Black & Decker BDPS200 Kasutusjuhend

Bränd
Black & Decker
Kategooria
Elektrilised tööriistad
Mudel
BDPS200
Tüüp
Kasutusjuhend
2
Eesti keel (originaaljuhend) 8
Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) 17
8
EESTI KEEL
Sihtotstarbeline kasutamine
Teie Вlack & Deckeri värvipritsisüsteem on mõel-
dud lahuse- ja veepõhiste värvide pihustamiseks,
viimistlemiseks, kruntimiseks, peenviimistluseks,
lakkimiseks ja puidukaitsevahendite pealekand-
miseks. Elektritööriist ei ole mõeldud söövitavate
lahustite, happeliste pindamismaterjalide, teraliste
pindamismaterjalide või tahkete ainete pihustami-
seks. See tööriist on mõeldud vaid tavakasutuseks.
Ohutuseeskirjad
Üldised hoiatused elektritööriistade kasutamisel
Hoiatus! Lugege hoiatusi ja juhendeid.
Kõigi juhiste täpne järgimine aitab
vältida elektrilöögi, tulekahju ja/või raske
kehavigastuse ohtu.
Hoidke kõik hoiatused ja juhised tuleviku tarvis
alles.
Kõigis järgmistes hoiatustes toodud väljend „elektri-
tööriist“ viitab võrgutoitega (juhtmega) või akutoitega
(juhtmeta) elektriöriistale.
1. Tööpiirkonna ohutus
a. Veenduge, et tööala on puhas ja piisava
valgustusega. Korrast ära ja pimedad tööalad
võivad põhjustada õnnetusi.
b. Ärge kasutage elektritööriistu plahvatus-
ohtlikus keskkonnas, näiteks tuleohtlike
vedelike, gaaside või tolmu läheduses.
Elektritööriistad tekitavad sädemeid, mis võivad
süüdata tolmu või aurud.
c. Hoidke lapsed ja kõrvalised isikud elektri-
tööriistaga töötamise ajal eemal. Tähelepanu
hajumisel võite kaotada kontrolli tööriista üle.
2. Elektriohutus
a. Elektritööriista pistikud peavad vastama
vooluvõrgule. Ärge kunagi muutke pistikut
mis tahes moel. Ärge kasutage maandatud
elektritööriistade puhul adapter-pistikut.
Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad
vähendavad elektrilöögi ohtu.
b. Vältige maandatud pindade puudutamist (nt
torud, radiaatorid, pliidid ja külmkapid). Kui
olete on maandatud, suureneb elektrilöögi oht.
c. Elektritööriistad ei tohi sattuda vihma ega
niiskuse kätte. Elektritööriista sattunud vesi
suurendab elektrilöögi ohtu.
d. Ärge kahjustage toitejuhet. Ärge kunagi ka-
sutage seadme toitejuhet selle kandmiseks,
mbamiseks või pistiku eemaldamiseks
seinakontaktist. Kaitske juhet kuumuse,
õli, teravate nurkade ja liikuvate osade eest.
Kahjustatud või sassis juhtmed suurendavad
elektrilöögi ohtu.
e. Kui töötate elektritööriistaga välitingimus-
tes, kasutage õues kasutamiseks sobivat
pikendusjuhet. Välitingimustesse sobiva piken-
dusjuhtme kasutamine vähendab elektrilöögi
riski.
f. Kui elektritööriista niisketes tingimustes
kasutamine on vältimatu, kasutage lekke-
voolukaitset. Rikkevoolukaitsme kasutamine
vähendab elektrilöögi ohtu.
3. Isiklik ohutus
a. Säilitage valvsus, jälgige mida teete ja
kasutage elektritööriista mõistlikult. Ärge
kasutage elektritööriista väsimuse korral või
alkoholi, narkootikumide või arstimite mõju
all olles. Kui elektritööriistaga töötamise ajal
tähelepanu kas või hetkeks hajub, võite saada
raskeid kehavigastusi.
b. Kandke isikukaitsevahendeid. Kandke
alati kaitseprille. Isikukaitsevahendid, nagu
tolmumask, libisemiskindlad jalanõud, kiiver
või kõrvakaitsevahendid, vähendavad õigetes
tingimustes kasutades isikuvigastusi.
c. Vältige seadme ootamatut käivitumist.
Veenduge, et enne tööriista vooluvõrku ja/
või aku külge ühendamist on käivituslüliti
väljalülitatud asendis. Kandes tööriista sõrm
lülitil või ühendades vooluvõrku tööriista mille
lüliti on tööasendis kutsub esile õnnetusi.
d. Eemaldage enne elektritööriista sisselülita-
mist reguleerimis- ja mutrivõtmed. Tööriista
pöörleva osa külge jäetud mutrivõti või mõni
muu võti võib tekitada kehavigastusi.
e. Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlas
asendis ja säilitage tasakaal. See tagab
parema kontrolli tööriista üle ettearvamatutes
situatsioonides.
f. Kandke nõuetekohast riietust. Ärge kand-
ke lotendavaid rõivaid ega ehteid. Hoidke
juuksed, riided ja kindad eemal liikuvatest
osadest. Laiad riided, ehted või pikad juuksed
võivad jääda liikuvate osade vahele.
g. Kui seadmetega on kaasas tolmueraldus-
liidesed ja kogumisseadmed, veenduge, et
need on ühendatud ja õigesti kasutatavad.
Tolmukogumisseadme kasutamine võib vähen-
dada tolmuga seotud ohte.
4. Elektritööriista kasutamine ja hooldus
a. Ärge koor make elektritööriista üle. Kasutage
konkreetseks otstarbeks sobivat elektritöö-
riista. Elektritööriist töötab paremini ja ohutu-
malt võimsusel, mis on tööks ette nähtud.
9
EESTI KEEL
b. Ärge kasutage elektritööriista, kui seda ei
saa lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritöö-
riist, mida ei saa juhtida lülitist, on ohtlik ja vajab
remonti.
c. Enne seadme reguleerimist, tarvikute vahe-
tamist või hoiulepanekut ühendage elektri-
tööriist vooluvõrgust välja ja/või eemaldage
aku. Selline käitumine vähendab riski masina
ettenägematu käivitumise näol.
d. Hoidke elektritööriistu kasutusvälisel ajal
väljaspool laste käeulatust ning ärge lubage
elektritööriistaga töötada kõrvalistel isiku-
tel, kes pole elektritööriista ja käesoleva ju-
hendiga tutvunud. Oskamatutes kätes võivad
elektritööriistad olla väga ohtlikud.
e. Elektriöriistu tuleb hoida heas seisukor-
ras. Kontrollige, et liikuvad osad sobivad
kokku ja ei kiilu kinni, osad oleksid terved
ja kõiki muid tööriista tööd mõjutada võivaid
tingimusi. Kahjustuste korral laske tööriista
enne edasist kasutamist remontida. Paljud
õnnetused on põhjustatud halvasti hooldatud
tööriista tõttu.
f. Hoidke lõiketerad teravate ja puhastena. Õi-
gesti hooldatud, teravate servadega lõikeriistad
kiiluvad väiksema tõenäosusega kinni ja neid on
lihtsam juhtida.
g. Kasutage elektritööriista, tarvikuid ja otsi-
kuid vastavalt juhistele, arvestades töötingi-
musi ja teostatava töö iseloomu. Kasutades
tööriista mitte sihtotstarbeliselt võib lõppeda
raskete tagajärgedega.
5. Hooldus
a. Laske tööriista regulaarselt hooldada kva-
li tseeritud remondiökojas ja kasutage
ainult originaalvaruosi. Nii tagate tööriista
ohutuse.
Täiendavad ohutuseeskirjad
Hoiatus!
Enne seadme kasutamist lugege kõiki kasutus-
ja ohutusjuhendeid.
Järgige kõiki asjakohaseid kohalikke ja riiklikke
regulatsioone, mis on seotud ventilatsiooni,
tuleohutuse ja seadme käitamisega.
Hoidke värviprits lastele kättesaamatus kohas.
Pikemaajalisel käitamisel on soovitatav kasuta-
da kuulmiskaitsmeid.
Vältimaks osakeste sattumist silma, kasutage
kaitseprille.
Ohtlikud aurud
Putukatõrjevahendid ja muud materjalid võivad
olla sissehingamisel mürgised ning põhjustada
iiveldust, teadvuse kaotust ja mürgistust.
a. Kui on aurude sissehingamise oht, kasu-
tage respiraatorit või maski. Lugegeiki
pihustatava materjali ja maskiga seotud
juhiseid, et võtta vajadusel tarvitusele
kaitsemeetmed vältimaks kahjuike aurude
sissehingamist.
Värvipritside täiendavad ohutusjuhised
Hoiatus!
Veenduge, et seadme kasutaja on lugenud ja
mõistab kõiki ohutusjuhendeid ja muud teavet
selles kasutusjuhendis.
Ärge kasutage pritsis isekuumenevaid leeliselisi
(aluselisi) või söövitavaid (happelisi) vedelikke;
need võivad söövitada metallosi või nõrgendada
voolikut ja tihendeid.
Ärge kasutage pritsis kuumi või keevaid ve-
delikke kuna need võivad nõrgestada paaki ja
voolikut.
Pärast pritsi kasutamist ärge jätke paaki pihus-
tusmaterjali või selle jääke.
Seadme käitamisel ärge suitsetage ning veen-
duge, et läheduses poleks sädemeid ega lahtist
tuld.
Enne igat seadme kasutuskorda teostage
seadme põhjalik ülevaatus nii seest- kui ka
väljastpoolt.
Pärast igat kasutuskorda tühjendage ja puhas-
tage paak ning voolikud vastavalt juhistele.
Tuleohtlike materjalide pihustamisel ärge kasu-
tage püstolit.
Ärge pihustage materjale millega kaasnevad
ohud on teile ebaselged.
Kasutage ainult mittesüttivaid vedelikke.
Tuleohtlike materjalide pihustamisel ärge kasu-
tage puhastuspüstoleid.
Isiklik ohutus
a.
Kemikaalide käitlemisel peab kasutama
täiendavaid isikukaitsevahendeid nagu
selleks ette nähtud kindaid ja maski või
respiraatorit. Õigetes oludes kasutatavad
kaitsevahendid vähendavad isikuvigastusi.
b. Ärge pihustage materjale endale, teistele
isikule või loomadele. Hoidke käed ja muud
kehaosad eemal väljalaskeavast. Kui pi-
hustusmaterjal läbistab naha, pöörduge
koheselt arsti poole. Pihustatav materjal võib
läbistada naha ja sattuda teie kehasse.
10
EESTI KEEL
c. Ärge kohelge naha läbistamist kui lõikehaa-
va. Pihusti võib teie kehasse süstida mürgiseid
aineid ja põhjustada seeläbi tõsiseid kehavigas-
tusi. Sellisel juhul pöörduge koheselt arsti poole.
d. Olge ettevaatlikud kõikide ohtude suhtes,
mida kätkeb endas pihustatav materjal. Tut-
vuge pihustatava materjali pakendil olevate
rgistustega või selle tootja poolt tarnitud
teabega, sh isikukaitsevahendid puuduta-
vate nõuetega. Tootja juhiseid peab järgima,
et vähendada tule- ja isikuvigastuste ohtu mida
võivad põhjustada mürkained, kantserogeenid
jne.
Kõrvaliste isikute ohutus
See seade pole mõeldud kasutamiseks isikute
(k.a lapsed) poolt, kellel on vähendatud füü-
siline, sensoorne või vaimne võimekus, kellel
puuduvad vastavad teadmised ja kogemused,
v.a juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik
on andnud neile seadme ohutuks kasutamiseks
juhiseid ja teostab järelvalvet.
Lapsi tuleb jälgida, et nad ei mängiks seadmega.
Muud riskid.
Tööriista kasutamisel, mis pole lisatud kaasasole-
vatesse hoiatustesse, võivad kaasneda täiendavad
riskid. Need ohud võivad tekkida väärkasutamisest,
pikemaajalisest kasutamisest jne.
Vaatamata asjakohaste ohutusnõuete järgimisele ja
ohutusseadmete kasutamisel ei õnnestu teatavaid
riske vältida. Need on järgmised.
Liikuvate osade puudutamisest tekitatud vigas-
tused.
Kuumenenud osade puudutamisest tekitatud
vigastused.
Osade või tarvikute vahetamisest tekitatud
vigastused.
Seadme pikaaegsest kasutamisest tekkinud
vigastused. Kui kasutate seadet pikemalt, veen-
duge, et teete regulaarseid puhkepause.
Vibratsioon
Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis
märgitud vibratsioonitaseme väärtus on mõõdetud
kooskõlas standardi 60745 näidatud standardse
katsemeetodiga ja seda võib kasutada ühe tööriista
võrdlemiseks teisega. Deklareeritud vibratsioonita-
seme väärtust võib kasutada kokkupuute esmaseks
hinnanguks.
Hoiatus! Vibratsioonitaseme väärtus võib elekt-
ritööriista tegelikul kasutamisel olenevalt viisist
erineda deklareeritud väärtusest. Vibratsioonitase
võib tõusta kõrgemale näidatud tasemest.
Vibratsioonitaseme hindamisel ohutusmeet-
mete määramiseks, mis on nõutud standardi
2002/44/EÜ poolt isikute kaitsmiseks, kes töötavad
pidevalt elektritööriistadega, peab arvesse võtma
kasutamise tingimusi ja tööriista kasutamise viisi,
k.a arvestama töötsükli kõikide osadega, nagu aeg,
millal tööriist on välja lülitatud ja tühijooksuaeg koos
käivitamisega.
Seadme tähistused
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:
Hoiatus! Vigastuste ohu vähendamiseks
lugege kasutusjuhendit tähelepanelikult.
Hoiatus! Seade ei tohi puutuda kokku vih-
ma või kõrge niiskustasemega.
Hoiatus! Hoidke kõrvalseisjad eemal.
Hoiatus! Kandke tööriista käitamisel kait-
seprille.
Hoiatus! Kandke respiraatorit või maski.
Hoiatus! Kasutage ainult mittesüttivaid
vedelikke.
Elektriohutus
Hoiatus! See toode peab olema maan-
datud.
Kontrollige alati, et akupinge vastaks
andmesildile märgitud väärtusele.
Elektripistikud peavad vastama vooluvõrgule. Ärge
kunagi muutke pistikut mis tahes moel. Muutmata
pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad elekt-
rilöögi ohtu.
Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb lasta
see ohutuse tagamiseks tootjal või volita-
tud Вlack & Deckeri hoolduskeskusel välja
vahetada.
Pikenduskaablid ja 1. klassi toode
Kuna seade on 1. klassi toode ja maandatud,
peab kasutama 3-soonelist pikenduskaablit.
Kuni 30 m (100 ft) pikenduskaablit saab
kasutada ilma võimsuskaota.
Elektriohutuse parandamiseks võib kasutada ka
ülitundlikku 30 mA rikkevoolukaitset (RCD).
11
EESTI KEEL
Omadused
Sellel seadmel on järgnevad omadused või osa
neist.
1. Kiirpuhastushoob
2. Pihusti päästik
3. Pihusti
4. Toiteseade
5. Kiirpuhastushoob
6. Küljelt täidetav kanister
7. Kaas
8. Pealevoolu juhthoob
9. Kiiruselüliti
10. Roheline ventilaatoriga pihustusotsik (ainult
mudelid BDPS400 ja BDPS600)
11. Sinine koonusotsik
12. Segamisnõu (ainult mudelil BDPS600)
13. Viskoossustops
14. Puhastushari
15. Pihusti vabastamise nupp
16. Kiirpuhastuse täitetops (ainult mudelil BDSP600)
17. Värvipurgi klamber (ainult mudelil BDSP600)
18. Pealevool tinavoolikusse (ainult mudelil
BDSP600)
Kokkupanek
Hoiatus! Enne kokkupanekut veenduge, et tööriist
on väljalülitatud ja pistikust väljas.
Küljelt täidetava kanistri paigaldamine (joon. A)
Küljelt täidetav kanister on loodud nii, et see sobitub
oma kohale ainult ühel viisil.
Joondage küljelt täidetav kanister (6) altpoolt
saatetoruga (19) nii, et kaas (7) oleks vasakul.
Lükake küljelt täidetav kanister (6) oma kohale.
Pingutage lukustusrõngas (20) keerates seda
tugevalt päripäeva.
Märkus. Veenduge, et lukustusrõngas on pingul
ja küljelt täidetav kanister on kinnitatud turvaliselt
oma kohale.
Saatetoru paigaldamine (joon. B1 ja C2)
Saatetoru saab joondada nii, et see on ühel joonel
värvimistöödega; see aitab vähendada kanistri
täitmissagedust.
Kui pihustate suunaga ülespoole või otse,
asetage saatetoru (joon. B) suunaga kanistri
tagumisse ossa.
Kui pihustate suunaga allapoole, asetage
saatetoru (joon. B) suunaga kanistri tagumisse
esiossa.
See võimaldab töötamist kauem, ilma et oleks vajalik
kanistri täitmine.
Pihustusotsiku paigaldamine ja eemaldamine
(joon. C ja D)
Rohelise ventilaatoriga pihustusotsiku paigal-
damine. (Kui on seadmega kaasas)
Keerake otsik (10) 68 täispöördega spindlile.
Vajutage otsikule (10) ja jätkake päripäeva
öramist kuni see on kinnitunud.
Märkus. Veenduge, et pihustusotsik keermestati
käsitsi. Kui otsik pole korralikult kinnitatud, võib see
põhjustada lekkeid või kahjustada otsikut.
Rohelise ventilaatoriga pihustusotsiku eemal-
damine: (Kui on seadmega kaasas)
Vajutage otsikule (10) ja keerake seda vastu-
päeva.
Sinise koonusekujulise pihustusotsiku
paigaldamine.
Keerake otsik (11) päripäeva spindlile, kuni see
kinnitub oma kohale.
Märkus. Veenduge, et pihustusotsik keermestati
käsitsi. Kui otsik pole korralikult kinnitatud, võib see
põhjustada lekkeid või kahjustada otsikut.
Sinise koonusekujulise pihustusotsiku eemal-
damine.
Keerake otsikut (11) vastupäeva.
Kanistri täitmine (joon. F)
Veenduge, et küljelt täidetav kanister (6) on
värvipritsi külge korralikult kinnitatud.
Asetage värviprits küljele maha nii, et kanister
oleks suunaga ülespoole.
Valage lahjendatud ja kurnatud pihustusmaterjal
kanistrisse.
Märkus. Kasutage seadmega kaasasolevat sega-
misnõud, et kallata pihustusmaterjal kanistrisse.
Vajadusel puhastage kanister ja pihusti, eemal-
dage sinna sattunud jääkvedelikud.
Sulgege kanistri ava kaanega. Kontrollige kaant
ja veenduge, et see on korralikult suletud enne
kui tõstate värvipritsi maast üles.
Kasutamine
Sisse- ja väljalülitamine
Pihusti lülitatakse sisse ja välja kasutades pihusti
päästikut.
Pihusti sisselülitamiseks vajutage pihusti pääs-
tikut (2).
Pihusti väljalülitamiseks vabastage pihusti
päästik (2).
Hoiatus! Ärge suunake värvipritsi ühegi oma ke-
haosa suunas.
Pihustusseadete reguleerimise ajal ärge vajutage
12
EESTI KEEL
kunagi pritsi päästikut.
Pihustusmustri valimine (joon. F ja G) (ainult
mudelitel BDPS400 ja BDPS600)
Selle pihustiga on tarnitud 2 otsikut, millega on
võimalik luua 3 erinevat pihustusmustrit. .
Roheline otsik – horisontaalne lame juga
– liiguta juga üles ja alla.
Roheline otsik - vertikaalne lame juba -
liigutage juga küljelt-küljele.
Sinine otsik – ringjuga – nurkadele, ser-
vadele ja kitsastele kohtadele.
Koonusekujulise pihustusmustri valimiseks
paigaldage koonusotsik.
Selleks, et valida horisontaalset ventilaatoriga
pihustusmustrit, paigaldage ventilaatoriga ro-
heline pihustusotsik ja keerake otsik nii, et joa
indikaatori märgised (21) oleksid vertikaalasen-
dis (joon. F).
Selleks, et valida vertikaalset ventilaatoriga
pihustusmustrit, paigaldage ventilaatoriga ro-
heline pihustusotsik ja keerake otsik nii, et joa
indikaatori märgised (21) oleksid horisontaal-
sendis (joon. G).
Hoiatus! Ärge suunake värvipritsi ühegi oma ke-
haosa suunas.
Pihustusseadete reguleerimise ajal ärge vajutage
kunagi pritsi päästikut.
Kahekiiruseline juhtlüliti (joon. H) (ainult mudelil
BDPS600)
Teie pihustil on kaks erinevat kiiruseseadet.
kiiruste vahetamiseks vajutage kiirusseadise
lülitit (9). LED-märgutuli näitab seadistusi 1 või
2.
Kui kasutatakse kiiruseseadet 1, seadistage
voolukontrolli hoob (8) madalamasse või kesk-
misesse asendisse (1–5).
Kui kasutatakse kiiruseseadet 2, seadistage
voolukontrolli hoob (8) keskmisesse või kõrge-
masse asendisse (5–9).
Kasutage madalama kiiruse seadistust (seadistus
1), et saavutada suuremat kontrolli pihustusjoa üle;
kõrgem kiiruse seadistus (seadistus 2) võimaldab
katta suurema pinna lühikese aja jooksul.
Madalam kiiruse seadistuse tase võimaldab tööta-
da tööpinnale lähemal ja vähendab üle etteantud
tööpiiride pihustamist. Madalamad seadistused
toimivad paremini kergemate või paremini voolavate
värvidega nagu lausvärvid ja lakid.
Raskemad värvid nagu veepõhine lateksvärv
nõuab kõrgema seadistuse (seadistus 2)
kasutamist
Kasutage samaaegselt kiirusekontrolli seadistust
ja voolutugevuse kontrolli hooba, et testida
pihustatava materjali omadusi.
Pealevoolu juhthoob (joon. I)
Pealevoolu juhthoob reguleerib pihustatava vedeliku
hulka.
Vedeliku hulga suurendamiseks keerake hooba
(8) päripäeva
Vedeliku hulga vähendamiseks keerake hooba
(8) vastupäeva.
Märkus. Enne seadme kasutamist testige alati
eelnevalt pihustusmustrit mõnel papitükil või muul
sarnasel materjalil. Alustuseks seadke pealevoolu
juhthoob kõrgeimale tasemele. Kui pealevool peaks
olema väiksem, reguleerige pealevoolu hooba.
Raskemate ja tihedamate materjalide värvimisel
peaks kasutama kõrgemaid seadeid vahemikus 7–9.
Vedelamate materjalide pihustamine peaks toimuma
madalamatel seadetel nagu 1–3.
Märkus. Kui pealevoolu juhthoob on alumises
asendis, liigub päästik minimaalselt või üldse mit-
te. Liigutage pealevoolu juhthooba (päripäeva), et
suurendada päästiku liikumisruumi.
Pealevool tinavoolikust (joon. J ja K) (ainult
mudelil BDPS600)
Mudelit BDPS600 on võimalik kasutada ilma küljelt
täidetava kanistri.
Kasutades režiimi „pealevool tinavoolikust“, toimub
värvi pealevool seadmesse otse värvianumast.
Eemaldage küljelt täidetav kanister (6), saate-
toru (19) ja lter (25).
Lükake imuritoru sissevõtuavasse (30) ja taga-
sivooluavadesse (29).
Tõmmake voolik eemale vastassuunast ja lüka-
ke suurem voolik (17) täielikult läbi kanistri kinniti
(18), seejärel üle täkke saatetoru (19) täkke (22).
Asetage imuritoru materjali anumasse ja kinnita-
ge anum küljele. Kontrollige, et imuritoru ulatuks
täielikult materjalikonteinerisse.
Vedelmaterjalide ettevalmistamine (joon. L ja M)
Märkus. Veenduge, et kasutatavat materjali oleks
võimalik puhastada kas tärpentiniga või värvila-
hustiga (õlipõhistel värvidel) või sooja vee ja seebi
lahusega (veepõhistele värvidele). Põrandate ja
muude esemete kaitsmiseks värvimisalal kasutage
mööblikaitsmeid.
Enne värvipritsis kasutamist võib olla vajalik värvi
13
EESTI KEEL
lahjendamine. Lahjendamisel järgige toote paken-
dil välja toodud soovitusi ja nõudeid õige lahjendi
kasutamisel.
Hoiatus! Ärge kasutage materjale, mille süttimis-
temperatuur on madalam kui 55 °C.
Märkus. Seadmega on kaasas segamisnõu (12)
(ainult mudelil BDPS600), millega saab pihustami-
seks mõeldud värvi lahjendada ja mõõta (joon. K).
Märkus. Seadmega on kaasas viskoossustops (13),
millega on võimalik mõõta kulumaterjali kulu.
Enne viskoossuse mõõtmist segage värv põh-
jalikult.
Asetage viskoossustops (13) värvi sisse ja täitke
tops (13) täielikult.
Hoidke viskoossustopsi (13) materjalianuma
kohal ning mõõtke aega, mis kulub mis kulub
materjali väljavoolamiseks või tervikliku väl-
javoolu katkemiseni viskoossustopsi põhjast
(13) (2 minutit või vähem) (joon. M). See on
„voolavusaeg. Vt. erinevate materjalide vedel-
dusandmeid vedeldustabelist.
Kui materjal vajab vedeldamist, lisage tootja
soovitatud vedeldajat.
Selle seadmega on võimalik pihustada la-
teksvärvi, samas võib olla vajalik materjali
vedeldamine. Mõningatel juhtudel võib osu-
tuda vajalikuks vedeldada materjali üle tootja
soovitatud normide, täpsemat infot vaadake
värvitootja kasutusjuhenditest. Kui värv on liiga
paks ja seda pole võimalik pihustada, kasutage
sobivad vedeldusmaterjali. Vedeldusmaterjali
peaks lisama 5% kauba võrdeliselt värvi hulga-
ga seni, kuni värv voolab läbi värvipüssi, ning
lõpptulemus on ühtlane ja rahuldav.
Vedeldustabel
Pihustusmaterjal Vooluaeg
Läbipaistvad ja
poolläbipaistvad värvid ja
lakid
Vedeldamine pole vajalik
Õlipõhised värvid, lakid ja
polüuretaanid
(Voolavusaeg vähem kui 2
minutit)
Veepõhised lausvärvid Võivad vajada vedeldamist
Veepõhised värvid või
lateksvärvid
(Voolavusaeg enam kui 2
minutit)
Märkus. Ei soovitata tekstuurvärvidele
Nõuanded optimaalseks kasutamiseks
Ettevalmistamine
Enne kasutamist segage ja ltreerige materjal.
Parima lõpptulemuse saavutamiseks veenduge,
et värvimispinnad oleksid korralikult ettevalmis-
tatud. See tähendab, et pinnad oleksid puhas-
tatud tolmust, mustusest, roostest ja määrdest.
Enne värvimist veenduge, et katsuge pesudekke
ja välispindu, et need on kuivad.
Soovitame katta kõik servad ja muud alad kat-
teriidega, et kaitsta põrandaid ja muid esemeid
pihustusalal.
Värvi pinnale moodustuv kiht võib ummistada
pihusti. Enne segamist eemaldage see kiht.
Saasteainete, mis võivad süsteemi ummistada,
ltreerimiseks kasutage ltriga sõela või ltrisok-
ki.
Enne töö alustamist veenduge, et teil oleks lä-
heduses kindad, paberkäterätikud, kaltsud jne,
et vajadusel kõrvaldada ootamatud lekked.
Õige värvimistehnika (joon. N ja O)
Katsetage värvimist näiteks papitükil, et tutvuda
värvimismustritega ja pealevoolu juhtimisega.
Veenduge, et värvitav pind oleks puhas tolmust,
mustusest ja määrdest.
Veenduge, et värvimisala on puhas tolmust, mis
võib sattuda värvitud pinnale.
Alad mida ei plaanita värvida, tuleks eelnevalt
katta.
Värvimiskaugus peab olema minimaalselt 25
mm ja maksimaalselt 355 mm (joon. N).
Kõige tavalisem meetod värvimiseks on ristlõi-
kemustri kasutamine. Seda tehakse pihustades
värvi horisontaaltriipudena üle pinna, sellele
järgneb horisontaaltriipude katmine vertikaalt-
riipudega.
Ühtlase värvimistulemuse saavutamiseks ei
tohiks muutuda käe kaugust värvitavast pinnast
(joon. N), samuti vältige randme liigutamist
(joon. O).
Hoidke värvimiskiirus sujuva ja ühtlasena, see
aitab vältida ebakorrapärasusi. Alustage värvi
pihustamist pärast seda, kui on alanud värvi
pealevool; vabastage päästik enne pealevoolu
lõppemist.
Vältige värvi liigset pihustamist ühele värvimis-
alale. Mitu õhukest värvikihti on parem kui üks
paks värvikiht, mis võib laiali valguda või tilkuda.
Pidage meeles, et pealevoolu juhthoob regulee-
rib pihustatava vedeliku hulka. Vedeliku hulga
suurendamiseks keerake hooba päripäeva.
Vedeliku hulga vähendamiseks keerake hooba
vastupäeva. Kui värv valgub laiali või tilgub,
kasutage värvitud pinna ühtlustamiseks kuiva
pintslit.
Kui seadet ei kasutata, lülitage toiteseade välja
ja asetage pihusti toiteseadmesse sisseehitatud
hoidikusse.
14
EESTI KEEL
Hooldus ja puhastamine
Вlack & Deckeri juhtmega tööriist on loodud pika-
ajaliseks kasutamiseks minimaalse hooldusega.
Et tööriist teid pikka aega korralikult teeniks, tuleb
seadet hooldada ja regulaarselt puhastada.
Hoiatus! Veenduge, et kasutate kohaseid isikukait-
sevahendeid.
Hoiatus! Enne juhtmega tööriista hooldamist või
puhastamist lülitage seade välja ja eemaldage
vooluvõrgust.
Hoiatus! Ärge kasutage materjale, mille süttimis-
temperatuur on madalam kui 55 °C. Süttimistem-
peratuur on temperatuur, millel kasutatav vedelik
tooda süttimiseks vajaliku kriitilise hulga aure (vt
värvi tarnija kasutusjuhendeid).
Hoiatus! Veenduge, et tööala on hästi ventileeritud
ja vaba ohtlikest aurudest.
Hoiatus! Kui pihustate läbi värvipritsi puhastusva-
hendit, tehke seda õues.
Hoiatus! Toiteseade ei tohi sattuda vette.
Kiirpuhastussüsteemi kasutamine (joon. P ja Q)
(ainult mudelid BDPS400 ja BDPS600)
Kiirpuhastussüsteem võimaldab teil kasutada eri-
nevaid funktsioone. Esiteks võimaldab süsteem vee
või puhastusvedeliku pihustamist isegi siis, kui pea-
kanistris on veel pihustusmaterjali. See on kasulik
siis, kui seadistate pihustusmustrit kasutades ven-
tilaatoriga otsikut. Pihustusmustri testimiseks võite
pihustusmaterjali asemel pihustada hoopis vett.
Teiseks võimaldab kiirpuhastussüsteem loputada
läbi pumba, kolvi, otsiku ja atomisaatori ventiili. Kui
pihustatakse pikema aja vältel, võib pihustusma-
terjali kuhjumine põhjustada töökvaliteedi langust.
Üle ühe pihustusmaterjali täitmiskorra on soovitatav
loputada see süsteem vee või puhastusvedelikuga.
Samuti on soovitatav loputada süsteem kui pihusti
on seisab ilma kasutamata üle 15 minuti.
Pihustusmaterjal võib kuivada otsikule ja pumbasea-
disele, ning seetõttu vajada põhjalikku puhastamist.
Õlitage alati kolb, kui see on seisnud pikemat aega
liikumatuna. Vt jaotist „Uuesti kokkupanek“.
Kolmandaks võimaldab kiirpuhastussüsteem kiire-
mat puhastamist töö lõpetamisel. Üks või kaks läbi-
loputust kasutades kiirpuhastussüsteemi lihtsustab
otsiku, atomisaatori, pumba ja kolvi puhastamist.
Süsteemi lõplikul puhastamisel järgige selles ka-
sutusjuhendis välja toodud puhastusprotseduure.
Ühendage pihusti toiteallikast lahti.
Avage kiirpuhastusluuk (5) ja valage sinna kiir-
puhastuse täitetopsiga (16) puhastusvedelikku.
Hoiatus! Ärge kallake mahutisse liiga palju vede-
likku.
litage kiirpuhastushoob (1) värvimise asendist
puhastamise asendisse.
Pihustussüsteemi täielikuks läbipesuks pihus-
tage jäägid jäätmemahutisse, papitükile või
testpinnale.
Korrake protseduure seni, kuni puhastusvedelik
saavutab oma loomuliku värvi.
Värvipritsi läbipesu (joon. Q ja R)
Ühendage pihusti toiteallikast lahti.
Avage külgkanistri kaas ja kallake allesolev
vedelik tagasi originaalanumasse (joon. R).
Kallake kanistrisse natukene selleks sobivat
puhastusvahendit.
Veepõhistele materjalidele sobib soe see-
bivesi.
Tootja soovitatud puhastusvahendid õlipõ-
histele materjalidele.
Kinnitage kaas (7) korralikult kanistrile (6) ning
raputage pihustit tugevalt.
Avage uuesti kanistri kaas (7) ja kõrvaldage
puhastusvahend.
Täitke kanister uuesti puhastusvahendiga. Kin-
nitage kaas korralikult.
Paigaldage uuesti pihusti uuesti mootoriga,
ühendage seade vooluvõrku ja lülitage sisse
toiteseade.
Lülitage kiirpuhastushoob (1) värvimise asen-
disse. (joon. Q)
Pihustage puhastusvedelikku 5 sekundi vältel
mõnele jääkmaterjalile.
Värvipihusti puhastamine (joon. P–T)
Ühendage pihusti toiteallikast lahti.
Eemaldage külgkanister (6) ja keerake lahti
külgmine kaas (7). Eemaldage pihustist saate-
toru (19) ja O-rõngas (23). Puhastage kõik osad
sobivas puhastuslahuses kasutades puhastus-
harja (14) (joon. S).
Eemaldage pihusti eesmine korpus; selleks
vajutage alla vabastusnupp (15) ja tõmmake
eesmine korpus oma kohalt ära (joon. T).
Eemaldage kolb (27) ja vedru (26) (joon. U).
Eemaldage pihustusotsik (10/11) keerates seda
vastupäeva; seejärel eemaldage atomisaator
(24) (joon. U).
Puhastage pihusti otsik (10/11), saatetoru (19),
lter (25), atomisaator (24), kolb (27) ja vedru
(26) kasutades puhastusharja (14) ja sobivat
puhastuslahust (joon. T).
Puhastage põhjalikult kolvi kamber (28) kasuta-
des puhastusharja (14) (joon. V)
Oluline: Veenduge, et eemaldate kolvikambrist kõik
jäägid. Isegi väike kogus jääke, mida ei eemaldatud
kasutades puhastusharja, võib aja jooksul kõvastuda
15
EESTI KEEL
ja segada kolvi liikumist; see kahjustab pihustit.
Lülitage kiirpuhastushoob (1) värvimise asen-
disse.
Puhastage põhjalikult kasutades puhastusharja
sisselaske (30) ja tagasivooluavad (29) (joon.
W).
Oluline: Puhastage põhjalikult väiksem ventilat-
siooniava (31) kasutades nõela või kirjaklambrit
(joon. X).
kuivatage kõik osad korralikult.
rvaldage puhastusvahendid selleks sobival
moel.
Pange pihusti uuesti kokku.
Pihusti kokkupanek (joon. Y ja Z)
Libistage vedru (26) eesmisele kolvile (27).
Sisestage kolb ja vedru eesmisesse korpuses-
se.
Vajutage alla vabastusnupp (15), sisestage
eesmine korpus ja kolb pihustisse seni, kuni
vabastusnupp liigub oma kohale.
Tilgutage läbi silindri ava silindrisse mõned
tilgad õli. Sisestage atomisaatori ventiil (24)
eesmisesse korpusesse. Keermestage pihus-
tusotsik (10/11) eesmisesse korpusesse ja
pingutage käega.
Kasutage tarnitud õlimääret, tilgutage mõned
tilgad õli pihusti sissevõtuavasse (30) ja taga-
sivooluavasse (29).
Pärast õlitamist pöörake kiirpuhastushoob (1) 3
korda järjest värvimisrežiimilt puhastusrežiimi-
le;.
Sisestage saatetoru (19) pihusti sissevõtuavas-
se (30).
Paigaldage kanister.
Toiteseadme puhastamine
Lülitage toiteseade välja, ühendage seade laht
vooluvõrgust ja ühendage värvipihusti mootori
küljest lahti.
Toiteseadme puhastamiseks kasutage ainult
pehmet seepi ja niisket riiet.
Hoiatus! Ärge laske ühelgi vedelikul tungida toite-
seadme sisse.
Hoiatus! Ärge kastke ühtegi toiteseadme osa vette.
Pistiku väljavahetamine (ainult Ühendkuningriik
ja Iirimaa)
Kui uue pistiku paigaldamine on vajalik, tegutsege
järgmiselt.
Visake vana pistik ohutult minema.
Ühendage pruun juhe uue pistiku faasiklemmi-
ga.
Ühendage sinine juhe neutraalklemmiga.
Ühendage roheline/kollane juhe maandusklem-
miga.
Hoiatus! Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasas-
olevaid paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 13A.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi kõrval-
dada koos olmejäätmetega.
Kui ühel päeval leiate, et teie Вlack & Deckeri toode
on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist,
ärge kõrvaldage seda koos olmeprügiga. Viige
toode vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete eraldi kogumine ja pa-
kkimine aitab meil materjale taaskasutada.
Kasutatud materjalide taaskasutamine aitab
vältida keskkonna kahjustamist ja vähendab
toorainevajadusi.
Kohalikud määrused võivad nõuda koduste elektri-
tööriistade eraldi kogumist prügilatesse või jaemüüja
juures uue toote ostmisel.
Вlack & Decker pakub võimalust Вlack & Deckeri
toodete tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige
toode tagasi volitatud hooldustöökotta, kus see meie
nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite
pöörduda Вlack & Deckeri kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist.
Samuti on Вlack & Deckeri volitatud remonditöö-
kodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksik-
asjad ning kontaktid leitavad Internetis aadressil:
www.2helpU.com
Tehnilised andmed
BDPS200 BDPS400 BDPS600
(Tüüp 1) (Tüüp 1) (Tüüp 1)
Pinge V ac 230 230 230
Võimsus w 120 150 150
Paagi mahutavus l 1,2 1,2 1,2
Kaal kg 2,1 2,2 2,2
Helirõhu tase vastavalt standardile EN 60745:
Helirõhk (L
pA
) 90 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
Helivõimsus (L
WA
) 103 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa)
õdetud vastavalt standardile EN 60745:
Vibratsiooniemissiooni väärtus (a
h
,
D
) < 11 m/s
2
, määramatus (K)
1,5 m/s
2
16
EESTI KEEL
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
BDPS200, BDPS400, BDPS600
Вlack & Decker kinnitab, et tehniliste andmetes
kirjeldatud tooted vastavad standarditele:
2006/42/EÜ, EN60745
Lisateabe saamiseks võtke ühendust Вlack & Dec-
keriga järgmisel aadressil või vaadake kasutusju-
hendi tagaküljel olevat teavet.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise dokumentatsiooni
kokkupaneku eest ja kinnitab seda Вlack & Deckeri
nimel.
Kevin Hewitt
Globaalse inseneritehnika asepresident
Вlack & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Ühendkuningriik
28.09.2011
Garantii
Вlack & Decker on oma toodete kvaliteedis kindel ja
pakub erilist garantiid. Käesolev garantii täiendab ja
ei piira kuidagi teie seaduslikke õigusi.
Garantii kehtib Euroopa Liidu liikmesriikide terri-
tooriumil ja Euroopa vabakaubanduse piirkonnas.
Kui Вlack & Deckeri tootel ilmneb materjali-, toot-
misdefekte või ei vasta need enam deklaratsioonile
24 kuu jooksul alates ostukuupäevast, garanteerib
Вlack & Decker, et asendab defektsed osad, paran-
dab või asendab mõistlikus ulatuses kulunud tooted,
et põhjustada kliendile võimalikult vähe ebameeldi-
vusi, kui tegemist pole järgmisega:
Tööriista on edasi müüdud, kasutatud profes-
sionaalselt või välja renditud.
Toodet on valesti kasutatud või hooldatud.
Toode on väliste esemete, ainete või õnnetuse
tõttu kahjustada saanud.
Remonti on üritanud läbi viia kolmandad isikud
peale volitatud hooldustöökoja või Вlack & Dec-
keri hooldusmeeskonna.
Garantiinõudeks tuleb teil esitada müüjale või voli-
tatud töökojale ostuarve. Lähima volitatud hooldus-
töökoja leidmiseks võite pöörduda Вlack & Deckeri
kohalikku esindusse, mille aadressi leiate käesole-
vast kasutusjuhendist. Samuti on Вlack & Deckeri
volitatud remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse
teeninduse üksikasjad ning kontaktid leitavad Inter-
netis aadressil: www.2helpU.com
Külastage meie veebilehte
www.blackanddecker.co.uk, et registreerida oma
uus Вlack & Deckeri toode ja püsida kursis vii-
maste uute toodete ja eripakkumistega. Lisateavet
Вlack & Deckeri rmamärgi ja tootevaliku kohta
leiate veebilehelt www.blackanddecker.co.uk
Ärge unustage oma toodet registreerida!
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
Registreerige oma toode veebis aadressil www.
blackanddecker.co.uk/productregistration või
saatke oma nimi, perekonnanimi ja tootekood oma
asukohariigi Вlack & Deckeri esindusse
/

See käsiraamat sobib ka