Efco 132 S Omaniku manuaal

Tüüp
Omaniku manuaal
2
FIGYELEM!!!
PERSPñJIMAS
!!!
HALLÁSKÁROSODÁS VESZÉLY
NORMÁL ÜZEMI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT A KÉSZÜLÉK
KEZELÃJE AZ ALÁBBI NAGYSÁGÚ, VAGY AZT
MEGHALADÓ ÉRTÉKÙ EGYÉNI ILLETVE NAPI
ZAJSZINTNEK LEHET KITÉVE:
85 dB(A)
GALITE PAÎEISTI SAVO KLAUSOS ORGANUS
NORMALIOMIS EKSPLOATAVIMO SÑLYGOMIS ·IS
ØRENGINYS GALI OPERATORIˆ VEIKTI KASDIENIU
TRIUK·MO LYGIU, KURIS LYGUS 85 db(A) ARBA YRA
DIDESNIS UÎ ·IÑ REIK·M¢
85 dB(A)
HOIATUS!!! UZMAN±BU!!!
OHT SAADA KUULMISKAHJUSTUSI
NORMAALSETEL KASUTUSTINGIMUSTEL VÕIB
KÄESOLEVA SEADME PÄEVANE MÜRA FOON KASUTAJA
SUHTES OLLA VÕRDNE VÕI ÜLETADA TASET
85 dB(A)
RISKS IEGÌT DZIRDES TRAUCîJUMUS
NORMÅLAS LIETO·ANAS GAD±JUMÅ ·±
IER±CE VAR LIETOTÅJAM RAD±T RISKU,
IZDALOT TROKSNI LIELÅKU PAR
85 dB(A)
HUOMIO!!!
警告!!!警告!!!
KUULOVAMMAVAARA
NORMAALEISSA KÄYTTÖOLOSUHTEISSA TÄMÄ KONE VOI
ALTISTAA KÄYTTÄJÄN HENKILÖKOHTAISELLE JA
PÄIVITTÄISELLE MELULLE, JOKA ON YHTÄ SUURI TAI
SUUREMPI KUIN
85 dB(A)
害听危害听力
一般情况下,该机器免不了要操作者承受
相当于或高于日常
85分贝
水平的噪音。
H
BEVEZETÉS
EREDETI UTASÍTÁSOK FORDÍTÁSA
A láncfűrész helyes használata és a balesetek elkerülése érdekében ne kezdjük el a munkát
anélkül, hogy figyelmesen végigolvastuk volna ezt a kézikönyvet. Ebben megtaláljuk az
egyes részek működésének leírását, valamint a szükséges ellenőrzésekre és karbantartására
vonatkozó útmutatót.
Megjegyzés: A kézikönyvben lévő illusztrációk és jellemzők a helyi követelmények
miatt országonként eltérőek lehetnek, illetve a gyártó által előzetes bejelentés nélkül
megváltoztathatók.
FIN
JOHDANTO
ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS
Lue tämä opas huolellisesti ennen työskentelyn aloittamista, jotta osaat käyttää
moottorisahaa oikein ja vältät tapaturmat. Opas sisältää kuvauksen eri osien
toiminnasta sekä ohjeet tarkistuksia ja huoltoa varten.
HUOM! Tämän oppaan teksti ja kuvat ovat viitteellisiä. Valmistaja pidättää
oikeuden suorittaa muutoksia sitoutumatta päivittämään opasta jokaista
muutosta varten.
LV
IEVADS
ORIINĀLĀS INSTRUKCIJAS TULKOJUMS
Lai pareizi lietotu motorzÇÆi un izvair¥tos no negad¥jumiem, neuzsÇciet darbu,
iepriek‰ uzman¥gi neizlasot ‰o lieto‰anas pamÇc¥bu. ·ajÇ lieto‰anas pamÇc¥bÇ
paskaidrots, kÇ darbojas daÏÇdas ier¥ces deta∫as un sniegti nepiecie‰amie
norÇd¥jumi pÇrbaudei un tehniskajai apkopei.
IEVîROJIET! ·ajÇ lieto‰anas pamÇc¥bÇ iek∫autie z¥mïjumi un apraksti nav
piln¥gi saisto‰i. RaÏotÇjs patur ties¥bas bez iepriek‰ïja br¥dinÇjuma laiku pa
laikam veikt izmai¿as un uzlabot ‰o lieto‰anas instrukciju.
EST
SISSEJUHATUS
ORIGINAALJUHENDI TÕLGE
Kettsae õigeks kasutamiseks ja õnnetuste vältimiseks ei tohi seadmega tööle asuda
enne käesoleva kasutusjuhendi hoolikat läbilugemist. Kasutusjuhend sisaldab
seadme erinevate osade töö kirjeldusi ning vajaliku kontrolli ja hoolduse juhiseid.
Märkus: Käesolevas kasutusjuhendis toodud joonised ja tehnilised andmed
võivad erineda tulenevalt erinevates riikides kehtestatud nõuetele ning neid
võib muuta ilma valmistajapoolse vastava märkuseta.
LT
ØVADAS
PIRMINIŲ INSTRUKCIJŲ VERTIMAS
Tam, kad teisingai naudotumòte grandinin∞ pjklà ir i‰vengtumòte nelaiming˜
atsitikim˜, pradòkite dirbt tik atidÏiai perskait´ ‰∞ vadovà. Jame rasite paai‰kinimus
apie ∞vairi˜ dali˜ veikimà, o taip pat btin˜ patikrinim˜ ir techninòs prieÏiros
instrukcijas.
Pastaba: ·iame vadove pateiktos iliustracijos ir specifikacijos gali bti
skirtingos (tai priklauso nuo ‰alies reikalavim˜), be to gamintojas jas gali
pakeisti be ∞spòjimo.
中文中文
原文说明的翻译原文说明的翻译
为确保油锯使用正确,以免发生事故,在未有认真阅读此手册前,请不要开始工作。从为确保油锯使用正确,以免发生事故,在未有认真阅读此手册前,请不要开始工作。从中
您将了解到各部分操作的有关说明以及必要时检查和维护的有关指导。您将了解到各部分操作的有关说明以及必要时检查和维护的有关指导。
注意:手册中的特征说明可能会根据不同国家的需要有所变化,并不需制造商注明。注意:手册中的特征说明可能会根据不同国家的需要有所变化,并不需制造商注明。
4


쐈
P
H A SZIMBÓLUMOK ÉS BIZTONSÁGI JELZÉSEK MAGYARÁZATA EST
SÜMBOLITE JA OHUTUSALASTE HOIATUSTE SELETUS
FIN MERKKIEN SELITYKSET JA TURVALLISUUSOHJEET LT
SIMBOLIˆ IR SAUGOS PERSPñJIMˆ PAAI·KINIMAI
LV
SIMBOLU SKAIDROJUMS UN DRO·±BAS NOTEIKUMI
中文中文 符号解释及安全警告符号解释及安全警告
H
1 - A készülék használata elŒtt olvassuk el a használati és karbantartási
utasításokat.
2 - Viseljünk védŒsisakot, védŒszemüveget és fülvédŒt.
3 - A gép típusa: MOTOROS FŰRÉSZ
4 - Garantált maximális zajszint
5 - Sorozatszám
6 - CE megfelelőségi jelzés
7 - Különösen ügyeljünk a visszarúgás jelenségére. Ez ugyanis veszélyes lehet.
8 - Olvassunk el figyelmesen és tartsunk be minden előírást.
9 - Ez a láncfűrész kizárólag a fák gallyazásában képzett kezelők általi használatra szolgál.
10 - Az alkar, a láb és a lábfej védelme érdekében használjunk megfelelő eszközöket.
11 - A gyártás évét
12 - Indítószivattyú
FIN
1 - Lue käyttö- ja huolto-opas ennen koneen käyttämistä.
2 - Käytä kypärää, suojalaseja ja kuulosuojaimia.
3 - Koneen tyyppi: MOOTTORISAHA
4 - Taattu akustisen tehon taso
5 - Sarjanumero
6 - CE-merkintä.
7 - Varo erityisesti takapotkuilmiötä. Se voi olla vaarallinen.
8 - Lue kaikki ohjeet ja noudata niitä tarkkaan.
9 - Tämä moottorisaha on tarkoitettu ainoastaan pätevien. henkilöiden käyttöön oksien
karsimista varten.
10 - Käytä käsivarsia, sääriä ja jalkoja varten sopivia suojuksia.
11 - Valmistusvuoden
12 - Rikastin
LV
1 - Pirms lietojat ier¥ci, izlasiet lieto‰anas un tehniskÇs apkopes pamÇc¥bu.
2 - Lietojiet aizsarg˙iveri, speciÇlas brilles un aizsargcimdus.
3 - Mašīnas tips: MOTORZĀIS
4 - Garantïtais akustiskÇs jaudas l¥menis
5 - rijas numurs
6 - CE atbilstības marējums.
7 - Pievïrsiet ¥pa‰u uzman¥bu tÇdam fenomenam kÇ pretsitiens. Tas var bt
b¥stams.
8 - Rp¥gi izlasiet un ievïrojiet visus br¥dinÇjumus.
9 - Šis motorzÇÆis ir paredzïts tikai un vien¥gi lietotÇjiem, kuri ir apmÇc¥ti koku
grie‰anas darbiem.
10 - Lietojiet atbilsto‰u aizsargu apak‰delmiem, kÇjÇm un pïdÇm.
11 - Izgatavošanas gads
12 - Rokas sūknis
EST
1 - Enne käesoleva seadmega tööle asumist tuleb kasutusjuhend läbi lugeda.
2 - Tuleb kanda pea, silma ja kõrva kaitsevahendeid.
3 - Masina tüüp: MOOTORSAAG
4 - Müratugevuse tase
5 - Seerianumber
6 - CE vastavusmärgis
7 - Hoiatus! Tagasilöök on oht.
8 - Loe, mõista ja järgi hoiatusi.
9 - Kasutada võivad ainult treenitud puuhooldajad.
10 - Kasutage jalgade ja käte jaoks vastavaid kaitsmeid.
11 - Valmistamise aasta
12 - Luttpump
LT
1 - Prieš dirbdami ‰iuo ∞renginiu perskaitykite operatoriaus instrukcij˜ vadovà.
2 - Dòvòkite galvos, aki˜ ir aus˜ apsaugas.
3 - Mechanizmo tipas: GRANDININIS PJŪKLAS
4 - Garantuotas garso galios lygis
5 - Serijinis numeris
6 - CE atitikties ženklas
7 - Perspėjimas! Atatranka kelia pavojų.
8 - Perskaitykite visus perspòjimus, juos supraskite ir jais vadovaukitòs
9 - Šiuo pjklu gali dirbti tik apmokyti medÏio apdorojimo operatoriai.
10 - Naudokitės tinkamomis pòd˜/koj˜ ir pla‰tak˜/rank˜ apsaugomis.
11 - Gamybos metai
12 - Pripildymo „kriaušė”
中文中文
1 - 1 - 操作机器前请认真阅读操作者手册。操作机器前请认真阅读操作者手册。
2 - 2 - 穿戴头、眼、耳保护用品。穿戴头、眼、耳保护用品。
3 - 3 - 机器类型:机器类型: 链锯链锯
4 - 保证声功率电平
5 - 5 - 系列号系列号
6 - 6 - CE标准符合标记CE标准符合标记
7 - 7 - 记注!反冲很危险。记注!反冲很危险。
8 - 仔细阅读并遵循所有警告。
9 -
10 -
5
H
A LÁNCFŰRÉSZ RÉSZEI
1 - Fojtókar (hidegindító)
2 - Gázbillent
3 - Gázbillentyű kioldó
4 - Karburátor állító csavarok
5 - Inercia fékkar
6 - Kipufogó
7 - Lánc
8 - Vezető lap
9 - Légszűrő fedél
10 - Ki/be kapcsoló
11 - Üzemanyag-tank sapka
12 - Berántó fogantyú
13 - Olaj-tank sapka
14 - Indítószivattyú
15 - Első fogantyú
16 - Hátsó fogantyú
17 - Félgyorsító kar
FIN
MOOTTORISAHAN OSAT
1 - Käynnistysvipu
2 - Kaasuvipu
3 - Kaasun lukitusvipu
4 - Kaasuttimen
säätöruuvit
5 - Inertiajarrun vipu
6 - Pakoputki
7 - Ketju
8 - Terälaippa
9 - Ilmansuodattimen
kansi
10 - Virtakytkin
11 - Polttoainesäiliön korkki
12 - Käynnistyskahva
13 - Öljysäiliön korkki
14 - Rikastin
15 - Etummainen kahva
16 - Takimmainen kahva
17 - Puolikiihdytysvipu
LV
MOTORZÅ˛A SASTÅVDAπAS
1 - Gaisa svÇrsta svira
2 - Akseleratora slïdzis
3 - Akseleratora blo˙ïtÇjs
4 - Karburatora
stiprinÇjuma skrves
5 - InerciÇlÇ bremÏu svira
6 - Izptïja atvere
7 - μïde
8 - Virz¥tÇjsliede
9 - Gaisa filtra vÇks
10 - Slïdzis
11 - Degvielas tvertnes
vÇci¿‰
12 - Startera rokturis
13 - E∫∫as tvertnes vÇci¿‰
14 - Rokas sknis
15 - Priekšējais rokturis
16 - Aizmugurējais rokturis
17 - Da∫ïjas akselerÇcijas
svira
EST
KETTSAE OSAD
1 - Õhuklapi hoob
2 - Gaasihoob
3 - Gaasihoova sulgur
4 - Karburaatori
reguleerimiskruvid
5 - Turvapiduri kang
6 - Summuti
7 - Kett
8 - Juhtplaat
9 - Õhufiltri kate
10 - Pealüliti
11 - Kütusepaagi kork
12 - Starteri käepide
13 - Õlipaagi kork
14 - Luttpump
15 - Eesmine käepide
16 - Tagumine käepide
17 - Poolgaasi lukk
LT
GRANDININIO PJÌKLO KOMPONENTAI
1 - Droselinò svirtis
2 - Droselinis spragtukas
3 - Droselinio spragtuko
blokuotò
4 - Karbiuratoriaus
reguliavimo varÏtai
5 - Inertinio stabdÏio
svirtis
6 - I‰metimo sistemos
duslintuvas
7 - Grandinò
8 - Kreipianãioji pjklo
plok‰tò
9 - Oro filtro dangtelis
10 - Øjungimo/i‰jungimo
jungiklis
11 - Degal˜ bako dangtelis
12 - Starterio rankena
13 - Alyvos bako dangtelis
14 - Pripildymo „kriau‰ò”
15 - Priekinė rankena
16 - Galinė rankena
17 - Pusòs greiãio padòties
fiksatorius
中文中文 油锯组成油锯组成
1 - 阻风门
2 - 油门
3 - 油门保险
4 - 怠速螺钉
5 - 制动装置
6 - 废气消音器
7 - 链条
8 - 导板
9 - 空气过滤器盖
10 - 开关
11 - 燃料箱盖
12 - 启动手柄
13 - 机油箱盖
14 - 注油管
15 - 前手柄
16 - 后手柄
17 - 半油门控制杆
9
Eesti keel
OHUTUSNÕUDED
HOIATUS – Õige kasutuse korral on
kettsaag kiire, kergesti kasutatav ja
tõhus töövahend; ebaõige kasutuse või
ohutusnõuete eiramise korral võib see
muutuda ohtlikuks töövahendiks. Meeldiva
ja ohutu töö tagamiseks tuleb alati rangelt
järgida käesolevas kasutusjuhendis toodud
ohutusnõudeid.
TÄHELEPANU: Teie seadme süütesüsteem
tekitab madala intensiivsusega
elektromagnetvälja. See võib põhjustada
häireid teatud südamestimulaatorite töös.
Raskete ja eluohtlike kehavigastuste ohu
vähendamiseks peaksid südamestimulaatorit
kandvad isikut enne seadme kasutamist
konsulteerima raviarsti ja südamestimulaatori
valmistajaga.
Puuhooldamise mootorsaag
Spetsiaalne kergeks kujundatud mootorsaag on
mõeldud puulatvade mahalõikamiseks treenitud
kasutaja poolt.
Treenitud kasutaja, kes on kompetentne ja
kellel on teadmisi:
- mootorsae (puu hooldamise), mis on toodetud
vastavalt ISO 11681-2 nõuetele, kasutamise ja
ohtude kohta ja
- ohtude vähendamiseks ettenähtud
ettevaatusabinõude nagu soovitusliku
personaalse kaitsevarustuse (PKV) kandmine.
TÄHELEPANU! - Kohalik seadusandlus ei pruugi
lubada seadme täiemahulist kasutamist.
1 - Ärge kasutage mootorsaagi, kui Te ei tea, kuidas
seadmega töötada.
2 - Kettsaagi tohib kasutada ainult füüsiliselt terve
täiskasvanud isik, kes tunneb kettsae
kasutusjuhendit.
3 - Kettsaagi ei tohi kasutada füüsiliselt väsinud
ega alkoholi, narkootikume või ravimeid
tarvitanud seisundis (joonis 1).
4 - Kettsaega töötamisel ei tohi kanda kaelasalle,
käevõrusid ega muud, mis võib seadme või
keti külge kinni jääda. Kanda tuleb liibuvat
tööohutuse nõuetele vastavat rõivastust
(vt lk 12-13).
5 - Kanda tuleb mittelibisevate taldadega
ohutusnõuetele vastavaid tööjalatseid,
töökindaid, kaitseprille, kõrvaklappe ja kiivrit
(vt lk 12-13).
6 - Kõrvalised isikud ei tohi viibida sae käivitamisel
või sellega töötamisel tööpiirkonnas (joonis 2).
7 - Seadmega töötamist ei tohi alustada enne, kui
kõrvalised isikud on tööpiirkonnast lahkunud.
Saega ei tohi töötada elektrijuhtmete vahetus
läheduses.
8 - Saega töötamisel tuleb sisse võtta kindel ja
ohutu tööasend (joonis 3).
9 - Kettsaagi tohib kasutada üksnes hea
ventilatsiooniga kohtades. Kettsaagi ei tohi
kasutada plahvatusohtlikus või kergestisüttivas
keskkonnas ega kinnises ruumis (joonis 4).
10 - Mootori töötamise ajal ei tohi ketti puudutada.
Seadme hooldustoiminguid ei tohi samuti
mootori töötamise ajal läbi viia.
11 - M ootorsae jõuülekandele tohib kinnitada ainult tootja
poolt tarnitavaid seadiseid.
12 - Kõiki ohusilte tuleb hoida loetavana.
Kahjustuse puhul koheselt asendada uutega
(vt lk 4).
13 - Masinat ei tohi kasutada muul otstarbel, kui
märgitud kasutusjuhendis (vt lk 39).
14 - Ärge jätke töötava mootoriga seadet järelevalveta.
15 - Kettsaagi tuleb kontrollida iga päev veendumaks,
et kõik selle ohutust ja funktsioneerimist
tagavad komponendid on töökorras.
16 - Kettsae hooldamisel tuleb alati järgida
tootjapoolseid hooldusjuhiseid.
17 - Defektset, vigastatud, ümberehitatud ja
ebaõigesti parandatud või valesti kokkupandud
kettsaagi ei tohi mingil juhul kasutada.
Ohutusseadmeid ei tohi eemaldada,
kahjustada ega välja lülitada. Kasutada tohib
ainult selliseid juhtplaate, mis on välja toodud
tabelis.
18 - Sae kasutamisel ja hooldamisel ei tohi teostada
kasutusjuhistes kirjeldatutest erinevaid
operatsioone. Tuleb võtta ühendust vastavate
volitatud teeninduspunktidega.
19 - Kettsaagi ei tohi käivitada siis, kui ketikate on
peal.
20 - Kui kettsaag muutub kasutuskõlbmatuks,
tuleb see hävitada õigesti ilma keskkonda
kahjustamata. Seepärast tuleb kasutuskõlbmatu
saag viia kohaliku müügiesindaja kätte, kes
korraldab selle nõuetekohase utiliseerimise.
21 - Kettsaagi tohib välja laenata üksnes sellistele
asjatundlikele kasutajatele, kes tunnevad
põhjalikult selle töökorda ja tagavad
seadme õige kasutamise. Seetõttu tuleb
sae laenutamisel anda kaasa ka käesolev
kasutusjuhend, et sae kasutaja saaks selle
enne seadme kasutamisele asumist hoolikalt
läbi lugeda.
22 - Kõiki selliseid sae hooldus- ja remonditöid,
mida käesolev kasutusjuhend ei puuduta, tohib
läbi viia üksnes vastava väljaõppe saanud
asjatundlik personal.
23 - Käesolevat kasutusjuhendit tuleb hoida
käepärast ning enne selle seadme kasutamist,
tuleb sellega vajadusel uuesti tutvuda.
24 - Pidage meeles, et omanik või operaator vastutab
kolmandatele isikutele tekitatud või potentsiaalsete
kehavigastuste või materiaalse kahju eest.
13
Size 41 p.n. 001000975B
Size 42 p.n. 001000976B
Size 43 p.n. 001000977B
Size 44 p.n. 001000978B
Size 45 p.n. 001000979B
5
Size 41 p.n. 001001079A
Size 42 p.n. 001001080A
Size 43 p.n. 001001081A
Size 44 p.n. 001001082A
Size 45 p.n. 001001083A
4
Size M p.n. 3255005
Size M p.n. 3255006
Size L p.n. 3255007
Size XL p.n. 3255008
Size XXL p.n. 3255009
6
Eesti keel Lietuvių k.
中文中文
ISIKLIK KAITSEVARUSTUS ASMENINñS APSAUSAUGOS PRIEMONñS
安全服安全服
Suuremalt jaolt on kettsae kasutamisega seotud
õnnetused tingitud keti löökidest sae kasutaja
pihta. Saega töötamisel tuleb alati kasutada
ohutust tagavat kaitseriietust. Kaitseriietuse
kasutamine ei välista õnnetusohtu, kuid see
vähendab õnnetusest tulenevat võimalikku
vigastusastet. Piisava kaitsevarustuse valimisel
tuleb konsulteerida usaldusväärse varustajaga.
Riietus peab olema sobiv ja tööd mitte takistama.
Soovitame kanda meie poolt heakskiidetud
sisselõikamist tõkestavat riietust. Kõige tõhusamaks
kaitseriietuseks on Efcoi sisselõikamist välistavad
jakid (joonis 1), tunked (joonis 2) ja säärised. Töö
ajal ei tohi kanda selliseid riietusesemeid, kaelasalle,
lipse ega käevõrusid, mis võivad haakuda puidu või
okste külge. Pikad juuksed tuleb kinni siduda ja varjata
(nt fulaari, mütsi, kiivri jne alla).
Ohutuskingadel või -saabastel on libisemiskindlad
tallad ja läbistamiskindel kaitsedetail (joonis 4-5).
Kui esineb allalangevate esemete oht, tuleb kanda
kaitsekiivrit (joonis 3A).
Kanda tuleb kaitseprille või näokaitset!
Mürakaitseks tuleb kasutada mürakindlaid
kõrvaklappe (joonis 3B) või kõrvatroppe. Mürakaitse
kasutamisel peab olema tunduvalt tähelepanelikum ja
ettevaatlikum, sest heliliste hoiatussignaalide (hõigete,
ohusireenide jt) tajumine on piiratud.
Kanda tuleb sisselõikamist tõkestavaid töökindaid
(joonis 6).
Efco pakub täisulatuslikke ohutusvarustuse
komplekte.
Puu otsas töötades kasutage spetsiaalseid, just
selleks eesmärgiks (tree climbing) mõeldud kindaid
ja jalatseid.
Dauguma nelaiming˜ atsitikim˜ su grandininiu
pjklu nutinka tada, kai grandinò suÏeidÏia
operatori˜. Dirbdami su grandininiu pjklu
visada dòvòkite patvirtintus apsauginius
darbo drabuÏius. Apsaugini˜ drabuÏi˜ dòvòjimas
nepanaikina rizikos susiÏeisti, taãiau tai sumaÏina
suÏeidimo apimt∞ nelaimingo atsitikimo atveju. Dòl
tinkamos ∞rangos pasirinkimo pasitarkite su savo
patikimu tiekòju.
DrabuÏiai turi bti tinkami ir nekliudyti. Dòvòkite
prigludusius, ∞pjovimams atsparius drabuÏius.
Geriausiai tinka „Efco” ∞pjovimams atspars ‰varkai
(1 pav.), kombinezonai (2 pav.) ir antblauzdÏiai.
Nedòvòkite drabuÏi˜, kaklajuosãi˜, kaklarai‰ãi˜ ar
apyranki˜, kurios gali ∞strigti medyje arba ‰akose.
Susiri‰kite ir apsaugokite ilgus plaukus (pavyzdÏiui, su
medÏiagos skraiste, kepure, ‰almu ir t.t.).
Avòkite apsauginius batus arba aulinius batus,
kuri˜ padai neslysta ir turi nuo pradrim˜
sauganãius ∞dòklus (4-5 pav.).
Tose vietose, kur gali uÏkristi kokie nors daiktai,
dòvòkite apsaugin∞ ‰almà (3A pav.).
UÏsidòkite apsauginius akinius arba antveidÏius!
Naudokitòs apsaugomis nuo triuk‰mo, pavyzdÏiui,
triuk‰mà maÏinanãias aus˜ apsaugas (3B pav.)
arba aus˜ uÏkam‰alus. Naudojant aus˜ apsaugas
reikia bti atidesniems ir atsargesniems, nes garsiniai
pavojaus signalai (‰auksmas, signalizacija ir kt.) yra
sunkiau pastebimi.
Dòvòkite ∞pjovimams atsparias pir‰tines (6 pav.).
„Efco” silo visapus∞ apsaugini˜ priemoni˜
asortimentà.
Apdorodami medžius mūvėkite pirštines ir avėkite
batus, tinkamus lipti į medžius.
使用油锯时发生的事故大部分由链条击伤操作者而引
起,因此,当操作油锯时应穿着安全服。因此,当操作油锯时应穿着安全服。穿着安全服
并不能完全避免受伤,但在发生事故时可减少受伤程
度。选购安全服时请向零售商咨询。
安全服应合身,不累赘,并应穿防割紧身服。
Efco牌子Efco牌子的
上衣(图1)、工作服(图2)及防割安全长筒袜均为理想选择。上衣(图1)、工作服(图2)及防割安全长筒袜均为理想选择。
不要穿着会勾缠木材或荆棘的服装、围巾、领带或项链首
饰。长发要束好(用方巾、有沿帽、头盔等)。
穿着有防滑鞋底及钢包头的安全鞋或靴(图4-5)。穿着有防滑鞋底及钢包头的安全鞋或靴(图4-5)。
在有物体掉落的场所应穿戴安全头盔(图3A)。穿戴安全头盔(图3A)。
穿戴眼镜或安全面罩!穿戴眼镜或安全面罩!
使用噪安品,耳机(图3B)或耳使用防噪安全用品,例如耳机(图3B)或耳塞。听力保护用
品的使用需高度谨慎小心,因为对危险的声响警告(如叫
喊、警报)的感觉会受到限制。
穿戴防割手套(图6)!穿戴防割手套(图6)!
Efco提供系列完整的安全装备。Efco提供系列完整的安全装备。
使在树上作业时,请使用适合攀爬树木的手套和鞋子
(攀树)。(攀树)。
15
5678
Eesti keel Lietuvių k.
中文中文
JUHTPLAADI JA KETI PAIGALDAMINE
PJÌKLO PLOK·TñS IR GRANDINñS MONTAVIMAS
导板和链条的安装导板和链条的安装
- Tõmmake kaitse (joonis 1) eesmise käepideme
suunas ja kontrollige, et ketipidur on peal.
- Eemaldage juhtplaadi kinnitusmutrid (A) ja ketikate
(B, joonis 2).
- Eemaldage juhtplaadi tikkpoltidelt plastmassist
vahetükk (C, joonis 3).
- Viige ketipingutustihvt (D) täielikult ketiratta (E joon. 3)
suunas pingutuskruvi (L, joon. 5) abil.
- Paigaldage juhtplaat (F, joon. 3) tikkpoltidele nii, et
keti pingutustihvt (D) sobiks oma kohale (G).
- Sobitage kett (H, joonis 4) veotähikule (E) ning
seejärel juhtplaadi soonde (M). Pöörake tähelepanu
keti liikumise suunale (joonis 6).
- Sobitage ketikate oma kohale ja paigaldage mutrid,
kuid ärge neid veel pingutage.
- Reguleerige keti pinget ketipingutuskruvi (L, joonis 5)
abil.
- Hoidke juhtplaadi ots üleval ja keerake ketikatte
mutrid tugevasti kinni (joonis 7). Kett peab olema
pingul, kuid käe abil peab seda saama vabalt liigutada
(joonis 8).
- Ketti on parajalt pingutatud, kui seda saab paari
millimeetri võrra ülespoole tõsta (joonis 8).
HOIATUS – Kettsaega töötamise ajal tuleb keti
pingsust tihti kontrollida. Kaitsekindaid tuleb
alati kasutada.
- Patraukite apsaugà (1 pav.) ∞ priekinòs rankenos
pus´, kad patikrintumòte, ar grandinòs stabdys nòra
∞jungtas.
- Atsukite pjklo plok‰tòs verÏles (A) ir nuimkite
grandinòs dangt∞ (B, 2 pav.).
- Nuo pjklo plok‰tòs kai‰ãi˜ nuimkite plastikinius
tarpiklius ir juos i‰meskite (C, 3 pav.).
- Su grandinòs ∞tempimo varÏtu (L, 5 pav.) grandinòs
∞tempimo kai‰t∞ (D) perstumkite iki galo link grandininio
rato (E, 3 pav.).
- Pjklo plok‰t´ (F, 3 pav.) uÏdòkite ant kai‰ãi˜ taip, kad
grandinòs ∞tempimo kai‰tis (D) pataikyt˜ ∞ jam skirtà
vietà (G).
- Sumontuokite grandin´ (H, 4 pav.) grandininio rato
viduje (E) ir pjklo plok‰tòs griovelyje (M). Atkreipkite
dòmes∞ ∞ grandinòs sukimosi krypt∞ (6 pav.).
- UÏdòkite grandinòs dangt∞ ir atitinkamas verÏles,
taãiau j˜ nepriverÏkite.
- Grandin´ ∞tempkite ∞tempimo varÏtais (L, 5 pav.).
- Pjklo plok‰tÏ laikydami pakeltà, tvirtai priverÏkite
grandinòs dangãio verÏles (7 pav.). Grandinò turi bti
∞tempta, taãiau lengvai pasukama rankomis (8 pav.).
- Grandinò yra tinkamai ∞tempta tada, kai jà galima
pakelti ∞ vir‰˜ kelis milimetrus (8 pav.).
PERSPñJIMAS – eksploatuodami grandinin∞
pjklà daÏnai tikrinkite grandinòs ∞tempimà.
Visada bkite uÏsidòjÏ apsaugines pir‰tines.
- 将制动手柄(图1)向前拉,检查链条制动器是否松
开。
- 松开螺帽A并打开链盖B(图2)。
- 松开导板螺栓开取下塑料垫片C(图3)。
- 调节螺钉L(图5)将张紧销D靠近链轮E(图3)。
- 安装导板F在螺杆上并使销孔G对准张紧销D(图3).
- 将链条H安装在链轮自动调节环E和导板槽M上
(图4). 特别注意链条的安装方向(图6)。
- 装上链盖和螺帽, 木用拧紧 。
- 调节张紧螺钉L, 拉紧链条(图5)。
- 握住导板的顶端,扭紧螺钉(图7),用手拉动链条时
要能运动自如(图8)。
- 绷紧的链条要有几毫米的间隙(图8)。
警告 - 经常检查油锯运转时链条是否张紧。注意警告 - 经常检查油锯运转时链条是否张紧。注意
戴安全手套。戴安全手套。
17
Eesti keel Lietuvių k.
中文中文
KÄIVITAMINE UÎVEDIMAS
启动启动
KÜTUS
TÄHELEPANU: bensiin on äärmiselt tuleohtlik. Olge
bensiini või kütusesegu käitlemisel väga ettevaatlik.
Kütuse või mootorsae läheduses on keelatud
suitsetada või kasutada lahtist tuld (Joon.9).
· Tulekahju- ja põletushaavade saamise ohu vähendamiseks
käidelge kütust äärmise ettevaatusega. Tegemist on äärmiselt
tuleohtliku ainega.
· Segage ja hoidke kütust kütuse jaoks sobilikuks tunnistatud
mahutis (Joon. 10).
· Segage kütuseid vabas õhus, eemal tulesädemetest ja
lahtisest tulest.
· Enne tankimist asetage seade maha, seisake mootor ja laske
sel maha jahtuda.
· Keerake kütusekork lahti aeglaselt, et vabastada paak rõhu alt
ja hoida ära kütuse väljapaiskumine.
· Pärast tankimist keerake kütusekork korralikult kinni.
Vibratsioon võib kütusepaagi korgi „lahti raputada“ ja tingida
kütuse väljavoolamise.
· Vajadusel kuivatage seadmelt paagist väljavoolanud kütus.
Enne seadme käivitamist viige see tankimiskohast 3 meetri
kaugusele (Joon.11).
· Ärge põletage paagist mahavoolanud kütust.
· Ärge suitsetage, kui käitlete kütust või kui mootorsaag samal
ajal töötab.
· Säilitage kütust jahedas, kuivas ja korralikult õhutatud kohas.
· Ärge hoidke kütust kohtades, kus leidub kuivanud lehti, õlgi,
paberit vms.
· Hoidke seadet ja kütust kohas, kus kütuseaurud ei puutu
kokku sädemete ega lahtise tulega, kuumaveeboilerite,
elektrimootorite või lülititega, ahjudega jne.
· Keelatud on kütusekorgi eemaldamine töötava mootoriga.
· Ärge kasutage kütust puhastamiseks.
· Vältige kütuse sattumist rõivastele.
DEGALAI
DĖMESIO: Benzinas yra labai degus skystis. Su
benzinu ar degalų mišiniu dirbkite ypatingai atidžiai.
Prie degalų arba grandininio pjūklo nerūkykite,
pasirūpinkite, kad arti nebūtų liepsnos (9 pav.).
· Siekdami išvengti gaisro ir nudegimų, su degalai dirbkite
atidžiai. Degalai gali labai lengvai užsidegti.
· Degalus maišykite ir laikykite tokioje talpoje, kuri tinkama
degalams laikyti (10 pav.).
· Degalus maišykite atviroje vietoje, kurioje negalėtų kilti
kibirkščių ar liepsnos.
· Prieš užpildami degalus, prietaisą padėkite ant žemės,
išjunkite variklį ir palaukite, kol jis atauš.
· Degalų bako kamštį atsukite lėtai, kad lėtai sumažėtų slėgis
bako viduje ir neišsipiltų degalai.
· Užpylę degalus bako kamštį tvirtai užsukite. Dėl vibracijos
degalų bako kamštis gali atsisukti ir iš bako išsipilti degalai.
· Išsipylusius degalus išvalykite. Prieš įjungdami variklį,
perneškite prietaisą mažiausiai 3 metrus nuo tos vietos,
kurioje pylėte degalus (11 pav.).
· Jokiu būdu nebandykite išsipylusių degalų padegti.
· Dirbdami su degalais ir eksploatuodami grandininį pjūklą
nerūkykite.
· Degalus laikykite vėsioje, sausoje ir gerai vėdinamoje
patalpoje.
· Nelaikykite degalų vietose, kuriose yra sausų lapų, šieno,
popieriaus ir kt.
· Prietaisą ir degalus laikykite tokiose vietose, kuriose degalų
garai negalėtų kontaktuoti su kibirkštimis ar atvira liepsna,
vandens šildymo katilais, elektros varikliais ar jungikliais,
krosnimis ir kt.
· Varikliui dirbant neatsukite degalų bako kamščio.
· Su degalais prietaiso neplaukite.
· Stenkitės, kad degalai nepatektų ant jūsų drabužių.
汽化器汽化器
注意: 汽油是极为易燃的燃料。 处理汽油或燃注意: 汽油是极为易燃的燃料。 处理汽油或燃
应高小心 禁止烟或火、料混合物时应高度小心。 禁止吸烟或把火、火
焰靠近燃料或链锯焰靠近燃料或链锯(图.9)。(图.9)。
· 为了减少火灾和烧伤危险,应小心处理汽油。汽油
高度易燃。
· 摇匀并将燃料放在适当的燃料容器中(图10)。
· 在没有火花或火焰的露天之处混合燃料。
· 将本机放置在地上,停止发动机并在加油前等候冷
却。
· 慢慢拧松燃料箱盖以便卸压,并避免燃料外溢。
· 加油后应拧紧燃料箱盖。 震动可能会导致盖子松
脱及燃料外溢。
· 抹干溢出本机的燃料。 在启动发动机前,至少将
本机从加油之处移开3米(图11)。
· 在任何情况下不要尝试燃烧溢出的燃料。
· 在处理燃料或在链锯运行期间禁止吸烟。
· 在干爽、通风良好的地方存放燃料。
· 不要在有干树叶、草堆、纸等的地方存放燃料。
· 在燃料蒸汽不会接触到火花或明焰、取暖热水器、
电机或开关、烤箱等的地方存放本机和燃料,
· 发动机运作时不得拆除油箱盖。
· 不得使用燃料进行清洁。
· 注意不要让燃料洒在自己的衣服上。
19
21 22 23
Eesti keel Lietuvių k.
中文中文
KÄIVITAMINE UÎVEDIMAS
启动启动
KÜTUS
Seadmel on kahetaktiline mootor ning selle jaoks tuleb eelnevalt omavahel
segada bensiin ja kahetaktilise mootori õli. Segage pliivaba bensiin ja
kahetaktilise mootori õli puhtas ja bensiinikindlas nõus (Joon. 17).
SOOVITATAV KÜTUS: MOOTOR ON SERTIFITSEERITUD TÖÖTAMA
MOOTORSÕIDUKITE JAOKS KASUTATAVA PLIIVABA BENSIINIGA, MILLE
OKTAANARV ON 89 ([R + M] / 2) VÕI SUUREM (Joon. 18).
Segage kahetaktilise mootori õli bensiiniga vastavalt pakendil äratoodud
juhisele.
Soovitame kasutada 2% (1:50) Efco kahetaktilise mootori õli, mis on
spetsiaalselt ette nähtud õhkjahutusega Efco kahetaktilise mootorite jaoks.
Voldikus ära toodud (Joon. 19) õli/kütuse vahekorrad kehtivad
Efco PROSINT 2 ja EUROSINT 2 mootoriõli (Joon. 20) või samaväärse
kõrgekvaliteedilise mootoriõli kasutamisel (spetsifikatsioonid JASO FD
või ISO L-EGD). Kui õli omadused EI OLE samad või need pole teada,
segage õli bensiiniga vahekorras 4% (1:25).
ETTEVAATUST: ÄRGE KASUTAGE AUTO- VÕI KAHETAKTILISTE
PÄRAMOOTORITE ÕLI.
ETTEVAATUST:
- Ostke oma tarbimisele vastav kogus kütust; ärge ostke korraga
rohkem kui 1-2 kuu tarbeks;
- Hoidke bensiini hermeetiliselt suletud mahutis, jahedas ja
kuivas kohas.
ETTEVAATUST - Kütusesegus ei tohi kasutada 10% kõrgema
alkoholisisaldusega bensiini; kasutada võib piiritusbensiini
(bensiini ja etanooli segu), mis sisaldab 10% etanooli, ning ka
bensiini E10.
MÄRKUS - Valmistage kütusesegu ette vaid sellises mahus, mida on vahetu
tööoperatsiooni läbiviimiseks vaja. Kütusesegu ei tohi pikaks ajaks paaki
ega mahutisse jääda. Kui küttesegu tuleb ladustada kuni aasta, soovitame
kasutada lisandit Emak ADDITIX 2000 kood 001000972 (Joon. 21).
Alkülaatbensiin
ETTEVAATUST – Alkülaatkütustel on tavalise kütusega võrreldes
erinev tihedus. Seetõttu tuleb tõsiste probleemide vältimiseks
tavalisele bensiinile seadistatud mootoril muuta H-düüsi asendit.
Selle töö jaoks pöörduge volitatud hooldusesindusse.
TANKIMINE (Joon. 23)
Enne tankimist loksutage kütuseseguga täidetud kanistrit (Joon. 22).
DEGALAI
Šiame prietaise naudojamas 2 taktų variklis, dirbantis su iš anksto paruoštu
benzino ir alyvos mišiniu, koks yra paprastai naudojamas dvitakčiuose
varikliuose. Bešvinį benziną sumaišykite reikiama proporcija su alyva, kuri
yra naudojama dvitakčių variklių degalų mišiniui, švarioje talpoje, kurią
galima naudoti benzinui (17 pav.).
REKOMENDUOJAMI DEGALAI: ŠIAM VARIKLIUI GALIMA NAUDOTI
AUTOMOBILINĮ BEŠVINĮ BENZINĄ SU OKTANINIU SKAIČIUMI 89 ([R + M] / 2)
ARBA SU DIDŽIAUSIU OKTANINIU SKAIČIUMI (18 pav.).
Dvitakčiams varikliams skirtą alyvą maišykite su benzinu, laikydamiesi ant
alyvos bakelio nurodytų instrukcijų.
Rekomenduojama naudoti dvitakčiams varikliams skirtą alyEfco
proporcija 2% (1:50), specialiai skirtą dvitakčiams oru aušinamiems
varikliams Efco.
Žemiau esančioje lentelėje (19 pav.) nurodytos alyvos ir benzino proporcijos
galioja, jeigu yra naudojama variklių alyva Efco PROSINT 2 ir EUROSINT
2 (20 pav.) arba analogiška aukštos kokybės variklių alyva (specifikacijos
JASO FD arba ISO L-EGD). Jeigu alyvos charakteristikos NĖRA
ekvivalentiškos arba jos nežinomos, naudokite alyvos ir degalų mišinio
proporciją 4% (1:25).
ĮSPĖJIMAS: ALYVOS, SKIRTOS AUTOMOBILINĖMS TRANSPORTO
PRIEMONĖMS AR DVITAKČIAMS VALČIŲ VARIKLIAMS,
NENAUDOKITE.
ĮSPĖJIMAS:
- Pirkite tik tiek degalų, kiek jų reikia numatytam darbui atlikti;
nepirkite benzino daugiau, nei kad jūs jo sunaudosite per
vieną ar du mėnesius;
- Benziną laikykite sandariai uždarytoje talpoje, vėdinamoje ir
sausoje patalpoje.
ĮSPĖJIMAS - Mišiniui niekada nenaudokite degalų, kuriuose
etanolio yra daugiau nei 10 %; priimtina naudoti gazoholį
(benzino ir etanolio mišinį), kuriame etanolio yra iki 10 %, arba
E10 degalus.
PASTABA - Paruoškite tik tokį mišinio kiekį, kiek iš karto sunaudosite;
degalų bake arba inde nepalikite ilgą laiką. Jei mišinys bus sandėliuojamas
30 dienų, rekomenduojame naudoti priedą Emak ADDITIX 2000, kodas
001000972 (21 pav.).
Alkilintas benzinas
ĮSPĖJIMAI – Alkilintų degalų tirštumas kitoks nei įprastų degalų.
Todėl varikliams, kurie nustatyti veikti su įprastais degalais,
reikalingas kitoks H srauto reguliavimas, kad būtų išvengta rimtų
problemų. Šiai operacijai atlikti, būtina kreiptis į licencijuotą
techninės priežiūros atstovą.
DEGALŲ UŽPYLIMAS (23 pav.)
Prieš užpildami degalus į variklio baką, degalų mišinį talpoje išmaišykite (22 pav.).
燃料燃料
由二冲程动机起动,要将汽油和二冲发动机油这一产品由二冲程发动机起动,要求将汽油和二冲程发动机油
合。在干的汽油容器中混合无铅汽油二冲程发进行预混合。在干净的汽油容器中预混合无铅汽油和二冲程发
动机机油(图17)。动机机油(图17)。
建议燃料:建议燃料:本发动机使用辛烷值为89([R + M] / 2)或以上的汽车本发动机使用辛烷值为89([R + M] / 2)或以上的汽车
用无铅汽油(图18)。用无铅汽油(图18)。
根据包装上的说明将二冲程发动机油与汽油混合。根据包装上的说明将二冲程发动机油与汽油混合。
使 我们建议使用 2%2% EfcoEfco 二冲 二冲程发动机油(1:50)(1:50),专门为所有
Efco空气冷却的二冲程发动机而配方。Efco空气冷却的二冲程发动机而配方。
( 1 9 ) / 使 在说明书(图19)中注明的机油/燃料正确比例在使用E f c oEfco
PROSINT 2 PROSINT 2 EUROSINT 2EUROSINT 2 发动机油(图20)或者同样高质量的 发动机油(图20)或者同样高质量的
发动机油(发动机油(特别是特别是 JASO FD ISO L-EGDJASO FD ISO L-EGD) 时是理想的。当机) 时是理想的。当机
油的质量规格不相同或不著名时,应采用油的质量规格不相同或不著名时,应采用4% (1:25)4% (1:25)机油/燃的机油/燃料
混合比例。混合比例。
注意:不得使用汽车油或二冲程舷外发动机油。注意:不得使用汽车油或二冲程舷外发动机油。
注意:注意:
- 消耗购买要数的燃;如每隔- 根据自己的消耗量购买必要数量的燃料;如果每隔一或
两个月使用,不要购买过多的燃料;两个月使用,不要购买过多的燃料;
- 在密封容器中存放汽油,并置于阴凉干爽之处。- 在密封容器中存放汽油,并置于阴凉干爽之处。
- 使10%小心 - 对于混合燃料,请勿使用含有超过10%乙醇的燃
料;可使用最含有10%乙或E10燃料酒精汽油混合料;可使用最多含有10%乙醇或E10燃料的酒精汽油混合燃
料。料。
备注 - 备注 - 只配制即时需的混合燃料量切勿让燃料长间留只配制即时需要的混合燃料量;切勿让燃料长时间留在
内。果混合燃需要存长30,我建议使油箱或油罐内。如果混合燃料需要保存长达30天,我们建议使
Emak的ADDITIX 2000Emak的ADDITIX 2000稳定剂,代码为001000972 (图21)。稳定剂,代码为001000972 (图21)。
烷化汽油 烷化汽油
- 烷化汽油不具备普通汽油的稠度。因此,对于调校小心 - 烷化汽油不具备普通汽油的稠度。因此,对于调校
使H成使用普通汽油的发动机,有可能需要通过螺栓H以外的
操作进行调节。此操作必须由授权的售后服务中心进行。操作进行调节。此操作必须由授权的售后服务中心进行。
加油(图23)加油(图23)
添加前必须摇匀混合油罐(图22)。添加前必须摇匀混合油罐(图22)。
21
Eesti keel Lietuvių k.
中文中文
KÄIVITAMINE UÎVEDIMAS
启动启动
KETI MÄÄRDEÕLI
Õige keti määrimine lõikamisfaasi vältel vähendab
juhtplaadi ja keti vahelist hõõrdumist minimaalsele
tasemele ning pikendab seetõttu nende tööiga.
Kasutage üksnes kõrgekvaliteedilist määrdeõli
(joonis 25).
HOIATUS – Läbitöötatud õli ei tohi mingil
juhul kasutada. Soovitame kasutada
bioloogiliselt lagundatavat määrdeõli (eco-lube
Efco p.n. 001001552 (5) - 001001553 (1)), mis
on spetsiaalselt välja töötatud juhtplaadi ja keti
jaoks ja on keskkonnasõbralik ning sae osade
jaoks soodus.
Enne käivitamist tuleb veenduda, et kett ei
oleks takistatud.
Kui mootor töötab tühikäigul, ei tohi kett
liikuda. Vastasel juhul pöörduge volitatud
teeninduskeskus teostada kontrolli ja lahendab
probleemi.
Kui kettsaag töötab, tuleb vasaku käega
eesmisest käepidemest kinni võtta ja parema
käega tuleb kinni võtta tagumisest käepidemest
(joonis 26). Tuleb jälgida, et ükski kehaosa ei
satuks keti ega summuti lähedusse.
Vereringe- või närvisüsteemihäirete all
kannatavatele isikutele võib vibratsioon põhjustada
terviserikkeid. Juhul kui jäsemetes tekib surin,
need muutuvad tundetuks, te tunnete jõuetust või
märkate muutusi naha värvis, konsulteerige arstiga.
Antud vaevused tekivad enamasti sõrmedes, kätes
või randmetes.
GRANDINñS TEPIMO ALYVA
Pjovimo metu tinkamai tepant grandin´ iki minimumo
sumaÏòja susidòvòjimas tarp grandinòs ir pjklo
plok‰tòs, todòl pailgòja tarnavimo laikas. Visada
naudokite auk‰tos kokybòs alyvà (25 pav.).
PERSPñJIMAS – niekada nenaudokite
alyvos atliek˜. Visada naudokite biologi‰kai
suyrant∞ tepalà (ekologin∞ tepalà Efco, dalies
nr. 001001552 (5) - 001001553 (1)), kuris
skirtas pjklo plok‰tei ir grandinei tepti ir
nekenkia aplinkai bei grandininio pjklo dalims.
Prie‰ uÏvesdami ∞sitikinkite, kad grandinei
niekas nekliudys judòti.
Varikliui veikiant tu‰ãiàja eiga, grandinò turi
nesisukti. Priešingu atveju kreipkitės į įgaliotą
aptarnavimo Centrą atlikti patikrinimą ir nustatyti
problemą.
Kai grandinò sukasi, kaire ranka tvirtai laikykite
priekin´ rankenà, o de‰ine ranka laikykite
galin´ rankenà (26 pav.). Îiròkite, kad js˜
knas bt˜ toliau nuo grandinòs ir duslintuvo.
Asmenims, turintiems kraujo apytakos sutrikimų,
pernelyg didelės vibracijos gali pažeisti
kraujagysles arba nervus. Jei pasireiškia tokie
simptomai – tirpimas, nejautrumas, jei jaučiamas
jėgų mažėjimas, pastebimas odos spalvos kitimas,
kreipkitės į gydytoją. Šie simptomai paprastai
pasireiškia pirštuose, rankose arba riešuose.
链条润滑油链条润滑油
正确的润滑方式能使链条和导板间的磨损减至最少
程度,从而延长使用寿命。永远使用品质优良的润
滑油(图25)。
-使使警告 - 严禁使用报废的机油!应使用可被生
, 物降解的,适用于导板和链条以及适合油
( eco -lube Ef co 锯其它部件的专用润滑油 (eco-lube Efco
p.n. 001001552 (5p.n. 001001552 (5) - 001001553 (1) - 001001553 (1))。))。
启动前确认没有物体阻挡链条。启动前确认没有物体阻挡链条。
空载,油不能置。 则,当发动机空载时,油锯不能倒置。 否则,请与
授权服务中心进行检查和修复的问题。授权服务中心进行检查和修复的问题。
使用油锯时,用左手紧握前面的手柄,用右手紧使用油锯时,用左手紧握前面的手柄,用右手紧
(26)握后面的手柄(图26)。保证身体每一部份不靠近
链条和消音器。链条和消音器。
暴露于震动下有可能会对血液循环问题或神经问暴露于震动下有可能会对血液循环问题或神经问
伤害 如感麻木失去觉、题患者带来伤害。 如感到麻木、失去知觉、正
常体力下降或肤色改变等身体症状时,应寻求医常体力下降或肤色改变等身体症状时,应寻求医
些症通常出现手指手掌生协助。 这些症状通常会出现在手指、手掌或
手腕部位。手腕部位。
23
Eesti keel Lietuvių k.
中文中文
KÄIVITAMINE UÎVEDIMAS
启动启动
TÄHELEPANU: pidage kinni kütuse käsitsemisel kehtivatest
turvanõuetest. Enne tankimist seisake alati mootor. Keelatud
on tankida töötava või kuuma mootoriga seadet. Enne
mootori käivitamist eemalduge tankimiskohast vähemalt 3
meetrit (Joon. 30). SUITSETAMINE KEELATUD!
1. Puhastage kütusepaagi korgi ümbrus, et vältida mustuseosakeste
sattumist paaki.
2. Keerake kütusepaagi kork aeglaselt lahti.
3. Valage kütusesegu ettevaatlikult paaki. Vältige kütuse
mahavoolamist.
4. Enne kütusepaagi korgi tagasipanekut puhastage ja kontrollige
tihendit.
5. Pange kütusepaagi kork kohe tagasi ja keerake käega kinni.
Vajadusel eemaldage mahaläinud kütus.
TÄHELEPANU: kontrollige seadet võimaliku kütuselekke
suhtes ja vajadusel kõrvaldage see enne kasutamist.
Vajadusel võtke ühendust oma müügiesinduse
klienditeenindusega.
Mootor on üle ujutatud
- Seadke sisse/välja lüliti asendisse STOPP.
- Kasutage süüteküünlaga sobivat tööriista (1, joonis 31).
- Kangutage süüteküünla piip maha.
- Kruvige süüteküünal lahti ja kuivatage ära.
- Avage gaas pärani.
- Tõmmake starteritrossi mitu korda, et puhastada
põlemiskamber.
- Paigaldage süüteküünal uuesti ja ühendage süüteküünla
piip, vajutage tugevasti alla – pange teised osad uuesti
kokku.
- Seadke sisse/välja lüliti asendisse I, käivitusasendisse.
- Seadke õhuklapi hoob asendisse OPEN (avatud) – isegi siis,
kui mootor on külm.
- Nüüd käivitage mootor.
DĖMESIO: pildami degalus laikykitės saugaus darbo
taisyklių. Prieš užpildami degalus, variklį būtinai išjunkite.
Jokiu būdu nepildykite degalų, jeigu variklis dirba arba yra
karštas. Prieš įjungdami variklį, paeikite mažiausiai 3 metrus
nuo tos vietos, kurioje pylėte degalus (30 pav.). NERŪKYKITE!
1. Kad pilant degalus į baką nepakliūtų nešvarumų, nuvalykite paviršių
aplink degalų kamštį.
2. Lėtai atsukite degalų kamštį.
3. Degalus į variklio baką pilkite atsargiai. Stebėkite, kad degalai
neišsilietų pro šalį.
4. Prieš užsukdami degalų kamštį, išvalykite kamščio tarpinę ir
patikrinkite jos būklę.
5. Degalų kamštį užsukite ranka. Išsiliejusius degalus nuvalykite.
DĖMESIO: patikrinkite, ar kur nors nenuteka degalai; jeigu
pastebėjote nutekėjimą, defektą sutvarkykite ir tik po to
junkite variklį. Jei reikia, susisiekite su savo prekybos agento
klientų aptarnavimo tarnyba.
Užtvindytas variklis
- Įjungimo / išjungimo jungiklį nustatykite į padėtį STOP
(IŠJUNGTA).
- Į uždegimo žvakės pagrindą įkiškite tinkamą įrankį
(1, 31 pav.).
- Iškelkite uždegimo žvakės pagrindą.
- Išsukite uždegimo žvakę ir ją išdžiovinkite.
- Plačiai atidarykite droselį.
- Kelis kartus patraukite starterio virvę, kad išvalytumėte
degimo kamerą.
- Vėl sumontuokite uždegimo žvakę ir prijunkite uždegimo
žvakės pagrindą, tada jį tvirtai įstatykite; sumontuokite
kitas dalis.
- Įjungimo / išjungimo jungiklį nustatykite į padėtį „I“
(užvedimo padėtis).
- Droselinės sklendės svirtį nustatykite į padėtį OPEN
(ATIDARYTA) (net jei variklis šaltas).
- Užveskite variklį.
注意:遵循燃料配制的安全说明。在加油前必须停
止发动机。切勿在发动机运转或热机时向机内添加
3燃料。在启动发动机前,至少从加油之处移开3米
(图30). 切勿抽烟!(图30). 切勿抽烟!
1. 1. 清洁燃料盖周围的表面,以防污染。清洁燃料盖周围的表面,以防污染。
2. 2. 慢慢拧松燃料盖。慢慢拧松燃料盖。
3. 3. 小心将燃料混合物倒入油箱中。避免洒出。小心将燃料混合物倒入油箱中。避免洒出。
4. 4. 重新盖上燃料盖前,清洁和检查密封垫。重新盖上燃料盖前,清洁和检查密封垫。
5. 5. 立即重新盖上燃料盖,并用手拧紧。如有燃料洒出,应立即重新盖上燃料盖,并用手拧紧。如有燃料洒出,应
清除干净。清除干净。
使注意:检查是否有燃料泄漏,如果有的话应在使用
前清除。如有必要,可联络自己零售商的售后服务前清除。如有必要,可联络自己零售商的售后服务中
心。心。
流发动机流发动机
- 将电源开关置于
STOPSTOP。
- 采用适合火花塞帽的工具
(1, (1, 31)31)。
- 提起火花塞帽。
- 拧松并抹干火花塞。
- 完全打开蝶阀。
- 拉动启动绳数次,清空燃烧室。
- 放回火花塞并
用力用力按下火花塞帽;重新安装其他部件。
- 将启动开关置于启动位置“I”。
- 将节气门杆置于位置OPEN,即使发动机冷却。
- 现在启动发动机。
25
37 38
Eesti keel Lietuvių k.
中文中文
ALUSTAMINE UÎVEDIMAS
启动启动
HOIATUS – Ärge käivitage sae mootorit kunagi ilma lati,
keti ja sidurikatte (ketipiduri) kinnitamiseta - vastasel
juhul võib sidur lahti tulla ja põhjustada kehavigastusi.
MOOTORI KÄIVITAMINE
Keti pidur peab mootorsae käivitamise hetkel rakendatud olema.
Piduri rakendamiseks lükake piduri hoob/käekaitse ettepoole
(juhtplaadi poole), „pidur sees“ asendisse (Joon.33).
Täitke
karburaator kütteseguga vajutades luttpumpa (E, joon. 34).
Viige ON/OFF lüliti (A, joonis 35-36) asendisse „I”. Tõmmake
gaasihoova kangi (B) ja peatage see poolgaasi asendis
vajutades kangi (C), seejärel vabastage gaasihoova kang.
Tõmmake õhuklapi hoob (D) välja. Asetage kettsaag stabiilsesse
asendisse maapinnal. Veenduge, et kett liigub vabalt ja ei
puutuks kokku kõrvaliste objektidega.
Enne mootori käivitamist
kontrollige, et saag ei puutuks ühegi eseme vastu. Keelatud on sae
käivitamine, kui selle juhtplaat on poolikus lõikes.
Hoidke käepidet
parema käega tugevalt (joon. 37). Tõmmake aeglaselt starteri
nööri, kuni tunnete takistust. Seejärel tõmmake mitu korda
järsult ja kui mootor käivitub, viige õhuklapi hoob (D) tagasi oma
algsesse asendisse. Korrake seda kuni mootori käivitumiseni.
Kui mootor on käivitunud, vajutage gaasihoova päästikut (B)
millega vabastate selle poolgaasi asendist ning viite mootori
tühikäigu reÏiimi. Vabastage pidur (joonis 38).
HOIATUS – Kui mootor on soe, ei ole vaja õhuklappi
käivitamisel kasutada.
HOIATUS – Poolgaasi võib kasutada ainult mootori
käivitamisel.
MOOTORI SISSETÖÖTAMINE
Mootor saavutab oma maksimumvõimsuse peale 5÷8
tunnist töötamist. Selle sissetöötamisperioodi jooksul ei tohi
(ülemäärase koormuse vältimiseks) lasta mootoril täisgaasil
tühikäiguga töötada.
HOIATUS! - Sissetöötamisperioodil ei tohi muuta
õhu ja kütusesegu vahekorda üle ettemääratud
taseme, nii võib kahjustada mootorit.
MÄRKUS: on normaalne, et uus mootor enne ja pärast esimest
kasutamist suitseb.
PERSPñJIMAS: varikl∞ leidÏiama uÏvesti tik tada,
kai sumontuoti kreipianãioji plok‰tò, grandinò ir
sankabos dangtis (grandinòs stabdys); jei nepaisysite
‰io nurodymo, sankaba gali atsilaisvinti ir traumuoti
Ïmog˜.
VARIKLIO UÎVEDIMAS
Pjūklą užvedant, grandinės stabdys turi būti įjungtas. Grandinės
stabdį į stabdymo padėtį nustatysite grandinės stabdžio svir
/ rankos apsaugą pastūmę pirmyn (link plokštės) (33 pav.).
Paspausdami uÏpildymo „kriau‰´” pripildykite karbiuratori˜
(E, 34 pav.). ØJUNGIMO/I·JUNGIMO jungikl∞ (A, 35-36 pav.)
nustatykite ∞ padòt∞ „I”. Patraukite droselin´ svirt∞ (B, 35 pav.) ir jà
sustabdykite patrauk´ iki pusòs greiãio padòties paspausdami
mygtukà (C); tada atleiskite svirt∞ (B). Patraukite droselin´ svirt∞
(D). Grandinin∞ pjklà padòkite ant Ïemòs stabilioje padòtyje.
Patikrinkite, ar laisvai sukasi grandinò ir ar ji nesilieãia su
pa‰aliniais objektais.
Enne mootori käivitamist kontrollige, et saag
ei puutuks ühegi eseme vastu. Keelatud on sae käivitamine, kui
selle juhtplaat on poolikus lõikes.
Su de‰ine ranka tvirtai laikykite
rankenà (37 pav.). Lòtai traukite uÏvedimo virv´, kol pajusite
pasiprie‰inimà; tada jà kelis kartus stipriai patraukite ir, kai
variklis uÏsives, droselio svirt∞ (D), gràÏinkite ∞ jos pradin´ padòt∞.
Kartokite tol, kol variklis uÏsives. Varikliui uÏsivedus, paspauskite
droselin∞ gaidukà (B), kad j∞ atlaisvintumòte i‰ pusòs greiãio
padòties, ir leiskite varikliui veikti tu‰ãiàja eiga. Atlaisvinkite
stabd∞ (38 pav.).
PERSPñJIMAS – varikliui su‰ilus droselio
nenaudokite pakartotiniam uÏvedimui.
PERSPñJIMAS – pusòs greiãio greitinimo ∞taisà
naudokite tik variklio uÏvedimo fazòje.
PRADINIS VARIKLIO EKSPLOATAVIMAS
Variklis maksimalià galià pasiekia po 5÷8 valand˜ veikimo.
Pradinio eksploatavimo periodu neleiskite varikliui veikti
visu greiãiu tu‰ãia eiga, kad bt˜ i‰vengta pernelyg didelòs
darbinòs apkrovos.
PERSPñJIMAS! - Pradinio eksploatavimo periodu
nekeiskite karbiuracijos siekdami gauti laukiamà
galios padidòjimà – taip galite sugadinti varikl∞.
PASTABA: pirmą kartą užvedus variklį ir po pirmojo užvedimo
variklis gali išmesti daugiau dūmų; tai normalu.
发动机启动发动机启动
链锯起动时必须接通链条制动器。把链条/护手制动控制杆前推(链锯起动时必须接通链条制动器。把链条/护手制动控制杆前推(链
杆的方向)到制动器接通的位置(图33)来接通制动器。杆的方向)到制动器接通的位置(图33)来接通制动器。
E(34)A(35-36)按泵油器E(图34),将化油器注满。将开关A(图35-36)拨到
"I"
机前,应认链锯没有与何物件接触。链杆处于起动发动机前,应确认链锯没有与任何物件接触。当链杆处于
切割位置时,禁止尝试起动链锯。切割位置时,禁止尝试起动链锯。
松开制动器(图38)。松开制动器(图38)。
警告!- 发动机一旦升温后不准再使用阻风门再启动。警告!- 发动机一旦升温后不准再使用阻风门再启动。
警告!- 只在发动机冷起动时才使用半加速装置。警告!- 只在发动机冷起动时才使用半加速装置。
发动机的磨合发动机的磨合
发动机在工作5-8小时后达到最大功率。
在此磨合期间不要令油锯全速空转,以免应力过高。
警告!- 发动机磨合期间不要更换燃油,令功率逐渐增警告!- 发动机磨合期间不要更换燃油,令功率逐渐增
大,否则会损坏发动机。大,否则会损坏发动机。
备注:在初次使用期间或之后如果新发动机冒烟是正常的。备注:在初次使用期间或之后如果新发动机冒烟是正常的。
H-Helyszín hidegindító
FIN - Käynnisijainti
LV - Atrašanās vieta starteris
EST - Õhuklapi asukoht
LT - Vieta starteris
中文中文
-
27
Eesti keel Lietuvių k.
中文中文
MOOTORI SEISKAMINE VARIKLIO SUSTABDYMAS
发动机熄火发动机熄火
MOOTORI SEISKAMINE
Vabastage gaasihoob ja laske mootoril minna üle
tühikäigule (B, joonis 41). Mootori väljalülitamiseks
viige ON/OFF lüliti (A) asendisse STOP. Kettsaagi ei
tohi maapinnale asetada, kui kett liigub.
KETI SISSETÖÖTAMINE
Uued ketid venivad ja seetõttu vajavad sagedast
pingutamist. Ketti võib pingutada üksnes siis, kui see on
mahajahtunud. Kõigepealt tõmmake ketti juhtplaadil
ringi ja määrige seda täiendavalt määrdeõliga
(joonis 42). Seejärel käivitage saag ja laske mootoril
mõõdukatel pööretel töötada kontrollides, kas õlipump
töötab korralikult (joonis 43). Seisake mootor ja
reguleerige keti pingsust. Käivitage saag uuesti ja tehke
keti soojendamiseks paar lõiget. Seisake mootor, laske ketil
jahtuda ja reguleerige jälle ketti. Korrake seda toimingut,
kuni kett saavutab õige pingsuse. Ketti ei tohi lasta
kokkupuutesse maapinnaga.
HOIATUS – Mootori töötamise ajal ei tohi ketti
puudutada.
VARIKLIO SUSTABDYMAS
Atlaisvinkite droselin´ svirt∞ ir leiskite varikliui vòl
veikti tu‰ãia eiga (B, 41 pav.). Varikl∞ i‰junkite ON/
OFF (∞jungimo/i‰jungimo) jungikl∞ (A) perjungdami ∞
padòt∞ STOP. Kol grandinò juda, grandininio pjklo
nedòkite ant Ïemòs.
PRADINIS GRANDINñS EKSPLOATAVIMAS
Naujos grandinòs i‰sitempia, todòl jas daÏnai
reikia ∞tempti. Øtempimo reguliavimà galima
atlikti tik grandinei atvòsus. Pirmiausia grandin´
pasukite ir papildomai sutepkite alyva (42 pav.).
Tada uÏveskite pjklà, leiskite jam veikti vidutiniu
greiãiu ir tuo metu patikrinkite, ar gerai veikia
alyvos siurblys (43 pav.). Sustabdykite varikl∞ ir
sureguliuokite grandinòs ∞tempimà. Vòl uÏveskite
pjklà ir kelis kartus ∞pjaukite kamienà, kad
grandinò su‰ilt˜. Sustabdykite varikl∞, leiskite
grandinei atvòsti ir jà vòl sureguliuokite. ·ià
procedrà kartokite tol, kol grandinòs ∞tempimas
bus geras. Îiròkite, kad grandinò nesiliestu su
Ïeme.
PERSPñJIMAS – niekada nelieskite
grandinòs, kai variklis veikia.
发动机熄火发动机熄火
使B(41)A松开油门使发动机空转B(图41)。把开关A打
STOP, 发动到“STOP”位置, 关发动机。当链条还在运转
时,不能把油锯放在地上。时,不能把油锯放在地上。
链条的试转链条的试转
调节松紧只能在链条冷却下来后进行。用手转
动链的润(42),然动链条并补充更多的润滑油(图42),然后启动油
使锯使之中速运转,检查润滑油泵是否正常工作
(图43)动机紧。(图43)。关发动机,调节链条的松紧。再次启动
发动机,并在一根树干上锯数下。再次关发动
机并重新检查链条的松紧。重复以上步骤直到
链条张紧,不要让链条碰地。链条张紧,不要让链条碰地。
警告!- 发动机运转时严禁触摸链条。警告!- 发动机运转时严禁触摸链条。
29
53 54
Eesti keel Lietuvių k.
中文中文
KASUTAMINE NAUDOJIMAS
使用使用
KETIPIDUR
TAGASILÖÖGI VÄLTIMISE OHUTUSNÕUDED
Tagasilöök võib esineda, kui juhtplaadi
ots puudutab mingit objekti ning kui puu
surub saeketi lõikesse kinni (joonis 49-50).
Tagasilöögi vältimiseks ja leevendamiseks
tuleb kettsaagi alati tugevasti kahe käega kinni
hoida.
INERTSIPÕHINE KETIPIDUR
Inertsipõhine ketipidur tagab kettsaega töötamisel
maksimaalse ohutuse. See kaitseb sae kasutajat
ohtlike tagasilöökide eest, mis võivad tekkida erinevates
tööfaasides. See rakendub blokeerides koheselt keti
niipea, kui sae kasutaja vajutab kangi (joonis 51)
(käsitsilülitus), või automaatselt inertsi toimel, kui
äkilise tagasilöögi tulemusena liigub kaitse inertsi mõjul
ettepoole (joonis 52) (inertslülitus).
Ketipiduri vabastamiseks tuleb piduri kangi enda poole
tõmmata (joonis 53).
PIDURI TÖÖKORRA KONTROLL
Enne iga töö alustamist tuleb kontrollida ketipiduri
korrasolekut alljärgnevalt:
1) Käivitage saag ja võtke see mõlema käe abil
tugevasse haardesse.
2) Keti ringikäimiseks tõmmake gaasihooba, lükake
ketipiduri kangi vasaku käe randmega ettepoole
(joonis 51).
3) Kui pidur toimib ja kett peatub, vabastage
gaasihoova kang.
4) Vabastage pidur (joonis 53).
PIDURI HOOLDUS: hoidke ketipiduri mehhanismi
puhtana ja määrige seda aegajalt (joonis 54). Jälgige
pidurilindi kulumist. Selle minimaalne paksus peab
olema 0,30 mm.
GRANDINñS STABDYS
ATSARGUMO PRIEMONñS SAUGANTIS
ATATRANKOS
Atatranka gali atsirasti tada, kai kreipianãiosios
pjklo plok‰tòs galas palieãia objektà arba kai
medis baigiamas pjauti ir grandinòs pjklas
suspaudÏiamas pjvio vietoje (49, 50 pav.).
Atatrankai i‰vengti arba sumaÏinti grandinin∞
pjklà valdykite tvirtai j∞ laikydami abejomis
rankomis.
INERTINIS GRANDINñS STABDYS
Inertinis grandinòs stabdys uÏtikrina maksimal˜
saugumà eksploatuojant grandinin∞ pjklà. Jis apsaugo
operatori˜ nuo atatrankos, kur atsiranda darbo metu.
Jis ∞jungiamas ir i‰ karto uÏfiksuojama grandinò tada,
kai operatorius paspaudÏia svirt∞ (51 pav.) (rankinis
valdymas) arba automati‰kai i‰ inercijos, kai apsauga
pastumiama ∞ priek∞ (52 pav.) staigios atatrankos atveju
(inercinis veikimas).
Grandinòs stabdys atlaisvinamas svirt∞ patraukus ∞
operatoriaus pus´ (53 pav.).
STABDÎIO VEIKIMO PATIKRINIMAS
Ørenginio tikrinimo metu prie‰ kiekvienà darbà toliau
nurodytais veiksmais patikrinkite stabdÏio veikimo
bkl´:
1. UÏveskite varikl∞ ir tvirtai abejomis rankomis suimkite
rankenà.
2. Traukdami droselin´ svirt∞, kad veikt˜ grandinò,
prie‰inga rankos puse stabdÏi˜ svirt∞ stumkite Ïemyn
∞ priek∞ (51 pav.).
3. StabdÏiui suveikus ir grandinei sustojus atleiskite
droselin´ svirt∞.
4. Atlaisvinkite stabd∞ (53 pav.).
STABDÎIO TECHNINñ PRIEÎIÌRA: pasirpinkite, kad
grandinòs stabdÏio mechanizmas bt˜ ‰varus; sutepkite
svirties sistemà (54 pav.). Patikrinkite stabdÏio dirÏo
susidòvòjimà. Minimalus jo storis turi bti 0,30 mm.
链轮制动器链轮制动器
反冲安全保护反冲安全保护
当导板顶部触到物体或油锯工作时链条被夹紧时当导板顶部触到物体或油锯工作时链条被夹紧时
(图49-50),反冲可能会发生。为了减少和避免反(图49-50),反冲可能会发生。为了减少和避免反
冲,应双手紧握油锯。冲,应双手紧握油锯。
惯性链轮制动器惯性链轮制动器
惯性链轮制动器能确保油锯使用时最大限度的安
全,它能防止在工作过程中发生的反冲危险。发生
反冲时操作人员压住手柄(图51)(手动),或在突发性
反冲时由于惯性而使保护手柄自动向前推(图52)(惯性
启动),链条将立即被刹住。向操作者方向拉手柄,
链轮制动器被松开(图53)。
检查制动器操作检查制动器操作
每次工作前检查设备时,按如下步骤检查制动器开
关情况:
1. 启动发动机用双手紧握油锯手柄。
2. 压下油门使链条运转,用左手手背向前推动制动
器(图51)。
3. 当制动器作用时链条立即停转;松开油门。
4. 松开制动器(图53)。
制动器的保养:保持制动器机构的清洁和制动杆的
(54)润滑(图54)。检查刹车带的磨损情况,保证最小有
0,30毫0,30毫米厚。米厚。
34
Eesti keel
PUUHOOLDUS MOOTORSAEGA TÖÖTAMINE KÖIE JA RAKMETEGA
Antud peatükis kirjeldatakse puuhooldus
mootorsaega kõrgustes nööri ja rakmetega
töötamise mooduseid ja vigastuste ohu
vähendamist. Kuigi antud tekst võib olla algseks
juhatuseks ja treenimismaterjaliks, ei tohi seda
kasutada treeningu asendusena.
Kõrgustes töötamise üldnõuded
Köie ja rakmetega puuhooldus mootorsaega
töötajad ei tohi kunagi töötada üksi. Esmaabi
oskustega töötaja peaks neid toetama maapealt.
Puuhooldus mootorsae kasutajad peavad
treenima üldiseid ronimisohutuse ja tööpositsiooni
tehnikaid ja peavad olema õigesti varustatud
rakmete, köite, liipimisrihmade, karabiinide
ja muu kindlat ja ohutut tööpositsiooni tagava
varustustusega nii endale kui saele .
Ettevalmistumine puu saagimiseks
Maapeal töötaja peab mootorsae enne kasutajale
puuotsa saatmist sae kontrollima, tankima,
käivitama ja soojendama.
Saele tuleb kinnitada sobiv liipimisrihm, mille saab
kasutaja kinnitada ka oma rakmete külge (joonis
1):
a) Kinnitage liipimisrihm sae tagaosal olevasse
kinnituskohta (joonis 6);
b) varustage saag karabiinidega kaudseks (nt.
liipimisrihm) ja otseseks kinnitamiseks (nt. sael
olev kinnituskoht) kasutaja rakmetele;
c) kontrollige, et saag oleks kasutajale üles
saatmise ajal turvaliselt kinnitatud;
d) kontrollige, et saag oleks kinnitatud rakmete
külge enne üles saatmise vahendite lahti
ühendamist.
Saagi kinnitada rakmetel ainult soovitatud
kinnituskohtadele. Kinnitada võib ainult keskele
(ees või taga) või külgedele. Sae kinnitamine taha
keskele hoiab sae eemale ronimisköitest ja ka sae
kaal mõjub otse alla mööda kasutaja selgroogu
(joonis 2).
Sae ühest kinnituskohast teise viimisel peavad
kasutajad kontrollima, et saag oleks kinnitatud
uude kohta enne vana avamist.
Mootorsae kasutamine puuotsas
Selliste saagidega puu hooldamise ajal juhtunud
õnnetuste analüüs näitab, et peamine põhjus on
sae ühekäeline kasutamine. Enamuse õnnetuste
puhul pole kasutaja saanud võtta turvalist töö
positsiooni, mis lubaks saest kahe käega kinni
koida. Selle tagajärjeks on vigastamise ohu kasv:
- tagasilöögi ajal puudub kindel hoiak;
- sae käsitsemisel puudub piisav kontroll
seadme üle ja on tõenäolisem, et saag tabab
ronimisköisi ja kasutaja keha (eriti vasakut kätt)
- ebakindlas asendis töötamisel kaob kontroll
sae üle, mille tulemuseks on kontakt saega
(ootamatu liigutus sae käsitsemise ajal)
Tööasendi kindlustamine kahekäelise
kasutamise jaoks
Et kasutaja saaks hoida saagi kahe käega, tuleb
reeglina kasutuskohal sisse võtta kindel asend:
- horisontaalseid sektsioone lõigates hoidke saagi
puusade tasemel;
- vertikaalseid sektsioone lõigates hoidke saagi
päikesepõimiku tasemel.
Kui kasutaja töötab vertikaalsete tüvede
juures, kus on tegemist nõrga külgjõuga
asendile, võib hea jalgade asend olla kõik, mida
turvalise tööpositsiooni hoidmiseks on vaja
. Tüvest eemaldudes tuleb kasvava külgjõu
kompenseerimiseks näiteks peaköis täiendava
ankrupunkti abil ümber juhatada või kasutades
liipimisrihma, mis on rakmetest otse ankrupunkti
ühendatud (joonis 3).
Hea jalgealuse saavutamisel võib abi olla köiest
tehtud ajutisest jalusest (joonis 4).
Sae käivitamine puuotsas
Sae käivitamisel puuotsas peab kasutaja:
a) lisama enne käivitamist ketipiduri;
b) hoidma käivitamise ajal saagi kas keha paremal
või vasakul küljel:
1) vasakul küljel hoia sae ees käepidemest vasaku
käega või taga käepidemest parema käega ja
suuna saag kehast eemale hoides käivitusnööri
teises käes;
2) paremal küljel hoia parema käega ühest
käepidemest ja suuna saag kehast eemale
hoides käivitusnööri vasakus käes.
Ketipidur peab enne töötava sae liipimisrihmale
langetamist alati peale panema.
Enne oluliste lõigete tegemist peab kasutaja alati
kontrollima, kas kütust on piisavalt.
Sae ühekäeline kasutamine
Puuhooldus mootorsaagi ei tohi kasutada
ühekäeliselt ebastabiilse tööasendi korral ja
väikese diameetriga puidu lõikamisel okste otsast
käsisae asendajana.
Puuhooldus mootorsaagi kasutada ühekäeliselt
ainult:
- kasutaja ei saa võtta asendit, mis lubaks
töötada kahekäeliselt; ja
- teise käega on vaja kindlustada tööpositsiooni;
ja
- välja sirutatud käega töötamisel täisnurga all
kehast eemale suunatult (joonis 5).
Kasutaja ei tohi:
- lõigata tagasilöögi alaga juhtplaadi otsas
- hoida lõigatavat sektsiooni
- proovida püüda langevat sektsiooni
Kinni jäänud sae vabastamine
Kui saag jääb lõikamise ajal kinni, peab kasutaja:
- sae välja lülitama ja panema turvaliselt puu
sisekülje (nt tüve poolne külg) poolse lõike või
uue lõike kohale;
- vajadusel tõmbama sae vahest painutades teise
käega oksa;
- vajadusel kasutama käsisaagi või teist saagi, et
vabastada saag, lõigates minimaalselt 30 cm
kauguselt kinni jäänud saest.
Kas käsi- või mootorsaega aga vabastavad lõiked
tuleb alati teha puutüvest eemale suunatult, et
vältida sae langemist koos lõigatud sektsiooniga
lisa komplikatsioonide vältimiseks.
39
Eesti keel Lietuvių k.
中文中文
KASUTAMINE NAUDOJIMAS
使用使用
LAASIMINE
a) Laasimist tuleb alati alustada puu jämedamast osast
liikudes edasi ladva poole.
b) Enne kettsaele täisgaasi andmist võtke sisse võimalikult
ohutu ja stabiilne asend. Vajadusel võite toetada põlve
vastu laasitavat puud.
c) Väsimise vältimiseks hoidke saagi vastu laasitavat
puud ning vastavalt okste asukohale keerake saagi kas
paremale või vasakule küljele (joonis 57).
d) Pinge all olevate okste lõikamisel leidke selline
ohutu asend, et te sirgestuva oksaga pihta ei saaks.
Lõikamist alustage alati kumeruse vastaspoolelt.
e) Jämedate okste lõikamisel kasutage seadme küljes olevat
piiki.
HOIATUS – Võimaliku tagasilöögi ohu
vältimiseks ei tohi oksi lõigata juhtplaadi
otsaga.
KASUTAMINE KEELATUD
HOIATUS – Ohutusnõudeid tuleb alati
jälgida. Mootorsaag on ette nähtud ja
valmistatud puude ja põõsaste oksalõikuseks
ja hoolduseks. Teist tüüpi materjalide
lõikamine on keelatud. Erinevate materjalide
puhul on erineva iseloomuga ka vibratsioon
ja tagasilöögid, mistõttu on ohutusnõuded
samuti erinevad. Kettsaagi ei tohi kasutada
kangina objektide tõstmiseks, liigutamiseks
või purustamiseks. Kettsaagi ei tohi kinnitada
fikseeritud asendisse. Kettsaega ei tohi
ühendada tööriistu ega teisi rakendusi, mida
valmistajatehas ei ole ette näinud.
TÄHELEPANU - Keelatud on oksalõikussae
kasutamine tükeldamiseks ja puude langetamiseks.
·AKˆ NUPJAUSTYMAS
a) Visada pradòkite nupjaustyti didesnio diametro ‰akas ir
eikite link vir‰nòs nupjaustydami visas antrines ‰akas.
b) Prie‰ greitindami grandininio pjklo veikimà, raskite
saugiausia ir patogiausia stovòjimo padòt∞. Jeigu reikia,
pusiausvyrà laikykite keliu atsiròm´ ∞ kamienà.
c) Grandinin∞ pjklà laikykite padòj´ ant kamieno, kad
pernelyg nepavargtumòte, ir pjaukite pjklà sukdami
∞ kair´ arba de‰in´ pus´, priklausomai nuo to, kokioje
padòtyje yra pjaunama ‰aka (57 pav.).
d) Jeigu ‰akose yra ∞tempimas, raskite saugià padòt∞, kad
apsisaugotumòte nuo ‰ak˜ smgiavimo atgal. Pjauti
visada pradòkite nuo pusòs, prie‰ingos i‰linkimui.
e) Pjaudami didelio skersmens šakas, naudokite
amortizuojantį smaigą.
PERSPñJIMAS – niekada nenaudokite
kreipianãiosios pjklo plok‰tòs galo vir‰utinio
kra‰to skersiniam pjviui daryti - gali kilti
atatrankos pavojus.
DRAUDÎIAMA NAUDOTI
PERSPñJIMAS - visada laikykitòs saugos
taisykli˜. Šis grandininis pjūklas skirtas
stovintiems medžiams ir krūmams genėti bei
prižiūrėti. DraudÏiama pjauti bet kokias kitas
medÏiagas. Pjaunant kitas medÏiagas atsiranda
∞vairaus pobdÏio vibracijos ir atatranka, todòl
bus nesilaikoma saugos taisykli˜ reikalavim˜.
Grandininio pjklo nenaudokite kaip objekt˜
kòlimo, stmimo ar perskòlimo svirties. Jo
negalima uÏfiksuoti vir‰ fiksuot˜ stov˜. Prie
P.t.o. (galios atrankos mechanizmo) draudÏiam
prijungti ∞rankius ar priemones, kurios nòra
nurodytos gamintojo.
DĖMESIO - Genėjimo grandininio pjūklo
nenaudokite medžiams versti arba pjaustyti.
锯分枝锯分枝
a) 锯最,然叉和细的a) 先锯最大直径,然后锯枝叉和其它更细的
分枝。分枝。
b) 不断合适,如b) 锯割前不断寻找合适的位置,如有必要,
将膝盖跪在树杆上保持身体的平衡。将膝盖跪在树杆上保持身体的平衡。
c) 架在,避太疲c) 将油锯架在树杆上,避免工作太疲劳,并
根据树枝而放的左根据所锯树枝的位置而放在树枝的左侧或
右侧(图57)。右侧(图57)。
d) 当树很紧寻找角度d) 当树枝绷得很紧时,寻找安全的角度保护
自已反冲在弯方向自已以防反冲。永远在弯折的反方向位置
开始工作。开始工作。
e) 齿e) 对较粗树木进行剪枝时,应借助钩齿进
行。行。
警告 - 严禁用导板顶端边缘切割,否则警告 - 严禁用导板顶端边缘切割,否则
您将承受反冲的伤害。您将承受反冲的伤害。
禁忌用途禁忌用途
警告 - 则。警告 - 严格遵守安全规则。本链锯是为
直立树木和灌木的剪枝和维护而设计和
制造。振动和反冲随着材料的不同而不
同,对安全规则的要求也将不同。严禁
将油锯 用来举运或劈开物体。严禁将油
锯锁在固定的地方。严禁安装其它非厂
家指定的部件或备件。家指定的部件或备件。
- 注意 - 请勿利用本链锯截断或砍伐树
木。木。
41
Eesti keel Lietuvių k.
中文中文
KASUTAMINE NAUDOJIMAS
使用使用
ETTEVAATUSABINÕUD TÖÖALAS
- Keelatud on töö elektrijuhtmete läheduses.
- Seadmega tohib töötada ainult laitmatutes nähtavus- ja
valgustingimustes.
- Lülitage mootor välja enne pihusti mahapanekut.
- Olge eriti tähelepanelik juhul, kui kannate kaitsevahendeid –
viimased võivad piirata hoiatavate helide kuulmist (hüüded,
signaal, hoiatus jne.)
- Olge eriliselt ettevaatlik kallakutel või ebatasasel pinnal töötades.
- Saega ei tohi töötada kasutaja õlast kõrgemal - saagi
üleval hoides on väga raske jälgida ja kontrolli all hoida
tangetsiaaljõude (tagasiviskumist).
- Keelatud on saagida redelil seistes - see on väga ohtlik.
- Seisake mootorsaag, kui kett läheb vastu mõnd võõrkeha.
Kontrollige sae korrasolekut ja vajadusel laske vigastatud osad
parandada.
- Kett tuleb mustusest ja liivast puhas hoida. Isegi väga väike
kogus mustust nürib keti kiiresti ja suurendab tagasiviskumise
tõenäosust.
- Käepide tuleb alati hoida puhta ja kuivana.
- Pinge all olevate okste lõikamisel tuleb olla valvel, et pingest
vabanemisel äkitselt sirgestuv oks ei tabaks inimest.
- Peenikeste okste või põõsapuhmaste lõikamisel tuleb olla eriti
tähelepanelik, sest kett võib kinni kiiluda, läbisaagimise järel
võivad oksad tagasi paiskuda ning pingetest vabanemisel
võib valla pääseda selline jõud, mille tõttu sae kasutaja kaotab
tasakaalu.
ETTEVAATUSABINÕUD SEADME TURVALISEKS KASUTAMISEKS
1. Spetsiaalselt kujundatud käepide vajab tagasilöökide
puhul hoolikat käsitlust.
2. Eriti hoolikas peab olema saagimise lõpus, kui on sae
kukkumise oht. Antud käepidemega on seda raske
kontrollida.
3. Tuleb jälgida ka keti libisemist. Puu lõikamise asemel võib
kett libiseda ettepoole ja kasutaja ei suuda enam saagi
täielikult kontrolli all hoida.
4. Puu hooldajad peavad õppima ohutu töö õigeid tehnikaid,
näiteks: peakaitse, turvarakmed, köied ja vedruklambrid
ning ka kõik teised ohutus vahendid, mida tavaliselt
kasutatakse ja neid tuleb professionaalselt treenida
puudele ronimiseks.
5. ISO 11681-2 regulatsioon lubab treeninud kasutajal
saagida hoides saagi ainult ühes käes, kui valida
töötamiseks ohutu viis (ainult puukirurgia). Kõigi teiste
toimingute puhul on kohustuslik kasutada saagi kahe
käega nagu tavalist mootorsaagi.
HOIATUS! - ME SOOVITAME MITTE KASUTADA
SAAGI ÜHEKÄELISELT.
Mootorsae ühekäeline kasutamine on üliohtlik kuna
suurendab oluliselt ülalmainitud (1-4) ohtude esinemist.
6. Tankimise ajaks vabastage masin kinnitusest.
ATSARGUMO PRIEMONĖS DARBO ZONOJE
- Nedirbkite arti elektros laidų.
- Dirbkite tik tada, kai gerai matote darbo zoną.
- Jei prietaisą reikia padėti, išjunkite variklį.
- Ypatingai atidžiai dirbkite, jeigu naudojate individualias
apsaugos priemones, nes jos gali riboti jūsų sugebėjimą
išgirsti apie pavojų perspėjančius garsus (kvietimus, signalus,
perspėjimus ir kt.)
- Ypatingai dėmesingai dirbkite įkalnėse ir nežinomose vietose.
- Nepjaukite pjūklo iškėlę virš krūtinės lygio, nes bus sunku
suvaldyti jo atsiradus atatrankai.
- Pjovimo darbų nevykdykite stovėdami ant kopėčių - tai labai
pavojinga.
- Jei grandinė užkliudė kokį nors pašalinį daiktą, pjūklą nedelsdami
išjunkite. Jį patikrinkite ir, jei reikia, suremontuokite jo dalis.
- Saugokite grandinę nuo purvo ir smėlio. Net ir dėl nedidelio
purvo kiekio grandinė greitai atbunka ir padidėja atatrankos
tikimybė.
- Îiròkite, kad rankenos visada bt˜ sausos ir ‰varios.
- Pjaudami ‰akà, kurioje yra ∞tempimas, saugokitòs, kad
nepatirtumòte smgio dòl at‰okimo, kuris gali atsirasti i‰ medÏio
pluo‰to i‰laisvinus ∞tempimà.
- Bkite labai atids pjaudami maÏas ‰akas arba krmus, dòl
kuri˜ grandinò gali uÏstrigti, arba jie gali bti sviedÏiami ∞ jus,
arba galite prarasti pusiausvyrà.
MECHANIZMO NAUDOJIMO ATSARGUMO PRIEMONĖS
1. Dòl ypatingos mechanizmo rankenos formos reikia bti itin
atsargiems atatrankos atveju.
2. Reikia bti ypatingai atsargiems pjvio pabaigoje, nes
mechanizmas gali nukristi. Todòl su ‰io tipo rankena sunku
i‰laikyti kontrol´.
3. Ypatingà dòmes∞ reikia atkreipti ∞ grandinòs slydimà; vietoj to,
kad ∞pjaut˜ medÏio kamienà, grandinò gali nuslysti ∞ priek∞ ir
operatoriui bus sunku valdyti tok∞ slydimà.
4. MedÏi˜ apdorojimo operatoriai turi bti apmokyti tinkam˜
eksploatavimo bd˜, atitinkanãi˜ darbo saugà, t.y. naudoti
‰almà, apsaugin∞ dirϘ komplektà, kabelius ir spyruoklines
sankabas, o taip pat ir kitas paprastai naudojamas
apsaugines priemones; jie turi bti profesionaliai apmokyti
laipioti medÏiais.
5. ISO 11681-2 taisyklòs leidÏia apmokytam operatoriui pjklà
eksploatuoti viena ranka; reikia grieÏtai laikytis darbo saugos
(tik medÏi˜ prieÏirai). Atliekant visus kitus darbus su
pjklu btina dirbti abejomis rankomis, kaip ir su paprastu
grandininiu pjklu.
PERSPEJIMAS! - PRIMYGTINAI REKOMENDUOJAME
·IO GRANDININIO PJÌKLO NEEKSPLOATUOTI VIENA
RANKA
Grandinin∞ pjklà eksploatuoti viena ranka yra labai
pavojinga, nes tai smarkiai padidins pavoj˜, kurie i‰vardyti
anksãiau (1-4), tikimyb´.
6. Papildydami degal˜, mechanizmà atkabinkite nuo kablio.
工作区域预防措施工作区域预防措施
- 禁止在电线附近作业。禁止在电线附近作业。
- 只在可见度清晰和光线充足的情况下工作。只在可见度清晰和光线充足的情况下工作。
- 在放置链锯前必须先关闭发动机。在放置链锯前必须先关闭发动机。
- 戴个人保护用品时应高注意和警惕,因为它们可能戴个人保护用品时应高度注意和警惕,因为它们可能会
限制听见提示危险声响的能力(请求、信号、警报等等)限制听见提示危险声响的能力(请求、信号、警报等等)
- 在斜坡或不平衡地面上工作时应格外小心。在斜坡或不平衡地面上工作时应格外小心。
- 禁止切割高于肩膀的高度; 如链锯的切割口较高,则很禁止切割高于肩膀的高度; 如链锯的切割口较高,则很
难控制和对抗相切应力(反冲)的作用。难控制和对抗相切应力(反冲)的作用。
- 严禁在梯子上作业,否则会十分危险。严禁在梯子上作业,否则会十分危险。
- 如链条碰触异常物件,应立即停顿链锯。仔细检查链
锯,如有需要,应对受损部件进行维修。锯,如有需要,应对受损部件进行维修。
- 保持链条清洁,清除污和沙子。即使存在少量污垢保持链条清洁,清除污垢和沙子。即使存在少量污垢也
会迅速降低链条的锋利程度,并有可能增加反冲作用。会迅速降低链条的锋利程度,并有可能增加反冲作用。
- 保持手柄的干燥和清洁。保持手柄的干燥和清洁。
- 当切割紧绷的枝干时当心被弹出的纤维刺伤。当切割紧绷的枝干时当心被弹出的纤维刺伤。
- 当切割小树枝或灌木时要特别当心是否有障碍物阻当切割小树枝或灌木时,要特别当心是否有障碍物阻挡
油锯使您失去平衡。油锯使您失去平衡。
机器使用的注意事项机器使用的注意事项
1. 机器上特殊形状的手柄在发生反冲时要特别小心。
2. 在锯到最后时,要特别注意机器突然下沉,这种突发
事故发生时很难用手抓住。
3. 注意链条发生滑动,当锯入树干时,链条将向前移
动,操作人员将不能很好地控制。
4. 树枝修剪人员必须经过正确的安全知识培训,也就
是:戴安全帽、安全带、粗绳、弹簧夹及其它常用的
安全装置,同时还必须经过爬树的专业训练。
5. 5. ISO 11681-2ISO 11681-2条允许经过培训的人员按照操作方法安全
小心单手操作(
仅限于树木修剪仅限于树木修剪)。所有其他的操作按照
油锯使用惯例双手操作。
警告! - 我们强烈建议最好不要用单手操作。警告! - 我们强烈建议最好不要用单手操作。
单手操作将十分危险,如果这样做会增加发生如1-4所
示的危险。
6.
43
68 69 70 71
Eesti keel Lietuvių k.
中文中文
HOOLDUS TECHNINñ PRIEÎIÌRA
维修保养维修保养
HOIATUS – Kettsae hooldamisel tuleb alati kanda
kaitsekindaid. Kettsaagi ei tohi hooldada siis, kui mootor
on kuum.
KETI TERITAMINE
Ketisammu pikkus (joonis 66) on 3/8”x.050” (Special). Keti teritamisel tuleb
kanda kaitsekindaid. Ketti teritatakse ümarviili abil Ø 4 mm (5/32”).
Lõikehambaid tuleb teritada ainult lüketega seestpoolt väljapoole
(joonis 65) järgides mõõte, mida kajastab joonis 66.
Peale teritamist peab kõikidel lõikehammastel olema ühesugune
laius ja pikkus.
HOIATUS – Terava keti lõike tulemusena jäävad järgi
ühesuurused laastud. Kui kett hakkab andma saepuru
tolmu, on aeg seda teritada.
Iga 3-4 teritamise järel on vaja kontrollida ka lõikesügavust piiravate
hammaste ehk puruhammaste kõrgust. Vajadusel tuleb puruhambad
madalamaks viilida fakultatiivse teritus‰ablooni abil, seejärel tuleb
esiserva ümardada (joonis 67).
HOIATUS - Puruhammaste õigele kõrgusele teritamine on
sama kui keti lõikehammaste teritamine.
JUHTPLAAT
Juhtplaadi otsal on otsatähik, mida tuleb spetsiaalse määrdepritsi ja
määrde abil määrida (joonis 68).
Ühtlase kulumise tagamiseks tuleb juhtplaat iga 8 töötunni järel
ümber pöörata.
Keti juhtsoon ja ka otsatähiku määrimisava tuleb fakultatiivse
juhtsoone puhasti abil puhas hoida (joonis 69).
Ka juhtplaadi suunajaid tuleb regulaarselt kontrollida ja vajadusel
tuleb kulumisel tekkivad nagad lapikviili abil tasandada (joonis 70).
HOIATUS – Uut ketti ei tohi paigaldada kulunud
veotähikule (joonis 71).
PERSPñJIMAS – techninòs prieÏiros metu visada dòvòkite
apsaugines pir‰tines. Techninòs prieÏiros negalima atlikti
tol, kol variklis yra kar‰tas.
GRANDINñS GALANDIMAS
Grandinòs Ïingsnis (66 pav.) yra 3/8”x.050” (Special). Galàsdami
grandinÏ naudokitòs apsauginòmis pir‰tinòmis ir apvalia
Ø
4 mm (5/32”).
Ploviklius visada galàskite judesiais ∞ i‰or´ (65 pav.) atsiÏvelgdami ∞ 66
pav. nurodytas reik‰mes.
Baigus galàsti, visos pjovimo grandys turi bti vienodo ploãio ir ilgio.
PERSPñJIMAS – pjaunant su a‰tria grandine susidaro gerai
susiformavusios skiedros. Jeigu pjaunant susidaro pjuvenos,
tai rei‰kia, kad laikas galàsti grandin´.
Kas 3-4 pjovikli˜ galandimo kartus reikia patikrinti gylio matuokli˜ auk‰t∞
ir, jeigu reikia, naudojantis plok‰ãia dilde ir papildomai ∞sigyjamu ‰ablonu,
juos paÏeminkite, o po to uÏapvalinkite priekin∞ kampà (67 pav.).
PERSPñJIMAS - tinkamas gylio matuoklio sureguliavimas yra
tiek pat svarbus, kiek ir tinkamas grandinòs pagalandimas.
KREIPIANâIOJI PJÌKLO PLOK·Tñ
Kreipianãiàsias pjklo plok‰tes, kurios gale turi grandinin∞ ratà, tepalu
reikia tepti naudojantis tepimo ‰virk‰tu (68 pav.).
Plok‰t´ reikia apversti kas 8 darbo valandas, kad susidòvòjimas bt˜
vienodas.
Naudodamiesi plok‰tòs griovelio valytuvu, kurs pateikiamas kaip
papildomas priedas (69 pav.), valykite plok‰tòs griovel∞ ir tepimo skyl´.
DaÏnai patikrinkite, ar nesusidòvòjusios plok‰tòs pavaÏos, jeigu reikia,
pa‰alinkite ‰erpetas ir, naudodamiesi plok‰ãia dilde, pavaÏas nulyginkite
(70 pav.).
PERSPñJIMAS – niekada naujo grandininio pjklo
nemontuokite ant susidòvòjusio grandininio rato (71 pav.).
警告 - 维修保养时要穿戴安全保护手套。发动机发热警告 - 维修保养时要穿戴安全保护手套。发动机发热
时请不要进行维修保养。时请不要进行维修保养。
修磨链条修磨链条
链条节距(图66)是3/8”x.050” (Special).链条节距(图66)是3/8”x.050” (Special).
穿戴安全手套并使用直径为4mm(5/32")的圆锉修磨链条。 穿戴安全手套并使用直径为4mm(5/32")的圆锉修磨链条。
永远在外面(图65)修磨刀口,使其达到图66所列的角度和
尺寸。
修磨后,修过的刀片链环必须有相同的宽度和长度。
警告 - 锋利的链条要有轮廓分明的刀片,当你的链条警告 - 锋利的链条要有轮廓分明的刀片,当你的链条
开始出现锯屑时就该修磨了。开始出现锯屑时就该修磨了。
修磨3-4次后需检查刀片的高度和深度,如果有必要,拆修磨3-4次后需检查刀片的高度和深度,如果有必要,拆
下链条用平锉和提供的专用样规修磨前角(图67)。下链条用平锉和提供的专用样规修磨前角(图67)。
警告 - 适当调整深度计和适当修磨链条一样重要。警告 - 适当调整深度计和适当修磨链条一样重要。
导板 导板
导板的头部有一个链轮,必须用润滑油注射器注射油脂进导板的头部有一个链轮,必须用润滑油注射器注射油脂进
行润滑(图68)。行润滑(图68)。
导板在使用8小时后要翻过来使用,确保它的磨损一致。导板在使用8小时后要翻过来使用,确保它的磨损一致。
用提供的排屑槽清洁用具保持导板上的润滑孔和排屑槽清用提供的排屑槽清洁用具保持导板上的润滑孔和排屑槽清
洁(图69)。洁(图69)。
经常检查导轨的磨损情况,如有必要需拆下来用平锉修复经常检查导轨的磨损情况,如有必要需拆下来用平锉修复
(图70)。(图70)。
警告 - 严禁在新油锯上安装旧的自动调整环(图71)。警告 - 严禁在新油锯上安装旧的自动调整环(图71)。
45
76 77 78
Eesti keel Lietuvių k.
中文中文
HOOLDUS TECHNINñ PRIEÎIÌRA
维修保养维修保养
ÕHUFILTER – Keerake iga päev lahti nupp (joonis 72) ja
Kontrollige õhufiltred iga päev. Filter (A): raputage seda
ja puhastage pehme harjaga. Filter (B): puhastage Emak
rasvaeemaldusvahendiga kood 001101009, peske veega ja
kuivatage suruõhujoaga, hoides otsikut sellest teatud kaugusel
(joonis 72). Kui filter on väga räpane või vigastatud, asendage
see uuega.
KÜTUSEFILTER - Kütusefiltrit tuleb perioodiliselt kontrollida.
Kui see on liiga määrdunud, tuleb see välja vahetada
(joonis 73).
ÕLIFILTER – Eemaldage kõigepealt süüteküünal, seejärel
saab eemaldada õlifiltri. Puhastage õlifiltrit korrapäraselt ning
vajadusel vahetaga (joon. 74).
HOIATUS - Läbitöötatud õli ei tohi mingil juhul
kasutada.
STARTER
Starterikaanel olevad jahutusavad tuleb harja või suruõhu abil
puhaste ja vabadena (joonis 75).
MOOTOR - Silindri ribasid tuleb perioodiliselt puhastada
suruõhu või harja abil. Silindri välispinnal olev mustus võib
põhjustada mootori ülekuumenemise.
SÜÜTEKÜÜNAL - Perioodiliselt tuleb puhastada ja kontrollida
süüteküünla sädevahet (joonis 76). Kasutada tuleb Champion
RCJ-8Y või teisi samasuguse soojusastmega süüteküünlaid.
KETIPIDUR - Kui ketipidur ei tööta korralikult, tuleb eemaldada
ketikate ja seejärel puhastada piduri detaile. Kulunud või
deformeerunud pidurilint (A, joonis 77) tuleb asendada uuega.
Ketipüüdjat (B, joonis 77) tuleb kontrollida ning vajadusel tuleb
see välja vahetada.
JUHTPLAAT - Juhtplaat tuleb ringi pöörata ja kontrollida, et
määrimisavad oleksid mustusest puhtad (joonis 78).
ORO FILTRAS – Kiekvienà dienà patikrinkite oro filtra
pasukdami rankenòl´ (72 pav.). Filtras (A): pakratykite ir
išvalykite minkštu šepetėliu. Filtras (B): valykite su riebalus
tirpinančiu valikliu Emak, kodas 001101009, nuplaukite su vandeniu ir
iš atitinkamo atstumo prapūskite su suspaustu oru (72 pav.). Pūskite
iš vidinės pusės į išorę. Jei filtras smarkiai užsikimšo arba buvo pažeistas,
jį pakeiskite nauju.
DEGALˆ FILTRAS - reguliariai patikrinkite degal˜ filtrà. Jeigu
jis pernelyg sausas, filtrà pakeiskite (73 pav.).
ALYVOS FILTRAS – pirmiausiai i‰imkite uÏdegimo Ïvak´,
tada bus galima i‰traukti alyvos filtrà. Periodi‰kai valykite
alyvos filtrà ir, jeigu reikia, j∞ pakeiskite (74 pav.).
PERSPñJIMAS – niekada nenaudokite panaudotos
alyvos.
PALEIDIMO ØTAISAS
naudokitòs ‰epetòliu arba suspaustu oru starterio montaÏo
au‰inimo grotelòms valyti (75 pav.).
VARIKLIS - naudodamiesi suspaustu oru arba ‰epetòliu
reguliariai valykite cilindro sparnelius. Dòl ne‰varum˜, esanãiu
ant cilindro, variklis gali pavojingai perkaisti.
UÎDEGIMO ÎVAKñ - reguliariai valykite uÏdegimo Ïvak´ ir
tikrinkite tarpel∞ tarp elektrod˜ (76 pav.). Naudokite Champion
RCJ-8Y arba kità lygiavertòs terminòs kokybòs priemon´.
GRANDINñS STABDIS - jeigu grandinòs stabdis blogai veikia,
nuimkite grandinòs dangt∞ ir nuvalykite stabdÏio komponentus.
Jeigu grandinòs stabdÏio juosta yra susidòvòjusi arba
deformuota, jà pakeiskite (A, 77 pav.).
Patikrinkite ir, jeigu reikia, pakeiskite grandinòs apsaugin∞
stabdikl∞ (B, 77 pav.).
KREIPIANâIOJI PJÌKLO PLOK·Tñ - apsukite kreipianãiàjà
pjklo plok‰t´ ir patikrinkite, ar tepimo skylòs yra ‰varios
(78 pav.).
空气器 - 空气过滤器 - 每天均需转动旋钮(图72)以检查空气过滤器
A-B。过滤器A: 抖动开用软刷清扫. 过滤器B: 用Emak除油
剂编号 001101009清洁,并用清水冲洗和用压缩空气保持
距离地进行喷气吹干(图72)。如果过滤器严重堵塞或损则
应更换。
燃料过滤器 - 燃料过滤器 - 定期检查,如果太脏进行更换(图73)。
警告 - 切勿使用回收的机油。警告 - 切勿使用回收的机油。
启动装置 - 启动装置 - 用刷子或压缩空气清扫拆散的散热片(图75)。
发动机 - 发动机 - 定期用刷子或压缩空气清扫发动机叶轮脏物积聚
会导致发动机温度过高,将叶轮损伤。
火花塞 - 火花塞 - 定期清洁火花塞和检查电极隙(图76)。
用冠军牌RCJ-8Y或热度相同的其它品牌火花塞打火。
链条制动器 - 链条制动器 - 如果链条制动器工作不正常,拆下链条盖, 清
洁制动器零件。如果有损伤或变形,更换链条制动器上的
制动钢带A(图77)。
如有必要,检查并更换链条安全制动器B(图77)。
导板 - 导板 - 翻转导板,检查确保润滑油孔不被杂质堵塞(图78)。
47
84
H – Maximális teljesítményt beállító csavar
L – Minimális teljesítményt beállító csavar
T – Alapjárati csavar
H Maksimin säätöruuvi
L Minimin säätöruuvi
T Minimikierroslukualue
H Skrve maksimÇlai kontrolei
L Skrve minimÇlai kontrolei
T MinimÇlais reÏ¥ms
H Kõrgete pöörete reguleerimiskruvi
L Madalate pöörete nõel
T Tühikäigu reguleerimiskruvi
H Didelio greiãio reguliavimo varÏtas
L MaÏo greiãio adatinis voÏtuvas
T Tu‰ãiosios eigos reguliavimo varÏtas
H - 高速调节螺丝
L - 低速针
T - 怠速调节螺丝
Eesti keel Lietuvių k.
中文中文
HOOLDUS - TRANSPORTIMINE
TECHNINñ PRIEÎIÌRA - TRANSPORTAVIMAS
维护 - 维护 - 运输运输
Sae puhastamisel ei tohi kasutada mootorikütuseid.
KARBURAATOR
Enne karburaatori reguleerimist tuleb puhastada starteri kaas
(joonis 80), õhufiltri kate (joonis 81) ja soojendada mootorit.
Käesolev mootor on konstrueeritud ja toodetud vastavuses
direktiivide 97/68/EC ja 2002/88/EC nõuetega. Karburaator
(joonis 84) on konstrueeritud nii, et reguleerida saab ainult
kruvisid ühe ringi ulatuses; L ja H kruvide poolringi ulatus on
määratletud tootja poolt ja seda ei saa muuta.
HOIATUS! - Antud ulatuse piirest ei tohi kruvisid jõuga
välja keerata!
Tühikäigu pöörete reguleerimiskruvi T reguleeritakse ohutuse
tagamiseks nii, et tühikäigu ja siduri sisselülitumise vahele jääb
ohutu pööretevaru.
Kruvi L peab olema reguleeritud nii, et mootor reageeriks järsule
gaasi andmisele ning töötaks korralikult ka tühikäigul.
Kruvi H peab olema reguleeritud nii, et mootor arendaks
saagimisel maksimaalset võimsust.
HOIATUS – Ilmastikutingimused ja kõrgus merepinnast
võivad samuti mõjutada karburaatori tööd.
Kettsaega töötamise või karburaatori reguleerimise
koha vahetus läheduses ei tohi kõrvalisi isikuid viibida.
HOOLDUS
Kettsae kandmisel peab mootor olema seisatud, juhtplaat
kaugemas asendis ja ketikate peal (joonis 82).
TÄHELEPANU Mootorsae transportimisel sõidukis
veenduge, et see oleks rihmadega korralikult ja
kindlalt fikseeritud. Mootorsaagi tuleb transportida
horisontaalasendis, kütusepaak peab olema tühi; lisaks tuleb
kontrollida, et ei rikutaks kohalikku seadusandlust sarnaste
seadiste transportimise kohta.
Valymui niekada nenaudokite degal˜.
KARBIURATORIUS
Prie‰ reguliuodami karbiuratori˜, nuvalykite starterio dangt∞
(80 pav.), oro filtrà (81 pav.) ir leiskite varikliui ∞‰ilti. ·is variklis
sukonstruotas ir pagamintas taip, kad atitikt˜ atitinkamas
97/68/EB ir 2002/88/EB direktyvas. Karbiuratorius (84 pav.)
yra sukonstruotas taip, kad L ir H varÏtus bt˜ galima
reguliuoti apskritimo diapazone; pus´ viso apskritimo
diapazono skio, kuriuo galima pasukti L ir H varÏtus, nustatò
gamintojas ir ‰io nustatymo pakeisti negalima.
PERSPñJIMAS! - Nebandykite per jògà varÏt˜ sukti
uÏ diapazono rib˜!
Tu‰ãiosios eigos varÏtas T reguliuojamas tam, kad bt˜
uÏtikrinta saugos riba tarp veikimo tu‰ãiàja eiga ir sankabos
∞jungimo.
VarÏtà L reikia sureguliuoti taip, kad variklis be delsos
reaguot˜ ∞ staigià akceleracijà ir tinkamai veikt˜ darbo tu‰ãiàja
eiga metu.
VarÏtà H reikia sureguliuoti taip, kad variklis pjovimo fazòje
dirbt˜ maksimaliu galingumu.
PERSPñJIMAS – karbiuratoriui ∞takà gali daryti oro
sàlygos ir auk‰tis vir‰ jros lygio.
Darbo metu arba reguliuojant karbiuratori˜ Ïiròkite,
kad arti grandinio pjklo nebt˜ Ïmoni˜.
TECHNINñ PRIEÎIÌRA
Grandinin∞ pjklà ne‰ant, jo variklis turi bti sustabdytas,
kreipianãioji pjklo plok‰tò turi bti nukreipta atgal, o
grandinòs dangtis. uÏdòtas (82 pav.).
PERSPĖJIMAS Grandininį pjūklą pervežant automobilyje,
jį tvirtai pritvirtinkite diržais. Grandininį pjūklą reikia pervežti
jam esant horizontalioje padėtyje, bakas turi būti tuščias,
būtina paisyti galiojančių tokių mechanizmų pervežimo
reglamentų.
不能使用汽油进行清洁。
化油器化油器
(8 0) 调节化油器前,先清洁发动机罩(图80)和空气过滤器
(图81), 并加热发动机。(图81), 并加热发动机。
84
怠速T确保合间怠速螺丝T已调节,确保空转和离合器啮合间有适当的安
全系L调校达到全系数。螺丝L必须调校到发动机能迅速达到快捷加速和
顺畅的空效果螺丝H必须调校发动有最大输顺畅的空转效果。螺丝H必须调校到发动机有最大输出功
率的切割状态。率的切割状态。
- 警告!- 天气条件和海拨高度的变化对化油器有影
响。当油锯工作时或正在调校化油器时不允许任何响。当油锯工作时或正在调校化油器时不允许任何人
靠近。靠近。
维修保养维修保养
搬运油锯时,发动机熄火,导板向后并用盖子盖住链条
(图82)。
注意 - 注意 - 在运输链锯时,应使用皮带将链锯牢牢地固定
在车辆上。链锯应以水平位置运输,油箱必须空置,
并确保遵守该类设备运输的现行规则。
49
Eesti keel Lietuvių k.
中文中文
HOOLDUS TECHNINñ PRIEÎIÌRA
维护维护
SOOVITUSLIK LISAHOOLDUS
Soovitame intensiivsel kasutamisel iga hooaja lõpus ja
normaalsel kasutamisel iga kahe aasta tagant lasta
masinat kontrollida spetsialiseerunud tehnikul
autoriseeritud teeninduses.
HOIATUS! – Kõiki selliseid hooldustöid, mida
käesolev kasutusjuhend ei puuduta, tohib läbi
viia üksnes vastavate volitustega
teeninduskeskus. Kettsaag ja tõhusa töö
tagamiseks tuleb seadme osi välja vahetada ainult
ORIGINAALVARUOSADE vastu.
Omavolilised muudatused seadme juures ja/või
mitteoriginaaltarvikute kasutamine võivad
põhjustada üliraskeid või surmaga lõppevaid
kehavigastusi operaatorile või kolmandatele
isikutele.
PAPILDOMA REKOMENDUOTINA TECHNINñ
PRIEÎIÌRA
Jeigu ∞renginys buvo eksploatuojamas intensyviai,
patartina, kad sezono gale j∞ patikrint˜ ∞galioto techninòs
prieÏiros tinklo profesionalus technikas; jeigu ∞renginys
buvo naudojamas ∞prastiniu intensyvumu, tok∞
patikrinimà reikt˜ atlikti kas du metus.
PERSPñJIMAS! - Bet kokie techninòs prieÏiros
darbai, kurie neapra‰omi ‰iame vadove, turi bti
atliekami ∞galiotame techninòs prieÏiros centre.
Tam, kad grandininis pjklas sklandÏiai ir normaliai
dirbt˜, atminkite, kad jo dalis galima keisti tik
ORIGINALIOMIS ATSARGINñMIS DALIMIS.
Jei bus atliekami neaprobuoti pakeitimai ir (arba)
naudojamos neoriginalios pakeičiamosios dalys,
operatorius arba tretieji asmenys gali patirti traumą
arba žūti.
特别维护特别维护
如果频繁使用,每季末请售权服务中心的专业技术人员进
行一次大检。如果正常使用,则每两年进行一次。
警告- 该手提到保养,将警告!- 所有未在该手册中提到的维修保养操作,将
由授权的服务中心进行。由授权的服务中心进行。
/使未经授权的修改和/或使用非原厂附件有可能会对操
作人员或第三者造成严重伤害甚至死亡。作人员或第三者造成严重伤害甚至死亡。
1 / 1

Efco 132 S Omaniku manuaal

Tüüp
Omaniku manuaal

teistes keeltes