Avent SCF699/17 Kasutusjuhend

Bränd
Avent
Mudel
SCF699/17
Tüüp
Kasutusjuhend
EN
For your child’s safety and health
WARNING!
• Always use this product with adult supervision.
• Never use feeding teats as a soother.
Continuous and prolonged sipping of uids will cause
tooth decay.
• Always check food temperature before feeding.
• Keep all components not in use out of the reach of
children.
• Do not allow children to play with small parts or walk/run
while using bottles or cups.
• Do not place in a heated oven.
• Heating in a microwave oven may produce localised
high temperatures. Take extra care when you heat up
drinks in a microwave.
• To avoid scalding, allow hot liquids to cool before
preparing the feeds.
• Drinks other than milk and water, such as fruit juices
and avoured sugary drinks are not recommended.
If they are used, they should be well diluted and only used
for limited periods, not constantly sipped.
• To ensure the bottle functions correctly and to prevent
leakage, always make sure you: remove any debris or
residue that may collect around the rim of the bottle
before assembly, and avoid over-tightening the bottle
screw ring when assembling it onto the bottle.
• Expressed breast milk can be stored in sterilised Philips
Avent polypropylene bottles/containers in the refrigerator
for up to 48 hours (not in the door) or the freezer for up
to 3 months. Never refreeze breast milk
or add fresh breast milk to already frozen milk.
Before rst use
• Clean and sterilise the product.
Place in boiling water for 5 minutes. This is to ensure hygiene.
Clean before each use
• Wash and rinse all parts thoroughly in warm water and
some washing-up liquid, then sterilise using a Philips Avent
steriliser or boil for 5 minutes.
• Wash your hands thoroughly and ensure surfaces
are clean before contact with sterilised components.
Do not place components directly on surfaces that
have been cleaned with antibacterial cleaning agents.
Excessive concentration of cleaning agents may eventually
cause plastic components to crack. Should this occur,
replace immediately.
• Plastic material properties may be affected by sterilising
and high temperatures. This can affect the t of the cap.
• Dishwasher safe – food colourings may discolour
components.
Assembling the bottle
• The teat is easier to assemble if you wriggle it upwards
instead of pulling it up in a straight line.
• Make sure you pull the teat through until its lower part
is aligned with the screw ring.
• When you assemble the bottle, make sure you place
the cap horizontally onto the bottle so that the teat sits
upright.
• To remove the cap, place your hand over the cap and
your thumb in the dimple of the cap.
Teats
• Inspect before each use and pull the feeding teat in all
directions. Throw away at the rst signs of damage or
weakness.
• For hygiene reasons, we recommend replacing teats after
3 months.
• Keep teats in a dry and covered container.
• Do not store a feeding teat in direct sunlight or heat,
or leave in disinfectant (sterilising solution) for longer than
recommended, as this may weaken the teat.
Make sure you use a teat with the correct ow rate when
you feed your baby.
• Teats are available in newborn, slow, medium, fast and
variable ow rates. Only use Philips Avent Natural teats
with Philips Avent Natural bottles.
To buy accessories or spare parts, visit www.shop.philips.com/
service or go to your Philips dealer. You can also contact
the Philips Consumer Care Centre in your country.
• Compatibility
• This bottle is not compatible with Philips Avent
bottle warmers.
BG
За безопасността и здравето на вашето
дете ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Този продукт трябва да се използва винаги под
родителски надзор.
Не използвайте бибероните за хранене като
залъгалки.
Непрекъснатото и продължително изсмукване на
течности води до увреждане на зъбите.
Винаги проверявайте температурата на храната преди
хранене.
Пазете всички компоненти, които не се използват,
извън достъпа на деца.
Не позволявайте на децата да си играят с малки
части, нито да вървят/тичат, докато използват бутилки
или чаши.
Не поставяйте в загрята фурна.
Затоплянето в микровълнова печка може да доведе
до локализирани високи температури. Бъдете много
внимателни при загряване на напитки в микровълнова
печка.
За да не се опарите, оставете горещите течности да
изстинат, преди да приготвите хранителната доза.
Не се препоръчват други напитки, освен мляко и вода,
например плодови сокове и подсладени сиропи. Ако
се използват такива, трябва да са надлежно разредени
и да се използват само за ограничен период от време,
а не да се пият постоянно.
За да се гарантира правилното функциониране на
бутилката и за да се предотврати изтичане, винаги
проверявайте дали сте: отстранили замърсяванията
или остатъците, които може да се съберат около
гърлото на бутилката преди сглобяването, и
внимавайте да не затегнете прекомерно винтовия
пръстен, когато го поставяте на бутилката.
Изцедената кърма може да се съхранява в
стерилизирани полипропиленови бутилки/контейнери
Philips Avent в хладилник до 48 часа (не на вратата на
хладилника) или във фризер до 3 месеца. Никога не
замразявайте кърма повторно и не добавяйте нова
кърма към вече замразената .
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
4213.354.3760.1 (03/15)
www.philips.com/avent
Philips Consumer Lifestyle BV
Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Netherlands
Trademarks owned by the Philips Group.
©2015 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved
Puhastage enne iga kasutuskorda
• Peske ja loputage kõik osad põhjalikult sooja vee ja
nõudepesuvahendiga, seejärel steriliseerige Philips Aventi
sterilisaatoris või keetke viis minutit.
• Peske hoolikalt oma käsi ja veenduge, et pinnad
oleksid enne steriliseeritud osadega kokkupuutumist
puhtad. Ärge asetage osasid otse antibakteriaalsete
puhastusvahenditega puhastatud pindadele.
Puhastusvahendite liiga suured kogused võivad lõpuks
põhjustada plastosade mõranemise. Kui see peaks
juhtuma, vahetage need kohe välja.
• Steriliseerimine ja kõrged temperatuurid võivad mõjutada
plasti omadusi. See võib mõjutada korgi sobivust.
• Nõudepesumasinas pestav – toiduvärvid võivad osad
värvusetuks muuta.
Pudeli kokkupanek
• Lutti on kergem paigaldada seda ülespoole keerutades,
mitte otse üles tõmmates.
• Veenduge, et tõmbate lutti seni, kuni selle alumine osa on
keeratava kinnitusrõngaga ühetasa.
• Pudeli kokkupanekul veenduge, et paigaldate korgi
pudelile horisontaalselt, nii et lutt jääb püstiasendisse.
• Korgi eemaldamiseks asetage käsi korgi peale ja pöial
korgil olevasse lohku.
Lutid
• Kontrollige toitelutti enne igat kasutamist ning tõmmake
seda igas suunas. Visake toitelutt minema esimeste
kahjustuse või kulumise märkide ilmnemisel.
• Hügieeni tagamiseks soovitame luti iga 3 kuu tagant välja
vahetada.
• Hoidke lutte kuivas, kaanega kaetud nõus.
• Ärge hoidke pudeli lutti otsese päikese käes või
kuumas kohas ega jätke seda desinfektsioonivahendisse
(steriliseerimislahusesse) kauemaks kui soovitatud, sest see
võib lutti kahjustada.
• Veenduge, et kasutate imiku toitmisel õige
läbilaskevõimega lutti.
• Saadaval on vastsündinule sobiva ning aeglase, keskmise,
kiire ja muudetava vooga lutid. Kasutage lutipudelitel
Philips Avent Natural ainult lutte Philips Avent Natural.
• Tarvikute või varuosade ostmiseks külastage veebile
www.shop.philips.com/service või pöörduge oma Philipsi
edasimüüja poole. Samuti võite ühendust võtta oma riigi
Philipsi klienditeeninduskeskusega.
Ühilduvus
• See pudel ei ühildu Philips Aventi pudelisoojendajatega.
HR
Za sigurnost i zdravlje vašeg djeteta
UPOZORENJE!
• Proizvod se uvijek treba koristiti uz nadzor odrasle osobe.
• Nikada nemojte koristiti dude za hranjenje kao dude
varalice.
Stalno i produženo pijuckanje tekućine može uzrokovati
kvar zuba.
• Prije hranjenja djeteta obavezno provjerite temperaturu
hrane.
Sve dijelove koje ne koristite držite izvan dohvata djece.
• Nemojte dopustiti djeci da se igraju s malim dijelovima ili
hodaju/trče dok koriste bočice ili čašice.
Nemojte stavljati u zagrijanu pećnicu.
Dudlíky
Před každým použitím výrobek zkontrolujte a natáhněte
krmicí dudlík do všech směrů. V případě jakýchkoli známek
poškození nebo opotřebení jej vyhoďte.
Z hygienických důvodů doporučujeme měnit dudlíky
každé 3 měsíce.
Dudlíky uchovávejte v suché a uzavřené nádobě.
Nenechávejte krmicí dudlík na přímém slunci, nevystavujte
jej horku ani nenechávejte ve sterilizačním roztoku
po delší než doporučenou dobu. Mohlo by to vést
k opotřebení dudlíku.
Ujistěte se, že při krmení svého dítěte používáte dudlík se
správným průtokem.
Dudlíky lze zakoupit s průtokem pro novorozence,
pomalým, středně rychlým, rychlým a nastavitelným
průtokem. Dudlíky Philips Avent Natural používejte pouze
na lahve Philips Avent Natural.
Chcete-li koupit příslušenství nebo náhradní součásti,
navštivte adresu www.shop.philips.com/service nebo
se obraťte na prodejce výrobků Philips. Také můžete
kontaktovat středisko péče o zákazníky společnosti Philips
ve své zemi.
Kompatibilita
Tato lahev není kompatibilní s ohřívači lahví Philips Avent.
ET
Teie lapse ohutuse ja tervise heaks
HOIATUS!
• Kasutage seda toodet alati täiskasvanu järelvalve all.
• Ärge kunagi kasutage toitmislutti tavalise lutina.
• Pidev ja pikaaegne vedeliku rüüpamine põhjustab
hammaste lagunemist.
• Enne toitmist kontrollige alati toidu temperatuuri.
• Hoidke kõik mittekasutatavad osad väljaspool laste
käeulatust.
• Ärge lubage lastel väikeste osadega mängida ega pudeli
või tassiga ringi kõndida/joosta.
• Ärge asetage toodet kuumale pliidile.
• Mikrolaineahjus soojendamisel võivad tekkida paiguti
kõrged temperatuurid. Olge eriti ettevaatlikud jookide
mikrolaineahjus soojendamisel.
• Et kõrvetamist vältida, laske kuumadel jookidel enne toidu
valmistamist jahtuda.
• Muud joogid peale piima ja vee, nt puuviljamahlad
ja karastusjoogid, ei ole soovitatavad. Kui neid siiski
kasutatakse, siis tuleb neid hästi lahjendada ning kasutada
ainult lühikese aja jooksul, mitte pidevalt juua.
• Pudeli õige toimimise tagamiseks ja lekkimise
ärahoidmiseks veenduge alati, kas eemaldasite enne
kokkupanekut pudeli serva ümber kogunenud prahi
või jäägid ja vältisite pudeli keeratava kinnitusrõnga liiga
tugevat kinnikeeramist selle pudeli külge paigaldamisel.
• Väljapumbatud rinnapiima võib säilitada steriliseeritud
Philips Aventi polüpropüleenpudelites/-nõudes külmikus
(mitte ukse sees) kuni 48 tundi või sügavkülmikus kuni
3 kuud. Ärge külmutage rinnapiima uuesti ega lisage
külmutatud piimale värsket piima.
Enne esimest kasutamist
• Puhastage ja steriliseerige toode.
• Asetage lutt viieks minutiks keevasse vette, et tagada luti
hügieenilisus.
CS
Pro bezpnost a zdraví vašeho dítěte
VÝSTRAHA!
Tento výrobek vždy používejte pod dozorem dospělé
osoby.
Krmicí dudlík nikdy nepoužívejte jako běžné šidítko.
Trvalé a dlouhodobé pití tekutin způsobuje zubní kaz.
Před krmením vždy zkontrolujte teplotu pokrmu.
Všechny části, které nepoužíváte, udržujte mimo dosah
dětí.
Nedovolte dětem, aby si hrály s malými částmi nebo aby
při používání lahví a hrnečků chodily nebo běhaly.
Nepokládejte výrobek do rozehřáté trouby.
Ohřev v mikrovlnné troubě může vytvářet vysoké teploty
v určitých místech. Buďte zvláště opatrní při ohřívání
nápojů v mikrovlnné troubě.
Nechte horké nápoje nejprve vychladnout, aby se vaše
dítě neopařilo, a teprve potom připravte krmení.
Nápoje jiné než voda a mléko, například ovocné šťávy a
ochucené sladké nápoje, se nedoporučují. Používat by se
měly pouze správně naředěné a jen po omezenou dobu,
nikoli neustále.
Aby lahve správně fungovaly a nevznikaly netěsnosti,
ujistěte se pokaždé, že: jste před sestavením láhve
odstranili veškeré pozůstatky a zbytky, které se mohly
usadit při okraji láhve, a že jste nedotáhli zajišťovací
kroužek příliš těsně na láhev.
Odsáté mateřské mléko můžete ve sterilizovaných
polypropylenových lahvích nebo zásobnících Philips Avent
uchovávat v lednici až po dobu 48 hodin (nikoli ve dveřích
lednice) nebo v mrazáku až po dobu 3 měsíců. Jednou
rozmrazené mateřské mléko už nikdy nezmrazujte ani
nepřidávejte čerstvé mateřské mléko k dříve zmrazenému
mléku.
ed prvm použitím
Vyčistěte a sterilizujte výrobek.
Dejte na 5 minut do vroucí vody. Tím zajistíte nezbytnou
hygienu.
ed kažm použim dudk vyčiste
Všechny části důkladně omyjte a opláchněte v teplé vodě
s malým množstvím prostředku na mytí nádobí a poté
sterilizujte ve sterilizátoru Philips Avent nebo sterilizujte
ve vroucí vodě po dobu 5 minut.
Než se dotknete sterilizovaných částí, důkladně si umyjte
ruce a zkontrolujte, zda je povrch, na který je položíte,
čistý. Nepokládejte součásti výrobku přímo na povrchy
ošetřené antibakteriálními čisticími prostředky. Nadměrné
koncentrace čisticích prostředků by mohly způsobit
popraskání plastových částí. V takovém případě je ihned
vyměňte.
Přípravky z plastu mohou podléhat vlivu sterilizace a
vysokých teplot. Může tak dojít ke změně přiléhání víčka.
Lze mýt v myčce – zabarvení potravin by mohlo způsobit
změnu barvy částí.
Sestavení lahve
Dudlík se snáze nasazuje, pokud jej vykroutíte směrem
vzhůru, místo abyste jej vytahovali přímo nahoru.
Dudlík je nutné natáhnout na lahev tak, aby byla jeho
spodní část zarovnána se zajišťovacím kroužkem.
Při sestavování lahve musíte víčko upevnit vodorovně na
lahev, aby byl dudlík ve vzpřímené poloze.
Pokud chcete víčko sejmout, položte na víčko ruku a
palec vložte do prohlubně ve víčku.
Преди първата употреба
Почистете и стерилизирайте продукта.
Сложете във вряща вода за 5 минути. Това е
необходимо за осигуряване на хигиена.
Почиствайте преди всяка употреба
Измийте и изплакнете старателно всички части в
топла вода с малко течен миещ препарат, след което
стерилизирайте със стерилизатор Philips Avent или
изварете във вода за 5 минути.
Измивайте ръцете си старателно и внимавайте
повърхностите да са чисти преди контакт със
стерилизирани компоненти. Не поставяйте
компонентите директно на повърхности, почиствани с
антибактериални почистващи препарати. Прекомерна
концентрация на почистващи препарати може след
време да доведе до напукване на пластмасовите
части. Ако това се случи, заменете ги веднага.
Стерилизацията и високите температури може да
повлияят на свойствата на пластмасовия материал.
Това може да се отрази на прилягането на капачката.
С възможност за почистване в съдомиялна машина
– цветовете на храните могат да предизвикат
обезцветяване на компонентите.
Сглобяване на бутилката
Биберонът се сглобява по-лесно, ако го разклатите в
посока нагоре, вместо да издърпвате нагоре в права
линия.
Уверете се, че сте издърпали целия биберон, докато
долната му част се изравни с винтовия пръстен.
Когато сглобявате бутилката, уверете се, че поставяте
капачката хоризонтално на бутилката, така че
биберонът да стои изправен.
За да свалите капачката, поставете ръката си върху
капачката и палеца си във вдлъбнатината на капачката.
Биберони
Проверявайте преди всяка употреба и дръпнете
биберона за хранене във всички посоки. Изхвърлете
при първите признаци на повреда или дефект.
По хигиенни съображения препоръчваме бибероните
да се сменят след 3 месеца.
Съхранявайте бибероните в суха затворена кутия.
Не съхранявайте биберона за хранене на пряка
слънчева светлина или на горещо място, нито го
оставяйте в дезинфектант (стерилизиращ разтвор)
по-дълго от препоръчваното време, тъй като това
може да доведе до дефект.
Уверете се, че използвате биберон с правилната
скорост на потока за хранене на вашето бебе.
Биберони се предлагат с бавен, среден, бърз и
променлив поток за новородени. Използвайте
биберони Philips Avent Natural само с бутилки Philips
Avent Natural.
За да закупите аксесоари или резервни части,
посетете www.shop.philips.com/service или търговец
на уреди Philips. Можете също да се свържете с
Центъра за обслужване на потребители на Philips във
вашата страна.
Съвместимост
Тази бутилка не е съвместима с подгревателите за
бутилка Philips Avent
Zagrijavanje u mikrovalnoj pećnici može proizvesti
lokalizirana područja visoke temperature. Budite posebno
pažljivi prilikom zagrijavanja pića u mikrovalnoj pećnici.
• Kako biste izbjegli opekotine, prije pripreme hrane
ostavite vruće tekućine da se ohlade.
Preporučuju se samo mlijeko i voda, a ne pića poput
voćnih sokova i zaslađenih aromatiziranih pića. Ako se
koriste voćni sokovi i zaslađena aromatizirana pića, trebaju
se dobro razrijediti vodom i koristiti samo ograničeno
vrijeme, a ne stalno piti.
Kako biste osigurali pravilan rad bočice i spriječili curenje,
uvijek pazite: da prije sastavljanja uklonite sve ostatke
koji se mogu nakupiti oko ruba bočice te da previše
ne pritegnete navojni prsten bočice prilikom spajanja s
bočicom.
Izdojeno mlijeko može se spremiti u sterilizirane
polipropilenske bočice/spremnike tvrtke Philips AVENT
u hladnjak do 48 sati (ne u vratima) ili u zamrzivač do
3 mjeseca. Nikada nemojte ponovo zamrzavati majčino
mlijeko ili svježe mlijeko miješati sa zamrznutim.
Prije prve uporabe
Očistite i sterilizirajte proizvod.
Stavite 5 minuta u kipuću vodu kako biste osigurali
higijenu.
istite prije svakog korištenja
• Temeljito operite i isperite sve dijelove toplom vodom
uz malo sredstva za pranje posuđa, a zatim sterilizirajte u
sterilizatoru tvrtke Philips Avent ili prokuhajte 5 minuta.
Temeljito operite ruke i osigurajte čistoću svih površina
prije nego što dođu u dodir sa steriliziranim dijelovima.
Nemojte stavljati dijelove izravno na površine očišćene
antibakterijskim sredstvima za čišćenje. Prevelike količine
sredstava za čišćenje mogu uzrokovati pucanje plastike.
Ako se takvo što dogodi, oštećene dijelove odmah
zamijenite.
• Sterilizacija i visoke temperature mogu utjecati na svojstva
plastičnog materijala. To može utjecati na postavljanje
poklopca.
Može se prati u stroju za pranje posuđa - boja hrane
može obojiti dijelove.
Sastavljanje bočice
Dudu je lakše pričvrstiti ako je vrtite prema gore umjesto
da je povlačite u ravnoj liniji.
Pazite da dudu provučete tako da njezin donji dio sjedne
na navojni prsten.
Prilikom sastavljanja bočice pazite da grlo stavite
vodoravno na bočicu tako da duda bude u uspravnom
položaju.
• Kako biste skinuli grlo, stavite ruku preko njega, a palac u
udubljenje na grlu.
Dude
• Prije svake uporabe provjerite proizvod i povucite dudu
za hranjenje u svim smjerovima. Proizvod bacite čim
primijetite znakove oštećenja ili istrošenosti.
Iz higijenskih razloga preporučujemo zamjenu dude nakon
3 mjeseca.
Dude držite u suhoj posudi s poklopcem.
Dudu za hranjenje nemojte odlagati na izravnoj sunčevoj
svjetlosti ili blizu izvora topline i nemojte je ostavljati u
sredstvu za dezinfekciju (otopini za sterilizaciju) duže nego
što se preporučuje jer je to može oslabiti.
Kruopščiai nusiplaukite rankas ir įsitikinkite, kad paviršiai
yra švarūs prieš sąlytį su sterilizuotomis sudedamosiomis
dalimis. Nedėkite dalių tiesiai ant paviršių, nuvalytų
antibakteriniais valikliais. Nuo per didelės valymo
priemonių koncentracijos plastikinės dalys ilgainiui gali imti
trūkinėti. Taip atsitikus, iš karto jas pakeiskite.
Plastiko medžiagos savybes gali paveikti sterilizavimas ir aukšta
temperatūra. Tai gali paveikti dangtelio tikimą buteliukui.
Galima plauti indaplovėje – maistiniai dažai gali pakeisti
dalių spalvą.
Buteliuko surinkimas
Čiulptuką bus lengviau uždėti, jei jį pamažu mausite
aukštyn, o ne patrauksite aukštyn tiesia linija.
Įsitikinkite, kad čiulptuką ištraukiate tiek, kad jo apatinė
dalis susilygiuotų su sukimo žiedu.
Surinkdami buteliuką įsitikinkite, kad dangtelis uždėtas ant
buteliuko horizontaliai, o čiulptukas yra stačias.
Norėdami nuimti dangtelį, uždėkite ant jo ranką taip,
kad nykštys būtų ant dangtelio įdubimo.
Žindukai
Prieš kiekvieną naudojimą atidžiai patikrinkite ir patraukite
maitinimo žinduką į visas puses. Išmeskite jį, jei pastebėsite
pažeidimų ar silpnų vietų.
Higienos sumetimais rekomenduojame keisti čiulptukus
po 3 mėnesių naudojimo.
Laikykite čiulptukus sausame, uždengtame inde.
Nelaikykite maitinimo žinduko tiesioginiuose saulės
spinduliuose ar karštyje ir nepalikite dezinfekavimo
priemonėje (sterilizavimo skystyje) ilgiau, nei
rekomenduojama, nes tai gali susilpninti žinduką.
Prieš maitindami kūdikį įsitikinkite, kad naudojate tinkamo
tėkmės greičio čiulptuką.
Galite pasirinkti iš čiulptukų naujagimiams su lėtu, vidutiniu,
greitu ir įvairiu tėkmės srautu. Su „Philips Avent Natural“
maitinimo buteliukais naudokite tik „Philips Avent Natural“
čiulptukus.
Norėdami įsigyti priedų ar atskirų dalių, apsilankykite
www.shop.philips.com/service arba kreipkitės į „Philips“
prekybos atstovą. Taip pat galite kreiptis į „Philips“ klientų
aptarnavimo centrą, esantį jūsų šalyje.
Suderinamumas
Šis buteliukas negali būti naudojamas su „Philips Avent“
buteliukų šildytuvais.
LV
su bērna drošībai un veselībai
BRĪDINĀJUMS!
Vienmēr lietojiet šo produktu pieaugušo uzraudzībā.
Nekādā gadījumā nelietojiet knupjus kā māneklīšus.
Nepārtraukta un ilgstoša šķidrumu dzeršana var radīt
zobu bojājumus.
Pirms barošanas vienmēr pārbaudiet ēdiena temperatūru.
Daļas, ko nelietojat, uzglabājiet bērniem nepieejamā vietā.
Neļaujiet bērniem rotaļāties ar mazām detaļām, kā arī
staigāt/skriet ar pudelīti vai krūzīti rokās.
Nelieciet sakarsētā cepeškrāsnī.
Sildīšana mikroviļņu krāsnī var radīt lokalizētu augstu
temperatūru. Rīkojieties īpaši piesardzīgi, uzsildot
dzērienus mikroviļņu krāsnī.
Lai neapplaucētos, pirms porcijas pagatavošanas ļaujiet
karstajiem šķidrumiem atdzist
Lietot nav ieteicams tādus šķidrumus kā: augļu sulas,
aromatizētus un saldinātus dzērienus. Pretējā gadījumā
Тамақтандыру емізігін күннің сәулесі түсетін немесе
ыстық жерде, сондай-ақ зарарсыздандырғышта
(«зарарсыздандыру сұйықтығында») ұсынылған
уақыттан ұзақ сақтамаңыз, себебі бұл емізікті
жұмсартуы мүмкін.
Нәрестені емізгенде емізіктің дұрыс ағу
жылдамдығымен қолданылуын тексеріңіз
Емізіктер жаңа туылған, жай, орташа, жылдам және
айнымалы ағын дәрежесінде қолжетімді. Philips Avent
Natural бөтелкелерімен тек Philips Avent Natural
емізіктерін пайдаланыңыз.
Қосалқы құралдар немесе қосалқы бөлшектер сатып
алу үшін, www.shop.philips.com/service сайтына кіріңіз
немесе Philips дилеріне барыңыз. Сондай-ақ, еліңіздегі
Philips тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласуға
болады.
Үйлесімділік
Бұл бөтелке Philips Avent бөтелке жылытқыштарымен
үйлесімді емес.
LT
Apie jūsų vaiko saugumą ir sveika
ĮSPĖJIMAS!
Šį gaminį visada naudokite tik, kai šalia yra suaugęs žmogus.
Nenaudokite maitinimo čiulptuko kaip žinduko.
Nuolatinis ir per ilgas skysčio siurbimas gali sukelti dantų
ėduonį.
Prieš maitinimą patikrinkite maisto temperatūrą.
• Visus nenaudojamus komponentus laikykite vaikams
nepasiekiamoje vietoje.
Neleiskite vaikams žaisti smulkiomis detalėmis ar vaikščioti
/ bėgioti geriant iš buteliuko ar puodelio.
Nedėkite į karštą orkaitę.
Šildant mikrobangų krosnelėje, tam tikrose vietose
temperatūra gali labai pakilti. Šildydami gėrimus
mikrobangų krosnelėje būkite labai atsargūs.
Kad vaikas nenusiplikytų, leiskite karštiems skysčiams
atvėsti ir tik tada ruoškite maistą.
Gėrimai, išskyrus pieną ir vandenį, pvz., vaisių sultys ir
įvairūs pasaldinti gėrimai, nerekomenduojami. Jei tokius
gėrimus vartojate, juos atskieskite ir duokite vaikui gerti
pamažu su pertraukomis, neleiskite siurbti jų be perstojo.
Kad buteliukas veiktų tinkamai ir kad nebūtų nutekėjimų,
visada prieš surinkdami buteliuką pašalinkite bet kokias
nuosėdas ar liekanas, kurios gali būti susikaupusios
prie kraštų. Surinkdami buteliuką stenkitės per stipriai
neprisukti buteliuko žiedo.
Nutrauktas motinos pienas gali būti laikomas
sterilizuotuose „Philips Avent“ polipropileno buteliukuose
ar induose šaldytuve iki 48 val. (ne durelėse) arba šaldiklyje
iki 3 mėn. Niekada pakartotinai neužšaldykite motinos
pieno ir nepridėkite šviežio motinos pieno į užšaldytą.
Prieš naudojant pirmą kartą
Išplaukite ir sterilizuokite gaminį.
Įdėkite į verdantį vandenį 5 minutėms. Tai reikalinga,
kad būtų užtikrinta higiena.
Prieš kiekvieną naudojimą išvalykite
Visas dalis nuplaukite ir nuskalaukite šiltu vandeniu su
trupučiu indų ploviklio, tada sterilizuokite naudodami
„Philips Avent“ sterilizatorių arba virinkite 5 minutes.
Қызып тұрған пешке салмаңыз.
Қысқа толқынды пеште ысыту жергілікті жоғары
температураларды шығаруы мүмкін. Сусындарды қысқа
толқынды пеште ысыту кезінде өте абай болыңыз.
Күйіп қалмау үшін тамақты дайындау алдында ыстық
сұйықтықты суытыңыз.
Сүт пен судан басқа жеміс-жидек шырыны мен
тәтті сусындар сияқты сусындар құю ұсынылмайды.
Егер олар қолданылатын болса, жақсы араластырылып,
қысқа мерзімге ғана қолданылуы керек.
Бөтелкенің дұрыс жұмысын қамтамасыз ету және ағуды
болдырмау үшін мына әрекеттерді міндетті түрде
орындаңыз: құрастырмастан бұрын бөтелкенің аузында
жиналуы мүмкін тағам қалдықтарын алып тастаңыз
және оны бөтелкеге тағып жатқанда бөтелкенің
бұранда сақинасын қатты қатайтпаңыз.
Сауылған ана сүтін зарарсыздандырылған Philips
AVENT полипропилен бөтелкелерде/контейнерлерде
тоңазытқышта 48 сағатқа дейін (есігінде емес) немесе
мұздатқышта 3 айға дейін сақтауға болады. Ана сүтін
ешқашан қайта мұздатуға немесе мұздатылып қойған
сүтке жаңа сүт қосуға болмайды.
Бірінші рет пайдалану алдында
Өнімді тазалаңыз және зарарсыздандырыңыз.
Қайнап тұрған суға 5 минутқа салыңыз. Бұл гигиенаны
қамтамасыз ету үшін қажетті қадам.
Әр қолданар алдында тазалаңыз
Барлық бөлшектерді жылы суда және біраз
жуу сұйықтығында жуып, шайыңыз, одан кейін
Philips Avent зарарсыздандырғышын пайдаланып
зарарсыздандырыңыз немесе 5 минут бойы қайнатыңыз.
Қолыңызды мұқият жуыңыз және зарарсыздандырылған
компоненттерді қоймастан бұрын беттердің
таза болуын қамтамасыз етіңіз. Бактерияға
қарсыз тазалағыш заттармен тазаланған беттерге
компоненттерді тікелей қоймаңыз. Тазалағыш
заттардың артық концентрациясы пластмасса
компоненттерді сындыруы мүмкін. Бұл орын алса,
бірден ауыстырыңыз.
Пластмасса материалдың сипаттарына
зарарсыздандыру және жоғары температура әсер етуі
мүмкін. Бұл қақпақтың пішініне де әсер етуі мүмкін.
Ыдыс жуу машинасында жууға болады – тамақтың түсі
бөлшектерді түссіздендіруі мүмкін.
Бөтелкені жинаңыз
Егер емізікті тік сызықпен жоғары тартудың орнына
оны жоғары қарай қисайтсаңыз, оны жинау оңай
болады.
Емізікті оның төмен бөлігі бұранда сақинасымен
тураланғанша тігінен тартыңыз.
Бөтелкені жинағанда емізік тігінен орналасуы үшін
қақпақты міндетті түрде көлденеңінен қойыңыз.
Қақпақты алу үшін қолыңызды қақпақ үстіне, ал бас
бармағыңызды қақпақтың ойығына қойыңыз.
Емізіктер
Әр қолданар алдында тексеріп алыңыз да, емізік
ұшын барлық жаққа тартып көріңіз. Тозған немесе
зақымдалған болса, бірден лақтырып тастаңыз.
Гигиена үшін емізікті 3 айдан кейін ауыстырып тұруға
кеңес береміз.
Емізіктерді құрғақ және жабық ыдыста сақтаңыз.
• Mossa meg a kezeit alaposan hogy azok felülete tiszta
legyen mielőtt hozzáérne a fertőtlenített részekhez.
A termék részeit ne helyezze közvetlenül olyan felületre,
melyet antibakteriális tisztítószerrel tisztítottak meg.
A tisztítószerek túlzott koncentrációja repedéseket
okozhat a műanyag részekben. Amennyiben ezt
tapasztalja, azonnal cserélje ki.
A műanyagból készült termékek tulajdonságai sterilizálás
és magas hőmérséklet hatására megváltozhatnak.
Ez a fedél illeszkedését is befolyásolhatja.
Mosogatógépben tisztítható - az ételszínezékek hatására
a termék elszíneződhet.
A cumisüveg összeszerelése
Az etetőcumit könnyebb összeszerelni, ha felfelé
csavargatja, és nem egyenesen húzza felfelé.
Győződjön meg róla, hogy addig húzza az etetőcumit,
amíg az alsó része nem illeszkedik a csavargyűrűhöz.
Amikor összeállítja a cumisüveget, a tetőt vízszintesen
helyezze a cumisüvegre, hogy az etetőcumi felfelé álljon.
A tető eltávolításához tegye a kezét a tetőre, a
hüvelykujját pedig a tető bemélyedésébe.
Etetőcumik
Minden egyes használat előtt vizsgálja meg alaposan,
és húzogassa meg a cumit minden irányba. Ha az anyag
gyengülését vagy sérülését észleli, azonnal dobja el.
Higiéniai okokból az etetőcumikat 3 havonta tanácsos
kicserélni.
Az etetőcumik tárolására használjon száraz, fedeles tartót.
Ne tárolja az etetőcumit közvetlen napfénynek kitéve
vagy hőforrás közelében, ne hagyja fertőtlenítőszerben
(sterilizálófolyadékban) a javasoltnál hosszabb ideig, mert
ez gyengíti az anyagát.
Ellenőrizze, hogy a kisbaba etetéséhez megfelelő átfolyású
etetőcumit használ-e.
Az etetőcumik újszülött, lassú, közepes, gyors és változó
folyáserősségű változatban kaphatók. A Philips Avent
Natural cumisüvegekhez csak Philips Avent Natural
etetőcumikat használjon.
Tartozékok és pótalkatrészek vásárlásához kérjük, tekintse
meg a www.shop.philips.com/service weboldalt vagy
forduljon Philips márkakereskedőjéhez. Szükség esetén
vegye fel a kapcsolatot a helyi Philips vevőszolgálattal.
Kompatibilitás
• A cumisüveg nem kompatibilis a Philips Avent cumisüveg-
melegítővel.
KK
Балаңыздың қауіпсіздігі мен
денсаулығы үшін
АБАЙЛАҢЫЗ!
Бұл өнімді әрқашан ересек адамның қадағалауымен
пайдаланыңыз.
Емізіктерді ешқашан тыныштандырғыш емізік ретінде
пайдаланбаңыз.
Сұйықтықтарды тоқтаусыз және ұзақ уақыт бойы тарту
тістің бұзылуына әкеп соқтырады.
Тамақтандыру алдында тамақтың температурасын
тексеріңіз.
Пайдаланылмайтын барлық бөлшектерді балалардың
қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
Бөтелкелерді немесе ыдыстарды қолданғанда
балалардың ұсақ бөлшектерді ұстап ойнауына, жүруіне
немесе жүгіруіне жол бермеңіз.
• Prilikom hranjenja bebe svakako koristite dudu s
odgovarajućom brzinom protoka
• Dostupne su dude s raznim brzinama protoka - za
novorođenče, spori protok, srednji protok, brzi protok i
promjenljiva brzina protoka. Dude Natural tvrtke Philips
Avent koristite isključivo s bočicama Natural tvrtke
Philips Avent.
• Kako biste kupili dodatni pribor ili rezervne dijelove,
posjetite www.shop.philips.com/service ili se obratite
prodavaču proizvoda tvrtke Philips. Možete kontaktirati i
službu za korisnike tvrtke Philips u svojoj državi.
Kompatibilnost
Ova bočica nije kompatibilna s grijačima za bočice tvrtke
Philips Avent.
HU
Gyermeke egészségéért és biztonságáért
FIGYELEM!
A termék használata kizárólag felnőtt felügyeletében
engedélyezett.
Az etetőcumikat soha ne használja játszócumi helyett.
Folyadékok hosszantartó és folyamatos szívogatása
tönkreteszi a fogakat.
A gyermek etetése előtt mindig ellenőrizze az étel
hőmérsékletét.
A termék minden használaton kívüli részét tartsa távol a
gyermekektől.
Ne engedje, hogy gyermekek a termék kisebb részeivel
játsszanak, illetve hogy az üveget vagy az itatót járás vagy
futás közben használják.
Ne tegye sütőbe.
A mikrohullámú sütőben melegített ételek/italok bizonyos
pontjai magas hőmérsékletűvé válhatnak. Különösen
ügyeljen, ha mikrohullámú sütőben melegíti fel az ételt
vagy italt.
Az égési sérülések elkerülése érdekében az étel elkészítése
előtt várja meg, amíg a forró folyadékok kihűlnek
.
A termék vízen és tejen kívül más folyadékokkal, például
ízesített, cukortartalmú italokkal való használata nem
ajánlott. Az említett folyadékok adása esetében azokat
kellő mértékben hígítani kell, és csak korlátozott ideig
adhatók, ne iszogassa a gyermek folyamatosan azokat.
A cumisüveg megfelelő működése érdekében és a
szivárgás megelőzésére mindig tegye a következőket:
távolítson el minden szennyeződést vagy lerakódást a
cumisüveg pereméről, mielőtt összerakja, és a leszorító
gyűrűt ne szorítsa rá túlságosan az üvegre.
Lefejt anyatej sterilizált, Philips Avent polipropilén
cumisüvegben/tárolóedényben hűtőszekrényben (de nem
a hűtőszekrény ajtajában) legfeljebb 48 óráig, fagyasztóban
legfeljebb 3 hónapig tárolható. Már lefagyasztott tejet soha
ne fagyasszon le újra, és ne öntsön hozzá friss tejet.
Teendők az első használat előtt
A termék tisztítása és sterilizálása.
5 percig forralja. Ezzel biztosíthatja a higiéniát.
Tisztsa meg minden haszlat előtt
Alaposan mosson és öblítsen el minden alkatrészt meleg,
szappanos vízben, majd a fertőtlenítéshez használjon
Philips Avent sterilizálót, vagy forralja 5 percig.
RU
Безопасность и здоровье ребенка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Изделие следует использовать под контролем взрослых.
Никогда не используйте соски для бутылочек в
качестве пустышек.
Постоянное и продолжительное сосание жидкости
приводит к кариесу.
Перед кормлением обязательно проверяйте
температуру питания.
Не используемые части изделия беречь от детей.
Не позволяйте детям играть с частями изделия или
использовать бутылочки или чашки во время прогулок
или бега.
Не помещайте изделие в нагретую духовку.
При разогреве в микроволновой печи возможно
неравномерное распределение тепла. При разогреве
напитков в микроволновой печи будьте особенно
осторожны.
Во избежание ожогов перед приготовлением
детского питания дайте жидкости остыть.
Предназначено только для молока или воды.
Не рекомендуется наливать фруктовые соки или
сладкие ароматизированные напитки. Если такие
напитки или соки используются, они должны быть
правильно разбавлены и использоваться в течение
ограниченного времени.
Чтобы избежать протеканий и гарантировать
правильное использование бутылочки, необходимо
каждый раз перед сборкой удалять все загрязнения и
остатки веществ по краям бутылочки, а также следить
за тем, чтобы фиксирующее кольцо не было затянуто
слишком сильно.
Сцеженное грудное молоко можно хранить в
стерилизованных бутылочках/контейнерах Philips
Avent из полипропилена в холодильнике не дольше
48 часов (не на дверце) или в морозильной камере
— не дольше 3 месяцев. Не замораживайте грудное
молоко повторно и не добавляйте свежее грудное
молоко в замороженное.
Перед первым использованием
Очистите и простерилизуйте изделие.
Поместите изделие в кипящую воду на 5 минут для
обеспечения гигиеничности.
Мойте изделие перед каждым
использованием.
Тщательно промойте все части в теплой воде с
добавлением жидкого моющего средства, а затем
простерилизуйте их в стерилизаторе Philips Avent или
прокипятите в течение 5 минут.
Перед контактом со стерильными деталями вымойте
руки и очистите поверхности. Не помещайте
детали изделия непосредственно на поверхности,
обработанные антибактериальными чистящими
средствами. Избыточная концентрация чистящих
средств может вызвать растрескивание пластиковых
частей. В этом случае необходимо сразу выполнить
замену.
Стерилизация и воздействие высокой температуры
могут повлиять на характеристики пластика, в
частности — на плотность прилегания крышки.
Изделие можно мыть в посудомоечной машине.
Пищевые красители могут привести к изменению
цвета деталей изделия.
Laptele matern colectat poate  păstrat în biberoane/
recipiente din polipropilenă Philips Avent sterilizate la
frigider până la 48 de ore (nu pe uşă) sau în congelator
până la 3 luni. Nu recongela niciodată laptele matern sau
nu adăuga lapte proaspăt peste laptele deja congelat.
Înainte de prima utilizare
Curăţă şi sterilizează produsul.
Introdu-l în apă artă timp de 5 minute. Această acţiune
este necesară pentru asigurarea igienei.
Curăţă înaintea ecărei utilizări
Spală şi clăteşte toate componentele temeinic în apă
caldă şi detergent lichid, apoi sterilizează-le utilizând un
sterilizator Philips Avent sau erbe-le timp de 5 minute.
Spală-te bine pe mâini şi asigură-te că suprafeţele sunt
curate înainte de a intra în contact cu aceste componente
sterilizate. Nu aşeza componentele direct pe suprafeţe
care au fost curăţate cu agenţi de curăţare antibacterieni.
Concentraţiile excesive de agenţi de curăţare pot
determina crăparea elementelor din plastic. Dacă acest
lucru are loc, înlocuieşte imediat componenta.
Proprietăţile materialelor plastice pot  afectate de
sterilizare şi temperaturile ridicate. Aceste acţiuni pot
afecta potrivirea capacului.
Lavabil în maşina de spălat vase – coloranţii alimentari
pot decolora componentele.
Asamblarea biberonului
Tetina este mai uşor de montat dacă o răsuceşti în sus în
loc să o tragi în sus în linie dreaptă.
Asigură-te că tragi tetina până când partea inferioară este
aliniată cu inelul letat.
Când montezi biberonul, asigură-te că plasezi capacul pe
orizontală pe biberon astfel încât tetina să e în poziţie
verticală.
Pentru a scoate capacul, pune mâna peste capac şi
degetul mare în adâncitura capacului.
Tetinele
Înaintea ecărei utilizări, verică şi trage tetina în toate
direcţiile. Arunc-o la primele semne de deteriorare
sau slăbire.
Din motive de igienă, îţi recomandăm să înlocuiești
tetinele după 3 luni.
Păstrează tetinele într-un recipient uscat şi acoperit.
Nu depozita tetina în lumina directă a soarelui sau la
căldură sau nu o lăsa în dezinfectant (soluţie de sterilizare)
pentru mai mult timp decât a fost recomandat, deoarece
acest lucru ar putea slăbi tetina.
Asigură-te că utilizezi tetina cu debitul corect atunci când
hrănești bebeluşul.
Tetinele sunt disponibile pentru debite pentru nou-născuţi,
debit lent, mediu, rapid şi variabil. Utilizează tetine Philips
Avent Natural numai cu biberoane Philips Avent Natural.
Pentru a cumpăra accesorii sau piese de schimb, vizitează
www.shop.philips.com/service sau contactează Centrul de
asistenţă pentru clienţi Philips din ţara ta.
Compatibilitate
Acest biberon nu este compatibil cu încălzitoarele de
biberoane Philips Avent.
Przeciągaj smoczek przez otwór do momentu, aż jego
dolna część będzie się znajdowała w równej linii z
pierścieniem mocującym.
Podczas składania butelki załóż nasadkę poziomo,
aby smoczek znajdował się w pozycji pionowej.
W celu zdjęcia nasadki połóż na niej rękę w taki sposób,
aby kciuk znajdował się we wgłębieniu.
Smoczki
Przed każdym użyciem dokładnie sprawdź produkt
i pociągnij smoczek w każdym kierunku. W przypadku
jakichkolwiek oznak uszkodzenia wyrzuć produkt.
Z uwagi na zasady higieny zaleca się wymianę smoczków
co 3 miesiące.
Smoczki należy przechowywać w suchym pojemniku
pod przykryciem.
Nie przechowuj smoczka w miejscach nasłonecznionych
lub gorących ani nie namaczaj smoczka w środku
dezynfekującym (sterylizującym) przez dłuższy czas niż
jest to zalecane, gdyż może to spowodować uszkodzenie
smoczka.
Przed rozpoczęciem karmienia upewnij się, że smoczek
dopasowano pod kątem szybkości wypływu.
Dostępne są smoczki dla noworodków oraz z małą,
średnią, dużą i zmienną prędkością wypływu. Ze smoczków
Philips Avent Natural korzystaj wyłącznie z butelkami
Philips Avent Natural.
Aby kupić akcesoria lub części zamienne, odwiedź stronę
www.shop.philips.com/service lub skontaktuj się ze
sprzedawcą produktów rmy Philips. Możesz również
skontaktować się z lokalnym Centrum Obsługi Klienta.
Zgodność
Tej butelki nie można używać z podgrzewaczami do
butelek Philips Avent.
RO
Pentru siguraa şi sănătatea bebelului tău
AVERTISMENT!
Acest produs se utilizează întotdeauna sub supravegherea
adulţilor.
Nu utiliza niciodată tetinele pentru hrănire drept suzetă.
Suptul continuu şi prelungit de lichide va cauza carierea
dinţilor.
Verică întotdeauna temperatura alimentelor înainte
de hrănire.
Nu lăsa componentele neutilizate la îndemâna copiilor.
Nu lăsa copiii să se joase cu piesele de mici dimensiuni sau
să meargă/alerge în timp ce folosesc biberoane sau ceşti.
Nu îl introduce într-un cuptor încălzit.
Încălzirea într-un cuptor cu microunde poate produce
temperaturi înalte localizate. Fii foarte atent(ă) când
încălzeşti băuturi în cuptorul cu microunde.
Pentru a evita opărirea, lasă lichidele erbinţi să se
răcească înainte de a pregăti mesele.
Alte băuturi, în afară de lapte şi apă, precum sucuri de
fructe şi băuturi îndulcite aromate, nu sunt recomandate.
Dacă acestea sunt utilizate, trebuie diluate şi utilizate doar
pentru perioade limitate, nu trebuie sorbite în mod constant.
Pentru a te asigura că biberonul funcţionează corect
şi pentru a evita scurgerile, asigură-te întotdeauna că:
îndepărtezi orice resturi sau reziduuri care se pot colecta
în jurul marginii biberonului înainte de montare şi eviţi
strângerea excesivă a inelului letat al biberonului la
asamblarea acestuia pe biberon.
PL
Zdrowie i bezpieczeństwo Twojego dziecka
OSTRZEŻENIE!
Nie pozwalaj dziecku korzystać z tego produktu bez
nadzoru dorosłych.
Nigdy nie używaj smoczka do karmienia jako zwykłego
smoczka.
Długie i nieprzerwane ssanie napojów powoduje próchnicę.
Przed karmieniem zawsze sprawdzaj temperaturę pokarmu.
Wszystkie elementy przechowuj w miejscu niedostępnym
dla dzieci.
Nie pozwalaj dzieciom bawić się małymi częściami ani
biegać z butelką lub kubkiem.
• Nie umieszczaj produktu w nagrzanym piekarniku.
W wyniku podgrzewania w kuchence mikrofalowej napój
może mieć nierównomierną temperaturę. Zachowaj
szczególną ostrożność podczas podgrzewania napojów
w kuchence mikrofalowej.
Aby uniknąć poparzeń, przed przygotowaniem pokarmu
poczekaj, aż gorący płyn ostygnie.
Napoje inne niż mleko lub woda, np. soki owocowe lub
słodkie napoje aromatyzowane, nie są wskazane. W przypadku
spożywania przez dzieci takie napoje powinny być dobrze
rozcieńczone i spożywane tylko przez krótki okres.
Aby mieć pewność, że butelka działa prawidłowo i jej
zawartość nie wycieka, przed złożeniem butelki zawsze
sprawdzaj, czy usunięto wszystkie zabrudzenia lub
pozostałości, które mogą gromadzić się wokół jej krawędzi,
oraz czy pierścień mocujący nie jest zbyt mocno dokręcony.
Odciągnięty pokarm można przechowywać w
wysterylizowanych butelkach polipropylenowych /
pojemnikach Philips Avent w lodówce (nie na półkach
na drzwiach lodówki) przez maksymalnie 48 godzin bądź
w zamrażarce przez maksymalnie 3 miesiące. Nigdy nie
zamrażaj ponownie odciągniętego pokarmu i nie dodawaj
świeżo odciągniętego pokarmu do już zamrożonego.
Przed pierwszym użyciem
• Umyj i wysterylizuj produkt.
Włóż produkt do wrzącej wody na 5 minut w celu
zapewnienia higieny.
Wyczć przed każdym użyciem.
Dokładnie umyj i wypłucz wszystkie części w ciepłej
wodzie z dodatkiem niewielkiej ilości płynu do mycia
naczyń, a następnie wysterylizuj w sterylizatorze Philips
Avent lub wygotuj przez 5 minut.
Przed użyciem wysterylizowanych elementów dokładnie
umyj ręce oraz powierzchnie, na których będą one
umieszczane. Nie umieszczaj elementów bezpośrednio
na powierzchniach, które były czyszczone środkami
antybakteryjnymi. Zbyt duże stężenie środków do
czyszczenia może po pewnym czasie spowodować
pękanie plastikowych elementów. W takim przypadku
należy je natychmiast wymienić.
Sterylizacja i wysoka temperatura mogą wpływać na
właściwości tworzywa sztucznego. Może to mieć wpływ
na dopasowanie nasadki.
Produkt można myć w zmywarce, jednak jego elementy
mogą ulec przebarwieniu.
Składanie butelki
Łatwiej jest założyć smoczek, jeśli porusza się nim na boki
podczas wkładania, a nie wciąga w prostej linii przez otwór.
atšķaidiet tos un nelietojiet ilgstoši.
Lai pudelīte pareizi funkcionētu un lai nenoplūstu šķidrums:
notīriet ēdiena pārpalikumus vai nosēdumus, kas var
būt uzkrājušies pudelītes malās. Uzliekot uzskrūvējamo
gredzenu uz pudelītes, nepievelciet to pārāk stingri.
Atsūknēto māte pienu var uzglabāt sterilizētā Philips
Avent pudelītē/traukos, kas ievietoti ledusskapī, līdz pat
48 stundām (ne durvīs) vai, ievietojot saldētavā, līdz pat
3 mēnešiem. Nekādā gadījumā atkārtoti nesasaldējiet
mātes pienu, kā arī nepievienojiet svaigu pienu jau
sasaldētam.
Pirms pirs lietanas reizes
Notīriet un sterilizējiet produktu.
Uz 5 minūtēm ielieciet verdošā ūdenī. Šādi tiks
nodrošināta higiēna.
Mazjiet pirms katras lietošanas reizes
Rūpīgi nomazgājiet un noskalojiet visas detaļas siltā
ūdenī, pievienojot nedaudz mazgāšanas līdzekļa, pēc tam
sterilizējiet Philips Avent sterilizētāja vai vāriet 5 minūtes.
Rūpīgi nomazgājiet rokas un nodrošiniet, ka virsmas ir tīras,
pirms nonāk saskarē ar sterilizētajiem komponentiem.
Nenovietojiet komponentus tieši uz virsmām, kas notīrītas
ar antibakteriāliem tīrīšanas līdzekļiem. Pārāk liela tīrīšanas
līdzekļu koncentrācija var izraisīt plastmasas detaļu
bojājumus. Šādā gadījumā nekavējoties tos nomainiet.
Sterilizēšana un augstas temperatūras var ietekmēt
plastmasas īpašības. Tas var ietekmēt vāciņa uzlikšanu.
Var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā - pārtikas krāsvielas
var mainīt daļu krāsu
Pudelītes salikšana
Knupīti ir vieglāk uzstādīt, grozot to virzienā uz augšu, nevis
velkot taisni uz augšu.
Izvelciet knupīti cauri, līdz tā apakšējā daļa ir pretī
skrūvējamam gredzenam.
Saliekot pudelīti, novietojiet vāciņu horizontāli uz pudelītes,
lai knupītis būtu vērsts uz augšu.
Lai noņemtu vāciņu, uzlieciet roku virs vāciņa un īkšķi
ievietojiet vāciņa iedobē.
Knupji
Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet un pavelciet
barošanas knupi visos virzienos. Izmetiet knupi tiklīdz
pamanāt bojājumu pazīmes.
Higiēnas apsvērumu dēļ iesakām nomainīt knupjus ik pēc
trim mēnešiem
Uzglabājiet knupīšus sausā un noslēgtā traukā.
Neuzglabājiet barošanas knupīti tiešai saules staru vai
karstuma iedarbībai pakļautās vietās un neatstājiet to
dezinfekcijas šķīdumā (sterilizējošā šķīdumā) ilgāk par
ieteicamo laiku, jo tas var sabojāt knupīti.
Barojot mazuli, pārliecinieties, vai lietojat knupi ar pareizu
plūsmas ātrumu.
Knupīši pieejami ar jaundzimušo, lēnu, vidēju, ātru un
maināmu plūsmas ātrumu. Kopā ar Philips Avent Natural
pudelītēm izmantojiet tikai Philips Avent Natural knupīšus.
Lai iegādātos piederumus vai rezerves daļas, apmeklējiet
vietni www.shop.philips.com/service vai vērsieties pie
sava Philips izplatītāja. Varat arī sazināties ar Philips klientu
apkalpošanas centru savā valstī.
Saderība
Šī pudelīte nav saderīga ar Philips Avent pudelītes
sildītājiem.
Ispumpano majčino mleko možete da odložite i čuvate
u sterilisanim Philips Avent polipropilenskim ašicama/
posudama u frižideru do 48 sati (ne u vratima) ili u
zamrzivaču do 3 meseca. Nikada nemojte ponovo da
zamrzavate majčino mleko niti da dodajete sveže mleko
u već zamrznuto mleko.
Pre prve upotrebe
Očistite i sterilišite proizvod.
Iskuvajte 5 minuta u ključaloj vodi. Time se garantuje higijena.
Operite pre svake upotrebe
• Temeljno operite i isperite sve delove u toploj vodi sa
malo tečnosti za pranje sudova, a zatim sterilišite pomoću
Philips Avent sterilizatora ili držite u ključaloj vodi 5 minuta.
Temeljno operite ruke i vodite računa da površine
budu čiste pre nego što dođu u dodir sa sterilizovanim
komponentama. Nemojte da stavljate komponente direktno
na površine koje su očišćene pomoću antibakterijskih
sredstava za čišćenje. Prekomerna koncentracija sredstava
za čišćenje vremenom može da izazove pucanje plastike.
Ako do toga dođe, odmah zamenite.
Sterilisanje i visoke temperature mogu da utiču na
svojstva plastičnog materijala. To može da utiče na
uklapanje poklopca.
Može da se pere u mašini za sudove – veštačke boje za
hranu mogu da izazovu gubitak boje na komponentama.
Sklapanje ašice
Cuclu ćete lakše postaviti ako je budete postepeno
pomerali nagore sa svih strana, umesto da je povučete
pravolinijski.
• Proverite da li ste cuclu povukli tako da njen donji deo
bude u ravni sa prstenom sa navojem.
Prilikom sastavljanja ašice proverite da li je poklopac
postavljen horizontalno na ašicu, tako da cucla stoji
uspravno.
• Da biste skinuli poklopac, postavite ruku preko poklopca,
a palac u udubljenje na poklopcu.
Cucle
• Pre svake upotrebe proverite proizvod i povucite cuclu
za hranjenje u svim smerovima. Bacite je čim uočite
oštećenja ili znake da će doći do oštećenja.
Iz higijenskih razloga preporučuje se zamena cucle nakon
3 meseca.
Cucle držite u suvoj, pokrivenoj posudi.
Nemojte da skladištite cuclu na direktnoj sunčevoj
svetlosti, u blizini izvora toplote ili u dezincijensu
(„rastvoru za sterilizaciju“) duže nego što je preporučeno,
pošto to može da je oslabi.
Prilikom hranjenja bebe obavezno koristite odgovarajuću
brzinu protoka za cuclu.
Dostupne su cucle sa brzinom protoka za novorođenčad,
sporom, srednjom, brzom i promenljivom brzinom
protoka. Sa Philips Avent Natural ašicama koristite
isključivo Philips Avent Natural cucle.
• Da biste kupili dodatke ili rezervne delove, posetite
www.shop.philips.com/service ili se obratite prodavcu
Philips proizvoda. Takođe možete da se obratite centru
za korisničku podršku kompanije Philips u svojoj zemlji.
Kompatibilnost
Ova ašica nije kompatibilna sa Philips Avent grejačima
za ašice.
Sestavljanje stekleničke
Cucelj boste lažje sestavili, če ga privijete navzgor,
namesto da ga navzgor povlečete naravnost.
Cucelj povlecite tako daleč, da je njegov spodnji del
poravnan z navojnim obročem.
Pri sestavljanju stekleničke zagotovite, da je pokrovček
vodoravno nameščen na stekleničko tako, da je cucelj
obrnjen navzgor.
Pokrovček odstranite tako, da nanj položite roko, palec pa
v jamico pokrovčka.
Cuclji
• Pred vsako uporabo preglejte izdelek in povlecite cucelj
za hranjenje v vse smeri. Zavrzite ga že ob prvih znakih
poškodb ali obrabljenosti.
Priporočamo, da cuclje iz higienskih razlogov zamenjate
po 3 mesecih.
• Cuclje hranite v suhi in zaprti posodi.
Cuclja za hranjenje ne shranjujte na neposredni sončni
svetlobi ali toploti. Ne puščajte ga v razkužilu (sterilizacijski
raztopini) dlje, kot je priporočeno, saj lahko s tem
pospešite obrabo cuclja.
• Pri hranjenju otroka uporabljajte cucelj z ustreznim
pretokom.
Na voljo so cuclji z naslednjimi pretoki: novorojenček,
počasi, srednje, hitro in spremenljivo. S stekleničkami
Philips Avent Natural uporabljajte samo cuclje Philips
Avent Natural.
Če želite kupiti dodatno opremo ali nadomestne dele,
obiščite spletno stran www.shop.philips.com/service
ali Philipsovega prodajalca. Obrnete se lahko tudi na
Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi.
Združljivost
Ta steklenička ni združljiva z grelniki stekleničk Philips Avent.
SR
Za bezbednost i zdravlje vašeg deteta
UPOZORENJE!
Ovaj proizvod koristite isključivo uz nadzor odraslih.
• Nemojte da koristite cucle za hranjenje kao cucle varalice.
Srkanje tečnosti tokom dužeg vremenskog perioda
izaziva karijes.
• Pre hranjenja uvek proverite temperaturu hrane.
Sve komponente koje nisu u upotrebi držite van
domašaja dece.
• Nemojte da dozvolite da se deca igraju sitnim delovima
niti da hodaju/trče dok koriste ašicu ili šolju.
Nemojte stavljati u zagrejanu pećnicu.
Grejanje u mikrotalasnoj pećnici može da dovede do
lokalizovanih visokih temperatura. Budite veoma pažljivi
prilikom zagrevanja napitaka u mikrotalasnoj pećnici.
Da biste izbegli opekotine, ostavite vruće tečnosti da se
ohlade pre pripremanja hrane.
Ne preporučuje se upotreba napitaka osim mleka i vode,
kao što su voćni sokovi i šećerni napici sa ukusima.
U slučaju njihove upotrebe, trebalo bi ih rastvoriti i
koristiti samo ograničeno vreme, a ne stalno.
Kako biste obezbedili ispravan rad ašice i sprečili
curenje, uvek obavite sledeće stvari: uklonite ostatke
koji mogu da se nakupe oko ivice ašice pre sklapanja,
nemojte preterano jako pritezati poklopac ašice prilikom
postavljanja na ašicu.
Ak si chcete zakúpiť príslušenstvo alebo náhradné
diely, navštívte webovú stránku www.shop.philips.com/
service alebo miestneho predajcu výrobkov značky
Philips. Obrátiť sa môžete aj na Stredisko starostlivosti
o zákazníkov spoločnosti Philips vo svojej krajine.
Kompatibilita
Táto fľaša nie je kompatibilná s ohrievačmi iaš Philips Avent.
SL
Za varnost in zdravje vašega otroka
OPOZORILO!
• Izdelek je treba vedno uporabljati pod nadzorom odraslih.
• Cucljev za hranjenje ne uporabljajte namesto dude.
Neprekinjeno in dolgotrajno pitje tekočin povzroča
zobno gnilobo.
• Pred hranjenjem vedno preverite temperaturo hrane.
• Vse sestavne dele, ki niso v uporabi, hranite izven dosega
otrok.
• Ne dovolite otrokom, da se igrajo z majhnimi deli ali med
hojo/tekanjem uporabljajo stekleničke ali lončke.
Izdelka ne postavljajte v segreto pečico.
Segrevanje v mikrovalovni pečici lahko vsebino na
določenih delih močno segreje. Bodite zelo previdni,
ko pijačo segrevate v mikrovalovni pečici.
Da ne pride do oparin, naj se vroče tekočine pred
pripravo obrokov ohladijo.
Priporočamo uporabo samo mleka in vode. Drugi napitki,
kot so sadni sokovi in aromatizirani sladki napitki, niso
priporočljivi. Če pa jih uporabljate, jih dobro razredčite in
uporabljajte samo za krajše obdobje in ne prepogosto.
Vedno zagotovite pravilno delovanje stekleničke in
preprečite puščanje: pred sestavljanjem odstranite
morebitne delce ali ostanke, ki so se nabrali okoli roba
stekleničke in navojnega obroča stekleničke ne zategujte
premočno, ko ga nameščate na stekleničko.
Načrpano materino mleko lahko hranite v steriliziranih
polipropilenskih stekleničkah/posodicah Philips Avent
v hladilniku do 48 ur (ne v vratih), v zamrzovalniku pa
do 3 mesece. Materinega mleka ne zamrzujte ponovno
in ne dodajajte svežega materinega mleka mleku, ki je bilo
zamrznjeno.
Pred prvo uporabo
Očistite in sterilizirajte izdelek.
5 minut ga prekuhavajte v vreli vodi. S tem zagotovite higieno.
Pred vsako uporabo očistite.
• Vse dele temeljito operite in sperite s toplo vodo z nekaj
tekočega čistila, nato pa sterilizirajte s sterilizatorjem
Philips Avent ali 5 minut prekuhavajte.
Temeljito si umijte roke in poskrbite, da so površine
čiste, preden pridejo v stik s steriliziranimi sestavnimi deli.
Sestavnih delov ne postavljajte neposredno na površine,
ki so očiščene s protibakterijskimi čistilnimi sredstvi.
Ob uporabi previsokih koncentracij čistilnih sredstev
lahko plastika sčasoma razpoka. V takem primeru dele
takoj zamenjajte.
• S steriliziranjem pri visoki temperaturi lahko spremenite
lastnosti plastičnih materialov. To lahko vpliva na prileganje
pokrovčka.
• Primerno za pomivanje v pomivalnem stroju – prehranska
barvila lahko povzročijo razbarvanje sestavnih delov.
Na zaistenie správnych funkcií fľaše a aby nedochádzalo
k vytekaniu obsahu vždy pred zostavením odstráňte
všetky nánosy alebo zvyšky, ktoré sa mohli nahromadiť
okolo okraja fľaše, a krúžok so závitom na fľaši, ktorý sa
nasadzuje na základňu fľaše, nedoťahujte príliš silno.
Odsaté materské mlieko možno skladovať
v sterilizovaných polypropylénových fľašiach/nádobách
Philips Avent v chladničke až 48 hodín (nie vo dverách)
alebo v mrazničke až 3 mesiace. Materské mlieko nikdy
znova nezmrazujte ani nepridávajte čerstvé materské
mlieko do už zmrazeného mlieka.
Pred prvým použim
Výrobok vyčistite a sterilizujte.
Vložte na 5 minút do vriacej vody. Zabezpečíte tak
dostatočnú hygienu.
Pred každým poitím výrobok očistite
Všetky časti zariadenia dôkladne umyte a opláchnite
v teplej vode s malým množstvom čistiaceho prostriedku
a potom ho sterilizujte pomocou sterilizátora Philips
Avent alebo ho nechajte 5 minút vyvariť vo vode.
Pred kontaktom so sterilizovanými časťami si dôkladne
umyte ruky a skontrolujte, či je povrch na odkladanie čistý.
Neodkladajte časti výrobku priamo na povrchy, ktoré
boli očistené antibakteriálnymi čistiacimi prostriedkami.
Nadmerné množstvo čistiacich prostriedkov môže
spôsobiť prasknutie plastových častí. V takom prípade ich
okamžite vymeňte.
Sterilizácia a vysoké teploty môžu ovplyvniť vlastnosti
plastových materiálov. To môže viesť k narušeniu tesnosti
uzáveru.
Umývateľné v umývačke riadu – potravinové farbivá môžu
spôsobiť zmenu farby častí výrobku.
Zostavenie fľaše
Cumlík nasadíte jednoduchšie, ak ho namiesto priameho
vyťahovania smerom nahor vytiahnete otáčavými pohybmi.
Uistite sa, že cumlík úplne vytiahnete, až kým jeho spodná
časť nie je zarovnaná s krúžkom so závitom.
Pri zostavovaní fľaše sa uistite, že uzáver umiestníte
horizontálne na fľašu tak, aby cumlík smeroval kolmo nahor.
Ak chcete uzáver odstrániť, zvrchu ho uchopte a palec
vložte do jamky na uzávere.
Cumlíky
Pred každým použitím ho skontrolujte a potiahnite
cumlík na kŕmenie všetkými smermi. Pri prvom náznaku
poškodenia či opotrebovania ho odhoďte.
Z hygienických dôvodov odporúčame vymieňať cumlíky
po 3 mesiacoch.
Cumlíky uchovávajte v suchej, uzavretej nádobe.
Cumlík na kŕmenie neodkladajte na priame slnečné svetlo
ani do blízkosti tepelného zdroja, ani ho nenechávajte
v dezinfekčnom (sterilizačnom) roztoku dlhšie, než je
odporúčané, pretože by mohlo dôjsť k narušeniu jeho
povrchu.
Pri kŕmení dieťaťa dbajte na používanie cumlíka so
správnym prietokom.
Cumlíky sú dostupné vo verzii pre novorodencov,
s pomalým, stredným, rýchlym a premenlivým
prietokom. Cumlíky Philips Avent používajte iba s fľašami
na prirodzené kŕmenie Philips Avent.
Сборка бутылочки
Соску проще надевать, согнув ее, чем натягивать
в вертикальном положении.
Нижний край соски должен находиться на одном
уровне с фиксирующим кольцом.
Во время сборки бутылочки убедитесь, что крышка
установлена горизонтально и соска направлена точно
вверх.
Чтобы снять крышку, обхватите ее рукой и поместите
большой палец в углубление на крышке.
Соски
Перед каждым использованием проверяйте
целостность компонентов, растягивайте соску в
разных направлениях. При наличии повреждений или
признаков износа замените старую часть на новую.
В гигиенических целях рекомендуется заменять соски
каждые 3 месяца.
Храните соски в сухом закрытом контейнере.
Не подвергайте соску воздействию прямых
солнечных лучей и тепла, не оставляйте изделие
в растворе дезинфицирующего средства дольше
рекомендованного времени; несоблюдение этого
условия может привести к повреждению соски.
Перед кормлением убедитесь, что используется соска
с соответствующей скоростью потока.
Соски имеют различную скорость потока: для
новорожденных, медленная, средняя, быстрая и
переменная. Используйте соски Philips Avent серии
Natural только с бутылочками Philips Avent серии Natural.
Чтобы приобрести аксессуары или запасные части,
посетите веб-сайт www.shop.philips.com/service или
обратитесь в местную торговую организацию Philips.
Вы также можете обратиться в местный центр
поддержки потребителей Philips.
Совместимость
Эту бутылочку нельзя использовать в подогревателях
Philips Avent.
SK
Pre bezpnosť a zdravie vášho dieťaťa!
UPOZORNENIE!
Výrobok vždy používajte pod dozorom dospelej osoby.
Cumlíky na kŕmenie nikdy nepoužívajte na upokojenie
dieťaťa.
Nepretržité a dlhotrvajúce sanie tekutín spôsobí vznik
zubného kazu.
Pred kŕmením vždy skontrolujte teplotu pokrmu.
Všetky diely, ktoré sa práve nepoužívajú, udržiavajte mimo
dosahu detí.
Nedovoľte deťom, aby sa hrali s malými dielmi ani aby
pri používaní iaš či pohárov chodili alebo behali.
Nevkladajte výrobok do vyhriatej rúry.
Ohrev v mikrovlnnej rúre môže spôsobiť nerovnomerné
ohriatie tekutiny. Pri ohrievaní nápojov v mikrovlnnej rúre
buďte opatrní.
Aby nedošlo k obareniu, nechajte horúce tekutiny pred
kŕmením vychladnúť.
Iné tekutiny ako mlieko a voda, napríklad ovocné džúsy
a ochutené nápoje s obsahom cukru, nie sú odporúčané.
V prípade ich použitia by mali byť dostatočne zriedené a
prijímané len po určitý čas – nemali by sa popíjať súvisle.
Просувайте соску, поки її нижня частина не буде
на рівні з кільцем з отвором для соски.
Збираючи пляшечку, встановлюйте ковпачок
горизонтально, щоб соска була у вертикальному
положенні.
Щоб зняти ковпачок, покладіть на нього руку, а
великий палець – у його заглибину.
Соски
Перед кожним використанням виріб слід перевіряти,
розтягуючи соску для годування в різних напрямках.
У разі виявлення найменших ознак пошкодження
виріб потрібно викинути.
З міркувань гігієни радимо міняти соски кожні 3 місяці.
Соски потрібно зберігати у сухій та закритій ємності.
Не зберігайте соску для годування під прямими
сонячними променями, біля джерел тепла чи у
дезинфікуючих засобах (стерилізуючих розчинах)
довше рекомендованого часу, оскільки це може її
пошкодити.
Під час годування дитини слід обов’язково
користуватися соскою із відповідною інтенсивністю
потоку рідини.
Наявні соски для новонароджених, з низькою,
середньою, високою та змінною інтенсивністю потоку
рідини. Використовуйте соски для природного
годування Philips Avent лише з пляшечками для
природного годування Philips Avent.
Щоб придбати приладдя чи запасні частини, відвідайте
веб-сайт www.shop.philips.com/service або зверніться
до дилера Philips. Можна також звернутися до Центру
обслуговування клієнтів Philips у Вашій країні.
Сумісність
Ця пляшка не сумісна з пристроями Philips Avent для
нагрівання пляшечок з дитячим харчуванням.
UK
Для безпеки та здоров’я Вашої дитини
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Виріб слід завжди використовувати під наглядом
дорослих.
У жодному разі не користуйтеся сосками для
годування як пустушками.
Постійне та тривале пиття рідин призводить до
псування зубів.
Перш ніж годувати дитину, завжди перевіряйте
температуру їжі.
Усі компоненти, що не використовуються, тримайте
у місці, недоступному для дітей.
Не дозволяйте дитині гратися з дрібними частинами
або ходити чи бігати з пляшечками чи горнятками під
час годування.
Не ставте у розігріту пічку.
Підігрівання у мікрохвильовій печі може спричинити
нагрівання до високої температури. Будьте особливо
уважні, коли підігріваєте в мікрохвильовій печі напої.
Щоби попередити опіки, завжди давайте гарячим
рідинам охолонути, перш ніж використовувати їх для
приготування дитячої їжі.
Інші напої, окрім молока та води (наприклад, фруктові соки
та ароматизовані солодкі напої), не рекомендуються.
У випадку вживання таких напоїв їх слід добре розводити
і обмежувати час пиття, не дозволяючи постійного
смоктання.
Щоб забезпечити належний стан пляшечки та уникнути
протікання, завжди перед складанням видаляйте бруд
або залишки, які можуть накопичуватися на обідку
пляшечки, та не закручуйте надмірно кільце з отвором,
встановлюючи його на пляшечку.
Зціджене грудне молоко можна зберігати у
стерилізованих поліпропіленових пляшечках чи
ємностях Philips Avent до 48 годин у холодильнику
(не на дверцятах) або до 3 місяців у морозильній камері.
У жодному разі не заморожуйте грудне молоко вдруге
і не додавайте свіже грудне молоко до замороженого.
Перед першим використанням
Мийте та стерилізуйте виріб.
З міркувань гігієни занурюйте виріб на 5 хвилин у
киплячу воду.
Стерилізуйте перед кожним використанням
Помийте усі частини у теплій воді з миючим засобом
і ретельно сполосніть, після чого простерилізуйте
їх за допомогою стерилізатора Philips Avent або
прокип’ятіть протягом 5 хвилин.
Перед тим як торкатися стерилізованих компонентів,
ретельно вимийте руки і перевірте, чи поверхні є
чистими. Не кладіть компоненти безпосередньо
на поверхні, які оброблено антибактеріальними
засобами для чищення. Надмірна концентрація засобів
для чищення може врешті спричинити тріщини на
пластикових компонентах. Якщо таке станеться, їх слід
негайно замінити.
Стерилізація і високі температури можуть впливати на
пластик, що може вплинути на фіксацію ковпачка.
Можна мити у посудомийній машині, проте харчові
барвники можуть спричинити втрату кольору.
Збирання пляшки
Соску легше встановити, якщо її просувати вгору,
а не тягти по прямій.
/

See käsiraamat sobib ka