Casio ClassPad II fx-CP400 Käyttäjän opas

Bränd
Casio
Mudel
ClassPad II fx-CP400
Tüüp
Käyttäjän opas
ClassPad II
fx-CP400
Käyttäjän opas
CASIO-koulutussivuston osoite on
http://edu.casio.com
Lataa ilmainen kokeiluversioohjelmisto ja tukiohjelmisto
http://edu.casio.com/dl/
Käyttöoppaita on saatavana useilla kielillä osoitteessa
http://world.casio.com/manual/calc
Fi
2
Muista pitää varmuuskopioita kaikista tärkeistä tiedoista!
Alhainen paristojen varaustila tai ClassPadin paristojen vaihtaminen vääränlaisiin saattaa johtaa muistiin
tallennettujen tietojen korruptoitumiseen tai katoamiseen kokonaan. Tallennettuihin tietoihin saattaa myös
vaikuttaa sähköstaattinen purkaus tai voimakas isku. Käyttäjän vastuulla on tietojen varmuuskopioiminen niiden
katoamisen varalta.
Tietojen varmuuskopioiminen
ClassPadin tiedot voi muuntaa VCP- tai XCP-tiedostoksi ja siirtää tietokoneeseen säilytettäväksi. Lisätietoja on
kohdassa 19-2 ClassPadin ja tietokoneen välinen tiedonsiirto.
Muista pitää kaikki käyttöä koskevat asiakirjat lähettyvillä tulevaa tarvetta varten.
Tässä käyttöoppaassa olevat näyttökuvat on tarkoitettu vain ohjeita selventämään. Ne eivät ehkä vastaa
täysin ClassPadin todellisia näyttöjä.
Tämän käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa asiasta erikseen ilmoittamatta.
Mitään tämän käyttöoppaan osaa ei saa jäljentää millään tavalla ilman valmistajan nimenomaista
kirjallista suostumusta.
CASIO Computer Co., Ltd. ei vastaa missään tilanteessa kenellekään näiden tuotteiden ostoon tai
käyttöön liittyvistä tai niistä aiheutuvista erityisistä, epäsuorista, satunnaisista tai välillisistä vahingoista.
CASIO Computer Co., Ltd. ei myöskään vastaa minkään osapuolen esittämistä vaateista, jotka liittyvät
näiden tuotteiden käyttöön.
• Windows
®
on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai
muissa maissa.
Mac OS, OS X ja macOS ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
Fugue © 1999–2012 Kyoto Software Research, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.
Tässä käyttöoppaassa käytetyt yritysten ja tuotteiden nimet saattavat olla omistajiensa rekisteröityjä
tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä.
Huomaa, että tämän käyttöoppaan tekstissä ei käytetä tavaramerkin symbolia ™ eikä rekisteröidyn
tavaramerkin symbolia ®.
3
Sisältö
Tietoja tästä Käyttäjän oppaasta ..............................................................................................................10
Luku 1: Perustiedot ..............................................................................................................11
1-1 Yleiskuvaus ............................................................................................................................. 11
ClassPadin esittely ...................................................................................................................................11
Virran kytkeminen tai katkaiseminen ........................................................................................................12
1-2 Virransyöttö .............................................................................................................................12
1-3 Oletussovellusten perustoiminnot ........................................................................................13
Sovellusvalikon käyttäminen ....................................................................................................................13
Oletussovellukset .....................................................................................................................................13
Lisäsovellukset .........................................................................................................................................14
Sovellusikkuna .........................................................................................................................................15
O-valikon käyttäminen ............................................................................................................................16
Tilarivin tietojen tulkitseminen ..................................................................................................................16
Toiminnon keskeyttäminen tai lopettaminen ............................................................................................16
1-4 Tietojen syöttäminen ..............................................................................................................17
Näyttönäppäimistön käyttäminen .............................................................................................................17
Näyttönäppäimistön näppäimistöasettelut ................................................................................................17
Tiedonsyötön perusteet ............................................................................................................................19
Näyttönäppäimistön toiminnot ..................................................................................................................22
1-5 ClassPad-tiedot .......................................................................................................................27
Tietotyypit ja tallennussijainnit (muistialueet) ...........................................................................................27
Päämuistin tietotyypit ...............................................................................................................................27
Päämuistin kansiot ...................................................................................................................................28
Muuttujien hallinnan käyttäminen .............................................................................................................28
Sovellustiedostojen hallinta ......................................................................................................................31
1-6 Muuttujien luominen ja käyttäminen .....................................................................................33
Uuden muuttujan luominen ......................................................................................................................33
Muuttujan käyttöesimerkki ........................................................................................................................33
library-kansion muuttujat ..........................................................................................................................34
Muuttujien käyttösäännöt .........................................................................................................................35
1-7 Sovellusten muotoasetusten määrittäminen .......................................................................35
Sovellusten muotoasetukset ....................................................................................................................36
Kaikkien sovellusten muotoasetusten alustaminen ..................................................................................41
1-8 Toimet ongelmien jatkuessa… ..............................................................................................42
Luku 2: Pääsovellus ............................................................................................................43
Pääsovelluksen valikot ja painikkeet ........................................................................................................43
2-1 Peruslaskutoimitukset ...........................................................................................................43
Aritmeettiset laskutoimitukset ja sulkeita käyttävät laskutoimitukset ........................................................43
e-näppäimen käyttäminen ..................................................................................................................44
Kertomerkin pois jättäminen .....................................................................................................................44
Vastausmuuttujan käyttäminen (ans) .......................................................................................................44
Arvon sijoittaminen muuttujaan ................................................................................................................44
Laskentajärjestys......................................................................................................................................45
Laskentatilat .............................................................................................................................................45
2-2 Laskuhistorian käyttäminen ..................................................................................................47
2-3 Funktiolaskutoimitukset ........................................................................................................47
2-4 Luettelolaskutoimitukset .......................................................................................................56
Luettelotietojen syöttäminen työalueessa ................................................................................................56
LIST-muuttujan elementteihin liittyvät laskutoimitukset ............................................................................56
Luettelon käyttäminen laskutoimituksessa ...............................................................................................56
4
Eri arvojen sijoittaminen useisiin muuttujiin luettelon avulla .....................................................................57
2-5 Matriisi- ja vektorilaskutoimitukset .......................................................................................57
Matriisitietojen syöttäminen ......................................................................................................................57
Matriisilaskutoimitusten suorittaminen ......................................................................................................57
Eri arvojen tallentaminen useisiin muuttujiin matriisin avulla ....................................................................58
2-6 Lukujärjestelmän määrittäminen ...........................................................................................58
Binaari-, oktaali-, desimaali- ja heksadesimaalilaskutoimitusten lukualueet ............................................58
Lukujärjestelmän valitseminen .................................................................................................................59
Aritmeettiset laskutoimitukset ...................................................................................................................59
Bittitason laskutoimitukset ........................................................................................................................60
baseConvert-funktion käyttäminen (lukujärjestelmän muuntaminen) .......................................................60
2-7 Action-valikon käyttäminen ...................................................................................................60
Tässä osiossa käytetyt lyhenteet ja välimerkit .........................................................................................60
Näyttökuvien esimerkkejä ........................................................................................................................61
Transformation-alavalikon käyttäminen ....................................................................................................61
Advanced-alivalikon käyttäminen .............................................................................................................63
Calculation-alavalikon käyttäminen ..........................................................................................................65
Complex-alavalikon käyttäminen ..............................................................................................................68
List-Create-alavalikon käyttäminen ..........................................................................................................70
List-Statistics- ja List-Calculation-alavalikoiden käyttäminen ...................................................................71
Matrix-Create-alavalikon käyttäminen ......................................................................................................74
Matrix-Calculation- ja Matrix-Row&Column-alavalikoiden käyttäminen ...................................................75
Vector-alavalikon käyttäminen .................................................................................................................78
Equation/Inequality-alavalikon käyttäminen ............................................................................................80
Assistant-alavalikon käyttäminen .............................................................................................................83
Distribution/Inv.Dist-alavalikon käyttäminen .............................................................................................83
Financial-alavalikon käyttäminen .............................................................................................................89
Command-alavalikon käyttäminen ...........................................................................................................89
2-8 Interactive-valikon käyttäminen ...........................................................................................90
Interactive-valikon esimerkki ....................................................................................................................90
apply-komennon käyttäminen ..................................................................................................................90
2-9 Pääsovelluksen käyttäminen yhdessä muiden sovellusten kanssa ..................................90
Toisen sovelluksen ikkunan käyttäminen .................................................................................................91
Tilastoeditori-ikkunan käyttäminen ...........................................................................................................91
Geometria-ikkunan käyttäminen ...............................................................................................................92
2-10 Tarkistustoiminnon käyttäminen .........................................................................................93
2-11 Todennäköisyystoiminnon käyttäminen .............................................................................93
2-12 Ohjelman suorittaminen Pääsovelluksessa .......................................................................94
Luku 3: Käyrä & taulukko -sovellus ................................................................................... 96
Käyrä & taulukko -sovelluksen valikot ja painikkeet .................................................................................96
3-1 Funktioiden tallentaminen .....................................................................................................98
Graafieditorin taulukoiden käyttäminen ....................................................................................................98
Funktion tallentaminen .............................................................................................................................98
Graafin tekeminen tallennetusta funktiosta ..............................................................................................99
Kahden lausekkeen rajaaman alueen varjostaminen .............................................................................100
Kahden epäyhtälön piirtäminen Intersection Plot-/ Union Plot -pistegraafiin ..........................................100
Graafieditorin tietojen tallentaminen graafimuistiin .................................................................................101
3-2 Graafi-ikkunan käyttäminen .................................................................................................101
Näkymäikkunan parametrien määrittäminen Graafi-ikkunaa varten ......................................................101
Näkymäikkunamuistin käyttäminen ........................................................................................................103
Graafi-ikkunan panoroiminen .................................................................................................................104
Graafi-ikkunan vierittäminen ...................................................................................................................104
Graafi-ikkunan zoomaaminen ................................................................................................................104
5
Pikazoomauksen käyttäminen ................................................................................................................105
Oletusfunktioiden käyttäminen graafien piirtämisessä ...........................................................................106
Graafin näyttökuvan tallentaminen .........................................................................................................106
Graafi-ikkunan taustakuvan vaaleuden (Fade I/O) säätäminen .............................................................106
3-3 Käyrä & taulukko -sovelluksen käyttäminen ......................................................................107
Numerotaulukon luominen .....................................................................................................................107
Numerotaulukon koordinaattien ja graafin koordinaattien linkitettyjen näyttöjen näyttäminen
(Link Trace) ............................................................................................................................................109
Numerotaulukon arvojen luominen graafista ..........................................................................................109
Yhteenvetotaulukon luominen ................................................................................................................109
3-4 Jäljityksen käyttäminen ....................................................................................................... 110
Jäljityksen käyttäminen graafin koordinaattien lukemiseen ....................................................................110
3-5 Sketch-valikon käyttäminen ................................................................................................ 111
Sketch-valikon komentojen käyttäminen ................................................................................................111
3-6 Graafin perustana olevan funktion analysoiminen ........................................................... 113
G-Solve-valikon komentojen näyttämät tiedot ........................................................................................113
G-Solve-valikon komentojen käyttäminen ..............................................................................................113
3-7 Graafin muokkaaminen ........................................................................................................ 114
Yksittäisen graafin muokkaaminen (Direct Modify) ................................................................................114
Useiden graafien muokkaaminen kerralla (Dynamic Modify) .................................................................114
Luku 4: Kartio-sovellus ......................................................................................................117
Kartio-sovelluksen valikot ja painikkeet ..................................................................................................117
4-1 Yhtälön syöttäminen.............................................................................................................118
4-2 Kartiograafin piirtäminen ..................................................................................................... 118
Paraabelin piirtäminen............................................................................................................................118
Ympyrän piirtäminen ..............................................................................................................................119
Ellipsin piirtäminen .................................................................................................................................119
Hyperbelin piirtäminen ............................................................................................................................119
Yleismuotoisen kartion piirtäminen .........................................................................................................119
4-3 Kartiograafin analysoiminen G-Solve-toiminnolla ............................................................ 119
G-Solve-valikon komentojen näyttämät tiedot ........................................................................................119
G-Solve-valikon komentojen käyttäminen ..............................................................................................120
4-4 Graafin muokkaaminen (Dynamic Modify) .........................................................................120
Luku 5: Differentiaaliyhtälögraafi-sovellus ..................................................................... 121
Differentiaaliyhtälöeditori-ikkunan valikot ja painikkeet ..........................................................................121
Differentiaaliyhtälögraafi-ikkunan valikot ja painikkeet ...........................................................................121
5-1 Graafin tekeminen differentiaaliyhtälöstä ..........................................................................122
Graafin tekeminen ensimmäisen kertaluvun differentiaaliyhtälöstä .......................................................122
Graafin tekeminen toisen kertaluvun differentiaaliyhtälöstä ...................................................................123
Graafin tekeminen
n:nnen kertaluvun differentiaaliyhtälöstä ..................................................................123
Alkuehtojen määrittäminen ja muokkaaminen ........................................................................................124
Differentiaaliyhtälögraafin Näkymäikkunan parametrien määrittäminen ................................................125
5-2 f ( x)-tyyppisen funktion graafin ja parametrisen funktion graafin piirtäminen ...............126
5-3 Jäljityksen käyttäminen graafin koordinaattien lukemiseen ............................................126
5-4 Graafin piirtäminen lausekkeesta tai arvosta pudottamalla se
Differentiaaliyhtälögraafi-ikkunaan ..................................................................................... 127
Luku 6: Sekvenssi-sovellus .............................................................................................. 128
Sekvenssi-sovelluksen valikot ja painikkeet ...........................................................................................128
6-1 Sekvenssin rekursiivinen ja eksplisiittinen muoto ............................................................129
Numerotaulukon luominen .....................................................................................................................129
Rekursiolausekkeen yleisen termin määrittäminen ................................................................................130
Sekvenssin summan laskeminen ...........................................................................................................130
6
6-2 Graafin tekeminen rekursiolausekkeesta ...........................................................................130
Luku 7: Tilasto-sovellus .................................................................................................... 131
7-1 Tilastoeditorin käyttäminen .................................................................................................131
Luetteloihin liittyvät perustoiminnot ........................................................................................................131
Luettelojen muokkauksessa käytetyt valikot ja painikkeet .....................................................................132
CSV-tiedostojen käyttäminen .................................................................................................................133
7-2 Tilastograafin piirtäminen ....................................................................................................134
Tilastograafin luomisen edellyttämät toimet ...........................................................................................134
Graafin luominen yhden muuttujan tilastotiedoista .................................................................................135
Graafin luominen muuttujaparin tilastotiedoista .....................................................................................136
Regressiograafin sijoittaminen pistegraafin päälle .................................................................................138
Funktiograafin sijoittaminen tilastograafin päälle ....................................................................................139
Tilastograafi-ikkunan valikot ja painikkeet ..............................................................................................139
7-3 Tilastollisten peruslaskutoimitusten suorittaminen ..........................................................140
Tilastollisten arvojen laskeminen ............................................................................................................140
Regressiolaskutoimitusten suorittaminen ...............................................................................................143
Viimeksi suoritetun tilastollisen laskutoimituksen tulosten tarkasteleminen (DispStat) ..........................144
7-4 Vaativien tilastollisten laskutoimitusten suorittaminen ....................................................144
Testi-, luottamusväli- ja jakaumalaskutoimitusten suorittaminen ohjatun toiminnon avulla ....................144
Testit.......................................................................................................................................................146
Luottamusvälit ........................................................................................................................................148
Jakaumat ................................................................................................................................................150
Syöte- ja tulostermit................................................................................................................................153
Luku 8: Geometria-sovellus ............................................................................................. 155
Geometria-sovelluksen valikot ja painikkeet ..........................................................................................155
Geometria-sovelluksen Näkymäikkunan asetusten määrittäminen ........................................................156
Tietoja Geometriamuoto-valintaikkunasta ..............................................................................................156
8-1 Kuvioiden piirtäminen ..........................................................................................................156
Kuvion piirtäminen ..................................................................................................................................156
Tekstimerkkijonojen lisääminen näyttöön ...............................................................................................160
Kulman asteluvun liittäminen kuvioon ....................................................................................................160
Kuvion mittalukujen näyttäminen ............................................................................................................160
Näytön mittalukuja käyttävän laskutoimituksen tuloksen näyttäminen ...................................................161
Special Polygon -alavalikon käyttäminen ...............................................................................................161
Construct-alavalikon käyttäminen ..........................................................................................................162
8-2 Kuvioiden muokkaaminen ...................................................................................................166
Kuvioiden valitseminen ja valintojen poistaminen ..................................................................................166
Kuvioiden siirtäminen ja kopioiminen .....................................................................................................167
Kommentin kiinnittäminen Geometria-ikkunaan .....................................................................................167
Mittaluvun numeromuodon määrittäminen .............................................................................................167
Näytetyn objektin värin ja viivatyypin määrittäminen ..............................................................................168
Objektien näyttöjärjestyksen muuttaminen .............................................................................................168
8-3 Mittausruudun käyttäminen .................................................................................................169
Kuvion mittalukujen tarkasteleminen ......................................................................................................169
Kuvion mittaluvun määrittäminen ja rajoittaminen ..................................................................................170
Liukusäätimien käyttäminen ...................................................................................................................171
Otsikon muuttaminen tai nimen lisääminen elementille .........................................................................173
8-4 Animaatiot .............................................................................................................................173
Animaatiokomentojen käyttäminen ........................................................................................................173
8-5 Geometria-sovelluksen käyttäminen yhdessä muiden sovellusten kanssa ...................176
Vetäminen ja pudottaminen....................................................................................................................176
Kopioiminen ja liittäminen .......................................................................................................................176
7
Luku 9: Numeronratkaisu-sovellus .................................................................................. 177
Numeronratkaisu-sovelluksen valikot ja painikkeet ................................................................................177
Yhtälön syöttäminen ...............................................................................................................................177
Yhtälön ratkaiseminen ............................................................................................................................177
Luku 10: eActivity-sovellus .............................................................................................. 179
eActivity-sovelluksen valikot ja painikkeet ..............................................................................................179
10-1 eActivity-tiedoston luominen ............................................................................................179
eActivity-tiedoston luonnin perustoimet ..................................................................................................179
Tietojen lisääminen eActivity-tiedostoon ................................................................................................180
Sovellustieto-osan lisääminen ................................................................................................................181
Geometrialinkkirivin lisääminen ..............................................................................................................183
10-2 eActivity-tiedostojen siirtäminen ......................................................................................184
Tiedostojen yhteensopivuus ...................................................................................................................184
eActivity-tiedostojen siirtäminen ClassPad-laitteen ja tietokoneen välillä ..............................................184
eActivity-tiedostojen siirtäminen kahden ClassPad-laitteen välillä .........................................................184
Luku 11: Taloudellinen-sovellus ...................................................................................... 185
11-1 Taloudellinen-sovelluksen perustoiminnot ......................................................................185
Sivuun liittyvät toiminnot .........................................................................................................................186
Taloudellinen-sovelluksen asetusten määrittäminen ..............................................................................187
11-2 Talouslaskutoimitusten suorittaminen .............................................................................188
11-3 Laskentakaavat ...................................................................................................................188
Yksinkertainen korko ..............................................................................................................................188
Koronkorko .............................................................................................................................................189
Kassavirta...............................................................................................................................................189
Kuoletus .................................................................................................................................................190
Korkokannan muuntaminen ...................................................................................................................190
Kulut, myyntihinta, voittomarginaali (CST) .............................................................................................191
Poistot ....................................................................................................................................................191
Velkakirjalaskut ......................................................................................................................................191
Kannattavuusraja ...................................................................................................................................192
Turvamarginaali (MOS) ..........................................................................................................................192
Rahoituksen vipuvaikutus (DFL) ............................................................................................................192
Kiinteiden ja muuttuvien kustannusten suhde (DOL) .............................................................................192
Yhteisvaikutus (DCL) ..............................................................................................................................192
Määrän muunnos ...................................................................................................................................192
11-4 Talouslaskufunktiot ............................................................................................................193
11-5 Syöttö- ja tulostuskenttien nimet ......................................................................................194
Luku 12: Ohjelmasovellus ................................................................................................ 195
Ohjelmasovelluksen valikot ja painikkeet ...............................................................................................195
12-1 Ohjelman luominen ja suorittaminen ................................................................................196
Ohjelman luominen ................................................................................................................................196
Ohjelman suorittaminen .........................................................................................................................198
Ohjelman suorituksen lopettaminen .......................................................................................................199
Tekstitiedoston luominen........................................................................................................................199
Tekstitiedostojen käyttäminen ................................................................................................................200
Tekstitiedoston muuntaminen ohjelmatiedostoksi ..................................................................................200
Ohjelmatiedoston muuntaminen suoritettavaksi tiedostoksi ...................................................................200
12-2 Ohjelman virheiden korjaaminen ......................................................................................201
Virheenkorjaus virhesanoman näyttämisen jälkeen ...............................................................................201
Virheenkorjaus poikkeavien tulosten ilmaantuessa ................................................................................201
Ohjelman muokkaaminen .......................................................................................................................201
8
12-3 Käyttäjän määrittämät funktiot ..........................................................................................202
Uuden käyttäjän määrittämän funktion luominen ...................................................................................202
Käyttäjän määrittämän funktion suorittaminen .......................................................................................203
Käyttäjän määrittämän funktion muokkaaminen ....................................................................................203
12-4 Ohjelmakomennot ..............................................................................................................204
Hakemiston käyttäminen ........................................................................................................................204
Syntaksikäytännöt ..................................................................................................................................204
Komentoluettelo .....................................................................................................................................205
12-5 ClassPadin funktioiden sisällyttäminen ohjelmiin ..........................................................224
Graafifunktioiden sisällyttäminen ohjelmaan ..........................................................................................224
Taulukko- ja graafifunktioiden sisällyttäminen ohjelmaan ......................................................................224
Rekursiotaulukon ja rekursiograafin funktioiden sisällyttäminen ohjelmaan ..........................................224
Tilastograafeihin ja -laskutoimituksiin liittyvien funktioiden sisällyttäminen ohjelmaan ..........................224
Talouslaskutoimituksiin liittyvien funktioiden sisällyttäminen ohjelmaan ................................................224
Luku 13: Taulukko-sovellus .............................................................................................. 225
Taulukko-ikkunan valikot ja painikkeet ...................................................................................................225
Sarakeleveyden muuttaminen ................................................................................................................226
Ympäristöasetukset ................................................................................................................................227
13-1 Solun sisällön syöttäminen ja muokkaaminen ................................................................227
Solujen valitseminen ..............................................................................................................................227
Tietojen syöttäminen soluun...................................................................................................................228
Kaavan syöttäminen ...............................................................................................................................228
Soluviittauksen syöttäminen ...................................................................................................................229
Solun tietotyypit (tekstitiedot ja laskentatiedot) ......................................................................................230
Vakion syöttäminen laskentatyyppiseen soluun .....................................................................................230
Solunäyttö-ikkunan käyttäminen ............................................................................................................232
Tiettyjen solujen teksti- ja täyttövärin muuttaminen ................................................................................232
Solujen kopioiminen tai leikkaaminen ja liittäminen toiseen paikkaan ...................................................233
Taulukon lausekkeiden laskeminen uudelleen .......................................................................................233
Tietojen siirtäminen laskentataulukon ja CSV-tiedostojen välillä ...........................................................234
Muuttuja-arvojen tuominen ja vieminen ..................................................................................................234
13-2 Graafin piirtäminen .............................................................................................................236
Graafin luomisen perustoimet ...............................................................................................................236
Sarake- ja rivisarja ..................................................................................................................................236
Graafin värit ja Color Link -toiminto ........................................................................................................237
Taulukkograafi-ikkunan valikot ja painikkeet ..........................................................................................238
Graph-valikko ja graafiesimerkit .............................................................................................................238
Regressiograafin toiminnot (käyrän sovitus) ..........................................................................................241
Muut Graafi-ikkunan toiminnot ...............................................................................................................242
13-3 Tilastolaskutoimitukset ...................................................................................................... 243
Yhden muuttujan ja muuttujaparin laskutoimitukset sekä regressiolaskutoimitukset .............................244
Testi- ja välilaskutoimitukset ...................................................................................................................245
Jakaumalaskutoimitukset .......................................................................................................................247
Tietoja DispStat-komennosta .................................................................................................................247
13-4 Solu ja luettelolaskutoimitukset ........................................................................................248
Solulaskentafunktioiden käyttäminen .....................................................................................................248
Luettelolaskentafunktioiden käyttäminen ...............................................................................................248
Luku 14: 3D-graafi-sovellus .............................................................................................. 249
3D-graafin sovelluskohtaiset valikot ja painikkeet ..................................................................................249
14-1 Lausekkeen syöttäminen ...................................................................................................250
3D-graafieditorin taulukoiden käyttäminen .............................................................................................250
Funktion tallentaminen ...........................................................................................................................250
Graafin tekeminen tallennetusta funktiosta ............................................................................................251
9
14-2 3D-graafi-ikkunan käyttäminen .........................................................................................252
3D-graafin näkymäikkunan parametrien määrittäminen .........................................................................252
Akselien ja otsikoiden näyttäminen ja piilottaminen ...............................................................................253
Graafin kiertäminen ................................................................................................................................254
3D-graafiesimerkki .................................................................................................................................254
Jäljityksen käyttäminen graafin koordinaattien lukemiseen ....................................................................254
Tekstin lisääminen 3D-graafi-ikkunaan ..................................................................................................255
Arvon
z laskeminen tietyille x- ja y-arvoille tai s- ja t-arvoille ..................................................................255
Luku 15: Picture Plot-sovellus ......................................................................................... 256
Picture Plotin sovelluskohtaiset valikot ja painikkeet ..............................................................................257
15-1 Piirtotoiminnon käyttäminen ..............................................................................................258
Picture Plot -toimenpiteen aloittaminen ..................................................................................................258
Pisteiden piirtäminen c2p-tiedoston kuvaan ...........................................................................................258
Pisteiden piirtäminen c2b-tiedoston kuvaan ...........................................................................................259
Pisteiden muokkaaminen taustakuvassa ...............................................................................................260
Graafin sijoittaminen taustakuvan pisteiden päälle ................................................................................260
G-Solve ..................................................................................................................................................262
Picture Plot -ikkunan vierittäminen .........................................................................................................262
15-2 Pisteluettelon käyttäminen ................................................................................................263
Plot List -ikkunan käyttäminen pisteiden muokkaukseen .......................................................................263
Tietojen tallentaminen laskentataulukkoon ja tuominen siitä .................................................................263
Pisteiden tietojen vieminen muuttujaan ja tuominen muuttujasta ...........................................................264
15-3 Pisteiden näyttäminen t-y- tai t-x-koordinaateilla ............................................................264
15-4 Picture Plot -sovelluksen tiedostot ...................................................................................265
Luku 16: Interaktiivinen differentiaalilaskenta -sovellus ............................................... 266
DiffCalc-taulukon ikkunakohtaiset valikot ja painikkeet ..........................................................................266
16-1 Tietoja tangenteista [Tangent]-välilehden avulla .............................................................267
16-2 Derivaatan derivoiminen [Deriv]-välilehden avulla ..........................................................268
16-3 Numerotaulukon luominen ja ensimmäisen derivaatan ja toisen derivaatan graafin
piirtäminen [D Trace] -välilehden avulla ...........................................................................270
Luku 17: Physium-sovellus .............................................................................................. 272
Physium-sovelluksen valikot ja painikkeet .............................................................................................272
17-1 Alkuainetaulukko ................................................................................................................273
17-2 Perusluonnonvakiot ...........................................................................................................274
17-3 Varoitukset ..........................................................................................................................276
Luku 18: Järjestelmäsovellus ........................................................................................... 278
18-1 Muistin käytön hallinta .......................................................................................................278
Storage-välilehden käyttäminen .............................................................................................................278
Main Memory- ja eActivity-välilehden näyttäminen ................................................................................279
18-2 Järjestelmäasetusten määrittäminen ................................................................................280
Järjestelmäsovelluksen valikot ja painikkeet ..........................................................................................280
Järjestelmäasetusten määrittäminen ......................................................................................................280
Luku 19: Tiedonsiirto ........................................................................................................ 284
19-1 Yleistä tietojen siirtämisestä..............................................................................................284
ClassPadin Kommunikointi-sovelluksen käyttäminen ............................................................................284
Select Connection Mode -valintaikkuna .................................................................................................285
19-2 ClassPadin ja tietokoneen välinen tiedonsiirto ...............................................................285
Tietokoneyhteyden muodostaminen ja katkaiseminen USB Flash -tilassa ............................................286
Tiedonsiirto ClassPadin ja tietokoneen välillä ........................................................................................287
Lisäsovelluksen asennus .......................................................................................................................288
10
VCP-tiedostojen automaattinen tuominen ..............................................................................................288
ClassPadin tiedostoja ja kansioita koskevia sääntöjä ............................................................................288
VCP- ja XCP-tiedostotoiminnot ..............................................................................................................288
19-3 Tiedonsiirto kahden ClassPadin välillä ............................................................................290
Yhteyden muodostaminen toiseen ClassPad-laitteeseen ......................................................................290
Tietojen siirtäminen kahden ClassPadin välillä ......................................................................................290
Tiedonsiirron valmiustila .........................................................................................................................292
Meneillään olevan tiedonsiirtotoiminnon keskeyttäminen ......................................................................292
19-4 ClassPadin kytkeminen Data Loggeriin ...........................................................................292
ClassPadin yhdistäminen Data Loggeriin ...............................................................................................292
19-5 ClassPadin yhdistäminen projektoriin .............................................................................293
ClassPad-näytön sisällön näyttäminen projektorilla ...............................................................................293
Yhdistämiseen liittyviä huomioita ...........................................................................................................293
Liite ..................................................................................................................................... 294
Merkkikooditaulukko ...................................................................................................................294
Järjestelmämuuttujien taulukko .................................................................................................298
Graafityypit ja suoritettavissa olevat funktiot ...........................................................................302
Virhe- ja varoitussanomataulukot ..............................................................................................303
Virhesanomataulukko ............................................................................................................................303
Varoitussanomataulukko ........................................................................................................................306
Muistin vähäisyydestä aiheutuvien virheiden käsitteleminen .................................................................307
ClassPadin nollaaminen ja alustaminen ...................................................................................307
Numeroiden määrä ja tarkkuus ..................................................................................................308
Numeroiden määrä.................................................................................................................................308
Tarkkuus.................................................................................................................................................308
Näytön kirkkaus ja paristojen/akkujen kesto ............................................................................309
Näytön kirkkaus ......................................................................................................................................309
Paristojen/akkujen kesto ........................................................................................................................309
Tekniset tiedot ..............................................................................................................................309
Koemoodi ............................................................................................................................311
Kommunikointi-sovellus - Koemoodi-valikko ..........................................................................................311
Koemoodiin siirtyminen ..........................................................................................................................311
ClassPadin toiminta Koemoodissa .........................................................................................................312
Poistuminen Koemoodista......................................................................................................................313
Koemoodin ohjeen näyttäminen .............................................................................................................314
Tietoja tästä Käyttäjän oppaasta
Nelinumeroiset lihavoidut esimerkkien numerot (kuten 0201 ), joita näkyy luvuissa 2–14, viittaavat
erillisestä Esimerkit-vihkosesta löytyviin laskuesimerkkeihin. Esimerkit-vihkosta voi käyttää yhdessä tämän
käyttöoppaan kanssa etsimällä siitä esimerkkien numeroita.
Tässä käyttöoppaassa kohdistinnäppäimillä tehtävät toiminnot osoitetaan näin: f, c, d, e (1-1
Yleiskuvaus).
Luku 1: Perustiedot 11
Luku 1:
Perustiedot
Tässä luvussa on ClassPadin yleiskuvaus sekä tietoja sovellusten toiminnasta, syöttötoiminnoista, tietojen
(muuttujien ja kansioiden) käsittelystä, tiedostotoiminnoista ja sovellusten muotoasetuksista.
1-1 Yleiskuvaus
ClassPadin esittely
3-nastainen tiedonsiirtoportti
Lisätietoja on luvussa 19.
4-nastainen mini-USB-portti
Lisätietoja on luvussa 19.
Kosketusnäyttö
Kuvakepaneeli
Lisätietoja on kohdassa
1-3 Oletussovellusten
perustoiminnot.
Kohdistinnäppäin*
1
k-näppäin
f-näppäin*
2
kynä
K-näppäin
c-näppäin
Vakionäppäimistö
*1 Tässä käyttöoppaassa kohdistinnäppäimillä tehtävät toiminnot osoitetaan näin: f, c, d, e.
*2 Tietyt toiminnot (leikkaa, liitä, kumoa jne.) tai näppäilyt voi määrittää näppäinyhdistelmiin, jotka suoritetaan
painamalla f ja jotain vakionäppäimistön näppäintä. Lisätietoja on kohdassa 18-2 Järjestelmäasetusten
määrittäminen.
Luku 1: Perustiedot 12
Virran kytkeminen tai katkaiseminen
Kun ClassPad on sammutettu, voit kytkeä sen päälle painamalla c.
Voit katkaista ClassPadista virran painamalla f ja sitten c.
Automaattinen virrankatkaisu
ClassPadissa on myös automaattinen virrankatkaisutoiminto. Tämä toiminto katkaisee ClassPadista
automaattisesti virran, kun se on käyttämättömänä tietyn ajan. Lisätietoja on kohdassa Virtaominaisuuksien
määrittäminen sivulla 281.
Huomautus
ClassPadin RAM-muistissa olevat tilapäiset tiedot (sovelluksen graafinäytössä olevat graafit, näytössä näkyvä
valintaikkuna jne.) säilyvät noin 30 sekuntia manuaalisen tai automaattisen virrankatkaisun jälkeen. Tämä
tarkoittaa sitä, että voit palauttaa RAM-muistissa olevat tilapäiset tiedot, jos kytket ClassPadin uudelleen päälle
30 sekunnin kuluessa virrankatkaisusta. RAM-muistissa olevat tilapäiset tiedot häviävät automaattisesti noin
30 sekunnin kuluttua. Jos siis kytket ClassPadin uudelleen päälle tämän ajan kuluttua, näkyviin tulee viimeksi
käytetyn sovelluksen aloitusnäyttö eivätkä RAM-muistissa viimeksi olleet tiedot ole enää käytettävissä.
1-2 Virransyöttö
ClassPadin virtalähteenä toimii neljä AAA-kokoista LR03 (AM4) -paristoa tai neljä nikkelimetallihydridiakkua.
Paristojen/akkujen varaustason ilmaisin näkyy tilarivillä.
täynnä keskitaso alhainen tyhjä
Tärkeää!
Muista vaihtaa paristot/akut mahdollisimman pian, kun varaustason ilmaisimena näkyy (alhainen).
Vaihda paristot/akut välittömästi, kun varaustason ilmaisimena näkyy
(tyhjä). Tällä tasolla et voi enää
suorittaa tiedonsiirto- tai muita toimintoja.
Lisätietoja asetusten määrittämisestä paristojen/akkujen vaihdon jälkeen on erillisen Pikaoppaan kohdassa
Paristojen/akkujen asettaminen ja ClassPadin asetusten määrittäminen.
Kun paristojen/akkujen varaustaso on hyvin alhainen, ClassPad ei ehkä palaa takaisin toimintaan, kun painat
c-näppäintä. Tässä tilanteessa paristot/akut on vaihdettava välittömästi.
Seuraava sanoma osoittaa, että paristot/akut ovat ehtymässä. Vaihda paristot/akut heti, kun tämä sanoma
tulee näkyviin.
Jos yrität käyttää ClassPadia, se sammuu automaattisesti. Virtaa ei voi kytkeä takaisin päälle ennen
paristojen/akkujen vaihtamista.
Huolehdi paristojen/akkujen vaihdosta vähintään kerran vuodessa riippumatta siitä, kuinka paljon ClassPadia
on käytetty.
Huomautus: ClassPadin mukana toimitettavat paristot/akut purkautuvat hieman kuljetuksen ja varastoinnin
aikana. Tämän vuoksi niiden vaihto saattaa tulla ajankohtaiseksi ennen normaalin käyttöiän
päättymistä.
Tietojen varmuuskopioiminen
ClassPadin tiedot voi muuntaa VCP- tai XCP-tiedostoksi ja siirtää tietokoneeseen säilytettäväksi. Lisätietoja on
kohdassa 19-2 ClassPadin ja tietokoneen välinen tiedonsiirto.
Luku 1: Perustiedot 13
1-3 Oletussovellusten perustoiminnot
Tässä osiossa on perustietoja ClassPadista ja kaikille oletussovelluksille yhteisistä toiminnoista.
Sovellusvalikon käyttäminen
Kun napautat kuvakepaneelissa m, näkyviin tulee sovellusvalikko. Sovellusvalikon avulla voit suorittaa alla
mainitut toiminnot.
Käynnistä sovellus
napauttamalla painiketta.
Lisätietoja on alla kohdassa
Oletussovellukset.
Napauttaminen tässä
vierittää sovellusvalikon
sivulta toiselle.
Sovellusvalikon sivua voi
vaihtaa myös sipaisemalla
näyttöä kynällä tai sormella
vasemmalle tai oikealle.
Napauttamalla tätä (tai kuvakepaneelissa s) saat
näkyviin seuraavan valikon.
VCP-tiedostotoiminnot.
Katso sivua 288.
Käynnistää kosketusnäytön
kohdistuksen.
Katso sivua 283.
Näyttää versiotiedot.
Katso sivua 283.
Oletussovellukset
Alla olevassa taulukossa on mainittu sovellusvalikossa näkyvät sovelluskuvakkeet ja kerrottu, mitä kullakin
sovelluksella voi tehdä.
Kuvakkeen
napautus:
Käynnistää tämän
sovelluksen:
Käyttötarkoitus:
Pääsovellus
yleiset laskutoimitukset, mukaan lukien funktiolaskutoimitukset
• matriisilaskutoimitukset
Computer Algebra System (CAS)
eActivity
eActivity-tiedoston luominen kaavojen, tekstin ja muiden ClassPad-
sovellustietojen syöttämistä varten
Tilasto
• luettelon luominen
• tilastolaskutoimitusten suorittaminen
• tilastograafin piirtäminen
Taulukko
tietojen syöttäminen laskentataulukkoon
laskentataulukon tietojen käsittely ja/tai graafin piirtäminen niistä
tilastolaskutoimitusten suorittaminen ja/tai tilastograafin piirtäminen
Käyrä & taulukko
• graafin piirtäminen
funktion rekisteröiminen ja ratkaisutaulukon luominen antamalla
funktion muuttujille eri arvoja
3D-graafi
piirrä 3-ulotteinen käyrä yhtälöstä muodossa
z = f ( x, y)
parametrisesta yhtälöstä
Geometria
geometristen kuvioiden piirtäminen
• animaatiokuvioiden piirtäminen
Luku 1: Perustiedot 14
Kuvakkeen
napautus:
Käynnistää tämän
sovelluksen:
Käyttötarkoitus:
Picture Plot
piirrä (koordinaatteja edustavia) pisteitä valokuvaan, piirrokseen
tai muuhun grafiikkaan ja erilaisia analyyseja piirrettyjen tietojen
(koordinaattiarvojen) perusteella
Interaktiivinen
differentiaalilaskenta
saat tietoja differentiaalikertoimista ja/tai derivaattakaavoista, jotka
ovat derivoinnin perusta
Kartio kartioleikkauksen graafin piirtäminen
Differentiaali-
yhtälögraafi
differentiaaliyhtälöiden tutkiminen piirtämällä vektorikenttiä ja
ratkaisukäyriä
Numeronratkaisu
yhtälön minkä tahansa muuttujan arvon selvittäminen yhtälöä
muuntamatta tai sieventämättä
Sekvenssi
• sekvenssilaskutoimitusten suorittaminen
rekursiivisten lausekkeiden ratkaiseminen
Taloudellinen
yksinkertaisten korko- ja koronkorkolaskujen sekä muiden
talouslaskutoimitusten suorittaminen
Ohjelma
ohjelman syöttäminen tai suorittaminen
käyttäjän määrittämän funktion luominen
E-CON3
lisävarusteena saatavan Data Loggerin ohjaus (lisätietoja on
E-CON3:n käyttäjän oppaassa)
Kommunikointi
tietojen vaihtaminen toisen ClassPadin, tietokoneen tai muun
laitteen kanssa
Järjestelmä
ClassPadin muistin (päämuistin, eActivity-alueen, tallennusalueen)
hallinta
• järjestelmäasetusten määrittäminen
Vinkki: Voit käynnistää Pääsovelluksen myös napauttamalla kuvakepaneelissa M.
Lisäsovellukset
Voit ladata lisäsovelluksia (c2a-tiedostoina) CASIO-verkkosivustolta, asentaa ne ClassPadiin ja käyttää
niitä samalla tavalla kuin sisäänrakennettuja sovelluksia. Alla olevassa taulukossa näytetään tällä hetkellä
saatavana olevat lisäsovellukset.
Kuvake Sovellus Kuvaus
Physium
etsi alkuaineita ja näytä järjestysluku, kemiallinen symboli, atomipaino
ja muita tietoja alkuainetaulukosta
näytä erilaisia luonnonvakioita
Huomautus
Voit poistaa kaikki lisävalikot käyttämällä alla olevia menettelyjä.
Reset - Storage Memory tai Reset - All (Tiettyjen tietojen joukkopoisto (nollaus), sivu 280)
Initialize (ClassPadin alustaminen, sivu 281)
Kun lisäsovelluksia on poistettu, voit asentaa niitä uudelleen noudattamalla kohdan Lisäsovelluksen asennus
(sivu 288) ohjeita.
Luku 1: Perustiedot 15
Sovellusikkuna
Alla on kuvattu oletussovellusten ikkunan peruskokoonpano.
Valikkorivi
Työkalurivi
Sovellusikkuna(t)
Näyttönäppäimistö
Katso sivua 17.
Tilarivi
Katso sivua 16.
Yläikkuna
Alaikkuna
Monet sovellukset jakavat näytön ylä- ja alaikkunaan, joissa on eri tiedot. Kun käytössä on kaksi ikkunaa,
valittuna olevaa ikkunaa (jossa toiminnot suoritetaan) kutsutaan aktiiviseksi ikkunaksi. Valikkorivin, työkalurivin
ja tilarivin sisältö liittyy aktiiviseen ikkunaan. Aktiivisen ikkunan tunnistaa siitä, että sen ympärillä on paksu
reunus.
Sovellusikkunalle voi tehdä alla mainitut toimet.
Toiminto: Ohje:
Aktiivisen ikkunan
vaihtaminen
Kun kaksoisikkuna on näytössä, voit aktivoida ikkunan, jonka ympärillä ei
ole paksua reunusta, napauttamalla jotakin kohtaa sen sisällä. Huomaa,
että aktiivista ikkunaa ei voi vaihtaa, kun aktiivisessa ikkunassa suoritetaan
parhaillaan jotain toimintoa.
Aktiivisen ikkunan koon
muuttaminen koko
näytön suuruiseksi
Kun kaksoisikkuna on näytössä, napauta r. Tällöin aktiivinen ikkuna täyttää
näytön. Voit palata kaksoisikkunanäyttöön napauttamalla uudelleen r.
Ylä- ja alaikkunan paikan
vaihtaminen
Kun kaksoisikkuna on näytössä, napauta S. Tällöin yläikkunasta
tulee alaikkuna ja päinvastoin. Ikkunoiden vaihtaminen ei vaikuta niiden
aktiivisuustilaan. Jos esimerkiksi yläikkuna on aktiivinen, kun napautat S, se
pysyy aktiivisena senkin jälkeen, kun siitä tulee alaikkuna.
Aktiivisen ikkunan
sulkeminen
Kun kaksoisikkuna on näytössä, voit sulkea aktiivisen ikkunan napauttamalla
sen oikeassa yläkulmassa C. Tällöin toinen (passiivinen) ikkuna täyttää näytön.
Vinkki: Kun napautat r-kuvaketta kaksoisikkunan ollessa näytössä, aktiivinen ikkuna täyttää näytön, mutta toinen
(passiivinen) ikkuna ei sulkeudu. Se jää avoimeksi, mutta se on piilossa aktiivisen ikkunan takana. Tämä
tarkoittaa sitä, että voit tuoda piilossa olevan ikkunan etualalle, jolloin siitä tulee aktiivinen ikkuna, napauttamalla
S. Tällöin aiempi aktiivinen ikkuna siirtyy taka-alalle.
u Näytön suunnan vaihtaminen (vain sovellusvalikko ja eräät sovellukset)
Voit vaihtaa näytön suunnan vaakasuuntaiseksi, kun jokin seuraavista näkyy: sovellusvalikko tai Pääsovellus,
Käyrä & taulukko-, Kartio- tai Physium-sovellus. Voit vaihtaa vaakanäyttöön napauttamalla g. Voit palata
pystynäyttöön napauttamalla uudelleen g.
Luku 1: Perustiedot 16
O-valikon käyttäminen
O-valikko näkyy kunkin sovellusikkunan vasemmassa yläkulmassa Järjestelmäsovellusta lukuun ottamatta.
Voit käyttää O-valikkoa napauttamalla kuvakepaneelissa m tai napauttamalla valikkorivin O-valikkoa.
Alla on kuvattu kaikki vaihtoehdot, jotka näkyvät O-valikossa.
1 Napauttamalla [Variable Manager] voit käynnistää Muuttujien hallinnan.
Lisätietoja on kohdassa Muuttujien hallinnan käyttäminen (sivu 28).
2 Napauttamalla [View Window] saat näkyviin valintaikkunan, jossa
voi määrittää näyttöalueen ja muita graafien asetuksia. Lisätietoja on
niiden sovellusten kuvauksissa, joihin sisältyy graafiominaisuuksia
(Käyrä & taulukko, Differentiaaliyhtälögraafi, Tilasto jne.)
3 Napauttamalla valikkovaihtoehtoa saat näkyviin valintaikkunan,
jossa voi määrittää kyseiset asetukset. Lisätietoja on kohdassa 1-7
Sovellusten muotoasetusten määrittäminen.
4 Napauttamalla [Default Setup] voit palauttaa kaikki asetukset
alkuperäisiin oletusarvoihinsa (lukuun ottamatta käyttökansioasetusta).
Lisätietoja on kohdassa 1-7 Sovellusten muotoasetusten määrittäminen.
5 Napauttamalla [Window] saat näkyviin luettelon kaikista ikkunoista, joita voi käyttää nykyisestä sovelluksesta
(Tilasto-sovellus tässä esimerkissä). Napauttamalla valikkovaihtoehtoa saat näkyviin kyseisen ikkunan, josta
tulee aktiivinen ikkuna.
6 Napauttamalla [Keyboard] saat näyttönäppäimistön näkyviin tai pois näkyvistä.
7 Napauttamalla [Close] voit sulkea aktiivisen ikkunan lukuun ottamatta seuraavia tapauksia.
Näytössä on vain yksi ikkuna.
Aktiivista ikkunaa ei voi sulkea käytössä olevasta sovelluksesta.
Et voi esimerkiksi sulkea Graafieditori-ikkunaa Käyrä & taulukko -sovelluksesta.
Tilarivin tietojen tulkitseminen
Kunkin sovellusikkunan alareunassa on tilarivi.
123
1 Tietoja käytössä olevasta sovelluksesta
Voit muuttaa tilarivillä näkyvää asetusta napauttamalla sitä. Jos napautat Cplx-asetusta (kompleksilukujen
laskenta), kun Pääsovellus on käytössä, se muuttuu Real-asetukseksi (reaalilukujen laskenta). Kun napautat
asetusta uudelleen, se palautuu Cplx-asetukseksi. Lisätietoja käytössä olevan sovelluksen tiedoista on
kohdassa 1-7 Sovellusten muotoasetusten määrittäminen.
2
Tämä ilmaisin pyörii, kun käsittely on kesken.
Tässä näkyy
, kun toiminto on keskeytynyt.
3 Paristojen/akkujen varaustason ilmaisin (lisätietoja on kohdassa 1-2 Virransyöttö)
Toiminnon keskeyttäminen tai lopettaminen
Monissa oletussovelluksissa on toimintoja, joilla voi keskeyttää ja lopettaa lausekkeiden käsittelyn, graafien
piirtämisen ja muita toimintoja.
1
2
4
5
6
7
3
Luku 1: Perustiedot 17
u Toiminnon keskeyttäminen
Jos painat K-näppäintä lausekkeen käsittelyn, graafin piirtämisen tai muun toiminnon aikana, kyseinen
toiminto keskeytyy. Tilarivin oikeassa reunassa näkyy , kun toiminto on keskeytetty. Toimintoa voi jatkaa
painamalla uudelleen K.
u Toiminnon lopettaminen
Jos painat c-näppäintä lausekkeen käsittelyn, graafin piirtämisen tai
muun toiminnon aikana, kyseinen toiminto päättyy ja näkyviin tulee oheisen
kaltainen Break-valintaikkuna.
Napauttamalla [OK]-painiketta valintaikkunassa voit poistua tästä tilasta.
1-4 Tietojen syöttäminen
Voit syöttää tietoja ClassPadin vakionäppäimistöllä tai näyttönäppäimistöllä.
Lähes kaikki ClassPadin edellyttämät tiedot voi syöttää näyttönäppäimistöllä. Vakionäppäimistöä käytetään
usein tarvittavien tietojen, kuten numeroiden ja aritmeettisten operaattorien, syöttämiseen.
Näyttönäppäimistön käyttäminen
Näyttönäppäimistö näkyy kosketusnäytön alaosassa.
u Näyttönäppäimistön tuominen näyttöön
Kun näyttönäppäimistö ei ole kosketusnäytössä, paina
k-näppäintä tai napauta O-valikkoa ja napauta
sitten [Keyboard]. Näyttönäppäimistö tulee tällöin näkyviin.
Näyttönäppäimistössä on useita näppäimistöasetteluja,
kuten [Math1]-, [abc]- ja [Catalog]-näppäimet,
joilla voi syöttää funktioita ja tekstiä. Voit valita
näppäimistöasettelun napauttamalla näyttönäppäimistön
vasemmassa reunassa näkyviä välilehtiä.
Voit piilottaa näyttönäppäimistön näkyvistä painamalla
k-näppäintä tai napauttamalla O-valikkoa ja
napauttamalla sitten uudelleen [Keyboard].
Näyttönäppäimistö
Näyttönäppäimistön näppäimistöasettelut
Näyttönäppäimistössä on erilaisia näppäimistöasetteluja, jotka tukevat erilaisia tiedonsyöttötarpeita. Eri
näppäimistöasettelut on esitelty alla.
[Math1], [Math2], [Math3], [Trig] (trigonometrinen), [Advance]
Näihin näppäimistöasetteluihin kuuluvilla näppäimillä voi syöttää funktioita, operaattoreita ja symboleita, joita
tarvitaan numeerisissa kaavoissa.
Luku 1: Perustiedot 18
Math1 Math2 Math3
Trig Advance
Lisätietoja yllä olevista näppäimistöasetteluista on kohdassa Math-, Trig- ja Advance-näppäimistöasettelujen
käyttäminen (sivu 22).
[Var] (muuttuja) -näppäimistöasettelu
Tämän näppäimistöasettelun näppäimillä voi syöttää vain yksimerkkisiä
muuttujia. Lisätietoja on kohdassa Yksimerkkisten muuttujien käyttäminen (sivu
25).
[abc]-näppäimistöasettelu
Tällä näppäimistöasettelulla voi syöttää aakkosmerkkejä. Saat näkyviin
lisämerkkejä napauttamalla näppäimistön yläreunassa (oikeassa reunassa,
jos käytössä on vaakanäyttö) olevia välilehtiä (napauta esimerkiksi [Math]-
välilehteä). Lisätietoja on kohdassa Aakkosnäppäimistön käyttäminen (sivu 26).
[Catalog]-näppäimistöasettelu
Tässä näppäimistöasettelussa on vieritettävä luettelo, jonka avulla voi
syöttää oletusfunktioita, oletuskomentoja, järjestelmämuuttujia ja käyttäjien
määrittämiä funktioita. Voit valita komennon napauttamalla sitä ja syöttää
sen napauttamalla sitä uudelleen. Käytettävissä olevat komennot muuttuvat,
kun valitset jonkin vaihtoehdon Form-luettelosta. Lisätietoja on kohdassa
Luettelonäppäimistön käyttäminen (sivu 26).
[Number]-näppäimistöasettelu
Tässä näppäimistöasettelussa on samat näppäimet kuin vakionäppäimistössä.
Käytä tätä näppäimistöasettelua, kun haluat käyttää vain kosketusnäyttöä eikä
vakionäppäimistöä tietojen syötössä vaakanäytössä.
Luku 1: Perustiedot 19
Tiedonsyötön perusteet
Tässä osiossa on käsitelty tiedonsyötön perustoimintoja esimerkkien valossa. Kaikissa ohjeissa oletetaan, että
tilanne on seuraava:
Pääsovellus on käytössä. Lisätietoja on kohdassa Oletussovellukset (sivu 13).
Näyttönäppäimistö on näkyvissä. Lisätietoja on kohdassa Näyttönäppäimistön käyttäminen (sivu 17).
kLaskulausekkeen syöttäminen
Voit syöttää laskulausekkeen juuri niin kuin se kirjoitetaan. Suorita sitten lauseke painamalla E-näppäintä.
ClassPad määrittää automaattisesti yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskutoimitusten sekä sulkulausekkeiden
suoritusjärjestyksen.
Esimerkki: Sievennä −2 + 3 − 4 + 10.
u Vakionäppäimistön käyttäminen
cz2+3-4+10E
Jos rivillä, jolle haluat syöttää laskulausekkeen, on jo tietoja, poista ne
painamalla
c.
u Näyttönäppäimistön käyttäminen
Syötä laskulauseke napauttamalla [Number]-näppäimistön näppäimiä.
c4-c+d-e+baw
Kuten edellä olevasta esimerkistä ilmenee, voit syöttää yksinkertaisia aritmeettisia laskutoimituksia joko
vakionäppäimistöllä tai näyttönäppäimistöllä. Näyttönäppäimistö on välttämätön silloin, kun syötetään korkean
tason laskulausekkeita, funktioita, muuttujia jne. Lisätietoja lausekkeiden syöttämisestä on luvussa 2.
Vinkki: Joissakin tapauksissa syötettävä lauseke ja tulos eivät ehkä mahdu
näyttöalueeseen. Saat piilossa olevan osan näkyviin vierittämällä
lausekenäyttöä vasemmalla ja oikealla nuolella, jotka näkyvät näytössä.
Voit myös vaihtaa näytön suunnan vaakanäytöksi, mikä
helpottaa pitkien kaavojen ja laskentatulosten
tarkastelua. Lisätietoja on kohdassa Näytön suunnan
vaihtaminen (sivu 15).
kTietojen muokkaaminen
u Yhden merkin poistaminen
Siirrä kohdistin poistettavan merkin oikealle puolelle ja paina siten K. Aina kun painat K, kohdistimen
vasemmalla puolella olevaa merkki katoaa.
Esimerkki: Muuta lauseke 369 × × 2 muotoon 369 × 2.
1. c369**2
2. dK
Kun olet tehnyt kaikki haluamasi muutokset, laske tulos painamalla E. Voit lisätä merkkejä
laskutoimitukseen siirtämällä kohdistimen lausekkeen loppuun painamalla e ja syöttämällä sitten haluamasi
merkit.
Luku 1: Perustiedot 20
Vinkki: Voit siirtää kohdistinta käyttämättä kohdistinnäppäintä napauttamalla kyseistä kohtaa kynällä. Tällöin kohdistin
siirtyy napautettuun kohtaan.
u Uuden tiedon lisääminen aiemman laskulausekkeen keskelle
Siirrä kohdistin haluamaasi kohtaan d- tai e-näppäimellä ja syötä sitten haluamasi tieto.
Esimerkki: Muuta 30
2
muotoon sin(30)
2
. (Syötä tiedot vakionäppäimistöllä ja näyttönäppäimistön [Math1]-
näppäimistöasettelulla.)
1. c30x
2. dddds
3. ee)
u Tietoalueen korvaaminen uudella tiedolla
Valitse korvattava tietoalue kynällä vetämällä ja syötä sitten uusi tieto.
Esimerkki: Muuta 1234567 muotoon 10567.
1. c1234567
2. Valitse 234 vetämällä kynää sen ylitse.
3. 0
k Kopioiminen ja liittäminen leikepöydän avulla
Voit kopioida (tai leikata) funktion, komennon tai muun syöttötiedon ClassPadin leikepöydälle ja liittää
leikepöydän sisällön toiseen kohtaan. Kun kopioit tai leikkaa tietoja, leikepöydän aiempi sisältö korvautuu
uusilla kopioiduilla tai leikatuilla merkeillä.
u Merkkien kopioiminen
1. Valitse kopioitavat merkit vetämällä kynää niiden ylitse.
2. Napauta näyttönäppäimistössä p tai napauta [Edit]-valikkoa ja sitten [Copy]-vaihtoehtoa.
Tämä sijoittaa valittujen merkkien kopion leikepöydälle.
u Merkkien leikkaaminen
1. Valitse leikattavat merkit vetämällä kynää niiden ylitse.
2. Napauta [Edit]-valikkoa ja sitten [Cut]-vaihtoehtoa.
Tämä poistaa valitut merkit ja siirtää ne leikepöydälle.
u Leikepöydän sisällön liittäminen
1. Siirrä kohdistin kohtaan, johon haluat liittää leikepöydän sisällön.
2. Napauta näyttönäppäimistössä q. Voit myös napauttaa [Edit]-valikkoa ja sitten [Paste]-vaihtoehtoa.
Tämä liittää leikepöydän sisällön kohdistimen osoittamaan kohtaan.
Vinkki: Leikepöydän sisältö jää leikepöydälle liittämisen jälkeen. Voit siis liittää leikepöydän sisällön niin moneen kohtaan
kuin haluat.
/