ECG AH D501T Kasutusjuhend

Kategooria
Niisutajad
Tüüp
Kasutusjuhend

See käsiraamat sobib ka

Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod abezpečnostní pokyny, které jsou vtomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen kpřístroji. Pred uvedením
výrobku do prevádzky si dôkladne prečítajte tento návod a bezpečnostné pokyny, ktoré sú vtomto návode obsiahnuté. Návod musí byť vždy priložený k prístroju. Przed pierwszym użyciem
urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa i użytkowania. Instrukcja obsługi musi być zawsze dołączona. A termék használatba vétele előtt
gyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és az útmutatóban található biztonsági rendelkezéseket. A használati útmutatót tartsa a készülék közelében. Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme
des Produktes diese Anleitung und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Die Bedienungsanleitung muss dem Gerät immer beigelegt sein. Always read the safety&use
instructions carefully before using your appliance for the rst time. The user´s manual must be always included. Uvijek pročitajte sigurnosne upute i upute za uporabu prije prvog korištenja vašeg
uređaja. Upute moraju uvijek biti priložene.
Pred vklopom izdelka temeljito preberite ta navodila in varnostne napotke, ki so navedeni v teh navodilih. Navodila morajo biti vedno priložena
knapravi.
Uvek pažljivo pročitajte uputstva za sigurnost i upotrebu pre upotrebe uređaja po prvi put. Korisničko uputstvo mora uvek biti priloženo.
Avant de mettre le produit en service,
lisez attentivement le présent mode d'emploi et les consignes de sécurité contenues dans le présent mode d'emploi. Le mode d'emploi doit toujours être fourni avec le produit. Leggere sempre
con attenzione le istruzioni di sicurezza ed uso prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta. Il manuale dell'utente deve essere sempre incluso. Siempre lea cuidadosamente las instrucciones
de seguridad y de uso antes de utilizar su artefacto por primera vez. Siempre debe estar incluido el manual del usuario. Enne seadme esmakordset kasutamist lugege ohutus- ja kasutusjuhised alati
hoolikalt läbi. Kasutusjuhend peab alati kaasas olema. Prieš naudodamiesi prietaisu pirmąjį kar, visuomet atidžiai perskaitykite saugos ir naudojimo instrukcijas. Kartu su gaminiu visada privalo būti
jo naudotojo vadovas. Pirms ierīces pirmās lietošanas reizes vienmēr rūpīgi izlasiet drošības un lietošanas norādījumus. Rokasgrāmata vienmēr jāpievieno ierīcei.
AH D501T
CZ
ZVLHČOV VZDUCHU
NÁVOD K OBSLUZE
SR/MNE
OVLAŽIVAČ VAZDUHA
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
SK
ZVLHČOV VZDUCHU
NÁVOD NA OBSLUHU
FR
HUMIDIFICATEUR D’AIR
MODE D'EMPLOI
PL
NAWILŻACZ POWIETRZA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
IT
UMIDIFICATORE D’ARIA
MANUALE DI ISTRUZIONI
HU
LEVEGŐRÁSÍTÓ
HASZNÁLATI ÚTMUTA
ES
HUMIDIFICADOR DE AIRE
MANUAL DE INSTRUCCIONES
DE
LUFTBEFEUCHTER
BEDIENUNGSANLEITUNG
ET
ÕHUNIISUTI
KASUTUSJUHEND
GB
AIR HUMIDIFIER
INSTRUCTION MANUAL
LT
ORO DRĖKINTUVAS
INSTRUKCIJŲ VADOVAS
HR/BIH
OVLAŽIVAČ ZRAKA
UPUTE ZA UPORABU
LV
GAISA MITRINĀTĀJS
ROKASGRĀMATA
SI
VLAŽILEC ZRAKA
NAVODILA
POPIS / POPIS / OPIS / LEÍRÁS / BESCHREIBUNG/ DESCRIPTION/ OPIS /
OPIS / OPIS / DESCRIPTION / DESCRIZIONE / DESCRIPCIÓN / KIRJELDUS /
APRAŠYMAS / APRAKSTS
1
2
3
qa
0
9
8
7
6
5
4
qs
CZ
1. Ovládací panel
2. Nádobka na aromatické přísady
3. Dotykový ovládací panel
4. Parní tryska
5. Nádka na vodu
6. Vodní ltr
7. Uzávěr vodní nádržky
8. Přívodní kabel
9. Krycí mřížka vzduchového ltru
10. HEPA/uhlíkový ltr
11. Vyvíječ vodní mlhy (páry)
12. Dálkový ovladač
SK
1. Ovládací panel
2. Nádobka na aromatické prísady
3. Dotykový ovládací panel
4. Parná dýza
5. Nádka na vodu
6. Vodný lter
7. Uzáver vodnej nádržky
8. Prívodný kábel
9. Krycia mriežka vzduchového
ltra
10. HEPA/uhlíkový lter
11. Vyvíjač vodnej hmly (pary)
12. Diaľkový ovlád
PL
1. Panel sterowania
2. Pojemnik na dodatki
aromatyczne
3. Dotykowy panel sterowania
4. Dysza pary
5. Zbiornik wody
6. Filtr wodny
7. Korek zbiornika wody
8. Przewód zasilający
9. Kratka ochronna ltra powietrza
10. Filtr HEPA/ltr węglowy
11. Generator mgły wodnej (pary)
12. Pilot zdalnego sterowania
HU
1. Működtető panel
2. Aroma készítmény tartály
3. Érintős működtető panel
4. Gőzfúvóka
5. Víztartály
6. Vízszűrő
7. Víztartály záródugó
8. Hálózati vezeték
9. gszűrő takarórács
10. HEPA/szénszűrő
11. Vízköd (pára) fejlesztő egység
12. virányító
DE
1. Bedienfeld
2. Gefäß für aromatische
Zusatzmittel
3. Berührungsdisplay
4. Dampfdüse
5. Wassertank
6. Wasserlter
7. Wassertankdeckel
8. Stromkabel
9. Luftlter-Gitter
10. HEPA/Kohlenlter
11. Wassernebel-Entwickler (Dampf)
12. Fernbedienung
GB
1. Control panel
2. Container for aromatic
ingredients
3. Touch control panel
4. Steam nozzle
5. Water container
6. Water lter
7. Water tank cap
8. Power cable
9. Air lter cover grille
10. HEPA/Carbon lter
11. Water mist generator (steam)
12. Remote controller
HR/BIH
1. Upravljačka ploča
2. Spremnik za aromatična ulja
3. Senzorska upravljačka ploča
4. Parna mlaznica
5. Spremnik za vodu
6. Filtar za vodu
7. Poklopac spremnika za vodu
8. Kabel za napajanje
9. Rešetkasti poklopac zračnog
ltra
10. HEPA/ugljični ltar
11. Generator vodene magle (pare)
12. Daljinski upravljač
SI
1. Upravljalna plošča
2. Posodica za dišavne dodatke
3. Upravljalna plošča na dotik
4. Parna šoba
5. Posoda za vodo
6. Vodni lter
7. Zamašek posode za vodo
8. Napajalni kabel
9. Pokrivna mrežica zračnega ltra
10. HEPA/ogleni lter
11. Generator vodne megle (pare)
12. Daljinski upravljalnik
SR/MNE
1. Upravljačka ploča
2. Rezervoar za aromatična ulja
3. Senzorska upravljačka ploča
4. Parna mlaznica
5. Posuda za vodu
6. Filter za vodu
7. Poklopac rezervoara za vodu
8. Kabl za napajanje
9. Rešetkasti poklopac ltera
vazduha
10. HEPA/karbonski lter
11. Generator vodene magle (pare)
12. Daljinski upravljač
FR
1. Panneau de commande
2. cipient pour additifs
aromatiques
3. Panneau de commande tactile
4. Buse à vapeur
5. Réservoir d’eau
6. Filtre à eau
7. Fermeture du réservoir à eau
8. Câble d’alimentation
9. Grille de protection du ltre à air
10. Filtre HEPA/carbone
11. Générateur de brouillard
(vapeur)
12. Télécommande
IT
1. Pannello di controllo
2. Contenitore per ingredienti
aromatici
3. Pannello di controllo touch
4. Ugello del vapore
5. Contenitore per l’acqua
6. Filtro dell’acqua
7. Tappo del serbatoio dell’acqua
8. Cavo di alimentazione
9. Griglia di copertura del ltro
dell’aria
10. Filtro HEPA/Carbone
11. Nebulizzatore d’acqua (vapore)
12. Telecomando
ES
1. Panel de control
2. Recipiente para ingredientes
aromáticos
3. Panel de control táctil
4. Boquilla del vapor
5. Recipiente para el agua
6. Filtro de agua
7. Tapa del depósito de agua
8. Cable de alimentación
9. Rejilla del ltro de aire
10. Filtro de carbón/HEPA
11. Generador de vapor de agua
(vapor)
12. Control remoto
ET
1. Juhtpaneel
2. Lõhnaainete mahuti
3. Puutetundlik juhtpaneel
4. Auruotsik
5. Veemahuti
6. Veelter
7. Veemahuti kork
8. Toitejuhe
9. Õhultri kattevõre
10. HEPA/Aktiivsöe lter
11. Veeudu generaator (aur)
12. Kaugjuhtimispult
LT
1. Valdymo skydelis
2. Aromatinių medžiagų talpyk
3. Jutiklinis valdymo skydelis
4. Garų antgalis
5. Vandens talpyklė
6. Vandens ltras
7. Vandens talpyklės gaubtas
8. Maitinimo laidas
9. Oro ltro gaubto grotelės
10. HEPA / anglies ltras
11. Vandens miglos generatorius
(garai)
12. Nuotolinis valdiklis
LV
1. Vadības panelis
2. Tvertne aromātiskām vielām
3. Skārienvadības panelis
4. Tvaika sprausla
5. Ūdens tvertne
6. Ūdens ltrs
7. Ūdens tvertnes vāks
8. Barošanas vads
9. Gaisa ltra pārsega režģis
10. HEPA/oglekļa ltrs
11. Ūdens miglas ģenerators (tvaiks)
12. Tālvadības pults
CZCZ
4
ZVLHČOVAČ VZDUCHU
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Čtěte pozorně auschovejte pro budoucí potřebu!
Varování: Bezpečnostní opatření apokyny uvedené vtomto návodu
nezahrnují všechny možné podnky asituace, ke kterým může dojít.
Uživatel musí pochopit, že faktorem, který nelze zabudovat do žádného
zvýrobků, je zdravý rozum, opatrnost apéče. Tyto faktory tedy musí být
zajištěny uživatelem/uživateli používajícími aobsluhujícími toto zařízení.
Neodpovídáme za škody způsobené během přepravy, nesprávným
používám, kolísáním napětí nebo změnou či úpravou jakékoliv části
zařízení. Nedodržení bezpečnostních pokynů může mít za následek
zranění osob, poškození majetku, požár nebo úraz elektrickým proudem.
Aby nedošlo ke vzniku požáru nebo kúrazu elektrickým proudem, měla
by být při používání elektrických zařízení vždy dodržována základní
opatření, včetně těch následujících:
1. Ujistěte se, že napětí ve vaší zásuvce odpovídá napětí uvedenému
na štítku zařízení aže je zásuvka řádně uzemněná. Zásuvka musí být
instalována podle platné elektrotechnické normy ČSN.
2. Nikdy spoebič nepoužívejte, pokud je přívodní kabel poškozen,
pokud spotřebič nefunguje správně nebo je porouchaný, pokud jste
ho upustili nebo jiným způsobem poškodili. Vkeré opravy nebo
seřízení včetně výměny napájecího přívodu svěřte odbornému
servisu! Nedemontujte ochranné kryty zařízení, hrozí nebezpečí
úrazu elektrickým proudem!
3. Chraňte zařízení před přímým kontaktem svodou ajinými tekutinami,
aby nedošlo kpřípadnému úrazu elektrickým proudem či požáru.
Neponořujte přístroj, přívodní kabel nebo vidlici do vody!
4. Nepoužívejte spotřebič venku, nebo v prostorách kde jsou
používány jiné elektrické přístroje, počítače nebo jiné citlivé přístroje.
Vlhkost nebo usazeniny z páry mohou způsobit jejich poškození.
Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření anestavte jej do
blízkosti topných zaříze. Nedotýkejte se přívodního kabelu nebo
přístroje mokrýma rukama. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým
proudem.
CZCZ
5
5. Vidlice napájecího přívodu musí zůstat snadno dostupná. Kabel
nezkracujte a nepoužívejte rozbočky v elektrických zásuvkách.
Napájecí přívod se nesmí dotýkat horkých částí, vést přes ostré
hrany, ležet pod kobercem nebo viset zpolice či stolu.
6. ístroj nezapínejte anevypínejte zasunutím nebo vytažením vidlice
napájecího přívodu.
7. Dbejte zvýšené pozornosti, pokud použíte přístroj vblízkosti dětí.
8. Nikdy nic nezasouvejte do otvorů či parní trysky, ani je nezakrývejte.
9. Přístroj vždy umístěte na pevný, rovný povrch alespoň 2 metry od
bytku, vodu pohlcujících povrchů a elektrických zařízení. Pod
přístroj umístěte podložku odolnou proti vodě. Nikdy zvlhčovač
nepokládejte na povrch, který by voda nebo vlhkost mohly poškodit
(např. ze dřeva, z bambusu, na lakované povrchy a podobně).
Nepoužívejte přístroj v prostředí o vysoké vlhkosti, například
vkoupelně.
10. Chraňte pokožku a i před dlouhodobým působením vlhkého
vzduchu. Nadměrná vlhkost v stnosti může způsobovat
kondenzaci vody na oknech, nábytku, stěnách aobecně chladnějších
předmětech. Pokud ktomu dojde, zvlhčovač vypněte.
11. Do vody nepřidávejte žádné příměsi (např. aditiva, sůl, von
ingredience...).
12. Nezapínejte přístroj, pokud vnádobě není voda.
13. Pokud se z přístroje line neobvyklý zápach nebo kouř, okamži
přístroj odpojte anavštivte spřístrojem servisní středisko.
14. Přístroj nečistěte vodou.
15. Pravidelně přístroj čistěte apřed čištěním jej vždy vypněte aodpojte
od elektrické sítě.
16. Nemte proud vzduchu na domácí mazlíčky, děti, zdi či nábytek.
17. Nikdy přístroj nenaklánějte, nepřemisťujte a nepokoušejte se
vyprázdnit vodní nádržku, pokud je přístroj vprovozu!
18. Nestoupejte na přístroj anic na něj nestavte.
19. Používejte zvlhčovač vzduchu pouze vsouladu spokyny uvedenými
v tomto návodu. Výrobce neodpovídá za škody způsobe
nesprávným použitím tohoto zařízení.
CZCZ
6
20. dy odpojte přístroj od napájení vytažem vidlice napájecího
přívodu z elektrické zásuvky, pokud doplňujete vodu do nádoby
ainstalujete ji na její místo ve spotřebi.
21. Tento spotřebič je uen pro použití v domácnosti a podobných
prostorech, jako jsou:
- kuchyňské kouty vobchodech, kancelářích aostatních pracovištích
- spotřebiče používané vzemědělství
- spotřebiče používané hosty vhotelích, motelech ajiných obytných
oblastech
- spotřebiče používané vpodnicích zajišťujících nocleh se snídaní
22. Spotřebič nemůže být zaměňován s rehabilitačními přístroji pro
kařs účely.
23. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let astarší aosoby
se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi
nebo nedostatkem zkušeností aznalostí, pokud jsou pod dozorem
nebo byly poučeny opoužívání spoebiče bezpečným způsobem
a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmě
hrát. Čištění aúdržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti
bez dozoru.
24. Používání spotřebiče by se měla věnovat pozornost, protože
produkuje vodní páru.
Do not immerse in water! – Neponořovat do vody!
NEBEZPEČÍ pro děti: Děti si nesjí hrát s obalovým materiálem.
Nenechte děti hrát si s plastovými sáčky.
Nebezpečí udušení.
No essential oil spill or
drip into the sink!
Be carefull, high
temperature.
Do vyječe nekapejte
ani nenalévejte žádný
esenciální olej!
Buďte opatrní,
vysokáteplota.
CZCZ
7
SOUČÁSTI AOVLÁDACÍ PRVKY
Vysoký výkon zvlhčovače.
Vodní ltr změkčující vodu. Prodlužuje životnost zvlhčovače.
Funkce čističky vzduchu – vestavěný HEPA aaktivní uhlíkový ltr čistí vzduch.
Funkce AROMA.
Noční režim.
Automatické vypnutí vpřípadě sejmutí nádržky na vodu.
Automatické vypnutí vpřípadě nedostatku vody.
UMÍSTĚNÍ SPOTŘEBIČE
1. Spotřebič umístěte na pevné rovné místo.
Zvlhčovač musí být umístěn na vodorovnou plochu astát stabilně.
2. Neumisťujte zvlhčovač do blízkosti zdrojů tepla.
Zvlhčovač nesmí být umístěn vblízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. kuchyňské sporáky, kamna nebo
krby. Zvlhčovač nestavte na přímé slunce.
3. Nestavte zvlhčovač do blízkosti nábytku aelektronických přístrojů.
Proud mlhy vystupující ze zvlhčovače by neměl směřovat k nábytku a elektronickému zařízení, aby
nedošlo kpoškození vlhkostí.
Děkujeme, že jste zakoupili náš ultrazvukový zvlhčovač vzduchu. Abyste bezpečně a efektivně využili
všechny funkce tohoto zařízení, přečtěte si pozorně tento návod kpoužití auložte jej pro případně další
použití.
POKYNY KOBSLUZE
Provozní podmínky
Je- li relativní vlhkost v místnosti větší než 70 %, nebo je místnost uzavřena, doporučujeme nastavit na
zvlhčovači nízkou intenzitu.
1. Pracovní prostředí pro zvlhčovač je při teplotě mezi 5 °C a40 °C stupňů Celsia arelativní vlhkosti nižší
než 80 % RH.
2. Používejte čistou chladnou vodu (doporučujeme používat destilovanou vodu).
3. Po delší odstávce vyčistěte nádržku na vodu avšechny části spotřebiče, kudy proudí voda kvyječi par.
4. Pokud je ve zvlhčovači vodní ltr, doporučujeme jej namočit po dobu 24 hodin před prvním použitím.
Dálkový ovladač
Před použitím je třeba do dálkového ovladače vložit knoíkovou baterii (CR2025, 3V),
která je součástí balení. Otevřete kryt abaterii vložte do ovladače, viz obrázek na
krytu ovladače . Dbejte na správnou polaritu baterie. Pokud nebudete spotřebič delší
dobu používat, vyjměte baterii zdálkového ovladače.
Pokud je baterie vybitá, vyměňte ji za novou stejného typu.
Poznámka:
Při použití ovladače miřte na senzor umístěný na přístroji. Pokud jsou
mezi dálkovým ovladačem a senzorem umístěny přežky, nemusí
kpřenosu signálu dojít.
Funkce tlačítek
Vypínač: Zapojte napájecí kabel, ozve se zvukový signál a zvlhčovač je připraven
vpohotovostním režimu. Po stisknutí tlačítka vypínače se rozsvítí displej LED a zvlhčovač se
zapne. Opětovným stiskem vypínače přepnete zvlhčovač zt do pohotovostního režimu.
Otevřít
Uvolnit
Stisknout
CZCZ
8
Noční režim: Stiskem tohoto tlačítka aktivujete noční režim. Displej ztmavne, ikona indikují
noční režim ztmavne po 20 sekundách. Stisknutím libovolného tlačítka ukončíte noční režim
aobnoví se normální zobrazení informací na displeji.
Ionizátor: Stiskem tohoto tlačítka zapnete funkci ionizátoru, dalším stiskem tuto funkci vypnete.
Ionizace zlepšuje kvalitu vzduchu.
Úroveň zvlhčování: Stiskem tohoto tlačítka můžete nastavit 3 různé úrovně zvlhčování. Na
první stupeň je úroveň zvlhčování nejnižší, na třetí stupeň je nejvyšší.
UPOZORNĚNÍ:
Vždy odpojte zvlhčovač od napájení vytažením vidlice zelektrické zásuvky, pokud doplňujete vodu do
nádoby ainstalujete ji zpět na své místo ve spotřebiči.
Nikdy neplňte nádržku na vodu otvorem pod parními tryskami.
Do nádrže lijte pouze studenou čistou vodu bez jakýchkoliv přísad. Teplá voda nebo s přísadami by
mohla přístroj poškodit.
Držadlo na zadní stěně nádržky slouží pouze kvyjmutí nádržky zpřístroje, nikoliv kpřemisťování celého
přístroje. Při neopatrné manipulaci hrozí převrhnutí přístroje avylití vody ze základny.
Obsluha zvlhčovače
1. Ze zvlhčovače sundejte nádku na vodu a otočte ji vzhůru nohama. Odšroubujte uzávěr a naplňte
nádržku studenou vodou. Poté našroubujte zpět uzávěr adostatečně jej utáhněte. Vložte nádržku na
vodu zpět na spodní část zvlhčovače.
2. Zkontrolujte, zda je nádržka správně umístěná avýstupní tryska je na správném místě.
3. Zapojte napájecí kabel do zásuvky astiskněte tlačítko vypínače. Zvlhčovač se zapne.
4. Přejete-li si využít funkci „AROMA, postupujte podle pokynů níže:
a. Odpojte zvlhčovač od eklektické sítě avyndejte nádržku na vodu.
b. Vyjměte nádobku na aromatické přísady.
c. Na houbičku nakapejte několik kapek ve vodě rozpustného aromatického oleje.
d. Vložte nádobku zpět do zvlhčovače. Po zapnutí zvlhčovače bude vzduch aromatizován.
e. Pokud si dále nepřejete aromatizovat vzduch, popř. při delší odstávce, vyjměte nádobku na
aromatické přísady, vyperte houbičku avraťte vše zpět.
ÚDRŽBA AČIŠTĚNÍ
Před čištěním vypněte zvlhčovač stiskem vypínače aodpojte jej ze zásuvky.
Upozornění:
Nikdy neponořujte základnu spotřebiče do vody.
K čištění nepoužívejte žádná rozpouštědla nebo jiné agresivní látky.
Vnitřní části spotřebiče čistěte pomocí měkkého hadříku.
Vyvíječ mlhy (černý kroužek na dně vnitřní části zvlhčovače) čistěte pouze jemným karčem.
1. Vyvíječ mlhy
V některých oblastech je tvrdá voda, která způsobuje relativně rychlý vznik vodního kamene na povrchu
vyječe. Jeho povrch je vtakovém případě potřeba čistit běžným čisticím prostředkem.
Na povrch vyvíječe použijte malé množství běžného čistícího prostředku, napute vodu do prostoru
okolo azcela jej ponte do vody. Nechte působit 1015 minut.
Vyvíječ opatrně vyčistěte jemným kartáčkem, až vodní kámen zcela zmizí.
Povrch dvakrát opláchněte vodou.
CZCZ
9
Na čištění povrchu měniče nepoužívejte kovové nebo jiné tvrdé popř. povrch poškozující prostředky ani
povrch neškrabte, abyste difuzér nepoškodili.
2. Vnitřní povrch nádky
Pokud zvlhčovač používáte denně, nejméně dvakrát týdně vyčistěte vnitřek nádržky na vodu aspodní
části zvlhčovače.
Pokud se vnádržce objeví vodní kámen, otřete jej pomocí měkkého hadříku.
V nádržce se mohou objevit nečistoty, které je potřeba vyčistit pomocí běžného čisticího prostředku.
Vtakovém případě použijte běžný čisticí prostředek a po čištění veškeré zbytky čisticího prostředku
omyjte.
Na čištění nádky na vodu nepoužívejte žádnou kyselinu, alkalické látky ani jiná rozpouštědla nebo
bělidla, aby nedošlo kpoškození zvlhčovače.
3. Vnitřní povrch spodní části zvlhčovače
Ze spodní části zvlhčovače vylijte vodu, vyčistěte povrch karčkem aotřete vlhkým hadříkem.
Vypláchněte vnitřní části vodou.
4. Vzduchový aHEPA ltr
V závislosti na čistotě okolního vzduchu doporučujme jednou za půl roku až jeden rok vyměnit
vzduchový i HEPA ltr. Stiskněte krycí mřížku vzduchového ltru, mřížka se uvolní. Sejměte mřížku,
vyměňte ltry za nové avraťte mřížku zpět. Použité ltry zabalte, abyste zabránili případnému znečištění
dalších předmětů nebo vzduchu.
5. Výměna vodního ltru
Patronu svodním ltrem doporučujeme jednou za 6 měsíců vyměnit.
1. Spotřebič odpojte od elektrické sítě.
2. Vyjměte nádržku na vodu aotočte ji dnem vzhůru.
3. Odšroubujte uzávěr nádržky. Filtrační patrona je našroubovaná ve vnitřní části tohoto uzávěru.
4. Odšroubujte zuzávěru starou patronu avyměňte ji za novou.
5. Uzávěr is novou patronou zašroubujte zpět do nádržky svodou anádržku vraťte zpět do zvlhčovače.
6. Vnější povrch nádržky na vodu atryska
Povrch nádky atrysku očistěte pomocí měkkého hadříku, je možné použít běžný čisticí prostředek
(neagresivní bez abraziv).
Vnější povrch nádržky osušte, napusťte čerstvou vodou avraťte zpět do zvlhčovače.
7. Povrch základny
Otřete měkkým hadříkem.
8. Skladování
Vylijte vodu znádržky aspodní části zvlhčovače, vyčistěte případné nečistoty, osušte povrch anechte
celý zvlhčovač řádně vyschnout.
Ověřte, že nikde ve zvlhčovači nejsou žádné zbytky vody anaskládejte zvlhčovač do krabice.
Uložte takto zabalený zvlhčovač na suchém místě.
ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ
Řešení problémů
Pokud zařízení nefunguje správně, dříve než se obrátíte na servis, zkontrolujte prosím následující seznam
možných problémů.
CZCZ
10
Problém Možná příčina Řešení
Žádná pára. Zkontrolujte, zda je zvlhčovač
zapojen do zásuvky.
Zapojte zástrčku do zásuvky.
Zkontrolujte, zda je zvlhčovač
zapnutý.
Zapněte zvlhčovač pomocí otočného
regulátoru.
V nádržce není voda. Naplňte nádržku vodou.
Nedostatek vody vnádržce. Přidejte vodu do nádržky.
Neobvyklý zápach páry. Máte nový zvlhčovač. Sejměte nádku na vodu aumístěte ji
na chladném asuchém místě po dobu
12hodin.
Příliš špinavá voda nebo je
vnádržce voda příliš dlouho.
Vyčistěte nádržku na vodu. Vyměňte
vodu za čistou.
Neobvyklý hluk. Nádržka je vnesprávné poloze. Postavte nádržku do správné polohy.
Nedostatek vody vnádržce. Naplňte nádržku vodou.
Zvlhčovač nestojí na vodorovné
ploše.
Umístěte jej na rovnou avodorovnou
plochu nebo zem.
Proud páry vystupuje
zokolí výstupní parní
trysky.
Mezi nádržkou aspodní čás
zvlhčovače je mezera.
Usaďte řádně nádrž na vodu aopět
zapněte zvlhčovač.
Pokud ani po kontrole výše uvedených možných příčin problémů zvlhčovač nefunguje nebo nefunguje
správně, obraťte se na autorizovaný servis.
TECHNICKÉ PARAMETRY
Jmenovité napětí: 100–240 V ~ 50/60 Hz
Jmenovitý příkon: 27 W
Hlučnost: 38 dB
Objem zásobníku na vodu: 5 l
Spotřeba kapaliny pro vlhčení za 1 hodinu: ≥400 ml/hod.
Ovladač: baterie CR2025, 3V DC (součástí balení)
VYUŽITÍ ALIKVIDACE ODPADU
Balicí papír a vlnitá lepenka – odevzdat do sběrných surovin. Přebalová folie, PE sáčky, plastové díly – do sběrných
kontejnerů na plasty.
LIKVIDACE VÝROBKU PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI
Likvidace použitých elektrických a elektronických zízení (platí v členských zech EU a dalších
evropských zemích se zavedeným systémem třídění odpadu)
Vyobrazený symbol na produktu nebo na obalu znamená, že sproduktem by nemělo být nakládáno jako
s domovním odpadem. Produkt odevzdejte na místo určené pro recyklaci elektrických a elektronických
zařízení. Správnou likvidací produktu zabráníte negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí.
Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Více informací orecyklaci tohoto produktu Vám
poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt
zakoupili.
Tento výrobek splňuje padavky směrnic EU oelektromagnetické kompatibilitě aelektrické
bezpečnosti.
Návod kobsluze je kdispozici na webových stránkách www.ecg-electro.eu.
Změna textu atechnických parametrů vyhrazena.
08/05
SKSK
11
ZVLHČOVAČ VZDUCHU
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Čítajte pozorne auschovajte na budúcu potrebu!
Varovanie: Bezpečnostné opatrenia apokyny uvedené vtomto návode
nezahŕňajú všetky možné podmienky asituácie, ku ktorým môže dôjsť.
Používateľ musí pochopiť, že faktorom, ktorý nie je možné zabudov
do žiadneho z výrobkov, je zdravý rozum, opatrnosť a starostlivosť.
Tieto faktory teda musia byť zaistené používateľom/používateľmi
používajúcimi a obsluhujúcimi toto zariadenie. Nezodpovedáme za
škody spôsobené počas prepravy, nesprávnym používaním, kolísaním
napätia alebo zmenou či úpravou akejkoľvek časti zariadenia.
Nedodržanie bezpečnostných pokynov môže mať za následok zranenie
osôb, poškodenie majetku, požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
Aby nedošlo kvzniku požiaru alebo kúrazu elektrickým prúdom, mali
by sa pri používaní elektrických zariadení vždy dodržiavať základné
opatrenia, vrátane týchto:
1. Uistite sa, že napätie vo vašej zásuvke zodpovedá napätiu
uvedenému na štítku zariadenia aže je zásuvka riadne uzemnená.
Zásuvka musí byť inštalovaná podľa platnej elektrotechnickej
normy podľa EN.
2. Nikdy spotrebič nepoužívajte, ak je prívodný kábel poškodený, ak
spotrebič nefunguje správne alebo je pokazený, ak vám spadol alebo
ste ho iným spôsobom poškodili. Všetky opravy alebo nastavenia
vrátane výmeny napájacieho prívodu zverte odbornému servisu!
Nedemontujte ochranné kryty zariadenia, hrozí nebezpečenstvo
úrazu elektrickým prúdom!
3. Chráňte zariadenie pred priamym kontaktom s vodou a inými
tekutinami, aby nedošlo kprípadnému úrazu elektrickým prúdom
či požiaru. Neponárajte prístroj, prívodný kábel alebo vidlicu do
vody!
4. Nepoužívajte spotrebič vonku alebo vpriestoroch, kde sa používajú
iné elektrické prístroje, počítače alebo iné citlivé prístroje. Vlhkosť
alebo usadeniny zpary môžu spôsobiť ich poškodenie. Nevystavujte
prístroj priamemu slnečnému žiareniu anestavajte ho do blízkosti
SKSK
12
ohrievacích zariadení. Nedotýkajte sa prívodného kábla alebo
prístroja mokrými rukami. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým
prúdom.
5. Vidlica napájacieho prívodu musí zostať ľahko dostupná. Kábel
neskracujte anepoužívajte rozbočovače velektrických zásuvkách.
Napájací prívod sa nesmie dotýkať horúcich častí, viesť cez ostré
hrany, ležať pod kobercom alebo visieť zpolice či stola.
6. Prístroj nezapínajte a nevypínajte zasunutím alebo vytiahnutím
vidlice napájacieho prívodu.
7. Dbajte na zvýšenú pozornosť, pokiaľ používate prístroj vblízkosti
detí.
8. Nikdy nič nezasúvajte do otvorov či parnej dýzy, ani ich nezakrývajte.
9. Prístroj vždy umiestnite na pevný, rovný povrch aspoň 2 metre od
nábytku, vodu pohlcujúcich povrchov aelektrických zariadení. Pod
prístroj umiestnite podložku odolnú proti vode. Nikdy zvlhčovač
neklaďte na povrch, ktorý by voda alebo vlhkosť mohli poškodiť
(napr. z dreva, bambusu, na lakované povrchy a podobne).
Nepoužívajte prístroj v prostredí s vysokou vlhkosťou, napríklad
vkúpeľni.
10. Chráňte pokožku a oči pred dlhodobým pôsobením vlhkého
vzduchu. Nadmerná vlhkosť v miestnosti môže spôsobovať
kondenzáciu vody na oknách, nábytku, stenách a všeobecne
chladnejších predmetoch. Ak ktomu dôjde, zvlhčovač vypnite.
11. Do vody nepridávajte žiadne prímesi (napr. aditíva, soľ, vonné
ingrediencie…).
12. Nezapínajte prístroj, ak vnádobe nie je voda.
13. Ak sa zprístroja šíri neobvyklý zápach alebo dym, okamžite prístroj
odpojte anavštívte sprístrojom servisné stredisko.
14. Prístroj nečistite vodou.
15. Pravidelne prístroj čistite apred čistením ho vždy vypnite aodpojte
od elektrickej siete.
16. Nemierte prúd vzduchu na domácich maznáčikov, deti, steny či
nábytok.
SKSK
13
17. Nikdy prístroj nenakláňajte, nepremiestňujte a nepokúšajte sa
vyprázdniť vodnú nádržku, pokiaľ je prístroj vprevádzke!
18. Nestúpajte na prístroj anič naň neumiestňujte.
19. Používajte zvlhčovač vzduchu iba vsúlade spokynmi uvedenými
v tomto návode. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené
nesprávnym použitím tohto zariadenia.
20. Vždy odpojte prístroj od napájania vytiahnutím vidlice napájacieho
prívodu z elektrickej zásuvky, ak doplňujete vodu do nádoby
ainštalujete ju na jej miesto vspotrebiči.
21. Tento spotrebič je určený na použitie vdomácnosti apodobných
priestoroch, ako sú:
- kuchynské kúty v obchodoch, kanceláriách a ostatných
pracoviskách
- spotrebiče používané vpoľnohospodárstve
- spotrebiče používané hosťami v hoteloch, moteloch a iných
obytných oblastiach
- spotrebiče používané vpodnikoch zaisťujúcich nocľah sraňajkami
22. Spotrebič sa nesmie zamieňať s rehabilitačnými prístrojmi na
lekárske účely.
23. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie
a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi
schopnosťami alebo nedostatkom skúseností aznalostí, ak sú pod
dozorom alebo boli poučené opoužívaní spotrebiča bezpečným
spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Deti sa
so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú
používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.
24. Používaniu spotrebiča by sa mala venovať pozornosť, pretože
produkuje vodnú paru.
Do not immerse in water! – Neponárať do vody!
NEBEZPEČENSTVO predeti: Deti sa nesmú hrať s obalovým
materiálom. Nenechajte deti hrať sa
splastovými vreckami. Nebezpečenstvo
udusenia.
SKSK
14
No essential oil spill or
drip into the sink!
Be carefull, high
temperature.
Do vyvíjača nekvapkajte
ani nenalievajte žiadny
esenciálny olej!
Buďte opatrní, vysoká
teplota.
SÚČASTI AOVLÁDACIE PRVKY
Vysoký výkon zvlhčovača.
Vodný lter zmäkčujúci vodu. Predlžuje životnosť zvlhčovača.
Funkcia čističky vzduchu – vstavaný HEPA aaktívny uhlíkový lter čistí vzduch.
Funkcia ARÓMA.
Nočný režim.
Automatické vypnutie vprípade odobratia nádržky na vodu.
Automatické vypnutie vprípade nedostatku vody.
UMIESTNENIE SPOTREBIČA
1. Spotrebič umiestnite na pevné rovné miesto.
Zvlhčovač musí byť umiestnený na vodorovnú plochu astáť stabilne.
2. Neumiestňujte zvlhčovač do blízkosti zdrojov tepla.
Zvlhčovač nesmie byť umiestnený vblízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. kuchynské sporáky, kachle alebo
kozuby. Zvlhčovač neumiestňujte na priame slnko.
3. Neumiestňujte zvlhčovač do blízkosti nábytku aelektronických prístrojov.
Prúd hmly vystupujúci zo zvlhčovača by nemal smerovať k nábytku a elektronickému zariadeniu, aby
nedošlo kpoškodeniu vlhkosťou.
Ďakujeme, že ste kúpili náš ultrazvukový zvlhčovač vzduchu. Aby ste bezpečne a efektívne využili všetky
funkcie tohto zariadenia, prečítajte si pozorne tento návod na použitie auložte ho na prípadné ďalšie použitie.
POKYNY NA OBSLUHU
Prevádzkové podmienky
Ak je relatívna vlhkosť vmiestnosti väčšia než 70 %, alebo je miestnosť uzatvorená, odporúčame nastaviť na
zvlhčovači nízku intenzitu.
1. Pracovné prostredie pre zvlhčovač je pri teplote medzi 5 °C a40 °C arelatívnej vlhkosti nižšej než 80 % RH.
2. Používajte čistú chladnú vodu (odporúčame používať destilovanú vodu).
3. Po dlhšej odstávke vyčistite nádržku na vodu avšetky časti spotrebiča, kadiaľ prúdi voda kvyvíjaču pár.
4. Ak je vo zvlhčovači vodný lter, odporúčame ho namočiť na 24 hodín pred prvým použitím.
Diaľkový ovládač
Pred použitím je potrebné do diaľkového ovládača vložiť gombíkovú batériu (CR2025,
3 V), ktorá je súčasťou balenia. Otvorte kryt a batériu vložte do ovládača, pozrite
obrázok na kryte ovládača. Dbajte na správnu polaritu batérie. Ak nebudete spotrebič
dlhší čas používať, vyberte batériu zdiaľkového ovládača.
Ak je batéria vybitá, vymeňte ju za novú rovnakého typu.
Otvoriť
Uvoľniť
Stlačiť
SKSK
15
Poznámka: Pri použití ovládača mierte na senzor umiestnený na prístroji. Ak sú medzi diaľkovým ovládačom
asenzorom umiestnené prekážky, nemusí kprenosu signálu dôjsť.
Funkcie tlačidiel
Vypínač: Zapojte napájací kábel, ozve sa zvukový signál a zvlhčovač je pripravený
v pohotovostnom režime. Po stlačení tlačidla vypínača sa rozsvieti displej LED a zvlhčovač sa
zapne. Opätovným stlačením vypínača prepnete zvlhčovač späť do pohotovostného režimu.
Nočný režim: Stlačením tohto tlačidla aktivujete nočný režim. Displej stmavne, ikona indikujúca
nočný režim stmavne po 20 sekundách. Stlačením ľubovoľného tlačidla ukončíte nočný režim
aobnoví sa normálne zobrazenie informácií na displeji.
Ionizátor: Stlačením tohto tlačidla zapnete funkciu ionizátora, ďalším stlačením túto funkciu
vypnete. Ionizácia zlepšuje kvalitu vzduchu.
Úroveň zvlhčovania: Stlačením tohto tlačidla môžete nastaviť 3 rôzne úrovne zvlhčovania. Na
prvý stupeň je úroveň zvlhčovania najnižšia, na tretí stupeň je najvyššia.
UPOZORNENIE:
Vždy odpojte zvlhčovač od napájania vytiahnutím vidlice zelektrickej zásuvky, ak doplňujete vodu do
nádoby ainštalujete ju späť na svoje miesto vspotrebiči.
Nikdy neplňte nádržku na vodu otvorom pod parnými dýzami.
Do nádrže lejte iba studenú čistú vodu bez akýchkoľvek prísad. Teplá voda alebo voda sprísadami by
mohla prístroj poškodiť.
Držadlo na zadnej stene nádržky slúži iba na vybratie nádržky zprístroja, nie na premiestňovanie celého
prístroja. Pri neopatrnej manipulácii hrozí prevrhnutie prístroja avyliatie vody zo základne.
Obsluha zvlhčovača
1. Zo zvlhčovača zložte nádržku na vodu aotočte ju hore nohami. Odskrutkujte uzáver anaplňte nádržku
studenou vodou. Potom naskrutkujte späť uzáver adostatočne ho utiahnite. Vložte nádržku na vodu späť
na spodnú časť zvlhčovača.
2. Skontrolujte, či je nádržka správne umiestnená avýstupná dýza je na správnom mieste.
3. Zapojte napájací kábel do zásuvky astlačte tlačidlo vypínača. Zvlhčovač sa zapne.
4. Ak si prajete využiť funkciu „ARÓMA, postupujte podľa pokynov nižšie:
a. Odpojte zvlhčovač od elektrickej siete avyberte nádržku na vodu.
b. Vyberte nádobku na aromatické prísady.
c. Na hubku nakvapkajte niekoľko kvapiek vo vode rozpustného aromatického oleja.
d. Vložte nádobku späť do zvlhčovača. Po zapnutí zvlhčovača bude vzduch aromatizovaný.
e. Ak si ďalej neprajete aromatizovať vzduch, príp. pri dlhšej odstávke, vyberte nádobku na aromatické
prísady, vyperte hubku avráťte všetko späť.
ÚDRŽBA AČISTENIE
Pred čistením vypnite zvlhčovač stlačením vypínača aodpojte ho od zásuvky.
Upozornenie:
Nikdy neponárajte základňu spotrebiča do vody.
Na čistenie nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá alebo iné agresívne látky.
Vnútorné časti spotrebiča čistite pomocou mäkkej handričky.
Vyvíjač hmly (čierny krúžok na dne vnútornej časti zvlhčovača) čistite iba jemnou kefkou.
SKSK
16
1. Vyvíjač hmly
V niektorých oblastiach je tvrdá voda, ktorá spôsobuje relatívne rýchly vznik vodného kameňa na povrchu
vyvíjača. Jeho povrch je vtakom prípade potrebné čistiť bežným čistiacim prostriedkom.
Na povrch vyvíjača použite malé množstvo bežného čistiaceho prostriedku, napustite vodu do priestoru
okolo acelkom ho ponorte do vody. Nechajte pôsobiť 10 – 15 minút.
Vyvíjač opatrne vyčistite jemnou kefkou, až vodný kameň celkom zmizne.
Povrch dvakrát opláchnite vodou.
Na čistenie povrchu meniča nepoužívajte kovové alebo iné tvrdé, príp. povrch poškodzujúce prostriedky
ani povrch neškrabte, aby ste difuzér nepoškodili.
2. Vnútorný povrch nádržky
Ak zvlhčovač používate denne, najmenej dvakrát týždenne vyčistite vnútro nádržky na vodu aspodné
časti zvlhčovača.
Ak sa vnádržke objaví vodný kameň, utrite ho pomocou mäkkej handričky.
V nádržke sa môžu objaviť nečistoty, ktoré je potrebné vyčistiť pomocou bežného čistiaceho prostriedku.
Vtakom prípade použite bežný čistiaci prostriedok apo čistení všetky zvyšky čistiaceho prostriedku umyte.
Na čistenie nádržky na vodu nepoužívajte žiadnu kyselinu, alkalické látky ani iné rozpúšťadlá alebo bielidlá,
aby nedošlo kpoškodeniu zvlhčovača.
3. Vnútorný povrch spodnej časti zvlhčovača
Zo spodnej časti zvlhčovača vylejte vodu, vyčistite povrch kefkou autrite vlhkou handričkou.
Vypláchnite vnútorné časti vodou.
4. Vzduchový aHEPA lter
V závislosti od čistoty okolitého vzduchu odporúčame raz za pol roka až jeden rok vymeniť vzduchový
aj HEPA lter. Stlačte kryciu mriežku vzduchového ltra, mriežka sa uvoľní. Odoberte mriežku, vymeňte
ltre za nové avráťte mriežku späť. Použité ltre zabaľte, aby ste zabránili prípadnému znečisteniu ďalších
predmetov alebo vzduchu.
5. Výmena vodného ltra
Patrónu svodným ltrom odporúčame raz za 6 mesiacov vymeniť.
1. Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
2. Vyberte nádržku na vodu aotočte ju dnom nahor.
3. Odskrutkujte uzáver nádržky. Filtračná patróna je naskrutkovaná vo vnútornej časti tohto uzáveru.
4. Odskrutkujte zuzáveru starú patrónu avymeňte ju za novú.
5. Uzáver aj snovou patrónou zaskrutkujte späť do nádržky svodou anádržku vráťte späť do zvlhčovača.
6. Vonkajší povrch nádržky na vodu adýza
Povrch nádržky adýzu očistite pomocou mäkkej handričky, je možné použiť bežný čistiaci prostriedok
(neagresívny bez abrazív).
Vonkajší povrch nádržky osušte, napustite čerstvou vodou avráťte späť do zvlhčovača.
7. Povrch základne
Utrite mäkkou handričkou.
8. Skladovanie
Vylejte vodu znádržky aspodnej časti zvlhčovača, vyčistite prípadné nečistoty, osušte povrch anechajte
celý zvlhčovač riadne vyschnúť.
Overte, že nikde vo zvlhčovači nie sú žiadne zvyšky vody anaskladajte zvlhčovač do škatule.
Uložte takto zabalený zvlhčovač na suchom mieste.
SKSK
17
ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV
Riešenie problémov
Ak zariadenie nefunguje správne, tak skôr než sa obrátite na servis, skontrolujte, prosím, nasledujúci zoznam
možných problémov.
Problém Možná príčina Riešenie
Žiadna para. Skontrolujte, či je zvlhčovač
zapojený do zásuvky.
Zapojte zástrčku do zásuvky.
Skontrolujte, či je zvlhčovač
zapnutý.
Zapnite zvlhčovač pomocou otočného
regulátora.
V nádržke nie je voda. Naplňte nádržku vodou.
Nedostatok vody vnádržke. Pridajte vodu do nádržky.
Neobvyklý zápach pary. Máte nový zvlhčovač. Odoberte nádržku na vodu aumiestnite
ju na chladnom asuchom mieste na
12hodín.
Príliš špinavá voda alebo je
vnádržke voda príliš dlho.
Vyčistite nádržku na vodu. Vymeňte vodu
za čistú.
Neobvyklý hluk. Nádržka je vnesprávnej polohe. Postavte nádržku do správnej polohy.
Nedostatok vody vnádržke. Naplňte nádržku vodou.
Zvlhčovač nestojí na vodorovnej
ploche.
Umiestnite ho na rovnú avodorovnú
plochu alebo zem.
Prúd pary vystupuje
zokolia výstupnej parnej
dýzy.
Medzi nádržkou aspodnou časťou
zvlhčovača je medzera.
Usaďte riadne nádrž na vodu aopäť
zapnite zvlhčovač.
Ak ani po kontrole vyššie uvedených možných príčin problémov zvlhčovač nefunguje alebo nefunguje
správne, obráťte sa na autorizovaný servis.
TECHNICKÉ PARAMETRE
Menovité napätie: 100 – 240 V ~ 50/60 Hz
Menovitý príkon: 27 W
Hlučnosť: 38 dB
Objem zásobníka na vodu: 5 l
Spotreba kvapaliny na vlhčenie za 1 hodinu: ≥400 ml/hod.
Ovládač: batéria CR2025, 3 VDC (súčasťou balenia)
SKSK
18
VYUŽITIE ALIKVIDÁCIA OBALOV
Baliaci papier avlnitá lepenka – odovzdajte do zberných surovín. Prebalová fólia, PE vrecká, plastové diely – vyhadzujte do
kontajnerov na plasty.
LIKVIDÁCIA VÝROBKU PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI
Likvidácia použitých elektrických aelektronických zariadení (platí včlenských krajinách EÚ aďalších
európskych krajinách so zavedeným systémom triedenia odpadu)
Vyobrazený symbol na produkte alebo na obale znamená, že sproduktom by sa nemalo nakladať ako sdomovým
odpadom. Produkt odovzdajte na miesto určené na recykláciu elektrických aelektronických zariadení. Správnou
likvidáciou produktu zabránite negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie. Recyklácia
materiálov prispieva kochrane prírodných zdrojov. Viac informácií orecyklácii tohto produktu vám poskytne
obecný úrad, organizácia na spracovanie domového odpadu alebo predajné miesto, kde ste produkt kúpili.
Tento výrobok spĺňa požiadavky smerníc EÚ o elektromagnetickej kompatibilite a elektrickej
bezpečnosti.
Návod na obsluhu je kdispozícii na webových stránkach www.ecg-electro.eu.
Zmena textu atechnických parametrov vyhradená.
08/05
PLPL
19
NAWILŻACZ POWIETRZA
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
Należy uważnie przeczytać izachować do wglądu!
Uwaga: Wskazówki iśrodki bezpieczeństwa wniniejszej instrukcji nie
obejmują wszystkich warunków i sytuacji mogących spowodować
zagrożenie. Najważniejszym czynnikiem odpowiadającym za
bezpieczne korzystanie z urządzeń elektrycznych jest ostrożność
i zdrowy rozsądek. Należy mieć to na uwadze w trakcie obsługi
urządzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe
podczas transportu, na skutek nieprawidłowego użytkowania, wahania
napięcia oraz zmiany lub modykacji którejkolwiek części urządzenia.
Nie zachowanie środków bezpieczeństwa może spowodować
obrażenia, uszkodzenie mienia lub porażenie prądem elektrycznym.
Aby zapobiec wznieceniu ognia lub porażeniu prądem elektrycznym,
korzystając z urządzeń elektrycznych należy przestrzegać
podstawowych zasad bezpieczeństwa, m.in.:
1. Upewnij się, że napięcie wsieci odpowiada napięciu podanemu na
naklejce na urządzeniu, agniazdko jest odpowiednio uziemione.
Gniazdko musi być zainstalowane zgodnie z obowiązującymi
przepisami zgodnymi znormą EN.
2. Nie należy używać urządzenia, jeżeli uszkodzony jest kabel, jeśli
urządzenie nie działa prawidłowo lub jest uszkodzone, jeżeli
urządzenie upadło lub zostało uszkodzone winny sposób. Wszelkie
naprawy iregulacje, wtym wymianę przewodu zasilającego, należy
zlecić w profesjonalnym serwisie! Nie zdejmuj osłon urządzenia,
mogłoby to spowodować porażenie prądem elektrycznym!
3. Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym i uniknąć pożaru,
należy chronić urządzenie przed bezpośrednim kontaktem zwodą
iinnymi cieczami. Nie zanurzaj urządzenia, przewodu zasilającego
ani wtyczki wwodzie!
4. Nie używaj urządzenia na zewnątrz lub w obszarach, w których
ywane są inne urządzenia elektryczne, komputery lub inne
wrażliwe urządzenia. Wilgoć lub osady zpary mogą spowodować
uszkodzenia innych urządzeń. Nie wystawiaj urządzenia na
PLPL
20
działanie światła słonecznego inie umieszczaj wpobliżu urządzeń
grzewczych. Nie należy dotykać przewodu zasilającego ani
urządzenia mokrymi rękami. Mogłoby to spowodować porażenie
prądem elektrycznym.
5. Wtyczka przewodu zasilania musi być łatwo dostępna. Nie skracaj
kabla, ani nie podłączaj go do rozdzielacza. Przewód zasilania nie
może dotykać rozgrzanych elementów, ostrych krawędzi, nie może
leżeć pod dywanem ani zwisać zpółki lub blatu stołu.
6. Urządzenia nie należy włączać ani wyłączać przez wciśnięcie lub
wyciągnięcie wtyczki zgniazdka.
7. Należy zachować szczególną ostrożność, jeżeli wpobliżu urządzenia
przebywają dzieci.
8. Nie wkładaj niczego do otworów wentylacyjnych lub dysz parowych
inie zakrywaj ich.
9. Urządzenie należy umieszczać na stałej, równej powierzchni, co
najmniej 2 metry od mebli, powierzchni pochłaniających wodę
i sprzętu elektrycznego. Umieść podkładkę wodoodporną pod
urządzeniem. Nigdy nie stawiaj nawilżacza na powierzchni,
którą mogłaby uszkodzić woda lub wilgoć (np. drewno, bambus,
malowane powierzchnie itp.). Nie używaj urządzenia wśrodowisku
owysokiej wilgotności, takim jak łazienka.
10. Chroń skórę ioczy przed długotrwałym narażeniem na wilgotne
powietrze. Nadmierna wilgotność w pomieszczeniu może
powodować kondensację wody na oknach, meblach, ścianach
i chłodniejszych przedmiotach. Wyłącz nawilżacz, jeżeli tak się
stanie.
11. Nie dodawaj żadnych dodatków do wody (sól, składniki zapachowe
itp.).
12. Nie włączaj urządzenia bez wody.
13. Jeżeli z urządzenia wydobywa się dym lub zapach, należy je
natychmiast wyłączyć izanieść do punktu serwisowego.
14. Nie czyść urządzenia wodą.
15. Czyść urządzenie regularnie i zawsze wyłączaj je i odłączaj od
gniazdka przed rozpoczęciem czyszczenia.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120

ECG AH D501T Kasutusjuhend

Kategooria
Niisutajad
Tüüp
Kasutusjuhend
See käsiraamat sobib ka