Black & Decker HVLP200 Kasutusjuhend

Bränd
Black & Decker
Kategooria
Värviprits
Mudel
HVLP200
Tüüp
Kasutusjuhend
www.blackanddecker.eu
HVLP200
372000-56 EST
2
Eesti keel (Originaaljuhend) 7
Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) 15
7
Sihtotstarbeline kasutamine
Teie Black & Deckeri värvipritsisüsteem on mõel-
dud lahuse- ja veepõhiste värvide pihustamiseks,
viimistlemiseks, kruntimiseks, peenviimistluseks,
lakkimiseks ja puidukaitsevahendite pealekand-
miseks. Elektritööriist ei ole mõeldud söövitavate
lahustite, happeliste pindamismaterjalide, teraliste
pindamismaterjalide või tahkete ainete ega tilkumis-
kindlate materjalide pihustamiseks. See tööriist on
mõeldud vaid tavakasutuseks.
Ohutuseeskirjad
Üldised hoiatused elektritööriistade kasu-
tamisel
Hoiatus. Lugege hoiatusi ja juhendeid.
Kõigi juhiste täpne järgimine aitab vältida
elektrilöögi, tulekahju ja/või raske kehavi-
gastuse ohtu.
Hoidke kõik hoiatused ja juhised tuleviku tarvis
alles. Kõigis järgmistes hoiatustes toodud väljend
„elektritööriist“ viitab võrgutoitega (juhtmega) või
akutoitega (juhtmeta) elektritööriistale.
1. öpiirkonna ohutus
a. Veenduge, et tööala on puhas ja piisava
valgustusega. Korrast ära ja pimedad töö-
alad võivad põhjustada õnnetusi.
b. Ärge kasutage elektritööriistu plahvatus-
ohtlikus keskkonnas, näiteks tuleohtlike
vedelike, gaaside või tolmu läheduses.
Elektritööriistad tekitavad sädemeid, mis
võivad süüdata tolmu või aurud.
c. Hoidke lapsed ja kõrvalised isikud elektri-
öriistaga töötamise ajal eemal. helepa-
nu hajumisel võite kaotada kontrolli tööriista
üle.
2. Elektriohutus
a. Elektritööriista pistikud peavad vastama
vooluvõrgule. Ärge kunagi muutke pistikut
mis tahes moel. Ärge kasutage maandatud
elektritööriistade puhul adapter-pistikut.
Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad
vähendavad elektrilöögi ohtu.
b. Vältige maandatud pindade puudutamist
(nt torud, radiaatorid, pliidid ja külmkapid).
Kui olete on maandatud, suureneb elektrilöögi
oht.
c. Elektritööriistad ei tohi sattuda vihma ega
niiskuse kätte. Elektritööriista sattunud vesi
suurendab elektrilöögi ohtu.
d. Ärge kahjustage toitejuhet. Ärge kunagi
kasutage seadme toitejuhet selle kand-
miseks, tõmbamiseks või pistiku eemal-
damiseks seinakontaktist. Kaitske juhet
kuumuse, õli, teravate nurkade ja liikuvate
osade eest. Kahjustatud või sassis juhtmed
suurendavad elektrilöögi ohtu.
e. Kui töötate elektritööriistaga välitingimus-
tes, kasutage õues kasutamiseks sobivat
pikendusjuhet. Välitingimustesse sobiva
pikendusjuhtme kasutamine vähendab elektri-
löögi riski.
f. Kui elektritööriista niisketes tingimustes
kasutamine on vältimatu, kasutage lekke-
voolukaitset. Rikkevoolukaitsme kasutamine
vähendab elektrilöögi ohtu.
3. Isiklik ohutus
a. Säilitage valvsus, jälgige mida teete ja
kasutage elektritööriista mõistlikult. Ärge
kasutage elektritööriista väsimuse korral
või alkoholi, narkootikumide või arstimite
mõju all olles. Kui elektritööriistaga töötami-
se ajal tähelepanu kas või hetkeks hajub, võite
saada raskeid kehavigastusi.
b. Kandke isikukaitsevahendeid. Kandke
alati kaitseprille. Isikukaitsevahendid, nagu
tolmumask, libisemiskindlad jalanõud, kiiver
või kõrvakaitsevahendid, vähendavad õigetes
tingimustes kasutades isikuvigastusi.
c. Vältige seadme ootamatut käivitumist.
Veenduge, et enne tööriista vooluvõrku ja/
või aku külge ühendamist on käivituslüliti
väljalülitatud asendis. Kandes tööriista sõrm
lülitil või ühendades vooluvõrku tööriista mille
lüliti on tööasendis kutsub esile õnnetusi.
d. Eemaldage enne elektritööriista sisse-
lülitamist reguleerimis- ja mutrivõtmed.
Tööriista pöörleva osa külge jäetud mutrivõti
või mõni muu võti võib tekitada kehavigastusi.
e. Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlas
asendis ja säilitage tasakaal. See tagab
parema kontrolli tööriista üle ettearvamatutes
situatsioonides.
f. Kandke nõuetekohast riietust. Ärge kand-
ke lotendavaid rõivaid ega ehteid. Hoidke
juuksed, riided ja kindad eemal liikuvatest
osadest. Laiad riided, ehted või pikad juuksed
võivad jääda liikuvate osade vahele.
g. Kui seadmetega on kaasas tolmueraldus-
liidesed ja kogumisseadmed, veenduge,
et need on ühendatud ja õigesti kasutata-
vad. Tolmukogumisseadme kasutamine võib
vähendada tolmuga seotud ohte.
4.
Elektritööriista kasutamine ja hooldus
a. Ärge koormake elektritööriista üle. Ka-
sutage konkreetseks otstarbeks sobivat
elektritööriista. Elektritööriist töötab paremi-
EESTI KEEL
8
ni ja ohutumalt võimsusel, mis on tööks ette
nähtud.
b. Ärge kasutage elektritööriista, kui seda ei
saa lülitist sisse ja välja lülitada. Elektri-
tööriist, mida ei saa juhtida lülitist, on ohtlik ja
vajab remonti.
c. Enne seadme reguleerimist, tarvikute
vahetamist või ladustamist ühendage
elektritööriist vooluvõrgust välja ja/või
eemaldage aku. Selline toimimine vähendab
masina ettenägematu käivitumise ohtu.
d. Hoidke elektritööriistu kasutusvälisel
ajal väljaspool laste käeulatust ning ärge
lubage elektriöriistaga töötada kõrva-
listel isikutel, kes pole elektriöriista ja
käesoleva juhendiga tutvunud. Oskama-
tutes kätes võivad elektritööriistad olla väga
ohtlikud.
e. Elektriöriistu tuleb hoida heas seisukor-
ras. Kontrollige, et liikuvad osad sobivad
kokku ja ei kiilu kinni, osad oleksid terved
ja kõiki muid tööriista tööd mõjutada
võivaid tingimusi. Kahjustuste korral laske
öriista enne edasist kasutamist remonti-
da. Paljud õnnetused on põhjustatud halvasti
hooldatud tööriista tõttu.
f. Hoidke lõiketerad teravate ja puhastena.
Õigesti hooldatud, teravate servadega lõike-
riistad kiiluvad väiksema tõenäosusega kinni
ja neid on lihtsam juhtida.
g. Kasutage elektritööriista, tarvikuid ja
otsikuid vastavalt juhistele, arvestades
ötingimusi ja teostatava töö iseloomu.
Kasutades tööriista mitte sihtotstarbeliselt
võib lõppeda raskete tagajärgedega.
5. Hooldus
a. Laske tööriista regulaarselt hooldada kva-
li tseeritud remonditöökojas ja kasutage
ainult originaalvaruosi. Nii tagate tööriista
ohutuse.
Täiendavad ohutuseeskirjad
Hoiatus.
Enne seadme kasutamist lugege kõiki seadme
ja pihustatava materjali kasutus-ja ohutusju-
hendeid.
Järgige kõiki asjakohaseid kohalikke ja riiklik-
ke regulatsioone, mis on seotud ventilatsiooni,
tuleohutuse ja seadme käitamisega.
Hoidke värviprits lastele kättesaamatus kohas.
Pikemaajalisel käitamisel on soovitatav kasu-
tada kuulmiskaitsmeid.
Vältimaks osakeste sattumist silma, kasutage
kaitseprille.
Ohtlikud aurud
Putukatõrjevahendid ja muud materjalid võivad
olla sissehingamisel mürgised ning põhjustada
iiveldust, teadvuse kaotust ja mürgistust.
a. Kui on aurude sissehingamise oht, kasu-
tage respiraatorit või maski. Lugege kõiki
pihustatava materjali ja maskiga seotud
juhiseid, et võtta vajadusel tarvitusele
kaitsemeetmed vältimaks kahjuike aurude
sissehingamist.
Värvipritside täiendavad ohutusjuhised
Hoiatus.
Veenduge, et seadme kasutaja on lugenud ja
mõistab kõiki ohutusjuhendeid ja muud teavet
selles kasutusjuhendis.
Ärge kasutage pritsis isekuumenevaid lee-
liselisi (aluselisi) või söövitavaid (happelisi)
vedelikke; need võivad söövitada metallosi või
nõrgendada voolikut ja tihendeid.
Ärge kasutage pritsis kuumi või keevaid ve-
delikke kuna need võivad nõrgestada paaki ja
voolikut.
Pärast pritsi kasutamist ärge jätke paaki
pihustusmaterjali või selle jääke.
Seadme käitamisel ärge suitsetage ning
veenduge, et läheduses poleks sädemeid ega
lahtist tuld.
Enne igat seadme kasutuskorda teostage
seadme põhjalik ülevaatus nii seest- kui ka
väljastpoolt.
Pärast igat kasutuskorda tühjendage ja puhas-
tage nii paak kui ka voolik vastavalt juhistele.
Tuleohtlike materjalide pihustamisel ärge
kasutage püstolit.
Ärge pihustage materjale millega kaasnevad
ohud on teile ebaselged.
Kasutage ainult mittesüttivaid vedelikke.
Tuleohtlike materjalide pihustamisel ärge
kasutage puhastuspüstoleid.
Isiklik ohutus
a. Kemikaalide käsitsemisel peab kasutama
iendavaid kaitsevahendeid, nt asjako-
haseid kindaid ja maski või respiraatorit.
Õigetes oludes kasutatavad kaitsevahendid
vähendavad isikuvigastusi.
b. Ärge pihustage materjale endale, teiste-
le isikule või loomadele. Hoidke käed ja
muud kehaosad eemal väljalaskeavast. Kui
pihustusmaterjal läbistab naha, pöörduge
koheselt arsti poole. Pihustatav materjal
võib läbistada naha ja sattuda teie kehasse.
c. Ärge ravige läbistamiskohta kui lõikehaa-
va. Pihusti võib teie kehasse süstida mürgi-
EESTI KEEL
9
seid aineid ja põhjustada seeläbi tõsiseid ke-
havigastusi. Sellisel juhul pöörduge koheselt
arsti poole.
d. Olge ettevaatlik kõikide ohtude suhtes,
mida kätkeb endas pihustatav materjal.
Tutvuge pihustatava materjali pakendil
olevate märgistustega või selle tootja
poolt tarnitud teabega, sh isikukaitse-
vahendid puudutavate nõuetega. Tootja
juhiseid peab järgima, et vähendada tule- ja
isikuvigastuste ohtu mida võivad põhjustada
mürkained, kantserogeenid jne.
Kõrvaliste isikute ohutus
See seade pole mõeldud kasutamiseks isikute
(k.a lapsed) poolt, kellel on vähendatud füü-
siline, sensoorne või vaimne võimekus, kellel
puuduvad vastavad teadmised ja kogemused,
v.a juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik
on andnud neile seadme ohutuks kasutami-
seks juhiseid ja teostab järelvalvet.
Lapsi tuleb jälgida, et nad ei mängiks seadme-
ga.
Muud riskid.
Tööriista kasutamisel, mis pole lisatud kaasasole-
vatesse hoiatustesse, võivad kaasneda täiendavad
riskid. Need ohud võivad tekkida väärkasutamisest,
pikemaajalisest kasutamisest jne.
Vaatamata asjakohaste ohutusnõuete järgimisele ja
ohutusseadmete kasutamisel ei õnnestu teatavaid
riske vältida. Need on järgmised.
Liikuvate osade puudutamisest tekitatud
vigastused.
Kuumenenud osade puudutamisest tekitatud
vigastused.
Osade või tarvikute vahetamisest tekitatud
vigastused.
Seadme pikaaegsest kasutamisest tekkinud
vigastused. Kui kasutate seadet pikemalt,
veenduge, et teete regulaarseid puhkepause.
Vibratsioon
Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis
märgitud vibratsioonitaseme väärtus on mõõdetud
kooskõlas standardi 60745 näidatud standardse
katsemeetodiga ja seda võib kasutada ühe tööriista
võrdlemiseks teisega. Deklareeritud vibratsioonita-
seme väärtust võib kasutada kokkupuute esmaseks
hinnanguks.
Hoiatus. Vibratsioonitaseme väärtus võib elekt-
ritööriista tegelikul kasutamisel olenevalt viisist
erineda deklareeritud väärtusest. Vibratsioonitase
võib tõusta kõrgemale näidatud tasemest.
Vibratsioonitaseme hindamisel ohutusmeetmete
määramiseks, mis on nõutud standardi 2002/44/
EÜ poolt isikute kaitsmiseks, kes töötavad pi-
devalt elektritööriistadega, peab arvesse võtma
kasutamise tingimusi ja tööriista kasutamise viisi,
k.a arvestama töötsükli kõikide osadega, nagu aeg,
millal tööriist on välja lülitatud ja tühijooksuaeg koos
käivitamisega.
Seadme tähistused
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid.
Hoiatus. Vigastuste ohu vähendamiseks
lugege kasutusjuhendit tähelepanelikult.
Hoiatus. Seade ei tohi puutuda kokku vihma
või kõrge niiskustasemega.
Hoiatus. Hoidke kõrvalseisjad eemal.
Hoiatus. Kandke tööriista käitamisel kait-
seprille.
Hoiatus. Kandke respiraatorit või maski.
Hoiatus. Kasutage ainult mittesüttivaid
vedelikke.
Elektriohutus
See tööriist on topeltisolatsiooniga, seetõttu
pole maandusjuhe vajalik. Kontrollige alati,
et akupinge vastaks andmesildile märgitud
väärtusele.
Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb lasta see
ohutuse tagamiseks tootjal või volitatud
Black & Deckeri hoolduskeskusel välja vahe-
tada.
Kui kasutate tööriista välikeskkonnas, kasuta-
ge õues töötamiseks sobivat pikendusjuhet.
Sobib Black & Deckeri pikendusjuhe, mis on
kuni 30 m pikkune ning millel puudub ener-
giakadu.
Elektriohutuse parandamiseks võib kasutada
ka ülitundlikku 30 mA rikkevoolukaitset (RCD).
Osad
Sellel seadmel on järgmised osad või osad neist.
1. Pistik ja toitekaabel
2. Pihusti päästik
3. Prits
4. Toiteseade
5. Pritsi vabastamise nupp
6. Küljelt täidetav kanister
7. Kaas
8. Pealevoolu juhthoob
EESTI KEEL
10
9. Pealevoolu märgutuli
10. Mustriotsak
11. Filtrikate
12. Segamisämber
13. Viskoossustops
Kokkupanek
Hoiatus. Enne kokkupanekut veenduge, et tööriist
on väljalülitatud ja pistikust väljas.
Küljelt täidetava kanistri paigaldamine
(joon. A)
Küljelt täidetav kanister on loodud nii, et see sobitub
oma kohale ainult ühel viisil.
Joondage küljelt täidetav kanister (6) altpoolt
saatetoruga (15) nii, et kaas (7) oleks vasakul.
Lükake küljelt täidetav kanister (6) oma kohale.
Pingutage lukustusrõngas (16) keerates seda
tugevalt päripäeva.
Märkus. Veenduge, et lukustusrõngas on pingul
ja küljelt täidetav kanister on kinnitatud turvaliselt
oma kohale.
Saatetoru paigaldamine (joon. B ja C)
Saatetoru saab joondada nii, et see on ühel joonel
värvimistöödega; see aitab vähendada kanistri
täitmissagedust.
Kui pihustate suunaga ülespoole või otse,
asetage saatetoru (joon. B) suunaga kanistri
tagumisse ossa.
Kui pihustate suunaga allapoole, asetage
saatetoru (joon. B) suunaga kanistri tagumis-
se esiossa.
See võimaldab töötamist kauem, ilma et oleks vajalik
kanistri täitmine.
Pritsi eemaldamine ja paigaldamine (joo-
nised D ja E)
Pritsi eemaldamine mootoriplokilt
Vajutage ja hoidke all pritsi vabastamise nup-
pu (5).
Pöörake pritsi (3), kuni see on mootoriploki
suhtes 90°nurga all (4).
Tõmmake prits (3) mootoriplokist (4) otse
välja.
Vabastage pritsi vabastamise nupp (5).
Pritsi kinnitamine mootoriplokile
Vajutage ja hoidke all pritsi vabastamise nup-
pu (5).
Hoidke pritsi (3) mootoriploki suhtes 90°nurga
all (4).
Suruge prits (3) otse mootoriplokki (4) sisse.
Pöörake pritsi(3) 90°, kuni see on mootoriplo-
kiga samal tasapinnal (4).
Vabastage pritsi vabastamise nupp (5).
Hoiatus. Enne pihustamistoimingute alustamist
veenduge, et prits on kindlalt kinnitatud mootori-
ploki külge.
Kanistri täitmine (joon. F)
Veenduge, et küljelt täidetav kanister (6) on
värvipritsi külge korralikult kinnitatud.
Asetage värviprits küljele maha nii, et kanister
oleks suunaga ülespoole.
Valage lahjendatud ja kurnatud pihustusma-
terjal kanistrisse.
Märkus. Kasutage seadmega kaasasolevat se-
guämbrit, et kallata pihustusmaterjal kanistrisse.
Vajadusel puhastage kanister ja pihusti, ee-
maldage sinna sattunud jääkvedelikud.
Sulgege kanistri ava kaanega. Kontrollige
kaant ja veenduge, et see on korralikult sule-
tud enne kui tõstate värvipritsi maast üles.
Kasutamine
Sisse- ja väljalülitamine
Pritsi lülitatakse sisse ja välja pihusti päästiku abil.
Pritsi sisse lülitamiseks pigistage pihusti pääs-
tikut (2).
Pritsi välja lülitamiseks pigistage pihusti pääs-
tikut (2).
Hoiatus. Ärge suunake värvipritsi ühegi oma ke-
haosa suunas.
Pihustusseadete reguleerimise ajal ärge vajutage
kunagi pritsi päästikut.
Pihustusmustri valimine (joon. G & H)
Värviprits on varustatud mustri valikut võimaldava
otsakuga (10), millel on 3 erinevat mustrivalikut.
Neid kasutatakse värvimistoimingule sobiva mustri
valimiseks.
Mustrivalikuotsak (10) võimaldab valida järgnevaid
mustreid:
Horisontaalne lame juga – liiguta juga
üles ja alla.
Ringjuga – nurkadele, servadele ja
kitsastele kohtadele.
Vertikaalne lame juga. Suuna juga küljelt
küljele.
EESTI KEEL
11
Valida on võimalik kolme erineva mustri vahel.
Mustritabel asub värvipritsi peal; erinevad mustrid
on,märgitud numbritega 1, 2 ja 3 (joonis G)
Soovitud pihustusmustri valimiseks keerake
mustrivalikuotsakut (10) ja joondage see must-
rivalikuotsakul (10) asuva rohelise märgisega
vastavalt tabelil toodud juhistele (joonis H).
Hoiatus. Ärge suunake värvipritsi ühegi oma ke-
haosa suunas.
Pihustusseadete reguleerimise ajal ärge vajutage
kunagi pritsi päästikut.
Pealevoolu juhtnupp (joonis I)
Pealevoolu juhtnupp reguleerib pihustatava vedeliku
hulka.
Vedeliku hulga suurendamiseks keerake nup-
pu (8) päripäeva
Vedeliku hulga vähendamiseks keerake nuppu
(8) vastupäeva.
Pealevoolu juhtnupu (8) keeramisel liigub
värvipritsi peale asuv vooluindikaator (9) edasi
(minimaalne pealevool) ja tagasi (maksimaal-
ne pealevool).
Märkus. Enne seadme kasutamist testige alati
eelnevalt pihustusmustrit mõnel papitükil või muul
sarnasel materjalil. Alustuseks seadke pealevoolu
juhtnupp kõrgeimale tasemele. Kui pealevool peaks
olema väiksem, reguleerige pealevoolu juhtnuppu.
Raskemate ja tihedamate materjalide värvimisel
peaks indikaator olema lähemal märgisele (+).
Õhemate materjalide värvimisel peaks indikaator
olema lähemal märgisele (-).
Märkus. Kui pealevoolu juhtnupp on alumises
asendis, liigub päästik minimaalselt või üldse mit-
te. Liigutage pealevoolu juhtnuppu (päripäeva), et
suurendada päästiku liikumisruumi.
Vedelmaterjalide ettevalmistamine (jooni-
sed J & K)
Märkus. Veenduge, et kasutatavat materjali on
võimalik puhastada kas tärpentiniga või värvila-
hustiga (õlipõhistel värvidel) või sooja vee ja seebi
lahusega (veepõhistele värvidele). Põrandate ja
muude esemete kaitsmiseks värvimisalal kasutage
mööblikaitsmeid. Enne värvipritsis kasutamist võib
olla vajalik värvi lahjendamine. Lahjendamisel järgi-
ge toote pakendil välja toodud soovitusi ja nõudeid
õige lahjendi kasutamisel.
Hoiatus. Ärge kasutage materjale, mille süttimis-
temperatuur on madalam kui 55 °C.
Märkus. Seadmega on kaasas segamisämber (12),
millega saab pihustamiseks mõeldud värvi lahjen-
dada ja mõõta (joonis J).
Märkus. Seadmega on kaasas viskoossustops (13),
millega on võimalik mõõta kulumaterjali kulu.
Enne viskoossuse mõõtmist segage värv
põhjalikult.
Asetage viskoossustops (13) värvi sisse ja
täitke tops (13) täielikult.
Hoidke viskoossustopsi (13) materjalianuma
kohal ning mõõtke aega, mis kulub materjali
väljavoolamiseks või tervikliku väljavoolu
katkemiseni viskoossustopsi põhjast (13)
(2 minutit või vähem) (joonis K). See on „voo-
lavusaeg. Vt erinevate materjalide vedeldus-
andmeid vedeldustabelist.
Kui materjal vajab vedeldamist, lisage tootja
soovitatud vedeldajat.
Selle seadmega on võimalik pihustada
lateksvärvi, samas võib olla vajalik materjali
vedeldamine üle tootja soovitatud normide.
Lahjendage lateksvärvi nii, et see voolaks läbi
viskoossustopsi (13) vähem kui 2 minutiga.
Kasutades materjali, mille voolamine läbi
viskoossustopsi (13) võtab aega kauem kui
2 minutit, peab kasutaja arvesse võtma sead-
me tüüpi ja teostatavate tööde lõppkohta.
Vedeldustabel
Pihustusmaterjal Vooluaeg
Läbipaistvad ja
poolläbipaistvad värvid ja lakid
Vedeldamine pole vajalik
Õlipõhised värvid, lakid ja
polüuretaanid
(Voolavusaeg vähem kui
2 minutit)
Veepõhised lausvärvid Võivad vajada vedeldamist
Veepõhised värvid või
lateksvärvid
(Voolavusaeg enam kui
2 minutit)
Märkus. Ei soovitata tekstuurvärvidele
Nõuanded optimaalseks kasutamiseks
Ettevalmistamine
Enne kasutamist segage ja ltreerige materjal.
Parima lõpptulemuse saavutamiseks veendu-
ge, et värvimispinnad oleksid korralikult ette-
valmistatud. See tähendab, et pinnad oleksid
puhastatud tolmust, mustusest, roostest ja
määrdest. Enne värvimist veenduge, et katsu-
ge pesudekke ja välispindu, et need on kuivad.
Kuigi HVLP-seeria pritsid reeglina ei pihusta
üle etteantud piiride, soovitame katta kõik
servad ja muud alad katteriidega, et kaitsta
põrandaid ja muid esemeid pihustusalal.
Värvi pinnale moodustuv kiht võib ummistada
pihusti. Enne segamist eemaldage see kiht.
Saasteainete, mis võivad süsteemi ummista-
da, ltreerimiseks kasutage ltriga sõela või
ltrisokki.
Enne töö alustamist veenduge, et teil oleks
läheduses kindad, paberkäterätikud, kaltsud
EESTI KEEL
12
jne, et vajadusel kõrvaldada ootamatud lek-
ked.
Õige pihustamistehnika (joonised L ja M)
Katsetage värvimist näiteks papitükil, et tutvu-
da värvimismustritega ja pealevoolu juhtimise-
ga.
Veenduge, et värvitav pind oleks puhas tol-
must, mustusest ja määrdest.
Veenduge, et värvimisala on puhas tolmust,
mis võib sattuda värvitud pinnale.
Alad mida ei plaanita värvida, tuleks eelnevalt
katta.
Pihustamiskaugus peab olema minimaalselt
25 mm ja maksimaalselt 355 mm (joonis L).
Kõige tavalisem meetod suurele pinnale
pihustamiseks on ristlõikemustri kasutamine.
Seda tehakse pihustades värvi horisontaaltrii-
pudena üle pinna, sellele järgneb horisontaalt-
riipude katmine vertikaaltriipudega.
Ühtlase värvimistulemuse saavutamiseks ei
tohi muuta käe kaugust värvitavast pinnast
(joonis L), samuti vältige randme liigutamist
(joonis M).
Hoidke värvimiskiirus sujuva ja ühtlasena, see
aitab vältida ebakorrapärasusi. Alustage värvi
pihustamist pärast seda, kui on alanud värvi
pealevool; vabastage päästik enne pealevoolu
lõppemist.
Vältige värvi liigset pihustamist ühele värvi-
misalale. Mitu õhukest värvikihti on parem kui
üks paks värvikiht, mis võib laiali valguda või
tilkuda. Pidage meeles, et pealevoolu juht-
hoob reguleerib pihustatava vedeliku hulka.
Vedeliku hulga suurendamiseks keerake hoo-
ba päripäeva. Vedeliku hulga vähendamiseks
keerake hooba vastupäeva. Kui värv valgub
laiali või tilgub, kasutage värvitud pinna üht-
lustamiseks kuiva pintslit.
Kui seadet ei kasutata, lülitage toiteseade väl-
ja ja asetage pihusti toiteseadmesse sisseehi-
tatud hoidikusse.
Hooldus ja puhastamine
Black & Deckeri juhtmega tööriist on loodud pika-
ajaliseks kasutamiseks minimaalse hooldusega.
Et tööriist teid pikka aega korralikult teeniks, tuleb
seadet hooldada ja regulaarselt puhastada.
Hoiatus. Veenduge, et kasutate kohaseid isikukait-
sevahendeid.
Hoiatus. Enne juhtmega tööriista hooldamist või
puhastamist lülitage seade välja ja eemaldage
vooluvõrgust.
Hoiatus. Ärge kasutage materjale, mille süttimis-
temperatuur on madalam kui 55 °C. Süttimistem-
peratuur on temperatuur, millel kasutatav vedelik
tooda süttimiseks vajaliku kriitilise hulga aure (vt
värvi tarnija kasutusjuhendeid).
Hoiatus. Veenduge, et tööala on hästi ventileeritud
ja vaba ohtlikest aurudest.
Hoiatus. Kui pihustate läbi värvipritsi puhastusva-
hendit, tehke seda õues.
Hoiatus. Toiteseade ei tohi sattuda vette.
Värvipritsi läbipesu (joonis N)
Eemaldage prits toiteallikast.
Avage külgkanistri kaas ja kallake allesolev
vedelik tagasi originaalanumasse (joonis N).
Kallake kanistrisse väike kogus asjakohast
puhastusvahendit.
Veepõhistele materjalidele sobib soe
seebivesi.
Tootjate soovitatud puhastusvahendid
õlipõhistele materjalidele.
Kinnitage kaas korralikult ning raputage pritsi
tugevalt.
Avage uuesti kaas ja kõrvaldage puhastusva-
hend.
Täitke kanister uuesti puhastusvahendiga.
Kinnitage kaas korralikult.
Kinnitage prits jälle mootoriplokile, ühendage
kaabel ja lülitage toiteseade sisse.
Pihustage puhastusvedelikku 2–3 sekundi
vältel mõnele jääkmaterjalile.
Värvipritsi puhastamine (joonised OS)
Eemaldage prits toiteallikast.
Eemaldage külgkanister (6) ja keerake lahti
külgmine kaas (7). Eemaldage pritsist kontroll-
ventiil (18), saatetoru (15) ja rõngastihend (17).
Puhastage osad sobiva puhastusvahendiga
(joonis O).
Keerake lahti ülemine krae (19), eemaldage
pihustusotsak (10) ja ots (20). Puhastage osad
sobiva puhastusvahendiga (joonis P).
Kui olete kasutanud veepõhiseid materja-
le, puhastage prits, lastes veel voolata läbi
saatetoru sisselaskeava. Kui olete kasutanud
õlipõhiseid materjale, puhastage saatetoru
sisselaskeava, kasutades sobivat puhastus-
vahendit. Korrake protseduuri, kuni prots on
täiesti puhas. Hoolitsege eriti tähelepanelikult
pihusti nõela (21) eest.
Kuivatage kõik osad korralikult.
Kõrvaldage puhastusvahendid selleks sobival
moel.
Tilgutage tilk majapidamisõli kontrollventiili
(18) metallkuulikesele (joonis Q).
Oluline! Kontrollventiilis (18) asuva kuulikese määri-
mine pärast puhastamist ei lase sellel kinni kleepud
EESTI KEEL
13
– see võib muidu põhjustada klapi ummistumist ja
vähendada materjali läbivoolu.
Märkus. Tagasi kokku pannes pange kontrollventiili
metallkuulipoolne ots (18) pritsi sisse.
Pange prits (joonis S) uuesti kokku.
Märkus. Pihusti ots (20) käib ainult ühes suunas.
Pihusti otsaku sälk (22) peab olema kohakuti pritsi
keermete süvenditega (joonis R).
Toiteseadme puhastamine
Eemaldage prits toiteallikast.
Toiteseadme puhastamiseks kasutage ainult
pehmet seepi ja niisket riiet.
Hoiatus. Ärge laske ühelgi vedelikul tungida toite-
seadme sisse.
Hoiatus. Ärge kastke ühtegi toiteseadme osa vette.
Filtri puhastamine
Toiteseadmes on pestav/taaskasutatav filter
(joonis T). Kontrollige ltrit enne igat seadme ka-
sutuskorda. Kui lter on määrdunud, peske seda
sooja veega ja laske sellel enne taaspaigaldamist/
asendamist õhu käes kuivada.
Filtri kontrollimiseks eemaldage ltrikate (11),
keerates ltrikatte ülemisest osast välja 2
kruvi ja tõmmates seejärel katte toiteseadmelt
maha.
Eemaldage lter (23) ja kontrollige seda.
Paigutage lter ja ltrikate tagasi.
Hoiatus. Kui ltrit pole paigaldatud, ärge käitage
toiteseadet. Jäätmed võivad sattuda seadmesse ja
tekitada rikkeid toiteseadme töös.
Pistiku väljavahetamine (ainult Ühendkuningriik
ja Iirimaa)
Kui uue pistiku paigaldamine on vajalik, toimige
järgmiselt.
Visake vana pistik ohutult minema.
Ühendage pruun juhe uue pistiku faasiklem-
miga.
Ühendage sinine juhe neutraalklemmiga.
Ühendage roheline/kollane juhe maandusk-
lemmiga.
Hoiatus. Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasas-
olevaid paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 13 A.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi kõr val-
dada koos olmejäätmetega.
Kui ühel päeval leiate, et teie Black & Deckeri toode
on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist,
ärge kõrvaldage seda koos olmeprügiga. Viige
toode vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete eraldi kogumine ja pak-
kimine aitab meil materjale taaskasutada.
Kasutatud materjalide taaskasutamine aitab
vältida keskkonna kahjustamist ja vähendab
toorainevajadusi.
Kohalikud määrused võivad nõuda koduste elektri-
tööriistade eraldi kogumist prügilatesse või jaemüüja
juures uue toote ostmisel.
Black & Decker pakub võimalust Black & Deckeri
toodete tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige
toode tagasi volitatud hooldustöökotta, kus see meie
nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite
örduda Black & Deckeri kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist.
Samuti on Black & Deckeri volitatud remonditöö-
kodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksik-
asjad ning kontaktid leitavad Internetis aadressil:
www.2helpU.com.
Tehnilised andmed
HVLP200 (Tüüp 1)
Pinge V
AC
230
Võimsus W 400
Paagi mahutavus l 1,2
Kaal kg 1,49
Helirõhu tase vastavalt standardile EN 60745:
Helirõhk (L
pA
) 78 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A),
Helivõimsus (L
WA
) 91 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori
summa) mõõdetud vastavalt standardile EN 60745:
Vibratsiooniemissiooni väärtus (a
h, D
) < 2,5 m/s
2
,
määramatus (K) 1,5 m/s
2
EESTI KEEL
14
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
HVLP200
Black & Decker kinnitab, et tehniliste andmetes
kirjeldatud tooted vastavad standarditele: 2006/42/
EÜ, EN60745.
Lisateabe saamiseks võtke ühendust Black & Dec-
keriga järgmisel aadressil või vaadake kasutusju-
hendi tagaküljel olevat teavet.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise dokumentatsiooni
kokkupaneku eest ja kinnitab seda Black & Deckeri
nimel.
Kevin Hewitt
Globaalse inseneritehnika
asepresident
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Ühendkuningriik
28-09-2011
EESTI KEEL
26
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.: +371 67556949
Fax: +371 67555140
www.blackanddecker.eu
/