Kulz KULKS9710 KJØKKENVEKT Omaniku manuaal

Tüüp
Omaniku manuaal
KULKS9710
User Manual
colourful living
Electronic Kitchen Scale
3
SE NODK GBFI
2
Thank you for purchasing your new Kulz electronic kitchen scale. These
operating instructions will help you use it properly and safely. We
recommend that you spend some time reading this instruction manual in
order that you fully understand all the operational features it offers. Read all
the safety instructions carefully before use and keep this instruction
manual for future reference.
GB
Takk for at du kjøpte denne nye Kulz elektronisk kjøkkenvekt. Denne
bruksanvisningen hjelper deg med å bruke den ordentlig og sikkert. Vi
anbefaler at du tar deg tid til å lese gjennom hele bruksanvisningen for å bli
fortrolig med alle funksjonene den har. Les alle sikkerhetsanvisningene nøye
før bruk, og oppbevar bruksanvisningen for fremtidig referanse.
ENNO
Kiitos, kun valitsit uuden Kulz elektroninen keittiövaaka. Nämä käyttöohjeet
opastavat sinua käyttämään laitetta oikein ja turvallisesti. Suosittelemme,
että vietät hetken tämän käyttöoppaan parissa, jotta ymmärtäisit täysin
kaikki laitteen tarjoamat toiminnalliset ominaisuudet.
Lue kaikki turvallisuusohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä
käyttöopas myöhempää käyttöä varten.
ENFI
Tak fordi du har købt din nye Kulz elektronisk køkkenvægt. Disse
brugsanvisninger hjælper dig med at bruge den korrekt og sikkert. Vi
anbefaler, at du læser denne brugsanvisning, så du får en fuld forståelse af,
hvordan alle funktionerne virker. Læs alle sikkerhedsinstruktioner nøje før
brug, og behold denne brugsanvisning til senere reference.
ENDK
Tack för att du köpt en ny Kulz elektrisk köksvåg. Denna bruksanvisning
hjälper dig att använda den på ett säkert och korrekt sätt. Vi rekommenderar
att du tar dig tid att läsa igenom denna bruksanvisning för att till fullo förstå
alla driftfunktioner som den erbjuder. Läs noga igenom alla
säkerhetsinstruktioner före användning och spara bruksanvisningen för
framtida bruk.
SE
Instruction Manual - English ........................ page 4 - 11
Bruksanvisning - Svenska
......................... sida
12 - 19
Brugsanvisning - Dansk
............................. side
20 - 27
Bruksanvisning- Norsk ............................... side
28 - 35
...............................
Käyttöohjeet - Suomi sivu
36 - 43
4 5
GB
SAFETY WARNING
1. Read all the instructions carefully before using this scale
and keep them for future reference.
2.This product has delicate electronic components.
Therefore interference may occur when it is near
devices which transmit radio signals. If errors occur in
the display, move the scale away from these signals or
remove the batteries briefly and then insert them again.
3.Keep batteries away from children. Do not leave
batteries lying around. They could be swallowed by
children or pets. In the event of swallowing a battery,
contact a doctor immediately.
4.This scale is for household use only. Do not use it for
commercial purposes.
5.Do not strike, shock or drop the scale.
6.Treat the scale with care as it is a precision instrument.
7.Clean the scale with a damp cloth and avoid water
getting inside the scale. Do not use chemical/abrasive
cleaning agents.
8.Keep the scale in a cool place with dry air.
9.Always keep your scale in a horizontal position.
10.If the scale fails to turn on, check to see if the
batteries are installed, or if their power is low. Insert
or replace with new batteries.
11. If there is an error on the display or you cannot turn
off the scale for a long time, take out the batteries
for about 3 seconds, then install them again to
remove soft-fault. If you cannot resolve the
problem, contact your dealer for consultation.
6 7
GB
TO INSTALL OR REPLACE BATTERY
BUTTONS ILLUSTRATION
Turn on / Turn off / Zero / Tare
Mode conversion, Unit conversion
2x1.5V (AAA) batteries (not included). Remove package foil before use.
LCD
PRODUCT OVERVIEW
A.Take out used batteries, with the aid of a sharp
object if needed.
B.Install new batteries by putting one side of the
battery down first and pressing down the other
side. (Please observe the polarity)
OPERATION
Load weighing
object.
A.Place the scale on a solid and flat surface.
B.Place bowl (if used) on the scale.
C.Press to turn on the scale.
D.Wait until LCD shows "0" to start weighing.
Press to convert to weight mode if
needed.
E.Load weighing object on to start weighing.
LCD will show the weight reading.
F.If the weighing object is water or milk, press
button to choose volume mode and
view the volume of weighing object.
MODE
MODE
1.Weighing mode
LCD
Zero Weight
Tare Weight
Negative Value
Weight unit(kg)
Volune unit(ml)
Volune unit(fl'oz)
Volune unit(lb:oz)
Working modes
(Weight/water /milk)
Weight Mode Milk Volume Mode Water Volume Mode
After turing on the scale, press "MODE" button to select mode as shown
below:
MODE AND UNIT CONVERSION
LCD will show ----- or Og each time
is pressed. ----- means not stable, please
wait for a moment. Og and an icon T on
upper left corner of LCD mean TARE function
is activated. Max.Weight capacity is reduced
by total weight of all loads.
To weigh different loads consecutively without removing loads from the scale.
Put first Load on the scale, get the weight reading. Press button to reset
the LCD reading to "0" before adding next load. You can repeat this operation.
8 9
GB
“ZERO” OR “TARE” FUNCTION
Condition 1: "ZERO" function
When total sum of all loads on scale
4% of scale's max.weight capacity.
(4%=80g when capacity is 2000g;
200g when capacity is 5000g)
LCD will show ----- or Og each time
is perssed. ----- means not stable, please
wait for a moment. Og and an icon o on the
left side of LCD mean ZERO function is
activated. Max.weight capacity remains
unchanged.
Condition 2: "TARE" function
When total sum of all loads on scale
> 4% of scale's max.weight capacity.
(4%=80g when capacity is 2000g;
200g when capacity is 5000g)
Under this condition:
By pressing , you can see the
total weight of all loads on the scale. If
you want to weigh more loads, just press
to reset LCD reading to '0' again.
Put on a liquid
container
Pour in liquid
A.Place the scale on a solid and flat surface.
B.Press to turn on the scale.
C.Wait until LCD shows "0", and press
button to choose “Water” or “Milk”
mode.
D.Put a liquid container onto the scale
platform.
E.Press button to reset LCD to “0”.
F.Pour liquid (water or milk) into the
container, LCD shows the volume of the
liquid.
G.Press button to choose "Weight"
mode and view the weight of liquid.
2.Volume indication mode
MODE
MODE
when display shows weight reading, press
for 3 seconds to turn off the scale.
10 11
GB
SPECIFICATIONS
1. Model: KULKS9710
2. LCD Size: 66 x 29 mm
3. Capacity: 5 kg / 11 lb
4. Graduation: 1g / 0.1 oz
5. Power consumption: 2 x 1.5V AAA batteries (not included)
6. Low battery / over load indication
AUTO SHUT OFF
MANUAL SHUT OFF
WARNING INDICATORS
1.Replace with a new battery.
2.Scale overload. Remove item to avoid
damage.Max.weight capacity is indicated
on the scale.
Auto shut-off occurs if display shows
'0' or shows the same weight reading
for 2 minutes.
To maximize battery life, always press
again to turn off the scale after using.
Imported and Exclusively marketed by:
Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway
Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/ T: 21 00 40 00
Expert Danmark:
https://www.expert.dk/kundeservice/ T: 70 70 17 07
Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/ T: 70 33 80 80
Punkt 1 Danmark:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/ T: 70 70 17 07
Expert Finland:
https://www.expert.fi/tuki/asiakaspalvelu/ T: 020 7100 670
Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/ T: 0305 0305
Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/ T: 08 517 66 000
This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and
electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from
your household waste. There are separate collection systems for recycling in the
EU.
Notes for battery disposal
The batteries used with this product contain chemicals that are harmful to the
environment. To preserve our environment, dispose of used batteries according
to your local laws or regulations. Do not dispose of batteries with normal
household waste.
For more information, please contact the local authority or your retailer where you
purchased the product.
12 13
NO
SIKKERHETSADVARSEL
1. Les alle anvisningene nøye før du tar i bruk vekten, og
oppbevar dem for fremtidig referanse.
2.Dette produktet har delikate elektroniske komponenter.
Derfor kan interferens oppstå når det står i nærheten
av enheter som sender radiosignaler. Hvis det oppstår
feil på skjermen, flytter du vekten i bort fra disse
signalene, eller så tar du ut batteriet raskt ut og setter
det inn igjen.
3.Hold batterier unna barn. Ikke la batterier ligge omkring.
De kan svelges av barn eller kjæledyr. Dersom et batteri
svelges, må du kontakte lege umiddelbart.
4.Denne vekten er kun til husholdningsbruk. Ikke bruk den
til kommersielle formål.
5.Ikke slå eller slipp vekten i bakken.
6.Behandle vekten med omhu, da det er et
presisjonsinstrument.
7.Rengjør vekten med en fuktig klut, og unngå at vann
kommer inni vekten. Ikke bruk kjemiske/skurende
rengjøringsmidler.
8.Hold vekten på en kjølig plass med tørr luft.
9.Oppbevar alltid vekten i vannrett posisjon.
10.Hvis vekten ikke lar seg slå på, må du sjekke at
batteriene er installert eller om det er lite strøm. Sett
i eller skift ut batterier.
11. Hvis det oppstår en feil på skjermen, eller du ikke kan
slå av vekten på lang tid, tar du ut batteriene i ca. 3
sekunder og setter dem inn igjen; dette vil rette en
myk feil. Hvis du ikke kan løse problemet, kontakter
du forhandleren for å få hjelp.
14 15
NO
SETTE I ELLER SKIFTE UT BATTERI
KNAPPEILLUSTRASJON
Slå på / Slå av / Null / Tara
Moduskonvertering, enhetskonvertering
DRIFT
LCD
PRODUKTÖVERSIKT
2 x 1,5 V (AAA)-batterier (medfølger ikke). Fjern emballasjefolie før bruk.
A.Ta ut de brukte batteriene ved hjelp av en
skarp gjenstand om nødvendig.
B.Sett i de nye batteriene ved å sette én side
av batteriet og deretter presse ned den
andre siden. (Ta hensyn til polariteten)
Legg på det som
skal veies.
Plasser vekten på en solid og flat overflate.
Plasser bollen (hvis du skal bruke den) på
vekten.
Trykk for å slå på vekten.
Vent til LCD-skjermen viser «0» for å begynne
å veie. Trykk for å konvertere til
vektmodus hvis nødvendig.
Legg på gjenstanden som skal veies for å
begynne å veie. LCD-skjermen vil vise
vektmålingen.
Hvis det er vann eller melk som skal veies,
trykker du -knappen for å velge
volummodus og se volumet til det som veies.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
1. Veiemodus
MODE
MODE
LCD
Nullvekt
Taravekt
Negativ verdi
Vektenhet (kg)
Volumenhet (ml)
Volumenhet (fl'oz)
Volumenhet (lb:oz)
Driftsmoduser
(vekt/vann/melk)
Vektmodus Melkevolummodus Vannvolummodus
MODUS- OG ENHETSKONVERTERING
Når du har slått vekten, kan du trykke «MODE (Modus)»-knappen for å
velge modus som vist nedenfor:
LCD-skjermen viser «-----» eller «0g» hver
gang trykkes. «-----» betyr at vekten
ikke er stabil. Vent litt. 0g og ikonet «T» på
øverst i venstre hjørne på LCD-skjermen
betyr at TARA-funksjonen er aktivert. Maks.
vektkapasitet reduseres med den totale
vektbelastningen.
LCD-skjermen viser «-----» eller «0g» hver
gang trykkes. «-----» betyr at vekten
ikke er stabil. Vent litt. 0g og ikonet «o» på
venstre side av LCD-skjermen betyr at
NULL-funksjonen er aktivert. Maks.
vektkapasitet forblir uendret.
16 17
NO
«NULL»- OG «TARA»-FUNKSJON
I denne tilstanden:
Sett på en
væskebeholder
Hell i væsken
Dette kan brukes til å veie flere laster etter hverandre uten å fjerne noe fra vekten. Først
legger du noe på vekten og leser av målt vekt. Trykk knappen for å tilbakestille
LCD-lesingen til «0» før du legger i neste last. Denne operasjonen kan gjentas.
Situasjon 1: «NULL»-funksjon
Når summen av all lastene på vekten 4 %
av vektens maksimale vektkapasitet.
(4 % = 80g når kapasiteten er 2000g;
200g når kapasiteten er 5000g)
Situasjon 2: «TARA»-funksjon
Når summen av all lastene på vekten > 4 %
av vektens maksimale vektkapasitet.
(4 % = 80g når kapasiteten er 2000g;
200g når kapasiteten er 5000g)
Ved å trykke får du se totalvekten til
alle lastene på vekten. Hvis du vil veie flere
laster, trykker du bare for å tilbakes-
tille målingen på LCD-skjermen til «0» igjen.
Plasser vekten på en solid og flat overflate.
Trykk for å slå på vekten.
Vent til LCD-skjermen viser «0», og trykk
-knappen for å velge «Vann»- eller
«Melk»-modus.
Legg en væskebeholder på
vektplattformen.
Trykk -knappen for å tilbakestille
LCD-en til «0».
Hell væske (vann eller melk) i beholderen,
så viser LCD-skjermen væskens volum.
Trykk -knappen for å velge
«Vekt»-modus og se vekt til væsken.
2. Volumindikasjonsmodus
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
MODE
MODE
18 19
NO
SPESIFIKASJONER
1. Modell: KULKS9710
2. LCD-størrelse: 66 x 29 mm
3. Kapasitet: 5 kg / 11 lb
4. Trinn: 1g / 0.1 oz
5. Strømforbruk: 2 stk. 1,5V AAA-batterier (medfølger ikke)
6. Indikasjon på Lavt batteri / Overbelastning
AUTOMATISK AVSLÅING
MANUELL AVSLÅING
ADVARSELSINDIKATORER
Vekten slås automatisk av hvis skjermen
viser «0» eller viser samme vektmåling i
2 minutter.
1. Skift ut med nytt batteri.
2.Vekten er overbelastet. Fjern gjenstanden
for å unngå skade. Maksvekten står på
vekten.
Importert og utelukkende markedsført av:
Power International AS,
Postboks 523, N-1471 Lørenskog, Norge
Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/ T: 21 00 40 00
Expert Danmark:
https://www.expert.dk/kundeservice/ T: 70 70 17 07
Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/ T: 70 33 80 80
Punkt 1 Danmark:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/ T: 70 70 17 07
Expert Finland:
https://www.expert.fi/tuki/asiakaspalvelu/ T: 020 7100 670
Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/ T: 0305 0305
Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/ T: 08 517 66 000
Dette symbolet på produktet eller i anvisningene betyr at det elektriske og
elektroniske utstyret må leveres atskilt fra husholdningsavfall når det ikke lenger
skal brukes. Det finnes egne innsamlingssystemer for resirkulering i EU.
Merknader om avhending av batterier
Batteriene som brukes med dette produktet, inneholder miljøskadelige
kjemikalier. For å ta vare på miljøet må brukte batterier avhendes i samsvar med
lokale lover og forskrifter. Ikke kast batterier sammen med vanlig restavfall fra
husholdningen.
Du får nærmere informasjon ved å kontakte lokale myndigheter eller forhandleren
du kjøpte produktet hos.
For å maksimere batterilevetiden bør du
trykke -knappen igjen for å slå av
vekten etter bruk.
Når skjermen viser en vekt, holder du inne
i 3 sekunder for å slå av vekten.
20 21
FI
TURVALLISUUSVAROITUS
1. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen kuin käytät tätä
vaakaa ja säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten.
2.Tässä tuotteessa on herkkiä elektronisia osia. Sen vuoksi
laitteessa voi esiintyä häiriöitä, kun sitä käytetään lähellä
laitteita, jotka lähettävät radiosignaalia. Jos näytössä
näkyy virheitä, siirrä vaaka etäämmälle näistä
signaaleista tai irrota paristot hetkeksi ja aseta ne
takaisin paikoilleen.
3.Pidä paristot lasten ulottumattomissa. Älä jätä paristoja
irralleen esille. Lapset tai lemmikit voivat niellä niitä. Jos
paristo on nielty, ota heti yhteyttä lääkäriin.
4.Tämä vaaka on tarkoitettu ainoastaan
kotitalouskäyttöön. Älä käytä sitä kaupallisiin
tarkoituksiin.
5.Älä iske, kolhi tai pudota vaakaa.
6.Käsittele vaakaa varoen, se on tarkkuusinstrumentti.
7. Puhdista vaaka kostealla liinalla varoen vettä
pääsemästä vaa'an sisään. Älä käytä kemiallisia/hiovia
puhdistusaineita.
8.Säilytä vaakaa viileässä, kuivassa paikassa.
9.Säilytä vaakaa aina vaakasuorassa asennossa.
10.Jos vaaka ei käynnisty, tarkista onko paristot
asennettu tai onko niiden varaus vähissä. Asenna
paristot tai vaihda uusiin.
11. Jos näytössä on virhe tai et pysty kytkemään vaakaa
pois päältä pitkään aikaan, poista paristot noin 3
sekunniksi ja asenna ne takaisin poistaaksesi
ohjelmavirheen. Jollet pysty ratkaisemaan ongelmaa,
ota yhteyttä jälleenmyyjään tuen saamiseksi.
22 23
FI
PARISTOJEN ASENTAMINEN TAI VAIHTAMINEN
PAINIKKEIDEN KUVAUS
Kytke päälle / Kytke pois / Nolla / Taara
Tilanvaihto, Yksikönvaihto
KÄYTTÖ
LCD
PRODUKTOVERSIGT
2 x 1,5 V (AAA) -paristo (ei kuulu toimitukseen). Poista pakkauksen folio ennen
käyttöä.
A.Poista käytetyt paristot tarvittaessa terävän
esineen avulla, jos on tarpeen.
B.Asenna uudet paristot asettamalla ensin
pariston toinen puoli alas ja painamalla alas
toista puolta. (Huomioi oikea napaisuus)
Aseta
punnituskohde
vaa'alle.
Aseta vaaka kiinteälle ja tasaisella pinnalle.
Aseta kulho (jos käytössä) vaakaan.
Paina käynnistääksesi vaa'an.
Odota ennen punnituksen alkamista, että
LCD-näytössä näkyy "0". Paina
muuntaaksesi painotilaan, jos on tarpeen.
Aseta punnittava kohde vaa’alle
käynnistääksesi punnituksen. LCD-näyttö
näyttää painolukeman.
Jos punnittava kohde on vesi tai maito, paina
-painiketta valitaksesi tilavuustilan ja
näyttääksesi punnituskohteen tilavuuden.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
1. Punnitustila
MODE
MODE
LCD
Nollapaino
Taarapaino
Negatiivinen arvo
Painoyksikkö (kg)
Tilavuusyksikkö (ml)
Tilavuusyksikkö (fl'oz)
Tilavuusyksikkö (lb:oz)
Toimintatilat
(Paino/vesi/maito)
Punnitustila Maidon tilavuustila Veden tilavuustila
TILAN JA YKSIKÖN VAIHTAMINEN
Kytkettyäsi vaa’an päälle, paina "MODE (Tila)" -painiketta valitaksesi tilan,
kuten alla:
Eri kuormien punnitseminen peräkkäin poistamatta kuormia vaa'alta. Aseta
ensimmäinen kuorma vaa'alle, ota painolukema. Paina painiketta palautta-
aksesi LCD-lukemaan arvoon "0" ennen seuraavan kuorman lisäämistä. Voit
toistaa tämän toiminnan.
LCD-näytössä näkyy "-----" tai "0g", joka kerta,
kun -painiketta painetaan. "----" tarkoittaa
epävakaata tilannetta, odota hetki.
0g ja "o"-kuvake LCD-näytön vasemmalla
puolella tarkoittaa, että NOLLA-toiminto on
aktivoitu. Maksimipainokapasiteetti pysyy
muuttumattomana.
LCD-näytössä näkyy "-----" tai "0g", joka
kerta, kun -painiketta painetaan. "----"
tarkoittaa epävakaata tilannetta, odota
hetki. 0g ja "T"-kuvake LCD-näytön
vasemmalla puolella tarkoittaa, että
TAARA-toiminto on aktivoitu.
Maksimipainokapasiteetti vähennetään
kaikkien kuormien yhteispainolla.
Painamalla -painiketta näet kaikkien
kuormien kokonaispainon vaa’alla. Jos
haluat punnita lisää kuormia, paina vain
-painiketta nollataksesi LCD-lukeman "0":ksi
uudelleen.
24 25
FI
"NOLLA" TAI "TAARA" -TOIMINTO
Tällä ehdolla:
Tilanne 1: "NOLLA" -toiminto
Kun kaikkien kuormien kokonaissumma vaa’alla
4 % vaa’an maks.painokapasiteetista.
(4 % = 80 g, kun kapasiteetti on 2000 g;
200 g, kun kapasiteetti on 5000 g)
Tilanne 2: "Taara" -toiminto
Kun kaikkien kuormien kokonaissumma vaa’alla
> 4 % vaa’an maks.painokapasiteetista.
(4 % = 80 g, kun kapasiteetti on 2000 g;
200 g, kun kapasiteetti on 5000 g)
Aseta vaaka kiinteälle ja tasaisella pinnalle.
Paina käynnistääksesi vaa'an.
Odota, kunnes LCD-näytössä näkyy "0", ja
paina -painiketta valitaksesi "Vesi"-
tai "Maito"-tilan.
Aseta nestesäiliö vaakatasolle.
Paina -painiketta palauttaaksesi
LCD-näytön "0"-tilaan.
Kaada neste (vesi tai maito) säiliöön,
LCD-näyttö näyttää nesteen tilavuuden.
Paina -painiketta valitaksesi
"Paino"-tilan ja näyttääksesi nesteen painon.
2. Tilavuusmerkkivalo
Aseta nestesäiliö
vaa’alle
Kaada neste
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
MODE
MODE
26 27
FI
SPESIFIKASJONER
1. Malli: KULKS9710
2. LCD-näytön koko: 66 x 29 mm
3. Kapasiteetti: 5 kg / 11 lb
4. Asteikko: 1g / 0.1 oz
5. Tehonkulutus: 2 x 1,5 V AAA -paristoa (ei kuulu toimitukseen)
6. Matalan akkuvirran / ylikuormituksen ilmaisin
AUTOMAATTINEN SAMMUTUS
MANUAALINEN SAMMUTUS
VAROITUSMERKKIVALOT Maahantuonti ja markkinointi yksinoikeudella:
Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway
Power Norjassa:
https://www.power.no/kundeservice/ P: 21 00 40 00
Expert Tanskassa:
https://www.expert.dk/kundeservice/ P: 70 70 17 07
Power Tanskassa:
https://www.power.dk/kundeservice/ P: 70 33 80 80
Punkt 1 Tanskassa:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/ P: 70 70 17 07
Expert Suomessa:
https://www.expert.fi/tuki/asiakaspalvelu/ P: 020 7100 670
Power Suomessa:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/ P: 0305 0305
Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/ P: 08 517 66 000
Tämä tuotteeseen tai ohjeisiin merkitty symboli tarkoittaa, että sähkölaitteet ja
elektroniikka on hävitettävä käyttöikänsä päättyessä erillään kotitalousjätteestä.
EU:ssa on kierrätystä varten erilliset keruujärjestelmät.
Huomautuksia paristojen hävittämisestä
Tässä tuotteessa käytetyt paristot sisältävät kemikaaleja, jota ovat haitallisia
ympäristölle. Suojellaksesi ympäristöämme, hävitä käytetyt paristot paikallisten
lakien tai säädösten mukaisesti. Älä hävitä paristoja normaalin kotitalousjätteen
mukana.
Jos haluat lisätietoja, ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai tuotteen myyneeseen
liikkeeseen.
Automaattinen sammutus tapahtuu, jos
näyttö näyttää "0", tai jos sama painoluke-
ma näyttää 2 minuuttia.
1. Vaihda uudet paristot.
2.Vaa'an ylikuorma. Poista kohde
vahingon välttämiseksi. Maksimi-
painokapasiteetti on ilmaistu vaa’assa.
Paristojen keston maksimoimiseksi, paina
-painiketta uudelleen kytkeäksesi
vaa’an pois päältä käytön jälkeen.
Kun näytössä näkyy painolukema, paina
3 sekuntia kytkeäksesi vaa’an päälle.
28 29
DK
SIKKERHEDSADVARSLER
1. Læs alle instruktionerne omhyggeligt, inden du bruger
denne vægt, og gem dem til senere brug.
2.Dette produktet er udstyret med skrøbelige
elektroniske komponenter. Der kan derfor opstå
interferens, hvis den er i nærheden af enheder, som
sender radiosignaler. Hvis der opstår en fejl på
skærmen, skal du flytte vægten væk fra disse signaler,
og derefter tage batterierne ud og sætte dem i igen.
3.Batterierne skal holdes uden for børns rækkevidde. Lad
ikke batterierne ligge og flyde. Børn eller dyr kan komme
til at sluge dem. Sker dette, skal du straks søge læge.
4.Denne vægt er kun beregnet til brug i husholdningen.
Brug ikke vægten professionelt.
5.Pas på ikke at støde eller tabe vægten.
6.Håndtér vægten forsigtigt, da den er et
præcisionsapparat.
7. Rengør vægten med en fugtig klud og undgå, at der
trænger vand ind i vægten. Du må ikke bruge kemiske
rengøringsmidler eller rengøringsmidler med
slibemiddel.
8.Brug vægten køligt og tørt.
9.Sørg for at vægten altid står vandret.
10.Hvis vægten ikke kan tændes, skal du tjekke
batterierne. Sæt nye batterier i.
11. Hvis der vises en fejlmeddelelse på displayet i
længere tid, eller du ikke kan slukke for vægten, kan
du prøve at tage batterierne ud, vente i ca. 3
sekunder, og sætte dem i igen for derved at fjerne
fejlen. Hvis du ikke kan løse problemet, kan du
kontakte din forhandler.
DK
UDSKIFTNING AF BATTERIET
Tænd / Sluk / Nul / Tara
Funktionsændring, Enhedsomregning
BRUG
LCD
PRODUKTOVERSIKT
2x1,5V (AAA) batterier (medfølger ikke). Fjern indpakningen før brug.
A.Tag brugte batterier ud, evt. med en spids
genstand.
B.Sæt det nye batteri i med dets ene ende
først, og derefter trykke den anden ende
ned. (Vær opmærksom på, at det skal
vende korrekt)
30 31
Læg genstande
på vægten.
Stil vægten på en plan og flad overflade.
Stil evt. en skål på vægten.
Tryk på for at tænde for vægten.
Vent til LCD-skærmen viser "0", før du starter
vejning. Tryk evt. på for at konvertere
vægtens enhed.
Placer dét, du vil veje, på vægten. Skærmen vil
vise vægten.
Hvis genstanden er vand eller mælk, trykker
du på for at vælge volumenfunktion og
vise emnets volumen.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
1. Vejefunktion
MODE
MODE
LCD
Nulvægt
Tara-vægt
Negativ værdi
Vægtenhed (kg)
Rumfangsenhed (ml)
Rumfangsenhed (fl'oz)
Rumfangsenhed (lb:oz)
Funktioner
(Vægt/vand/mælk)
Vægtfunktion Funktion til vandmængde
Funktion til
mælkemængde
SKIFT FUNKTION OG ENHED
Når du har tændt for vægten, trykker du "MODE (FUNKTION)" for at vælge
funktion som vist nedenfor:
DK
"NUL" ELLER "TARA" FUNKTION
Under denne betingelse:
Bruges til at veje forskellige genstande efter hinanden uden at skulle fjerne dem fra
vægten. Læg første genstand på vægten og aflæs. Tryk på for at nulstille
skærmen til "0", før du lægger næste genstand på. Du kan gentage dette.
Betingelse 1: "NUL" funktion
Hvis den samlede vægt af alle genstande på
vægten 4% af vægtens maks. kapacitet.
(4%=80 g hvis kapaciteten er 2000 g;
200 g hvis kapaciteten er 5000 g)
LCD-skærmen viser "-----" eller 0g hver
gang du trykker på . "-----" betyder, at
vægten arbejder. Vent et øjeblik. 0g og
ikonet "o" på LCD-skærmens venstre side
betyder, at NUL-funktionen er aktiv. Maks.
kapacitet forbliver uændret.
Betingelse 2: "TARA"-funktion
Hvis den samlede vægt af alle genstande på
vægten > 4% af vægtens maks. kapacitet.
(4%=80 g hvis kapaciteten er 2000 g;
200 g hvis kapaciteten er 5000 g)
LCD-skærmen viser "-----" eller 0g hver
gang du trykker på . "-----" betyder, at
vægten arbejder. Vent et øjeblik. 0g og
ikonet "T" øverst til venstre på LCD-skær-
men betyder, at TARA-funktionen er aktiv.
Maks. kapacitet reduceres med den
samlede vægt af alle genstande.
Når du trykker på , kan du se den
samlede vægt af alle genstande på vægten.
Hvis du vil veje flere genstande, skal du blot
trykke på for at nulstille skærmen til
"0" igen.
32 33
Stil vægten på en plan og flad overflade.
Tryk på for at tænde for vægten.
Vent til LCD-skærmen viser "0" og tryk så
på for at vælge "Vand" eller "Mælk".
Stil en beholder til væsken på vægten.
Tryk på for at nulstille visningen til
"0".
Hæld væsken (vand eller mælk) i
beholderen. Skærmen viser væskens
volumen.
Tryk på for at vælge "Vægt"-
funktion og vise vægten af væsken.
2. Rumfangsmåling
Stil en beholder til
væske på vægten
Hæld væske i
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
MODE
MODE
DK
SPECIFIKATIONER
1. Model: KULKS9710
2. Skærmstørrelse: 66 x 29 mm
3. Kapacitet: 5 kg / 11 lb
4. Visningsnøjagtighed: 1g / 0.1 oz
5. Strømforbrug: 2 x 1,5 V AAA batterier (medfølger ikke)
6. Angivelse af lavt batteri/overbelastning
AUTOMATISK SLUKNING
MANUEL SLUKNING
ADVARSELSINDIKATORER
Automatisk slukning sker, hvis skærmen
viser "0" eller den samme udlæsning i
mere end 2 minutter.
1. Sæt et nyt batteri i.
2.Vægten er overbelastet. Fjern
genstanden for at undgå beskadigelse.
Vægtens maksimale kapacitet er vist på
vægten.
34 35
Importeret og markedsføres udelukkende af:
Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway
Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/ T: 21 00 40 00
Expert Danmark:
https://www.expert.dk/kundeservice/ T: 70 70 17 07
Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/ T: 70 33 80 80
Punkt 1 Danmark:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/ T: 70 70 17 07
Expert Finland:
https://www.expert.fi/tuki/asiakaspalvelu/ T: 020 7100 670
Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/ T: 0305 0305
Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/ T: 08 517 66 000
Dette symbol på produktet eller i vejledningen betyder, at det udtjente elektriske
eller elektroniske udstyr ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald. I
EU-lande findes der separate indsamlingssystemer til genbrug.
Bemærkninger vedrørende bortskaffelse af batterier
De batterier, der anvendes til dette produkt, indeholder kemikalier, som er
skadelige for miljøet. For at beskytte miljøet skal brugte batterier bortskaffes i
henhold til de lokale love og regler. Smid aldrig batterier ud med det normale
husholdningsaffald.
Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren for yderligere oplysninger.
Batteriet holder længst, hvis du altid
trykker på for at slukke for vægten,
når du er færdig.
Når skærmen viser en målt vægt, holder
du nede i 3 sekunder for at slukke
for vægten.
36 37
SE
SÄKERHETSVARNINGAR
1. Läs alla anvisningar noggrant innan du använder vågen,
och spara dem för framtida bruk.
2. Produkten har känsliga elektroniska komponenter.
Därför kan störningar förekomma när den är i närheten
av enheter som sänder radiosignaler. Om ett fel
inträffar på skärmen, flytta bort vågen från signalerna
eller ta ut batterierna en stund och sätt tillbaka dem
igen.
3. Förvara batterier utom räckhåll för barn. Låt inte
batterier ligga lösa. De kan sväljas av barn eller husdjur.
Om ett batteri skulle sväljas, kontakta genast en läkare.
4. Denna våg är endast avsedd för hushållsbruk. Använd
den inte för kommersiella ändamål.
5. Utsätt inte vågen för slag, stötar eller tappa den.
6. Hantera vågen varsamt eftersom den är ett
precisionsinstrument.
7. Rengör vågen med en fuktig trasa och undvik att
vatten kommer in i vågen. Använd inte
kemiska/slipande rengöringsmedel.
8. Förvara vågen på en sval plats med torr luft.
9. Ha alltid vågen i vågrätt läge.
10. Om vågen inte startar, kontrollera om batterierna är
installerade eller om de är svaga. Sätt i eller byt
batterier.
11. Om ett fel visas på skärmen eller om du inte kan
stänga av vågen under en lång stund, ta ut
batterierna i ca 3 sekunder och sätt i dem igen för
att åtgärda ett lätt fel Om du inte kan lösa
problemet, kontakta din återförsäljare för
rådgivning.
SE
SÄTTA I ELLER BYTA BATTERI
KNAPPILLUSTRATION
Slå på / Stäng av / Nollställ / Tarera
Lägesomvandling, enhetsomvandling
LCD
TUOTTEEN YLEISKATSAUS
2x1,5 V AAA-batterier (ingår ej). Ta bort folieförpackningen före användning.
A.Ta ut förbrukade batterier med hjälp av ett
spetsigt föremål vid behov.
B.Sätt i de nya batterierna genom att sätta in
batteriets ena ände och sedan trycka ner
den andra sidan. (Tänk på polariteten)
DRIFT
38 39
Lägg på
vägningsobjektet.
Placera vågen på ett stabilt och plant underlag.
Placera skålen (i förkommande fall) på vågen.
Tryck på för att sätta på vågen.
Vänta tills LCD-fönstret visar "0" för starta
vägningen. Tryck på för att växla
vägningsläget vid behov.
Lägg på vägningsobjektet för att börja väga.
LCD-skärmen visar då viktavläsningen.
Om vägningsobjektet är vatten eller mjölk,
tryck på -knappen för att välja
volymläge och läs av volymen på
vägningsobjektet.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
1. Vägningsläge
MODE
MODE
LCD
Nollställningsvikt
Tareringsvikt
Negativt värde
Viktenhet (kg)
Volymenhet (ml)
Volymenhet (fl'oz)
Volymenhet (lb:oz)
Arbetslägen
(Vikt/vatten/mjölk)
Vägningsläge Mjölkvolymläge Vattenvolymläge
LÄGE OCH ENHETSOMVANDLING
När du startar vågen, tryck knappen "MODE (LÄGE)" för att välja läge enligt
vad som anges nedan:
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22

Kulz KULKS9710 KJØKKENVEKT Omaniku manuaal

Tüüp
Omaniku manuaal