GROHE Red Duo Teabelehe

Tüüp
Teabelehe
64
EST
Kasutusluba
GROHE Red keevaveeboiler tuleb paigaldada kaasasoleva
turvakomplektiga.
Keevaveeboilerit tohib kasutada vaid GROHE Red
keevaveeboileri originaalsegistiga.
Kasutusala
GROHE Red keevaveeboileri segistist saab lasta nii keeva kui
ka sooja ja külma vett. Keev ja segatud vesi voolab läbi eraldi
torude GROHE Red segistisse ja väljub aeraatorist kahest
erinevast kohast.
Keevaveeboiler on mõeldud joogivee soojendamiseks ja
säilitamiseks survesüsteemides. Keevaveeboiler on ette
nähtud ühendamiseks veevõrku, mille maksimaalne veesurve
on 0,8 MPa (8 baari).
Soojaveeühendus ei ole võimalik.
Ohutusteave
Seda seadet ei tohi kasutada piiratud füüsiliste,
meeleliste või vaimsete võimetega isikud (kaasa
arvatud lapsed) ning isikud, kellel puuduvad
vastavad kogemused ja oskused.
Tuleb jälgida, et lapsed seadmega ei mängiks.
Vältige katkistest toitekaablitest tulenevat ohtu.
Rikkis keevaveeboileri peab tootja või tootja
klienditeenindus või piisavat kvalifikatsiooni omav
isik välja vahetama.
Kaasasolevat võrgupistikut (pistiku tüüp EF)
tohib ühendada eranditult vaid maandusega
pistikupessa (CEE 7/4).
Tähelepanu, põletusoht! Väljuv vesi on keev.
Segistitila keeramiseks ei tohi mingil juhul selle
otsast kinni võtta, kuna see läheb väga kuumaks.
Keevaveeboiler peab olema püsivalt ühendatud
toitepingega maandusjuhiga.
Segistit tohib paigaldada ainult külmumiskindlatesse
ruumidesse.
Keevaveeboilerit tohib kasutada üksnes siseruumides.
Keevaveeboiler tuleb paigaldada vertikaalselt.
Keevaveeboilerile ja pistikule ei tohi puhastamisel
ei vahetult ega kaudselt vett pritsida.
Keevaveeboilerit ei tohi avada.
Kasutage ainult originaalvaruosi ja -lisavarustust.
Muude osade kasutamine võib põhjustada vigastusi
ning garantii ja CE-märgistus kaotavad kehtivuse.
Kui keevaveeboilerit on (mingil põhjusel) vaja tühjendada,
tuleb turvakomplekt keevaveeboilerist lahutada. Keerake
keevaveeboiler ümber ja laske vesi välja.
Meie soovitame tungivalt keevaveeboilerit mitte
tühjendada! Valitseb suur oht keevaveeboilerit
kahjustada.
Tehnilised andmed
Keevaveeboileri elektriandmed:
Ühendus: Maandusjuhiga seinakontakt
16 A kaitsmega
Toitepinge: 230 V AC / 50 Hz
Tarbitav võimsus: 2100 W
Ooterežiimi võimsuskaod (sisselülitatult): 15 W
Ooterežiimi võimsuskaod (väljalülitatult): 1 W
Turvalisuse aste: IPX4
Sanitaartehnilised andmed:
Keevaveeboileri maht: 4 l
• Veesurve:
– min 0,05 MPa (0,5 baari)
– soovituslik 0,1–0,5 MPa (1–5 baari)
Surve töörežiimis: maks 0,8 MPa (8 baari)
Testimissurve: 1,6 MPa (16 baari)
Läbivool 0,3 MPa (3-baarise) veesurve korra
- Seguvesi: umbes 10 l/min
- Keev vesi: umbes 3,7 l/min
Keeva vee temperatuur: 100 °C
Tegelik temperatuur võib erineva ümbritseva
rõhu tõttu veidi erineda
Soojenemisaeg 10 °C-lt 100 °C-le: umbes 15 min
Kasutatav boileri maht 100 °C juures: 3 l/min
Maks kloorisisaldus: 100 mg/l
Segisti kinnituse pikkus: maks 60mm
Boileri veeühendus: külm vesi
Segisti veeühendus: külm vesi nurkventiilist
kuum vesi nurkventiilist
keev vesi boilerist
Piirkondades, kus karbonaatne karedus on üle 12 °KH, tuleb
kasutada veepehmendiga filtreerimissüsteemi.
Alates karedusest 14 °KH tuleb paigaldada toitejuhtmesse
täiendavalt ioonvaheti, vt Tagavaraosad voldiku lk I,
tellimisnumber: 40 438.
Karbonaatset karedust ja kloorisisaldust saab küsida
vastavast veevarustusettevõttest.
Kasutusluba ja vastavus
Vastavustunnistusi võib vajadusel küsida järgmiselt aadressilt:
GROHE Deutschland Vertriebs GmbH
Zur Porta 9
D-32457 Porta Westfalica
Elektriinstallatsioon
Elektripaigaldustöid tohib teha ainult
kvalifitseeritud elektrimontöör! Seejuures
tuleb järgida IEC 364-7-701 1984 norme
(vastab VDE 0100 osale 701) ning kõiki riiklikke
ja kohalikke eeskirju!
Pikendusjuhtmed pistikupesa ja keevaveeboileri vahel ei ole
lubatud.
Käesolev toode vastab kohaldatavates EL
direktiivides kehtestatud nõuetele.
65
Paigaldamine
Järgige tehnilist joonist voldikus lk I.
Segisti paigaldamine, vt voldikust II, jooniseid [1] ja [2].
Segisti paigaldamine valamus olevasse auku. Selleks tuleb
voolikud ükshaaval august läbi pista.
Märkus. Ilma stabilisaatorplaadita (A) saab kinnituse
pikkust 15mm võrra suurendada, vt. joonist [1].
Ühendage kaasasolev kolmik (B) reoveetoru külge,
vt joonist [3].
Ühendage lehter (C) vee äravoolule, vt joonist [3].
Paigaldage turvakomplekt (D) lehtrile (C), vt joonist [4].
Seadke boiler paigale, arvestades olemasolevaid
voolikupikkusi, vt jooniseid [2] ja [5].
Toitepinget ärge veel ühendage.
Peske torusüsteem enne ja pärast paigaldamist
põhjalikult läbi (vastavalt standardile EN 806)!
Ühendage turvakomplekt (D), vt jooniseid [2], [4] ja [5].
1. Paigaldage siirdmik (E) külmavee nurkventiili külge,
vt joonist [5].
2. Keerake voolik (F) kaasasolevate tihenditega
turvakomplektile (D) ja ühendage siirdmiku (E) külge.
3. Paigaldage boilerist tulev sinisega märgistatud
survevoolik (G) turvakomplektile (D), kasutades
kaasasolevaid tihendeid.
Et vältida ülerõhu tekkimist, ei tohi turvakomplekti
väljalaskeventiil (D2) olla kinni kaetud, vt joonist [4].
Ühendage segisti, vt jooniseid [2] ja [5].
1. Keerake sinisega märgistatud segisti survevoolik (H)
siirdmiku (E) külge, vt joonist [5].
2. Keerake segisti punasega märgistatud survevoolik (J)
soojavee nurkventiili külge.
3. Ühendage segisti survevoolik (K) märgistusega 100 °C
boileri ühenduskohta (K1).
Avage nurkventiil ja kontrollige ühenduskohti lekete
suhtes.
Täitke boiler veega, vt jooniseid [4], [6] ja [7].
1. Avage sulgventiil (D1) turvakomplektil (D), vt täpsemalt
jooniselt [4].
2. Tõmmake nuppu (L1) segisti käepidemel (L) väljapoole
ja pöörake käepidet päripäeva, vt joonist [6].
3. Täitke boiler veega, kuni segisti tilast hakkab vett välja
voolama.
4. Ühendage toitepistiku (M) kaudu vooluvõrku, vt. joonist [7].
5. Boileri väljalülitamiseks vajutage boileril nuppu (N) ja hoidke
vähemalt 2 sekundit all. Punane märgutuli (N1) näitab,
et boiler on sisse lülitatud.
Tähtis!
Soojendamisel soojussalvestis oleva vee ruumala
suureneb. Paisumisvesi peab läbi turvakomplekti (D)
lehtri (C) välja tilkuma, vt joonist [4].
See on vajalik ja normaalne protsess.
Segistitilasse ei tohi paigaldada takistusi õhulisajate
näol (nt aeraatoreid) ega läbivoolu piiravaid detaile
(nt ahendusklappe), sest see kahjustab soojussalvestit.
GROHE Red keevaveesüsteem on nüüd paigaldatud
ja töövalmis.
Segisti kasutamine
Märkus.
Vale käsitsemise ja vigastuste vältimiseks soovitame
paigaldada kaasasoleva kleepsu.
Veevõtmiseks avage hoob (O), vt joonist [8].
Keeva vee võtmiseks tõmmake nuppu (L1) segisti
käepidemel (L) väljapoole, pöörake käepidet (L) vastupäeva
ja hoidke. Käepide (L) sulgub iseenesest.
Boileri sisse- või väljalülitamiseks vajutage boileril nuppu (N)
ja hoidke vähemalt 2 sekundit all, vt joonist [7].
Tehniline hooldus
Tööde korral toitevõrgu juures või hooldustööde
korral tuleb GROHE Red keevaveeboiler enne
kasutuselevõttu ventileerida, kuna muidu võivad
tekkida aurulöögid.
Sulgege nurkventiil, lülitage boiler välja ja tõmmake
toitepistik välja.
Oodake, kuni boiler ja segisti on jahtunud. Boileri
rõhuvabaks tegemiseks avage hoob.
Kõiki osi tuleb kontrollida, puhastada, vajadusel asendada
ja määrida spetsiaalse segistimäärdega.
I. Keraamiline sisu (P), vt voldiku lk II, joonist [9].
1. Eemaldage kork (R) ja avage seadekruvi (S).
2. Eemaldage hoob (O) ja kate (T).
3. Avage kruviliide (U) ja võtke keraamiline sisu (P) välja.
Kokkupanemiseks tehke toimingud vastupidises järjekorras.
Keraamilise sisu (P) paigaldamisel jälgige tihendite õiget
asendit. Keerake sisse ja kruvige kinni kruviliide (U).
II. Aeraator
Keerake välja ja puhastage aeraator (13 263), vt voldiku lk I.
Kokkupanemiseks tehke toimingud vastupidises järjekorras.
III. Turvakomplekt
GROHE Red keevaveeboileri juurde kuulub turvakomplekt.
Turvakomplektiga (D) saab kontrollida, kas paisumisvesi
voolab lehtri (C) kaudu takistamatult boilerist välja,
vt joonist [4].
Kuumutamisel tilgub paisumisvesi välja.
Kaks korda aastas tuleb väljalaskeventiili (D2) vajutada,
et kontrollida, ega see ummistunud pole. Selleks avage
veidi väljalaskeventiili (D2), seda ettevaatlikult vastupäeva
keerates, kuni lehtrist hakkab vett välja voolama.
Paigaldamise kuupäev tuleb märkida
hoolduskleepsule ja paigaldada boilerile nähtavasse
kohta.
66
Teenindus
Klienditeeninduse parandamiseks soovitame toote
registreerida aadressil www.grohe.com.
Probleemide kõrvaldamiseks järgige tabelit Rike/Põhjus/
Kõrvaldamine.
Kui probleemi pole võimalik kõrvaldada, tõmmake boileri
toitepistik välja, et katkestada elektritoide. Kirjutage üles boileri
seerianumber, mis asub seadme tagaküljel, ja pöörduge
GROHE klienditeenindusse või kirjutage e-kiri GROHE Service
Hotline’i aadressil T[email protected].
GROHE Red keevaveeboilerit ei saa remontida.
Teenindusjuhtumi korral tuleb lasta kogu boiler välja vahetada.
Tõrgeteta töö tagamiseks tuleb seadme kuuma veega
kokkupuutuvaid osi iga viie aasta järel GROHE
klienditeeninduses hooldada lasta.
Iga teeninduse/hoolduse järel tuleb keevaveeboiler uuesti
täita, vt peatükist Paigaldus.
Tagavaraosad
vt voldiku lk I (* = eriosad).
Hooldamine
Segisti hooldusjuhised on kirjas kaasasolevas
hooldusjuhendis.
Jäätmekäitlus
Hoolduse kuupäev tuleb märkida hoolduskleepsule
ja paigaldada boilerile.
Sellise märgistusega seadmeid ei tohi visata
olmeprügi hulka, vaid tuleb vastavalt riigis
kehtivatele eeskirjadele suunata eraldi
jäätmekäitlusse.
Rike / põhjus / rikke kõrvaldamine
Rike hjus Kõrvaldamine
Vesi liiga külm Tühi boiler on sisse lülitatud
(vilgub märgutuli „sees”)
Kuumutusfaas pole veel lõppenud
- Täitke boiler, vt peatükki Paigaldus Lähtestage
boiler, vajutades terava pulgaga boileri tagaküljel
asetsevat lähtestusnuppu (V), vt joonist [10]
- Oodake maksimaalselt 15 minutit
Veehulk on liiga väike Segisti aeraator määrdunud või defektne
Eeltõkesti ei ole täiesti avatud
Vee juurdevool on tõkestatud
- Vahetage aeraator välja, vt peatükki Hooldus
- Avage sulgventiilid ja eeltõkestid täielikult
- Kontrollige toitejuhtmeid, avage eeltõkesti
Vesi ei kee Boiler pole veel piisavalt kuum - Oodake pärast sisselülitamist umbes 15 minutit
Väljalaskeventiil (D2)
tilgub pidevalt
Veesurve liiga suur - Avage väljalaskeventiili (D2) mitu korda lühidalt,
vt joonist [4]
- Kui probleemi ei saa kõrvaldada, laske montööril
paigaldada toitejuhtmesse survealandaja
Boilerist lekib vett Voolikuliitmik või sisemine mahuti lekib - Lülitage boiler välja, tõmmake toitepistik välja
ja pöörduge GROHE klienditeenindusse
Pritsiv, ebaühtlane
veejuga
Segisti aeraator määrdunud või defektne - Vahetage aeraator välja, vt peatükki Hooldus
Segistist voolab
katkematult vett
Käepide ei sulgu - Sulgege eeltõkesti, lülitage boiler välja,
tõmmake toitepistik välja ja pöörduge GROHE
klienditeenindusse
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90

GROHE Red Duo Teabelehe

Tüüp
Teabelehe