Powerplus POWAIR0021 Omaniku manuaal

Tüüp
Omaniku manuaal
POWAIR0021 FI
Copyright © 2016 VARO P a g e | 1 www.varo.com
1 LAITTEEN OSAT (KUVA A) ............................................................................2
2 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ ...............................................................................2
3 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA ...........................................................2
4 ILMANTULO ....................................................................................................3
5 VOITELU..........................................................................................................3
6 TÄRKEÄÄ!!! ....................................................................................................4
7 KÄYTTÖ ..........................................................................................................4
8 KUNNOSSAPITO ............................................................................................5
9 TEKNISET TIEDOT .........................................................................................5
10 MELU ...............................................................................................................6
11 VIANETSINTÄ .................................................................................................6
12 LAITTEEN KÄYTÖSTÄ POISTAMINEN .........................................................7
13 YHDENMUKAISUUSILMOITUS ......................................................................8
POWAIR0021 FI
Copyright © 2016 VARO P a g e | 2 www.varo.com
25 KPL PAINEILMATYÖKALUSARJA
POWAIR0021
VAROITUS! Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin alat käyttää
laitetta. Anna sähkötyökalun mukana seuraavalle henkilölle aina myös
tämä käyttöohje.
1 LAITTEEN OSAT (KUVA A)
1. 1/2” Iskuväännin
2. 6mm Mini muottihiomakone
3. Rengaspumppu
4. Puhalluspistooli
5. 5m PE letku Euro-uros- ja naarasliittimellä
2 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ
Poista kaikki pakkausmateriaalit
Poista jäljellä oleva pakkaus ja kuljetustuet (jos on)
Tarkasta pakkauksen sisältö
Tarkasta ettei laite, virtajohto, pistoke eikä mikään lisävaruste ole vioittunut kuljetuksen
aikana.
Säilytä pakkausmateriaalit mikäli mahdollista takuukauden loppuun asti. Hävitä ne
sitten paikallisen jätelainsäädännön mukaisesti.
VAROITUS: Pakkausmateriaalit eivät ole leikkikaluja! Lapset eivät saa
leikkiä muovipusseilla! Tukehtumisvaara!
1 x 1/2” Iskuväännin
1 x 6mm Mini muottihiomakone
1 x Rengaspumppu
1 x Puhalluspistooli
3 x Vakio iskuholkki
2 x Euro-urosliitin ulkokierteillä
2 x Euro-urosliitin sisäkierteillä
1 x Euro-naarasliitin
1 x 1/8” Muottihiomakoneen
sovitinkappale
5 x 1/4” Hiomakivi
5 x 1/8” Hiomakivi
1 x 5m PE letku Euro-uros- ja
naarasliittimellä
2 x Käsiväännin
1 x Muotoon valettu laukku
1 x Käyttöohje
Jos pakkauksesta puuttuu osia tai ne ovat vioittuneet, ota yhteys
jälleenmyyjääsi.
3 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA
Noudata kaikkia työpajan turvallisuussääntöjä, määräyksiä ja työskentelyolosuhteita
väännin käytettäessä.
Älä käytä kelloja, sormuksia, ranneketjuja tai löysiä vaatteita paineilmatyökaluja
käytettäessä.
POWAIR0021 FI
Copyright © 2016 VARO P a g e | 3 www.varo.com
VAROITUS! Irrota ilmantulosta ennen kuin vaihdat lisävarusteita tai suoritat huoltoa.
Pidä väännin hyvässä kunnossa ja vaihda vioittuneet tai kuluneet osat. Käytä vain
aitoja varaosia. Ei-hyväksytyt osat voivat olla vaarallisia.
VAROITUS! Tarkasta että oikea ilmanpaine pidetään yllä ja että sitä ei ylitetä.
Suosittelemme 90psi.
Pidä ilmaletku etäällä lämmöstä, öljystä ja terävistä reunoista. Tarkasta ilmaletkun
kuluminen ennen jokaista käyttöä ja varmista, että kaikki liitännät ovat tiukat.
Käytä vain iskuholkkeja/talttoja/hiomakiviä, jotka on erityisesti suunniteltu
iskuvääntimen/räikkävääntimen/paineilmavasaran kanssa käytettäväksi.
VAROITUS Tarkasta päivittäin, etteivät holkit/hiomakivet/taltat ole liian kuluneet tai
halkeilleet.
Vaara! Tämän työkalun kanssa on käytettävä iskuvääntimen/räikkävääntimen holkkeja
ja lisävarusteita. Älä käytä käsityökalun holkkeja ja lisävarusteita.
Varo! Jousen pidike pitää taltan paikoillaan; se on kiristettävä ennen kuin taltta voi
toimia oikein.
Varo! Muottihiomakoneen lisävarusteiden kierrosnopeus on vähintään 10.000 rpm.
Käytä hyväksyttyjä silmä/kasvosuojaimia, kuulosuojaimia ja käsineitä.
VAROITUS! Koska jarrujen kitkapinnat voivat sisältää asbestipölyä, työskenneltäessä
auton jarrujärjestelmien parissa, suosittelemme että käytetään sopivaa
hengityssuojainta.
Pidä yllä hyvä tasapaino ja tukeva asento. Varmista että lattia ei ole liukas ja käytä
luistamattomia kenkiä.
Pidä lapset ja muut ulkopuoliset etäällä työalueelta.
ÄLÄ käytä väännintä työhön, johon sitä ei ole tarkoitettu.
ÄLÄ käytä väännintä, jos se on vioittunut tai sen arvellaan olevan viallinen.
ÄLÄ käytä väännintä, ellei ammattitaitoinen henkilö ole ohjannut sinua sen käytössä.
ÄLÄ kanna väännintä ilmaletkusta, tai nykäise letkua irti ilmantuloliitännästä.
ÄLÄ suuntaa ilmaa ilmaletkusta itseesi tai muihin päin.
Kun laitetta ei käytetä, irrota ilmantulo ja varastoi turvallisessa, kuivassa paikassa
etäällä lapsista.
4 ILMANTULO
Varmista että vääntimen ilmaventtiili (tai liipaisin) on OFF-asennossa ennen kuin liität
ilmantulon.
Se vaatii 90psi ilmanpaineen ja ilmavirran teknisten tietojen mukaisesti.
VAROITUS! Varmista että tuloilma on puhdasta ja että se ei ylitä 90psi väännintä
käytettäessä. Liian korkea ilmanpaine ja likainen ilma lyhentää tuotteen elinikää
liiallisen kulumisen vuoksi, ja voi olla vaarallista aiheuttaen vikoja tai loukkaantumisia.
Tyhjennä ilmasäiliö päivittäin. Vesi ilmaputkessa vioittaa väännintä.
Puhdista ilmantulosuodatin viikoittain.
Putkiston paineen tulisi nousta ja kompensoida epätavallisen pitkät ilmaletkut (yli 8
metriä). Letkun läpimitan tulisi olla 3/8” I.D.
Pidä letku etäällä kuumuudesta, öljystä ja terävistä reunoista. Tarkasta letkun
kuluminen ja varmista, että kaikki liitännät ovat tiukasti kiinni.
5 VOITELU
On suositeltavaa käyttää automaattista linjakytkettyä suodatin-säädin-voitelulaitetta (kuva
1), koska se pidentää työkalun kestoikää ja pitää työkalun jatkuvassa käytössä.
POWAIR0021 FI
Copyright © 2016 VARO P a g e | 4 www.varo.com
Linjakytketty voitelulaite on tarkastettava säännöllisesti ja täytettävä paineilmakäyttöisen
työkalun öljyllä.
Linjakytketyn voitelulaitteen oikea säätäminen suoritetaan asettamalla paperiarkki
poistoaukkojen viereen ja pitämällä kaasu auki noin 30 sekuntia. Voitelulaite on asetettu
oikein, kun pieni öljytahra kerääntyy paperille. On vältettävä liian suuria öljymääriä.
Jos on tilanne, että työkalua on varastoitava pitkähkö aika (yön yli, viikonloppu jne.), se
tulisi silloin voidella runsaalla öljyllä. Työkalua tulisi käyttää noin 30 sekuntia ja varmistaa,
että öljy jakautuu tasaisesti koko työkaluun. Työkalu on varastoitava puhtaassa ja kuivassa
ympäristössä.
On erittäin tärkeää, että työkalu voidellaan oikein pitämällä ilmaputken voitelulaite
täynnä ja oikein säädettynä. Ilman oikeaa voitelua työkalu ei toimi oikein ja osat kuluvat
ennenaikaisesti.
Käytä oikeaa voiteluainetta ilmaputken voitelulaitteessa. Voitelulaitteessa tulisi olla
alhainen ilmavirta tai vaihtuva ilmavirtaus, ja se on pidettävä täytettynä oikeaan tasoon.
Käytä vain suositeltuja voiteluaineita, jotka on erityisesti valmistettu
paineilmasovelluksia varten. Vastikkeet voivat vioittaa kumiseoksia työkaluissa, O-
renkaissa ja muissa kumiosissa.
6 TÄRKEÄÄ!!!
Jos suodatinta/säädintä/voitelulaitetta ei ole asennettu ilmajärjestelmään, ilmakäyttöiset
työkalut on voideltava hintään kerran päivässä tai 2 työtunnin välein 2 6 öljypisaralla,
työympäristöstä riippuen, suoraan työkalukotelossa olevan urosliittimen läpi.
Kuva 1
1. työkalu
2. pikaliitin
3. pikakytkin
4. ilmaletku
5. pikaliitin
6. pikakytkin
7. voitelulaite
8. säädin
9. suodatin
10. takavirtauksen suljin
11. paineilmakompressori
7 KÄYTTÖ
VAROITUS: Varmista että luet, ymmärrät ja sovellat turvaohjeita ennen
käyttöä.
1. Käännä kompressori päälle ja anna ilmasäiliön täyttyä.
2. Aseta kompressorin säädin 90 PSI. Tämä työkalu toimii maksimi 90PSI paineella.
3. Iskuväännin on varustettu vääntömomentin säätimellä (ilman tuloaukon vieressä).
Käännä vääntömomentin säädin haluamaasi vääntöön. 230Ft/Lb tehoa varten
käännä vääntömomentin säädintä myötäpäivään, kunnes se pysähtyy.
Vääntömomentin säädintä voi säätää välillä 50-230Ft/Lbs.
TÄRKEÄÄ! Vääntöarvot voivat vaihdella riippuen kompressorin koosta ja
kompressorin tuottaman ilman kuutiojalkamäärästä (SCFM).
POWAIR0021 FI
Copyright © 2016 VARO P a g e | 5 www.varo.com
4. Iskuväännin on varustettu suunnan ohjaimella. Käännä ohjain F-merkillä merkittyyn
asentoon eteenpäin käytettäessä tai R-asentoon taaksepäin käytettäessä.
5. Käytä työkalua painamalla liipaisinta (kaasuvipu).
6. Pysäytä työkalu vapauttamalla liipaisin (kaasuvipu).
7. Irrota ilmantulo aina, kun vaihdat osia tai lisävarusteita.
8. Kun työ on suoritettu, kytke paineilmakompressori pois ja säilytä tavalla, jota on
kuvattu kompressorin käyttöohjeissa.
8 KUNNOSSAPITO
VAROITUS: Irrota väännin ilman tuloliitännästä ennen kuin vaihdat
lisävarusteita, huollat tai teet kunnossapitoa. Vaihda tai korjaa vioittuneet
osat. Käytä vain alkuperäisiä varaosia. Ei-hyväksytyt osat voivat olla
vaarallisia.
1. Irrota työkalu ilmantulosta pitäen sitä niin että ilmantuloaukko on ylöspäin.
2. Paina liipaisinta (kaasuvipu) ja pane pari pisaraa paineilmatyökalun öljyä ilman
tuloaukkoon. Liipaisimen (kaasuvipu) painanta auttaa kierrättämään öljyn
moottorissa.
3. Liitä työkalu ilmalähteeseen, peitä poistopää pyyhkeellä ja käytä muutama sekunti.
4. Tehon menetys tai viallinen toiminta voi johtua seuraavasta:
5. Liiallinen ilmaputken tyhjennys, kosteutta tai tukoksia ilmaputkessa. Vääränkokoisia
tai -tyyppisiä letkun liittimiä. Korjaa tarkastamalla ilmantulo.
6. Sora tai kumikarsta vääntimessä voi myös heikentää suorituskykyä. Jos mallissa on
ilmansuodatin (sijaitsee ilmantuloaukon kohdalla), irrota suodatin ja puhdista se.
7. Kun laitetta ei käytetä, irrota ilmantulo, puhdista väännin ja varastoi turvallisessa,
kuivassa paikassa, lapsilta suojattuna.
9 TEKNISET TIEDOT
Malli
Iskuväännin
Mini
muottihiomakone
Neliöveto
½” (13mm
/
Tehopultin koko
5/8” (16mm)
/
Maks. vääntö
230ft/lb (310Nm)
/
Hiomalaitteen suojus
/
6mm
Kuormittamaton nopeus
7000min-1
25000min-1
Keskim. ilman kulutus
4cfm (114l/min)
3cfm (86l/min)
Käyttöpaine
90psi (6.3bar)
90psi (6.3bar)
Ilman tuloaukon koko
¼”
¼”
Ilmaletku
3/8”ID
3/8”ID
POWAIR0021 FI
Copyright © 2016 VARO P a g e | 6 www.varo.com
10 MELU
Melupäästöjen arvot on mitattu asianmukaisen standardin mukaan.
Iskuväännin
Mini
muottihiomako
ne
Puhalluspist
ooli
Rengaspu
mppu
Akustinen
painetaso LpA
84 dB(A) K =
3
91 dB(A) K = 3
85 dB(A) K =
2.5
<70 dB(A)
Akustinen
tehotaso LwA
95 dB(A) K =
3
102 dB(A) K = 3
98 dB(A) K =
2.5
/
HUOMIO! Käytä kuulosuojaimia, kun äänenpaine on yli 85 dB(A).
3.3 m/s² K =
0.8
2,1 m/s² K = 0.7
/
<2,5 m/s² K
11 VIANETSINTÄ
Seuraavassa luetellaan tavallisessa käyttöjärjestelmässä esiintyviä vikoja ja vikojen
korjauksia. Lue ohjeet huolellisesti ja noudata niitä.
VAROITUS: Jos joku seuraavista merkeistä ilmenee käytön aikana,
pysäytä työkalu välittömästi, sillä seurauksena voi olla vakava
loukkaantuminen. Vain ammattitaitoiset henkilöt tai valtuutettu huoltoliike
saa tehdä korjaukset tai työkalun vaihdot.
Irrota työkalu ilmantuloliitännästä ennen kuin yrität korjata tai tehdä
säätöjä. Ennen kuin vaihdat O-renkaita tai sylinteriä, voitele öljyllä ennen
kokoamista.
ONGELMAT
MAHDOLLISET SYYT
KORJAUS
Työkalu käy
normaali
nopeudella,
Moottorin osat kuluneet.
Kytkinkotelon voitelu.
Tarkasta ettei ole liikaa kytkinöljyä.
Kytkinkotelot saavat olla vain puoleksi
POWAIR0021 FI
Copyright © 2016 VARO P a g e | 7 www.varo.com
ONGELMAT
MAHDOLLISET SYYT
KORJAUS
mutta menettää
nopeutta
kuormitettuna
Nokkakytkin kulunut tai
juuttuu kiinni
voiteluaineen
puuttumisen vuoksi.
täynnä. Liika täyttö voi aiheuttaa
laahausta nopeissa kytkimen osissa, eli
tyypillinen öljytty/voideltu väännin vaatii
1⁄2 unssia öljyä.
HUOM.: Lämpö on yleensä
osoitus riittämättömästä
rasvasta kammiossa.
Ankarat käyttöolosuhteet
voivat vaatia useammin
tapahtuvaa voitelua.
Työkalu käy
hitaasti. Ilmaa
virtaa hiukan
poistoaukosta
Moottorin osat
tukkeutuneet
likahiukkasista
Tarkasta tuloilman suodattimen tukos.
Kaada paineilmakäyttöisen työkalun
voiteluöljyä ilma-aukkoon ohjeiden
mukaisesti.
Käytä työkalua lyhyin nykäyksin eteen
ja/tai taaksepäin kierrolla mikäli
mahdollista.
Toista yllä oleva tarvittaessa.
Tehon säädin suljetussa
asennossa
Ilmavirta tukkeutunut
liasta.
Työkalut eivät
käy. Ilma virtaa
vapaasti
poistoaukosta.
Yksi tai useampi
moottorin siipi juuttunut
materiaalin
kerääntymisen vuoksi.
Kaada paineilmakäyttöisen työkalun
voiteluöljyä ilma-aukkoon.
Käytä työkalua lyhyin nykäyksin eteen
ja/tai taaksepäin kierrolla mikäli
mahdollista.
Taputa moottorin koteloa hellävaraisesti
muovivasaralla.
Irrota tuloliitin. Vapauta moottori
kiertämällä vetotanko manuaalisesti
mikäli sopivaa
Työkalu ei
kytkeydy pois
O-renkaiden
kaasuventtiili siirtynyt
pois istukan
tuloventtiilistä.
Vaihda O-rengas.
Huom.: Korjaukset saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö.
12 LAITTEEN KÄYTÖSTÄ POISTAMINEN
Jos joudut poistamaan laitteen käytöstä pitkäaikaisen käytön jälkeen, älä hävitä sitä
tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan huolehdi sen hävittämisestä ympäristöä
suojaavalla tavalla.
POWAIR0021 FI
Copyright © 2016 VARO P a g e | 8 www.varo.com
13 YHDENMUKAISUUSILMOITUS
VARO N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIA ilmoittaa, että
Tuote: 25 kpl paineilmatyökalusarja
Tavaramerkki: POWERplus
Malli: POWAIR0021
on yhdenmukaistettuihin eurooppalaisiin standardien soveltamiseen perustuvien
sovellettavien eurooppalaisten direktiivien olennaisten vaatimusten ja muiden
asiaankuuluvien säännösten mukainen. Laitteen luvaton muokkaaminen johtaa tämän
vakuutuksen mitätöitymiseen.
Euroopan yhteisön direktiivit (sekä niiden mahdolliset muutokset allekirjoituspäivään
saakka);
2006/42/EY
Eurooppalaiset yhdenmukaistetut standardit (sekä niiden mahdolliset muutokset
allekirjoituspäivään saakka);
POWAIR0021AG
POWAIR0021DG
POWAIR0021IG
POWAIR0021IW
EN1953: 2013
EN ISO 11148-9:
2011
EN4414: 2010
EN ISO 11148-6:
2012
Teknisten asiakirjojen haltija: Philippe Vankerkhove, VARO Vic Van Rompuy N.V.
Allekirjoittanut toimii yrityksen toimitusjohtajan puolesta,
Hugo Cuypers
Sertifiointijohtaja
Päivämäärä: 07/03/2016
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3
  • Page 4 4
  • Page 5 5
  • Page 6 6
  • Page 7 7
  • Page 8 8

Powerplus POWAIR0021 Omaniku manuaal

Tüüp
Omaniku manuaal