ECG BTS Elysium L1 Black Kasutusjuhend

Kategooria
Kaasaskantavad kõlarid
Tüüp
Kasutusjuhend
ETET
87
KAASASKANTAV TRAADITA KÕLAR
OHUTUSJUHISED
Tutvuge põhjalikult ning säilitage edaspidiseks kasutamiseks!
Enne seadme kasutamist tutvuge põhjalikult käesoleva kasutusjuhendiga. Hoidke seda juhendit
edaspidiseks kasutamiseks.
Järgige kõiki seadmel ja seadmega kaasasolevas kasutusjuhendis olevaid hoiatusi.
Ärge kasutage puhastamiseks vedelaid puhastusvahendeid või pihustatavaid tooteid. Kasutage
puhastamiseks niisket lappi.
Kasutage ainult tootja poolt heakskiidetud tarvikuid. Vastasel juhul on vigastuse või seadme kahjustamise
oht.
Ärge asetage seadet ebastabiilsetele pindadele (alused, kärud, lauad, hoidikud jne). Seade võib maha
kukkuda ning võib põhjustada lapsele või täiskasvanule tõsise vigastuse ja kahjustada seadet.
Asetage seade horisontaalsele, lamedale ja tugevale, hea ventilatsiooniga pinnale. Ärge katke õhuavasid
kinni. Õhuavade kinnikatmine võib põhjustada ülekuumenemisest tingitud kahjustusi. Ärge asetage
seadet halva ventilatsiooniga kinnisesse ruumi, näiteks klaaskappidesse või suletud riiulitesse.
Ühendage seade ainult andmesildil näidatud toiteallikaga. Kui kahtlete oma toitevõrgu parameetrite
suhtes, siis võtke ühendust oma müüjaga või toitevõrgu halduriga.
Toitejuhe peab olema paigaldatud nii, et vältida juhtmele astumist või selle ülemäärast venitamist või
pigistamist. Olge eriti ettevaatlikud kohtades, kus juhe väljub seadmest või seinakontakti lähedal. Kui
seadet pikema aja jooksul ei kasutata, siis ühendage seade toitevõrgust lahti. Äikesest põhjustatud
kahjustuste ärahoidmiseks ühendage seade toitevõrgust lahti ka äikesetormi ajal.
Toitevõrgu pistik peab olema alati juurdepääsetav.
Vältige pistikupesade ülekoormamist liiga paljude seadmete ühendamisega.
Kaitske seadet vedelike või kõrvaliste esemete sissesattumise eest ning ärge sisestage ventilatsiooniavadesse
mistahes esemeid, kuna see võib põhjustada kokkupuudet ohtliku pingega.
Ärge avage seadme korpust. Seadme sees puuduvad kasutaja poolt seadistatavad osad. Laske seadet
remontida kogemustega hooldustehnikul.
Ärge jätke patareisid ülemääraste temperatuuride mõjualasse, näiteks otsese päikesevalguse, tule jne.
mõjualasse.
Alljärgnevatel juhtudel ühendage seade toitevõrgust lahti ning võtke ühendust hooldustehnikuga:
Toitejuhe on kahjustatud.
Seadmesse on sattunud vesi või kõrvaline ese või seade on sattunud vihma kätte.
Seade ei tööta vastavalt kasutusjuhendile. Seadistage ainult kasutusjuhendis kirjeldatud elemente.
Seadmel on märkimisväärsed funktsionaalsuse muutused, mis näitavad hoolduse vajadust.
Ärge jätke seadet soojusallikate, nagu näiteks radiaatorite, kütteseadmete või muude soojust tekitavate
seadmete, näiteks võimendite lähedale.
Vastutava asutuse poolt selgesõnaliselt heakskiitmata muudatused või moditseerimised võivad kaasa
tuua seadme kasutamise volituse piiramise.
Liigne helisurve kõrvaklappides võib kahjustada kuulmist.
ETET
88
KIRJELDUS
18 9
7
6
5
4
3
2
qd
0
qa
qs
1. Pikaajaline vajutamine: kõlari SISSE/VÄLJA lülitamine
Lühiajaline vajutamine: PLAY/PAUSE/MUTE (MÄNGI/PAUS/VAIGISTA)
2. Lühiajaline vajutamine: režiimi valimine – Bluetooth, FM, Micro SD, mälukaardi taasesitus, AUX taasesitus,
USB taasesitus
Pikaajaline vajutamine: kausta muutmine Micro SD mälukaardi ja automaatse otsinguga FM-raadiojaamade
taasesitus ajal
3. Pikaajaline vajutamine: sidumata Bluetooth seade / sissetulevast telefonikõnest keeldumine
Lühiajaline vajutamine: Bluetooth sisselülitamine/ sissetuleva telefonikõne vastuvõtmine/ telefonikõne
lõpetamine
Kahekordne lühiajaline vajutamine: eelnevalt valitud telefoninumbri taasvalimine
4. Lühiajaline vajutamine: järgmine lugu / järgmine FM-raadiojaam
Pikaajaline vajutamine: helitugevuse suurendamine
Kahekordne lühiajaline vajutamine: telefonikõne ümberlülitamine telefoni ja kõlari vahel
5. Lühiajaline vajutamine: eelmine lugu / eelmine FM-raadiojaam
Pikaajaline vajutamine: helitugevuse vähendamine
Kahekordne lühiajaline vajutamine: telefonikõne ümberlülitamine telefoni ja kõlari vahel
6. Ekvalaiser
Lühiajaline vajutamine: ekvalaiseri proili valimine – normaalne, bass, kõrge heli
Pikaajaline vajutamine: häälnavigatsiooni blokeerimine
7. TWS (Tõeline traadita stereo)
Lühiajaline vajutamine: TWS aktiveerimine/blokeerimine
Pikaajaline vajutamine: salvestatud TWS sidumise kustutamine
8. Bluetoothi ja TWS LED-näidik
9. Laadimise LED näidik
10. Laadimispistik
11. Mikro SD mälukaardi pesa
12. Analoogsisendi AUX-pesa
13. USB mälupulga pistmik
Omadused
Muusika traadita taasesitus (Bluetooth 4.2 stereo) ja käed vabad funktsioon
Analoogsisendi AUX-IN pesa – kättesaadav kasutamiseks välise arvuti kõlariga, mobiiltelefoniga, PSP/
MP3/MP4 mängijaga jne.
Ekvalaiseri salvestatud proilid – normaalne, bass, kõrge heli
Mikro SD mälukaardi taasesitus
FM-raadio koos integreeritud antenniga, raadiojaama automaatse häälestuse toega
ETET
89
Mälukaardi lugeja ja laadimine sama USB-kaabliga
USB mälupulga muusika taasesitus (MP3/WAV/WMA/FLAC/AP), mälumaht kuni 32 GB
Niiskuskaitse tase – IPX 6
Hääljuhtimine – režiimide vahetamiseks ja üldiseks juhtimiseks
TWS tugi – 2 sama kõlari sidumine tagab stereoheli
Pakendi sisu
Traadita Bluetooth kõlar, Micro-USB kaabel, AUX-IN kaabel, kasutusjuhend
SÜSTEEMI KASUTAMINE
Enne seadme esmakordset kasutamist laadige integreeritud aku täiesti täis.
Kõlari pikemaajalisel mittekasutamisel laadige seadet üks kord kuus, et vältida tekkivaid probleeme või aku
ülemäärasest tühjenemisest põhjustatud kahjustusi.
1. Kõlari sisse/välja lülitamine
Kõlari SISSE või VÄLJA lülitamiseks vajutage 2 sekundiks 1 nuppu.
Pärast uuesti VÄLJA ja SISSE lülitamist, jätab kõlar meelde eelmise sessiooni seadistused, taasesituse režiimi ja
helitugevuse.
Pärast igat laadimistsüklit reguleeritakse helitase kuni 40%-ni maksimaalsest helitasemest.
2. Bluetooth režiim
1) Bluetooth sidumine
Lülitage kõlar sisse ja sisenege Bluetooth režiimi, LED-näidik hakkab vilkuma. Seejärel aktiveerige
oma mobiiltelefonil või muul seadmel Bluetooth režiim ning käivitage Bluetooth seadmete otsing.
Kättesaadavate seadmete hulka ilmub BTS Elysium L1 seade. Ühendage selle seadmega. Pärast ühendamist
kuvatakse „Device paired“ (seade seotud) ja LED-näidiku sinine tuli peatab vilkumise.
Bluetoothi kiireks aktiveerimiseks vajutage lühiajaliselt 3 nuppu.
2) Muusika traadita taasesitus
Lihtsalt käivitage taasesitus oma mobiiltelefonil või muusika mängijal ja kuulake muusikat oma kõlari
kaudu.
3) Käed vabad sidumine oma mobiiltelefoniga
Sissetuleva kõne vastuvõtmine
Sissetuleva kõne vastuvõtmiseks vajutage lühiajaliselt 3 nuppu.
Loobumine
Kõnest loobumiseks vajutage uuesti lühiajaliselt 3 nuppu.
Taasvalimine
Eelnevalt valitud numbri taasvalimiseks vajutage kaks korda 3 nuppu.
Privaatne kõne
Kõlari ja telefoni vahel lülitamiseks telefonikõne ajal vajutage 4 või 5 nuppudele.
Sissetulevast kõnest loobumine
Sissetulevast kõnest loobumiseks vajutage pikaajaliselt 3 nuppu.
4) Olemasoleva Bluetooth ühenduse katkestamine
Kõlar seotakse automaatselt viimase tuntud Bluetooth seadmega. Pikaajaline vajutamine 3 nupule
katkestab jooksva Bluetooth ühenduses, kõlari kuvarile kuvatakse „Device dosconnected“ (seade lahti
ühendatud). Nüüd on kõlar valmis sidumiseks teise seadmega.
3. Hääljuhtimine
Pärast aktiveerimist esitab kõlar jooksva taasesitusrežiimiga seotud teavet, nt: Bluetooth režiim, Aux in režiim,
seade seotud, seade lahti ühendatud jne.
Hääljuhtimise saab blokeerida pikaajaliselt EQ 6 nupule vajutamisega.
4. TWS (Stereo taasesitus)
Lülitage sisse kaks BTS Elysium L1 kõlarit ja lülitage mõlemad Bluetooth režiimi.
ETET
90
Vajutage lühiajaliselt ühe kõlari 7 nuppu, et alustada teise BTS Elysium L1 kõlari otsingut. Otsingu ajal vilguvad
kõlari LED-näidikud oranži ja sinise värvusega. Mõlemad kõlarid seotakse automaatselt. Pärast õnnestunud
sidumist, süttib vasakpoolset kanalit mängiva kõlari sinine LED-näidik ja parempoolset kanalit mängiva kõlari
oranž LED-näidik.
3 sekundi pärast hakkab vilkuma vasaku kõlari LED-näidik. Seejärel aktiveerige oma mobiiltelefonil või muul
mängijal Bluetooth režiim ning käivitage Bluetooth seadmete otsing. Kuvarile ilmub „BTS Elysium L1“, seejärel
ühendage kõlarid. Pärast ühendamist näitab vasakpoolne kõlar sõnumit „Device paired“ (seade on seotud) ja
LED-näidik muutub siniseks. Seejärel saate Bluetooth kõlarite abil kuulata muusikat stereo režiimis.
Mõlemaid seotud kõlareid saab oma mobiiltelefonist/mängijast lahti ühendada lühiajalise 7 nupule
vajutamisega. Kõlar näitab TWS disconnected“ (TWS lahti ühendatud).
Mistahes kõlaril pikaajaline 7 nupule vajutamine blokeerib TWS süsteemi. Kõlari näitab TWS Cleared“ (TWS
eemaldatud).
Märkus:
1. Kõlarite toiteks on vaja kahte adapterit, üks adapter kummalegi.
2. Enne kõlarite sidumist TWS süsteemi kasutamiseks, ei tohi kõlarid olla seotud mistahes muu seadmega.
Mõlema seadme LED-näidikud peavad vilkuma siniselt.
3. Kui üks kahest kõlarist on seotud teise BTS Elysium L1 kõlariga, siis tuleb see ühendus katkestada, vastasel
juhul ei saa kõlarit siduda. Mõlemal kõlari pikaajaline 7 nupule vajutamine tühistab olemasoleva TWS
ühenduse.
5. Ekvalaiseri seadistused
Vaikimise seadistus on normaalne režiim. Lühiajaline 6 nupu vajutamine lülitab sisse bassi režiimi või kõrge
heli režiimi.
6. Micro SD kaardilt muusika esitamine
Pärast kõlarisse oma Micro SD kaardi sisestamist vajutage lühiajaliselt 2 nuppu,et lülitada kõlar mälukaardilt
taasesituse režiimi ja esitada muusikat otse Micro SD kaardilt. Enne muusika esitamist kuvatakse kõlari kuvarile
„Memory card mode“ (mälukaardi režiim).
Hoiatus:
Kõlar toetab Micro SD kaarte, mille mälumaht on maksimaalselt 32 GB ja toetab MP3, WMA, WAV,
APE ja FLAC audioformaate.
lühiajaline vajutamine: PLAY/PAUS (mängi/paus)
n
lühiajaline vajutamine: eelmine lugu
n
pikaajaline vajutamine: helitugevuse vähendamine
M
pikaajaline vajutamine: Micro SD kaardi eelmine kaust
N
lühiajaline vajutamine: järgmine lugu
N
pikaajaline vajutamine: helitugevuse suurendamine
M
kahekordne vajutamine: Micro SD kaardi järgmine kaust
7. AUX IN režiim
Ühendage kõlar audio allikaga (PC, MP3MP4, mobiiltelefon) 3,5 mm audiokaabli abil. „AUX IN“ režiimi
sisenemiseks vajutage lühiajaliselt 2 nuppu (kõlari kuvarile kuvatakse „AUX IN“). Muusikat hakatakse esitama
audio allikalt.
Märkused:
Kui ühendate kõlari arvutiga 3,5 mm audiokaabliga, siis soovitame kasutada kõlari laadimiseks arvuti USB
pordi asemel originaalset adapterit (5 V/2 V). Arvuti kaudu saadud elektritoide võib olla ebapiisav.
Muusika helitugevuse vähendamiseks vajutage lühiajaliselt 1 nuppu. Muusika allikas jätkab muusika
esitamist madalama helitugevusega.
ETET
91
8. FM-tuuner
FM režiimi käivitamiseks vajutage lühiajaliselt 2 nuppu (kõlari kuvarile kuvatakse „Mode FM“ (FM režiim)). FM-
raadiojaamade automaatseks häälestamiseks vajutage FM režiimis 2 nuppu. Eelmise/järgmise raadiojaama
häälestamiseks vajutage lühiajaliselt 4 / 5 nuppudele.
9. Kaardilugeja
Sisestage oma Micro SD kaart kõlarisse ja lülitage kõlar välja. Ühendage kõlar arvutiga USB-kaabli kaudu. Pärast
seda, kui kõlar lülitub mälukaardi režiimi, saab arvuti kaudu lugeda Micro SD kaardil olevad faile ja laadida neid
arvutisse.
Märkus:
Selle funktsiooni esmakordsel kasutamisel installitakse vajalik arvutidraiver.
10. Nutikas energiat säästev omadus
Kõlar lülitub automaatselt välja alljärgnevatel juhtudel:
Bluetooth režiimis kõlar ootab sidumist kauem, kui 10 minutit.
Taasesituse peatamiseks pärast 10 minutise perioodi möödumist vajutage mälukaardi režiimis /
FM-režiimis / AUX IN režiimis 1 nuppu.
Märkus:
Pikaajaline vajutamine 1 nupule, lülitab kõlari uuesti sisse.
11. Muusika esitamine USB kaudu
Sisestage oma mälupulk USB pesasse. Vajutage korduvalt lühiajaliselt 2 nuppu, kuni kõlari kuvarile ilmub
„USBmode“ (USB režiim). Seejärel hakatakse esitaba USB mälupulgal asuvaid muusikafaile. USB režiimi saab
sisse lülitada ainult pärast USB mälupulga sisestamist.
Hoiatus:
Kõlar toetab USB mälupulkasid, mille mälumaht on maksimaalselt 32 GB ja toetab MP3, WMA, WAV,
APE ja FLAC audioformaate.
lühiajaline vajutamine: PLAY/PAUS (mängi/paus)
n
lühiajaline vajutamine: eelmine lugu
n
pikaajaline vajutamine: helitugevuse vähendamine
M
pikaajaline vajutamine: USB mälukaardi eelmine kaust
N
lühiajaline vajutamine: järgmine lugu
N
pikaajaline vajutamine: helitugevuse suurendamine
M
topelt vajutamine: USB mälukaardi järgmine kaust
12. Laadimine
Kui kõlar on peaaegu tühi, siis ilmub kõlari kuvarile sõnum „battery low“ (aku tühjeneb). Laadige akut koheselt
USB adapteri abil. Laadimisprotsessi ajal vilgub oranž LED-näidik. Kui aku on täis laetud, siis LED-näidik lülitub
välja.
Märkused:
Kasutage kõlari laadimiseks ainult kvaliteetset adapterit.
Soovitame kasutada alljärgnevate parameetritega adapterit: 5 V / 2 A.
Laadige kõlarit kohe pärast kõlari kuvarile tühjeneva aku sõnumi ilmumist.
Kõlarit saab laadida ka madalama laadimisvooluga. Kui akut laetakses standardse USB pordi kaudu 500 mA
voolutugevusega, siis võib laadimine kesta väga kaua.
ETET
92
VEAOTSING
Probleem Lahendus
Kõlarit ei saa ühendada Bluetooth
seadmega ja mängida muusikat.
1. Kontrollige Bluetooth seadme (mobiiltelefon või arvuti)
spetsikatsioone /kasutusjuhendit ja veenduge, et seade toetab
A2DP stereoheli edastamist. Kui seade ei toeta A2DP režiimi, siis
aktiveerige A2DP stereorežiim.
2. Veenduge, et kõlar on Bluetooth režiimis. Kui Teie läheduses on
mitmeid Bluetooth seadmeid, siis võib õige seadme leidmine olla
raske. Sellisel juhul lülitage kõik muud seadmed välja.
Micro SD kaart/USB mälupulk ei
toimi.
1. Veenduge, et Micro SD kaart / USB mälupulk töötavad
nõuetekohaselt. Kontrollige audifailide toetatud formaate: MP3/
WMA/WAV/APE/FLAC.
2. Lisaks eelnevalt kirjeldatud juhtudele võivad esineda Micro SD
kaardi /USB mälupulga ühilduvusega seotud probleemid.
Micro SD kaardi või USB mälupulga formaatimisel soovitame kasutada
FAT 32 faili formaati.
Kõlar ei reageeri ja ükski nupp ei
tööta.
Kõige tõenäolisemalt on tegemist kõlari sisemise süsteemi rikkega.
Proovige pikemaajaliselt vajutada 1 nuppu ja hoidke seda
allavajutatud asendis 8 sekundit. See lähtestab kõlari.
Kõlar ei mängi FM-raadiojaamu.
1. Veenduge, et kõlar asub FM-signaali levialas.
2. Antenni suuna parandamiseks muutke kõlari asendit. See võib
parandada vastuvõtu kvaliteeti.
3. Veenduge, et olles FM-režiimis, vajutate pikaajaliselt 1 nupule ja
aktiveerite FM raadiojaamade automaatse häälestamise.
TEHNILISED ANDMED
Kõlar: Kaks 57 mm läbimõõduga kõlarit, passiivne saatja
Võimsus: 20 W (2× 10 W)
Toide: DC 5 V / 2 A (Maksimaalne)
Analoogsisend AUX IN: 3,5 mm
FM sagedusvahemik: 87,5–108 MHz
Sisseehitatud aku: 3,7 V / 6600 mAh
Mõõdud: 220,3 × 102,5 × 102 mm
Laadimisaeg: 5 tundi (5V /2V adapteriga)
Mängimisaeg: 7 tundi 70% helitugevuse korral
Kaal: 1,15 kg
ETET
93
KASUTAMINE JA KASUTUSEST KÕRVALDAMINE
Pakkepaber ja lainepapp – viige jäätmejaama. Pakkekiled, PE kotid, plastist osad – visake plasti ringlussevõtu konteineritesse.
TOOTE KASUTUSEST KÕRVALDAMINE TÖÖEA LÕPUS
Elektri- ja elektroonikaseadmete kasutusest kõrvaldamine (kehtib EL-i liikmesriikides ja teistes Euroopa
riikides, kus rakendatakse ringlussevõtusüsteemi)
Näidatud sümbol tootel või pakett tähendab, et toodet ei tohiks käidelda nagu olmejäätmeid. Viige toode
elektri-ja elektroonikaseadmetele ettenähtud ringlussevõtupunkti. Vältige võimalikke negatiivseid mõjusid
inimese tervisele ja keskkonnale, tagades oma toote korraliku ringlussevõtu.
Ringlussevõtt aitab säilitada loodusvarasid. Lisateavet selle toote ringlussevõtu kohta saate oma kohalikust
omavalitsusest, olmejäätmete käitlemise ettevõttest või poest, kust te toote ostsite.
K+B Progres kinnitab käesolevaga, et ECG BTS Elysium L1 tüüpi raadioseadmed vastavad
2014/53/EU direktiivi nõuetele. EL vastavusdeklaratsiooni täistekst on kättesaadav alljärgneval
veebilehel: www.ecg-electro.eu.
Teksti ja tehniliste parameetrite muutmise õigused on reserveeritud.
08/05
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108

ECG BTS Elysium L1 Black Kasutusjuhend

Kategooria
Kaasaskantavad kõlarid
Tüüp
Kasutusjuhend