Black & Decker HVLP400 Kasutusjuhend

Bränd
Black & Decker
Kategooria
Elektrilised tööriistad
Mudel
HVLP400
Tüüp
Kasutusjuhend
2
Eesti keel (Originaaljuhend) 7
Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) 15
7
Sihtotstarbeline kasutamine
Teie Black & Deckeri värvipritsisüsteem on mõel-
dud lahuse- ja veepõhiste värvide pihustamiseks,
viimistlemiseks, kruntimiseks, peenviimistluseks,
lakkimiseks ja puidukaitsevahendite pealekand-
miseks. Elektritööriist ei ole mõeldud söövitavate
lahustite, happeliste pindamismaterjalide, teraliste
pindamismaterjalide või tahkete ainete pihustami-
seks. See tööriist on mõeldud vaid tavakasutuseks.
Ohutuseeskirjad
Üldised hoiatused elektritööriistade kasuta-
misel
Hoiatus! Lugege hoiatusi ja juhendeid.
Kõigi juhiste täpne järgimine aitab vältida
elektrilöögi, tulekahju ja/või raske kehavi-
gastuse ohtu.
Hoidke kõik hoiatused ja juhised tuleviku tarvis
alles. Kõigis järgmistes hoiatustes toodud väljend
„elektritööriist“ viitab võrgutoitega (juhtmega) või
akutoitega (juhtmeta) elektritööriistale.
1. Tööpiirkonna ohutus
a. Veenduge, et tööala on puhas ja piisava
valgustusega. Korrast ära ja pimedad tööalad
võivad põhjustada õnnetusi.
b. Ärge kasutage elektritööriistu plahvatus-
ohtlikus keskkonnas, näiteks tuleohtlike
vedelike, gaaside või tolmu läheduses.
Elektritööriistad tekitavad sädemeid, mis võivad
süüdata tolmu või aurud.
c. Hoidke lapsed ja kõrvalised isikud elektri-
tööriistaga töötamise ajal eemal. Tähelepanu
hajumisel võite kaotada kontrolli tööriista üle.
2. Elektriohutus
a. Elektritööriista pistikud peavad vastama
vooluvõrgule. Ärge kunagi muutke pistikut
mis tahes moel. Ärge kasutage maandatud
elektritööriistade puhul adapter-pistikut.
Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad
vähendavad elektrilöögi ohtu.
b. Vältige maandatud pindade puudutamist (nt
torud, radiaatorid, pliidid ja külmkapid). Kui
olete on maandatud, suureneb elektrilöögi oht.
c. Elektritööriistad ei tohi sattuda vihma ega
niiskuse kätte. Elektritööriista sattunud vesi
suurendab elektrilöögi ohtu.
d. Ärge kahjustage toitejuhet. Ärge kunagi ka-
sutage seadme toitejuhet selle kandmiseks,
mbamiseks või pistiku eemaldamiseks
seinakontaktist. Kaitske juhet kuumuse,
õli, teravate nurkade ja liikuvate osade eest.
Kahjustatud või sassis juhtmed suurendavad
elektrilöögi ohtu.
e. Kui töötate elektritööriistaga välitingimus-
tes, kasutage õues kasutamiseks sobivat
pikendusjuhet. Välitingimustesse sobiva piken-
dusjuhtme kasutamine vähendab elektrilöögi
riski.
f. Kui elektritööriista niisketes tingimustes
kasutamine on vältimatu, kasutage lekke-
voolukaitset. Rikkevoolukaitsme kasutamine
vähendab elektrilöögi ohtu.
3. Isiklik ohutus
a. Säilitage valvsus, jälgige mida teete ja
kasutage elektritööriista mõistlikult. Ärge
kasutage elektritööriista väsimuse korral või
alkoholi, narkootikumide või arstimite mõju
all olles. Kui elektritööriistaga töötamise ajal
tähelepanu kas või hetkeks hajub, võite saada
raskeid kehavigastusi.
b. Kandke isikukaitsevahendeid. Kandke
alati kaitseprille. Isikukaitsevahendid, nagu
tolmumask, libisemiskindlad jalanõud, kiiver
või kõrvakaitsevahendid, vähendavad õigetes
tingimustes kasutades isikuvigastusi.
c.ltige seadme ootamatut käivitumist.
Veenduge, et enne tööriista vooluvõrku ja/
või aku külge ühendamist on käivituslüliti
väljalülitatud asendis. Kandes tööriista sõrm
lülitil või ühendades vooluvõrku tööriista mille
lüliti on tööasendis kutsub esile õnnetusi.
d. Eemaldage enne elektritööriista sisselülita-
mist reguleerimis- ja mutrivõtmed. Tööriista
pöörleva osa külge jäetud mutrivõti või mõni
muu võti võib tekitada kehavigastusi.
e. Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlas
asendis ja säilitage tasakaal. See tagab
parema kontrolli tööriista üle ettearvamatutes
situatsioonides.
f. Kandke nõuetekohast riietust. Ärge kand-
ke lotendavaid rõivaid ega ehteid. Hoidke
juuksed, riided ja kindad eemal liikuvatest
osadest. Laiad riided, ehted või pikad juuksed
võivad jääda liikuvate osade vahele.
g. Kui seadmetega on kaasas tolmueraldus-
liidesed ja kogumisseadmed, veenduge, et
need on ühendatud ja õigesti kasutatavad.
Tolmukogumisseadme kasutamine võib vähen-
dada tolmuga seotud ohte.
EESTI KEEL
8
4. Elektritööriista kasutamine ja hooldus
a. Ärge koormake elektritööriista üle. Kasutage
konkreetseks otstarbeks sobivat elektritöö-
riista. Elektritööriist töötab paremini ja ohutu-
malt võimsusel, mis on tööks ette nähtud.
b. Ärge kasutage elektritööriista, kui seda ei
saa lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritöö-
riist, mida ei saa juhtida lülitist, on ohtlik ja vajab
remonti.
c. Enne seadme reguleerimist, tarvikute vahe-
tamist või hoiulepanekut ühendage elektri-
tööriist vooluvõrgust välja ja/või eemaldage
aku. Selline käitumine vähendab riski masina
ettenägematu käivitumise näol.
d. Hoidke pikemaks ajaks seisma jäänud
elektritööriistu lastele kättesaamatus kohas.
Ärge lubage tööriista kasutada inimestel,
kes pole saanud vastavat väljaõpet või pole
lugenud neid juhiseid. Oskamatutes kätes
võivad elektritööriistad olla väga ohtlikud.
e. Elektritööriistu tuleb hoida heas seisukorras.
Kontrollige, et liikuvad osad sobivad kokku ja
ei kiilu kinni, osad oleksid terved ja kõiki muid
tööriista tööd mõjutada võivaid tingimusi.
Kahjustuste korral laske tööriista enne eda-
sist kasutamist remontida. Paljud õnnetused
on põhjustatud halvasti hooldatud tööriista tõttu.
f. Hoidke lõiketerad teravate ja puhastena. Õi-
gesti hooldatud, teravate servadega lõikeriistad
kiiluvad väiksema tõenäosusega kinni ja neid on
lihtsam juhtida.
g. Kasutage elektritööriista, tarvikuid ja otsi-
kuid vastavalt juhistele, arvestades töötingi-
musi ja teostatava töö iseloomu. Kasutades
tööriista mitte sihtotstarbeliselt võib lõppeda
raskete tagajärgedega.
5. Hooldus
a. Laske tööriista regulaarselt hooldada kva-
li tseeritud remondiökojas ja kasutage
ainult originaalvaruosi. Nii tagate tööriista
ohutuse.
Täiendavad ohutuseeskirjad
Hoiatus!
Enne seadme kasutamist lugege kõiki kasutus-
ja ohutusjuhendeid.
Järgige kõiki asjakohaseid kohalikke ja riiklikke
regulatsioone, mis on seotud ventilatsiooni,
tuleohutuse ja seadme käitamisega.
Hoidke värviprits lastele kättesaamatus kohas.
Pikemaajalisel käitamisel on soovitatav kasuta-
da kuulmiskaitsmeid.
Vältimaks osakeste sattumist silma, kasutage
kaitseprille.
Ohtlikud aurud
Putukatõrjevahendid ja muud materjalid võivad
olla sissehingamisel mürgised ning põhjustada
iiveldust, teadvuse kaotust ja mürgistust.
a. Kui on aurude sissehingamise oht, kasu-
tage respiraatoriti maski. Lugege kõiki
pihustatava materjali ja maskiga seotud
juhiseid, et võtta vajadusel tarvitusele
kaitsemeetmed vältimaks kahjuike aurude
sissehingamist.
Värvipritside täiendavad ohutusjuhised
Hoiatus!
Veenduge, et seadme kasutaja on lugenud ja
mõistab kõiki ohutusjuhendeid ja muud teavet
selles kasutusjuhendis.
Ärge kasutage pritsis isekuumenevaid leeliselisi
(aluselisi) või söövitavaid (happelisi) vedelikke;
need võivad söövitada metallosi või nõrgendada
voolikut ja tihendeid.
Ärge kasutage pritsis kuumi või keevaid ve-
delikke kuna need võivad nõrgestada paaki ja
voolikut.
Pärast pritsi kasutamist ärge jätke paaki pihus-
tusmaterjali või selle jääke.
Seadme käitamisel ärge suitsetage ning veen-
duge, et läheduses poleks sädemeid ega lahtist
tuld.
Enne igat seadme kasutuskorda teostage
seadme põhjalik ülevaatus nii seest- kui ka
väljastpoolt.
Pärast igat kasutuskorda tühjendage ja puhas-
tage paak vastavalt juhistele.
Tuleohtlike materjalide pihustamisel ärge kasu-
tage püstolit.
Ärge pihustage materjale millega kaasnevad
ohud on teile ebaselged.
Kasutage ainult mittesüttivaid vedelikke.
Tuleohtlike materjalide pihustamisel ärge kasu-
tage puhastuspüstoleid.
Isiklik ohutus
a. Kemikaalide käitlemisel peab kasutama
täiendavaid isikukaitsevahendeid nagu
selleks ette nähtud kindaid ja maski või
respiraatorit. Õigetes oludes kasutatavad
kaitsevahendid vähendavad isikuvigastusi.
b. Ärge pihustage materjale endale, teistele
isikule või loomadele. Hoidke käed ja muud
kehaosad eemal väljalaskeavast. Kui pi-
hustusmaterjal läbistab naha, pöörduge
koheselt arsti poole. Pihustatav materjal võib
läbistada naha ja sattuda teie kehasse.
c. Ärge kohelge naha läbistamist kui lõikehaa-
va. Pihusti võib teie kehasse süstida mürgiseid
EESTI KEEL
9
aineid ja põhjustada seeläbi tõsiseid kehavigas-
tusi. Sellisel juhul pöörduge koheselt arsti poole.
d. Olge ettevaatlikud kõikide ohtude suhtes,
mida kätkeb endas pihustatav materjal. Tut-
vuge pihustatava materjali pakendil olevate
rgistustega või selle tootja poolt tarnitud
teabega, sh isikukaitsevahendid puuduta-
vate nõuetega. Tootja juhiseid peab järgima,
et vähendada tule- ja isikuvigastuste ohtu mida
võivad põhjustada mürkained, kantserogeenid
jne.
Kõrvaliste isikute ohutus
See seade pole mõeldud kasutamiseks isikute
(k.a lapsed) poolt, kellel on vähendatud füü-
siline, sensoorne või vaimne võimekus, kellel
puuduvad vastavad teadmised ja kogemused,
v.a juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik
on andnud neile seadme ohutuks kasutamiseks
juhiseid ja teostab järelvalvet.
Lapsi tuleb jälgida, et nad ei mängiks seadmega.
Muud riskid.
Tööriista kasutamisel, mis pole lisatud kaasasole-
vatesse hoiatustesse, võivad kaasneda täiendavad
riskid. Need ohud võivad tekkida väärkasutamisest,
pikemaajalisest kasutamisest jne.
Vaatamata asjakohaste ohutusnõuete järgimisele ja
ohutusseadmete kasutamisel ei õnnestu teatavaid
riske vältida. Need on järgmised.
Liikuvate osade puudutamisest tekitatud vigas-
tused.
Kuumenenud osade puudutamisest tekitatud
vigastused.
Osade või tarvikute vahetamisest tekitatud
vigastused.
Seadme pikaaegsest kasutamisest tekkinud
vigastused. Kui kasutate seadet pikemalt, veen-
duge, et teete regulaarseid puhkepause.
Vibratsioon
Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis
märgitud vibratsioonitaseme väärtus on mõõdetud
kooskõlas standardi 60745 näidatud standardse
katsemeetodiga ja seda võib kasutada ühe tööriista
võrdlemiseks teisega. Deklareeritud vibratsioonita-
seme väärtust võib kasutada kokkupuute esmaseks
hinnanguks.
Hoiatus! Vibratsioonitaseme väärtus võib elekt-
ritööriista tegelikul kasutamisel olenevalt viisist
erineda deklareeritud väärtusest. Vibratsioonitase
võib tõusta kõrgemale näidatud tasemest.
Vibratsioonitaseme hindamisel ohutusmeetmete
määramiseks, mis on nõutud standardi 2002/44/
EÜ poolt isikute kaitsmiseks, kes töötavad pidevalt
elektritööriistadega, peab arvesse võtma kasu-
tamise tingimusi ja tööriista kasutamise viisi, k.a
arvestama töötsükli kõikide osadega, nagu aeg,
millal tööriist on välja lülitatud ja tühijooksuaeg koos
käivitamisega.
Seadme tähistused
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:
Hoiatus! Vigastuste ohu vähendamiseks
lugege kasutusjuhendit tähelepanelikult.
Hoiatus! Seade ei tohi puutuda kokku vih-
ma või kõrge niiskustasemega.
Hoiatus! Hoidke kõrvalseisjad eemal.
Hoiatus! Kandke tööriista käitamisel kait-
seprille.
Hoiatus! Kandke respiraatorit või maski.
Hoiatus! Kasutage ainult mittesüttivaid
vedelikke.
Elektriohutus
See tööriist on topeltisolatsiooniga, seetõttu
pole maandusjuhe vajalik. Kontrollige alati,
et akupinge vastaks andmesildile märgitud
väärtusele.
Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb lasta see
ohutuse tagamiseks tootjal või volitatud Black
& Deckeri hoolduskeskusel välja vahetada.
Kui kasutate tööriista välikeskkonnas, kasutage
õues töötamiseks sobivat pikendusjuhet. Sobib
Black & Deckeri pikendusjuhe, mis on kuni
30 m pikkune ning millel puudub energiakadu.
Elektriohutuse parandamiseks võib kasutada ka
ülitundlikku 30 mA rikkevoolukaitset (RCD).
Omadused
Sellel seadmel on järgnevad omadused või osa
neist.
1. Käivituslüliti
2. Pihusti päästik
3. Pihusti
4. Toiteseade
5. Õhuvoolik
6. Küljelt täidetav kanister
7. Kaas
8. Pealevoolu juhthoob
EESTI KEEL
10
9. Pealevoolu märgutuli
10. Mustriotsak
11. Filtrikate
12. Segamisämber
13. Viskoossustops
Kokkupanek
Hoiatus! Enne kokkupanekut veenduge, et tööriist
on väljalülitatud ja pistikust väljas.
Küljelt täidetava kanistri paigaldamine (joon. A)
Küljelt täidetav kanister on loodud nii, et see sobitub
oma kohale ainult ühel viisil.
Joondage küljelt täidetav kanister (6) altpoolt
saatetoruga (15) nii, et kaas (7) oleks vasakul.
Lükake küljelt täidetav kanister (6) oma kohale.
Pingutage lukustusrõngas (16) keerates seda
tugevalt päripäeva.
Märkus. Veenduge, et lukustusrõngas on pingul
ja küljelt täidetav kanister on kinnitatud turvaliselt
oma kohale.
Saatetoru paigaldamine (joon. B ja C)
Saatetoru saab joondada nii, et see on ühel joonel
värvimistöödega; see aitab vähendada kanistri
täitmissagedust.
Kui pihustate suunaga ülespoole või otse,
asetage saatetoru (joon. B) suunaga kanistri
tagumisse ossa.
Kui pihustate suunaga allapoole, asetage
saatetoru (joon. B) suunaga kanistri tagumisse
esiossa.
See võimaldab töötamist kauem, ilma et oleks vajalik
kanistri täitmine.
Õhuvooliku paigaldamine (joon. D ja E)
Sisestage üks vooliku ots (5) pihusti tagaosasse
(3). Keerake voolikut seda sisestades, see tagab
vooliku parema kinnitumise.
Sisestage vooliku (5) teine ots toiteseadme (4)
tagaosasse. Keerake voolikut seda sisestades,
see tagab vooliku parema kinnitumise.
Kanistri täitmine (joon. F)
Veenduge, et küljelt täidetav kanister (6) on
värvipritsi külge korralikult kinnitatud.
Asetage värviprits küljele maha nii, et kanister
oleks suunaga ülespoole.
Valage lahjendatud ja kurnatud pihustusmaterjal
kanistrisse.
Märkus. Kasutage seadmega kaasasolevat se-
guämbrit, et kallata pihustusmaterjal kanistrisse.
Vajadusel puhastage kanister ja pihusti, eemal-
dage sinna sattunud jääkvedelikud.
Sulgege kanistri ava kaanega. Kontrollige kaant
ja veenduge, et see on korralikult suletud enne
kui tõstate värvipritsi maast üles.
Kasutamine
Sisse- ja väljalülitamine (joonis G)
Sisse- ja väljalülitamise nupp asub toiteseadme
käepidemel.
Toiteseadme sisselülitamiseks vajutage lüliti
ülaosale (I).
Toiteseadme väljalülitamiseks vajutage lüliti
alaosale (0).
Hoiatus! Ärge suunake värvipritsi ühegi oma ke-
haosa suunas. Pihustusseadete reguleerimise ajal
ärge vajutage kunagi pritsi päästikut.
Pihustusmustri valimine (joon. H ja I)
Värviprits on varustatud mustri valikut võimaldava
otsakuga (10), millel on 3 erinevat mustrivalikut.
Neid kasutatakse värvimistoimingule sobiva mustri
valimiseks.
Mustrivalikuotsak (10) võimaldab valida järgnevaid
mustreid:
Horisontaalne lame juga – liiguta juga
üles ja alla.
Ringjuga – nurkadele, servadele ja
kitsastele kohtadele.
Vertikaalne lame juga. Suuna juga küljelt
küljele.
Valida on võimalik kolme erineva mustri vahel. Must-
ritabel asub värvipritsi peale, erinevad mustrid on,
märgitud numbritega 1, 2 ja 3 (joon. H)
Soovitud pihustusmustri valimiseks keerake
mustrivalikuotsakut (10) ja joondage see must-
rivalikuotsakul (10) asuva rohelise märgisega
vastavalt tabelil toodud juhistele (joon. I)
Hoiatus! Ärge suunake värvipritsi ühegi oma ke-
haosa suunas. Pihustusseadete reguleerimise ajal
ärge vajutage kunagi pritsi päästikut.
Pealevoolu juhthoob (joon. J)
Pealevoolu juhthoob reguleerib pihustatava vedeliku
hulka.
EESTI KEEL
11
Vedeliku hulga suurendamiseks keerake hooba
(8) päripäeva
Vedeliku hulga vähendamiseks keerake hooba
(8) vastupäeva.
Pealevoolu juhthoova (8) keeramisel liigub
värvipritsi peale asuv vooluindikaator (9) edasi
(minimaalne pealevool) ja tagasi (maksimaalne
pealevool).
Märkus. Enne seadme kasutamist testige alati
eelnevalt pihustusmustrit mõnel papitükil või muul
sarnasel materjalil. Alustuseks seadke pealevoolu
juhthoob kõrgeimale tasemele. Kui pealevool peaks
olema väiksem, reguleerige pealevoolu hooba.
Raskemate ja tihedamate materjalide värvimisel
peaks indikaator olema lähemal märgisele (+).
Õhemate materjalide värvimisel peaks indikaator
olema lähemal märgisele (-).
Märkus. Kui pealevoolu juhthoob on alumises
asendis, liigub päästik minimaalselt või üldse mit-
te. Liigutage pealevoolu juhthooba (päripäeva), et
suurendada päästiku liikumisruumi.
Vedelmaterjalide ettevalmistamine (joon. K ja L)
Märkus. Veenduge, et kasutatavat materjali oleks
võimalik puhastada kas tärpentiniga või värvila-
hustiga (õlipõhistel värvidel) või sooja vee ja seebi
lahusega (veepõhistele värvidele). Põrandate ja
muude esemete kaitsmiseks värvimisalal kasutage
mööblikaitsmeid.
Enne värvipritsis kasutamist võib olla vajalik värvi
lahjendamine. Lahjendamisel järgige toote paken-
dil välja toodud soovitusi ja nõudeid õige lahjendi
kasutamisel.
Hoiatus! Ärge kasutage materjale, mille süttimis-
temperatuur on madalam kui 55 °C.
Märkus. Seadmega on kaasas segamisämber (12),
millega saab pihustamiseks mõeldud värvi lahjen-
dada ja mõõta (joon. K).
Märkus. Seadmega on kaasas viskoossustops (13),
millega on võimalik mõõta kulumaterjali kulu.
Enne viskoossuse mõõtmist segage värv põh-
jalikult.
Asetage viskoossustops (13) värvi sisse ja täitke
tops (13) täielikult.
Hoidke viskoossustopsi (13) materjalianuma
kohal ning mõõtke aega, mis kulub mis kulub
materjali väljavoolamiseks või tervikliku välja-
voolu katkemiseni viskoossustopsi põhjast (13)
(2 minutit või vähem) (joon. L). See on „voolavus-
aeg. Vt. erinevate materjalide vedeldusandmeid
vedeldustabelist.
Kui materjal vajab vedeldamist, lisage tootja
soovitatud vedeldajat.
Selle seadmega on võimalik pihustada lateks-
värvi, samas võib olla vajalik materjali vedelda-
mine üle tootja soovitatud normide. Lahjendage
lateksvärvi nii, et see voolaks läbi viskoossus-
topsi (13) vähem kui 2 minutiga. Kasutades ma-
terjali, mille voolamine läbi viskoossustopsi (13)
võtab aega kauem kui 2 minutit, peab kasutaja
arvesse võtma seadme tüüpi ja teostatavate
tööde lõppkohta.
Vedeldustabel
Pihustusmaterjal Vooluaeg
Läbipaistvad ja
poolläbipaistvad värvid ja lakid
Vedeldamine pole vajalik
Õlipõhised värvid, lakid ja
polüuretaanid
(Voolavusaeg vähem kui
2 minutit)
Veepõhised lausvärvid Võivad vajada vedeldamist
Veepõhised värvid või
lateksvärvid
(Voolavusaeg enam kui
2 minutit)
Märkus. Ei soovitata tekstuurvärvidele
Nõuanded optimaalseks kasutamiseks
Ettevalmistamine
Enne kasutamist segage ja ltreerige materjal.
Parima lõpptulemuse saavutamiseks veenduge,
et värvimispinnad oleksid korralikult ettevalmis-
tatud. See tähendab, et pinnad oleksid puhas-
tatud tolmust, mustusest, roostest ja määrdest.
Enne värvimist veenduge, et katsuge pesudekke
ja välispindu, et need on kuivad.
Kuigi HVLP-seeria pritsid reeglina ei pihusta üle
etteantud piiride, soovitame katta kõik servad ja
muud alad katteriidega, et kaitsta põrandaid ja
muid esemeid pihustusalal.
Värvi pinnale moodustuv kiht võib ummistada
pihusti. Enne segamist eemaldage see kiht.
Saasteainete, mis võivad süsteemi ummistada,
ltreerimiseks kasutage ltriga sõela või ltrisok-
ki.
Enne töö alustamist veenduge, et teil oleks lä-
heduses kindad, paberkäterätikud, kaltsud jne,
et vajadusel kõrvaldada ootamatud lekked.
Õige värvimistehnika (joon. M ja N)
Katsetage värvimist näiteks papitükil, et tutvuda
värvimismustritega ja pealevoolu juhtimisega.
Veenduge, et värvitav pind oleks puhas tolmust,
mustusest ja määrdest.
EESTI KEEL
12
Veenduge, et värvimisala on puhas tolmust, mis
võib sattuda värvitud pinnale.
Alad mida ei plaanita värvida, tuleks eelnevalt
katta.
Värvimiskaugus peab olema minimaalselt
25 mm ja maksimaalselt 355 mm (joon. M).
Kõige tavalisem meetod värvimiseks on ristlõi-
kemustri kasutamine. Seda tehakse pihustades
värvi horisontaaltriipudena üle pinna, sellele
järgneb horisontaaltriipude katmine vertikaalt-
riipudega.
Ühtlase värvimistulemuse saavutamiseks ei
tohiks muutuda käe kaugust värvitavast pinnast,
samuti vältige randme liigutamist (joon. N).
Hoidke värvimiskiirus sujuva ja ühtlasena, see
aitab vältida ebakorrapärasusi. Alustage värvi
pihustamist pärast seda, kui on alanud värvi
pealevool; vabastage päästik enne pealevoolu
lõppemist.
Vältige värvi liigset pihustamist ühele värvimis-
alale. Mitu õhukest värvikihti on parem kui üks
paks värvikiht, mis võib laiali valguda või tilkuda.
Pidage meeles, et pealevoolu juhthoob regulee-
rib pihustatava vedeliku hulka. Vedeliku hulga
suurendamiseks keerake hooba päripäeva.
Vedeliku hulga vähendamiseks keerake hooba
vastupäeva. Kui värv valgub laiali või tilgub,
kasutage värvitud pinna ühtlustamiseks kuiva
pintslit.
Kui seadet ei kasutata, lülitage toiteseade välja
ja asetage pihusti toiteseadmesse sisseehitatud
hoidikusse.
Hooldus ja puhastamine
Black & Deckeri juhtmega tööriist on loodud pika-
ajaliseks kasutamiseks minimaalse hooldusega.
Et tööriist teid pikka aega korralikult teeniks, tuleb
seadet hooldada ja regulaarselt puhastada.
Hoiatus! Veenduge, et kasutate kohaseid isikukait-
sevahendeid.
Hoiatus! Enne juhtmega tööriista hooldamist või
puhastamist lülitage seade välja ja eemaldage
vooluvõrgust.
Hoiatus! Ärge kasutage materjale, mille süttimis-
temperatuur on madalam kui 55 °C. Süttimistem-
peratuur on temperatuur, millel kasutatav vedelik
tooda süttimiseks vajaliku kriitilise hulga aure (vt
värvi tarnija kasutusjuhendeid).
Hoiatus! Veenduge, et tööala on hästi ventileeritud
ja vaba ohtlikest aurudest.
Hoiatus! Kui pihustate läbi värvipritsi puhastusva-
hendit, tehke seda õues.
Hoiatus! Toiteseade ei tohi sattuda vette.
Värvipritsi läbipesu (joon. O)
Lülitage toiteseade välja, ühendage seade laht
vooluvõrgust ja ühendage lahti voolik värvipi-
husti küljest.
Avage külgkanistri kaas ja kallake allesolev
vedelik tagasi originaalanumasse (joon. O).
Kallake kanistrisse natukene selleks sobivat
puhastusvahendit.
Veepõhistele materjalidele sobib soe see-
bivesi.
Tootja soovitatud puhastusvahendid õlipõ-
histele materjalidele.
Kinnitage kaas korralikult ning raputage pihustit
tugevalt.
Avage uuesti kaas ja kõrvaldage puhastusva-
hend.
Täitke kanister uuesti puhastusvahendiga. Kin-
nitage kaas korralikult.
Paigaldage uuesti voolik, ühendage seade
vooluvõrku ja lülitage sisse toiteseade.
Pihustage puhastusvedelikku 2–3 sekundi vältel
mõnele jääkmaterjalile.
Värvipihusti läbipesu (joon. PT)
Lülitage toiteseade välja, ühendage seade laht
vooluvõrgust ja ühendage lahti voolik värvipi-
husti küljest.
Eemaldage külgkanister (6) ja keerake lahti külg-
mine kaas (7). Eemaldage pihustist saatetoru
(15) ja O-rõngas (17). Puhastage osad sobiva
puhastusvahendiga (joon. P).
Keerake lahti ülemine krae (19), eemaldage
pihustusotsik (10) ja ots (20). Puhastage kõik
osad sobiva puhastusvahendiga (joon. Q).
Kui olete kasutanud veepõhiseid materjale, pu-
hastage pihusti lastes veel voolata läbi saatetoru
sisselaskeava. Kui olete kasutanud õlipõhiseid
materjale, puhastage saatetoru sisselaskeava
kasutades sobivat puhastusvahendit. Korrake
protseduuri kuni pihusti on täielikult puhastatud.
Hoolitsege eriti tähelepanelikult pihusti nõela
(21) eest.
kuivatage kõik osad korralikult.
rvaldage puhastusvahendid selleks sobival
moel.
Tilgutage tilga jagu majapidamisõli kontrollklapi
(18) metallkuulikesele (joon. R).
Oluline: Kontrollklapis (18) asuva kuulikese määri-
mine pärast puhastamist ei lase sellel kinni kleepud
– see võib muidu põhjustada klapi ummistumist ja
vähendada materjali läbivoolu.
Värvipihusti lahtivõtmine (joon. S).
Märkus. Pihusti ots (20) käib ainult ühes suunas.
Pihusti otsa sälk (22) peab joonduma pihusti keer-
mete süvenditega (joon. 3).
EESTI KEEL
13
Toiteseadme puhastamine
Lülitage toiteseade välja, ühendage seade laht
vooluvõrgust ja ühendage lahti voolik värvipi-
husti küljest.
Toiteseadme puhastamiseks kasutage ainult
pehmet seepi ja niisket riiet.
Hoiatus! Ärge laske ühelgi vedelikul tungida toite-
seadme sisse.
Hoiatus! Ärge kastke ühtegi toiteseadme osa vette.
Filtri puhastamine
Toiteseadmes on pestav/taaskasutatav lter (joon.
U). Kontrollige ltrit enne igat seadme kasutuskorda.
Kui lter on määrdunud, peske seda sooja veega ja
laske sellel enne taaspaigaldamist/asendamist õhu
käes kuivada.
Filtri kontrollimiseks eemaldage ltrikate (11),
selleks vajutage ltrikatte mõlemale küljele ja
eemaldage kate toiteseadmelt.
Eemaldage lter (23) ja kontrollige seda.
Asendage lter ja ltrikate.
Hoiatus! Kui ltrit pole paigaldatud, ärge käitage
toiteseadet. Jäätmed võivad sattuda seadmesse ja
tekitada rikkeid toiteseadme töös.
Pistiku väljavahetamine (ainult Ühendkuningriik
ja Iirimaa)
Kui uue pistiku paigaldamine on vajalik, tegutsege
järgmiselt.
Visake vana pistik ohutult minema.
Ühendage pruun juhe uue pistiku faasiklemmi-
ga.
Ühendage sinine juhe neutraalklemmiga.
Ühendage roheline/kollane juhe maandusklem-
miga.
Hoiatus! Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasas-
olevaid paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 13A.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi kõrval-
dada koos olmejäätmetega.
Kui ühel päeval leiate, et teie Black & Deckeri toode
on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist,
ärge kõrvaldage seda koos olmeprügiga. Viige
toode vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete eraldi kogumine ja pak-
kimine aitab meil materjale taaskasutada.
Kasutatud materjalide taaskasutamine aitab
vältida keskkonna kahjustamist ja vähendab
toorainevajadusi.
Kohalikud määrused võivad nõuda koduste elektri-
tööriistade eraldi kogumist prügilatesse või jaemüüja
juures uue toote ostmisel.
Black & Decker pakub võimalust Black & Deckeri
toodete tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige
toode tagasi volitatud hooldustöökotta, kus see meie
nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite
örduda Black & Deckeri kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist.
Samuti on Black & Deckeri volitatud remonditöö-
kodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksik-
asjad ning kontaktid leitavad Internetis aadressil:
www.2helpU.com
Tehnilised andmed
HVLP400 (Tüüp 1)
Pinge V
AC
230
imsus W450
Paagi mahutavus l1,2
Kaal kg 2,8
Helirõhu tase vastavalt standardile EN 60745:
Helirõhk (L
pA
) 77 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
Helivõimsus (L
WA
) 90 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise
vektori summa) mõõdetud vastavalt standardile
EN 60745:
Vibratsiooniemissiooni väärtus (a
h, D
) < 2,5 m/s
2
,
määramatus (K) 1,5 m/s
2
EESTI KEEL
14
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
HVLP400
Black & Decker kinnitab, et tehniliste andmetes
kirjeldatud tooted vastavad standarditele:
2006/42/EÜ, EN60745
Lisateabe saamiseks võtke ühendust
Black & Deckeriga järgmisel aadressil või vaadake
kasutusjuhendi tagaküljel olevat teavet.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise dokumentatsiooni
kokkupaneku eest ja kinnitab seda Black & Deckeri
nimel.
Kevin Hewitt
Globaalse inseneritehnika
asepresident
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Ühendkuningriik
28.09.2011
Garantii
Black & Decker on oma toodete kvaliteedis kindel
ja pakub erilist garantiid. Käesolev garantii täiendab
ja ei piira kuidagi teie seaduslikke õigusi. Garantii
kehtib Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil ja
Euroopa vabakaubanduse piirkonnas.
Kui Black & Deckeri tootel ilmneb materjali-, toot-
misdefekte või ei vasta need enam deklaratsioonile
24 kuu jooksul alates ostukuupäevast, garanteerib
Black & Decker, et asendab defektsed osad, paran-
dab või asendab mõistlikus ulatuses kulunud tooted,
et põhjustada kliendile võimalikult vähe ebameeldi-
vusi, kui tegemist pole järgmisega.
Tööriista on edasi müüdud, kasutatud profes-
sionaalselt või välja renditud.
Toodet on valesti kasutatud või hooldatud.
Toode on väliste esemete, ainete või õnnetuse
tõttu kahjustada saanud.
Remonti on üritanud läbi viia kolmandad
isikud peale volitatud hooldustöökoja või
Black & Deckeri hooldusmeeskonna.
Garantiinõudeks tuleb teil esitada müüjale või
volitatud töökojale ostuarve. Lähima volita-
tud hooldustöökoja leidmiseks võite pöörduda
Black & Deckeri kohalikku esindusse, mille aadressi
leiate käesolevast kasutusjuhendist. Samuti on
Black & Deckeri volitatud remonditöökodade nime-
kiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad ning kon-
taktid leitavad Internetis aadressil: www.2helpU.com
Külastage meie veebilehte
www.blackanddecker.co.uk, et registreerida oma
uus Black & Deckeri toode ja püsida kursis viimaste
uute toodete ja eripakkumistega. Lisateavet
Black & Deckeri rmamärgi ja tootevaliku kohta
leiate veebilehelt www.blackanddecker.co.uk
EESTI KEEL
/