, clean and sterilise the product. After every use, take all items apart, wash in
warm soapy water and rinse thoroughly. Make sure that you wash your hands
thoroughly and that the surfaces are clean before contact with sterilised components.
Assembly When you assemble the bottle, make sure you place the cap vertically
onto the bottle so that the teat sits upright. To remove the cap, place your hand over
the cap and your thumb in the dimple of the cap. The teat is easier to assemble if you
wriggle it upwards instead of pulling it up in a straight line. Make sure you pull the teat
through until its lower part is even with the screw ring. Maintenance Before rst
use place in boiling water for 5 minutes. • Before each use, inspect all items. Pull the
feeding teat in all directions. For optimum performance, pinch and massage the
number on the teat between index nger and thumb prior to a feed. Throw away at
the rst signs of damage or weakness. For hygiene reasons, we recommend replacing
teats after 3 months. Keep teats in a dry, covered container. When not in use, do not
store in sunlight or heat, or leave in disinfectant (‘sterilising solution’) for longer than
recommended, as this may weaken the teat. Do not place in a heated oven.
Glass Natural bottle Glass bottles may break. Do not use metal inside the bottle
to stir contents or for cleaning. This can damage the glass on the inside of the bottle.
Before each use, inspect bottles for sharp edges or glass fragments inside. Do not use
bottles if there are any cracks on or glass fragments in the bottle. Do not let babies
drink unsupervised with this bottle. Compatibility Only use Philips Avent Natural
teats with Philips Avent Natural feeding bottles. Spare teats are available separately.
Make sure you use a teat with the correct ow rate when you feed your baby. When
you use an older Philips Avent steriliser, please check on the website how to place the
Natural bottle. Do not mix Classic bottle parts and teats with parts of the Natural
bottle. They may not t and could cause leakage. • The polypropylene Natural bottle is
compatible with Philips Avent breast pumps, spouts, sealing discs and cup tops.
• The glass Natural bottle is compatible with Philips Avent breast pumps and sealing
discs. For safety reasons, it is not recommended to use glass Natural bottles with
handles, spouts and cup tops. If the bottle falls, it may break.
Philips Avent
Philips Avent is here to help:
GB: call free on 0800 331 6015
IRL: call free on 1800 744 5477 AU: 1300 364 474
www.philips.com/Avent
RU
БезопасностьиздоровьеребенкаПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Изделие следует использовать под контролем взрослых. • Никогда не
используйте соски для бутылочек в качестве пустышек. • Постоянное и
продолжительное высасывание жидкости приводит к кариесу. • Перед
кормлением обязательно проверяйте температуру питания. • Неиспользуемые
части изделия храните вдали от детей. • Перед первым использованием
вымойте изделие. Перед каждым использованием внимательно проверяйте
изделие, растягивайте соску во всех направлениях. При первых признаках
повреждения или износа изделие необходимо заменить. Не подвергайте соску
воздействию прямых солнечных лучей и тепла, не оставляйте изделие в
растворе дезинфицирующего средства дольше рекомендованного времени;
несоблюдение этого условия может привести к повреждению соски. • Не
помещайте изделие в нагретую духовку. • Перед первым использованием
поместите изделие в кипящую воду на 5 минут для обеспечения гигиеничности.
Мойте изделие перед каждым использованием. • Тщательно промойте и
ополосните изделие, затем простерилизуйте его в стерилизаторе Philips Avent
или прокипятите в течение 5 минут. • Не разогревайте содержимое в
микроволновой печи, так как неравномерный разогрев может привести к
получению ребенком ожога. • Можно мыть в посудомоечной машине –
пищевые красители могут привести к изменению цвета частей. • Не позволяйте
детям играть с мелкими частями изделия или использовать бутылочки или
кружки во время прогулок или бега. • Предназначено только для молока или
воды. Не рекомендуется наливать фруктовые соки или подслащенные напитки.
Если такие напитки или соки используются, они должны быть хорошо
разбавлены и использоваться в течение ограниченного времени. • Сцеженное
грудное молоко можно хранить в простерилизованных бутылочках/
контейнерах Philips Avent из полипропилена в холодильнике не дольше 48 часов
(не в дверце холодильника) или в морозильной камере не дольше 3 месяцев. Не
замораживайте грудное молоко повторно и не добавляйте свежее грудное
молоко в уже замороженное. • Не используйте абразивные чистящие средства
или антибактериальные очистители. Не помещайте части бутылочки на
поверхности, обработанные антибактериальными чистящими средствами.
Излишняя концентрация чистящих средств может привести к растрескиванию
пластика. В этом случае необходимо сразу заменить изделие. • Стерилизация и
воздействие высокой температуры могут повлиять на характеристики
пластика, в частности – на плотность прилегания крышки. Очистка Перед
первым использованием разберите изделие, вымойте и простерилизуйте его.
После каждого использования разбирайте изделие полностью, промывайте
каждую часть в теплой мыльной воде и тщательно ополаскивайте. Перед
контактом со стерильными частями убедитесь, что вы тщательно вымыли руки
и очистили используемую поверхность. СборкаВо время сборки бутылочки
убедитесь, что крышка установлена вертикально и соска направлена точно
вверх. Чтобы снять крышку, обхватите ее рукой и поместите большой палец в
углубление на крышке. Соску проще надевать, согнув ее, чем натягивать в
вертикальном положении. Во время сборки убедитесь, что нижний край соски
находится на одном уровне фиксирующим кольцом. Уходзаприбором
Перед первым использованием поместите изделие в кипящую воду на 5 минут.
• Перед каждым использованием тщательно осмотрите все детали. Потяните
соску во всех направлениях. Для оптимального результата захватите кончик
соски между указательным и большим пальцем и помассируйте его. При
обнаружении признаков повреждения или износа замените. В целях
соблюдения гигиены рекомендуется заменять соски каждые 3 месяца. Храните
соски в сухом контейнере с крышкой. Не подвергайте соску воздействию
прямых солнечных лучей и тепла, не оставляйте изделие в растворе
дезинфицирующего средства дольше рекомендованного времени;
несоблюдение этого условия может привести к повреждению соски. Не
помещайте изделие в нагретую духовку. Стекляннаябутылочка“Natural
кормление”Стеклянные бутылочки могут разбиться. Не используйте
металлические предметы для размешивания содержимого бутылочки или для
ее очистки. Перед каждым использованием тщательно осматривайте
бутылочку на предмет острых краев или осколков стекла внутри. Не
используйте бутылочку при наличии острых краев или осколков внутри нее. Не
позволяйте детям пить из бутылочки без присмотра. Совместимость
Используйте соски Philips Avent “Natural кормление” только с бутылочками
Philips Avent “Natural кормление”. Запасные соски продаются отдельно. Перед
кормлением убедитесь, что используется соска с соответствующей скоростью
потока. Способ установки бутылочки “Natural кормление” в стерилизатор
Philips Avent более ранней модели см. на веб-сайте. Не используйте вместе
детали Classic бутылочек и соски с бутылочками “Natural кормление”.
Они могут не подойти, что вызовет протекание. • Бутылочка из полипропилена
“Natural кормление” совместима с молокоотсосами, носиками,
уплотнительными дисками и крышками для чашек Philips Avent.
• Стеклянная бутылочка “Natural кормление” совместима с молокоотсосами и
уплотнительными дисками Philips Avent. В целях безопасности не
рекомендуется использовать стеклянные бутылочки “Natural кормление”
с ручками, носик ами и крышками для чашек. При падении бутылочка может
разбиться.
Philips Avent
Помощь и консультации Philips Avent:
RU: 8 800-200-08-80; 8 800-200-08-83 консультации по вопросам грудного
вскармливания
www.philips.com/Avent
PL
DlabezpieczeństwaizdrowiaTwojegodzieckaOSTRZEŻENIE!
Zawsze używaj produktu pod nadzorem dorosłych. • Nigdy nie używaj smoczka do
karmienia jako zwykłego smoczka. • Długie i przedłone ssanie napojów może
powodować próchnicę. • Zawsze sprawdzaj temperaturę pokarmu przed karmieniem.
• Wszystkie elementy przechowuj w miejscu niedospnym dla dzieci. • Umyj produkt
przed pierwszym użyciem. Przed każdym użyciem dokładnie sprawdź stan produktu i
rozciągnij smoczek we wszystkich kierunkach. Wyrzuć smoczek, gdy zauważysz
pierwsze oznaki uszkodzenia lub zużycia. Nie przechowuj smoczka w miejscach
nasłonecznionych lub gorących ani nie namaczaj smoczka w środku dezynfekującym
(sterylizucym) przez dłszy czas niż jest to zalecane, gdyż może to spowodow
uszkodzenie smoczka. • Nie umieszczaj produktu w nagrzanym piekarniku. • Przed
pierwszym użyciem włóż go do wrzącej wody na 5 minut w celu zapewnienia higieny.
Wyczyść przed każdym użyciem. • Wyczć i dobrze opłucz, a naspnie wysterylizuj
go za pomocą sterylizatora Philips Avent lub gotuj przez 5 minut. • Nie podgrzewaj
zawartości w kuchence mikrofalowej. Pokarm może zostać podgrzany nierównomiernie,
co grozi poparzeniem dziecka. • Produkt można myć w zmywarce – jednak jego
elementy mogą ulec przebarwieniu. • Nie pozwalaj dziecku bawić się małymi cściami
ani biegać z butelką lub kubkiem. • Napoje inne niż mleko lub woda, np. soki owocowe
lub słodkie napoje aromatyzowane, nie są wskazane. W przypadku spożywania przez
dzieci takie napoje powinny być mocno rozcieńczone i spywane tylko przez ktki
okres. • Odciągnty pokarm można przechowywać w wysterylizowanych butelkach
polipropylenowych / pojemnikach Philips Avent w lodówce (nie na półkach na drzwiach
lodówki) przez maksymalnie 48 godzin bądź w zamrażarce przez maksymalnie
3 miesiące. Nigdy nie zamrażaj ponownie odcgntego pokarmu i nie dodawaj świeżo
odciągniętego pokarmu do już zamronego. • Do czyszczenia nie używaj środków
ściernych ani antybakteryjnych. Nie umieszczaj części produktu bezpośrednio na
powierzchniach, kre były czyszczone środkami antybakteryjnymi. • Zbyt duże
sżenie środków do czyszczenia może po pewnym czasie spowodować pękanie
plastiku. W przypadku pęknięcia produktu wyrzuć go natychmiast. • Sterylizacja i
wysoka temperatura mogą wpływać na właściwości tworzywa sztucznego. Może to
mieć wpływ na dopasowanie nasadk. Czyszczenie Przed pierwszym użyciem
rozmontuj wszystkie części, dokładnie je wyczyść i wysterylizuj. Po każdym użyciu
rozmontuj, dokładnie umyj w ciepłej wodzie z płynem i wypłucz wszystkie elementy.
Przed użyciem wysterylizowanych przedmiotów dokładnie umyj powierzchnie, na
krych będą one umieszczane, oraz ręce. Montaż Podczas składania butelki zóż
nasadkę pionowo na butel, aby smoczek znajdował się w pozycji pionowej. Aby zdjąć
nasadkę, połóż rękę na nasadce w taki sposób, aby kciuk znajdował się we wgłębieniu.
Łatwiej jest założyć smoczek, jeśli porusza się nim na boki podczas wadania, a nie
wciąga w prostej linii przez otwór. Przeciągaj smoczek przez otwór do momentu, aż
jego dolna cść będzie się znajdowa w równej linii z pierścieniem mocucym.
Konserwacja Przed pierwszym użyciem włóż do wrzącej wody na 5 minut.
• Przed każdym użyciem dokładnie obejrzyj wszystkie elementy. Rozciągnij smoczek we
wszystkich kierunkach. W celu uzyskania najlepszych rezultatów przed karmieniem
chwyć palcem wskazucym i kciukiem liczbę na smoczku i rozmasuj ją. Wyrzuć smoczek
w przypadku zauważenia jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia. Z uwagi na
zasady higieny zaleca się wymianę smoczków co 3 miesiące. Przechowuj smoczki w
suchym pojemniku z przykrywką. Nie przechowuj w miejscu naonecznionym ani w
płynie dezynfekucym („roztworze sterylizucym”) dłużej niż należy, ponieważ może
to spowodować osłabienie smoczka. Nie umieszczaj produktu w nagrzanym piekarniku.
Szklanabutelkado«Natural»karmienia Szklane butelki mogą się suc.
Nie używaj metalowych przedmiotów do mieszania zawartości butelki ani podczas
czyszczenia. Może to spowodować uszkodzenie szkła wewtrz butelki. Przed każdym
yciem sprawdź, czy butelka nie ma ostrych kradzi i czy w środku nie znajdują się
kawałki szkła. Nie korzystaj z butelki, jli na butelce znajdują się jakiekolwiek pęknięcia
lub w środku znajdują się kawałki szkła. Nie pozwalaj dzieciom pić z tej butelki bez
nadzoru. Zgodność Smoczków do «Natural» karmienia Philips Avent naly używ
wącznie z butelkami do «Natural» karmienia Philips Avent. Zapasowe smoczki można
nabyć osobno. Przed rozpoczęciem karmienia upewnij się, że smoczek dopasowano
pod kątem szybkości wypływu. Jeśli korzystasz ze starszego sterylizatora Philips Avent,
sprawdź na stronie internetowej, jak umicić w nim butelkę do «Natural» karmienia.
Nie mieszaj Classic części butelek i smoczków z częściami butelek do «Natura
karmienia. Mogą one nie pasować i powodować wyciekanie. • Polipropylenowa butelka
do «Natural» karmienia pasuje do laktatorów, dziobków, pokrywek zamykacych i
pokrywek kubków Philips Avent. • Szklana butelka do «Natural» karmienia pasuje do
laktatow i pokrywek zamykacych Philips Avent. Ze względów bezpieczeństwa nie
jest wskazane używanie uchwytów, dziobków i pokrywek kubków ze szklanymi
butelkami do «Natural» karmienia. Jeśli butelka upadnie, może się stłuc.
Philips Avent
Philips Avent sły pomo:
PL: 22 397 15 06
www.philips.com/Avent
UA
Длябезпекитаздоров’яВашоїдитиниПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Виріб слід завжди використовувати під наглядом дорослих. • У жодному разі не
користуйтеся сосками для годування як пустушками. • Постійне та тривале
смоктання рідин призводить до псування зубів. • Перш ніж годувати дитину,
завжди перевіряйте температуру їжі. • Усі компоненти, що не використовуються,
тримайте подалі від дітей. • Мийте виріб перед першим використанням. Перед
кожним використанням виріб слід перевіряти та тягнути соскою для годування у
всіх напрямках. У разі виявлення найменших ознак пошкодження виріб потрібно
викинути. Не зберігайте соску для годування під прямими сонячними променями,
біля джерел тепла чи у дезінфікуючих засобах (“стерилізуючих розчинах”) довше
рекомендованого часу, оскільки це може її пошкодити. • Не ставте у розігріту
пічку. • З міркувань гігієни перед першим використанням занурте виріб на
5 хвилин у киплячу воду. Чистіть перед кожним використанням. • Ретельно
промийте виріб, а потім стерилізуйте його за допомогою стерилізатора Philips
Avent або кип’ятіть упродовж 5 хвилин. • Не підігрівайте вміст пляшечки у
мікрохвильовій печі, оскільки це може призвести до нерівномірного нагрівання та
спричинити у дитини опіки. • Можна мити у посудомийній машині, проте харчові
барвники можуть спричинити втрату кольору. • Не дозволяйте дитині гратися з
дрібними частинами або ходити чи бігати з пляшечками чи чашками під час
годування. • Наливати в пляшечку інші напої, крім молока та води (наприклад,
фруктові соки та ароматизовані солодкі напої), не рекомендується. У разі
вживання таких напоїв їх слід добре розводити та обмежувати час пиття.
• Сцеженное грудное молоко можно хранить в простерилизованных
бутылочках/контейнерах Philips Avent из полипропилена в холодильнике не
дольше 48 часов (не в дверце холодильника) или в морозильной камере не
дольше 3 месяцев. Не замораживайте грудное молоко повторно и не добавляйте
свежее грудное молоко в уже замороженное. • Не користуйтеся абразивними
або антибактеріальними засобами для чищення. Не кладіть компоненти
безпосередньо на поверхні, які оброблено антибактеріальними засобами для
чищення. • Надмірна концентрація миючих речовин із часом може призвести до
утворення тріщин на пластмасових компонентах. Якщо таке сталося, їх слід
негайно замінити. • Стерилізація і високі температури можуть впливати на
пластик, що може вплинути на фіксацію ковпачка. ЧищенняПеред першим
використанням від’єднайте всі частини, помийте та простерилізуйте виріб. Після
кожного використання потрібно розібрати всі компоненти, помити їх у теплій
воді з миючим засобом і добре сполоснути. Перед тим як торкатися
стерилізованих компонентів, добре вимийте руки та перевірте, чи поверхні є
чистими. Збирання Збираючи пляшечку, встановлюйте ковпачок вертикально,
щоб соска була у вертикальному положенні. Щоб зняти ковпачок, покладіть на
нього руку, а великий палець – у його заглибину. Соску легше встановити, якщо її
просувати вгору, а не тягти по прямій. Просувайте соску, поки її нижня частина не
буде на рівні з кільцем з отвором для соски. Догляд Перед першим
використанням занурте виріб на 5 хвилин у киплячу воду. • Перед кожним
використанням оглядайте всі компоненти. Тягніть соскою для годування у всіх
напрямках. Для оптимальної ефективності перед годуванням стисніть і
помасажуйте номер на сосці між вказівним і великим пальцями. У разі виявлення
найменших ознак пошкодження виріб потрібно викинути. З міркувань гігієни
радимо міняти соски кожні 3 місяці.Соски потрібно зберігати у сухій закритій
ємності. Не зберігайте соски під сонячними променями, біля джерел тепла чи у
дезінфікуючих засобах (“стерилізуючих розчинах”) довше рекомендованого часу,
оскільки це може їх пошкодити. Не ставте їх у розігріту пічку. Склянапляшечка
для«Natural»годування Скляні пляшечки можуть розбитися.
Не використовуйте металеві предмети для перемішування вмісту пляшечки або її
чищення. Це може пошкодити скло всередині пляшечки. Перед кожним
використанням перевіряйте, чи пляшечка не має гострих країв або чи в ній немає
уламків скла. Не використовуйте пляшечки, якщо на них є тріщини або в них є
уламки скла. Пити з цієї пляшечки дитина повинна під наглядом дорослих.
Сумісність Використовуйте соски для «Natural» годування Philips Avent лише з
пляшечками для «Natural» годування Philips Avent. Запасні соски можна придбати
окремо. Під час годування дитини слід обов’язково користуватися соскою із
відповідною інтенсивністю потоку рідини. У разі використання старішого
стерилізатора Philips Avent відвідайте вебайт, щоб дізнатися, як вставити
пляшечку для «Natural» годування. Не використовуйте одночасно частини та
соски звичайної пляшечки з частинами пляшечки для «Natural» годування. Вони
можуть бути несумісними та спричинити протікання. • Поліпропіленова пляшечка
для «Natural» годування сумісна з молоковідсмоктувачами, носиками,
ущільнюючими дисками та кришками чашок Philips Avent. • Скляна пляшечка для
«Natural» годування сумісна з молоковідсмоктувачами та ущільнюючими дисками
Philips Avent. З міркувань безпеки не рекомендується використовувати скляні
пляшечки для «Natural» годування із ручками, носиками та кришками чашок. Якщо
пляшечка впаде, вона може розбитися.
Philips Avent
Завжди можна звернутися до Philips Avent по допомогу:
UA: 0-800-500-697 (дзвінки зі стаціонарних телефонів на
території України безкоштовні)
www.philips.com/Avent
Do not use with glass bottle
Не использовать со
стеклянной бутылочкой
Nie używaj ze szklanymi
butelkami
Не використовуйте зі
скляними пляшечками
GB
For your child’s safety
WARNING! Inspect carefully before each use. Pull the soother in all directions. Throw away at the rst
signs of damage or weakness. Only use dedicated soother holders tested to EN 12586. Never attach other
ribbons or cords to a soother, your child may be strangled by them. Do not store a soother in direct sunlight
or near a source of heat, or store in disinfectant (‘sterilising solution’) for longer than recommended, as this
may weaken the teat. Keep the removable teat protector away from children to avoid suffocation. Before
rstuse, place in boiling water for 5 minutes, allow to cool, and squeeze out any trapped water from the
soother. This is to ensure hygiene. Clean before each use. Never dip teat in sweet substances or
medication, your child may get tooth decay. Replace the soother after 4 weeks of use, for safety and hygiene
reasons. In the event the soother becomes lodged in the mouth, DONOTPANIC; it cannot be swallowed
and is designed to cope with such an event. Remove from the mouth with care, as gently as possible. Always
use this product under adult supervision. Keep it in a dry covered container. Soothers and caps are suitable
for all commonly used forms of sterilisation.
Wash your hands thoroughly and ensure surfaces are clean before contact with sterilised components. Night
time soothers – expose handles to light before use. The soother can be cleaned by washing with warm water.
DO NOT use abrasive cleaning agents or anti-bacterial cleaners on the soothers. Excessive combinations of
detergents may eventually cause plastic components to crack. Should this occur, replace your soother
immediately. DO NOT sterilise the display case. If you need information or support, please visit the Philips
website at www.philips.com/support.
DA
For dit barns sikkerhed
ADVARSEL! Kontroller grundigt før brug. Træk sutten i alle retninger. Smid dem ud ved tegn på skade eller
slitage. Anvend kun sutteholdere, som er beregnet til formålet og testet i henhold til EN 12586. Sæt aldrig
andre bånd eller remme fast på en sut, da dit barn kan blive kvalt i dem. Undgå at lade en sut ligge i direkte
sollys eller i nærheden af en varmekilde, og undlad at opbevare den i desinfektionsvæske
(“steriliseringsvæske”) i længere tid end anbefalet, da det kan svække sutten. Opbevar den aftagelige
beskyttelse til sutten utilgængeligt for børn for at undgå kvælning. Inden sutten tages i brug første gang,
lægges den i kogende vand i 5 minutter. Lad derefter sutten køle af, og tryk vandet ud af den for at sikre
hygiejnen. Rengør før hver brug. Dyp aldrig sutten i søde væsker eller medicin. Dit barn kan få skader på
tænderne. Udskift sutten efter 4 ugers brug af hensyn til sikkerhed og hygiejne. I tilfælde af, at sutten sidder
fast i munden, er der INGENGRUNDTILPANIK. Den kan ikke sluges og er designet til sådanne tilfælde.
Fjern den så forsigtigt som muligt fra munden. Produktet skal altid anvendes under opsyn af en voksen.
Opbevar det i en tør, lukket beholder. Sutter og kapper er egnede til alle former for sterilisation.
Vask hænderne grundigt, og sørg for, at overaderne er rene, før de kommer i kontakt med steriliserede
komponenter. Natsutter – Udsæt håndtag for lys inden brug. Sutten kan rengøres ved vask med varmt vand.
Brug IKKE skrappe rengøringsmidler eller anti-bakterielle rengøringsmidler til sutterne. Overdreven brug af
rengøringsmidler kan eventuelt medføre, at plastikkomponenterne revner. Skulle det ske, skal sutten udskiftes
med det samme. Opbevaringsæsken SKAL IKKE steriliseres. Hvis du har brug for hjælp eller support, bedes
du besøge Philips’ websted på www.philips.com/support.
DE
FürdieSicherheitIhresKindes.
WARNHINWEIS! Überprüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch sorgfältig. Ziehen Sie den Schnuller in
alle Richtungen. Entsorgen Sie das Produkt bei den ersten Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung.
Verwenden Sie nur spezielle Beruhigungssauger-Halter, die nach EN 12586 getestet wurden. Befestigen Sie
nie andere Bänder oder Kordeln an einem Beruhigungssauger. Ihr Kind könnte sich damit erwürgen. Legen Sie
den Beruhigungssauger nicht in direktes Sonnenlicht oder in die Nähe einer Wärmequelle. Lassen Sie ihn
auch nicht länger als empfohlen im Desinfektionsmittel (“Sterilisierungslösung”) liegen, da dies das
Saugermaterial angreifen kann. Bewahren Sie die abnehmbare Schutzkappe des Beruhigungssaugers
außerhalb der Reichweite von Kindern auf, da diese sonst daran ersticken könnten. Legen Sie den
Beruhigungssauger aus Hygienegründen vordererstenVerwendung 5 Minuten lang in kochendes
Wasser, lassen Sie ihn dann abkühlen, und pressen Sie anschließend das restliche Wasser heraus. Reinigen Sie
das Produkt vor jedem Gebrauch. Tauchen Sie den Sauger nicht in süße Substanzen oder Medikamente.
Dies könnte Karies verursachen. Ersetzen Sie den Schnuller für optimale Sicherheit und Hygiene alle
vier Wochen.
Sollte der Beruhigungssauger im Mund stecken bleiben, GERATEN SIE NICHT IN PANIK. Er kann nicht
verschluckt werden und ist so konzipiert, dass er einer solchen Situation standhält. Entfernen Sie den
Beruhigungssauger so vorsichtig wie möglich aus dem Mund. Kinder sollten dieses Produkt nur unter Aufsicht
durch Erwachsene verwenden. Bewahren Sie den Beruhigungssauger in einem trockenen Behälter mit Deckel
auf. Sauger und Kappen sind für alle gängigen Sterilisierungsmethoden geeignet. Waschen Sie sich gründlich
die Hände, und vergewissern Sie sich, dass die Oberächen sauber sind, bevor sie mit sterilisierten Teilen in
Kontakt kommen. Setzen Sie bei Nacht-Beruhigungssaugern den Greifring vor der Verwendung einer
Lichtquelle aus. Der Beruhigungssauger kann zur Reinigung mit warmem Wasser abgewaschen werden.
Verwenden Sie KEINE Scheuermittel oder antibakteriellen Reiniger zum Säubern des Beruhigungssaugers.
Eine zu starke Konzentration von Reinigungsmitteln kann zu Rissen in den Kunststoffteilen führen. Wenn dies
der Fall ist, ersetzen Sie den Beruhigungssauger umgehend. Sterilisieren Sie NICHT die äußere Verpackung.
Für Unterstützung und weitere Informationen besuchen Sie die Philips Website unter www.philips.com/
support.
Varmistalapsesiturvallisuus!
VAROITUS! Tarkista tutti huolellisesti ennen käyttöä ja vedä tuttia kaikkiin suuntiin. Heitä tutti pois heti, kun
huomaat siinä vikoja tai heikkouksia. Käytä ainoastaan sellaisia tutinpidikkeitä, jotka ovat standardin EN 12586
mukaisia. Älä kiinnitä tuttiin muita nauhoja tai naruja, koska ne voivat aiheuttaa lapselle kuristumisen vaaran.
Älä jätä tuttia suoraan auringonvaloon tai lähelle lämmönlähdettä. Älä myöskään jätä tuttia
desinointiaineeseen suositeltua pidemmäksi aikaa, koska se voi heikentää tuttia. Säilytä irrotettava tutinsuoja
lasten ulottumattomissa. Se voi aiheuttaa tukehtumisvaaran. Laita tutti kiehuvaan veteen 5 minuutiksi ennen
ensimmäistä käyttökertaa. Anna tutin jäähtyä ja purista mahdollinen vesi pois tutin sisältä hygienian
lisäämiseksi. Puhdista tutti ennen jokaista käyttökertaa. Älä kasta tuttia makeaan tai lääkkeeseen,
koska se voi aiheuttaa lapselle hammasmätää. Vaihda tutti uuteen 4 viikon käytön jälkeen turvallisuus- ja
hygieniasyistä. Jos tutti tarttuu kiinni suuhun, ÄLÄHÄTÄÄNNY. Tuttia ei voi niellä. Irrota se suusta
mahdollisimman varovaisesti. Aikuisen on aina valvottava tämän tuotteen käyttöä. Säilytä tuote kuivassa
kannellisessa astiassa. Tutit ja suojukset voi steriloida kaikilla yleisimmillä menetelmillä.
Pese kätesi huolellisesti ja varmista, että kaikki pinnat ovat puhtaita ennen steriloitujen osien käsittelyä. Vie
yötutti valoon ennen käyttöä. Tutin voi puhdistaa pesemällä sen lämpimällä vedellä. ÄLÄ puhdista tutteja
hankaavilla tai antibakteerisilla puhdistusaineilla. Liiallinen puhdistusaineiden käyttö voi vahingoittaa muovia.
Vaihda vahingoittunut tutti uuteen välittömästi. ÄLÄ steriloi koteloa. Lisätietoja ja tuotetukea on Philipsin
verkkosivustossa osoitteessa www.philips.com/support.
FI
Pour la sécurité de votre enfant
AVERTISSEMENT! Avant chaque utilisation, examinez soigneusement la sucette et tirez-la dans tous les
sens. Jetez-la au moindre signe de détérioration ou de fragilité. Utilisez uniquement des attache-sucettes testés
selon la norme EN 12586. Pour éviter tout risque d’étranglement, n’attachez jamais d’autres rubans ou
cordons à une sucette. N’exposez pas une sucette à la lumière directe du soleil ou près d’une source de
chaleur et ne la laissez pas dans un produit désinfectant (solution stérilisante) plus longtemps que la durée
recommandée car cela pourrait fragiliser la tétine. Maintenez le capuchon protecteur de la sucette hors de
portée des enfants pour éviter tout risque d’étouffement. Avant la première utilisation, immergez la
sucette dans de l’eau bouillante pendant 5 minutes, laissez-la refroidir, puis pressez-la pour faire sortir l’eau
qu’elle pourrait contenir. Ceci pour des raisons d’hygiène. Nettoyez avant chaque utilisation. Ne plongez
jamais la sucette dans des substances sucrées ou dans des médicaments ; ceci pourrait entraîner l’apparition
de caries chez votre enfant. Remplacez la sucette au bout de 4 semaines d’utilisation pour des raisons de
sécurité et d’hygiène.
Dans le cas où la sucette se coincerait dans la bouche de l’enfant, NEPANIQUEZPAS ; elle ne peut pas
être avalée et elle est conçue pour qu’il soit possible de remédier à ce genre d’incident. Retirez-la de la
bouche avec soin, aussi doucement que possible. Ne laissez jamais un enfant utiliser ce produit sans
surveillance. Conservez-la dans un récipient sec et fermé. Les sucettes et les capuchons conviennent aux
méthodes de stérilisation les plus courantes. Lavez-vous les mains minutieusement et assurez-vous que les
surfaces sont propres avant de les mettre en contact avec des composants stériles. Sucettes nuit – exposez
l’anneau de préhension à la lumière avant utilisation. La sucette peut être nettoyée à l’eau chaude. N’utilisez
PAS de produits de nettoyage abrasifs ou antibactériens sur les sucettes. Un mélange excessif d’agents
nettoyants pourrait provoquer des ssures dans les composants plastiques. Remplacez immédiatement tout
élément ssuré. NE stérilisez PAS le présentoir. Si vous avez besoin d’une assistance ou d’informations
supplémentaires, consultez le site Web
www.philips.com/support.
FR
Voordeveiligheidvanuwkind
WAARSCHUWING! Controleer de fopspeen nauwkeurig voor elk gebruik. Trek er in alle richtingen aan.
Gooi de fopspeen weg zodra u beschadigingen of zwakke plekken ziet. Gebruik alleen speciale
fopspeenhouders getest volgens EN 12586. Bind nooit linten of koorden aan een fopspeen. Uw kind kan
erdoor stikken. Laat de fopspeen nooit in direct zonlicht of in de buurt van een warmtebron liggen en laat
hem ook niet langer dan wordt aanbevolen in ontsmettingsmiddelen (‘sterilisatievloeistof’) liggen, omdat het
zuiggedeelte daardoor verzwakt kan raken. Houd het afneembare beschermingskapje van de fopspeen buiten
het bereik van kinderen om verstikking te voorkomen. Leg de fopspeen voor het eerste gebruik 5
minuten in kokend water, laat hem afkoelen en knijp eventueel achtergebleven water uit de fopspeen. Zo
weet u zeker dat de fopspeen hygiënisch schoon is. Maak de fopspeen voor elk gebruik schoon. Doop
het zuiggedeelte nooit in zoete vloeistoffen of medicijnen. Hierdoor kan uw kind last krijgen van tandbederf.
Vanuit hygiënisch oogpunt en voor de veiligheid moet u de fopspeen na 4 weken gebruik vervangen. RAAK
NIETINPANIEK als de fopspeen vast komt te zitten in de mond.
De fopspenen kunnen niet worden ingeslikt. Er is bij het ontwerp al rekening mee gehouden dat dit kan
gebeuren. Haal de fopspeen zo voorzichtig mogelijk uit de mond. Gebruik dit product altijd onder toezicht van
een volwassene. Bewaar de fopspeen in een droge, afgesloten bak. Voor fopspenen en beschermkapjes kunt u
elke gangbare sterilisatiemethode gebruiken. Was uw handen goed en controleer of oppervlakken schoon zijn
voordat deze in contact komen met gesteriliseerde onderdelen. Nachtfopspenen: stel de veiligheidsring voor
gebruik bloot aan licht. U kunt de fopspeen reinigen door deze te wassen met warm water. Gebruik GEEN
schurende of antibacteriële schoonmaakmiddelen voor de fopspenen. Overmatig gebruik van combinaties van
schoonmaakmiddelen kan leiden tot barstjes in kunststof onderdelen. Vervang fopspenen met barsten
onmiddellijk. Steriliseer de opbergdoos NIET. Als u informatie of ondersteuning nodig hebt, bezoek dan de
Philips-website (www.philips.com/support).
NL
For barnets sikkerhet
ADVARSEL! Undersøk nøye før hver bruk. Dra smokken i alle retninger. Kast den ved første tegn på skade
eller svakhet. Bruk kun egne smokkeholdere som er testet i henhold til EN 12568. Ikke fest andre bånd eller
snorer til en smokk ettersom dette kan føre til kvelning. Ikke la smokken ligge direkte i solen eller nær en
varmekilde, og la den heller ikke ligge i desinseringsmiddel (“steriliseringsløsning”) lenger enn det som er
anbefalt. Det kan være skadelig for smokken. Oppbevar den avtakbare beskyttende hetten til smokken
utilgjengelig for barn for å unngå kvelning. Før første gangs bruk bør du legge den i kokende vann i fem
minutter, la den avkjøles og klemme ut gjenværende vann fra smokken. Dette bidrar til å sikre hygienen.
Rengjør før hver bruk. Ikke dypp smokken i søt mat/drikke eller medisin. Det kan gi barnet hull i tennene.
Av sikkerhets- og hygienehensyn må smokken byttes ut etter re ukers bruk. Hvis smokken setter seg fast i
barnets munn, MÅDUIKKEFÅPANIKK. Den kan ikke svelges og er utformet med tanke på slike
hendelser. Fjern smokken forsiktig fra munnen. Dette produktet må alltid brukes under tilsyn av voksne.
Oppbevar det i en tørr, tildekket beholder. Smokker og hetter passer til alle typer sterilisering.
Vask hendene godt, og sikre at overatene er rene før de kommer i kontakt med steriliserte komponenter.
Nattsmokker – utsett håndtak for lys før bruk. Smokken kan rengjøres ved å vaske den i varmt vann. IKKE
bruk skuremidler eller antibakterielle rengjøringsmidler på smokkene. Flere kombinasjoner av vaskemidler kan
på sikt føre til at plastkomponenter slår sprekker. Skulle dette skje, må du skifte smokken umiddelbart. IKKE
steriliser esken. Hvis du trenger kundestøtte eller informasjon, kan du besøke webområdet til Philips på
www.philips.com/support.
NO
För ditt barns säkerhet
VARNING! Kontrollera noga före varje användning. Dra i nappen åt olika håll. Kassera den vid första tecken
på skada eller försämrad funktion. Använd bara särskilt avsedda napphållare som har testats för EN 12586.
Fäst aldrig andra band eller sladdar vid nappen eftersom det kan utsätta barnet för stryprisk. Låt aldrig
nappen ligga i direkt solljus, nära en värmekälla eller i desinceringsmedel (steriliseringslösning) längre än den
rekommenderade tiden eftersom det kan försämra nappens funktion. Håll nappens löstagbara skydd borta
från barn för att undvika kvävning. Före första användningen låter du nappen ligga i kokande vatten i
5 minuter. Låt den sedan svalna och töm den på vatten för en hygienisk användning. Rengör före varje
användning. Doppa aldrig nappen i söt vätska eller medicin eftersom det kan vara skadligt för barnets
tänder. Av säkerhetsskäl och hygieniska skäl bör du byta ut nappen var fjärde vecka. Om nappen fastnar i
barnets mun ska du INTEdrabbasavpanik. Det går inte att svälja nappen och den är utformad att
förhindra att det sker. Ta ut nappen ur munnen så försiktigt som möjligt. Den här produkten ska alltid
användas under överinseende av en vuxen. Förvara den i en torr, täckt behållare. Napparna och locken tål de
vanligaste typerna av sterilisering.
Tvätta händerna noggrant och se till att ytorna är rena innan steriliserade komponenter kommer i kontakt
med dem. Nattnappar – utsätt handtagen för ljus innan du använder dem. Nappen kan rengöras med varmt
vatten. Använd INTE slipande rengöringsmedel eller antibakteriellt rengöringsmedel. För många
kombinationer av rengöringsmedel kan göra så att plastdelarna spricker. I sådana fall ska du byta ut nappen
omedelbart. Förpackningen ska INTE steriliseras. Om du behöver support eller information kan du besöka
Philips webbplats på
www.philips.com/support.
SV
GB: For your child’s safety and health WARNING! Always
use this product with adult supervision. • Never use
feeding teats as a soother. • Continuous and prolonged
sucking of uids will cause tooth decay.Always check food
temperature before feeding. • Keep all components not in
use out of the reach of children. • Before rst use, clean the
product. • Inspect before each use and pull the feeding teat
in all directions. Throw away at the rst signs of damage or
weakness. • Do not store a feeding teat in direct sunlight or
heat, or leave in disinfectant (‘sterilising solution’) for longer
than recommended, as this may weaken the teat. • Do not
place in a heated oven. • Before rst use place in boiling
water for 5 minutes. This is to ensure hygiene.
• Clean before each use.Wash in warm soapy water and
rinse thoroughly, then sterilise using a Philips Avent steriliser
suitable for Natural bottles or boil for 5 minutes. • Do
not warm contents in a microwave oven, as this may cause
uneven heating and could scald your baby. • Dishwasher
safe - food colourings may discolour components. • Do
not allow child to play with small parts or walk/run while
using bottles or cups. • For hygiene reasons, we recommend
replacing teats after 3 months. • For optimum performance,
pinch and massage the number on the teat between index
nger and thumb prior to feed. • Keep in a dry, covered
container. • Only use Philips Avent Natural teats with
Philips Avent Natural feeding bottles.
RU: Безопасность и здоровье ребенка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Изделие следует использовать под
контролем взрослых. • Никогда не используйте соски
для бутылочек в качестве пустышек. • Постоянное и
продолжительное высасывание жидкости приводит к
кариесу. • Перед кормлением обязательно проверяйте
температуру питания. • Неиспользуемые части изделия
храните вдали от детей. • Перед первым использованием
вымойте изделие. • Перед каждым использованием
внимательно проверяйте изделие, растягивайте
соску во всех направлениях. • При первых признаках
повреждения или износа изделие необходимо
заменить. • Не подвергайте соску воздействию прямых
солнечных лучей и тепла, не оставляйте изделие
в растворе дезинфицирующего средства дольше
рекомендованного времени; несоблюдение этого
условия может привести к повреждению соски. • Не
помещайте изделие в нагретую духовку. • Перед
первым использованием поместите изделие в кипящую
воду на 5 минут для обеспечения гигиеничности.
• Мойте изделие перед каждым использованием.
Промойте изделие в теплой мыльной воде, тщательно
ополосните, а затем простерилизуйте в стерилизаторе
Philips Avent, подходящем для с бутылочками Philips
Avent серии “Natural”, или прокипятите в течение 5
минут. • Не разогревайте содержимое в микроволновой
печи, так как неравномерный разогрев может
привести к получению ребенком ожога. • Можно
мыть в посудомоечной машине - пищевые красители
могут привести к изменению цвета частей. • Не
позволяйте детям играть с мелкими частями изделия
или использовать бутылочки или кружки во время
прогулок или бега. • В целях гигиены рекомендуем
заменять соски каждые 3 месяца. • Для обеспечения
оптимального потока перед кормлением помассируйте
участок с номером на соске. • Хранить в сухом закрытом
контейнере. Используйте соски Philips Avent серии
“Natural” только с бутылочками Philips Avent серии
“Natural”.
PL: Dla bezpieczeństwa i zdrowia Twojego dziecka OS
TRZEŻENIE! Zawsze używaj produktu pod nadzorem
dorosłych. • Nigdy nie używaj smoczka do karmienia
jako zwykłego smoczka. • Długie i przedłużone ssanie
napojów może powodować próchnicę. • Zawsze sprawdzaj
temperaturę pokarmu przed karmieniem. Wszystkie
elementy przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
• Umyj produkt przed pierwszym użyciem. • Przed każdym
użyciem dokładnie sprawdź stan produktu i rozciągnij
smoczek we wszystkich kierunkach. Wyrzuć smoczek,
gdy zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia lub zużycia.
• Nie przechowuj smoczka w miejscach nasłonecznionych
lub gorących ani nie namaczaj smoczka w środku
dezynfekującym (sterylizującym) przez dłuższy czas niż
jest to zalecane, gdyż może to spowodować uszkodzenie
smoczka. • Nie umieszczaj produktu w nagrzanym
piekarniku. • Przed pierwszym użyciem włóż go do
wrzącej wody na 5 minut w celu zapewnienia higieny.
Wyczyść przed każdym użyciem. • Umyj w ciepłej
wodzie z dodatkiem mydła i dokładnie wypłucz, a
następnie wysterylizuj przy użyciu sterylizatora Philips
Avent przeznaczonego do butelek do Natural seria lub
gotuj przez 5 minut. • Nie podgrzewaj zawartości w
kuchence mikrofalowej. Pokarm może zostać podgrzany
nierównomiernie, co grozi poparzeniem dziecka. • Produkt
można myć w zmywarce – jednak jego elementy mogą ulec
przebarwieniu. • Nie pozwalaj dziecku bawić się małymi
częściami ani biegać z butelką lub kubkiem. • Z uwagi
na zasady higieny zaleca się wymianę smoczków co 3
miesiące.W celu uzyskania najlepszych rezultatów przed
karmieniem chwyć palcem wskazującym i kciukiem liczbę na
smoczku i rozmasuj ją. • Przechowuj w suchym pojemniku
pod przykryciem. • Smoczków do Philips Avent Natural
seria należy używać wyłącznie z butelkami do Philips Avent
Natural seria.
UA: Для безпеки та здоров’я Вашої дитини
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Виріб слід завжди використовувати
під наглядом дорослих. • У жодному разі не
користуйтеся сосками для годування як пустушками.
• Постійне та тривале смоктання рідин призводить до
псування зубів. • Перш ніж годувати дитину, завжди
перевіряйте температуру їжі. • Усі компоненти, що не
використовуються, тримайте подалі від дітей. • Мийте
виріб перед першим використанням. • Перед кожним
використанням виріб слід перевіряти та тягнути соскою
для годування у всіх напрямках. • У разі виявлення
найменших ознак пошкодження виріб потрібно
викинути. • Не зберігайте соску для годування під
прямими сонячними променями, біля джерел тепла чи
у дезінфікуючих засобах (“стерилізуючих розчинах”)
довше рекомендованого часу, оскільки це може її
пошкодити. • Не ставте у розігріту пічку. • З міркувань
гігієни перед першим використанням занурте виріб
на 5 хвилин у киплячу воду. • Чистіть перед кожним
використанням. • Ретельно мийте у теплій воді з миючим
засобом, потім стерилізуйте за допомогою стерилізатора
Philips Avent, який підходить для пляшечок для з Philips
Avent серії «Natural» або кип’ятіть упродовж 5 хвилин.
• Не підігрівайте вміст пляшечки у мікрохвильовій
печі, оскільки це може призвести до нерівномірного
нагрівання та спричинити у дитини опіки. • Можна мити
у посудомийній машині, проте харчові барвники можуть
спричинити втрату кольору. • Не дозволяйте дитині
гратися з дрібними частинами або ходити чи бігати з
пляшечками чи чашками під час годування.
• З міркувань гігієни радимо міняти соски кожні 3 місяці.
• Для оптимальної ефективності перед годуванням
стисніть і помасажуйте номер на сосці між вказівним і
великим пальцями. • Зберігайте у сухій закритій ємності.
• Використовуйте соски Philips Avent серії «Natural»
лише з пляшечками Philips Avent серії «Natural».
SL: Za varnost in zdravje vašega otroka OPOZORILO!
Izdelek je treba vedno uporabljati pod nadzorom odraslih.
• Cucljev za hranjenje ne uporabljajte namesto dude.
Neprekinjeno in dolgotrajno sesanje tekočin povzroči zobno
gnilobo. • Pred hranjenjem vedno preverite temperaturo
hrane.Vse sestavne dele, ki niso v uporabi, hranite izven
dosega otrok. • Pred prvo uporabo očistite izdelek. • Izdelek
pred vsako uporabo preglejte in cucelj za hranjenje povlecite
v vse smeri. • Zavrzite ga ob prvih znakih poškodovanja ali
obrabljenosti. • Cuclja za hranjenje ne hranite na neposredni
sončni svetlobi ali toploti in ga ne puščajte v razkužilu
(sterilizacijski raztopini) dlje, kot je priporočeno, saj lahko
s tem pospešite obrabo cuclja. • Izdelka ne postavljajte
v segreto pečico. • Pred prvo uporabo ga 5 minut
prekuhavajte v vreli vodi. S tem zagotovite higieno. • Pred
vsako uporabo očistite. • Operite v topli milnici in temeljito
sperite, nato pa sterilizirajte s sterilizatorjem Philips Avent
za stekleničke za Natural hranjenje ali prekuhavajte
5 minut. Vsebine ne segrevajte v mikrovalovni pečici, ker
se segreje neenakomerno in lahko opari otroka. • Primerno
za pomivanje v pomivalnem stroju – prehranska barvila
lahko povzročijo razbarvanje sestavnih delov. • Ne dovolite
otroku, da se igra z majhnimi deli ali med hojo/tekanjem
uporablja stekleničke ali lončke. • Priporočamo, da cuclje iz
higienskih razlogov zamenjate po 3 mesecih. • Za optimalno
uporabo pred hranjenjem s kazalcem in palcem stisnite
in masirajte številko na cuclju. • Shranjujte v suhi in zaprti
posodi.
• S stekleničkami za Natural hranjenje Philips Avent
uporabljajte samo Natural cuclje Philips Avent.
BG: За безопасността и здравето на вашето дете
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Този продукт трябва да
е използва винаги под родителски надзор. • Не
използвайте бибероните за хранене като залъгалки.
Непрекъснатото и продължително сучене на течности
води до увреждане на зъбите. • Винаги проверявайте
температурата на храната преди хранене. • Пазете
всички компоненти, които не се използват, извън
достъпа на деца. • Преди първата употреба почистете
продукта. • Преди всяка употреба проверявайте и
дръпнете биберона за хранене във всички посоки.
• Изхвърлете при първите признаци на повреда или
дефект. • Не съхранявайте биберона за хранене на
пряка слънчева светлина или на горещо място и не
го оставяйте в дезинфектант (стерилизиращ разтвор)
по-дълго от препоръчваното време, тъй като това може
да намали здравината му. • Не поставяйте продукта
в загрята фурна. • Преди първата употреба поставете
във вряща вода за 5 минути. Това е необходимо за
осигуряване на хигиена. • Почиствайте след всяка
употреба. • Измийте с топла сапунена вода и изплакнете
основно. След това стерилизирайте със стерилизатор
Philips Avent, подходящ за бутилки за Natural хранене,
или изварете за 5 минути. • Не загрявайте съдържанието
в микровълнова фурна - това може да доведе до
неравномерно нагряване и детето да се опари.
Годни за почистване в съдомиялна машина – цветовете
на храните може да предизвикат оцветяване на
компонентите. • Не позволявайте на детето да си
играе с малките части, нито да върви или да тича,
докато използва бутилките или чашите. • По хигиенни
съображения препоръчваме бибероните да се сменят
след 3 месеца. • За оптимално функциониране, преди
хранене стиснете и масажирайте между палеца и
показалеца си цифрата върху биберона. • Съхранявайте
в суха затворена кутия. • С бутилките за Natural хранене
Philips Avent използвайте само биберони за Natural
хранене Philips Avent.
HR: Za sigurnost i zdravlje vašeg djeteta UPOZORENJE!
Proizvod se uvijek treba koristiti uz nadzor odrasle
osobe. • Nikada nemojte koristiti dude za hranjenje kao
dude varalice. • Stalno i produženo sisanje tekućine može
uzrokovati kvar zubi. • Prije hranjenja djeteta obavezno
provjerite temperaturu hrane. • Sve dijelove koje ne
koristite držite izvan dohvata djece. • Prije prvog korištenja
očistite proizvod. • Prije svakog korištenja provjerite
proizvod i povucite dudu za hranjenje u svim smjerovima.
• Proizvod bacite čim primijetite znakove oštećenja
ili istrošenosti. • Dudu za hranjenje nemojte odlagati
na izravnoj sunčevoj svjetlosti ili blizu izvora topline i
nemojte je ostavljati u sredstvu za dezinfekciju (“otopini
za sterilizaciju”) duže nego što se preporučuje jer je to
može oslabiti. • Nemojte stavljati u zagrijanu pećnicu.
Prije prvog korištenja proizvod stavite 5 minuta u kipuću
vodu kako biste osigurali njegovu higijenu. • Očistite prije
svakog korištenja. • Operite toplom vodom sa sredstvom
za pranje i temeljito isperite, a zatim sterilizirajte pomoću
sterilizatora tvrtke Philips AVENT pogodnog za Natural
bočice ili prokuhajte 5 minuta. • Nemojte zagrijavati sadržaj
u neravnomjerno zagrijavanje, što znači da se beba može
opeći. • Može se prati u stroju za pranje posuđa – boja
hrane može obojati dijelove. • Nemojte dopustiti djeci da se
igraju s malim dijelovima ili hodaju/trče dok koriste bočice
ili čašice. • Iz higijenskih razloga preporučujemo zamjenu
dude nakon 3 mjeseca. • Kako bi se postigle optimalne radne
značajke, prije hranjenja uhvatite dudu palcem i kažiprstom
na području na kojem se nalazi broj i malo je protrljajte.
Držite u suhoj posudi s poklopcem. • Dude Philips AVENT
Natural koristite isključivo s Philips AVENT Natural
bočicama za hranjenje.
HU: Gyermeke egészségéért és biztonságáért FIGYELEM!
A termék használata kizárólag felnőtt felügyeletében
engedélyezett.Az etetőcumikat soha ne használja
játszócumi helyett. • Folyadékok hosszantartó és folyamatos
szívogatása tönkreteheti a fogakat.A gyermek etetése
előtt mindig ellenőrizze az étel hőmérsékletét. A termék
minden használaton kívüli részét tartsa távol a gyermekektől.
Az első használat előtt tisztítsa meg a terméket. • Minden
egyes használat előtt vizsgálja meg alaposan az etetőcumit,
és húzogassa meg minden irányba.Amennyiben az anyag
gyengülését vagy sérülését észleli, azonnal dobja el.
• Ne tárolja az etetőcumit közvetlen napfénynek kitéve
vagy hőforrás közelében, ne hagyja fertőtlenítőszerben
(sterilizálófolyadékban) a javasoltnál hosszabb ideig, mert ez
gyengíti az anyagát. • Ne tegye sütőbe.Az első használat
előtt sterilizálja, vagy 5 percig forralja. Ezzel biztosíthatja a
higiéniát.Tisztítsa meg minden használat előtt. Alaposan
mosogassa el meleg, mosogatószeres vízzel, majd a Natural
cumisüvegekhez is használható Philips AVENT sterilizálóval
sterilizálja, vagy helyezze 5 percig forrásban lévő vízbe.
• Melegítéshez ne használjon mikrohullámú készüléket, mivel
az nem egyenletesen melegít, és a folyadék megégetheti
gyermeke száját. • Mosogatógépben tisztítható – az
ételszínezékek hatására a termék elszíneződhet.
• Ne engedje, hogy gyermeke a termék kisebb részeivel
játsszon, illetve hogy az üveget vagy a poharat járás vagy
futás közben használja. • Higiéniai okokból az etetőcumikat
3 havonta tanácsos kicserélni.A megfelelő folyáserősség
érdekében itatás előtt mutató- és hüvelykujjával csippentse
és dörzsölje össze az etetőcumit.Tárolására száraz, fedeles
tartót használjon. • Philips AVENT Natural cumisüveghez
csak Philips AVENT Natural etetőcumit használjon.
RO: Pentru siguranţa şi sănătatea bebeluşului dvs.
AVERTISMENT! Acest produs se utilizează întotdeauna
sub supravegherea adulţilor. • Nu utilizaţi niciodată
tetinele pentru hrănire drept suzetă. • Suptul continuu şi
prelungit de lichide va cauza carierea dinţilor.Vericaţi
întotdeauna temperatura alimentelor înainte de hrănire.
• Nu lăsaţi componentele neutilizate la îndemâna copiilor.
• Curăţaţi produsul înainte de prima utilizare. • Înaintea
ecărei utilizări, vericaţi şi trageţi tetina în toate direcţiile.
Aruncaţi produsul la primele semne de deteriorare sau
slăbire. • Nu depozitaţi tetina în lumina directă a soarelui
sau la căldură şi nu o lăsaţi în dezinfectant („soluţie de
sterilizare”) pentru mai mult timp decât a fost recomandat,
deoarece acest lucru ar putea slăbi tetina. • Nu îl introduceţi
într-un cuptor încălzit. • Înaintea primei utilizări, introduceţi-l
în apă artă timp de 5 minute. Această acţiune este necesară
pentru asigurarea igienei. • Curăţaţi înaintea ecărei
utilizări. • Spălaţi cu apă călduţă şi săpun şi clătiţi bine, apoi
sterilizaţi utilizând un sterilizator Philips AVENT adecvat
pentru biberoane pentru hrănire Natural sau erbeţi
timp de 5 minute. • Nu încălziţi conţinutul într-un cuptor
cu microunde, deoarece acest lucru poate determina
încălzirea neuniformă şi îl poate opări pe copil. • Lavabilă în
maşina de spălat vase – coloranţii alimentari pot decolora
componentele. • Nu lăsaţi copilul să se joase cu piesele de
mici dimensiuni sau să meargă/alerge în timp ce foloseşte
biberoane sau ceşti. • Din motive de igienă, vă recomandăm
să înlocuiţi tetinele după 3 luni. • Pentru performanţă optimă,
trageţi şi masaţi numărul de pe tetină între degetul arătător
şi degetul mare înainte de hrănirea bebeluşului. • Păstraţi
tetinele într-un recipient uscat şi acoperit. • Utilizaţi numai
tetine Philips AVENT pentru hrănire Natural cu biberoanele
Philips AVENT pentru hrănire Natural.
SR: Za bezbednost i zdravlje vašeg deteta UPOZORENJE!
Ovaj proizvod koristite isključivo uz nadzor odraslih.
• Nemojte koristiti cucle za hranjenje kao cucle varalice.
• Sisanje tečnosti tokom dužeg vremenskog perioda izaziva
karijes. • Pre hranjenja uvek proverite temperaturu hrane.
• Sve komponente koje nisu u upotrebi držite van domašaja
dece. • Operite proizvod pre prve upotrebe. • Pre svake
upotrebe pregledajte proizvod i povucite cuclu za hranjenje
u svim smerovima. • Bacite čim uočite oštećenja ili znake
da će doći do oštećenja. • Nemojte da skladištite cuclu na
direktnoj sunčevoj svetlosti, u blizini izvora toplote ili u
dezincijensu (“rastvoru za sterilizaciju”) duže nego što je
preporučeno, pošto je to može oslabiti. • Nemojte stavljati
u zagrejanu pećnicu. • Pre prve upotrebe, iskuvajte 5 minuta
u ključaloj vodi. Time se garantuje higijena. • Operite pre
svake upotrebe. • Operite u toploj vodi sa malo deterdženta
i detaljno isperite, a zatim sterilišite pomoću Philips
AVENT sterilizatora pogodnog za Natural ašice ili držite
u proključaloj vodi 5 minuta. • Nemojte zagrevati sadržaj u
mikrotalasnoj peći jer to može da izazove neravnomerno
zagrevanje što može da opeče vašu bebu. • Može da se
pere u mašini za sudove – boje za hranu mogu da izazovu
promenu boje komponenata. • Nemojte dozvoliti da se deca
igraju sitnim delovima niti da hodaju/trče dok koriste ašicu
ili šolju. • Iz higijenskih razloga preporučuje se zamena cucle
nakon 3 meseca. • Za optimalne performanse, pre hranjenja
stisnite i protrljajte broj na cucli između kažiprsta i palca.
• Držite u suvoj, pokrivenoj posudi. • Sa Philips AVENT
Natural ašicama za hranjenje koristite isključivo Philips
AVENT Natural cucle.
CS: Pro bezpečnost a zdraví vašeho dítěte VÝSTRAHA!
Tento výrobek vždy používejte pod dozorem dospělé osoby.
• Krmicí dudlík nikdy nepoužívejte jako běžný dudlík.
Trvalé a dlouhodobé sání kapalin způsobuje zubní kaz. • Před
krmením vždy zkontrolujte teplotu pokrmu. Všechny části,
které nepoužíváte, udržujte mimo dosah dětí. • Před prvním
použitím výrobek omyjte. • Před každým použitím výrobek
zkontrolujte a natáhněte krmicí dudlík do všech směrů.
V případě jakýchkoli známek poškození nebo opotřebení jej
vyhoďte. • Neponechávejte krmicí dudlík na přímém slunci,
nevystavujte jej horku ani nenechávejte v dezinfektantu
(„sterilizační roztok“) po delší než doporučenou dobu.
Mohlo by to vést k opotřebení dudlíku. • Nepokládejte
výrobek do rozehřáté trouby. • Před prvním použitím dejte
na 5 minut do vroucí vody. Tím zajistíte nezbytnou hygienu.
• Před každým použitím dudlík vyčistěte. • Umyjte v horké
vodě s mycím prostředkem, opláchněte a sterilizujte pomocí
sterilizátoru Philips AVENT vhodný pro lahve Natural nebo
vařte pět minut. • Neohřívejte obsah láhve v mikrovlnné
troubě, protože ohřátí by mohlo být nerovnoměrné a vaše
dítě by se mohlo opařit. • Lze mýt v myčce – zabarvení
potravin by mohlo způsobit ztrátu barev částí. • Nedovolte
dítěti, aby si hrálo s malými částmi nebo aby při používání
lahví a hrníčků chodilo či běhalo. • Z hygienických důvodů
doporučujeme měnit dudlíky každé 3 měsíce. • Optimálního
výkonu dudlíku dosáhnete, pokud budete před krmením
natahovat a masírovat číslo na dudlíku mezi ukazováčkem
a palcem. • Uchovávejte v suché a uzavřené nádobě.
S krmicími lahvemi Philips AVENT Natural používejte pouze
krmicí dudlíky Philips AVENT Natural.
HE:
1
2 3 4
5 6
16
Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips AVENT! To fully benet from the support
that Philips AVENT offers, register your product at www.philips.com/welcome.
The Philips AVENT manual breast pump has a unique design that enables you to sit in a more
comfortable position while expressing. The soft massage cushion* is designed to feel soft and warm
and imitates your baby’s sucking action to provide fast milk ow - quietly, comfortably and gently.
The pump is compact, easy to assemble and all parts are dishwasher-safe and BPA-free.
Healthcare professionals say that breast milk is the best nutrition for babies during the rst year,
combined with solid food after the rst 6 months. Your breast milk is specially adapted to your
baby’s needs and contains antibodies which help protect your baby against infection and allergies.
A breast pump can help you to breastfeed longer. You can express and store your milk so that your
baby can still enjoy the benets of it, even if you cannot be there to provide it yourself. As the pump
is compact and discrete to use, you can take it with you anywhere, allowing you to express milk at
your own convenience and maintain your milk supply.
*The cushion included with this pump was designed to comfortably t the majority of mothers.
However, should you need it, you can buy a cushion for larger nipples separately.
General description (Fig. 1)
1 Handle
2 Silicone diaphragm with stem
3 Pump body
4 Massage cushion
5 Cover
6 White valve
7 Philips AVENT natural bottle
8 Cap
9 Screw ring
10 Teat
11 Sealing disc
12 Lid of storage cup (SCF330/12 only)
13 Philips AVENT storage cup (SCF330/12 only)
14 Adapter (SCF330/12 only)
Important
Read this user manual carefully before you use the breast pump and save it for future reference.
Warning
- This breast pump is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,
sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given
supervision or instruction concerning use of the product by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the breast pump.
- Inspect the breast pump for signs of damage before each use. Do not use the breast pump if it
does not work properly.
- Never use the breast pump while you are pregnant, as pumping can induce labour.
- Never use the breast pump while you are sleepy or drowsy.
- Do not expose the breast pump to extreme heat and do not place it in direct sunlight.
ENGLISH
Caution
- The breast pump is only intended for repeated use by a single user.
- Never drop or insert any foreign object into any opening.
- Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips AVENT does
not specically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes
invalid.
- Wash, rinse and sterilise all pump parts before each use.
- Do not use antibacterial or abrasive cleaning agents when you clean breast pump parts.
- Do not continue pumping for more than ve minutes at a time if you do not succeed in
expressing any milk.
- If the pressure generated is uncomfortable or causes pain, break the seal between the breast
and the pump body with your nger and remove the pump from your breast.
Preparing for use
Clean and sterilise all parts of the breast pump before rst use as described in chapter ‘Cleaning and
sterilising’. Clean all parts after each subsequent use and sterilise all parts before each subsequent use.
Assembling the breast pump
Note: Make sure you have cleaned and sterilised all parts of the breast pump. Wash your hands
thoroughly before you handle the cleaned parts.
Be careful, the cleaned parts may still be hot.
Tip: You may nd it easier to assemble the breast pump while it is wet.
1 Insert the white valve into the pump body from underneath. Push in the valve as far as
possible (Fig. 2).
2 Screw the pump body clockwise onto the bottle or storage cup until it is securely
xed (Fig. 3).
Note: If you use a storage cup, you have to screw the adapter onto the storage cup rst.
3 Place the silicone diaphragm with stem into the pump body from above. Make sure it ts
securely around the rim by pressing down with your ngers to ensure a perfect seal (Fig. 4).
4 Attach the handle onto the diaphragm with stem by hooking the hole in the handle over the
end of the stem. Push down the handle onto the pump body until it clicks into place (Fig. 5).
5 Place the massage cushion into the funnel-shaped section of the pump body. Push in the inner
part of the massage cushion as far as possible and make sure that it is perfectly sealed all
around the rim of the pump body. Press in between the petals to remove any trapped
air (Fig. 6).
Note: Place the cover over the massage cushion to keep the breast pump clean while you prepare for
expressing.
ENGLISH 17
Usingthebreastpump
When to express milk
It is advisable (unless advised otherwise by your healthcare professional/breastfeeding advisor) to
wait until your milk supply and breastfeeding schedule are established (normally at least 2 to 4
weeks after giving birth).
Exceptions:
- If you are expressing milk for your baby to be given in hospital.
- If your breasts are engorged (painful or swollen): you can express a small amount of milk before
or between feeds to ease the pain and to help your baby latch on more easily.
- If you have sore or cracked nipples, you may wish to express your milk until they are healed.
- If you are separated from your baby and wish to continue to breastfeed when you are reunited,
you should express your milk regularly to stimulate your milk supply.
You need to nd the optimum times of the day to express your milk, for example just before or
after your baby’s rst feed in the morning when your breasts are full, or after a feed if your baby has
not emptied both breasts. If you have returned to work, you may need to express during a break.
Using a breast pump requires practice and it may take several attempts before you succeed.
Fortunately, the Philips AVENT manual breast pump is easy to assemble and use so you will soon
get used to expressing with it.
Tips
- Familiarise yourself with the breast pump and how to operate it before you use it for the rst
time.
- Choose a time when you are not in a rush and will not be interrupted.
- A photograph of your baby can help encourage the ‘let-down’ reex.
- Warmth can also help: try to express after a bath or shower, or place a warm cloth or Philips
AVENT Thermopad on the breast for a few minutes before you start expressing.
- You may nd it easier to express while your baby is feeding from the other breast, or
immediately after a feed.
- If expressing becomes painful, stop and consult your breastfeeding advisor.
Operatingthebreastpump
1 Wash your hands thoroughly and make sure your breasts are clean.
2 Relax in a comfortable chair (you may wish to use cushions to support your back). Make sure
you have a glass of water nearby.
3 Press the assembled breast pump against your breast. Make sure that your nipple is centered,
so that the massage cushion creates an airtight seal.
4 Gently start to press down the handle until you feel the suction on your breast. Then allow
the handle to return to its resting position.
Note: You do not have to press down the handle fully, only as much as is comfortable. Your milk will soon
start owing, even though you are not using all the suction the pump can generate.
5 Repeat step 4 rapidly 5 or 6 times to initiate the ‘let-down’ reex.
6 Adopt a slower rhythm by pressing down the handle and keeping it pressed down for up to 3
seconds before you let it return to its resting position. Continue in this way while your milk
is owing. If your hand becomes tired, try to use the other hand to operate the breast pump
or rest your arm across your body to pump from the opposite breast.
Note: Do not worry if your milk does not ow immediately. Relax and continue pumping. Repositioning
the breast pump on your breast from time to time can help stimulate milk ow.
ENGLISH18
Do not continue pumping for more than 5 minutes at a time if you do not succeed in expressing
any milk. Try to express at another time during the day. If the process becomes very
uncomfortable or painful, stop using the pump and consult your breastfeeding advisor.
7 On average, you need to pump for 10 minutes to express 60-125ml (2-4 oz) of breast milk.
However, this is just an indication and varies from woman to woman.
8 When you have nished expressing, carefully remove the breast pump from your breast and
unscrew the bottle or breast milk container from the pump body ready for feeding/storage.
Clean the other used parts of the breast pump according to the instructions in the chapter
‘Cleaning and sterilising’.
Note: If you regularly express more than 125ml per session, you can use a 260ml/9 oz Philips AVENT
bottle or 240ml/8 oz Philips AVENT storage cup to prevent overlling and spillage.
After use
Storing breast milk
Only store breast milk collected with a sterile pump.
Breast milk can be stored in the fridge (not in the door) for up to 48 hours. Expressed milk should
be refrigerated immediately. If you store milk in the fridge to add to during the day, only add milk
that has been expressed into a sterilised bottle or breast milk container.
Breast milk can be stored in the freezer for up to three months as long as it is kept in either
sterilised bottles tted with a sterilised screw ring and sealing disc or in sterilised storage cups with a
sterilised lid. Clearly label the bottle or storage cup with the date and time of expression and use
older breast milk rst.
If you intend to feed your baby with the expressed breast milk within 48 hours, you can store the
breast milk in the fridge in an assembled Philips AVENT bottle or storage cup:
1 Unscrew the bottle or storage cup and remove it from the pump body.
2 Assemble a sterilised teat and screw ring onto the bottle or storage cup according to the
separate instructions provided with the bottle or storage cup.
3 Seal the teat with the dome cap.
Do’s
- Always refrigerate or freeze expressed milk immediately.
- Only store milk collected with a sterilised breast pump in sterilised bottles or sterilised storage
cups.
Don’ts
- Never refreeze thawed breast milk.
- Never add fresh breast milk to frozen breast milk.
ENGLISH 19
Feeding your baby expressed breast milk
You can feed your baby with breast milk from Philips AVENT bottles and storage cups:
1 If you use frozen breast milk, let it defrost completely before you heat it.
Note: In case of an emergency, you can defrost the milk in a bowl of hot water.
2 Heat the bottle or storage cup with defrosted or refrigerated breast milk in a bowl of hot water
or in a bottle warmer.
3 Remove the screw ring and sealing disc from the bottle or remove the lid from the storage cup.
4 If you are using a storage cup, screw the adapter ring onto the cup.
5 Screw a sterilised screw ring with sterilised teat onto the bottle or onto the storage cup with
adapter ring.
Do’s
- Always check the temperature of the milk before you feed it to your baby.
- Always discard any breast milk that is left over at the end of a feed.
Don’ts
- Never heat milk in a microwave, as this can cause uneven heating, which can lead to hot spots in
the milk. It may also destroy nutrients in the milk.
- Never immerse a frozen storage cup in boiling water, as this may cause it to crack.
- Never ll a storage cup with boiling water. Let the water cool down for 20 minutes before you
pour it into the storage cup.
Cleaning and sterilising
Clean and sterilise all parts of the breast pump before rst use. Clean all parts after each
subsequent use and sterilise all parts before each subsequent use.
1 Disassemble the breast pump completely. Also remove the white valve.
Be careful when you remove the white valve and when you clean it. If it gets damaged, your
breast pump does not function properly. To remove the white valve, gently pull at the ribbed tab
on the side of the valve.
2 Clean all parts in hot water with some mild washing-up liquid and then rinse them
thoroughly. You can also clean the parts in the dishwasher (on the top rack only).
To clean the valve, rub it gently between your ngers in warm water with some washing-up
liquid. Do not insert objects into the valve, as this may cause damage.
3 Sterilise all parts in a Philips AVENT steam steriliser or by boiling them for 5 minutes.
Storage
Keep the breast pump out of direct sunlight as prolonged exposure may cause discolouration.
1 Store the breast pump and its accessories in a safe and dry place.
Compatibility
The Philips AVENT manual breast pump is compatible with Philips AVENT bottles in our range.
When you use bottles that feature our two-piece anti-colic system, always insert the ring in the top
of the bottle before you attach it to the breast pump. When you use other Philips AVENT bottles,
use the same type of teat that was supplied with that bottle. For details on how to assemble the
teat and general cleaning instructions, refer to the user manual that came with your bottle. These
details can also be found on our website, www.philips.com/support.
ENGLISH20
/

See käsiraamat sobib ka