Exido 243-031 Kasutusjuhend

Kategooria
Racletid
Tüüp
Kasutusjuhend

See käsiraamat sobib ka

DK Flad brødrister, børstet aluminium, med digital timer .....2
SE Flad brødrister, børstet aluminium, med digital timer .....4
NO Flad brødrister, børstet aluminium, med digital timer .....6
FI Flad brødrister, børstet aluminium, med digital timer .....8
UK Flat toaster, Brushed Aluminium, with Digital Timer .....10
DE Flacher Toaster, Gebürstetes Aluminium, mit
digitalem Timer .............................................................
12
243-030
2
3
INTRODUKTION
For at du kan få mest mulig glæde af dit nye apparat,
beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før
du tager apparatet i brug. Vær særligt opmærksom på
sikkerhedsforanstaltningerne. Vi anbefaler dig desuden
at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle
få brug for at genopfriske din viden om apparatets
funktioner.
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
Almindelig brug af apparatet
Forkert brug af apparatet kan medføre personskade
og skade på apparatet.
Anvend kun apparatet til det, det er beregnet til.
Producenten er ikke ansvarlig for skader, der opstår
som følge af forkert brug eller håndtering (se også
under Garantibestemmelser).
Apparatet må kun sluttes til 230 V, 50 Hz.
Apparatet er ikke egnet til erhvervsbrug eller
udendørs brug.
Sluk altid på knappen OFF, og tag stikket ud af
stikkontakten, så snart du er færdig med at bruge
apparatet.
Vær opmærksom på, at apparatet stadig er varmt
et stykke tid efter, at du har slukket for det. Lad altid
apparatet køle helt af, før du stiller det væk eller
rengør det.
Apparatet eller ledningen til lysnettet må ikke
nedsænkes i vand eller lignende.
Når apparatet er i brug, bør det holdes under
konstant opsyn. Børn bør altid holdes under opsyn,
når apparatet anvendes.
Stik aldrig metalgenstande ned under apparatets
rist, mens stikket sidder i stikkontakten. Det
kan medføre elektrisk stød ved kontakt med de
elektriske dele.
Rør aldrig ved apparatet, hvis du har våde eller
fugtige hænder.
Apparatet skal jævnligt tømmes for brødkrummer,
da der ellers kan opstå brandfare. Anvend aldrig
apparatet uden krummebakke.
Der kan gå ild i brød. Apparatet må derfor ikke
anvendes i nærheden af eller under brændbare
materialer såsom gardiner.
Placering af apparatet
Anbring altid apparatet på et plant, tørt, stabilt og
varmebestandigt underlag.
Anbring altid apparatet bagest på køkkenbordet og
i sikker afstand fra brændbare genstande såsom
gardiner, duge eller lignende.
Apparatet må ikke placeres eller opbevares i
nærheden af andre varmekilder.
Apparatet må ikke tildækkes.
Lad ikke ledningen hænge ud over bordkanten, og
hold den væk fra varme genstande og åben ild.
Ledning, stik og stikkontakt
Hold ledningen væk fra varme genstande og åben
ild.
Kontrollér jævnligt, om ledningen eller stikket er
beskadiget, og brug ikke apparatet, hvis dette er
tilfældet, eller hvis det har været tabt på gulvet, tabt
i vand eller er blevet beskadiget på anden måde.
Hvis apparatet, ledningen eller stikket er beskadiget,
skal apparatet efterses og om nødvendigt repareres
af en autoriseret reparatør, da der ellers er risiko
for at få elektrisk stød. Forsøg aldrig at reparere
apparatet selv.
Tag stikket ud af stikkontakten ved rengøring, eller
når apparatet ikke er i brug. Undlad at trække i
ledningen, når du tager stikket ud af stikkontakten,
men tag fat om selve stikket.
Undlad at vikle ledningen rundt om apparatet.
Kontrollér, at det ikke er muligt at trække i eller
snuble over apparatets ledning eller en eventuel
forlængerledning.
OVERSIGT OVER APPARATETS DELE
1. Netledning
2. Varmelegemer
3. Rist
4. Krummebakke
5. Display
6. Knap til øgning af ristningstid (pil op)
7. Knap til reducering af ristningstid (pil ned)
8. Optøningsknap
9. Knappen ON (TÆND)
10. Knappen OFF (SLUK)
FØR FØRSTE ANVENDELSE
Aftør risten (3) og apparatets udvendige flader med en
fugtig klud, og lad apparatet tørre. Tænd for apparatet,
og lad det køre i en hel ristecyklus, uden at der ligger
brød på risten, for at fjerne eventuelle olierester fra
produktionen.
BRUG
1. Kontrollér, at krummebakken (4) er sat i apparatet.
2. Sæt ledningen (1) i stikkontakten, og tænd på
kontakten. Displayet (5) tændes og viser som
DK
2
3
standard 2:30 (minutter).
3. Placer brødet, der skal ristes, på risten.
4. Indstil ristningsgraden ved hjælp af pileknapperne (5
og 6).
o Når du trykker på pil op, øges ristningstiden med 15
sekunder for hvert tryk; maksimumindstillingen er 5
minutter.
o Når du trykker på pil ned, reduceres
ristningstiden med 15 sekunder for hvert tryk;
minimumindstillingen er 15 sekunder.
o Hvis du holder knapperne nede, skifter
ristningstiden hurtigere.
5. Tryk på knappen ON (9) for at starte ristningen.
Displayet viser, hvor lang tid der resterer af
ristningen i minutter og sekunder.
o Hvis du vil afbryde ristningen, før tiden er gået, kan
du blot trykke på knappen OFF (10). Hvis du gør
det, stilles displayet tilbage til sidst indstillede tid.
6. Når brødet er færdigristet, lyder 5 bip.
Apparatet slukker, og displayet stilles tilbage til
standardindstillingen.
VIGTIGT!
Husk at slukke på stikkontakten og tage stikket ud,
når du er færdig med at bruge brødristeren.
Krummebakken skal tømmes og rengøres med
jævne mellemrum for at undgå brandfare.
Optøning
1. Tryk på optøningsknappen (8). Optøningssymbolet
vises på displayet sammen med den forudindstillede
optøningstid på 1:30 minutter. Optøningstiden kan
ikke ændres.
2. Tryk på knappen ON for at starte optøningen.
Displayet viser, hvor lang tid der resterer af
optøningen i minutter og sekunder.
3. Når brødet er optøet, lyder 5 bip. Apparatet slukker,
og displayet stilles tilbage til standardindstillingen.
o Hvis du vil afbryde ristningen, før tiden er gået, kan
du blot trykke på knappen OFF. Hvis du gør det,
stilles displayet på pause, og du kan genoptage
optøningen ved at trykke på knappen ON igen.
NB! De første par gange apparatet anvendes, kan
der forekomme en smule røg eller lugt. Det skyldes
overskydende materiale fra fremstillingsprocessen,
der afbrændes. Dette er helt normalt, og røgen/lugten
aftager hurtigt.
Tip til ristning
Apparatet kan bruges til ristning af mange forskellige
typer brød. Det er ikke muligt at anbefale en ristningstid
for alle typer brød, da det afhænger meget af brødets
sammensætning og af personlig smag. Prøv dig lidt
frem. Tykke skiver brød og boller samt groft brød skal
ristes længere tid end tynde skiver og lyst brød.
RENGØRING
Ved rengøring af apparatet bør du være opmærksom på
følgende punkter:
Tag stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet
køle af inden rengøring.
Tøm apparatet for krummer med jævne mellemrum.
Træk krummebakken ud af apparatet, og vask
den i almindeligt opvaskevand. Husk at sætte
krummebakken i igen, og sørg for, at den er helt tør,
før du gør det.
Du må ikke bruge skurepulver, stålsvampe eller
andre stærke rengøringsmidler til rengøring af
apparatets indvendige og udvendige overflader,
da disse rengøringsmidler kan ridse fladerne. Brug
i stedet en klud fugtet med varmt vand, og tilsæt
eventuelt lidt opvaskemiddel, hvis apparatet er
meget beskidt.
Apparatet må ikke nedsænkes i vand.
OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE OG
GENBRUG AF DETTE PRODUKT
Bemærk, at dette Adexi-produkt er forsynet med
dette symbol:
Det betyder, at produktet ikke må kasseres sammen
med almindeligt husholdningsaffald, da elektrisk og
elektronisk affald skal bortskaffes særskilt.
I henhold til WEEE-direktivet skal hver medlemsstat
sikre korrekt indsamling, genvinding, håndtering og
genbrug af elektrisk og elektronisk affald. Private
husholdninger i EU kan gratis aflevere brugt udstyr
på særlige genbrugsstationer. I visse medlemsstater
kan du i visse tilfælde returnere det brugte udstyr til
den forhandler, du købte det af på betingelse af, at du
køber nyt udstyr. Kontakt forhandleren, distributøren
eller de kommunale myndigheder for at få yderligere
oplysninger om, hvordan du skal håndtere elektrisk og
elektronisk affald.
GARANTIBESTEMMELSER
Garantien gælder ikke:
hvis ovennævnte ikke iagttages
hvis der har været foretaget uautoriserede indgreb i
apparatet
hvis apparatet har været misligholdt, udsat for en
voldsom behandling eller lidt anden form for overlast
hvis fejl i apparatet er opstået på grund af fejl på
ledningsnettet.
Da vi hele tiden udvikler vores produkter på funktions-
og designsiden, forbeholder vi os ret til at foretage
ændringer i produktet uden forudgående varsel.
IMPORTØR
Adexi Group
www.adexi.dk
Vi tager forbehold for trykfejl.
4
5
INTRODUKTION
För att du skall få ut så mycket som möjligt av din nya
apparat bör du läsa igenom denna bruksanvisning
innan du använder apparaten första gången. Var
speciellt uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna. Vi
rekommenderar även att du sparar bruksanvisningen för
framtida bruk.
SÄKERHETSÅTGÄRDER
Normal användning av apparaten
Felaktig användning av apparaten kan leda till
personskador och skador på apparaten.
Använd endast för dess avsedda ändamål.
Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår till
följd av felaktig användning eller hantering (se även
Garantivillkor).
Får endast anslutas till 230 V, 50 Hz.
Lämpar sig inte för kommersiellt bruk eller
utomhusbruk.
Stäng alltid av apparaten med strömbrytaren och
dra alltid ur sladden när den inte används.
Observera att apparaten fortfarande är varm en
stund efter att du har stängt av den. Låt den alltid
svalna helt innan du lägger undan den eller rengör
den.
Sänk inte ned den i vatten eller någon annan vätska.
Lämna aldrig apparaten obevakad när den är igång
och håll barn under uppsikt.
Placera aldrig metallobjekt under grillen när
stickkontakten är i uttaget. Detta kan orsaka en
elektrisk stöt om de elektriska delarna vidrörs.
Vidrör aldrig apparaten om dina händer är våta eller
fuktiga.
Töm regelbundet ut smulor från apparaten, eftersom
de annars kan orsaka brand. Använd aldrig
apparaten utan smulbrickan.
Brödet kan brännas. Använd därför inte brödrosten
nära eller nedanför antändliga material, t.ex.
gardiner.
Placering av apparaten
Placera alltid apparaten på ett plant, torrt, stabilt
och värmetåligt underlag.
Placera alltid apparaten längst in på en köksbänk
och på säkert avstånd från brännbart material, t.ex.
gardiner, dukar och liknande.
Apparaten får inte placeras eller förvaras nära andra
värmekällor.
Får ej övertäckas.
Låt aldrig sladden hänga över kanten på ett bord
eller en köksbänk och se till att den inte kommer i
kontakt med varma föremål eller öppen eld.
Sladd, stickkontakt och eluttag
Håll sladden på avstånd från heta föremål och
öppen eld.
Kontrollera regelbundet att inte sladden eller
stickproppen är skadade, och använd inte
apparaten om någon del är skadad, om den har
tappats i golvet, i vatten eller skadats på något
annat sätt.
Om apparaten eller stickproppen är skadad, måste
utrustningen undersökas och om nödvändigt
repareras av en auktoriserad reparatör. I annat fall
finns risk för elektriska stötar. Försök aldrig reparera
apparaten själv.
Dra ut stickkontakten ur vägguttaget vid rengöring
eller när enheten inte används. Undvik att
dra i sladden när stickkontakten skall dras ur
vägguttaget. Håll i stickkontakten i stället.
Linda inte sladden runt apparaten.
Kontrollera att ingen riskerar att snubbla över
sladden eller en eventuell förlängningssladd.
BESKRIVNING AV APPARATENS DELAR
1. Elsladd
2. Värmeelement
3. Galler
4. Smulbricka
5. Display
6. Knapp för att öka rostningstiden (pil upp)
7. Knapp för att minska rostningstiden (pil ned)
8. Knapp för upptiningsfunktion
9. ON-knapp (PÅ)
10. OFF-knapp (AV)
INNAN FÖRSTA ANVÄNDNING
Torka av grillen (3) och de externa ytorna på apparaten
med en fuktig trasa och låt apparaten torka. Sätt
på apparaten och låt den genomgå en komplett
rostningscykel utan något bröd på grillen, för att ta bort
eventuella rester av olja från tillverkningen.
ANVÄNDNING
1. Kontrollera att smulbrickan (4) sitter som den ska.
2. Anslut apparaten (1) och sätt på strömmen.
Displayen (5) aktiveras och visar
standardinställningen 2:30 (minuter)
3. Placera brödet som ska rostas på grillen.
4. Justera brödets rostningsgrad med hjälp
pilknapparna (5 och 6).
SE
4
5
o Om du vill öka rostningsgraden använder du pilen
som pekar uppåt. Tiden ökas med 15 sekunder
varje gång du trycker på knappen. Den högsta
inställningen är 5 minuter.
o Om du vill minska rostningsgraden använder du
pilen som pekar nedåt. Tiden minskas med 15
sekunder varje gång du trycker på knappen. Den
lägsta inställningen är 15 sekunder.
o Om du håller knapparna intryckta ändras siffrorna
snabbare.
5. Tryck på knappen ON (9) för att börja rosta.
Displayen visar hur lång rostningstid som återstår i
minuter och sekunder.
o Om du vill avbryta rostningen innan tiden tagit slut
trycker du på knappen OFF (10). Displayen återgår
då till den senaste inställningen för rostningstid.
6. När brödet är färdigrostat hörs 5 ljudsignaler.
Apparaten stängs av och displayen återgår till
standardinställningen.
VIKTIGT !
Kom ihåg att stänga av apparaten och dra ur
kontakten när du inte ska använda den mer.
Smulbrickan måste tömmas och rengöras
regelbundet för att undvika brandfara.
Upptining
1. Tryck på upptiningsknappen (8).
Upptiningssymbolen visas på displayen tillsammans
med den förinställda upptiningstiden (1:30 minuter).
Upptiningstiden kan inte justeras.
2. Tryck på knappen ON för att börja upptiningen.
Displayen visar hur lång upptiningstid som återstår i
minuter och sekunder.
3. När brödet har tinats hörs 5 ljudsignaler.
Apparaten stängs av och displayen återgår till
standardinställningen.
o Om du vill avbryta upptiningen innan tiden tagit slut
trycker du på knappen OFF. Displayen ställs in på
paus och du kan återuppta upptiningen genom att
trycka på knappen ON igen.
OBS! Det kan hända att en liten mängd rök
eller lukt uppstår de första gångerna apparaten
används. Det beror på att överflödigt material från
tillverkningsprocessen bränns. Det är helt normalt och
lukten/röken försvinner snart.
Rostningstips
Apparaten kan användas för att rosta många olika typer
av bröd. Det går inte att rekommendera ett rostläge för
alla slags brödsorter eftersom det beror väldigt mycket
på brödets sammansättning och personlig smak. Prova
dig fram. Tjocka brödskivor, bullar och grovt bröd
behöver rostas längre än tunna skivor och ljust bröd.
RENGÖRING
När du rengör apparaten bör du tänka på följande:
Dra ut stickkontakten ur vägguttaget och låt
apparaten svalna före rengöring.
Töm regelbundet ut smulorna ur apparaten. Ta
bort smulbrickan och diska den i vatten med lite
diskmedel. Kom ihåg att sätta tillbaka smulbrickan
och se till att den är helt torr innan den sätts tillbaka.
Använd aldrig skurpulver, stålborstar eller andra
starka rengöringsmedel för att rengöra in- eller
utsidan av apparaten, då de kan repa ytorna.
Använd istället en trasa fuktad med varmt vatten
och använd diskmedel om apparaten är väldigt
smutsig.
Apparaten får aldrig sänkas ned i vatten.
INFORMATION OM KASSERING OCH ÅTERVINNING
AV DENNA APPARAT
Lägg märke till att denna Adexi-produkt är märkt med
följande symbol:
Det innebär att denna produkt inte får kasseras ihop
med vanligt hushållsavfall, eftersom avfall som utgörs
av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter
måste kasseras separat.
Direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller
elektriska eller elektroniska produkter kräver att varje
medlemsstat vidtar åtgärder för korrekt insamling,
återvinning, hantering och materialåtervinning av
sådant avfall. Privata hushåll inom EU kan utan
kostnad återlämna sin använda utrustning till angivna
insamlingsplatser. I en del medlemsländer kan man
i vissa fall returnera den använda utrustningen till
återförsäljaren när man köper ny utrustning. Kontakta
din återförsäljare, distributör eller lokala myndighet
för ytterligare information om hantering av avfall som
utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska
produkter.
GARANTIVILLKOR
Garantin gäller inte om:
ovanstående instruktioner inte följs
apparaten har modifierats,
apparaten har blivit felhanterad, utsatts för vårdslös
behandling eller fått någon annan typ av skada,
fel har uppstått till följd av fel på nätspänningen.
Då vi ständigt utvecklar våra produkter i fråga
om funktion och design förbehåller vi oss rätten
till ändringar av våra produkter utan föregående
meddelande.
IMPORTÖR
Adexi Group
www.adexi.se
Adexi A/S ansvarar inte för eventuella tryckfel.
6
7
INTRODUKSJON
For at du skal få mest mulig glede av det nye
apparatet ditt, ber vi deg lese nøye gjennom denne
bruksanvisningen før førstegangs bruk. Legg spesielt
merke til sikkerhetsreglene. Vi anbefaler også at du tar
vare på bruksanvisningen, slik at du kan slå opp i den
ved senere anledninger.
SIKKERHETSREGLER
Normal bruk av apparatet
Feil bruk av apparatet kan føre til personskader og
skader på apparatet.
Apparatet må ikke brukes til andre formål enn det
er beregnet for. Produsenten er ikke ansvarlig for
skade som skyldes feilaktig bruk eller håndtering.
(Se også garantibetingelsene.)
Apparatet skal bare tilkobles 230 V, 50 Hz.
Apparatet er ikke egnet for kommersiell eller
utendørs bruk.
Slå alltid apparatet av ved hjelp av av/på-knappen,
og trekk støpselet ut av stikkontakten når apparatet
ikke er i bruk.
Vær oppmerksom på at apparatet fortsatt er varm
en stund etter at du har slått den av. Vent til den er
helt avkjølt før den pakkes bort eller rengjøres.
Legg aldri apparatet i vann eller annen form for
væske.
Ikke forlat apparatet mens det er på, og hold øye
med barn i nærheten.
Ikke stikk metallgjenstander under risten mens
støpselet står i kontakten. Dette kan føre til elektrisk
støt dersom du kommer i kontakt med elektriske
deler.
Ikke ta på maskinen med våte eller fuktige hender.
Apparatet skal regelmessig tømmes for smuler, da
disse kan føre til brann. Ikke bruk apparatet uten at
smulebrettet er på plass.
Brød kan brenne. Bruk derfor ikke brødristeren nær
eller under lettantennelige materialer, som f.eks.
gardiner.
Plassering av apparatet
Apparatet skal alltid stå på et jevnt, tørt, stabilt og
varmebestandig underlag.
Plasser alltid apparatet innerst på kjøkkenbenken
i sikker avstand fra brennbare gjenstander som
gardiner, duker og lignende.
Apparatet må ikke plasseres eller oppbevares i
nærheten av andre varmekilder.
Må ikke tildekkes.
La ikke ledningen bli hengende over kanten
på bordet/benken, og hold den unna varme
gjenstander og flammer.
Ledning, støpsel og stikkontakt
Hold ledningen unna varme gjenstander og åpen ild.
Kontroller regelmessig at ledningen og støpselet
ikke er ødelagt. Ikke bruk apparatet dersom dette
skulle være tilfelle, eller dersom det har falt i bakken
eller er skadet på annen måte.
Hvis apparatet eller støpselet er skadet, må
lampen kontrolleres og om nødvendig repareres
av autorisert servicepersonale. Hvis så ikke skjer,
foreligger det fare for elektrisk støt. Prøv aldri å
reparere maskinen selv.
Trekk støpselet ut av kontakten ved rengjøring og
når apparatet ikke er i bruk. Ikke dra i ledningen
når du trekker støpselet ut av kontakten. Ta i stedet
godt tak i støpselet.
Ikke surr ledningen rundt apparatet.
Kontroller at det ikke er mulig å dra eller snuble i
ledningen eller en ev. skjøteledning.
OVERSIKT OVER APPARATETS DELER
1. Strømledning
2. Varmelegemer
3. Rist
4. Smulebrett
5. Display
6. Knapp for å øke ristetiden (pil opp)
7. Knapp for å redusere ristetiden (pil ned)
8. Knapp for opptiningsfunksjon
9. PÅ-knapp
10. AV-knapp
FØR APPARATET TAS I BRUK FØRSTE GANG
Tørk av risten (3) og utsiden av apparatet med en fuktig
klut, og la apparatet tørke. Slå apparatet på, og la det
kjøre gjennom en hel ristesekvens uten at det er brød
på risten, slik at eventuelle oljerester fra produksjonen
blir fjernet.
BRUKE APPARATET
1. Sjekk at smulebrettet (4) står riktig.
2. Sett inn (1) i stikkontakten. Displayet (5) aktiveres og
viser standard innstilling 2:30 (minutter)
3. Deretter plasserer du brødet som skal ristes, på
risten.
4. Still inn bruningsgraden ved hjelp av pilknappene (5
og 6).
o Velg pilene som peker oppover for å øke
bruningsgraden. Tiden økes med 15 sekunder hver
NO
6
7
gang du trykker på knappen. Maks. innstilling er 5
minutter.
o Velg pilene som peker nedover for å redusere
bruningsgraden. Tiden reduseres med 15 sekunder
hver gang du trykker på knappen. Min. innstilling er
15 minutter.
o Hvis du holder knappene inne, endres tallene
raskere.
5. Trykk på PÅ-knappen (9) for å starte brødristingen.
Displayet viser hvor mye ristetid som gjenstår i
minutter og sekunder.
o Trykk på AV-knappen (10) for å avbryte ristingen
før tiden er ute. Displayet går da tilbake til den sist
innstilte bruningstiden.
6. Du vil høre 5 pipelyder når brødet er ferdigristet.
Apparatet slås av, og displayet går tilbake til
standard innstilling.
VIKTIG!
Husk å slå av apparatet og trekke ut stikkontakten
når du er ferdig med å bruke apparatet.
Smulebrettet må tømmes og rengjøres regelmessig
for å unngå risiko for brann.
Tine opp mat
1. Trykk på opptiningsknappen (8). Tinesymbolet vises
på displayet sammen med den forhåndsinnstilte
opptiningstiden (1:30 minutter). Opptiningstiden
kan ikke justeres.
2. Trykk på PÅ-knappen for å starte opptiningen.
Displayet viser hvor mye opptiningstid som gjenstår
i minutter og sekunder.
3. Du vil høre 5 pipelyder når brødet er tint. Apparatet
slås av, og displayet går tilbake til standard
innstilling.
o Trykk på AV-knappen (10) for å avbryte opptiningen
før tiden er ute. Displayet går i pausemodus, og
du kan fortsette opptiningen ved å trykke på PÅ-
knappen.
MERK! Det kan komme litt røyk eller lukt de første
gangene apparatet er i bruk. Dette skyldes at overflødig
materiale fra produksjonen brennes av. Dette er helt
normalt, og røyken/lukten vil raskt avta.
Tips til risting
Apparatet kan riste mange ulike typer brød. Det er
umulig å anbefale et bruningsnivå for alle typer brød,
da dette avhenger både av selve brødet og av personlig
smak. Du må bruke prøve- og feile-metoden. Tykke
brødskiver, rundstykker og grovt brød trenger lengre
ristetid enn tynne skiver og lyst brød.
RENGJØRE APPARATET
Ved rengjøring av apparatet bør du være oppmerksom
på følgende:
Ta kontakten ut av uttaket i veggen og la apparatet
nedkjøles før rengjøring.
Tøm apparatet for smuler regelmessig. Ta ut
smulebrettet og vask det i vanlig såpevann. Husk å
sette smulebrettet på plass igjen når det er helt tørt.
Ikke bruk skurepulver, stålbørster eller andre sterke
rengjøringsmidler for å rengjøre apparatet utvendig
og innvendig, da disse kan ripe opp overflaten.
Bruk heller en klut fuktet med varmt vann og tilsett
oppvaskmiddel hvis apparatet er svært tilsmusset.
Apparatet må aldri legges i vann.
INFORMASJON OM AVHENDING OG
RESIRKULERING AV PRODUKTET
Vær oppmerksom på at dette Adexi-produktet er
merket med følgende symbol:
Det betyr at produktet ikke må kastes sammen med
vanlig husholdningsavfall. Elektrisk og elektronisk avfall
må alltid avhendes separat.
I henhold til WEEE-direktivet, må alle medlemsland
sørge for riktig innsamling, håndtering og resirkulering
av elektrisk og elektronisk avfall. Private husstander
i EU kan kostnadsfritt levere brukt utstyr til egne
gjenvinningsstasjoner. I noen medlemsland kan det
ved kjøp av nytt utstyr være mulig å levere brukt utstyr
til forhandleren som solgte det. Ta kontakt med din
forhandler, distributøren eller de lokale myndighetene
hvis du vil ha mer informasjon om hva du skal gjøre
med elektrisk og elektronisk avfall.
GARANTIBETINGELSER
Garantien gjelder ikke i følgende situasjoner:
hvis instruksjonene over ikke følges
hvis apparatet har blitt endret
hvis apparatet er brukt feil, har vært utsatt for hard
håndtering eller blitt skadet på en eller annen måte
hvis det har oppstått feil på grunn av feil i
strømforsyningen
På grunn av at vi hele tiden utvikler funksjonen og
utformingen på produktene våre, forbeholder vi oss
retten til å endre produktet uten forvarsel.
IMPORTØR
Adexi Group
www.adexi.eu
Vi er ikke ansvarlige for trykkfeil.
8
9
JOHDANTO
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen
ensimmäistä käyttökertaa, niin saat parhaan hyödyn
uudesta laitteestasi. Kiinnitä erityistä huomiota
turvallisuusohjeisiin. Suosittelemme myös, että säilytät
nämä ohjeet. Näin voit perehtyä laitteesi eri toimintoihin
myöhemminkin.
TURVALLISUUSTOIMENPITEET
Laitteen normaali käyttö
Tämän laitteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa
henkilövahinkoja ja laitteen vaurioitumisen.
Käytä laitetta vain sen oikeaan käyttötarkoitukseen.
Valmistaja ei ole vastuussa virheellisestä käytöstä tai
käsittelystä johtuvista vahingoista (katso myös kohta
Takuuehdot).
Laite voidaan kytkeä vain verkkoon, jonka jännite on
230 V ja taajuus 50 Hz.
Laite ei sovi kaupalliseen käyttöön eikä
ulkokäyttöön.
Sammuta laite aina virtapainikkeesta ja irrota johto
seinästä, kun laite ei ole käytössä.
Muista, että laite on kuuma jonkin aikaa sen
jälkeen, kun olet sammuttanut sen. Anna laitteen
jäähtyä täysin ennen säilytykseen laittamista tai
puhdistamista.
Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
Älä jätä laitetta valvomatta ja huolehdi, etteivät
lapset pääse käytössä olevan laitteen lähelle.
Älä koskaan laita metalliesineitä ritilän alle
pistokkeen ollessa pistorasiassa. Sähköosiin
koskeminen voi aiheuttaa sähköiskun.
Älä koskaan kosketa laitetta märin tai kostein käsin.
Poista leivänmurut säännöllisesti laitteesta, sillä
murut saattavat aiheuttaa tulipalon. Älä koskaan
käytä laitetta ilman murualustaa.
Leipä voi palaa. Älä siis käytä leivänpaahdinta
syttyvien materiaalien, kuten verhojen, lähellä tai
alapuolella.
Laitteen sijoittaminen
Sijoita laite aina suoralle, kuivalle, vakaalle ja
lämmönkestävälle alustalle.
Sijoita laite aina keittiötason takaosaan riittävän
kauas verhoista, pöytäliinoista ja muista syttyvistä
materiaaleista.
Laitetta ei saa sijoittaa tai varastoida muiden
lämmönlähteiden läheisyyteen.
Älä peitä laitetta.
Älä anna virtajohdon riippua pöydän/tason reunojen
yli ja pidä se poissa kuumien esineiden ja avotulen
luota.
Johto, pistoke ja pistorasia
Pidä johto loitolla lämmönlähteistä ja avotulesta.
Tarkista säännöllisin väliajoin, ettei virtajohto tai
pistoke ole vahingoittunut, äläkä käytä laitetta, jos
virtajohto tai pistoke on vaurioitunut tai jos laite on
pudonnut lattialle tai veteen tai muuten vaurioitunut.
Jos laite tai pistoke on vaurioitunut, valtuutetun
korjaajan on sähköiskuvaaran välttämiseksi
tarkistettava ja tarvittaessa korjattava laite. Älä yritä
itse korjata laitetta.
Irrota pistoke pistorasiasta, kun laite täytyy
puhdistaa tai kun se ei ole käytössä. Vältä johdosta
vetämistä, kun pistoke irrotetaan pistorasiasta. Ota
sen sijaan kiinni pistokkeesta.
Älä kierrä virtajohtoa laitteen ympärille.
Varmista, ettei virtajohtoon tai jatkojohtoon voi
kompastua.
LAITTEEN PÄÄOSAT
1. Virtajohto
2. Lämmityselementit
3. Ritilä
4. Murualusta
5. Näyttö
6. Painike, jolla lisätään paahtoaikaa (nuoli ylös)
7. Painike, jolla vähennetään paahtoaikaa (nuoli alas)
8. Sulatustoiminnon painike
9. Käynnistyspainike
10. Sammutuspainike
ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA
Pyyhi ritilä (3) ja laitteen ulkopinnat kostealla liinalla ja
anna laitteen kuivua. Kytke laitteeseen virta ja poista
valmistusvaiheesta mahdollisesti jääneet öljyjäämät
suorittamalla kokonainen paahto-ohjelma ilman, että
laitat leipää ritilälle.
KÄYTTÖ
1. Tarkista, että murualusta (4) on asianmukaisesti
paikallaan.
2. Kytke virtajohto (1) pistorasiaan. Näyttö (5) aktivoituu
ja näyttää vakioasetuksena 2:30 (minuuttia).
3. Aseta paahdettava leipä ritilälle.
4. Säädä paahtotummuus nuolipainikkeilla (5 ja 6).
o Voit lisätä paahtotummuutta ylöspäin osoittavalla
nuolella. Jokainen painallus lisää aikaan 15 sekuntia,
suurin asetus on 5 minuuttia.
o Voit vähentää paahtotummuutta alaspäin
osoittavalla nuolella. Jokainen painallus vähentää
FI
8
9
ajasta 15 sekuntia, pienin asetus on 15 sekuntia.
o Jos pidät painikkeita alas painettuina, numerot
vaihtuvat nopeammin.
5. Käynnistä paahtaminen painamalla ON-
käynnistyspainiketta (9). Näyttö näyttää jäljellä
olevan paahtoajan minuutteina ja sekunteina.
o Voit keskeyttää paahtamisen ennen ajan
umpeutumista painamalla OFF-sammutuspainiketta
(10). Näyttöön palautuu viimeisin paahtoaika-asetus.
6. Kun leipä on paahdettu, laite antaa viisi äänimerkkiä.
Laite sammuu ja näyttöön palautuu vakioasetus.
TÄRKEÄÄ!
Muista katkaista laitteesta virta irrottamalla virtajohto
pistorasiasta, kun et enää käytä laitetta.
Murualusta on tyhjennettävä ja puhdistettava
säännöllisesti tulipalovaaran välttämiseksi.
Sulatus
1. Paina sulatuspainiketta (8). Näytössä näkyy
sulatussymboli ja esiasetettu sulatusaika (1:30
minuuttia). Sulatusaikaa ei voi säätää.
2. Aloita sulatus painamalla ON-käynnistyspainiketta.
Näyttö näyttää jäljellä olevan sulatusajan
minuutteina ja sekunteina.
3. Kun leipä on sulatettu, laite antaa viisi äänimerkkiä.
Laite sammuu ja näyttöön palautuu vakioasetus.
o Voit keskeyttää sulattamisen ennen ajan
umpeutumista painamalla OFF-sammutuspainiketta.
Näyttö asettuu keskeytystilaan, ja voit jatkaa
sulattamista painamalla uudelleen ON-
käynnistyspainiketta.
HUOM.!
Laite voi savuta ja haista hieman muutamalla
ensimmäisellä käyttökerralla. Tämä johtuu ylimääräisten
valmistusmateriaalien palamisesta pois. Tämä on täysin
normaalia, ja savu/haju häviää hetken kuluttua.
Paahtamisvinkkejä
Laitteella voidaan paahtaa monentyyppisiä leipiä.
Kaikille leipätyypeille ei ole mahdollista suositella
paahtoastetta, sillä paahtoasteen valinta riippuu
hyvin paljon leivän rakenteesta ja henkilökohtaisista
mieltymyksistä. Oikea säätö löytyy kokeilemalla.
Paksuja leipäviipaleita, sämpylöitä ja karkeaa leipää on
paahdettava pidempään kuin ohuita ja kevyitä viipaleita.
PUHDISTUS
Puhdista laite seuraavien ohjeiden mukaisesti:
Irrota pistoke pistorasiasta ja varmista, että laite on
täysin jäähtynyt ennen puhdistusta.
Tyhjennä laite muruista säännöllisesti. Poista
murualusta ja pese se tavallisella saippuavedellä.
Muista asettaa murualusta takaisin, mutta ennen
kuin teet sen, varmista, että alusta on täysin kuiva.
Älä koskaan puhdista laitteen sisä- tai ulkopintaa
hankaavilla puhdistusaineilla, teräsvillalla tai muilla
voimakkailla puhdistusaineilla, sillä ne voivat
naarmuttaa pintoja. Puhdista laite lämpimässä
vedessä kostutetulla liinalla. Lisää veteen
astianpesuainetta, jos laite on erittäin likainen.
Laitetta ei saa upottaa veteen.
TIETOJA TUOTTEEN HÄVITTÄMISESTÄ JA
KIERRÄTYKSESTÄ
Tämä Adexi-tuote on merkitty seuraavalla symbolilla:
Tuotetta ei siis saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen
mukana, vaan sähkö- ja elektroniikkajäte on hävitettävä
erillisesti.
Sähkö- ja elektroniikkajätettä koskevan direktiivin
mukaan jokaisen jäsenvaltion on järjestettävä
asianmukainen sähkö- ja elektroniikkajätteen keräys,
talteenotto, käsittely ja kierrätys. EU-alueen yksityiset
kotitaloudet voivat palauttaa käytetyt laitteet maksutta
erityisiin kierrätyspisteisiin. Joissakin jäsenvaltioissa
ja tietyissä tapauksissa käytetty laite voidaan
palauttaa sille jälleenmyyjälle, jolta se on ostettu,
jos tilalle hankitaan uusi laite. Lisätietoja sähkö- ja
elektroniikkajätteen käsittelystä saat jälleenmyyjältäsi,
jakelijaltasi tai paikallisilta viranomaisilta.
TAKUUEHDOT
Takuu ei ole voimassa, jos
edellä olevia ohjeita ei ole noudatettu
laitteeseen on tehty muutoksia
laitetta on käsitelty väärin tai rajusti tai se on kärsinyt
muita vaurioita
syntyneet viat johtuvat sähköverkon häiriöistä.
Kehitämme jatkuvasti tuotteidemme toimivuutta ja
muotoilua, minkä vuoksi pidätämme oikeuden muuttaa
tuotetta ilman etukäteisilmoitusta.
Maahantuoja:
Adexi Group
ww.adexi.eu
Emme ole vastuussa mahdollisista painovirheistä.
10
11
INTRODUCTION
To get the best out of your new appliance, please read
this user guide carefully before using it for the first
time. Take particular note of the safety precautions.
We also recommend that you keep the instructions for
future reference, so that you can remind yourself of the
functions of your appliance.
SAFETY MEASURES
Normal use of the appliance
Incorrect use of this appliance may cause personal
injury and damage to the appliance.
Use for its intended purpose only. The manufacturer
is not responsible for any injury or damage resulting
from incorrect use or handling (see also Guarantee
Terms).
For connection to 230 V, 50 Hz only.
Not suitable for commercial or outdoor use.
Always turn the appliance off using the ON/OFF
button, and unplug it when it is not in use.
Please note that the appliance will remain hot for a
while after you switch it off. Always allow it to cool
completely before you put it away or clean it.
Do not submerge in water or any other liquid.
Never leave unattended when in use, and keep an
eye on children.
Never put metal objects under the grill while the
plug is in the socket. This may cause an electrical
shock if the electrical parts are touched.
Never touch the appliance if your hands are wet or
damp.
The appliance should be regularly emptied of
crumbs, as these could cause a fire. Never use the
appliance without the crumb tray.
Bread may burn. Therefore do not use the toaster
near or below combustible materials, such as
curtains.
Positioning the appliance
Always place the appliance on a level, dry, stable
and heat-resistant surface.
Always place the apparatus at the back of a kitchen
counter and at a safe distance from flammable
objects such as curtains, tablecloths or similar.
The appliance must not be placed or stored near
other sources of heat.
Do not cover.
Do not allow the cord to hang over the edge of a
table/counter, and keep it away from hot objects
and naked flames.
Cord, plug and mains socket
Keep cord away from hot objects and open flame.
Check regularly that neither the cord nor plug is
damaged and do not use if there is any damage, or
if it has been dropped on the floor, dropped in water
or damaged in any other way.
If the apparatus or plug is damaged, it must
be inspected and if necessary, repaired by an
authorised repair engineer, otherwise there is a risk
of electric shock. Never try to repair the appliance
yourself.
Remove the plug from the socket when cleaning, or
when the device is not in use. Avoid pulling the cord
when removing the plug from the socket. Instead,
hold the plug.
Do not wind the cord around the appliance.
Check that it is not possible to pull or trip over the
cord or any extension cord.
KEY TO MAIN COMPONENTS OF THE APPLIANCE
1. Power cord
2. Varmelegemer
3. Grid
4. Crumb tray
5. Display
6. Button to increase toasting time (arrow up)
7. Button to decrease toasting time (arrow down)
8. Button for defrost function
9. ON button
10. OFF button
PRIOR TO FIRST USE
Wipe the grill (3) and the external surfaces of the
appliance with a damp cloth and let appliance dry. Turn
on the appliance, and allow it to complete an entire
toasting cycle without any bread on the grill to remove
any oil residue from manufacture.
USE
1. Check that the crumb tray (4) is correctly positioned.
2. Plug in (1) and switch on at the wall. The display (5)
will be activated and display the a standard setting
2:30 (minutes)
3. Place the bread to be toasted on the grill.
4. Adjust the degree of browning using the buttons
with arrows (5 and 6).
o To increase the degree of browning, choose the
arrows pointing upwards. The time is increased by
15 seconds each time you press; the maximum
setting is 5 minutes.
o To decrease the degree of browning, choose the
arrow pointing downwards. The time is decreased
UK
10
11
by 15 seconds each time you press; the minimum
setting is 15 minutes.
o If you hold the buttons down, the numbers will
change more rapidly.
5. Press the ON button (9) to commence toasting.
The display shows how much toasting time is left in
minutes and seconds.
o To interrupt toasting before the time is up, press the
OFF button (10). The display will then return to the
most recent browning time setting.
6. You will hear 5 beeps when the bread is toasted.
The appliance shuts off, and the display returns to
the standard setting.
IMPORTANT!
Remember to turn the appliance off at the socket
and remove the plug when you are finished using it.
The crumb tray must be emptied and cleaned
regularly to avoid the risk of fire.
Defrosting
1. Press the defrost button (8). The defrost symbol
appears on the display along with the preset defrost
time (1:30 minutes). The defrost time cannot be
adjusted.
2. Press the ON button to commence defrosting. The
display shows how much defrosting time is left in
minutes and seconds.
3. You will hear 5 beeps when the bread is defrosted.
The appliance shuts off, and the display returns to
the standard setting.
o To interrupt defrosting before the time is up, press
the OFF button . The display will be set to pause,
and you can resume defrosting by pressing the ON
button again.
NB! You may experience a small amount of smoke or
odour the first few times the appliance is used. This is
due to excess material from the manufacturing process
being burnt off. This is completely normal, and the
smoke/smell will soon disappear.
Toasting tips
The appliance can be used to toast many different
types of bread. It is not possible to recommend a
browning level for all types of bread as it very much
depends on the composition of the bread and personal
taste. Proceed by trial and error. Thick slices of bread,
buns and coarse bread need to be toasted longer than
thin slices of bread and light bread.
CLEANING
When cleaning the appliance, you should pay attention
to the following points:
Remove the plug from the wall socket and allow the
appliance to cool down before cleaning.
Empty the appliance of crumbs regularly. Remove
the crumb tray and wash it in plain soapy water.
Remember to replace the crumb tray, and make
sure that it is completely dry before doing so.
Never use scouring powder, steel scourers or
other strong cleaning agents to clean the interior
or exterior surfaces of the appliance, as they may
scratch the surfaces. Instead use a cloth dampened
with hot water, and add washing-up liquid if the
appliance is very dirty.
The appliance must never be immersed in water.
INFORMATION ON DISPOSAL AND RECYCLING OF
THIS PRODUCT
Please note that this Adexi product is marked with this
symbol:
This means that this product must not be disposed of
together with ordinary household waste, as electrical
and electronic waste must be disposed of separately.
In accordance with the WEEE directive, every member
state must ensure correct collection, recovery, handling
and recycling of electrical and electronic waste. Private
households in the EU can take used equipment to
special recycling stations free of charge. In some
member states you can, in certain cases, return
the used equipment to the retailer from whom you
purchased it, if you are purchasing new equipment.
Contact your retailer, distributor or the municipal
authorities for further information on what you should
do with electrical and electronic waste.
GUARANTEE TERMS
The guarantee does not apply:
if the above instructions are not followed
if the appliance has been interfered with
if the appliance has been mishandled, subjected to
rough treatment, or has suffered any other form of
damage
if faults have arisen as a result of faults in your
electricity supply.
Due to the constant development of our products in
terms of function and design, we reserve the right to
make changes to the product without prior warning.
IMPORTER
Adexi Group
www.adexi.eu
We cannot be held responsible for any printing errors.
12
13
EINLEITUNG
Bevor Sie Ihr neues Gerät erstmals in Gebrauch
nehmen, sollten Sie diese Anleitung sorgfältig
durchlesen. Beachten Sie insbesondere die
Sicherheitsvorkehrungen. Heben Sie die Anleitung auf,
damit Sie bei Bedarf darin nachschlagen können.
SICHERHEITSHINWEISE
Normaler Gebrauch des Geräts
Der unsachgemäße Gebrauch des Geräts kann zu
Verletzungen und zu Beschädigungen des Geräts
führen.
Benutzen Sie das Gerät nur zu den in der
Bedienungsanleitung genannten Zwecken. Der
Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch den
unsachgemäßen Gebrauch oder die unsachgemäße
Handhabung des Geräts verursacht werden (siehe
auch die Garantiebedingungen).
Nur für den Anschluss an 230V/50Hz.
Dieses Gerät eignet sich nicht für den gewerblichen
Gebrauch oder den Gebrauch im Freien.
Schalten Sie das Gerät immer mit der An-/Aus-
Taste ab und stecken Sie es aus, wenn es nicht in
Gebrauch ist.
Bitte beachten Sie, dass das Gerät noch eine
Weile heiß bleibt, nachdem es abgeschaltet wurde.
Lassen Sie es stets vollständig abkühlen, bevor Sie
es weg legen oder reinigen.
Tauchen Sie es nicht in Wasser oder eine andere
Flüssigkeit ein.
Lassen Sie das eingeschaltete Gerät niemals
unbeaufsichtigt und achten Sie auf Kinder, die sich
in der Nähe des Geräts aufhalten.
Niemals Metallgegenstände unter den Grill
schieben, während der Stecker in der Steckdose
ist. Dies kann zu Stromschlägen führen, wenn die
elektrischen Teile berührt werden.
Fassen Sie das Gerät niemals mit nassen oder
feuchten Händen an.
Brotkrümel regelmäßig aus dem Gerät entfernen,
da andernfalls Brände entstehen können. Das Gerät
niemals ohne Krümelschublade benutzen.
Brot kann brennen. Verwenden Sie den Toaster
daher nicht in der Nähe von oder unter brennbaren
Materialien wie Vorhängen.
Aufstellen des Geräts
Stellen Sie das Gerät immer auf eine ebene,
trockene, stabile und hitzefeste Oberfläche.
Stellen Sie das Gerät immer hinten auf der
Küchentheke auf und sorgen Sie für einen
Sicherheitsabstand zu brennbaren Gegenständen
wie Gardinen, Tischdecken usw.
Das Gerät darf nicht in der Nähe anderer
Hitzequellen aufgestellt oder aufbewahrt werden.
Das Gerät nicht zudecken.
Lassen Sie das Kabel nicht über die Kante eines
Tisches/einer Küchentheke hängen, und lassen Sie
es nicht in die Nähe von heißen Gegenständen oder
offenem Feuer kommen.
Kabel, Stecker und Steckdose
Das Kabel von heißen Gegenständen und offenem
Feuer weg halten.
Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Kabel oder der
Stecker beschädigt ist, und verwenden Sie das
Gerät nicht, wenn dies der Fall ist, oder wenn es auf
den Boden oder ins Wasser fallen gelassen oder auf
andere Weise beschädigt wurde.
Falls Sie eine Beschädigung von Gerät oder Stecker
feststellen, muss das Gerät entsorgt oder von einer
Fachwerkstatt repariert werden, da sonst die Gefahr
von Stromschlägen besteht. Versuchen Sie nicht,
das Gerät selbst zu reparieren.
Ziehen Sie jedesmal den Stecker aus der
Steckdose, wenn das Gerät nicht in Betrieb ist oder
gereinigt werden soll. Ziehen Sie nicht am Kabel, um
den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Ziehen
Sie statt dessen am Stecker.
Das Kabel nicht um das Gerät wickeln.
Achten Sie darauf, dass Personen nicht über das
Kabel bzw. Verlängerungskabel stolpern können.
HAUPTBESTANDTEILE DES GERÄTS
1. Kabel
2. Heizelement
3. Rost
4. Krümelschublade
5. Display
6. Taste zum Verlängern der Röstzeit (Pfeil aufwärts)
7. Taste zum Verkürzen der Röstzeit (Pfeil abwärts)
8. Taste für Abtaufunktion
9. AN Taste
10. AUS Taste
VOR DEM ERSTMALIGEN GEBRAUCH
Wischen Sie den Rost (3) und die äußeren Oberflächen
des Geräts mit einem feuchten Tuch ab, und lassen Sie
das Gerät trocknen. Schalten Sie das Gerät ein, und
lassen Sie es den gesamten Röstvorgang ohne Brot auf
dem Rost durchlaufen, um mögliche Ölrückstände aus
dem Herstellungsprozess zu entfernen.
DE
12
13
ANWENDUNG
1. Vergewissern Sie sich, dass die Krümelschublade
(4) richtig eingeschoben ist.
2. Stecken Sie das Gerät ein (1) und schalten Sie es
an. Das Display (5) wird eingeschaltet und zeigt die
Standardeinstellung 2:30 (Minuten) an.
3. Legen Sie das zu röstende Brot auf den Rost.
4. Stellen Sie den Bräunungsgrad mit den Pfeiltasten
(5 und 6) ein.
o Mit der aufwärts gerichteten Pfeiltaste können Sie
den Bräunungsgrad erhöhen. Die Zeit wird bei
jedem Drücken um 15 Sekunden verlängert; die
maximale Einstellung beträgt 5 Minuten.
o Mit der abwärts gerichteten Pfeiltaste können Sie
den Bräunungsgrad verringern. Die Zeit wird bei
jedem Drücken um 15 Sekunden verkürzt; die
minimale Einstellung beträgt 15 Sekunden.
o Wenn Sie die Tasten gedrückt halten, wechseln die
Zahlen schneller.
5. Drücken Sie die AN Taste (9), um mit dem Rösten
zu beginnen. Das Display zeigt in Minuten und
Sekunden an, wie viel Röstzeit noch verbleibt.
o Sie können das Rösten vor Ablauf der Zeit
unterbrechen, indem Sie die AUS Taste (10)
drücken. Das Display kehrt dann zur zuletzt
eingestellten Bräunungszeit zurück.
6. Sie hören 5 Pieptöne, wenn das Brot getoastet ist.
Das Gerät schaltet sich ab, und das Display kehrt
zur Standardeinstellung zurück.
WICHTIG!
Denken Sie daran, das Gerät an der Steckdose
auszuschalten und den Stecker zu ziehen, wenn Sie
es nicht mehr benutzen.
Die Krümelschublade muss regelmäßig geleert und
gereinigt werden, damit kein Feuerrisiko entsteht.
Auftauen
1. Drücken Sie die Abtautaste (8). Das Abtausymbol
erscheint zusammen mit der voreingestellten
Abtauzeit (1:30 Minuten) im Display. Die Abtauzeit
kann nicht eingestellt werden.
2. Drücken Sie die AN Taste, um mit dem Auftauen
zu beginnen. Das Display zeigt in Minuten und
Sekunden an, wie viel Abtauzeit noch verbleibt.
3. Sie hören 5 Pieptöne, wenn das Brot aufgetaut ist.
Das Gerät schaltet sich ab, und das Display kehrt
zur Standardeinstellung zurück.
o Sie können das Auftauen vor Ablauf der Zeit
unterbrechen, indem Sie die AUS Taste drücken.
Das Display wird auf Pause gestellt, und Sie können
mit dem Auftauen fortfahren, indem Sie die AN Taste
erneut drücken.
ACHTUNG! Wenn das Gerät die ersten Male
benutzt wird, kann es zu einer leichten Rauch- oder
Geruchsentwicklung kommen. Dies kommt durch
das Abbrennen von überschüssigem Material aus
dem Herstellungsprozess zustande. Dies ist ein völlig
normaler Vorgang und der Rauch/Geruch verflüchtigt
sich bald.
Rösttipps
Mit dem Gerät können viele verschieden Brotarten
geröstet werden. Es ist unmöglich, eine Bräunungsstufe
für alle Brotsorten anzugeben, da der Röstgrad eine
Frage des persönlichen Geschmacks ist und sehr
stark von der Zusammensetzung des Brotes abhängt.
Probieren Sie es aus. Dicke Brotscheiben, Brötchen und
grobes Brot erfordern eine längere Röstzeit als dünne
Scheiben Brot und helles Brot.
REINIGUNG
Bei der Reinigung des Geräts sind folgende Punkte zu
beachten:
Bevor Sie das Gerät reinigen, vergewissern Sie sich,
dass er ganz abgekühlt ist und der Stecker aus der
Steckdose gezogen wurde.
Entfernen Sie die Krümel regelmäßig aus dem Gerät.
Nehmen Sie die Krümelschublade heraus und
waschen Sie sie in Seifenwasser. Denken Sie daran,
die Krümelschublade wieder einzusetzen, und
vergewissern Sie sich zuvor, dass sie völlig trocken
ist.
Scheuerpulver, Stahlschwämme oder andere starke
Reinigungsmittel, die die Flächen verschrammen
könnten, dürfen nicht zur Reinigung der Innen-
und Außenflächen des Geräts verwendet werden.
Verwenden Sie stattdessen ein mit heißem Wasser
leicht befeuchtetes Tuch und fügen Sie ein
Spülmittel hinzu, wenn das Gerät sehr schmutzig ist.
Das Gerät darf nicht in Wasser eingetaucht werden.
INFORMATION ÜBER DIE ENTSORGUNG UND DAS
RECYCLING DIESES PRODUKTS
Dieses Adexi-Produkt trägt dieses Zeichen:
Es bedeutet, dass das Produkt nicht zusammen mit
normalem Haushaltsmüll entsorgt werden darf, da
Elektro- und Elektronikmüll gesondert entsorgt werden
muss.
Gemäß der WEEE-Richtlinie muss jeder Mitgliedstaat
für das ordnungsgemäße Sammeln, die Verwertung,
die Handhabung und das Recycling von Elektro- und
Elektronikmüll sorgen. Private Haushalte innerhalb
der EU können ihre gebrauchten Geräte kostenfrei
an speziellen Recyclingstationen abgeben. In einigen
Mitgliedstaaten können gebrauchte Geräte in
bestimmten Fällen bei dem Einzelhändler, bei dem sie
gekauft wurden, kostenfrei wieder abgegeben werden,
sofern man ein neues Gerät kauft. Bitte nehmen Sie
mit Ihrem Einzelhändler, Ihrem Großhändler oder den
örtlichen Behörden Kontakt auf, um weitere Einzelheiten
über den Umgang mit Elektro- und Elektronikmüll zu
erfahren
14
GARANTIEBEDINGUNGEN
Diese Garantie gilt nicht,
falls die vorstehenden Hinweise nicht beachtet
werden;
falls unbefugte Eingriffe am Gerät vorgenommen
wurden;
falls das Gerät unsachgemäß behandelt, Gewalt
ausgesetzt oder anderweitig beschädigt worden ist.
bei Schäden, die aufgrund von Fehlern im
Leitungsnetz entstanden sind.
Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung von Funktion
und Design unserer Produkte behalten wir uns das
Recht auf Änderung des Produkts ohne vorherige
Ankündigung vor.
IMPORTEUR
Adexi Group
www.adexi.eu
Druckfehler vorbehalten.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14

Exido 243-031 Kasutusjuhend

Kategooria
Racletid
Tüüp
Kasutusjuhend
See käsiraamat sobib ka