Air-O-Swiss 116095 Omaniku manuaal

Kategooria
Niisutajad
Tüüp
Omaniku manuaal

See käsiraamat sobib ka

3
Illustrations (4 – 8) 使用说明书 (69 – 74)
Instrukcja obsługi (75 – 80)
Navodila za uporabo (81 – 86)
Návod na používanie (87 – 92)
Upute za uporabu (93 – 98)
Használati utasítás (99 – 104)
Lietošanas instrukcija (105 – 110)
Naudojimo instrukcija (111 – 116)
Kasutusjuhend (117 – 122)
Gebrauchsanweisung (9 – 14)
de
cn
Instructions for use (15 – 20)
en
pl
Instructions d’utilisation (21 – 26)
fr
it
si
Istruzioni per l’uso (27 – 32)
Gebruiksaanwijzing (39 – 44)
nl
hr
es
sk
Instrucciones para el uso (33 – 38)
se
lt
Bruksanvisning (57 – 62)
Käyttöohje (63 – 68)
fi
ee
dk
hu
Brugsanvisning (45 – 50)
Bruksanvisning (51 – 56)
no
lv
ee
117
Kasutusjuhend
ee
118
Eessõna
Õnnitleme Teid Air Washer W520 ostu puhul!
Kasutusotstarve:
Seadet tohib kasutada ainult õhu niisutamiseks ja puhasta-
miseks sisetingimustes.
W520 sisaldab järgmisi uuendusi:
• Õhusoojendamisegavõimsusrežiimpakubkiiretja
tugevatniisutusjõudlust
• lonicSilverSticktagaboptimaalseveepuhtuseterveks
hooaeg
• Lülitubautomaatseltvälja,kuiveetaseonliigamadal
• Puutepaneeligadigitaalnedisplei
• Sisseehitatudhügrostaat
• Automaatnedispleihämardamisefunktsioon
(unerežiim)
• Hooldusemeeldetuletused
Kas teadsite, et liiga kuiv ruumiõhk
• kuivatablimaskestijapõhjustabkaredatehuultening
silmade kipituse teket?
• soodustabhingamisteedeinfektsioonejahaigusi?
• põhjustabroidumust,väsimustjakontsentratsiooni-
võimehalvenemist?
• mõjubhalvastikoduloomadelejatoalilledele?
• soodustabtolmuteketjasuurendabkunstkiust
tekstiilesemete,vaipadejatehismaterjalistpõranda-
kattematerjalide elektrostaatiliste laengute teket?
• kahjustabpuidustsisustusesemeidningeritijust
parkettpõrandaid?
• rikubmuusikariistadehäälestust?
Seadme kirjeldus
Air Washer W520
• puhastabjaniisutabõhkufilterplaatekasutamata
• sisaldabuudsetveepuhtusttagavatsüsteemi(ISS)
• töötabvaikseltomadeskolmevõimsusastet
• sobibruumidelesuurusegakuni60m
2
• onvalmistatudpikakasutusajagakõrgekvaliteedilistest
koostisosadest
Air Washeri sisemuses pöörlevad spetsiaalsed niisutus-
plaadid läbides veevanni, seejuures toimub läbiimetava
õhu puhastamine mustusest loomulikul viisil – nii nagu
loodusespesebvihmõhupuhtaks.Õhuniisutaminetoimub
külmaurustumiseisereguleeruvaprintsiibipõhimöttel.Sel-
legatagabAirWasheroptimaalseõhuniiskuseilma,etoleks
tarvistäiendavaidjuhtseadmeid.
Niisutusplaadid
Niisutusplaatide struktuur võimaldab suure koguse vee
eraldamist õhku. Seade puhastab õhku looduse eeskujul.
Lisakssellelegaranteeribseadeniikahjulikeainetekuika
õietolmujaloomakarvadefiltreerimiseteelõhusteemalda-
mise.
Ionic Silver Stick
®
(ISS) (34)
lonicSilverStickkasutabärahõbedaantimikroobsetmõju
ja tagab kõikidesAIR-O-SIWSS ja BONECO õhuniisutites
optimaalseveepuhtusetervekshooaeg.ISSmõjubveega
kokkupuutumiselkoheselt,sedakaväljalülitatudseadme
korral.ISSoneranditultettenähtudkasutamiseksõhuni-
isutites.
Ohutusjuhised
• EnneAirWasherikasutuselevõttulugegekasutusju-
hendtäielikultläbijahoidkesedahilisemakslugemi-
sekskättesaadavaskohas.
• KasutageAirWasheritainulteluruumidesvastavalt
siintoodud tehnilistele andmetele. Sihtotstarbele
mittevastavkasutaminevõibohustadatervistning
inimelusid.
• Lapsedeioskaelektriseadmetegaümberkäimisel
kaasnevaidohtetunnetada.Sellesttulenevaltonvajalik
AirWasherilähedusesviibivaidlapsialatijälgida(5).
• Kasutusjuhenditmittetundvadisikud,samutilapsed
ningravimite-,alkoholi-võinarkootikumidemõjuall
viibivadisikudeitohiseadetkäsitsedavõivõivadseda
tehaainultjärelvalveall.
• Kuiseadmeümberminekulvoolabvesivälja,tulebvõr-
gupistikkoheseltväljatõmmata.Seadepeabseejärel
vähemalt3tundiseismakuivalt,ennekuivõrgupistiku
uuestiühendadavõib.
• Ärgelisagelisandeid,nagueeterlikkeõlisid,otse
veepaakiegaalusvanni.Needlisandidkahjustavadteie
seadet.Lisanditetõttukahjustadasaanudseadmed
ei kuulu garantii alla.
Kasutusjuhendis on vastavad ohutusjuhised tähistatud
järgmistesümbolitega:
Tähelepanu
Elektrilöögisttulenevvigastustetekkimiseoht.
Võrgupistikalativäljatõmmataenne
•hooldustjapuhastamist,
•seadmeliigutamist,
•veeeemaldamist
Ettevaatust
Air Washeri kahjustused või materiaalsed
kahjud,ntveeväljavoolamisel.
ee
119
Pakendist väljavõtmine (1
3)
• AirWashervõttapakendistväljaettevaatlikult.
• KuiteeikasutaAirWasheritaastaringselt,kasutage
hoiustamiseks originaalpakendit.
• Kõikpakendikoostisosadonvalmistatudkeskkon-
nasäästlikestmaterjalidestjavastavaltkohalikele
võimalustelesaabneidutiliseerida.
Paigaldamine (4
– 7)
Kontrollige tüübitähisel toodud toiteühenduse andmeid.
AsetageAirWasher põrandale või muule ruumisolevale
tasasele,kuivalepinnale.
• Tüübitähisasubalusvanni(4)tagasiküljel.
• Jälgige,etAirWasherolekshästiligipääsetavning
hooldusejapuhastamiseteostamiseksolekspiisavalt
ruumi.
Veega täitmine (8
– 10)
Veepaaktäitaainultpuhtakülmakraaniveega.
Veepaakimittesurvestada,nttäitmiselsüsihap-
pegaasi sisaldava mineraalveega. Mitte lisada
vetteeeterlikkeõlisidvõilõhnaaineid,tehisma-
terjalvõibmuutavärvijakahjustuda.Vältimaks
vee väljavoolu veepaagist tuleb kruvikinnitus
täielikultkinnikeerata
Kasutuselevõtt (11
– 15)
ÜhendageAirWashervooluvõrku(helisignaal)javajutage
nuppuA(12).Digitaalnedispleilülitubsissejanäitab-
esolevatõhuniiskust.Seadmesisselülitamiselonsoovitud
väärtuseelseadistatud55%-lejavõimsusastmele«High»
(kõrge).
VäljalülitamiseksvajutagenuppuA.
A) Sisse/välja lülitamine
NupuleA vajutaminelülitabseadmesisse.Selleleuuesti
vajutamine lülitab seadme välja. Samuti lähtestatakse
sellenupuabilpuhastussümbol.Vtpeatükki«M)Prietaiso
valymas.
B) Niiskustaseme seadistamine
Seadeonvarustatudhügrostaadiga.Seemõõdabsuhtelist
õhuniiskustjalülitabseadmesoovitudväärtusesaavutami-
selautomaatseltvälja.Seadmesisselülitamiselonsoovitud
väärtuseelseadistatud55%-le.
Soovitud väärtust saab nupule B vajutades seadistada
5%sammudega.Displeile(N)ilmubsõnaDESIRED(soo-
vitud).Suhtelise õhuniiskuse seadistusvõibolla vahemi-
kusminimaalselt30%kunimaksimaalselt80%suhtelist
õhuniiskustvõi«Co»pidevrežiim.Soovitatavonsuhteline
õhuniiskus 40kuni 60%. Mõnesekundi järel ilmubdis-
pleileautomaatseltkäesolevväärtus (CURRENT)(N).So-
ovitud suhtelise õhuniiskuse saavutamisel lülitub seade
automaatseltvälja(displeilontoodudDESIRED(soovitud)
jaCURRENT(käesolev))(N).Soovitudsuhteliseõhuniiskuse
langemisellülitubseadeautomaatseltuuestisisse.
C) Jõudlustaseme muutmine
Air Washer on kasutatav kolmel võimsusastmel. Nupule
CvajutadesonvõimalikvalidavõimsusastmeidLow«L»,
Medium «M» ja High «H».Valitud jõudlustase kuvatakse
displeilsümboliHjuures.
D) Taimer
Nupu D abilsaab määrata tööaja – reguleeritav vahe-
mikus1kuni8tundivõipidevaletööle(Co).Sümbol G
näitabmääratudtööperioodi (1h/2h/3h/4h/5h/6h/7h/8h/
Co).Mõnesekundijärelilmubautomaatseltdispleilekäe-
solevväärtus.Taimerisaabtäiendavaltsisselülitadaigas
režiimis.
W520 kasutamine
ee
120
E) Võimsusrežiim
NuppEonmõeldudõhusoojendamisesisse(süttibsümbol
I)võivälja lülitamiseks. Sellesvõimsusrežiimissoojenda-
taksekuivaruumiõhkuseadmeskõrgemaniisutusjõudluse
võimaldamiseks. Võimsusrežiim on juurde lülitatav igal
võimsustasemeljaigasrežiimis.
F) Automatinis / miego režimas
Automaat-jaunerežiimisaabaktiveeridavajutadesnupule
F.Nupuleükskordvajutadeslülitataksesisseautomaatne
töö(displeileilmubsümbolJ),hoidesoptimaalsetõhuni-
iskust 55%. Juhtimine toimub väljundkoguse ja eelsea-
distatud sihtväärtuse abil. Nupule kaks korda vajutades
lülitataksesisseunefunktsioon(displeileilmubsümbolK),
sihtõhuniiskuson55%,tööajaksmääratakse6tundining
displeihämardatakseautomaatselt.Võimsustaselangeta-
taksemadalaimaletasemeleLow«L».
Hügrostaadi ja väljundtaseme seadistust ei saa muuta.
Nupule B või C vajutamisel väljub seade automaat- või
unerežiimist.
G) Taimeri indikaator
H) Väljundtaseme indikaator
I) Võimsusrežiimi indikaator
J) Automaatrežiimi indikaator
K) Unerežiimi indikaator
L) Automaatne väljalülitumine
«Paak tühi»
Tänuläbipaistvaleveepaagiaknaleonveetasehästinähtav.
Samutinäitabseadmeveegatäitmisevajadustselledis-
plei.Kuiveetaselangeballamiinimumhulga,lülitubseade
automaatseltvälja.Displeileilmubpunanesümbol(L).Vee
lisamiselsümbolLkustubjaseadejätkabtööd.
M) Seadme puhastamine
Täht M displeil näitab, et seade vajab puhastamist. See
sümbolilmubautomaatseltiga2nädalajärelsõltuvaltka-
sutustasemest.NäidusaabtühistadanuppuA5sekundi
jooksul all hoides.
N) Käesoleva/soovitu näit
Kui displeile ilmub DESIRED (soovitud), näitab selle kõr-
valolev väärtus%-dessoovitud suhtelistõhuniiskust,st
kuvatakse soovitud väärtus. Kui displeil on CURRENT
(käesolev),kuvataksekäesolevsuhtelineõhuniiskus.
Air Washeri puhastamine (16 – 20)
Enne vanni seadmest välja tõmbamist tu-
leb eemaldada veepaak. Selleks tõstke
kaas veepaagist ülevalt poolt maha, ee-
maldage veepaak seadmest ning tõmmake
seejärelvannvälja(20).
• Regulaarnepuhastamineonhügieenilise,riketeta
käitamiseeelduseks.
• Soovitatavadpuhastusintervallidsõltuvadõhuning
veekvaliteedistjatöökestusest.
• AirWasheritonvõimalikvähestetöövõtetegaja
tööriistukasutamatapuhastamisekslahtivõtta.
Kuiveegatäidetudseadeteikasutatudenamkuinädala
jooksul,tulebAirWashertingimatatäielikulttühjendadaja
puhastada.
EnnepuhastamisteemaldadaalusvannistISS(20).
Kasutagetootestkatlakivieemaldamiseksjasellepuhasta-
miseksainultCalcOffi.Garantiieikatateistepuhastusva-
hendite kasutamise tõttu tekkinud kahjustusi.
Veepaagi ja alusvanni puhastamine –
iga 2 nädala järel
(21
– 24)
• Eemaldagealusvannistladestumisedtehismaterjalist
võipuidustharjajatavaliselahjendatudpuhastusva-
hendi abil.
• PealepuhastamistpangeAirWashervastupidises
järjekorraskokku.
Niisutusplaatide puhastamine (CalcOff) –
iga 4 nädala järel (25
– 31)
Valadakatlakivieemaldusvahendveegatäidetudalusvanni
jalastamõjuda;plaadiplokkipööratakäsitsimitmedkorrad.
Alusvanntühjendadajakoosplaadiplokigaloputada.
Juhis: Plaatidel olev katlakivi õrn kiht suurendab niisuti
jõudlust!
Määrdunudplaadiplokki mittepuhastadanõu-
depesumasinas!
PealepuhastamistpannaplaadiplokkjaAirWashervastu-
pidisesjärjekorraskokku.
Õhu sisendfiltri puhastamine –
iga 4 nädala järel (32)
Eemaldagekülgmineõhusisendfilterseadmestningpuha-
stage see tolmuimeja abil. Mitte puhastada filtrit veega!
Seejärelpaigaldagefiltertagasiseadmesse.
ee
121
Korpuse puhastamine –
Üks või kaks korda aastas (33)
• Kõigepealtpuhastagekorpusniiskelapigajaseejärel
pühkigeseekuivaks,vajaduselkasutagetehismaterja-
lilesobivatpuhastusvahendit.
• Korpuseülaosasisemuspühkigepuhtaksniiskelapiga.
Hoiustamine
Tühjendageveepaak.PuhastageAirWashervastavaltkir-
jelduselejalaskeselleltäielikultkuivada.Eemaldagevee-
paagikruvikinnitus jahoiustagesee tihendi säästmiseks
eraldi.HoiustageAirWashersoovitatavaltkuivas,mitteliiga
soojaskohasoriginaalpakendis.
Utiliseerimine
Edastage omaülesande täitnudAirWashernõuetekoha-
seksutiliseerimiseksomamüügiesindajale.Edasisteutili-
seerimisvõimalustekohtasaateteavetkohalikustvalla-või
linnavalitsusest.
Varuosad ja tarvikud
Varuosi saate osta edasimüüjalt ning needAir
Washeriliseseisvaltväljavahetada.Kasutadavõib
ainulttootjaoriginaalosi.
Remont (35
– 37)
Kõikimuidremonttöidvõivadteostadaainultvastavaeriala
spetsialistidvõi klienditeenindus. Seekehtibka defektse
võrgukaablikohta.Asjatundmaturemondikorralvõibka-
sutaja sattuda kõrgendatud ohuttening garantiiõigus
kustub.
Garantii
Garantiinõuded on kindlaks määratud meie vastava riigi
esinduses.
• KuivaatamatarangelekvaliteedikontrollilepeaksAir
Washeriltekkimarike,pöördugeomaedasimüüja
poole.
• Garantiinõuderahuldamiseksontingimatavajalik
ostutšekiesitamine.
Õiguslikud viited
Seade on CE-vastav ja vastab järgmiste direktiivide
nõuetele:
• 2006/95/EÜelektrialaseohutusekohta
• 2004/108/EÜelektromagnetiliseühilduvusekohta
• 2002/95/EÜkitsendamaksteatudohtlikeainete
kasutamistjaelektroonikaseadmetes
• 2002/96/EÜelektri-jaelektroonikaseadmetejäätmete
kohta
Tehnilistemuudatusteteostamiseõigus.Kasutusjuhendon
autoriõigusegakaitstud.
Tehnilised andmed
Võrgupinge 220-230V/50Hz
Võimsustarve 44/344*W
Niisutusjõudluskuni 400g/h*
Sobibruumidelesuurusegakuni 60m
2
/150m
3
Mahutavus 4L
Mõõtmed(mm) 380x204x393
Tühikaal 6.5kg
Töömüra <25dB(A)
Tarvikud IonicSilverStick(ISS)A7017
CalcOffA7417
*Võimsusrežiimilkasutamisel
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124

Air-O-Swiss 116095 Omaniku manuaal

Kategooria
Niisutajad
Tüüp
Omaniku manuaal
See käsiraamat sobib ka