Black & Decker MT280 Kasutusjuhend

Bränd
Black & Decker
Kategooria
Elektrilised tööriistad
Mudel
MT280
Tüüp
Kasutusjuhend
2
Eesti keel (Originaaljuhend) 5
Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) 11
5
Sihtotstarbeline kasutamine
BLACK+DECKER vibrotööriist on ette nähtud ko-
dusteks remonditöödeks, nt lihvimiseks. See sobib
ka puitmaterjali, plastiku, kipsi, mitteraudmetalli ja
kinnitusdetailide (nt kõvendamata naelad, klambrid)
lõikamiseks, pehmete seinaplaatide töötlemiseks
ja väikeste pindade kraapimiseks. See tööriist on
mõeldud vaid tavatarbijale.
Ohutuseeskirjad
Üldised hoiatused elektritööriistade kasu-
tamisel
Hoiatus! Lugege kõiki hoiatusi ja juhiseid.
Kõigi juhiste täpne järgimine aitab vältida
elektrilöögi, tulekahju ja/või raske kehavi-
gastuse ohtu.
Hoidke kõik hoiatused ja juhised tuleviku
tarvis alles. Termin "elektritööriist" viitab voolu-
võrgutoitega (juhtmega) või akutoitega (juhtmeta)
elektritööriistale.
1. Tööpiirkonna ohutus
a. Veenduge, et tööala on puhas ja piisava
valgustusega. Korrast ära ja pimedad töö-
alad võivad põhjustada õnnetusi.
b. Ärge kasutage elektritööriistu plahvatus-
ohtlikus keskkonnas, näiteks tuleohtlike
vedelike, gaaside või tolmu läheduses.
Elektritööriistad tekitavad sädemeid, mis
võivad süüdata tolmu või aurud.
c. Hoidke lapsed ja kõrvalised isikud elektri-
öriistaga töötamise ajal eemal. Tähelepa-
nu hajumisel võite kaotada kontrolli tööriista
üle.
2. Elektriohutus
a. Elektritööriista pistikud peavad vastama
vooluvõrgule. Ärge kunagi muutke pistikut
mis tahes moel. Ärge kasutage maandatud
elektritööriistade puhul adapter-pistikut.
Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad
vähendavad elektrilöögiohtu.
b. Vältige maandatud pindade puudutamist
(nt torud, radiaatorid, pliidid ja külmkapid).
Kui olete on maandatud, suureneb elektrilöö-
gioht.
c. Elektriöriistad ei tohi sattuda vihma ega
niiskuse kätte. Elektritööriista sattunud vesi
suurendab elektrilöögi ohtu.
d. Ärge kahjustage toitejuhet. Ärge kunagi
kasutage seadme toitekaablit selle kand-
miseks, tõmbamiseks või pistiku eemal-
damiseks seinakontaktist. Kaitske kaablit
kuumuse, õli, teravate nurkade ja liikuvate
osade eest. Kahjustatud või sassis kaablid
suurendavad elektrilöögi ohtu.
e. Kui töötate elektriöriistaga välitingimus-
tes, kasutage õues kasutamiseks sobivat
pikendusjuhet. Välitingimustesse sobiva
pikendusjuhtme kasutamine vähendab elektri-
löögiohtu.
f. Kui elektritööriista niisketes tingimustes
kasutamine on vältimatu, kasutage lekke-
voolukaitset. Lekkevoolukaitsme kasutamine
vähendab elektrilöögi ohtu.
3. Isiklik ohutus
a. Säilitage valvsus, jälgige mida teete ja
kasutage elektritööriista mõistlikult. Ärge
kasutage elektritööriista väsimuse korral
või alkoholi, narkootikumide või arstimite
mõju all olles. Kui elektritööriistaga töötami-
se ajal tähelepanu kas või hetkeks hajub, võite
saada raskeid kehavigastusi.
b. Kandke isikukaitsevahendeid. Kandke
alati kaitseprille. Isikukaitsevahendid nagu
tolmumask, libisemiskindlad jalanõud, kiiver
või kõrvaklapid vähendavad õigetes tingimus-
tes kasutades isikuvigastusi.
c. Vältige seadme ootamatut käivitumist.
Veenduge, et enne tööriista vooluvõrku ja/
või aku külge ühendamist on käivituslüliti
väljalülitatud asendis. Kandes tööriista,
sõrm lülitil, või ühendades vooluvõrku töö-
riista, mille lüliti on tööasendis, kutsute esile
õnnetusi.
d. Eemaldage enne elektritööriista sisse-
lülitamist reguleerimis- ja mutrivõtmed.
Tööriista pöörleva osa külge jäetud mutrivõti
või mõni muu võti võib tekitada kehavigastusi.
e. Ärge küünitage. Säilitage pidevalt korralik
toetuspind ja tasakaal. See tagab parema
kontrolli tööriista üle ettearvamatutes situat-
sioonides.
f. Kandke nõuetekohast riietust. Ärge kand-
ke lotendavaid rõivaid ega ehteid. Hoidke
juuksed, riided ja kindad eemal liikuvatest
osadest. Laiad riided, ehted või pikad juuksed
võivad jääda liikuvate osade vahele.
g. Kui seadmetega on kaasas tolmueraldus-
liidesed ja kogumisseadmed, veenduge,
et need on ühendatud ja õigesti kasutata-
vad. Tolmukogumisseadme kasutamine võib
vähendada tolmuga seotud ohte.
4. Elektritööriista kasutamine ja hooldus
a. Ärge koormake elektritööriista üle. Ka-
sutage konkreetseks otstarbeks sobivat
EESTI KEEL
6
elektritööriista. Elektritööriist töötab paremi-
ni ja ohutumalt võimsusel, mis on tööks ette
nähtud.
b. Ärge kasutage elektritööriista, kui seda ei
saa lülitist sisse ja välja lülitada. Elektri-
tööriist, mida ei saa juhtida lülitist, on ohtlik ja
vajab remonti.
c. Enne seadme reguleerimist, tarvikute
vahetamist või ladustamist ühendage
elektritööriist vooluvõrgust välja ja/või
eemaldage aku. Selline käitumine vähendab
riski masina ettenägematu käivitumise näol.
d. Hoidke pikemaks ajaks seisma jäänud
elektriöriistu lastele kättesaamatus
kohas. Ärge lubage tööriista kasutada ini-
mestel, kes pole saanud vastavat väljpet
või pole lugenud neid juhiseid. Oskama-
tutes kätes võivad elektritööriistad olla väga
ohtlikud.
e. Elektriöriistu tuleb hoida heas seisukor-
ras. Veenduge, et liikuvad osad sobivad
kokku ja ei kiilu kinni, et osad on terved ja
kontrollige kõiki muid tööriista tööd mõju-
tada võivaid tingimusi. Kahjustuste korral
laske tööriista enne edasist kasutamist
remontida. Paljud õnnetused on põhjustatud
halvasti hooldatud tööriista tõttu.
f. Hoidke lõiketerad teravate ja puhastena.
Õigesti hooldatud, teravate servadega lõike-
riistad kiiluvad väiksema tõenäosusega kinni
ja neid on lihtsam juhtida.
g. Kasutage elektritööriista, tarvikuid ja
otsakuid vastavalt juhistele, arvestades
ötingimusi ja teostatava töö iseloomu.
Kasutades tööriista mitte sihtotstarbeliselt
võib lõppeda raskete tagajärgedega.
5. Hooldus
a. Laske tööriista regulaarselt hooldada kva-
li tseeritud remonditöökojas ja kasutage
ainult originaalvaruosi. Nii tagate tööriista
ohutuse.
Hoiatus! Täiendavad ohutusnõuded vibro-
tööriista kasutamisel
Hoidke elektritööriista töötamise ajal iso-
leeritud käepidemetest tööde tegemisel,
mille korral lõikeketas võib puutuda kokku
varjatud juhtmetega või oma toitekaabliga.
Pinge all oleva juhtme lõikamine võib pinges-
tada elektritööriista metallist osad ning anda
kasutajale elektrilöögi.
Kasutage klambreid või muud viisi, et töö-
detail kindlalt kseerida ja seda toetada.
Kui hoiate töödetaili käes või keha vastas, on
see ebastabiilne ja võib põhjustada tööriista
üle kontrolli kaotamist.
Hoiatus! Kokkupuude lihvimisel tekkiva
tolmuga või selle sissehingamine võib
ohustada seadme kasutajat ja võimalikke
kõrvalseisjaid. Kandke tolmumaski, mis
on mõeldud kaitseks tolmu ja aurude eest;
veenduge, et tööalale sisenevad isikud on
samuti kaitstud.
Eemaldage pärast lihvimist põhjalikult tolm.
Võimaliku pliisisaldusega värvi ning toksilist
tolmu tekitada võivate puitusid ja metalle
lihvides olge eriti ettevaatlik:
Ärge lubage tööpiirkonda lapsi ega rase-
daid naisi.
Ärge sööge, jooge ega suitsetage tööpiir-
konnas.
Eemaldage ohutult kõik tolmuosakesed ja
muu praht.
Sihtotstarve on kirjeldatud käesolevas
kasutusjuhendis. Tarvikute või lisaseadmete
kasutamine muul otstarbel, kui on nimetatud
käesolevas kasutusjuhendis, võib põhjustada
kehavigastusi ja/või varalist kahju.
Pärast lüliti vabastamist jätkab tarvik liikumist.
Kui olete tööriista välja lülitanud, oodake, kuni
tarvik seiskub täielikult ja alles siis asetage
tööriist maha.
Hoidke käed lõikealast eemal. Ärge kunagi
küünitage ühelgi põhjusel töödeldava osa alla.
Ärge asetage sõrmi või pöialt liikuva tera või
teraklambri lähedusse. Ärge tasakaalustage
saagi hoide kinni selle jalast.
Hoidke terad teravad. Nürid või kahjustunud
lõiketerad võivad põhjustada koormuse all
oleva sae kaldumise või seiskumise. Kasu-
tage alati töödetaili ja lõiketöö jaoks sobivaid
terasid.
Torude või juhtmete lõikamisel veenduge, et
neis ei oleks vett või ei oleks need pinge all.
Vahetult pärast masina käitamist ärge puudu-
tage töödetaili ega tera. Need võivad olla väga
kuumad.
Enne seina, põrandasse või lakke augu puu-
rimist, et seal pole juhtmeid ega torusid või
muid peidetud ohte.
Kõrvaliste isikute ohutus
See seade pole mõeldud kasutamiseks isikute
(k.a lapsed) poolt, kellel on vähendatud füü-
siline, sensoorne või vaimne võimekus, kellel
puuduvad vastavad teadmised ja kogemused,
v.a juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik
EESTI KEEL
7
on andnud neile seadme ohutuks kasutami-
seks juhiseid ja teostab järelvalvet.
Lapsi tuleb jälgida, et nad ei mängiks seadme-
ga.
Muud riskid.
Tööriista kasutamisel, mis pole lisatud kaasasole-
vatesse hoiatustesse, võivad kaasneda täiendavad
riskid. Need ohud võivad tekkida väärkasutamisest,
pikemaajalisest kasutamisest jne.
Vaatamata asjakohaste ohutusnõuete järgimisele ja
ohutusseadmete kasutamisel ei õnnestu teatavaid
riske vältida. Need on järgmised:
Pöörleva/liikuva osa puudutamisest tekitatud
vigastused.
Osade, terade või tarvikute vahetamisest
tekitatud vigastused.
Tööriista pikaaegsest kasutamisest tekkinud
vigastused. Kui kasutate tööriista pikemalt,
veenduge, et teete korrapäraselt puhkepause.
Kuulmiskahjustused.
Tööriista kasutamisel tekkiva tolmu sisse-
hingamisest põhjustatud terviseohud (nt pui-
dutööd, eriti tamme, pöögi ja vaik-kiudplaadi
korral.)
Vibratsioon
Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis
märgitud vibratsioonitaseme väärtus on mõõdetud
kooskõlas standardi 60745 näidatud standardse
katsemeetodiga ja seda võib kasutada ühe tööriista
võrdlemiseks teisega. Deklareeritud vibratsioonita-
seme väärtust võib kasutada kokkupuute esmaseks
hinnanguks.
Hoiatus! Vibratsioonitaseme väärtus võib elekt-
ritööriista tegelikul kasutamisel olenevalt viisist
erineda deklareeritud väärtusest. Vibratsioonitase
võib tõusta kõrgemale näidatud tasemest.
Vibratsioonitaseme hindamisel ohutusmeetmete
määramiseks, mis on sätestatud standardis 2002/44/
EÜ isikute kaitsmiseks, kes töötavad pidevalt elekt-
ritööriistadega, peab arvesse võtma kasutamise
tingimusi ja tööriista kasutamise viisi, k.a arvestama
töötsükli kõikide osadega, nt aeg, millal tööriist on
välja lülitatud ja tühijooksuaeg koos käivitamisega.
Tööriistal olevad sildid
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:
Hoiatus! Vigastusohu vähendamiseks
lugege kasutusjuhendit tähelepanelikult.
Hoiatus! Kandke selle tööriista kasutamisel
alati tolmukaitsemaski.
Elektriohutus
See tööriist on topeltisolatsiooniga, seetõttu
pole maandusjuhe vajalik. Veenduge alati,
et toitepinge vastaks andmesildile märgitud
väärtusele.
Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb lasta see
ohutuse tagamiseks tootjal või volitatud
BLACK+DECKER hoolduskeskusel välja
vahetada.
Osad
Sellel tööriistal on järgmised osad või osa neist.
1. Käivituslüliti
2. Muudetava kiiruse lüliti
3. Tööriistavaba tarvikukinnituskang Super-lok
4. Lihvtald
5. Tolmueraldusadapter
6. Töödeldud tarvikuadapter (puks)
7. Töödeldud tarvikuadapter (kinnituspolt)
Tarvikud
Sellel tööriistal on mõned või kõik alljärgnevalt
nimetatud tarvikutest. Tööriista jõudlus oleneb ka-
sutatavast tarvikust. BLACK+DECKER ja Piranha
tarvikute kavandamisel on järgitud kõrgeimaid kva-
liteedistandardid ning need on loodud teie tööriista
jõudlust suurendama. Nende tarvikute kasutamisel
saate oma tööriista maksimaalselt ära kasutada.
Täppis-freeslõikesaag puitma-
terjali ja pehme plastiku jaoks.
(Osanumber - X26105-XJ)
Puidu ja pehme plastiku eraldami-
ne, freesimine ja tasalõikamine.
Sobib ideaalselt uste, põranda-
liistude, aknalaudade ja põranda
töötlemiseks.
Freesikesae tera puidu ja
metalli jaoks. (Osanumber -
X26110-XJ)
Puidu, plastiku, õhukeseseinalis-
te mittemetalltorude ja -eendite,
naelte ning kruvide eraldamine,
freesimine ja tasalõikamine.
Freesikesae tera puidu ja
metalli jaoks.
(Osanumber - X26115-XJ)
Puidu, plastiku, õhukeseseinalis-
te mittemetalltorude ja -eendite
eraldamine, freesimine ja tasa-
lõikamine.
Segmenteeritud saetefa.
(Osanumber - X26120-XJ)
Pika kasutusajaga lõiketera, mis
sobib ideaalselt puidu, plastiku,
õhukeseseinaliste mittemetallist
materjalide jaoks.
EESTI KEEL
8
Jäik kraabits.
(Osanumber - X26135-XJ)
Ideaalne kõvade või pehmete
materjalide eemaldamiseks
tasastelt pindadelt, nt vinüülist
põrandakatte, vaibaliimi, põran-
daplaatide liimi, tsemendi, värvi ja
laki eemaldamine.
Painduv kraabits.
(Osanumber - X26140-XJ)
Ideaalne elastomeersete mater-
jalide eemaldamiseks kõvadelt
tasastelt pindadelt raskesti
juurdepääsetavates kohtades,
nt silikoonist tihendusmaterjal ja
muud tihendusmaterjalid.
Karbiidist mördi eemaldamise
lõiketera.
(Osanumber - X26125-XJ)
Karbiidkattega pind, sobib ideaal-
selt mördi ja plaadiliimi eemalda-
miseks tasastelt pindadelt ning
puidu, laastplaadi ja kuidklaasi
kiireks eemaldamiseks.
Karbiidist riiv.
(Osanumber - X26130-XJ)
Karbiidkattega pind, sobib ideaal-
selt mördi eemaldamiseks ning
plastiku, laastplaadi ja kuidklaasi
kiireks eemaldamiseks.
Lihvimislehed.
Erinevad karedustasemed
puidu, värvitud ja lakitud pindade
lihvimiseks.
Kokkupanemine
Tarvikute paigaldamine ja eemaldamine
(joonised A–F)
Hoiatus! Enne tarviku paigaldamist ühendage
tööriist toitevõrgust lahti.
BLACK+DECKER / Piranha tarviku paigaldamine
(joonised A–C)
Hoidke tööriista käes ja pigistage tarviku
kinnituskangi (3).
Libistage tarvik (8) võlli ja tarvikuhoidiku vahe-
le, veendudes, et tarvik kinnitub kõigi kaheksa
tihvtiga hoidikule ja on võlliga samal tasapin-
nal.
Vabastage tarviku kinnituskang.
Märkus: Mõndasid tarvikuid, nt kraabitsad ja lõikete-
rad, saab paigaldada soovitud nurga alla (joonis C).
BLACK+DECKER / Piranha tarviku eemaldamine
(joonis A)
Hoidke tööriista käes ja pigistage tarviku
kinnituskangi (3).
Tõmmake tarvikut tööriistast eemale, veendu-
des, et tarvik vabastab kõik kaheksa hoidikul
olevat tihvti.
Vabastage tarviku kinnituskang.
Hoiatus: Tarvikute eemaldamisel tuleb kanda
kindaid, sest tarvikud võivad kasutamisel muutuda
kuumaks.
Lihvimislehe paigaldamine (joonis D)
Paigutage lihvimisleht (9) lihvimisalusele (4),
nagu on näidatud.
Suruge leht kindlalt ja ühtlaselt lihvimisalu-
sele, veendudes, et lehes olevad augud on
kohakuti aluse aukudega.
Lihvimislehe eemaldamine
Tõmmake lihvimisleht lihvimisaluselt (4) ära.
Hoiatus! Ärge kunagi kasutage lihvimisalust, kui
pole paigaldatud lihvimislehte või lisatarvikut.
Tolmueemaldusadapteri paigaldamine (joonis E)
Paigutage tolmueemaldusadapter (5) lihvimis-
alusele (4), nagu on näidatud.
Suruge adapter kindlalt ja ühtlaselt lihvimis-
alusele.
Kinnitage adapter, keeates lukustusmutrit (12)
päripäeva.
Ühendage tolmuimeja tolmueemaldusadapte-
riga.
Tolmueemaldusadapteri eemaldamine
Keerake lukustusmutrit (12) vastupäeva.
Tõmmake tolmueemaldusadapter (5) lihvimis-
aluselt (4) ära.
Teiste tarvikute paigaldamine (joonis F)
Paigutage puks (6) kraele (10).
Paigutage teine tarvik (11) kraele (10).
Kinnitage kinnituspolt (7) kindlalt kohale, et ta-
gada teise tarviku (11) kindlalt kohal püsimine.
Märkus: Puksi ja kinnituspolti ei kasutata teise tarvi-
ku kindlalt kohale paigaldamiseks. Black ja Deckeri
tarvikute kinnitamiseks kasutatakse tööriistavaba
tarvikukinnituskangi Super-lok.
Kasutamine
Hoiatus! Võimaldage tööriistal töötada oma tempo-
ga. Ärge koormake üle.
Hoiatus! Veenduge enne seina, põrandasse või
lakke lõikamist, et seal pole juhtmeid ega torusid.
EESTI KEEL
9
Muudetava kiiruse juhtseade (joonis G)
Muudetava kiiruse juhtseade lubab teil kohandada
tööriista kiirust rakendusele.
Seadke muudetava kiiruse ketas (2) soovitud
sättele. Sätte 1 korral töötab tööriist aeglasel
kiirusel, 10 000 min
-1
. Sätte 6 korral töötab
tööriist maksimumkiirusel, 22 000 min
-1
.
Sisse- ja väljalülitamine (joonis H)
Tööriista sisselülitamiseks libistage sisse/välja
lülitamise lüliti (1) ette (asendisse I).
Tööriista väljalülitamiseks libistage sisse/välja
lülitamise lüliti (1) taha (asendisse O).
Nõuanded optimaalseks kasutamiseks
Hoidke tööriista alati kindlalt käes. Täppistöö
tegemisel hoidke tööriista kinni eesmisest
osast.
Alati kui võimalik, kinnitage töödeldav osa
kohale. Eriti siis, kui kasutate lõiketerasid.
Ärge avaldage tööriistale liigset survet.
Kasutage alati töödetaili ja lõiketöö jaoks
sobivat tarvikut.
Kontrollige tarvikute seisukorda korrapäraselt.
Vajadusel vahetage uue vastu.
Märgistage soovitud alguspunkt.
Lülitage tööriist sisse ja suruge tarvikud soovi-
tud alustamispunktis aeglaselt töödetaili sisse.
Puhta lõike saamiseks kinnitage töödetaili
taha vineeri või pehme puidu tükk ja saagige
läbi kombineeritud kihid.
Ärge suruge lõiketera jõuga töödetaili sisse.
Pidage meelest, et lehtmetalli lõikamine võtab
tavaliselt kauem aega kui paksemate puidust
töödetailide saagimine.
Metalli lõikamisel kandke lõikejoonele enne
lõikamist õhuke määrdekiht.
Vana värvikihi mahalihvimiseks enne värvi-
mist kasutage alati eriti peenet liivapaberit.
Väga ebaühtlastel pindadel või värvikihte ee-
maldades alustage jämedama liivapaberiga.
Muude pindade lihvimist alustage keskmise
liivapaberiga. Mõlematel juhtudel kasutage
viimistlemiseks peenet liivapaberit.
Konsulteerige oma jaemüüjaga lisateabe
saamiseks olemasolevate tarvikute kohta.
Hooldamine
BLACK+DECKER juhtmega/juhtmeta tööriist on
loodud pikaajaliseks kasutamiseks minimaalse hool-
dusega. Et tööriist teid pikka aega korralikult teeniks,
tuleb seda hooldada ja regulaarselt puhastada.
Hoiatus! Tehke järgmist enne juhtmega/juhtmeta
elektritööriistade hooldamist:
Lülitage rakendus/tööriist välja ja eemaldage
toitekaabel kontaktist.
Või lülitage seade välja ja eemaldage aku, kui
rakendusel/tööriistal on ärakäiv aku.
Kui aku on sisseehitatud, siis töötage seni,
kuni aku on täiesti tühi ja lülitage siis seade
välja.
Puhastage regulaarselt rakenduse/tööriista/
laadija õhuvõtuavasid, kasutades pehmet
harja või kuiva lappi.
Puhastage regulaarselt mootorikorpust, kasu-
tades niisket lappi. Ärge kasutage abrasiivseid
ega lahustipõhiseid puhastusvahendeid.
Toitepistiku väljavahetamine (ainult Ühend-
kuningriik ja Iirimaa)
Kui peab paigaldama uue toitepistiku:
Visake vana pistik ohutult minema.
Ühendage pruun juhe uue pistiku faasiklem-
miga.
Ühendage sinine juhe neutraalklemmiga.
Hoiatus! Maandusklemmiga ühendusi ei tehta.
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 5 A.
Keskkonnakaitse
Jäätmete sortimine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui ühel päeval leiate, et teie BLACK+DECKER
toode on muutunud kasutuks või vajab väljavaheta-
mist, ärge kõrvaldage seda koos olmeprügiga. Viige
toode vastavasse kogumispunkti.
Elektroonikaromu ja pakendite sorteeri-
mine aitab meil materjale taaskasutada.
Kasutatud materjalide taaskasutamine aitab
vältida keskkonna kahjustamist ja vähendab
toorainevajadusi.
Kohalikud määrused võivad ette näha elektroo-
nikaromude lahuskogumist majapidamistest kas
jäätmejaamadesse või jaemüüja poolt, kellelt ostate
uue toote.
BLACK+DECKER pakub võimalust
BLACK+DECKER toodete tagasivõtmiseks ja ring-
lussevõtuks pärast kasutusea lõppu. Selle teenuse
kasutamiseks viige toode tagasi volitatud hooldus-
töökotta, kus see meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite
pöörduda BLACK+DECKER kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist.
BLACK+DECKER volitatud remonditöökodade
ning meie järelhoolduse teenuspakkujate täielikud
EESTI KEEL
10
kontaktandmed on saadaval meie veebilehel:
www.2helpU.com.
Tehnilised andmed
MT300 MT280
(tüüp 1) (tüüp 1)
Pinge Vac 230 230
Koormuseta kiirus min
-1
10 000- 10 000-
22 000 22 000
Ostsilleerimisnurk Kraadid 1,4 või 2,8 1,4 või 2,8
Võimsus W 300 280
Mass kg 1,53 1,53
Helirõhu tase vastavalt standardile EN 60745:
Helirõhk (L
pA
) 90 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A),
helivõimsus (L
WA
) 101 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori
summa) mõõdetud vastavalt standardile EN 60745:
Puidu lõikamine (a
h, CW
) 4,5 m/s², määramatus (K) 1,5 m/s²,
metalli lõikamine (a
h, CM
) 10,3 m/s², määramatus (K) 1,5 m/s²,
lihvimine (a
h
) 11,4 m/s², määramatus (K) 1,5 m/s²
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
MT300, MT280
BLACK+DECKER kinnitab, et tehniliste andmetes
kirjeldatud tooted vastavad standarditele: 2006/42/
EÜ, EN 60745-1, EN 60745-2-4.
Samuti vastavad tooted direktiivile 2014/30/EÜ ja
2011/65/EÜ. Lisateabe saamiseks võtke ühendust
BLACK+DECKER järgmisel aadressil või vaadake
kasutusjuhendi tagaküljel olevat teavet.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise dokumen-
tatsiooni kokkupaneku eest ja kinnitab seda
BLACK+DECKER nimel.
R. Laverick
Engineering Manager
BLACK+DECKER Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
05/08/2014
Garantii
BLACK+DECKER on oma toodete kvaliteedis kindel
ja pakub erilist garantiid. Käesolev garantii täiendab
ja ei piira kuidagi teie seaduslikke õigusi. Garantii
kehtib Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil ja
Euroopa vabakaubanduspiirkonnas.
Kui BLACK+DECKER tootel ilmneb materjali-, toot-
misdefekte või ei vasta need enam deklaratsioonile
24 kuu jooksul alates ostukuupäevast, garanteerib
BLACK+DECKER, et asendab defektsed osad,
parandab või asendab mõistlikus ulatuses kulunud
tooted, et põhjustada kliendile võimalikult vähe eba-
meeldivusi, kui tegemist pole järgmisega:
Tööriista on edasi müüdud, kasutatud profes-
sionaalselt või välja renditud;
Toodet on valesti kasutatud või hooldatud;
Toode on väliste esemete, ainete või õnnetuse
tõttu kahjustada saanud;
Remonti on üritanud läbi viia kolmandad
isikud peale volitatud hooldustöökoja või
BLACK+DECKER hooldusmeeskonna.
Garantiinõudeks tuleb teil esitada müüjale või
volitatud töökojale ostuarve. Lähima volitatud
hooldustöökoja leidmiseks võite pöörduda
BLACK+DECKER kohalikku esindusse, mille
aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist.
BLACK+DECKER volitatud remonditöökodade
ning meie järelhoolduse teenuspakkujate täielikud
kontaktandmed on saadaval meie veebilehel:
www.2helpU.com.
Külastage meie veebilehte
www.blackanddecker.co.uk, et registreerida
oma uus BLACK+DECKER toode ja püsida
kursis viimaste uute toodete ja eripakkumistega.
Lisateavet BLACK+DECKER rmamärgi ja
tootevaliku kohta leiate veebilehelt
www.blackanddecker.co.uk.
EESTI KEEL
/