Avent SCD525/00 Kasutusjuhend

Bränd
Avent
Kategooria
beebitelefonid
Mudel
SCD525/00
Tüüp
Kasutusjuhend
Register your product and get support at
SCD525
EN User manual 5
BG Ръководствозапотребителя 20
CS Příručkaprouživatele 37
ET Kasutusjuhend 51
HR Korisničkipriručnik 65
HU Felhasználóikézikönyv 80
KK Қолданушының нұсқасы 95
LT Vartotojovadovas 112
LV Lietotājarokasgrāmata 127
PL Instrukcjaobsługi 141
RO Manualdeutilizare 156
RU Руководствопользователя 171
SK Príručkaužívateľa 187
SL Uporabniškipriročnik 202
SR Korisničkipriručnik 216
UK Посібниккористувача 231
51
B Beebiseade
1 Sisse-/väljalülitamise nupp3
 
3 Mängi/peata-nuppE
4 Hällilaulu nuppK
5 Patarei märgutuliT
6 Öötule nuppQ
7 Toite märgutuli
8 Helitugevuse +/– nupud
9 Mikrofon
10 Adapter
11 Seadme suur pistik
12 Kõlar
13 Temperatuurisensor
14 Suure pistiku pesa
15 Tavapatareide pesa
16 Tavapatareide pesa kaas
17 Tavapatareid (ei kuulu komplekti)
C Ekraan
1 Öötule sümbol
 
3 Hällilaulu tähis
4 Helialarm
5 Temperatuurialarm
6 Aku tähis
7 Ruumi temperatuuri märgis
(Celsiuse või Fahrenheiti järgi)
Ekraani teiste tähiste ja helitaseme/
tundlikkuse taseme kohta lugege peatükke

1 Sissejuhatus
Õnnitleme ostu puhul ja tervitame Philips AVENTI
poolt! Selleks, et Philips AVENTI eeliseid täielikult
ära kasutada, registreerige oma toode saidil
www.philips.com/welcome.
Philipsi AVENT on pühendunud hoolivate ja
töökindlate toodete valmistamisele, tagamaks
vanematele vajalikku kindlustunnet. Philips AVENTI
beebivahiga saate ilma mingisuguse häiriva mürata
ööpäevaringselt oma beebit selgelt kuulda. DECT-
tehnoloogia hoiab ära interferentsi ja kindlustab
kristalselt selge signaali kesk- ja beebiseadme vahel.
Temperatuuri sensor võimaldab jälgida beebi
ruumi temperatuuri ja pakub teile isikupärastatud
seadistamisvõimalusi beebi ruumi mugavana
hoidmiseks.
2 Üldine
kirjeldus (Jn 1)
A Keskseade
1 Sisse-/väljalülitamise nupp3
2 Rihmaklambri pilu
 
4 Nupp MENU (Menüü)
 
6 Mikrofon
7 Kõlar
8 Menüü ja helitugevuse +/– nupud
9 Nupp OK
10 Ekraan
11 Helitaseme tuled
12 Rihmaklamber
13 Adapter
14 Seadme väike pistik
15 Laadija
16 Laadimise märgutuli
17 Akupatareide pesa
18 Kaelanöör
19 Akupatareide pesa kaas
20 Akupatareid (komplektis)
21 Kaelarihma ava
EESTI
52
Lapsi tuleks jälgida, et nad ei mängiks
seadmega.
3.0.3 Ettevaatust
Kasutage ja hoidke seadet temperatuuril 7 °C
kuni 40 °C.
Ärge jätke ei beebi- ega keskseadet väga
külma või kuuma kohta, ega ka otsese
päikesepaiste kätte. Ärge pange ei beebi- ega
keskseadet soojusallika lähedale.
Veenduge selles, et beebiseade ja adapteri
juhe oleksid alati väljaspool beebi käeulatust
(vähemalt 1 m kaugusel).
Kunagi ärge pange beebiseadet beebi voodisse
või mänguaeda.
Ärge beebi- ega keskseadet millegagi katke (nt
käteräti või tekiga).
Pange beebiseadmesse alati õiget tüüpi
tavapatareid.
Pange keskseadmesse alati õiget tüüpi
akupatareid.
Kui asetate keskseadme raadiosaatja või
mõne teise DECT-tehnoloogiaga seadme
(näiteks DECT-telefoni või raadiosidega
internetiruuteri) kõrvale, võib ühendus
beebiseadmega katkeda. Liigutage beebivaht
teistest raadioseadmetest eemale, kuni
ühendus taastub.
Beebivahi läheduses asuvad sisselülitatud
mobiiltelefonid võivad põhjustada häireid
beebivahi töös.
Raadioside häired on vältimatud ja need
võivad mõjutada beebivahi helikvaliteeti.
3.0.4 Üldteave
Beebivahti võite kasutada kui abivahendit.
Seade ei asenda vastutusvõimelise ja
korralikku täiskasvanu järelvalvet ja selliselt
seda kasutada ei tohi.
Võtke tarvitusele kõik ettevaatusabinõud, et
kindlustada beebile turvaline uneaeg .
Temperatuuri sensor ainult mõõdab beebi toa
temperatuuri. Seda ei saa kasutada beebi toa
temperatuuri juhtimiseks või reguleerimiseks.
3 Tähtis
Enne seadme kasutamist lugege seda
kasutusjuhendit hoolikalt ja hoidke see
edaspidiseks alles.
3.0.1 Oht
Ärge kastke beebivahti ei vette ega mõne
muu vedeliku sisse.
Ärge asetage seadet kohta, kus vesi või muu
vedelik võib sellele peale tilkuda või pritsida.
Ärge kunagi asetage beebiseadme peale
vedelikku sisaldavat anumat.
3.0.2 Hoiatus
Enne seadme ühendamist kontrollige, kas
beebiseadme adapteri ja laadija pinge vastab
kohaliku elektrivõrgu pingele.
Beebiseadme elektrivõrku ühendamiseks
kasutage ainult komplektisolevat adapterit.
Keskseadme laadimiseks kasutage ainult
komplektisolevat laadijat ja adapterit.
Adapterites on transformaator. Ärge lõigake
toitejuhtme pistiku vahetamiseks adaptereid
küljest ära, sest see võib tekitada ohtliku
olukorra.
Kui adapterid on kahjustatud, siis ohtlike
olukordade vältimiseks vahetage see alati
originaaladapteri vastu. Õige tüübi leidmiseks

Kui keskseadme laadija on kahjustatud, siis
ohtlike olukordade vältimiseks vahetage see
alati originaalse vastu välja.
Kunagi ärge kasutage beebivahti märgades
kohtades või vee ääres.
Elektrilöögiohu vältimiseks ärge avage
ei beebi- ega keskseadme korpust, v.a
patareipesa.
Seda seadet ei tohi kasutada füüsilise, meele-
või vaimse häirega isikud ega ka ebapiisavate
kogemuste või teadmistega isikud (kaasa
arvatud lapsed), välja arvatud juhul, kui nende
ohutuse eest vastutav isik neid seadme
kasutamise juures valvab või on neid selleks
juhendanud.
53
4 Kasutamiseks
valmistumine
4.1 Beebiseade
Beebiseadet võite kasutada nii tavaliste patareidega
kui ka võrgutoitel. Isegi siis, kui te kavatse seadet
võrgutoitel kasutada, soovitame patareid sisse
panna. See kindlustab automaatse toitevarunduse
juhuks kui võrgutoide kaob.
4.1.1 Võrgutoitel kasutamine
1 Sisestage suur pistik beebiseadmesse ja
adapter seinakontakti (Jn 2).
4.1.2 Tavapatareitoitel kasutamine
Beebiseade töötab nelja 1,5-voldise R6-tüüpi AA-
suuruses patareiga (ei kuulu komplekti). Soovitame
tungivalt kasutada Philipsi LR6-tüüpi PowerLife-
patareisid.
Ärge kasutage akupatareisid, sest beebiseadmel
puudub laadimisfunktsioon.
Paigaldage beebiseadmesse patareid, kui te
ei soovi seda kasutada võrgutoite abil või kui
soovite kindlustada võrgutoite katkestuse puhuks
tagavaratoite. Asendage patareid, kui beebiseade
annab märku, et patareid on tühjad (ekraanil vilgub

(Aku tühi)).
B
Hoiatus.
Tõmmakebeebiseadmepistikseinakontaktist
väljajaveenduge,etniikäedkuikaseadeoleks
tavapatareidesisestamiseajalkuivad.
1 Eemaldage tavapatareide pesa kaas. (Jn 3)
2 Sisestage neli tavapatareid (Jn 4).
D
Märkus.
Veenduge, et + and - poolused oleksid õigesti
suunatud.
3 Pange kaas tagasi. (Jn 5)
D
Märkus.
Kui patareid hakkavad tühjaks saama, siis hakkab
beebiseadme patarei märgutuli punaselt vilkuma.
3.0.5 Tähtis teave tavapatareide ja
akupatareide kohta
Tavapatareid ja akupatareid võivad päikse,
tule või kõrge temperatuuri kätte jäädes ning
muudel põhjustel plahvatada.
Plahvatusohu vältimiseks kasutage
keskseadmes alati õiget tüüpi akupatareid.
Plahvatusohu vältimiseks ärge kasutage
tavapatareisid.
Plahvatusohu vältimiseks kasutage
beebiseadmes alati õiget tüüpi tavapatareisid.
Beebiseadmel puudub laadimisfunktsioon.
Veenduge, et teie käed on kuivad, kui
paigaldate või asendate tavapatareisid või
akupatareid.
Tavapatareide või akupatareide lekkimisest
tuleneva kahjustuse vältimiseks:
1 Ärge jätke seadet temperatuuri kätte, mis
on kõrgem kui 35 °C.
2 Kui te ei plaani seadet kuu aega või
kauem kasutada, eemaldage keskseadmest
akupatareid ja beebiseadmest tavapatareid.
3 Ärge jätke beebiseadmesse tühje
tavapatareisid.
Vabanege tavapatareidest ja akupatareist

3.0.6 Elektromagnetväljad (EMF)
See Philips AVENTI seade vastab kõikidele
elektromagnetilisi välju (EMF) käsitlevatele
standarditele. Kui seadet käsitsetakse õigesti ja
vastavalt käesolevale kasutusjuhendile, on seda
kaasaegsete teaduslike teooriate järgi ohutu
kasutada.
EESTI
54
D Märkus.
kui keskseade on esmakordselt laetud, on tööaeg
väiksem kui 24 tundi. Akupatareid saavutavad oma
täismahtuvuse alles pärast seda, kui olete neid
vähemalt neli korda laadinud ja tühjendanud.
D
Märkus.
kui keskseade ei asu laadijas, lähevad akupatareid
pidevalt tühjemaks, isegi siis kui keskseade on välja
lülitatud.
5 Seadme kasutamine
1 Paigutage keskseade ja beebiseade side
testimiseks ühte tuppa (Jn 10).
Veenduge selles, et beebiseade oleks
keskseadmest vähemalt 1 m kaugusel.
2 Vajutage ja hoidke sisse-/väljalülitamise nuppu
3 all, kuni beebiseadme roheline sisselülitatud
toite märgutuli hakkab põlema. (Jn 11)
D
Märkus.

põlema, isegi kui keskseadmega puudub
ühendus.
Öötuli hakkab korraks põlema ja seejärel
kustub uuesti.
Patarei T märgutuli süttib korraks põlema
ja seejärel kustub uuesti. (Jn 12)
3 Vajutage ja hoidke sisse-/väljalülitamise
nuppu 3 all, kuni keskseadme helitugevuse
märgutuled süttivad hetkeks põlema. (Jn 13)
Ekraan hakkab helenduma ja patarei
sümbol kuvatakse ekraanile (Jn 14).
Ühenduse märgutuli LINK vilgub punaselt
ja ekraanile kuvatakse teade „Searching”
(otsimine). (Jn 15)
Keskseadme ühenduse märgutuli LINK
muutub roheliseks ja hakkab pidevalt
põlema, kui beebi- ja keskseadme vaheline
ühendus on loodud. Ekraanile kuvatakse
teade „Linked” (ühendus loodud). (Jn 16)
Pärast 2-sekundist vahemikku kaob teade
„Linked” (ühendus loodud) ekraanilt
4.2 Keskseade
4.2.1 Akupatareidega kasutamine
Keskseade on komplekteeritud kahe NiMH AAA-
tüüpi 850 mA/h akupatareiga.
Enne kui hakkate keskseadet esmakordselt
kasutama või kui keskseade leiab, et patareid on
tühjad (ekraanile kuvatakse vilkuv tühja patarei
sümbol ja keskseade hakkab piiksuvat helisignaali
andma), laadige akupatareid. Keskseade hakkab
osutama tühjadele patareidele 30 minutit varem
kui akupatareid täiesti tühjaks saavad.
D
Märkus.
kui patareid on täiesti tühjad, lülitatakse keskseade
automaatselt välja ja ühendus beebiseadmega
katkeb.
1 Võtke akupatareide pesa kaas ära (Jn 6).
2 Sisestage kaks akupatareid (Jn 7).
D
Märkus.
veenduge selles, et patareide + ja - poolused
oleksid õigesti suunatud.
3 Pange kaas tagasi (Jn 8).
4 Sisestage seadme väike pistik laadijasse,
adapter
seinakontakti ja keskseade laadijasse (Jn 9).
Laadija laadimise märgutuli süttib põlema.
Et osutada keskseadme akude laadimisele,
kuvatakse ekraanile laetava patarei sümbol.
5 Jätke keskseade laadijasse, kuni akud on
täielikult laetud.
Laadimise ajal põleb laadimise märgutuli
pidevalt.
Kui akupatareid on täiesti täis laetud,
kuvatakse keskseadme ekraanile täispatarei
sümbol T.
Kui laete keskseadet esmakordselt
või pärast seda, kui pole seadet kaua
kasutanud, lülitage seade välja ja laadige
pidevalt vähemalt 10 tundi.
Laadimiseks kulub tavaliselt kaheksa tundi,
kuid kui keskseade on laadimise ajal sisse
lülitatud, siis kestab laadimine kauem. Et
laadimisaega võimalikult lühikeseks muuta,
lülitage keskseade laadimise ajaks välja.
Kui aku on täis laetud, võite keskseadet
vähemalt 24 tundi juhtmevabalt kasutada.
55
6 Omadused

omadusi, mida saab käitada ainult keskseadme
menüüst.
Mikrofoni tundlikkuse seadistamine
Helialarmi sisse-välja lülitamine
Ruumi temperatuurivahemiku seadistamine
(minimaalne ja maksimaalne temperatuur).
Temperatuuri alarmi sisse-välja lülitamine

Temperatuuriskaala seadistamine (Fahrenheit
või Celsius)
6.1 Kõlari helitugevuse
reguleerimine
1 Vajutage lühidalt beebiseadme helitugevuse

saavutab soovitud helitugevuse (Jn 20).
D
Märkus.
Beebiseadme kõlari helitugevust saate
seadistada ainult siis, kui mängitakse hällilaulu.
2 

soovitud helitugevuse (Jn 21).
Ekraanile kuvatakse keskseadme
helitugevuse kohta visuaalset
tagasisidet: (Jn 22)
= helitugevus on väljas / vaikne lapse
jälgimine
Minimaalne helitugevus
Maksimaalne helitugevus
D
Märkus.
Kui helitugevus on liiga kõrgele tasemele
seadistatud, siis seade tarbib rohkem elektrit.
ja ekraanile kuvatakse temperatuuri
näit. (Jn 17)
Kui ühenduse loomine ei õnnestu, vilgub
keskseadmel punane ühenduse märgutuli
LINK. Keskseade annab aeg-ajalt helisignaali
ja ekraanile ilmuvad järjekorras teated
„Searching” (otsimine) ja „Not linked”
(ühendus puudub) (Jn 18).
5.1 Beebivahi paigaldamine
1 Asetage beebiseade lapsest vähemalt 1 m
kaugusele (Jn 19).
2 Asetage keskseade beebiseadme tööpiirkonda.
Veenduge, et see oleks beebiseadmest
vähemalt 1 m kaugusel, et akustilist tagasisidet
ära hoida (Jn 10).
Tegevusraadiuse kohta täiendava info
saamiseks lugege allpool toodud lõiku

5.1.1 Tegevusraadius
Beebivahi tegevusraadius on lahtisel maastikul
kuni 330 m. Sõltuvalt ümbruskonnast ja teistest
takistavatest teguritest võib tegevusraadius veelgi
väiksem olla. Ruumis on tegevusraadius kuni 50 m.
D
Märkus.

beebivahi tegevusraadius samuti väiksem. Vt lõiku

Kuivad materjalid Materjalide
paksus
Tegevusraadiuse
vähenemine
Puit, kipsplaat,
kartong, klaas (ilma
metallita, traatideta või
raamideta).
< 30
cm/12 tolli
0 – 10%
Telliskivi, vineer < 30
cm/12 tolli
5 – 35%
Armatuuriga betoon < 30
cm/12 tolli
30 – 100%
Metallvõred või trellid < 1 cm/0,4
tolli
90 – 100%
Metall- või
alumiiniumplaadid
< 1 cm/0,4
tolli
100%
Märja või niiske materjali korral võib
tegevusraadius kuni 100% väheneda.
EESTI
56
6.5 Keskseadme otsimine
Kui olete keskseadme kaotanud ning selle heli
on välja lülitatud, võite keskseadme asukoha
määramiseks kasutada beebiseadme otsingu
nuppu PAGE.
D
Märkus.
Otsingufunktsioon töötab ainult siis, kui keskseade
on sisse lülitatud.
1 Vajutage beebiseadme otsingu nupule
PAGE (Jn 25).
Keskseadme ekraanile kuvatakse teade
„Paging” (otsing).
Keskseade hakkab otsingualarmi andma.
2 Otsingu alarmi lõpetamiseks vajutage uuesti
otsingu nupule PAGE või keskseadme
suvalisele nupule.
6.6 Hällilaulu funktsioon
D Märkus.
Keskseadme menüüst saate käitada ka hällilaulu


1 Valitud hällilaulu esitamiseks vajutage
beebiseadmel mängi/peata-nuppu E. (Jn 26)
Hällilaulu hakatakse mängima ja pidevalt
kordama.
2 Hällilaulu esitamise ajal mõne teise hällilaulu
valimiseks: (Jn 27)
Vajutage beebiseadme hällilaulu K nupule.
Oodake 2 sekundit, kuni järgmist hällilaulu
alustatakse.
Kui soovite et mängitaks mõnda teist
hällilaulu, vajutage hällilaulu nuppu K uuesti.
3 Hällilaulu esitamise lõpetamiseks vajutage
uuesti beebiseadme mängi/peata-nuppu
E. (Jn 26)
6.2KõnerežiimTALK
Oma beebiga rääkimiseks (nt beebi rahustamiseks)
võite kasutada keskseadme kõnenuppu TALK.
1 Vajutage ja hoidke kõnenuppu TALK all ja
rääkige 15–30 cm kauguselt selgelt otse
mikrofoni (Jn 23).
Roheline ühenduse märgutuli LINK hakkab
vilkuma ja ekraanile kuvatakse teade „Talk”
(kõne).
2 Vabastage kõnenupp TALK, kui olete rääkimise
lõpetanud.
6.3 Helitaseme tuled
Keskseade jälgib pidevalt beebi toa helitaset
ja helitaseme märgutuled teavitavad, kui seal
toimub midagi. Kui beebi nutab, siis keskseadme
helitaseme märgutuled hakkavad põlema.
Seni kuni beebiseade heli ei avasta, on kõik
keskseadme helitaseme tuled kustunud.
Kui beebiseade avastab heli, hakkab
keskseadmel üks või rohkem märgutuld
põlema. Põlevate märgutulede arv on
võrdeline beebiseadmele mõjuva helitasemega.
6.4 Öötuli
D Märkus.
Keskseadme menüüst saate ka öötule sisse või


1 Öötule sisselülitamiseks vajutage beebiseadme
öötule nuppu Q. (Jn 24)
Qkuvatakse keskseadme ekraanile.
2 Öötule väljalülitamiseks vajutage uuesti öötule
nuppu Q.
Öötule valgus tuhmub aegamööda, kuni on
täielikult kustunud.
Qkaob keskseadme ekraanilt.
E
Nõuanne.
Kui beebiseade töötab tavapatareidel, siis lülitage
öötuli välja. Nii hoiate energiat kokku.
57
7.2SäästurežiimECO
D Märkus.

ainult keskseadme menüüst.

energiatarbe vähendamiseks. Beebi jälgimine
väikse vahemaa tagant nõuab vähem edastusjõudu
ja elektrienergiat kui beebi jälgimine suure
vahemaa tagant. Kui jälgite beebit väikse vahemaa


kuid kindlustab, et te siiski oma beebit alati
selgelt ning kõrvalise mürata kuulete. Beebivahi

keskkonda kaitsta.
D
Märkus.

tegevusraadius on vabas õhus 260 meetrit.
Sõltuvalt ümbrusest ja muudest häirivatest
teguritest võib see raadius olla väiksem.
1 
+ ja - (Jn 29).
2 Kinnituseks vajutage OK-nupule (Jn 30).
3 

ECO sisselülitamiseks vajutage nuppu OK. Kui


väljalülitamiseks vajutage nuppu OK.
Kui olete säästurežiimi ECO sisse lülitanud,
lülitub keskseade välja ja seejärel uuesti
sisse. Beebiseadme ja keskseadme
ekraanidele ilmub säästurežiimi ECO
sümbol, mis näitab, et mõlemad seadmed
töötavad nüüd säästurežiimil ECO.
D
Märkus.

ühendus beebiseadme ja keskseadme vahel
katkeda. Kui see juhtub, võib põhjus olla selles, et

suur. Sellisel juhul vähendage tegevusraadiust või

6.7 Tööpiirkonnast väljumise
alarm
Kui keskseade on beebiseadme tegevusraadiusest
väljas, annab keskseade aeg-ajalt helisignaali ning


ühenduse märgutuli LINK vilgub punaselt.
D
Märkus.
Kui beebiseade on välja lülitatud, kuvatakse

(ühendus puudub).
7 Menüüsuvandid
Kõiki funktsioone on võimalik juhtida keskseadme
abil, kuid mõningaid funktsioone on võimalik
juhtida ka beebiseadme abil.
7.1 Menüütoimingud - üldine
kirjeldus
D Märkus.
Menüüsuvandeid saate valida ainult siis, kui beebi-
ja keskseadme vahel on ühendus loodud.
1 Vajutage nupule MENU (menüü) menüü
avamiseks (Jn 28).
Ekraanile kuvatakse esimene menüüsuvand.
2 Kasutage – ja + nuppe soovitud menüüsuvandi
märgistamiseks (Jn 29).
D
Märkus.
Noolega näidatakse, mis suunas saate liikuda.
3 Kinnituseks vajutage OK-nupule (Jn 30).
4 
seadistus.
5 Kinnituseks vajutage OK-nupule.
Uus seadistus vilgub ühe korra. Samuti
vilgub korra teade „saved” (salvestatud) ning
kaob seejärel ekraanilt.
6 Vajutage veel kord nupule MENU (menüü)
menüüst väljumiseks.
EESTI
58
7.5 Mikrofoni tundlikkuse
seadistamine
D Märkus.
Mikrofoni tundlikkust saate seadistada ainult
keskseadme menüüst.
Seadistage beebiseadme mikrofoni tundlikkus
soovitud tasemele. Mikrofoni tundlikkust võite
seadistada alles pärast seda, kui beebiseadme
ja keskseadme vahel on ühendus loodud, st kui
keskseadme ühenduse märgutuli LINK põleb
pidevalt roheliselt.
1 
(tundlikkus).
2 Kinnituseks vajutage OK-nupule.
3 Valige + ja - nuppude abil beebiseadme
mikrofoni tundlikkuse tase. (Jn 31)
1 Minimaalne tundlikkuse tase
2 Maksimaalne tundlikkuse tase
4 Kinnituseks vajutage OK-nupule.
Ekraanile kuvatakse teade „Saved”
(salvestatud).
D
Märkus.
Kui beebiseadme mikrofoni tundlikkuse tase on
liiga kõrge, võtab see vastu rohkem helisid ja on

tarbivad seadmed rohkem energiat ja akude/
patareide tööiga on lühem.
7.6 Helialarmi sisse-välja
lülitamine
D Märkus.
Helialarmi saate sisse või välja lülitada ainult
keskseadme menüüst.
See omadus lubab beebit vaikselt jälgida. Saate
keskseadme helitugevuse välja lülitada ja ikkagi
saada hoiatussignaali, kui beebi nutma hakkab.
Kui helialarm on sisse lülitatud, hakkab keskseade
helisignaali andma niipea, kui neljanda taseme
märgutuli hakkab siniselt põlema ajal, mil helitase
on välja lülitatud. Lisaks sellele süttib keskseadme
taustavalgus ja ekraanil hakkab vilkuma alarmi
sümbol ( q ).
7.3 Öötule sisse-välja lülitamine
1 
(valgus).
2 Kinnituseks vajutage OK-nupule.
3 Kui öötuli on väljas, siis on ekraanile kuvatud

sisselülitamiseks. Kui aga öötuli on sees, siis
 
OK-nupule öötule väljalülitamiseks.
7.4 Hällilaulu funktsioon
7.4.1 Hällilaulu valimine
1 
2 Kinnituseks vajutage OK-nupule.
3 Vajutage üks või mitu korda + nuppu nimistu
viiest ühe hällilaulu valimiseks või valige suvand

4 Kinnituseks vajutage OK-nupule.
Kui olete ühe viiest hällilaulust välja valinud,
esitatakse seda viis korda järjest.

kõik viis hällilaulu.
7.4.2 Teise hällilaulu valimine
1 Nimistust mõne teise hällilaulu valimiseks
vajutage + nuppu.
2 Kinnituseks vajutage OK-nupule.
7.4.3 Hällilaulu esitamise ajal pausi tegemine
1 Vajutage nupule OK.
Ekraanile kuvatakse teade „Paused” (paus).
2 Hällilaulu esitamise jätkamiseks vajutage uuesti
nuppu OK.
Kui te 30 sekundi jooksul hällilaulu esitamist ei
jätka, lülitatakse hällilaulu funktsioon automaatselt

hällilaulu sümbol kaob ekraanilt.
7.4.4 Hällilaulu peatamine
1 
(peatatud) valimiseks.
2 Kinnituseks vajutage OK-nupule.
59
5 Seadistage + ja - nuppudega soovitud
minimaalse temperatuuri väärtused.
6 Kinnituseks vajutage OK-nupule.
7 Seadistage + ja - nuppudega soovitud
maksimaalse temperatuuri väärtused.
8 Kinnituseks vajutage OK-nupule.
Ekraanile kuvatakse teade „Saved”
(salvestatud).
7.8 Temperatuuri alarmi sisse-
välja lülitamine
D Märkus.
Alarmi saate sisse või välja lülitada ainult
keskseadme menüüst.
D
Märkus.
Kui temperatuuri alarm aktiveeritakse liiga
sageli, vähendage seadistatud minimaalset ja /
või suurendage seadistatud maksimaalset
temperatuuri (vt „Ruumi temperatuurivahemiku

Kui temperatuuri alarm on sisse lülitatud, siis
annab keskseade helisignaali, kui ruumi tegelik
temperatuur ületab seadistatud maksimaalse
temperatuuri või langeb allapoole seadistatud
minimaalset temperatuuri. Lisaks sellele lülitatakse
keskseadme taustavalgus sisse ja ekraanile

Kui minimaalne ja maksimaalne temperatuur pole
seadistatud, siis antakse temperatuurialarmi niipea,
kui ruumi temperatuur langeb alla 14 °C või
tõuseb kõrgemale kui 35 °C.
1 Valige + ja - nuppude abil suvand

2 Kinnituseks vajutage OK-nupule.
3 
(alarm).
4 Kinnituseks vajutage OK-nupule.
5 Kui alarm on väljas, siis on ekraanile kuvatud

sisselülitamiseks. Kui aga alarm on sees, siis
 
OK-nupule alarmi väljalülitamiseks.
1 
(alarmi seaded).
2 Kinnituseks vajutage OK-nupule.
3 
(helialarm).
4 Kinnituseks vajutage OK-nupule.
5 Kui alarm on väljas, siis on ekraanile kuvatud

sisselülitamiseks. Kui aga alarm on sees, siis
 
OK-nupule alarmi väljalülitamiseks.
Kui olete seadistanud helialarmi olekusse
„On” (sees), kuvatakse keskseadme
ekraanile helialarmi sümbol (q).
7.7 Ruumi
temperatuurivahemiku
seadistamine
D Märkus.
Temperatuurivahemikku saate seadistada ainult
keskseadme menüüst.
Beebi magab mugavalt toas, mille temperatuur
jääb vahemikku 16 °C ja 20 °C. See on oluline,
sest beebi ei saa oma keha temperatuuri nii hästi
reguleerida kui täiskasvanu. Beebil on vaja aega, et
temperatuurimuutustega kohaneda.
Kui te ei seadista temperatuurivahemikku,
annab beebivaht teile märku, kui beebi ruumi
temperatuur langeb alla 14 °C või tõuseb
kõrgemale kui 35 °C. Sellisel juhul süttib
keskseadme ekraani taustavalgus ja ekraanile

Vaikimisi seadistatud minimaalse ja maksimaalse
temperatuuri muutmiseks järgige allpool toodud
juhiseid.
D
Märkus.
Beebiruumi temperatuur kuvatakse keskseadme
ekraanile, kui need on omavahelises ühenduses.
1 Valige + ja - nuppude abil suvand

2 Kinnituseks vajutage OK-nupule.
3 
(vahemik).
4 Kinnituseks vajutage OK-nupule.
EESTI
60
7.10.1 Vaikseaded
Keskseade
Keel: inglise
Kõlari helitugevus: 1
Mikrofoni tundlikkus: 5
Heli alarmsignaal: väljas
Temperatuuri alarmsignaal: väljas

temperatuur): 14 °C

temperatuur): 35 °C
Temperatuuriskaala: Celsius

Beebiseade
Kõlari helitugevus: 3
Öötuli: väljas
Hällilaul: väljas
8 Tarvikud
8.1 Rihmaklamber ja kaelanöör
Piisavalt laetud patareidega keskseadet võite maja
sees või väljas endaga kaasas kanda, kui kinnitate
seadme rihmaklambriga rihma külge või riputate
kaelanööriga kaela. See võimaldab ka ringi liikudes
beebit jälgida.
8.1.1 Rihmaklambri kinnitamine
1 Lükake rihmaklamber keskseadme
külge (Jn 32).
8.1.2 Rihmaklambri lahtivõtmine
1 Tõmmake rihmaklamber keskseadme küljest
ära.
8.1.3 Kaelanööri ühendamine
1 Sisestage kaelanööri otsas olev silmus läbi
kaelanööri kinnitusaugu. Lükake kaelanöör läbi
silmuse ja tõmmake ta pingule (Jn 33).
8.1.4 Kaelanööri ära võtmine
1 Tõmmake kaelanöör silmusest läbi ja sikutage
silmus läbi kinnitusaugu välja.
7.9 Temperatuuriskaala
seadistamine
D Märkus.
Temperatuuriskaalat saate seadistada ainult
keskseadme menüüs.
Temperatuuriskaalat saate seadistada Celsiuse (C)
või Fahrenheiti (F) järgi.
1 
2 Kinnituseks vajutage OK-nupule.
3 
(temperatuuriskaala).
4 Kinnituseks vajutage OK-nupule.
5 

7.10 Lähtestamisfunktsioon
See keskseadme menüüfunktsioon võimaldab
teil nii keskseadme kui ka beebiseadme vaikimisi
seaded samaaegselt lähtestada. Seda funktsiooni
saate kasutada, kui te ptk „Korduma kippuvad

probleeme lahendada.
1 
2 Kinnituseks vajutage OK-nupule.
3 
(lähtesta).
4 Kinnituseks vajutage OK-nupule.
Keskseadme ekraanile kuvatakse teade
„Conrm?” (kinnita?).
5 Kinnituseks vajutage OK-nupule.
Keskseade lülitub välja ja seejärel uuesti
sisse.
Nüüd on mõlemad seadmed tehase
vaikimisi seadetele lähtestatud.
61
11 Osade vahetamine
11.1 Beebiseade
11.1.1 Patareid
Asendage beebiseadme tavapatareid nelja R6 1,5
V AA-tüüpi tavapatareiga.
D
Märkus.
Soovitame teil tungivalt kasutada Philipsi
tavapatareisid.
11.1.2 Adapter
Asendage beebiseadme adapter ainult
originaaladapteriga. Adapteri saate tellida kohaliku
müüja käest või Philipsi hoolduskeskusest.
Ainult Suurbritannia: SSA-5W-09 UK 075040F
Muud riigid: SSA-5W-09 EU 075040F
11.2 Keskseade
11.2.1 Patareid
Asendage keskseadme akupatareid kahe NiMh
AAA-tüüpi 850 mA/h akupatareiga.
D
Märkus.
Soovitame teil tungivalt kasutada Philipsi
akupatareisid.
11.2.2 Adapter
Asendage keskseadme laadija adapter ainult
originaaladapteriga. Adapteri saate tellida kohaliku
müüja käest või Philipsi hoolduskeskusest.
Ainult Suurbritannia: SSA-5W-09 UK 075050F
Muud riigid: SSA-5W-09 EU 075050F
9 Puhastamine ja
hooldus
B Hoiatus.
Ärgekastkekesk-jabeebiseadetvetteega
puhastageneidkraaniall.
B
Hoiatus.
Ärgekasutagepihustatavaidvõivedelaid
puhastusvahendeid.
1 Kui beebiseade on elektrivõrku ühendatud,
siis tõmmake pistik seinakontaktist ja võtke
keskseade laadijast välja.
2 Puhastage beebi- ja keskseadet niiske lapiga.
B
Hoiatus.
Ennekuipanetekeskseadmesisselülitatud
laadijassetagasi,veenduge,etseeonkuiv.
3 Puhastage seadet kuiva lapiga.
4 Puhastage adaptereid kuiva lapiga.
10 Hoiustamine
Kui teil pole kavas beebivahti mõnda
aega kasutada, eemaldage tavapatareid
beebiseadmest või akupatareid keskseadmest
välja. Hoiustage kesk-, beebiseade, keskseadme
laadija ja adapterid jahedasse ning kuiva kohta.
EESTI
62
14 Korduma kippuvad
küsimused
Selles peatükis loetletakse korduma kippuvaid
küsimusi seadme kohta. Kui te ei leia oma
küsimusele vastust, palun võtke ühendust oma
riigis asuva klienditeeninduskeskusega.
MidakujutabendastsäästurežiimECO?Kuidas
aitabseerežiimkaitstakeskkonda?

saaksite vähendada energiatarvet. Beebi jälgimine
väikse vahemaa tagant nõuab vähem energiat
kui beebi jälgimine suure vahemaa tagant. Kui
jälgite beebit väikse vahemaa tagant, võite sisse

tarbib beebivaht vähem energiat ja on seetõttu
keskkonnahoidlikum.
Mikseihakkabeebiseadme„Toidesees”ja
keskseadmeühendusemärgutuliLINKpõlema,
kuimavajutanseadmetesisse-väljanuppudele?
Võib-olla on keskseadme akupatareid tühjaks
saanud ja keskseade pole laadijasse pandud.
Pistke seadme väike pistik laadijasse ja laadija
adapter seinakontakti ning keskseade laadijasse.
Seejärel vajutage beebiseadmega ühenduse
loomiseks sisse-välja nuppudele.
Võib-olla on beebiseadme tavapatareid tühjaks
saanud ja beebiseade pole elektrivõrguga
ühendatud. Asendage tavapatareid või ühendage
beebiseade elektrivõrguga. Seejärel vajutage
keskseadmega ühenduse loomiseks sisse-välja
nupule.
Kui keskseadme ühenduse märgutuli LINK
ikka ei hakka vilkuma, kasutage lähtestamise
funktsiooni tehase seadme vaikeseadete
lähtestamiseks.
12 Keskkond
Seadme kasutusaja lõppedes ärge visake seda
minema tavalise olmeprügi hulka, vaid viige see
ringlussevõtuks ametlikku kogumispunkti. Nii
toimides aitate te hoida loodust (Jn 34).
Seadmes kasutatavad aku- ja tavapatareid
sisaldavad aineid, mis võivad keskkonda
saastada. Ärge ei aku- ega tavapatareisid
tavalise majapidamisprügi hulka visake, vaid
viige need ametlikku kogumispunkti. Enne
seadme kasutusest kõrvaldamist ja ametlikus
kogumispunktis käitlemist peate aku- ja
tavapatareid alati välja võtma. (Jn 35)
13 Garantii ja hooldus
Kui teie seade vajab hooldust, soovite saada teavet
või teil esineb muid probleeme, külastage Philipsi
AVENTi veebisaiti aadressil www.philips.com/
welcome või võtke ühendust oma riigi Philipsi
klienditeeninduskeskusega. Telefoninumbri leiate
üleilmsest garantiivoldikust. Kui teie riigis ei ole
klienditeeninduskeskust, pöörduge Philipsi toodete
kohaliku müügiesindaja poole.
63
Miksteebseadekiledathäält?
Seadmed on teineteisele liiga lähedal. Hoolitsege
selle eest, et beebi- ja keskseadme vaheline
kaugus oleks vähemalt 1 m.
Keskseadme helitugevus on liiga kõrgele seatud.
Vähendage keskseadme helitugevust.
Miksmahelieikuule?/Miksmabeebinuttuei
kuule?
Keskseadme helitugevus on liiga madalale
seatud või välja lülitatud. Suurendage
keskseadme helitugevust.
Beebiseadme mikrofoni tundlikkuse tase on liiga
madalale seatud. Tõstke keskseadme menüüst
mikrofoni tundlikkuse tase kõrgemale.
Võib-olla on keskseade ja beebiseade
teineteise tööpiirkonnast väljas. Vähendage
seadmetevahelist kaugust.
Miksreageeribkeskseadeteistelehelideleliiga
kiiresti?
Beebiseade võtab vastu helisid, mis ei kuulu teie
beebile. Liigutage beebiseade beebile lähemale
(kuid järgige minimaalse 1 m kauguse nõuet).
Beebiseadme mikrofoni tundlikkuse tase on liiga
madalale seatud. Tõstke keskseadme menüüst
mikrofoni tundlikkuse tase kõrgemale.
Mikskeskseadereageeribbeebinutuleliiga
aeglaselt?
Beebiseadme mikrofoni tundlikkuse tase on liiga
madalale seatud. Tõstke keskseadme menüüst
mikrofoni tundlikkuse tase kõrgemale.
Mikstühjenevadbeebiseadmetavapatareid
kiiresti?
Mikrofoni tundlikkuse tase on seatud liiga
kõrgele, mis põhjustab seda, et beebiseade on

menüüst mikrofoni tundlikkuse taset.
Beebiseadme helitase on liiga kõrgele seatud,
mis põhjustab seda, et beebiseade tarbib palju
voolu. Vähendage beebiseadme helitugevust.
Mikspõlebkeskseadmeühendusemärgutuli
LINKpidevaltpunaseltjamiksonekraanile
kuvatudteade„Searching”(otsimine)?
Beebiseade ja keskseade on teineteise
tööpiirkonnast väljas. Viige keskseade
beebiseadmele lähemale.
Võib-olla on beebiseade välja lülitatud. Lülitage
beebiseade sisse.

tegevusraadius on liiga suur. Liigutage
keskseade beebiseadmele lähemale või lülitage

Miksbeebiseadmeakupatareimärgutulivilgub
punaselt?
Beebiseadme tavapatareid on tühjaks
saanud. Asendage tavapatareid või ühendage
beebiseade elektrivõrguga (vt ptk „Ettevalmistus

Miksteebkeskseadekatkendlikkuheli?
Kui keskseade annab ühenduse märgutule
LINK pideva punaselt põlemise ajal helisignaali

(otsimine), siis on ühendus beebiseadmega
katkenud. Viige keskseade beebiseadmele
ligemale.
Kui keskseade annab katkendlikku helisignaali ja
ekraanile on kuvatud tühja patarei sümbol, on
keskseadme akupatareid tühjaks saanud. Laadige
akupatareid.
Kui lülitate helitugevuse välja ajal, mil heli
alarmsignaal on sisse lülitatud, annab keskseade
katkendlikku helisignaali iga kord, kui neljanda
taseme helitugevuse tuli hakkab põlema, sest
beebiseade on vastu võtnud heli.
Kui olete keskseadmel ruumi temperatuuriskaala
seadistanud ja temperatuurialarm on sisse
lülitatud, hakkab keskseade helisignaali andma,
kui temperatuur langeb alla seadistatud taseme
või alla 14 °C või kui temperatuur tõuseb üle
seadistatud taseme või üle 35 °C.
Võib-olla on beebiseade välja lülitatud. Lülitage
beebiseade sisse.
EESTI
64
Misjuhtubelektrivõrgurikkekorral?
Kui keskseade on piisavalt laetud, siis seade
jätkab võrgurikke ajal tööd, hoolimata sellest kas
ta on laadijas või väljas. Kui beebiseadmesse on
patareid sisestatud, siis elektrivõrgu rikke ajal
jätkab ka beebiseade tööd.
Kasbeebivahtonpiisavaltturvalinenii
pealtkuulamisekuikainterferentsisuhtes?
Beebivahis kasutatud DECT-tehnoloogia
kindlustab, et teised seadmed ei tekita mingit
interferentsi ja pealtkuulamine pole võimalik.
Keskseadmeeeldatavtööaegonkuni24tundi.
Miksonminukeskseadmetööaeglühem?
Kui keskseade on esmakordselt laetud, on
tööaeg lühem kui 24 tundi. Akupatareid
saavutavad oma täismahtuvuse alles pärast seda,
kui olete neid vähemalt neli korda laadinud ja
tühjendanud.
Keskseadme helitase on seatud liiga kõrgele,
mis põhjustab keskseadme suurt energiatarvet.
Vähendage keskseadme helitugevust.
Mikrofoni tundlikkuse tase on seatud liiga
kõrgele, mis põhjustab seda, et beebiseade on

menüüst mikrofoni tundlikkuse taset.
Mikspatareisümboleiilmukeskseadme
ekraanile,kuimahakkankeskseadetlaadima?
Kui te laete keskseadet esmakordselt või
pärast seda kui pole seadet pikema aja jooksul
kasutanud, ilmub patarei sümbol keskseadme
ekraanile mõne minuti pärast.
Olete seadistanud maksimaalse ruumi
temperatuuri, mis on tegelikust ruumi
temperatuurist madalam või minimaalse
ruumi temperatuuri, mis on tegelikust ruumi
temperatuurist kõrgem. Beebiseade jätkab
andmete edastamist keskseadmele ja seega
tarbib rohkem energiat. See põhjustab
beebiseadme mittelaetavate patareide kiire
tühjenemise.
Võib-olla olete öötule sisse lülitanud. Kui
soovite öötuld kasutada, soovitame beebiseadet
elektrivõrgust toita.
Mikskeskseadmelaadimiseaegületabkaheksa
tundi?
Võib-olla oli keskseade laadimise ajal sisse
lülitatud. Lülitage keskseade laadimise ajaks välja.
Beebivahispetsikatsioonijärgnetööpiirkondon
330meetrit.Miksminubeebivahttöötabsellest
paljuväiksemategevusraadiusega?

õhus. Maja sees on tegevuspiirkond piiratud
seadmetevaheliste seinte ja/või lagede arvuga.
Maja sees on tegevusraadius kuni 50 meetrit.


tegevusraadius vabas õhus 260 meetrit (800
jalga). Majas sees sõltub seadme tegevusraadius
vahele jäävate seinte ja/või lagede arvust ja
liigist. Viige keskseade beebiseadmele lähemale

Mikskaobaeg-ajaltühendus?Miksonheli
katkendlik?
Beebiseade ja keskseade töötavad
tõenäoliselt tööpiirkonna piirialal. Katsuge
muuta seadmete asukohta või vähendage
seadmetevahelist kaugust. Palun pidage silmas,
et seadmetevahelise ühenduse taasloomine
toimub umbes 30 sekundi jooksul.
Võib-olla olete asetanud keskseadme
raadiosaatja või muu DECT-tehnoloogiaga
varustatud seadme, näiteks DECT-telefoni või
teise 1,8 GHz / 1,9 GHz beebivahi lähedusse.
Viige keskseade teistest seadmetest eemale,
kuni ühendus taastub.
/