SENZ SE9068 PERSONAL SCALE Omaniku manuaal

Kategooria
Isiklikud kaalud
Tüüp
Omaniku manuaal
SE9068
User Manual
EVERYDAY PERFORMANCE
Electronic Personal Scale
2
Thank you for purchasing your new SENZ Electronic personal scale.
These operating instructions will help you use it properly and safely.
We recommend that you spend some time reading this instruction
manual in order that you fully understand all the operational
features it oers. Read all the safety instructions carefully before
use and keep this instruction manual for future reference.
GB
Takk for at du kjøpte denne nye SENZ elektronisk personvekt.
Denne bruksanvisningen hjelper deg med å bruke den ordentlig og
sikkert. Vi anbefaler at du tar deg tid til å lese gjennom hele
bruksanvisningen for å bli fortrolig med alle funksjonene den har.
Les alle sikkerhetsanvisningene nøye før bruk, og oppbevar
bruksanvisningen for fremtidig referanse.
ENNO
Kiitos, kun valitsit uuden SENZ elektronisen henkilövaa'an. Nämä
käyttöohjeet opastavat sinua käyttämään laitetta oikein ja
turvallisesti. Suosittelemme, että vietät hetken tämän käyttöoppaan
parissa, jotta ymmärtäisit täysin kaikki laitteen tarjoamat
toiminnalliset ominaisuudet.
Lue kaikki turvallisuusohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja
säilytä käyttöopas myöhempää käyttöä varten.
ENFI
Tak fordi du har købt din nye SENZ Elektronisk personvægt. Disse
brugsanvisninger hjælper dig med at bruge den korrekt og sikkert. Vi
anbefaler, at du læser denne brugsanvisning, så du får en fuld
forståelse af, hvordan alle funktionerne virker. Læs alle
sikkerhedsinstruktioner nøje før brug, og behold denne
brugsanvisning til senere reference.
ENDK
Tack för att du köpt en ny SENZ elektronisk personvåg. Denna
bruksanvisning hjälper dig att använda den på ett säkert och korrekt
sätt. Vi rekommenderar att du tar dig tid att läsa igenom denna
bruksanvisning för att till fullo förstå alla driftfunktioner som den
erbjuder. Läs noga igenom alla säkerhetsinstruktioner före
användning och spara bruksanvisningen för framtida bruk.
SE
3
SE NODK GBFI
Instruction Manual - English .................... page 4 - 9
Bruksanvisning - Svenska ....................... sida
10 - 15
Brugsanvisning - Dansk ............................ side
16 - 21
Bruksanvisning- Norsk............................... side
22 - 27
...............................
Käyttöohjeet - Suomi sivu
28 - 33
SAFETY WARNING
4 5
GB
1.Read all the instructions carefully before using
this scale and keep them for future reference.
2.This product has delicate electronic components.
Therefore interference may occur when it is near
devices which transmit radio signals. If errors
occur in the display, move the scale away from
these signals or remove the batteries briey and
then insert them again.
3.Keep batteries away from children. Do not leave
batteries lying around. They could be swallowed
by children or pets. In the event of swallowing a
battery, contact a doctor immediately.
4.This scale is for household use only. Do not use it
for commercial purposes.
5.The glass platform will be slippery when it is wet.
Keep it dry!
6.Stand still while being weighed.
7.Do not strike, shock or drop the scale.
8.Treat the scale with care as it is a precision
instrument.
9.Clean the scale with a damp cloth and avoid water
getting inside the scale. Do not use
chemical/abrasive cleaning agents.
10.Keep the scale in a cool place with dry air.
11.Always keep your scale in a horizontal position.
12.If the scale fails to turn on, check to see if the
batteries are installed, or if their power is low.
Insert or replace with new batteries.
13. If there is an error on the display or you cannot
turn o the scale for a long time, take out the
batteries for about 3 seconds, then install them
again to remove soft-fault. If you cannot
resolve the problem, contact your dealer for
consultation.
PRODUCT OVERVIEW
BATTERY
1x3V lithium battery (CR2032). Please remove the
isolation sheet from the battery contact before use.
TO REPLACE BATTERY
Condition 1:Open battery case cover on the back of
scale, if battery case is the type shown in picture 1,
A. Take out the used battery with the aid of a
cuspidal object, as shown in picture 1.
B. Install new battery by putting one side of the
battery beneath the battery bae and then
pressing down the other side.Please take note to
the polarity.
Condition 2:Open battery case cover on the back of
LCD
glass platform
6
scale, if battery case is the type shown in picture 2,
A. Pull the black tab outwards and the battery will
come out.
B. Install new battery by putting one side of the
battery beneath the contact and then pressing down
the other side. Please take note to the polarity.
Condition 3:Open battery case cover on the back of
scale, if battery case is the type shown in picture 3,
A.Press battery gently, the battery will pop up
automatically.
B.Install new battery by connecting one side of
battery to the positive plate rst, and then pressing
down the other side. Please observe the polarity.
OPERATION
Step 1: To make sure accuracy, place the scale on a
hard, at oor and avoid carpet or soft surface.
Remark: If the scale is one of our "slim" series
(indicated on package), make sure to put it on hard
surface such as marble, oor tile etc., and make sure
no foreign bodies beneath the scale before
weighing.
Step 2. Gently step on the scale, then the scale will
be automatically turned on. Stand evenly on the
scale without moving and wait until your weight
shown on display is stable and locked.
AUTOMATIC SWITCH OFF
When you step o the scale, it will automatically switch o.
Auto shut-o occurs if display shows the same weight
reading for approximate 8 seconds.
GB
7
TO CONVERT WEIGHT UNIT
If the unit switch is on the back of the scale:
A. Find unit switch on the back of scale.
B. Press the unit conversion button when scale is
power on,LCDshows current weight unit .Press the
button the again to convert weight unit.
OVERLOAD INDICATION
Scale overload. (max. weight capacity is indicated on
the scale). Please step o to avoid damage.
Please step o to avoid damage.
Battery power is low. Please install new battery.
RE-TEST
Display " C " when you step o the scale, means this
weight reading with error. Please re-test.
Specication:
1. Model: SE9068
2. 52 x24 mm LCD
3. Low battery / over load indication
4. Capacity: 150 kg /330 lb
5. Graduation: 100g / 0.2 lb
6. Power:1x3V lithium cell(CR2032)
8
GB
9
This symbol on the product or in the instructions means that your
electrical and electronic equipment should be disposed at the end
of its life separately from your household waste. There are
separate collection systems for recycling in the EU.
Notes for battery disposal
The batteries used with this product contain chemicals that are
harmful to the environment. To preserve our environment,
dispose of used batteries according to your local laws or
regulations. Do not dispose of batteries with normal household
waste.
For more information, please contact the local authority or your
retailer where you purchased the product.
Imported and Exclusively marketed by:
Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway
Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/ T: 21 00 40 00
Expert Danmark:
https://www.expert.dk/kundeservice/ T: 70 70 17 07
Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/ T: 70 33 80 80
Punkt 1 Danmark:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/ T: 70 70 17 07
Expert Finland:
https://www.expert./tuki/asiakaspalvelu/ T: 020 7100 670
Power Finland:
https://www.power./tuki/asiakaspalvelu/ T: 0305 0305
Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/ T: 08 517 66 000
NO
SIKKERHETSADVARSEL
10 11
1.Les alle anvisningene nøye før du tar i bruk
vekten, og oppbevar dem for fremtidig referanse.
2.Dette produktet har delikate elektroniske
komponenter. Derfor kan interferens oppstå når
det står i nærheten av enheter som sender
radiosignaler. Hvis det oppstår feil på skjermen,
ytter du vekten i bort fra disse signalene, eller så
tar du ut batteriet raskt ut og setter det inn igjen.
3.Hold batterier unna barn. Ikke la batterier ligge
omkring. De kan svelges av barn eller kjæledyr.
Dersom et batteri svelges, må du kontakte lege
umiddelbart.
4.Denne vekten er kun til husholdningsbruk. Ikke
bruk den til kommersielle formål.
5.Glassplattformen kan være glatt når den er vått.
Hold den tørr!
6.Stå i ro mens vekten din registreres.
7. Ikke slå eller slipp vekten i bakken.
8. Behandle vekten med omhu, da det er et
presisjonsinstrument.
9.Rengjør vekten med en fuktig klut, og unngå at
vann kommer inni vekten. Ikke bruk
kjemiske/skurende rengjøringsmidler.
10.Hold vekten på en kjølig plass med tørr luft.
11.Oppbevar alltid vekten i vannrett posisjon.
12.Hvis vekten ikke lar seg slå på, må du sjekke at
batteriene er installert eller om det er lite
strøm. Sett i eller skift ut batterier.
13.Hvis det oppstår en feil på skjermen, eller du
ikke kan slå av vekten på lang tid, tar du ut
batteriene i ca. 3 sekunder og setter dem inn
igjen; dette vil rette en myk feil. Hvis du ikke
kan løse problemet, kontakter du forhandleren
for å få hjelp.
12 13
NO
PRODUKTOVERSIKT
BATTERI
1 x 3 V litium-batteri (CR2032). Fjern isolasjonsarket
fra batterikontaktene før bruk.
UTSKIFTING AV BATTERI
Type 1: Åpne batteriluken på baksiden av vekten,
hvis batteriluken er av den typen som vises i bilde 1.
A. Ta ut det brukte batteriet med hjelp av en
gjenstand, som vist på bilde 1.
B. Sett i det nye batteriet ved å sette én side av
batteriet under batteriplaten og deretter presse ned
den andre siden. Legg merke til polariteten.
Type 2: Åpne batteriluken på baksiden av vekten,
hvis batteriluken er av den typen som vises i bilde 2.
LCD
Glassplattformen
A. Dra den svarte klaen bakover, så kommer
batteriet ut.
B. Sett i det nye batteriet ved å sette én side av
batteriet under kontakten og deretter presse ned
den andre siden. Legg merke til polariteten.
Type 3: Åpne batteriluken på baksiden av vekten,
hvis batteriluken er av den typen som vises i bilde 3.
A. Trykk batteriet ned forsiktig, så kommer det opp
automatisk.
B. Sett i det nye batteriet ved å først koble én side av
batteriet til den positive platen, og deretter presse
ned den andre siden. Ta hensyn til polariteten.
BRUK
Trinn 1: For å sikre nøyaktig måling må du sette
vekten på et hardt, att gulv og unngå tepper eller
myke overater.
Merknad: Hvis vekten er en av våre "tynne" modeller
(merket på emballasjen), må du sette den på en hard
overate som stein, is, osv. og sørge for at det ikke
ligger noe under vekten før du veier deg.
Trinn 2: Trå forsiktig på vekten, så slås vekten på
automatisk. Stå på vekten med vekten jevnt fordelt
uten å bevege deg, og vent til tallene på skjermen er
stabile og ikke endrer seg.
SLÅ AV AUTOMATISK
Når du går av vekten, vil den automatisk slå av.
Vekten slår seg automatisk av hvis skjermen viser
samme vektavlesning i omtrent 8 sekunder.
14 15
NO
Dette symbolet på produktet eller i anvisningene betyr at det
elektriske og elektroniske utstyret må leveres atskilt fra
husholdningsavfall når det ikke lenger skal brukes. Det nnes egne
innsamlingssystemer for resirkulering i EU.
Merknader om avhending av batterier
Batteriene som brukes med dette produktet, inneholder
miljøskadelige kjemikalier. For å ta vare på miljøet må brukte
batterier avhendes i samsvar med lokale lover og forskrifter. Ikke
kast batterier sammen med vanlig restavfall fra husholdningen.
Du får nærmere informasjon ved å kontakte lokale myndigheter
eller forhandleren du kjøpte produktet hos.
KONVERTERE VEKTENHET
Hvis enhetsbryteren er på baksiden av vekten:
A. Finn enhetsbryteren på baksiden av vekten.
B. Trykk på enhetskonverteringsknappen når vekten
er slått på. LCD-skjermen viser gjeldende vektenhet.
Trykk på knappen igjen for å konvertere vektenhet.
INDIKASJON PÅOVERBELASTNING
Vekt overbelastet. (maks. vektkapasitet visespå
vekten).Gå av vekten for å unngå skade.
INDIKASJON PÅ LAVTBATTERINIVÅ
Batterinivået er lavt. Sett i et nytt batteri.
TEST PÅ NYTT
Dersom " C " vises når du går av vekten, betyrdette at
det var en feil ved lesing av vekten.Test på nytt.
Specication:
1. Modell: SE9068
2. 52 x24 mm LCD-skjerm
3. Indikasjon på Lavt batteri / Overbelastning
4. Kapasitet: 150 kg / 330 pund
5. Trinn: 100g / 0,2 pund
6. Strøm: 1 x 3V litiumcelle (CR2032)
Enhetsknapp
Importert og utelukkende markedsført av:
Power International AS,
Postboks 523, N-1471 Lørenskog, Norge
Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/ T: 21 00 40 00
Expert Danmark:
https://www.expert.dk/kundeservice/ T: 70 70 17 07
Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/ T: 70 33 80 80
Punkt 1 Danmark:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/ T: 70 70 17 07
Expert Finland:
https://www.expert./tuki/asiakaspalvelu/ T: 020 7100 670
Power Finland:
https://www.power./tuki/asiakaspalvelu/ T: 0305 0305
Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/ T: 08 517 66 000
FI
TURVALLISUUSVAROITUS
16 17
1.Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen kuin käytät
tätä vaakaa ja säilytä ohjeet tulevaa tarvetta
varten.
2.Tässä tuotteessa on herkkiä elektronisia osia. Sen
vuoksi laitteessa voi esiintyä häiriöitä, kun sitä
käytetään lähellä laitteita, jotka lähettävät
radiosignaalia. Jos näytössä näkyy virheitä, siirrä
vaaka etäämmälle näistä signaaleista tai irrota
paristot hetkeksi ja aseta ne takaisin paikoilleen.
3.Pidä paristot lasten ulottumattomissa. Älä jätä
paristoja irralleen esille. Lapset tai lemmikit voivat
niellä niitä. Jos paristo on nielty, ota heti yhteyttä
lääkäriin.
4.Tämä vaaka on tarkoitettu ainoastaan
kotitalouskäyttöön. Älä käytä sitä kaupallisiin
tarkoituksiin.
5.Lasialusta on märkänä liukas. Pidä se kuivana!
6.Seiso liikkumatta suorana punnituksen aikana.
7.Älä iske, kolhi tai pudota vaakaa.
8.Käsittele vaakaa varoen, se on
tarkkuusinstrumentti.
9.Puhdista vaaka kostealla liinalla varoen vettä
pääsemästä vaa'an sisään. Älä käytä
kemiallisia/hiovia puhdistusaineita.
10.Säilytä vaakaa viileässä, kuivassa paikassa.
11.Säilytä vaakaa aina vaakasuorassa asennossa.
12.Jos vaaka ei käynnisty, tarkista onko paristot
asennettu tai onko niiden varaus vähissä.
Asenna paristot tai vaihda uusiin.
13.Jos näytössä on virhe tai et pysty kytkemään
vaakaa pois päältä pitkään aikaan, poista
paristot noin 3 sekunniksi ja asenna ne takaisin
poistaaksesi ohjelmavirheen. Jollet pysty
ratkaisemaan ongelmaa, ota yhteyttä
jälleenmyyjään tuen saamiseksi.
18 19
FI
TUOTTEEN YLEISKATSAUS
PARISTO
1 x 3 V litiumparisto (CR2032).
Poista eristävä kalvo pariston kontaktipinnasta ennen
käyttöä.
PARISTON VAIHTAMINEN
Tilanne 1: Avaa paristolokeron kansa vaa'an takana, jos
paristokotelo on kuvassa 1 näkyvää tyyppiä.
A. Poista käytetty paristo terävän esineen avulla,
kuten kuvassa 1.
B. Asenna uusi paristo asettamalla pariston toinen
puoli pariston suuntauslevyn alle ja painamalla alas
toista puolta. Huomioi oikea napaisuus
Tilanne 2: Avaa paristolokeron kansa vaa'an takana, jos
paristokotelo on kuvassa 2 näkyvää tyyppiä.
LCD
lasi - foorumi
A. Vedä mustaa nauhaa ulospäin poistaaksesi
pariston.
B. Asenna uusi paristo asettamalla pariston toinen
puoli kontaktipinnan alle ja painamalla alas toista
puolta. Huomioi oikea napaisuus.
Tilanne 3: Avaa paristolokeron kansa vaa'an takana,
jos paristokotelo on kuvassa 3 näkyvää tyyppiä.
A. Paina paristoa varovasti, paristo ponnahtaa ylös
automaattisesti.
B. Asenna uusi paristo liittämällä pariston toinen
puoli ensin positiiviseen levyyn ja painamalla sitten
alas toista puolta. Huomioi oikea napaisuus.
KÄYTTÖ
Vaihe 1: Varmistaaksesi mittaustarkkuuden, sijoita
vaaka kovalle, tasaiselle lattialle välttäen mattoja ja
pehmeitä pintoja.
Huomautus: Jos vaaka kuuluu "ohuisiin" sarjoihimme
(ilmaistu pakkauksessa), varmista, että asetat sen
kovalle pinnalle, kuten marmori, lattialaatta jne. ja
varmista, ettei mitään vieraita esineitä ole vaa'an
alla ennen punnitusta.
Vaihe 2: Nouse varovasti vaa'alle, vaaka käynnistyy
tällöin automaattisesti. Seiso vaa'alla tasaisesti ja
liikkumatta ja odota, kunnes näytössä oleva paino on
vakaa ja lukkiutunut.
AUTOMAATTINEN SAMMUTUS
Kun astus pois vaa'alta, vaaka sammuu
automaattisesti. Vaaka sammuu automaattisesti
myös, jos sama painolukema näkyy näytössä noin 8
sekuntia.
20 21
FI
Tämä tuotteeseen tai ohjeisiin merkitty symboli tarkoittaa, että
sähkölaitteet ja elektroniikka on hävitettävä käyttöikänsä
päättyessä erillään kotitalousjätteestä. EU:ssa on kierrätystä
varten erilliset keruujärjestelmät.
Huomautuksia paristojen hävittämisestä
Tässä tuotteessa käytetyt paristot sisältävät kemikaaleja, jota ovat
haitallisia ympäristölle. Suojellaksesi ympäristöämme, hävitä
käytetyt paristot paikallisten lakien tai säädösten mukaisesti. Älä
hävitä paristoja normaalin kotitalousjätteen mukana.
Jos haluat lisätietoja, ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai
tuotteen myyneeseen liikkeeseen.
PAINOYKSIKÖN MUUNTAMINEN
Jos yksikkökytkin on vaa'an takana:
A. Paikallista yksikkökytkin laitteen takaa.
B. Paina laitteen muuntamispainiketta, kun vaaka
on kytketty päälle. LCD-näytössä näkyy nykyinen
painoyksikkö. Paina painiketta uudelleen muunta-
aksesi painoyksikön.
YLIKUORMITUKSEN MERKKIVALO
Vaaka ylikuormittunut. (maksimipainokapasiteetti
on ilmaistu vaa'assa). Astu pois vaa'alta vahingon
välttämiseksi.
PARISTON MATALAN VARAUKSEN ILMAISIN
Pariston varaus on matala Asenna uusi paristo.
UUSINTATESTI
Kun näytössä näkyy " C ", kun astut pois vaa'alta,
painolukema on virheellinen. Testaa uudelleen.
Specication:
1. Malli: SE9068
2. 52 x24 mm LCD-numerot
3. Matalan akkuvirran / ylikuormituksen ilmaisin
4. Kapasiteetti: 150 kg / 330 lb
5. Asteikko: 100g / 0,2 lb
6. Virta: 1x3 V litium-nappiparisto (CR2032)
Yksikköpainike
Maahantuonti ja markkinointi yksinoikeudella:
Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway
Power Norjassa:
https://www.power.no/kundeservice/ P: 21 00 40 00
Expert Tanskassa:
https://www.expert.dk/kundeservice/ P: 70 70 17 07
Power Tanskassa:
https://www.power.dk/kundeservice/ P: 70 33 80 80
Punkt 1 Tanskassa:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/ P: 70 70 17 07
Expert Suomessa:
https://www.expert./tuki/asiakaspalvelu/ P: 020 7100 670
Power Suomessa:
https://www.power./tuki/asiakaspalvelu/ P: 0305 0305
Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/ P: 08 517 66 000
DK
SIKKERHEDSADVARSLER
22 23
1.Læs alle instruktionerne omhyggeligt, inden du
bruger denne vægt, og gem dem til senere brug.
2.Dette produktet er udstyret med skrøbelige
elektroniske komponenter. Der kan derfor opstå
interferens, hvis den er i nærheden af enheder,
som sender radiosignaler. Hvis der opstår en fejl
på skærmen, skal du ytte vægten væk fra disse
signaler, og derefter tage batterierne ud og sætte
dem i igen.
3.Batterierne skal holdes uden for børns
rækkevidde. Lad ikke batterierne ligge og yde.
Børn eller dyr kan komme til at sluge dem. Sker
dette, skal du straks søge læge.
4.Denne vægt er kun beregnet til brug i
husholdningen. Brug ikke vægten professionelt.
5.Glasvægtpladen bliver glat, hvis den bliver våd.
Sørg for at den ertør!
6.Stå stille under vejning.
7. Pas på ikke at støde eller tabe vægten.
8.Håndtér vægten forsigtigt, da den er et
præcisionsapparat.
9.Rengør vægten med en fugtig klud og undgå, at
der trænger vand ind i vægten. Du må ikke bruge
kemiske rengøringsmidler eller rengøringsmidler
med slibemiddel.
10.Brug vægten køligt og tørt.
11.Sørg for at vægten altid står vandret.
12.Hvis vægten ikke kan tændes, skal du tjekke
batterierne. Sæt nye batterier i.
13.Hvis der vises en fejlmeddelelse på displayet i
længere tid, eller du ikke kan slukke for
vægten, kan du prøve at tage batterierne ud,
vente i ca. 3 sekunder, og sætte dem i igen for
derved at erne fejlen. Hvis du ikke kan løse
problemet, kan du kontakte din forhandler.
24 25
DK
PRODUKTOVERSIGT
BATTERI
1x3V litium-batteri (CR2032). Fjern isoleringsstykket
fra batteriets
UDSKIFTNING AF BATTERIET
Situation 1: Åbn batterilåget bag på vægten, hvis
batterirummet er som vist på billede 1.
A.Tag det brugte batteri ud med en spids genstand,
som vist på billede 1.
B.Sæt det nye batteri i, ved at putte den ene ende af
batteriet under aøjningspladen og tryk derefter ned
på den anden ende. Husk at det skal vende korrekt.
Situation 2: Åbn batterilåget bag på vægten, hvis
batterirummet er som vist på billede 2.
LCD
glas - plattform
A. Træk den sorte tap udad, så batteriet kan tages
ud.
B. Sæt det nye batteri i, ved at putte den ene ende
af batteriet under kontakten og tryk derefter ned
på den anden ende. Husk at det skal vende
korrekt.
Situation 3: Åbn batterilåget bag på vægten, hvis
batterirummet er som vist på billede 3.
A. Tryk let på batteriet, så det automatisk kommer
ud.
B. Sæt det nye batteri i med plus-polen først, og
tryk derefter den anden ende ned. Vær
opmærksom på, at det skal vende korrekt.
BETJENING
Trin 1: For at vægten kan måle nøjagtigt, skal den
stilles på et fast og plant gulv uden gulvtæppe
eller andre bløde underlag.
Bemærk: Hvis vægten er fra vores "slim" serie (det
vil stå på pakken), skal den stilles på en fast
overade som f.eks. et isegulv el.lign., og der må
ikke bende sig noget andet under den ved
vejning.
Trin 2: Træd forsigtigt op på vægten, hvorefter
den automatisk tænder. Stå stille på vægten og
vent, til din vægt vises og registreres på skærmen.
AUTOMATISK NEDLUKNING
Når du træder ned fra vægten, slukker den
automatisk. Den slukkes automatisk, hvis
skærmen viser den samme udlæsning i ca. 8
sekunder.
2726
DK
SÅDAN KONVERTERES VÆGTENHEDEN
Hvis knappen til skift af enhederne sidder bag på
vægten:
A. Find knappen til skift af enhederne bag på
vægten.
B. Tryk på knappen til valg af enhed mens vægten
er tændt, hvorefter skærmen viser den valgte
enhed. Tryk på knappen igen for at skifte vægten-
hed.
OVERBELASTNINGSINDIKATOR
Overbelastning (maks. belastning er angivetpå
vægten).Træd ned for at undgå beskadigelse.
LAV BATTERINIVEAU
Batteriniveauet er lavt. Sæt et nyt batteri i.
VEJ IGEN
Hvis " C " vises, når du træder ned fra vægten,er
vejningen forkert. Vej igen.
Specication:
1. Model: SE9068
2. 52 x24 mm LCD-cifre
3. Angivelse af lavt batteri/overbelastning
4. Kapacitet: 150 kg / 330 lb
5. Visningsnøjagtighed: 100g / 0,2 lb
6. Batteri: 1x3V litium-batteri (CR2032)
Enhedsknap Dette symbol på produktet eller i vejledningen betyder, at det
udtjente elektriske eller elektroniske udstyr ikke må bortskaes
sammen med husholdningsaald. I EU-lande ndes der separate
indsamlingssystemer til genbrug.
Bemærkninger vedrørende bortskaelse af batterier
De batterier, der anvendes til dette produkt, indeholder kemikalier,
som er skadelige for miljøet. For at beskytte miljøet skal brugte
batterier bortskaes i henhold til de lokale love og regler. Smid
aldrig batterier ud med det normale husholdningsaald.
Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren for yderligere
oplysninger.
Importeret og markedsføres udelukkende af:
Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway
Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/ T: 21 00 40 00
Expert Danmark:
https://www.expert.dk/kundeservice/ T: 70 70 17 07
Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/ T: 70 33 80 80
Punkt 1 Danmark:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/ T: 70 70 17 07
Expert Finland:
https://www.expert./tuki/asiakaspalvelu/ T: 020 7100 670
Power Finland:
https://www.power./tuki/asiakaspalvelu/ T: 0305 0305
Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/ T: 08 517 66 000
SE
SÄKERHETSVARNINGAR
28 29
1.Läs alla anvisningar noggrant innan du använder
vågen, och spara dem för framtida bruk.
2.Produkten har känsliga elektroniska
komponenter. Därför kan störningar förekomma
när den är i närheten av enheter som sänder
radiosignaler. Om ett fel inträar på skärmen,
ytta bort vågen från signalerna eller ta ut
batterierna en stund och sätt tillbaka dem igen.
3.Förvara batterier utom räckhåll för barn. Låt inte
batterier ligga lösa. De kan sväljas av barn eller
husdjur. Om ett batteri skulle sväljas, kontakta
genast en läkare.
4.Denna våg är endast avsedd för hushållsbruk.
Använd den inte för kommersiella ändamål.
5.Vågen är endast avsedd för hushållsbruk. Använd
inte den för professionella ändamål.
6.Glasplattformen blir hal när den är blöt. Håll den
torr!
7.Utsätt inte vågen för slag, stötar eller tappa den.
8.Hantera vågen varsamt eftersom den är ett
precisionsinstrument.
9.Rengör vågen med en fuktig trasa och undvik att
vatten kommer in i vågen. Använd inte
kemiska/slipande rengöringsmedel.
10.Förvara vågen på en sval plats med torr luft.
11.Ha alltid vågen i vågrätt läge.
12.Om vågen inte startar, kontrollera om
batterierna är installerade eller om de är svaga.
Sätt i eller byt batterier.
13.Om ett fel visas på skärmen eller om du inte
kan stänga av vågen under en lång stund, ta ut
batterierna i ca 3 sekunder och sätt i dem igen
för att åtgärda ett lätt fel Om du inte kan lösa
problemet, kontakta din återförsäljare för
rådgivning.
30 31
SE
PRODUKTÖVERSIKT
BATTERI
1x3V litiumbatteri (CR2032). Ta bort isoleringsarket från
batterikontakten före användning.
BYTA UT BATTERIET
Villkor 1:Öppna luckan till batterifacket på baksidan av
vågen om batterifacket är av den typ som visas på bild 1.
A. Ta ut det förbrukade batteriet med hjälp av ett
spetsigt föremål, såsom visas på bild 1.
B. Installera det nya batteriet genom att sätta in
batteriets ena sida under batteriväggen och tryck sedan
ner den andra sidan. Tänk på polariteten.
Villkor 2:Öppna luckan till batterifacket på baksidanav
vågen om batterifacket är av den typ som visas på bild 2.
LCD
glas plattform
A. Dra den svarta iken utåt och batteriet kommer att
komma ut.
B. Installera det nya batteriet genom att sätta in
batteriets ena sida under kontakten och tryck sedan
ner den andra sidan. Tänk på polariteten.
Villkor 3:Öppna luckan till batterifacket på baksidan
av vågen om batterifacket är av den typ som visas på
bild 3.
A. Tryck försiktigt på batteriet och det kommer att
hoppa upp automatiskt.
B. Installera det nya batteriet genom att först ansluta
batteriets positiva platta och sedan trycka ner den
andra sidan. Tänk på polariteten.
DRIFT
Steg 1:För att säkerställa noggrannheten, placera
vågen på ett hårt, plant golv - undvik mattor eller
mjuka ytor.
Obs: Om vågen tillhör en av våra "slim"-serier (anges
på förpackningen) se till att ställa den på hårda ytor
såsom marmor, golvplattor etc. och se till att inga
främmande föremål benner sig under vågen före
vägning.
Steg 2: Ställ dig försiktigt på vågen och den kommer
att slås på automatiskt. Stå jämnt på vågen utan att
röra dig och vänta tills din vikt som visas på skärmen
är stabil och låst.
AUTOMATISK AVSTÄNGNING
När du går ner från vågen så kommer den att
stängasav automatiskt. Automatisk avstängning sker
om skärmen visar samma vikt i cirka 8 sekunder.
3332
SE
OMVANDLA VIKTENHETER
om enhetsväxelknappen är på baksidan av vågen:
A. Hitta enhetsväxelknappen på baksidan av
vågen.
B. Tryck på enhetsomvandlingsknappen när vågen
är påslagen. LCD-skärmen visar nuvarande vikten-
het. Tryck på knappen igen för att omvandla
viktenheten.
ÖVERBELASTNINGSINDIKATION
Vågen är överbelastad. (max. viktkapacitet anges
på vågen). Gå ned för att undvika skada.
INDIKATION OM SVAGT BATTERI
Batterierna är svaga. Installera ett nytt batteri.
TESTA IGEN
Om " C " visas när du går ner från vågen betyder
det att vikten lästes felaktigt. Testa igen.
Specication:
1. Modell: SE9068
2. 52 x24 mm LCD-siror
3. Låg batteri/överlastindikering
4. Kapacitet 150 kg /330 lb
5. Gradering: 100g /0,2lb
6. Ström: 1x3V litiumbatteri (CR2032)
Enhetsknapp
Denna symbol på produkten eller i instruktionerna betyder att dina
elektriska och elektroniska apparater ska källsorteras när de är
förbrukade och att de inte få slängas i hushållssoporna. Det nns
särskilda insamlingssystem för återvinning inom EU.
Meddelande om kassering av batterier
Batterierna som används i denna produkt innehåller kemikalier som
är skadliga för miljön. För att skydda miljön, kasta använda batterier
i enlighet med lokala lagar och bestämmelser. Kasta inte
batterierna i de vanliga hushållssoporna.
För ytterligare information, kontakta din kommun eller din
återförsäljare där du köpte produkten.
Importerat och exklusivt marknadsförd av:
Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway
Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/ T: 21 00 40 00
Expert Danmark:
https://www.expert.dk/kundeservice/ T: 70 70 17 07
Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/ T: 70 33 80 80
Punkt 1 Danmark:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/ T: 70 70 17 07
Expert Finland:
https://www.expert./tuki/asiakaspalvelu/ T: 020 7100 670
Power Finland:
https://www.power./tuki/asiakaspalvelu/ T: 0305 0305
Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/ T: 08 517 66 000
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18

SENZ SE9068 PERSONAL SCALE Omaniku manuaal

Kategooria
Isiklikud kaalud
Tüüp
Omaniku manuaal