Stanley FMC660 Kasutusjuhend

Kategooria
Elektrilised tööriistad
Tüüp
Kasutusjuhend
2
Eesti keel (tõlgitud kasutusjuhend) 5
Русский язык (Оригинальные инструкции) 12
5
EESTI KEEL
Kasutusotstarve
Teie Stanley Fat Max saag on loodud puidu ja puittoodete
saagimiseks. Tööriist on ette nähtud nii professionaalseks kui
ka koduseks kasutamiseks.
Ohutuseeskirjad
Üldised hoiatused tööriistade kasutamisel
Hoiatus! Lugege läbi kõik hoiatused ja juhised. Kõigi
hoiatuste ja juhiste täpne järgimine aitab vältida elek-
trilöögi, tulekahju ja/või raske kehavigastuse ohtu.
Hoidke kõik hoiatused ja juhised tuleviku tarvis alles.
Hoiatustes kasutatud termin „elektritööriist” viitab võrgutoitel
töötavatele (juhtmega) ja akutoitel töötavatele (juhtmeta)
elektritööriistadele.
1. Töökoha ohutus
a. Hoidke töökoht puhas ja hästi valgustatud. Korrast ära
ja pimedad tööalad soodustavad õnnetuste juhtumist.
b. Ärge kasutage elektritööriistu plahvatusohtlikus
keskkonnas, näiteks tuleohtlike vedelike, gaaside või
tolmu läheduses. Elektritööriistad tekitavad sädemeid,
mis võivad süüdata tolmu või aurud.
c. Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad elektritööriista kasu-
tamise ajal ohutus kauguses. Tähelepanu hajumisel
võite kaotada kontrolli tööriista üle.
2. Elektriohutus
a. Elektritööriista pistik peab vastama vooluvõrgule.
Ärge kunagi mingil moel muutke pistikut. Ärge
kasutage maandusega elektritööriistade puhul ada-
pterpistikut. Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad
vähendavad elektrilöögiohtu.
b. Vältige kehalist kontakti selliste maandatud pindadega
nagu torud, radiaatorid, pliidid ja külmkapid. Elektrilöö-
gi oht tõuseb, kui teie keha on maaga ühenduses.
c. Vältige elektritööriistade sattumist vihma kätte või
märgadesse tingimustesse. Elektritööriista sattunud
vesi suurendab elektrilöögi ohtu.
d.
Kasutage toitekaablit õigesti. Ärge kunagi kasutage
seadme toitekaablit selle kandmiseks, tõmbamiseks või
pistiku eemaldamiseks seinakontaktist. Kaitske kaablit
kuumuse, õli, teravate servade ja liikuvate osade eest.
Kahjustatud või sassis kaablid suurendavad elektrilöögiohtu.
e. Kui kasutate tööriista välitingimustes, tarvitage
kindlasti välitingimustesse sobivat pikenduskaablit.
Välitingimustesse sobiva pikenduskaabli kasutamine
vähendab elektrilöögiriski.
f. Kui elektritööriista niisketes tingimustes kasutamine
on vältimatu, kasutage rikkevoolukaitset (RCD). Rikke-
voolukaitsme kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.
3. Isiklik ohutus
a. Säilitage valvsus, jälgige, mida te teete, ning
kasutage elektritööriista mõistlikult. Ärge kasutage
elektritööriista väsinuna ega alkoholi, narkootiku-
mide või arstimite mõju all olles. Kui elektritööriistaga
töötamise ajal tähelepanu kas või hetkeks hajub, võite
saada raskeid kehavigastusi.
b. Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke alati näge-
miskaitset. Isikukaitsevahendid nagu tolmumask, mitteli-
bisevad jalanõud, kiiver ja kuulmiskaitse vähendavad
õigetes tingimustes kasutades kehavigastusi.
c. Vältige tahtmatut käivitamist. Veenduge enne tööriista
vooluvõrku ja/või aku külge ühendamist, kättevõtmist
ja kandmist, et toitelüliti on väljalülitatud asendis.
Kandes tööriista, sõrm lülitil, või ühendades toiteallikaga
tööriista, mille lüliti on tööasendis, võib juhtuda õnnetus.
d. Enne elektritööriista sisselülitamist eemaldage
kõik reguleerimisvõtmed ja mutrivõtmed. Tööriista
pöörleva osa külge jäetud mutri- või mõni muu võti võib
tekitada kehavigastusi.
e. Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlalt ja hoidke
tasakaalu. See tagab parema kontrolli tööriista üle
ettearvamatutes situatsioonides.
f.
Kandke nõuetekohast riietust. Ärge kandke lotendavaid
rõivaid ega ehteid. Hoidke juuksed, riided ja kindad
eemal liikuvatest osadest. Lotendavad rõivad, ehted ja
pikad juuksed võivad jääda liikuvate osade külge kinni.
g. Kui seadmetega on kaasas tolmueraldusliidesed
ja kogumisseadmed, siis veenduge, et need on ühen-
datud ja õigesti kasutatavad. Tolmukogumisseadme
kasutamine võib vähendada tolmuga seotud ohte.
4. Elektritööriista kasutamine ja hooldamine
a.
Ärge koormake elektritööriista üle. Kasutage konkreet-
seks otstarbeks sobivat elektritööriista. Elektritööriist
töötab paremini ja ohutumalt võimsusel, mis on tööks ette
nähtud.
b. Ärge kasutage elektritööriista, kui seda ei saa lülitist
sisse ja välja lülitada. Elektritööriist, mida ei saa lülitist
juhtida, on ohtlik ja vajab remonti.
c. Enne reguleerimist, tarvikute vahetamist ja tööriista
hoiule panemist eemaldage tööriist vooluvõrgust ja/
või eemaldage aku. Nende kaitsemeetmete rakendami-
ne vähendab elektritööriista soovimatu käivitamise ohtu.
d. Pikemaks seisma jäetud elektritööriistu hoidke
lastele kättesaamatus kohas. Mitte lubada tööriista
kasutada inimestel kes pole saanud vastavat välja-
õpet või pole lugenud kasutusjuhendit. Oskamatutes
kätes on elektritööriistad ohtlikud.
e. Hooldage elektritööriistu. Veenduge, et liikuvad osad
on õiges asendis ega ole kinni kiilunud, detailid on
terved ja puuduvad muud tingimused, mis võivad
mõjutada tööriista tööd. Kahjustuste korral laske
tööriista enne edasist kasutamist remontida. Tööriis-
tade halb hooldamine põhjustab palju õnnetusi.
f. Hoidke lõiketarvikud terava ja puhtana. Õigesti
hooldatud ja teravate servadega lõikeriistad kiiluvad väik-
sema tõenäosusega kinni ning neid on lihtsam juhtida.
6
EESTI KEEL
g. Kasutage elektritööriista, tarvikuid, otsakuid jms
vastavalt käesolevas juhendis toodule, võttes
arvesse nii tööpiirkonda kui ka tehtava töö iseloomu.
Tööriista kasutamine mittesihtotstarbeliselt võib põhjus-
tada ohtliku olukorra.
5. Elektritööriistade kasutamine ja hooldamine
a. Kasutage laadimiseks ainult tootja määratud laadijat.
Ühele akule sobiv laadija võib teise aku laadimisel
põhjustada tuleohtu.
b. Kasutage tööriistu ainult kindlaks määratud aku-
dega. Teist tüüpi akude kasutamine võib põhjustada
vigastus- ja tuleohtu.
c. Kui aku ei ole kasutusel, hoidke seda eemal me-
tallesemetest, näiteks kirjaklambritest, müntidest,
võtmetest, naeltest, kruvidest ja muudest väikestest
metallesemetest, mis võivad klemmid lühistada.
Aku klemmide lühistamine võib põhjustada põletusi ja
tulekahju.
d. Valedes tingimustes võib akust eralduda vedelikku.
Vältige sellega kokkupuutumist. Juhusliku kokku-
puute korral loputage see veega maha. Kui vedelik
satub silma, pöörduge lisaks arsti poole. Akust
eraldunud vedelik võib põhjustada ärritust ja põletusi.
6. Teenindus
a. Laske tööriista regulaarselt hooldada kvali tseeritud
remonditöökojas ja kasutage ainult originaalvaruosi.
See tagab tööriista ohutuse säilimise.
Lisahoiatused elektritööriistade kasutamise kohta
Hoiatus! Ohutusjuhised kõigi saagide jaoks
Varnost drugih ljudi
a. OHT! Hoidke käsi lõikepiirkonnast ja lehte-
dest eemal. Hoidke teist kätt abikäepidemel
või mootori korpusel. Kui hoiate saagi
mõlema käeva, siis ei saa neisse lehega sisse
lõigata.
b. Ärge sirutage kätt töödetaili alla. Kaitsevõre ei suuda
teid töödetaili all oleva lehe eest kaitsta.
c. Reguleerige lõikesügavus töödetaili paksusele
vastavaks. Töödetaili all peaks olema nähtav vähem kui
kettahammaste terve hammas.
d. Ärge kunagi hoidke lõigatavat detaili oma käes
või jalgadega risti. Kinnitage töödetail stabiilse
platvormi külge. Oluline on toestada detaili korralikult,
et minimeerida kokkupuudet kehaga, lehe kinnikiilumist
või kontrolli kaotamist.
e. Kui te teete tööd, mille käigus võib lõiketarvik puutu-
da kokku varjatud juhtmetega, hoidke elektritööriista
ainult isoleeritud hoidepindadest. Kokkupuude pinge
all oleva juhtmega seab ka elektritööriista metallosad
pinge alla ja võib anda operaatorile elektrilöögi.
f. Rebenemise korral kasutage alati pikisaagimiskaitset
või sirget äärejuhikut. See parandab lõiketäpsust ja
vähendab lehe kinnikiilumise võimalust.
g. Kasutage alati õige suurusega lehti ja õige kujuga
(teemant versus ümar) ketassae võlli auke. Lehed,
mis ei vasta sae paigaldusriistvaraga, töötavad ekstsent-
riliselt, mistõttu kaob kontroll.
h. Ärge kunagi kasutage kahjustunud või vale lehe
seibi või polti. Lehe seibid ja polt loodi spetsiaalselt teie
sae jaoks, optimaalseks soorituseks ja ohutuks tööks.
Täiendavad ohutusjuhised kõigi saagide
jaoks
Tagasilöögi põhjused ja seotud hoiatused
Tagasilöök on ootamatu reaktsioon sulgumisele,
kinnikiilumisele või mitte kohakuti asetsevale saelehele,
mis põhjustab kontrolli alt väljunud sae tõusmist ja tööde-
tailist välja operaatori suunas liikumist;
Kui leht sulgub või kiilub tihedalt sulguva sälgu juures,
siis leht seiskub ja mootori reaktsioon juhib seadme
kiiresti käitaja juurde tagasi;
Kui leht läheb keerdu või pole lõikega enam kohakuti,
võivad lehe tagumise ääre juures olevad hambad kae-
vata puidu pealispinda, mistõttu leht hakkab lõikest välja
kaevama ja hüppab käitaja juurde tagasi.
Tagasilöök on sae valesti kasutamise ja /või ebaõige kasutus-
protseduuri kasutamise tulemus ja seda saab vältida, võttes
kasutusele õiged alltoodud meetmed.
a. Säilitage sael tulev haare mõlema käega ja asetage
oma käed nii, et suudaksite vältida tagasilöögijõude.
Positsioneerige oma keha lehe kummalegi poolele,
kuid mitte lehega ühes tasapinnas. Tagasilöök võib
põhjustada seda, et saag hüppab tagasi, kuid tagasilöö-
gijõude saab kontrollida käitaja, kui vajalikud ettevaatu-
sabinõud on võetud kasutusele.
b. Kui leht on kinni kiilunud või kui lõige on mis tahes
põhjusel häiritud, vabastage kohe päästiklüliti ja
hoidke saage liikumatult materjalis, kuni leht on täie-
likult seisma jäänud. Ärge kunagi püüdke eemaldada
saage detailist või tõmmata saage tagasi, kui leht
liigub edasi või kui võib ilmneda tagasilööki. Uurige
ja tehke parandusi, et elimineerida lehe kinnikiilumise
põhjus.
c. Kui käivitada saag töödetailis uuesti, seadke saeleht
lõigatud sälgu keskele ja kontrollige, et saehambad
ei ole materjaliga haakunud. Kui saeleht on kinni
kiilunud, siis võib see tagasi liikuda või anda tagasilöögi
töödetailist, kui saag uuesti käivitada.
d. Toestage suuri paneele, et vähendada lehe sulgumi-
se ja tagasilöögi riski. Suured paneelid kipuvad oma
raskuse all kokku vajuma. Toed tuleb asetada paneeli
mõlema külje alla, lõikejoone lähedale ja paneeli ääre
lähedusse.
7
EESTI KEEL
e. Ärge kasutage nürisid või kahjustunud lehti. Terita-
mata või valesti seatud lehed teevad kitsa sälgu, mistõttu
tekib üleliigne hõõrumine, leht kiilub kinni ja annab
tagasilöögi.
f. Lehe sügavus ja kaldelõike reguleerimise lukus-
tushoovad peavad olema pingutatud ja kinni enne
lõike tegemist. Kui lõikamise ajal peaks lehe regulaator
nihkuma, võib selle tagajärjel leht kinni kiiluda ja anda
tagasilöögi.
g. Olemasolevate seinte või muude piiratud nähtavu-
sega kohtade saagimisel tuleb olla eriti ettevaatlik.
Väljaulatub leht võib lõigata objekte, mis põhjustavad
tagasilööke.
Alumise kaitsevõre funktsioon
a. Kontrollige, et alumine kaitsevõre on korralikult
suletud enne kasutamist. Ärge kasutage saagi, kui
alumine kaitsevõre ei liigu vabalt ja ei sulgu viivi-
tamata. Ärge sulgege klambriga või siduge alumist
kaitsevõret avatud asendisse. Kui saag kukub koge-
mata maha, võib alumine kaitsevõre painduda. Tõstke
alumine kaitsevõre koos sissetõmmatava käepidemega
üles ja veenduge, et see liigub vabalt ja ei puutu lehest
või muud osa mis tahes nurga all või lõikesügavusega.
b. Kontrollige alumise kaitsevõre vedru tööd. Kui kait-
sevõre ja vedru ei tööta korralikult, tuleb neid enne
kasutamist hooldada lasta. Alumine kaitsevõre võib
töötada loiult kahjustunud osade, kleepuvate deposiitide
või jääkide kogunemise tõttu.
c. Alumise kaitsevõre võib käsitsi tagasi tõmmata vaid
erilõigete jaoks, nagu „vertikaalettenihete“ ja „kombi-
neeritud lõiked“. Tõstke alumine kaitsevõre, tõmmates
käepideme tagasi, ja niipea kui tera siseneb materjali,
tuleb alumine kaitsevõre vabastada. Muudeks saagimis-
töödeks peab alumine kaitsevõre automaatselt töötama.
d. Jälgige alati, et alumine kaitsevõre katab lehest enne
sae asetamist pingile või põrandale. Kaitsmata, vabalt
liikuv leht põhjustab sae tagurpidi liikumist, lõigates kõike
ettejuhtuvat. Olge selle aja suhtes tähelepanelik, mida
on vaja tera seisma jäämiseks pärast lüliti vabastamist.
Muud ohud
Täiendavad jääkriskid võivad tekkida, kui kasutate tööriista,
mida pole hoiatustes märgitud. Need ohud võivad tekkida
valesti kasutamise, pikemaajalise kasutamise jne tõttu.
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja turvaseadeldiste
kasutamisel ei saa teatud ohte vältida. Need on järgmised:
Vigastuste tekkimine pöörlevate/liikuvate osade puuduta-
misel.
Vigastuste tekkimine osade, terade või tarvikute vaheta-
misel.
Vigastuste tekkimine seadme pikemaajalisel kasutami-
sel. Tööriista pikemaajalisel kasutamisel tehke regulaar-
selt puhkepause.
Kuulmiskahjustused.
Tervisekahjustused, mille põhjuseks on tööriista
kasutamise käigus sisse hingatud tolm (näiteks puiduga
töötamisel, eriti tamme, pöögi ja MDF-plaatide puhul).
Saelehed
Ärge kasutage soovitatust suurema ega väiksema läbimõõ-
duga saelehed. Sobiva saelehe kohta vaadake tehnilisi
andmeid. Kasutage ainult selles kasutusjuhendis kindlaks
määratud saelehti, mis vastavad standardile EN 847-1.
Hoiatus! Ärge kasutage abrasiivseid lehti.
Kõrvalseisjate ohutus
Seade ei sobi kasutamiseks füüsilise või vaimse
puudega ega ka kogenematule või väheste teadmistega
inimesele (s.h lapsed), kes ei tööta ohutuse eest vastuta-
va isiku järelevalve all või keda vastav isik pole seadme
kasutamise asjus instrueerinud.
Laste üle tuleb pidada järelevalvet, et nad ei mängiks
seadmega.
Vibratsioon
Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis sisalduvad
deklareeritud vibratsioonitasemed on mõõdetud vastavalt
standardis EN 60745 kirjeldatud standardsele katsemeetodile
ning neid võib kasutada tööriistade võrdlemiseks. Dekla-
reeritud vibratsioonitaset võib samuti kasutada kokkupuute
esmaseks hindamiseks.
Hoiatus! Elektritööriista tegelikul kasutamisel võib vibratsioon
erineda deklareeritud väärtusest, sõltuvalt tööriista kasutami-
se viisidest. Vibratsioonitase võib ületada eespool toodut.
Vibratsiooniga kokkupuute hindamisel selleks, et määrata
kindlaks direktiiviga 2002/44/EÜ nõutud meetmed töökohal
elektritööriistu kasutavate isikute kaitsmiseks, tuleb võtta
arvesse tegelikke kasutustingimusi ja tööriista kasutamise
viisi, sealhulgas töötsükli kõiki osi, näiteks lisaks reaalse
kasutamise ajale ka neid aegu, mil tööriist on välja lülitatud
või töötab tühijooksul.
Tööriistal olevad sildid
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:
Hoiatus! Vigastusohu vähendamiseks peab kasuta-
ja tähelepanelikult lugema kasutusjuhendit.
Lisaohutusjuhised akude ja laadijate kohta
Akud
Ärge kunagi proovige neid avada.
Vältige aku kokkupuudet veega.
Ärge hoidke akut kohas, mille temperatuur võib kerkida
üle 40 °C.
Laadimisel peab ümbritseva keskkonna temperatuur
olema vahemikus 10 °C kuni 40 °C.
Laadimiseks kasutage ainult seadme/tööriistaga tarnitud
laadurit.
8
EESTI KEEL
Akude kõrvaldamisel järgige jaotise „Keskkonnakaitse“
juhiseid.
Ärge üritage laadida mittelaaditavaid patareisid.
Laadijad
Kasutage oma Stanley Fat Maxi laadijat ainult selle
seadme/tööriista aku laadimiseks, millega koos laadija
tarniti. Teised akud võivad plahvatada ning põhjustada
kehavigastusi ja kahjusid.
Ärge üritage laadida mittelaaditavaid patareisid.
Vahetage vigased juhtmed viivitamata välja.
Vältige laadija kokkupuudet veega.
Ärge avage laadijat.
Ärge viige laadijasse mingeid esemeid.
Laadur on mõeldud kasutamiseks ruumis.
Enne kasutamist lugege kasutusjuhendit.
Elektriohutus
Laadur on topeltosilatsiooniga ega vaja seega
lisamaandust. Kontrollige alati, et voolupinget
vastab andmesildile märgitud väärtusele. Ärge
kunagi proovige vahetada laadijat välja tavalise
toitepistiku vastu.
Kui toitekaabel on kahjustunud, tuleb lasta see ohutuse
tagamiseks tootjal või Stanley Fat Maxi volitatud hool-
duskeskusel välja vahetada.
Osad
Sellel tööriistal on järgmised osad või mõned neist.
1. Käivituslüliti
2. Vabastusnupp
3. Põhikäepide
4. Sekundaarne käepide
5. Võlliluku nupp
6. Tald
7. Saeleht
8. Saelehe kaitsevõre
9. Saetolmu väljapääs
10. Aku
11. Laadija
Kokkupanemine
Hoiatus! Enne tööriista kokkupanemist võtke aku seadmest
välja ning veenduge, et saetera on peatunud. Kasutatud
saeterad võivad olla kuumad.
Saelehe eemaldamine ja paigaldamine (joonis B)
Eemaldamine
Hoidke võlliluku nuppu (5) all ja keerake lehte, kuni
võllilukk haakub.
Vabastage ja eemaldage lehe kinnituskruvi (15), keerates
seda päripäeva kaasa antud kuuskantsisevõtmega (16).
Eemaldage välimine seib (14).
Eemaldage saeleht (7).
Paigaldamine
Asetage saeleht sisemisse äärikusse (13), veendudes,
et lehel olev nool on tööriista noolega samasuunaline.
Asetage välimine seib (14) võllile nii, et kõrgem osa
oleks suunatud lehest eemale.
Sisestage lehe kinnituskruvi (15) auku.
Hoidke võlliluku nuppu (5) all.
Kinnitage tugevalt lehe kinnituskruvi, keerates seda
vastupäeva kaasa antud kuuskantsisevõtme (16) abil.
Aku paigaldamine ja eemaldamine (joonis C)
Aku (10) paigaldamiseks asetage see kohakuti tööriistal
oleva pesaga. Viige aku pessa ja lükake seda nii kaua,
kuni see kseerub oma kohal.
Aku eemaldamiseks vajutage vabastamisnuppe (17),
tõmmates akut samal ajal pesast välja.
Kasutamine
Hoiatus! Laske tööriistal töötada oma kiirusega. Ärge koor-
make seda üle. Seda tööriista saavad kasutada parema- ja
vasakukäelised.
Aku laadimine (joonis A)
Akut tuleb laadida enne esmakordset kasutamist ja alati, kui
see ei anna piisavalt toidet tööde jaoks, mida enne oli lihtne
teha. Aku võib laadimisel soojeneda; see on normaalne ega
viita tõrkele.
Hoiatus! Ärge laadige akut, kui ümbritsev temperatuur on
alla 10 °C või üle 40 °C. Soovitatav laadimistemperatuur on
umbes 24 °C.
Märkus: Laadija ei lae akut, kui aku temperatuur on
madalam kui 10 °C või kõrgem kui 40 °C. Aku võib jätta
laadijasse, mis alustab automaatselt laadumist, kui aku
on piisavalt soojenenud või jahtunud.
Aku laadimiseks (10) sisestage aku laadurisse (11). Akut
saab laadijasse paigaldada ainult ühes asendis. Ärge
kasutage jõudu. Veenduge, et aku on korralikult laadijas.
Ühendage laadur vooluvõrguga.
Laadimisindikaator (12) hakkab vilkuma.
Kui laadimisindikaator (12) hakkab põlema pidevalt, siis on
laadimine lõppenud. Laadija ja aku saab määramata ajaga
ühendatuks jätta. Leedlamp lülitub sisse, kui laadur aeg-ajalt
akut täiendavalt laeb.
Laadige tühjaks saanud aku 1 nädala jooksul. Aku laadima-
ta hoidmisel lüheneb selle kasutusaeg märkimisväärselt.
Aku jätmine laadijasse
Kui LED-diood põleb pidevalt, võib aku jätta laadijasse. Laadi-
ja hoiab akut kasutamisvalmis ja täielikult laetuna.
9
EESTI KEEL
Laadija diagnostikafunktsioon
Kui laadija tuvastab nõrga või kahjustunud aku, hakkab
laadimisindikaator (12) vilkuma kiiresti punaselt. Toimige
järgmiselt:
Sisestage aku uuesti laadurisse (10).
Kui punane märgutuli jätkab kiirelt vilkumist, kontrollige
teise aku abil, kas laadur toimib nõuetekohaselt.
Kui vahetatud aku laadimine on korras, siis on teine aku
vigane ning tuleb viia hooldekeskusse ümbertöötlemi-
seks.
Kui näit on sama ka teise akuga, viige laadur kontrollimi-
seks volitatud hoolduskeskusse.
Märkus: Aku vea tuvastamiseks võib kuluda kuni 30
minutit. Kui aku on liiga kuum või külm, siis vilgub
LED-diood punaselt vaheldumisi kiiresti ja aeglaselt,
kummalgi kiirusel toimub üks vilkumine.
Saagimisnurga reguleerimine (joonis D)
Kasutage täisnurka kontrollimaks, et saelehe ja talla vaheline
nurk on 90°. Kui see nurk pole 90°, tuleb järgmisel reguleerida:
Vabastage lukustusnupp (20), et avada sae tald.
Vabastage reguleerimiskruvi (18) lukustusmutter (19).
Kruvige reguleerimiskruvi sisse või välja, et saavuta-
da 90° nurk.
Pingutage uuesti lukustusmutter.
Pingutage lukustusnuppu, et lukustada sae tald oma
kohal.
Lõikesügavuse reguleerimine (joonis E)
Lõikesügavus peab olema seatud detaili paksusega vastavus-
se. See ei tohi ületada paksust u 2 mm.
Vabastage nupp (21), et avada sae tald.
Viige sae tald (6) soovitud asendisse.
Pingutage nuppu, et lukustada sae tald oma kohal.
Kaldenurga reguleerimine (joonis F)
Selle tööriista saab seada kaldenurka vahemikus 0° ja 45°.
Vabastage lukustusnupp (20), et avada sae tald.
Viige sae tald (6) soovitud asendisse. Vastava kaldenur-
ga leiab skaalalt (22).
Pingutage lukustusnuppu, et lukustada sae tald oma
kohal.
Sisse- ja väljalülitamine
Tööriista sisselülitamiseks vajutage vabastusnupp (2)
alla ja pigistage „on/off (sisse/välja)“ lülitit (1).
Tööriista väljalülitamiseks vabastage „on/off (sisse/välja)“
lüliti.
Saagimine
Hoidke tööriista alati kahe käega.
Laske saeteral enne lõikamise alustamist mõned sekun-
did vabalt töötada.
Avaldage tööriistale lõikamise ajal ainult nõrka survet.
Hoidke tald saetava materjali vastas.
Märkus: Hoolitsege selle eest, et lehe otsad ei kuumeneks
üle.
Sihijuhiku kasutamine (joonis G)
Tööriist on varustatud sihijuhikuga sirgeks lõikamiseks (23) ja
45° kaldlõike (24) tegemiseks.
Joondage juhiku vasak serv (23) või (24) vastavalt
lõikejoonele (25).
Hoidke sihijuhikut lõikejoonega ühes tasapinnas kogu
saagimise ajal.
Hoidke tald saetava materjali vastas.
Tolmueemaldus
Tolmuimeja või tolmueemaldusseadme ühendamiseks tööriis-
ta külge on vaja adapterit.
Sisestage tolmueemaldusadapter saetolmu väljapääsu (9).
Ühendage tolmuimeja voolik adapteriga.
Soovitusi optimaalseks kasutamiseks
Kasutage alati töödetaili materjali ja lõiketüübiga sobivat
saetera.
Hoidke tööriista alati mõlema käega.
Laske saeteral enne lõikamise alustamist mõned sekun-
did vabalt töötada.
Avaldage tööriistale lõikamise ajal ainult nõrka survet.
Hoidke tald saetava materjali vastas.
Kuna detaili pealmise külje lõikejoonel on pindude
tekkimine vältimatu, tuleb lõigata sellelt küljelt, kus on
pindude tekkimine aktsepteeritav.
Kui pindude tekkimist tuleb vähendada, nt kui lõikate
laminaati, kinnitage vineeritükk klambriga detaili peale.
Toestage suuri paneele, et vähendada lehe sulgumise ja
tagasilöögi riski. Suured paneelid kipuvad oma raskuse
all kokku vajuma.
Toed tuleb asetada paneeli mõlema külje alla, lõikejoone
lähedale ja lõigatava paneeli ääre lähedusse.
Ärge kunagi hoidke lõigatavat detaili oma käes või
jalgadega risti.
Kinnitage töödetail stabiilse platvormi külge klambritega.
Oluline on toestada detaili korralikult, et minimeerida
kokkupuudet kehaga, lehe kinnikiilumist või kontrolli
kaotamist.
Lisaseadmed
Seadme tööjõudlus oleneb kasutatavatest tarvikutest. Stanley
Fat Maxi tarvikud on konstrueeritud vastama rangetele
nõudmistele ning parandama tööriista efektiivsust. Tarvikuid
kasutades saate oma tööriista võimalikult tõhusalt rakendada.
Hooldamine
Teie tööriist on loodud pikaajaliseks kasutamiseks ja vajab
minimaalset hooldamist. Pideva rahuldava töö tagamiseks
tuleb tööriista õigesti hooldada ja regulaarselt puhastada.
Hoiatus! Enne tööriista hooldamist eemaldage lülitage tööriis-
ta välja ja eemaldage aku küljest.
10
EESTI KEEL
Puhastage tööriista ja laaduri ventilatsiooniavasid regu-
laarselt pehme harja või kuiva lapiga.
Puhastage mootori korpust regulaarselt niiske lapiga.
Ärge kasutage abrasiivseid ega lahustipõhiseid puhas-
tusvahendeid.
Toitepistiku vahetamine (ainult Suurbritannia ja
Iirimaa)
Kui on vaja paigaldada uus toitepistik, toimige järgmiselt:
Kõrvaldage vana pistik ohutult.
Ühendage pruun juhe uue pistiku faasiklemmiga.
Ühendage sinine juhe neutraalklemmiga.
Hoiatus! Maandusklemmiga ühendusi ei tehta. Järgige
kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid paigaldusjuhiseid.
Soovitatav kaitse: 5 A.
Keskkonnakaitse
Jäätmete sortimine. Seda toodet ei tohi kõrvaldada
koos olmejäätmetega.
Kui te ühel päeval leiate, et teie Stanley Fat Maxi toode on
muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge visake
seda olmejäätmete hulka. Viige toode vastavasse kogumis-
punkti.
Elektroonikajäätmete sorteerimine ja pakkimine
aitab meil materjale taaskasutada. Materjalide
taaskasutamine aitab vältida keskkonna saastamist
ja vähendab vajadust tooraine järele.
Kohalikud määrused võivad nõuda elektroonikaromu
eraldamist olmejäätmetest ning selle viimist prügilasse või
jaemüüjale, kellelt ostate uue toote.
Stanley Europe pakub võimalust Stanley Fat Maxi toodete
tagasivõtmiseks ja taaskasutamiseks pärast kasutusea lõppu.
Selle teenuse kasutamiseks viige toode volitatud remonditöö-
kotta, kus see meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks võite pöörduda
Stanley Europe‘i kohalikku esindusse, mille aadressi leiate
sellest kasutusjuhendist. Samuti on Stanley Europe‘i volitatud
remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse
üksikasjad ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil:
www.2helpU.com
Akud
Stanley Fat Maxi akusid saab laadida väga palju
kordi. Kui akud pole enam kasutuskõlblikud, kõrval-
dage need keskkonnahoidlikul moel:
Laske aku täiesti tühjaks ja eemaldage tööriistast.
NiCd-, NiMH- ja Li-Ion-akud on ümbertöödeldavad. Viige
need volitatud remonditöökotta või kohalikku jäätmejaa-
ma.
Tehnilised andmed
FMC660 (tüüp 1)
Sisendpinge V
dc
18
Koormata kiirus mm
-1
0-4 000
Max lõikesügavus mm 54
Max lõikesügavus 45° kaldega mm 45
Lehe diameeter mm 165
Lehe ava mm 16
Lehe otsa laius mm 2,0
Mass kg 3,4
L
pA
(helirõhk) 79 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
L
WA
(helivõimsus) 90 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa) mõõdetuna
vastavalt EN 60745:
Puidu lõikamine (a
h
,
W
) 2,4 m/s
2
, määramatus (K) 1,5 m/s
2
Laadija 905765** TÜÜP 1
Sisendpinge V
ac
220–240
Väljundpinge V
dc
20 (max)
Voolutugevus A 2
Ligikaudne laadimisaeg min 120
Aku FMC688L
Pinge V
dc
18
Mahtuvus A
h
4,0
Tüüp Li-Ion
EÜ vastavusavaldus
MASINADIREKTIIV
FMC660
Stanley Europe kinnitab, et jaotises „Tehnilised andmed”
kirjeldatud tooted vastavad järgmistele dokumentidele:
2006/42/EÜ, EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Samuti vastavad tooted direktiividele 2004/108/EÜ ja
2011/65/EL. Lisainfo saamiseks võtke palun ühendust Stanley
Europe‘iga allpool asuval aadressil või vaadake kasutusju-
hendi tagaküljel olevat infot.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise dokumentatsiooni kokkupa-
nemise eest ja kinnitab seda Stanley Europe‘i nimel.
R. Laverick
Ehitusjuht
Stanley Europe,
Egide Walschaertsstraat14-18,
2800 Mechelen, Belgium
08/08/2014
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24

Stanley FMC660 Kasutusjuhend

Kategooria
Elektrilised tööriistad
Tüüp
Kasutusjuhend