Black & Decker KW712KA Kasutusjuhend

Bränd
Black & Decker
Kategooria
võimsusega höövlid
Mudel
KW712KA
Tüüp
Kasutusjuhend
www.blackanddecker.eu
KW712
KW712KA
372000 - 31 EST
5
EESTI KEEL
Sihtotstarbeline kasutamine
Teie Вlack & Deckeri höövelpink on mõeldud pui-
du, puittoodete ja plastiku hööveldamiseks. See
tööriist on käsitööriist. See tööriist on mõeldud vaid
lõpptarbijale.
Ohutuseeskirjad
Üldised hoiatused elektritööriistade
kasutamisel
Hoiatus. Lugege läbi kõik ohutushoiatu-
sed ja juhised. Kõigi juhiste täpne järgimine
aitab vältida elektrilöögi, tulekahju ja/või
raske kehavigastuse ohtu.
Hoidke kõik hoiatused ja juhised tuleviku tarvis
alles.
Kõigis järgmistes hoiatustes toodud väljend „elektri-
tööriist“ viitab võrgutoitega (juhtmega) või akutoitega
(juhtmeta) elektriöriistale.
1. Tööpiirkonna ohutus
a. Veenduge, et tööala on puhas ja piisava
valgustusega. Korrast ära ja pimedad tööalad
võivad põhjustada õnnetusi.
b. Ärge kasutage elektritööriistu plahvatus-
ohtlikus keskkonnas, näiteks tuleohtlike
vedelike, gaaside või tolmu läheduses.
Elektritööriistad tekitavad sädemeid, mis võivad
süüdata tolmu või aurud.
c. Hoidke lapsed ja kõrvalised isikud elektri-
tööriistaga töötamise ajal eemal. Tähelepanu
hajumisel võite kaotada kontrolli tööriista üle.
2. Elektriohutus
a. Elektritööriista pistikud peavad vastama
vooluvõrgule. Ärge kunagi muutke pistikut
mis tahes moel. Ärge kasutage maandatud
elektritööriistade puhul adapter-pistikut.
Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad
vähendavad elektrilöögi ohtu.
b. Vältige maandatud pindade puudutamist (nt
torud, radiaatorid, pliidid ja külmkapid). Kui
olete on maandatud, suureneb elektrilöögi oht.
c. Elektritööriistad ei tohi sattuda vihma ega
niiskuse kätte. Elektritööriista sattunud vesi
suurendab elektrilöögi ohtu.
d. Ärge kahjustage toitejuhet. Ärge kunagi ka-
sutage seadme toitejuhet selle kandmiseks,
mbamiseks või pistiku eemaldamiseks
seinakontaktist. Kaitske juhet kuumuse,
õli, teravate nurkade ja liikuvate osade eest.
Kahjustatud või sassis juhtmed suurendavad
elektrilöögi ohtu.
e. Kui töötate elektritööriistaga välitingimus-
tes, kasutage õues kasutamiseks sobivat
pikendusjuhet. Välitingimustesse sobiva piken-
dusjuhtme kasutamine vähendab elektrilöögi
riski.
f. Kui elektritööriista niisketes tingimustes
kasutamine on vältimatu, kasutage lekke-
voolukaitset. Rikkevoolukaitsme kasutamine
vähendab elektrilöögi ohtu.
3. Isiklik ohutus
a.ilitage valvsus, jälgige mida teete ja
kasutage elektritööriista mõistlikult. Ärge
kasutage elektritööriista väsimuse korral või
alkoholi, narkootikumide või arstimite mõju
all olles. Kui elektritööriistaga töötamise ajal
tähelepanu kas või hetkeks hajub, võite saada
raskeid kehavigastusi.
b. Kandke isikukaitsevahendeid. Kandke
alati kaitseprille. Isikukaitsevahendid, nagu
tolmumask, libisemiskindlad jalanõud, kiiver
või kõrvakaitsevahendid, vähendavad õigetes
tingimustes kasutades isikuvigastusi.
c.ltige seadme ootamatut käivitumist.
Veenduge, et enne tööriista vooluvõrku ja/
või aku külge ühendamist on käivituslüliti
väljalülitatud asendis. Kandes tööriista sõrm
lülitil või ühendades vooluvõrku tööriista mille
lüliti on tööasendis kutsub esile õnnetusi.
d. Eemaldage enne elektritööriista sisselülita-
mist reguleerimis- ja mutrivõtmed. Tööriista
pöörleva osa külge jäetud mutrivõti või mõni
muu võti võib tekitada kehavigastusi.
e. Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlas
asendis ja säilitage tasakaal. See tagab
parema kontrolli tööriista üle ettearvamatutes
situatsioonides.
f. Kandke nõuetekohast riietust. Ärge kand-
ke lotendavaid rõivaid ega ehteid. Hoidke
juuksed, riided ja kindad eemal liikuvatest
osadest. Laiad riided, ehted või pikad juuksed
võivad jääda liikuvate osade vahele.
g. Kui seadmetega on kaasas tolmueraldus-
liidesed ja kogumisseadmed, veenduge, et
need on ühendatud ja õigesti kasutatavad.
Tolmukogumisseadme kasutamine võib vähen-
dada tolmuga seotud ohte.
4. Elektritööriista kasutamine ja hooldus
a. Ärge koormake elektritööriista üle. Kasutage
konkreetseks otstarbeks sobivat elektritöö-
riista. Elektritööriist töötab paremini ja ohutu-
malt võimsusel, mis on tööks ette nähtud.
b. Ärge kasutage elektritööriista, kui seda ei
saa lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritöö-
riist, mida ei saa juhtida lülitist, on ohtlik ja vajab
remonti.
6
EESTI KEEL
c. Enne seadme reguleerimist, tarvikute va-
hetamist või ladustamist ühendage elektri-
tööriist vooluvõrgust välja ja/või eemaldage
aku. Nende meetmete järgimine vähendab
elektritööriista tahtmatu käivitamise ohtu.
d. Hoidke pikemaks ajaks seisma jäänud
elektritööriistu lastele kättesaamatus kohas.
Ärge lubage tööriista kasutada inimestel,
kes pole saanud vastavat väljaõpet või pole
lugenud neid juhiseid. Oskamatutes kätes
võivad elektritööriistad olla väga ohtlikud.
e. Elektritööriistu tuleb hoida heas seisukor-
ras. Veenduge, et liikuvad osad sobivad
kokku ja ei kiilu kinni, et osad on terved ja
kontrollige kõiki muid tööriista tööd mõju-
tada võivaid tingimusi. Kahjustuste korral
laske tööriista enne edasist kasutamist
remontida. Paljud õnnetused on põhjustatud
halvasti hooldatud elektritööriistadest.
f. Hoidke lõiketööriistad teravad ja puhtad. Õi-
gesti hooldatud, teravate servadega lõikeriistad
kiiluvad väiksema tõenäosusega kinni ja neid on
lihtsam juhtida.
g. Kasutage elektritööriista, tarvikuid ja otsa-
kuid vastavalt juhistele, arvestades töötingi-
musi ja teostatava töö iseloomu. Kasutades
tööriista mitte sihtotstarbeliselt võib lõppeda
raskete tagajärgedega.
5. Hooldus
a. Laske tööriista regulaarselt hooldada kva-
li tseeritud remonditöökojas ja kasutage
ainult originaalvaruosi. Nii tagate tööriista
ohutuse.
Täiendavad hoiatused elektritööriistade
kasutamisel
Hoiatus. Täiendavad ohutushoiatused
övelpingi kasutamisel
Hoidke tööriista töötamise ajal isoleeritud
epidemetest tööde tegemisel, mille korral
iketööriist võib puutuda kokku varjatud
juhtmetega või oma toitekaabliga. Voolu all
oleva juhtmega kokkupuutumisel satuvad voolu
alla ka elektritööriista lahtised metallosad, an-
des kasutajale elektrilöögi.
Töödetaili kindlaks kseerimiseks ja toe-
tamiseks kasutage klambreid või muid
praktilisi meetodeid. Kui hoiate töödetaili käes
või keha vastas, on see ebastabiilne ja võib
põhjustada tööriista üle kontrolli kaotamist.
Oodake, kuni lõikur peatub, enne kui panete
öriista maha. Katmata lõikur võib lõikuda
pinna sisse, põhjustades juhtimise kadumist ja
tõsiseid kehavigastusi.
Hoidke lõikur terav. Nürid või kahjustunud
lõikurid võivad põhjustada koormuse all oleva
höövelpingi kõrvale kaldumise või seiskumise.
Kasutage alati tööriista jaoks sobivat tüüpi lõi-
kurit.
Vahetult pärast tööriista kasutamist ärge puu-
dutage töödetaili ega lõikurit. Need võivad olla
väga kuumad.
Enne hööveldamist eemaldage töödetailist kõik
naelad ja metallesemed.
Hoidke tööriista alati kahe käega ja käepideme-
test.
Kui kaabel on kahjustatud või sisselõikega,
eemaldage see kohe toitevõrgust.
Hoiatus. Kokkupuude hööveldamisel tekkiva tolmu-
ga või selle sissehingamine võib ohustada seadme
kasutajat ja võimalikke kõrvalseisjaid. Kandke tol-
mumaski, mis on mõeldud kaitseks tolmu ja aurude
eest; veenduge, et tööalale sisenevad isikud on
samuti kaitstud.
See tööriist pole mõeldud kasutamiseks isikutele
(sh lapsed), kellel on vähenenud füüsiline, sen-
soorne või vaimne võimekus, kellel puuduvad
vastavad teadmised ja kogemused, v.a juhul,
kui nende ohutuse eest vastutav isik on andnud
neile seadme ohutuks kasutamiseks juhised ja
teostab järelevalvet. Lapsi tuleb jälgida, et nad
ei mängiks seadmega.
Sihtotstarve on kirjeldatud käesolevas kasutus-
juhendis. Tarvikute või lisaseadmete kasutami-
ne muul otstarbel, kui on nimetatud käesolevas
kasutusjuhendis, võib põhjustada kehavigastusi
ja/või varalist kahju.
Kõrvaliste isikute ohutus
See seade pole mõeldud kasutamiseks isikutele
(k.a lapsed), kellel on vähenenud füüsiline, sen-
soorne või vaimne võimekus, kellel puuduvad
vastavad teadmised ja kogemused, v.a juhul,
kui nende ohutuse eest vastutav isik on andnud
neile seadme ohutuks kasutamiseks juhiseid ja
teostab järelevalvet.
Lapsi tuleb jälgia, et nad ei mängiks seadmega.
Vibratsioon
Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis
märgitud vibratsioonitaseme väärtus on mõõdetud
kooskõlas standardi 60745 näidatud standardse
katsemeetodiga ja seda võib kasutada ühe tööriista
võrdlemiseks teisega. Deklareeritud vibratsioonita-
seme väärtust võib kasutada kokkupuute esmaseks
hinnanguks.
Hoiatus. Vibratsioonitaseme väärtus võib elekt-
7
EESTI KEEL
ritööriista tegelikul kasutamisel olenevalt viisist
erineda deklareeritud väärtusest. Vibratsioonitase
võib tõusta kõrgemale näidatud tasemest.
Vibratsioonitaseme hindamisel ohutusmeetme-
te määramiseks, mis on sätestatud standardis
2002/44/EÜ isikute kaitsmiseks, kes töötavad
pidevalt elektritööriistadega, peab arvesse võtma
kasutamise tingimusi ja tööriista kasutamise viisi,
k.a arvestama töötsükli kõikide osadega, nt aeg,
millal tööriist on välja lülitatud ja tühijooksuaeg koos
käivitamisega.
Tööriistal olevad sildid
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid.
Hoiatus. Vigastusohu vähendamiseks
lugege kasutusjuhendit tähelepanelikult.
Elektriohutus
See tööriist on topeltisolatsiooniga, seetõttu
pole maandusjuhe vajalik. Veenduge alati,
et akupinge vastab andmesildile märgitud
väärtusele.
Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb lasta
see ohutuse tagamiseks tootjal või volitatud
Вlack & Deckeri hoolduskeskusel välja vaheta-
da.
Osad
Sellel tööriistal on järgmised osad või osa neist.
1. Käivituslüliti
2. Lukustusnupp
3. Laastude väljutusava
4. Hööveldamissügavuse seadistusnupp
5. Hööveldamissügavuse järgutamine
Kokkupanek
Hoiatus. Enne kokkupanekut veenduge, et tööriist
on väljalülitatud ja soklist lahti ühendatud.
Saeterade asendamine (joonis A)
Selle tööriistaga kaasasolevad lõiketerad on üm-
berpööratavad. Asenduslõiketerad on saadaval
kohalikult jaemüüjalt.
Eemaldamine
Keerake poldid (6) lahti komplekti kuuluva mut-
rivõtme abil.
Libistage tera (7) hoidikust välja.
Pöörake tera ümber nii, et kasutamata pool
asetub kohale. Kui kulunud on mõlemad pooled,
tuleb tera asendada uuega.
Paigaldamine
Lükake tera hoidikusse, kuni see puutub vastu
lõpptakistit.
Keerake poldid kinni komplekti kuuluva mutri-
võtme abil.
Hoiatus. Asendage alati mõlemad lõikurid.
Lõikesügavuse reguleerimine (joonis B)
Lõikesügavust näitab tähis (8). Seadistusvahemikku
saab lugeda jaotiselt (5).
Keerake hööveldamissügavuse reguleerimis-
nupp (4) soovitud lõikesügavusele.
Iga kord, kui tööriista ei kasutata, keerake nupp
asendisse ‘P.
KW712KA Paralleeltoe paigaldamine ja
eemaldamine (joonis C)
Paralleeltuge kasutatakse kitsaste töödetailide
optimaalseks kontrollimiseks.
Keerake lahti lukustusnupp (9).
Sisestage paralleeltugi (11) läbi avause (10).
Libistage paralleeltugi soovitud asendisse.
Keerake lukustusnupp kinni.
Paralleeltoe eemaldamiseks toimige vastupidi-
ses järjekorras.
Tolmuimeja ühendamine tööriistaga
(joonis D)
Tolmuimeja või -koguri tööriistaga ühendamiseks
tuleb kasutada adapterit. Adapteri saate osta ko-
halikult Вlack & Deckeri edasimüüjalt.
Libistage adapter (12) laastude väljutusava (3)
kohale.
Ühendage tolmuimeja voolik (13) adapteriga.
Laastude kogumiskoti kokkupanek ja
paigaldamine (joonis E)
Laastude kogumiskott on eriti otstarbekas, kui töö-
tate kinnistes ruumides.
Enne esmakordset kasutamist tuleb laastude kogu-
miskott kokku panna.
Paigaldage traatraamid (14) ühendusplaadile
(15), kasutades kruvisid (16) ja seibe (17).
Tõmmake riidest kott (18) üle raami, nagu on
näidatud. Veenduge, et elastne suu (19) on hästi
ümber ühendusplaadi serva (15).
Libistage ühendusplaat laastude väljutusava (3)
kohale.
Muud riskid.
Tööriista kasutamisel, mis pole lisatud kaasasole-
vatesse hoiatustesse, võivad kaasneda täiendavad
riskid. Need ohud võivad tekkida väärkasutamisest,
pikemaajalisest kasutamisest jne.
Vaatamata asjakohaste ohutusnõuete järgimisele ja
8
EESTI KEEL
ohutusseadmete kasutamisel ei õnnestu teatavaid
riske vältida. Need on järgmised.
Pöörleva/liikuva osa puudutamisest tekita-
tud vigastused.
Osade, terade või tarvikute vahetamisest
tekitatud vigastused.
Tööriista pikaaegsest kasutamisest teki-
tatud vigastused. Kui kasutate tööriista
pikemalt, veenduge, et teete regulaarseid
puhkepause.
Kuulmiskahjustus.
Tööriista kasutamisel tekkiva tolmu sisse-
hingamisest põhjustatud terviseohud (nt
puidutöö, eriti tamme, pöögi ja vaik-kiud-
plaadi korral).
Kasutamine
Hoiatus. Võimaldage tööriistal töötada oma tempo-
ga. Ärge koormake üle.
Reguleerige lõikesügavust.
Vajadusel paigaldage paralleeltugi ja kohandage
seda.
Sisse- ja väljalülitamine
Sisselülitamine
Hoidke lukustusnupp (2) allavajutatuna ja vaju-
tage sisse/välja lülitamise lülitit (1).
Vabastage lukustusnupp.
Väljalülitamine
Vabastage sisse/välja lülitamise lüliti.
Hööveldamine
Hoidke tööriista nii, et talla ninaosa toetub töö-
detaili pealmisele pinnale.
Lülitage tööriist sisse.
Liigutage tööriista ühtlaselt ettepoole, et teha
lõikekäik.
Lülitage tööriist välja, kui käik on lõpule viidud.
Soonhööveldamine (joonis F)
Paigaldage paralleeltugi ja kohandage seda.
(KW712KA AINULT)
Toimige nagu hööveldamisel.
Nurkade rihvimine
Talla ninaosas olev V-kujuline soon võimaldab
nurkade rihvimist 45° all.
Hoidke tööriista nurga all nii, et soon on ümber
töödetaili serva ja tehke lõikekäik.
Laastude kogumiskoti tühjendamine
Laastude kogumiskotti tuleb kasutamisel korrapä-
raselt tühjendada.
Enne jätkamist avage tolmukott ja tühjendage
see.
Nõuanded optimaalseks kasutamiseks
Liigutage tööriista alati pikki puitu.
Kui puidu pikikiud on sitke või laineline või kui
töödetaili materjal onva tüüpi puidust, regu-
leerige lõikesügavus nii, et iga käiguga võetakse
maha ainult väga õhuke laast, ja tehke soovitud
tulemuse saavutamiseks mitu käiku.
Tööriista sirgel joonel hoidmiseks suruge tööriis-
ta esiots töö alustamisel alla ja suruge tööriista
tagumine ots alla lõikekäigu lõpus.
Tarvikud
Tööriista jõudlus oleneb kasutatavast tarvikust.
Вlack & Deckeri ja Piranha tarvikute kavandamisel
on järgitud kõrgeimaid kvaliteedistandardid ning
need on loodud teie tööriista jõudlust suurendama.
Nende tarvikute kasutamisel saate oma tööriista
maksimaalselt ära kasutada.
Kohalikult jaemüüjalt saab järgmist tüüpi lõikete-
rasid.
- Volframkarbiidist otsaga ümberpööratavad
lõiketerad (osanr X35007, müüakse paarikaupa)
- Väga kiired ümberpööratavad teraslõiketerad
(osanr X24192-XJ11, müüakse paarikaupa)
Hooldamine
Teie tööriist on loodud pikaajaliseks kasutamiseks
minimaalse hoolduse juures. Et tööriist teid pikka
aega korralikult teeniks, tuleb seda hooldada ja
korrapäraselt puhastada.
Hoiatus. Lülitage tööriist enne hooldustööde alus-
tamist välja ja eraldage see vooluvõrgust.
Puhastage pehme harja või kuiva lapi abil regu-
laarselt tööriista ventilatsiooniavasid.
Mootori korpust puhastage regulaarselt niiske
lapiga. Ärge kasutage abrasiivseid ega lahusti-
põhiseid puhastusvahendeid.
Veorihma asendamine (joonis G)
Keerake kruvid (20) lahti ja eemaldage kate (21).
Eemaldage vana veorihm.
Asetage rihmaratastele uus rihm (22). Paigutage
rihm esmalt üle suure rihmaratta (23), seejärel
üle väikese rihmaratta (24), pöörates samal ajal
rihma käsitsi ühtlaselt.
Asetage kate tagasi ja keerake kruvid kinni.
Toitepistiku väljavahetamine (ainult
Ühendkuningriik ja Iirimaa)
Kui uue toite pistiku paigaldamine on vajalik, toimige
järgmiselt.
Visake vana pistik ohutult minema.
9
EESTI KEEL
Ühendage pruun juhe uue pistiku faasiklemmi-
ga.
Ühendage sinine juhe neutraalklemmiga.
Hoiatus. Maandusklemmiga ühendusi ei tehta.
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 5 A.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi kõrval-
dada koos olmejäätmetega.
Kui ühel päeval leiate, et teie Вlack & Deckeri toode
on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist,
ärge visake seda majapidamisprügi hulka. Viige
toode vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete eraldi kogumine ja pa-
kkimine aitab meil materjale taaskasutada.
Kasutatud materjalide taaskasutamine aitab
vältida keskkonna kahjustamist ja vähendab
toorainevajadusi.
Kohalikud määrused võivad nõuda koduste elektri-
tööriistade eraldi kogumist prügilatesse või viimist
jaemüüjale, kellelt ostate uue toote.
Вlack & Decker pakub võimalust Вlack & Deckeri
toodete tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige
toode tagasi volitatud hooldustöökotta, kus see meie
nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite
pöörduda Вlack & Deckeri kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist.
Samuti on Вlack & Deckeri volitatud remonditöö-
kodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksik-
asjad ning kontaktid leitavad internetis aadressil:
www.2helpU.com
Tehnilised andmed
KW712/KW712KAÜP2
Sisendpinge V
AC
230
Tarbitav võimsus W 650
Kiirus tühikäigul min
-1
17 000
Hööveldamislaius mm 82
Hööveldamissügavus mm 2
Soonhööveldamise sügavus mm 8
Kaal kg 3
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vekt
ori summa) mõõdetud vastavalt standardile
EN 60745.
Vibratsiooni emissiooniväärtus (a
h
) 2,6 m/s
2
, määramatus(K)
1,5 m/s
2
Helirõhu tase vastavalt standardile EN 60745:
Helirõhk (L
pA
) 90 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
Helivõimsus (L
WA
) 105 dB(A), määramatus (K)
3 dB(A)
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
KW712/KW712KA
Вlack & Decker kinnitab, et tehniliste andmetes
kirjeldatud tooted vastavad standarditele:
2006/42/EÜ, EN 60745-1, EN 60745-2-14
Lisateabe saamiseks võtke ühendust
Вlack & Deckeriga järgmisel aadressil või vaada-
ke kasutusjuhendi tagaküljel olevat teavet.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise dokumen-
tatsiooni kokkupaneku eest ja kinnitab seda
Вlack & Deckeri nimel.
Kevin Hewitt
Globaalse inseneritehnika asepresident
Вlack & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Ühendkuningriik
17.02.2010
Ärge unustage oma toodet registreerida!
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
Registreerige oma toode veebis aadressil
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
või saatke oma nimi, perekonnanimi ja tootekood
oma riigi Вlack & Deckeri esindusse.
16
РУССКИЙ ЯЗЫК
Кевин Хьюитт
(Kevin Hewitt)
Вице-президент отдела
мирового проектирования
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
17-02-2010
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.: +371 67556949
Fax: +371 67555140
www.blackanddecker.eu
/

See käsiraamat sobib ka