Efco BC 241 HL Omaniku manuaal

Tüüp
Omaniku manuaal

See käsiraamat sobib ka

Pubbl. 61370618 - Nov/2017
H
EST
LV
FIN
LT
CHI
YTTÖ- JA HUOLTO-OPAS
HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI UTASĺTÁSOK
KASUTUS- JA HOOLDUSJUHEND
LIETOŠANAS PAMĀBA UN TEHNISKĀ APKOPE
EKSPLOATAVIMO INSTRUKCIJOS
操作手册
2
FIGYELEM!!! HUOMIO!
HALLÁSKÁROSODÁSI KOCKÁZAT
NORMÁL HASZNÁLAT ESETÉN A GÉPKEZELŐ
SZÁMÁRA A NAPI ÉS HANGERŐ HATÁS ELÉRHETI,
VAGY MEGHALADHATJA A
85 dB(A)
KUULOVAMMAVAARA
TAVALLISISSA KÄYTTÖOLOSUHTEISSA TÄMÄ KONE
VOI ALTISTAA KÄYTTÄJÄN HENKILÖKOHTAISELLE
JA PÄIVITTÄISELLE MELULLE, JOKA ON YHTÄ SUURI
TAI SUUREMPI KUIN
85 dB(A)
HOIATUS! UZMANĪBU!!!
OHT SAADA KUULMISKAHJUSTUSI
NORMAALSETEL KASUTUSTINGIMUSTEL
VÕIB KÄESOLEVA SEADME PÄEVANE
MÜRA FOON KASUTAJA SUHTES OLLA
RDNE VÕI ÜLETADA TASET
85 dB(A)
RISKS IEGŪT DZIRDES TRAUCĒJUMUS
NORMĀLAS LIETOŠANAS GADĪJUMĀ ŠĪ IERĪCE
VAR LIETOTĀJAM RADĪT RISKU, IZDALOT
TROKSNI KAS VIENĀDS VAI LIELĀKS PAR
85 dB(A)
PERSPĖJIMAS!!!
警告!!!
GALITE PAŽEISTI SAVO KLAUSOS ORGANUS
NORMALIOMIS EKSPLOATAVIMO SĄLYGOMIS
ŠIS ĮRENGINYS GALI OPERATORŲ VEIKTI
KASDIENIU TRIUKŠMO LYGIU, KURIS LYGUS 85
dB (A) ARBA YRA DIDESNIS UŽ ŠIĄ REIKŠMĘ
85 dB(A)
危害听力
一般情况下,该机器免不了要操作者承受相
当于或高于日常
85分贝
水平的噪音
H
BEVEZETÉS
EREDETI UTASÍTÁSOK FORDÍTÁSA
A sövényvágó helyes használata és a balesetek elkerülése érdekében ne kezdjen hozzá a
munkához, amíg gyelmesen el nem olvasta a jelen kézikönyvet. A jelen kézikönyv tartalmazza
az egyes részegységek működésének magyarázatát, valamint a szükséges ellenőrzésekre és
a karbantartásra vonatkozó előírásokat.
Megjegyzés A jelen kézikönyvben található leírások és illusztrációk a gyártóra nézve nem
kötelező érvényűek. A gyártó cég fenntartja a jogát arra, hogy a terméken módosításokat
hajtson végre anélkül, hogy minden alkalommal frissítené a kézikönyv tartalmát.
FIN
JOHDANTO
ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS
Lue tämä opas huolellisesti ennen työskentelyn aloittamista, jotta osaat käyttää pensasleikkuria
oikein ja vältät tapaturmat. Oppaassa kuvataan miten eri osat toimivat ja annetaan ohjeet
tarkistuksia ja huoltoa varten.
HUOMAA Tämä oppaan teksti ja kuvat ovat viitteellisiä. Valmistaja pidättää oikeuden
suorittaa muutoksia sitoutumatta päivittämään opasta jokaista muutosta varten.
LV
IEVADS
ORIĢINĀLĀS INSTRUKCIJAS TULKOJUMS
Lai pareizi lietotu krūmgriezi un izvairītos no negadījumiem, nesāciet darbu, iepriekš uzmanīgi
neizlasot šo lietošanas pamācību. Šajā lietošanas pamācībā paskaidrots, kā darbojas dažādas
ierīces detaļas un sniegti nepieciešamie norādījumi pārbaudei un tehniskajai apkopei.
IEVĒROJIET! Šajā lietošanas pamācībā iekļautie zīmējumi un apraksti nav pilnīgi saistoši.
Ražotājs patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma laiku pa laikam veikt izmaiņas un
uzlabot šo lietošanas instrukciju.
EST
SISSEJUHATUS
ORIGINAALJUHENDI TÕLGE
Hekitrimmeri õigeks kasutamiseks ja õnnetuste vältimiseks ei tohi seadmega tööle asuda enne
käesoleva kasutusjuhendi hoolikat läbilugemist. Kasutusjuhend sisaldab seadme erinevate
osade töö kirjeldusi ning vajaliku kontrolli ja hoolduse juhiseid.
Märkus: Käesolevas kasutusjuhendis toodud joonised ja tehnilised andmed võivad
erineda tulenevalt erinevates riikides kehtestatud nõuetele ning neid võib muuta ilma
valmistajapoolse vastava märkuseta.
LT
ØVADAS
PIRMINIŲ INSTRUKCIJŲ VERTIMAS
Tam, kad teisingai naudotumėte elektrinį gyvatvorės genėtuvą ir išvengtumėte nelaimingų
atsitikimų, pradėkite dirbti tik atidžiai perskaitę šį vadovą. Jame rasite paaiškinimus apie
įvairių dalių veikimą, o taip pat būtinų patikrinimų ir techninės priežiūros instrukcijas.
Pastaba: šiame vadove pateiktos iliustracijos ir specifikacijos gali būti skirtingos (tai
priklauso nuo šalies reikalavimų), be to gamintojas jas gali pakeisti be įspėjimo.
中文
原文说明的翻译
为了正确使用绿篱修剪机,防止意外发生,在没有仔细阅读该手册前,请不要开始工作。
将从中了解各部件的操作说明及必要时检查和维护的有关指导。
注意: 手册中的特征说明可能会根据不同国家的需要有所变化, 并不需制造商注明。
3
H
TARTALOM
EST
SISUKORD
BEVEZETÉS _______________________ 2
A SZIMBÓLUMOK ÉS BIZTONSÁGI
JELZÉSEK MAGYARÁZATA____________ 5
A SÖVÉNYNYÍRÓ RÉSZEGYSÉGEI ______ 6
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK ____________ 8
ÖSSZESZERELÉS ___________________ 14
BEINDĺTÁS ________________________ 16
A MOTOR LEÁLLÍTÁSA ______________ 26
HASZNÁLAT ______________________ 26
KARBANTARTÁS ___________________ 36
TÁROLÁS _________________________ 44
MŰSZAKI ADATOK _________________ 46
MEGFELELÖSÉGI NYILATKOZAT _______ 50
KARBANTARTÁSI TÁBLÁZAT __________ 52
PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA ___________ 55
GARANCIALEVÉL ___________________ 58
SISSEJUHATUS ____________________ 2
SÜMBOLITE JA OHUTUSALASTE
HOIATUSTE SELETUS _______________ 5
HEKILÕIKURI OSAD _________________ 7
OHUTUSNÕUDED __________________ 10
KOKKUPANEK _____________________ 15
KÄIVITAMINE ______________________ 17
MOOTORI SEISKAMINE ______________ 27
KASUTAMINE _____________________ 27
HOOLDUS ________________________ 37
HOIDMINE ________________________ 45
TEHNILISED ANDMED_______________ 46
VASTAVUSDEKLARATSIOON __________ 50
HOOLDUSTABEL ___________________ 53
RIKETE KÕRVALDAMINE _____________ 56
GARANTIITUNNISTUS _______________ 59
FIN
SISÄLLYSLUETTELO
LT
SISÄLLYSLUETTELO
JOHDANTO _______________________ 2
MERKKIEN SELITYKSET JA
TURVALLISUUSOHJEET ______________ 5
PENSASLEIKKURIN OSAT ____________ 6
TURVAOHJEET_____________________ 8
KOKOAMINEN _____________________ 14
YNNISTYS ______________________ 16
MOOTTORIN SAMMUTTAMINEN ______ 26
KÄYT TÖ __________________________ 26
HUOLTO _________________________ 36
VARASTOINTI _____________________ 44
TEKNISET TIEDOT __________________ 46
YHDENMUKAISUUSILMOITUS ________ 50
HUOLTOTAULUKKO _________________ 52
VIANMÄÄRITYS ____________________ 55
TAKUUTODISTUS __________________ 58
ĮVADAS __________________________ 2
SIMBOLIŲ IR SAUGOS
PERSPĖJIMŲ PAAIŠKINIMAI __________ 5
GYVATVORIŲ GENĖTUVO
KOMPONENTAI ____________________ 7
ATSARGUMO PRIEMONñS ___________ 10
SUMONTAVIMAS ___________________ 15
UŽVEDIMAS ______________________ 17
VARIKLIO SUSTABDYMAS ____________ 27
NAUDOJIMAS _____________________ 27
TECHNINĖ PRIEŽIŲRA _______________ 37
SAUGOJIMAS _____________________ 45
TECHNINIAI DUOMENYS ____________ 46
ATITIKTIES DEKLARACIJA ____________ 50
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS LENTELĖ _____ 54
PROBLEMŲ ŠALINIMAS _____________ 57
GARANTINIS PAŽYMĖJIMA ___________ 59
LV
SATURA RĀDĪTĀJS
中文
内容
IEVADS __________________________ 2
SIMBOLU SKAIDROJUMS UN
DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI ____________ 5
DZĪVŽOGA GRIEŽŅUS SASTĀVDAĻAS __ 7
DROŠĪBAS PASĀKUMI _______________ 9
SALIKŠANA _______________________ 14
IEDARBINĀŠANA ___________________ 16
MOTORA APSTĀDINĀŠANA __________ 26
LIETOŠANA _______________________ 26
TEHNISKĀ APKOPE _________________ 36
GLABĀŠANA ______________________ 44
TEHNISKIE DATI ____________________ 46
APSTIPRINĀJUMS PAR ATBILSTĪBU_____ 50
TEHNISKĀS APKOPES TABULA ________ 53
PROBLĒMU NOVĒRŠANA ____________ 56
GARANTIJAS SERTIFIKĀTS ___________ 58
简介_____________________________ 2
符号说明及安全警告_______________ 5
绿篱机零部件_____________________ 7
安全措施_________________________ 11
安装_____________________________ 15
启动_____________________________ 17
发动机熄火_______________________ 27
使用_____________________________ 27
维修保养_________________________ 37
贮存_____________________________ 45
技术参数_________________________ 46
合格证书_________________________ 50
保养表格_________________________ 54
问题解决办法_____________________ 57
担保书___________________________ 59
4
NOTE:
5
Bagnolo in Piano (RE)-Italy
2013
9253470000
5
6 7
1 2
4
3
6
8
9
61370361
H JELMAGYARÁZAT ÉS BIZTONSÁGI FELHĺVÁSOK EST
SÜMBOLITE JA OHUTUSALASTE HOIATUSTE SELETUS
FIN MERKKIEN SELITYKSET JA TURVALLISUUSOHJEET LT
SIMBOLIˆ IR SAUGOS PERSPñJIMˆ PAAI·KINIMAI
LV
SIMBOLU SKAIDROJUMS UN DRO·±BAS NOTEIKUMI
中文 符号解释及安全警告
H
1 - A készülék használata elŒtt olvassuk el a használati és
karbantartási utasításokat
2 - Viseljünk védŒsisakot, védŒszemüveget és fülvédŒt
3 - A gép típusa: SÖVÉNYNYÍRÓ
4 - Garantált maximális zajszint
5 - Sorozatszám
6 - CE megfelelőségi jelzés
7 - A gyártás évét
8 - VIGYÁZAT! - A felületek forrók lehetnek!
9 - Ez a szimbólum Figyelmeztetést és Óvintézkedést jelöl.
10 - Viseljen védőkesztyűt.
FIN
1 - Lue käyttö- ja huolto-opas ennen koneen käyttämistä
2 - Käytä kypärää, suojalaseja ja kuulosuojaimia
3 - Koneen tyyppi: PENSASLEIKKURI
4 - Taattu akustisen tehon taso
5 - Sarjanumero
6 - CE-merkintä
7 - Valmistusvuoden
8 - VAROITUS! - Pinnat voivat olla kuumia!
9 - Tämä merkki tarkoittaa Huomio, Vaara ja Varo.
10 - Käytä suojakäsineitä.
LV
1 - Pirms lietojat ier¥ci, izlasiet lieto‰anas un tehniskÇs apkopes
pamÇc¥bu.
2 - Lietojiet aizsarg˙iveri, speciÇlas brilles un aizsargcimdus
3 - Mašīnas tips: TRIMERIS
4 - Garantïtais akustiskÇs jaudas l¥menis
5 - Sērijas numurs
6 - CE atbilstības marķējums
7 - Izgatavošanas gads
8 - BRĪDINĀJUMS! - Virsmas var būt karstas!
9 - Šis simbols norāda uz: Uzmanību, Bīstamību vai Brīdinājumu.
10 - Valkājiet aizsargcimdus.
EST
1 - Enne käesoleva seadmega tööle asumist tuleb kasutusjuhend läbi
lugeda
2 - Tuleb kanda pea, silma ja kõrva kaitsevahendeid
3 - Masina tüüp: HEKITRIMMER
4 - Müratugevuse tase
5 - Seerianumber
6 - CE vastavusmärgis
7 - Valmistamise aasta
8 - HOIATUS! – Pind võib olla kuum!
9 - See sümbol tähendab: Tähelepanu, Oht ja Ettevaatust.
10 - Kasutage kaitsekindaid.
LT
1 - Prieš dirbdami šiuo įrenginiu perskaitykite operatoriaus instrukcijų
vadovą
2 - Dėvėkite galvos, akių ir ausų apsaugas
3 - Mechanizmo tipas: GYVATVORIŲ PJOVIKLIS
4 - Garantuotas garso galios lygis
5 - Serijinis numeris
6 - CE atitikties ženklas
7 - Gamybos metai
8 - PERSPËJIMAS! – Pavirđius gali bűti karđtas!
9 - Šis simbolis reiškia: Dėmesio, Pavojus ir Įspėjimas.
10 - Dirbkite su apsauginėmis pirštinėmis.
中文
1 - 操作机器前请认真阅读操作者手册
2 - 穿戴头、眼、耳保护用品
3 - 机器类型: 绿篱机
4 - 保证声功率电平
5 - 系列号
6 - CE标准符合标记
7 - 生產年份
8 - 警告! - 表面可能高温!
9 - 这个符号表示警告、危险和小心。
10 - 穿戴安全手套。
6
H
A SÖVÉNYNYÍRÓ RÉSZEGYSÉGEI
1 - Övek csatlakoztatása
2 - Föld megszakító
3 - Kipufogó védelem
4 - Gyertya
5 - Légszırő
6 - Üzemanyagtartály dugó
7 - Üzemanyagtartály
8 - Gyorsító kar
9 - Indítószivattyú
10 - Berántó fogantyú
11 - Fojtókar (hidegindító)
12 - Továbbítócső
13 - Hátsó fogantyú
14 - Első fogantyú
15 - EH 48 vágóesköz
16 - Penge
17 - Pengereduktor
18 - Szögreduktor zsírzója
19 - Szögbeállító fogantyú
20 - Rögzítőcsavarok
21 - Szögreduktor
22 - Választótárcsa
23 - Pengereduktor zsírzója
24 - Pengevédő
25 - Hevederek
FIN
PENSASLEIKKURIN OSAT
1 - Valjaiden kiinnitys
2 - Kytkin
3 - Pakoputken suojus
4 - Sytytystulppa
5 - Ilmasuodatin
6 - Polttoainesäiliön korkki
7 - Polttoainesäiliö
8 - Kiihdytysvipu
9 - Rikastin
10 - Käynnistyskahva
11 - Käynnistysvipu
12 - Varsi
13 - Takimmainen kahva
14 - Etummainen kahva
15 - Leikkuupää EH 48
16 - Terät
17 - Terävaihde
18 - Kulmavaihteen voitelulaite
19 - Kulmansäätökahva
20 - Kiinnitysruuvit
21 - Kulmavaihde
22 - Valintalevy
23 - Terävaihteen voitelulaite
24 - Terän suojus
25 - Pakoputki
7
LV
DZĪVŽOGA GRIEŽŅUS SASTĀVDAĻAS
1 - Lenãu turïtÇjs
2 - Slïdzis
3 - Izptïja atveres pÇrvalks
4 - Aizdedzes svece
5 - Gaisa filtrs
6 - Degvielas tvertnes vÇci¿‰
7 - Degvielas tvertne
8 - Akseleratora svÇrsts
9 - Rokas sknis
10 - Startera rokturis
11 - Gaisa svÇrsta svira
12 - PagarinÇtÇjs
13 - Aizmugurējais rokturis
14 - Priekšējais rokturis
15 - Grie‰anas mehÇnisms EH 48
16 - Asmeņi
17 - Asmeņu reduktors
18 - Leņķisks reduktora eļļotājs
19 - Leņķa regulēšanas rokturis
20 - Nostiprinātājskrūves
21 - Leņķisks reduktors
22 - Selektora disks
23 - Asmeņu reduktora eļļotājs
24 - Asmeņu vāks
25 - Siksnas
LT
GYVATVORIŲ GENĖTUVO KOMPONENTAI
1 - DirϘ komplekto elementas
2 - Øjungimo/i‰jungimo jungiklis
3 - Duslintuvo apsauga
4 - UÏdegimo Ïvakò
5 - Oro filtras
6 - Degal˜ bako dangtelis
7 - Degal˜ bakas
8 - Droselinò svirtis
9 - Pripildymo „kriau‰ò”
10 - Starterio rankena
11 - Droselinò svirtis
12 - Kotas
13 - Galinė rankena
14 - Priekinė rankena
15 - Pjovimo ∞taisas EH 48
16 - Pjūklo ašmenys
17 - Pjūklo reduktorius
18 - Kampinio reduktoriaus tepalinė
19 - Kampo reguliavimo rankena
20 - Tvirtinimo varžtai
21 - Kampinis reduktorius
22 - Selektoriaus diskas
23 - Pjūklo reduktoriaus tepalinė
24 - Pjūklo apsauginis dangtis
25 - DirϘ komplektas
EST
HEKILÕIKURI OSAD
1 - Rihma kinnituskoht
2 - Pealüliti
3 - Summuti kaitse
4 - Süüteküünal
5 - Õhufilter
6 - Kütusepaagi kork
7 - Kütusepaak
8 - Gaasihoob
9 - Luttpump
10 - Starteri käepide
11 - Õhuklapi hoob
12 - Võlli pikendus
13 - Tagumine käepide
14 - Eesmine käepide
15 - Lõikeseade EH 48
16 - Terad
17 - Terade ülekandemehhanism
18 - Nurkreduktori määrija
19 - Nurga seadistushoob
20 - Kinnituskruvid
21 - Nurkreduktor
22 - Seadistusketas
23 - Terade ülekandemehhanismi määrija
24 - Teradekate
25 - Rakmed
中文
绿篱机零部件
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 - 注油管
10 - 启动手柄
11 - 阻风门
12 - 传动轴杆
13 - 后手柄
14 - 前手柄
15 - 刀 EH 48
16 - 切刀
17 - 切刀减速器
18 - 角减速器加油器
19 - 角度调节手把
20 - 固定螺丝
21 - 角减速器
22 - 选择圆盘
23 - 切刀减速器加油器
24 - 切刀盖
25 - 背带
8
1 2 3 4
Magyar Suomi
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK TURVAOHJEET
HUOMIO - Oikein käytettynä pensasleikkuri on nopea,
kätevä ja tehokas työkalu. Jos sitä käytetään väärin tai
jos tarpeelliset varotoimet laiminlyödään, se saattaa
olla vaarallinen. KONE VOI AIHEUTTAA VAKAVIA
TAPATURMIA. Noudata aina alla olevia ja koko oppaan
sisältämiä turvaohjeita, jotta työnteko sujuu mukavasti ja
turvallisesti.
HUOMIO: Yksikön käynnistysjärjestelmä kehittää
voimakkuudeltaan hyvin heikon sähkömagneettisen
kentän. Tämä kenttä voi aiheuttaa häiriöitä joihinkin
sydämentahdistimiin. Vakavien vahinkojen ja
hengenvaaran välttämiseksi henkilöiden, joilla on
sydämentahdistin, tulee olla yhteydessä lääkäriinsä sekä
sydämentahdistimen valmistajaan ennen tämän laitteen
käyttöä.
HUOMIO! – Paikalliset määräykset saattavat rajoittaa
koneen käyttöä.
1 - Älä käytä konetta ennen kuin olet oppinut käyttämään
sitä oikein. Ensi kertaa laitetta käyttävän henkilön tulee
harjoitella laitteen käyttöä työalueella.
2 - Vain hyväkuntoiset, käyttöohjeet tuntevat aikuiset saavat
käyttää pensasleikkuria. Älä anna lasten käyttää sitä.
3 - Älä käytä pensasleikkuria, jos olet väsynyt tai alkoholin,
huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen alainen (Kuva 1).
4 - Älä käytä huiveja, rannekkeita tai muita vaatekappaleita, jotka
saattavat tarttua koneeseen tai teriin. Käytä vartaloa
myötäileviä vaatteita, joissa on leikkautumisen estävä suojaus
(katso sivuja 12-13).
5 - Käytä turvakenkiä, suojakäsineitä ja -laseja, kuulonsuojaimia
ja kypärää (katso sivuja 12-13).
6 - Älä anna kenenkään oleskella pensasleikkurin toiminta-
alueella, kun käynnistät sen tai leikkaat sillä (Kuva 2).
7 - Älä aloita leikkaamista ennen kuin työskentelyalue on täysin
puhdas ja tyhjä. Älä sahaa sähköjohtojen läheisyydessä
(Kuva 2).
8 - Leikkaa aina tukevassa ja turvallisessa asennossa (Kuva 3).
9 - Käytä pensasleikkuria vain hyvin tuuletetussa tilassa, älä käytä
sitä räjähdysalttiilla alueella tai suljetussa tilassa (Kuva 4).
10 - Älä koske terää äläkä suorita huoltotoimenpiteitä moottorin
FIGYELEM - Ha jól használják a sövényvágót, akkor az
egy gyors, kényelmes és hatékony munkaeszköz; ha
helytelenül használják, vagy a szükséges elővigyázatosság
nélkül, akkor veszélyes eszközzé válhat. A GÉP SÚLYOS
SÉRÜLÉST OKOZ HAT. Azért, hogy az Ön munkája mindig
kellemes és biztonságos legyen, pontosan tartsa be az
alábbiakban és a kézikönyv többi részében leírt biztonsági
előírásokat.
FIGYELEM: Az egység indítórendszere nagyon alacsony
intenzitású elektromágneses mezőt generál. Ez a mező
néhány fajta pacemaker esetében interferenciát okozhat.
A súlyos, akár halálos sérülések kockázatának elkerülésére
a pacemakert viselő személyeknek a jelen gép használata
előtt egyeztetniük kell orvosukkal és a gép gyártójával.
FIGYELEM! - Lehet, hogy a nemzeti előírások korlátozzák a
gép használatát.
1 - Ne használja a gépet, mielőtt a használatát meg nem tanulta.
A még nem tapasztalt gépkezelőnek a helyszíni használat
előtt gyakorolnia kell a gép kezelését.
2 - A sövényvágót csak jó fizikai állapotú és a használat szabályait
ismerő felnőtt ember használhatja. Ne engedje meg, hogy
gyermek használja a sövényvágót.
3 - Fáradtan, alkohol, kábítószer és gyógyszer hatása alatt ne
használja a sövényvágót (1. ábra).
4 - Ne viseljen sálat, karkötőt vagy más olyan tárgyat, amit a gép
vagy a penge bekaphat. Vágásálló és testhez simuló öltözéket
viseljen (lásd a 12-13. oldalt).
5 - Viseljen csúszásmentes biztonsági cipőt, kesztyűt, szemüveget
és fülvédőt (lásd a 12-13. oldalt).
6 - Ne engedje meg, hogy más személyek, különösen gyermekek
a gép beindításakor és vágás közben a sövényvágó
hatósugarában tartózkodjanak (2. ábra).
7 - Ne kezdje meg a vágást, amíg a munkaterület nincs teljesen
kitisztítva és kiürítve. Elektromos kábelek közelében ne
használja a gépet (2. ábra).
8 - Mindig stabil és biztonságos pozícióban használja a
sövényvágót, különösen létra vagy sámli használatakor
(3. ábra).
9 - A sövényvágót csak jól szellőzött helyen használja és ne
használja robbanás- és tűzveszélyes környezetben, vagy zárt
helyen (4. ábra).
10 - Ha a motor működik ne nyúljon a pengéhez és ne végezzen
karbantartást.
11 - A veszélyt jelző és biztonsági előírásokat tartalmazó címkéket
őrizzük meg tökéletes állapotban. Sérülés vagy rongálódás
esetén azonnal ki kell cserélni (lásd a 5 oldalt).
12 - Ne használjuk a gépet a kézikönyvben megjelölttől eltérő
célra (lásd a 26 oldalt).
13 - Bekapcsolt motorral ne hagyja magára a motort.
14 - A karbantartási műveleteknél mindig a gyártó útmutatásait
kövessük.
15 - Tilos a gép kihajtó tengelyére olyan készüléket szerelni, amit
nem a gyártó szállított.
16 - Naponta ellenőrizze a sövényvágót, hogy minden biztonsági
és egyéb részegysége működőképes-e.
17 - Ne dolgozzon sérült, rosszul megjavított, rosszul összeszerelt
vagy házilagosan módosított sövényvágóval. Semmilyen
biztonsági felszerelést ne vegyen le, ne okozzon benne kárt és
ne iktasson ki. Csak a táblázatban szereplő hosszúságú pengét
használjon (lásd a 47. oldalt).
18 - A normál karbantartás körébe nem tartozó műveleteket és
javítást soha ne végezze egyedül. Kizárólag felhatalmazott
szakszervizhez forduljon. A karbantartási műveleteknél mindig
kövesse az utasításainkat.
19 - Veszélyhelyzetben azonnal engedje el a gyorsítókart.
20 - Ne feledje, hogy a tulajdonos vagy a gépkezelő felel a
harmadik felek által elszenvedett balesetekért és az őket vagy
tulajdonukat ért károkért.
21 - Ha a sövényvágót üzemen kívül kell helyezni, ne hagyja
a környezetben, hanem adja át a Viszonteladónak, aki
gondoskodni fog az elhelyezésről.
22 - Csak szakértő, a gép működését és helyes használatát ismerő
személynek adja át vagy adja kölcsön a sövényvágót. Ilyenkor
adja át a használati utasítást tartalmazó kézikönyvet, amit a
munka megkezdése előtt el kell olvasni.
23 - Bármilyen más információ vagy elsődleges beavatkozási igény
esetén forduljon a Viszonteladóhoz.
24 - Őrizze meg a jelen kézikönyvet és használat előtt mindig
tanulmányozza.
9
Suomi Latviski
TURVAOHJEET DROŠĪBAS NOTEIKUMI
ollessa käynnissä.
11 - Säilytä vaara- ja turvamerkintätarrat hyväkuntoisina. Jos tarrat
vahingoittuvat, niiden tilalle on vaihdettava uudet
mahdollisimman pian (Katso sivu 5).
12 - Älä käytä laitetta muihin käyttötarkoituksiin kuin tässä
käyttöoppaassa mainitut (Katso sivu 26).
13 - Älä poistu laitteen luota moottorin käydessä.
14 - Noudata aina huolto-ohjeita.
15 - Muiden kuin valmistajan toimittamien laitteiden kytkeminen
koneen voimanottoon on kielletty.
16 - Tarkista pensasleikkuri päivittäin ja varmista, että jokainen
osa, liittyipä se turvallisuuteen tai ei, toimii moitteettomasti.
17 - Älä käytä vahingoittunutta, huonosti korjattua, huonosti
koottua tai itse muutettua pensasleikkuria. Älä irrota,
vahingoita tai poista käytöstä mitään turvalaitetta. Käytä
ainoastaan teriä, joiden pituus vastaa taulukon tietoja (katso
sivuja 47).
18 - Suorita vain tavallinen huolto, älä koskaan tee muita
toimenpiteitä tai korjauksia. Käytä vain valtuutettua
erikoiskorjaamoa. Noudata aina huolto-ohjeita.
19 - Hätätilassa laske kiihdytysvipu välittömästi.
20 - Muista, että omistaja tai käyttäjä on vastuussa
onnettomuuksista ja ulkopuolisille tai omaisuudelle
aiheutuvista vaaroista.
21 - Kun pensasleikkuri täytyy romuttaa, älä jätä sitä luontoon,
vaan toimita se jälleenmyyjälle, joka hävittää sen määräysten
mukaisesti.
22 - Luovuta pensasleikkuri tai lainaa sitä ainoastaan päteville
henkilöille, jotka tietävät miten se toimii ja osaavat käyttää
sitä oikein. Luovuta leikkurin mukana myös käyttöopas, joka
on aina luettava ennen laitteen käyttämistä.
23 - Käänny aina jälleenmyyjän puoleen kun tarvitset lisätietoja tai
korjauksia.
24 - Säilytä tämä opas huolella ja lue se aina ennen leikkurin
käytön aloittamista.
UZMANĪBU - Ja krūmgriezis tiek pareizi lietots, tas ir
ātrs, ērts un efektīvs instruments; ja to lieto nepareizi vai
neievērojot drošības noteikumus, tas var kļūt par bīstamu
ierīci. IERĪCE VAR IZRAISĪT SMAGUS IEVAINOJUMUS.
Lai jūsu darbs vienmēr būtu patīkams un drošs, rūpīgi
ievērojiet visus lietošanas pamācībā sniegtos drošības
noteikumus.
UZMANĪBU: Jūsu ierīces iedarbināšanas sistēma rada
elektromagnētisko lauku, kuram ir ļoti zema intensitāte.
Šis lauks var traucēt dažu „pacemaker” ierīču darbību. Lai
samazinātu smagu vai nāvējošu negadījumu risku,
personām, kas lieto pacemaker, ir jākonsultējas ar savu
ārstu un „pacemaker ražotāju pirms šīs ierīces lietošanas.
UZMANĪBU! - Valsts likumdošana var ierobežot mašīnas
lietošanas iespējas.
1 - Pirms mašīnas lietošanas rūpīgi iepazīstieties ar tās
ekspluatācijas noteikumiem. Operatoram, kas ierīci lieto pirmo
reizi, pirms lietošanas ir jāpraktizējas.
2 - Krūmgriezi var lietot tikai pieaugušie labā fiziskajā stāvoklī, kas
zina, kā pareizi jālieto ierīce. Neļaujiet pusaudžiem lietot
krūmgriezi.
3 - Nelietojiet krūmgriezi, ja esat noguruši vai lietojuši alkoholu,
narkotikas vai medikamentus (1. zīm.).
4 - Nevelciet šalles, aproces vai citus piederumus, kurus var ievilkt
ierīcē vai asmenī. Lietojiet piegulošu apģērbu, kas pasargā no
sagriešanās (skat. 12.-13.lpp.).
5 - Lietojiet speciālas neslīdošas kurpes, cimdus, brilles un
austiņas (skat. 12.-13.lpp.).
6 - Neļaujiet citām personām, jo sevišķi bērniem atrasties
krūmgrieža darbības lokā laikā, kad iedarbināt vai lietojat ierīci
(2. zīm.).
7 - Neuzsāciet darbu, kamēr darba laukums nav pilnībā tīrs.
Nestrādājiet elektrisko kabeļu tuvumā (2. zīm.).
8 - Vienmēr grieziet, atrodoties stabilā un drošā pozīcijā, jo
sevišķi, ja strādājat uz kāpnēm vai taburetes (3. zīm.).
9 - Lietojiet krūmgriezi tikai labi vēdināmās vietas, nelietojiet to
sprāgstošā, viegli uzliesmojošā atmosfērā vai slēgtās telpās
(4. zīm.).
10 - Nepieskarieties asmeņiem un neveiciet tehniskās apkopes
darbības, kad motors ir ieslēgts.
11 - GlabÇjiet visas uzl¥mes un br¥dinÇjumus par briesmÇm
un dro‰¥bu nevainojamÇ stÇvokl¥. BojÇjumu vai
pasliktinÇjumu gad¥jumÇ, tie savlaic¥gi jÇnomaina
(Sk. 5.lpp.).
12 - Nelietojiet ierīci citiem nolūkiem nekā norādīts lietošanas
pamācībā (Sk. 26.lpp.).
13 - Neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kamēr dzinējs ir ieslēgts.
14 - Lai veiktu tehnisko apkopi, vienmïr sekojiet lieto‰anas
pamÇc¥bÇ sniegtajiem norÇd¥jumiem.
15 - Mašīnas jūgvārpstai drīkst pievienot tikai ražotāja piegādātos
piederumus.
16 - Pārbaudiet krūmgrieža drošības un pārējās detaļas katru
dienu.
17 - Nestrādājiet ar krūmgriezi, ja tas ir bojāts, nekvalitatīvi
salabots, slikti samontēts vai patvaļīgi pārveidots. Neizņemiet,
nebojājiet un nepadariet nederīgu nevienu drošības detaļu.
Lietojiet tikai tos asmeņus, kuru garums norādīts tabulā (skat.
47.lpp.).
18 - Nekādā gadījumā paši neveiciet darbības vai labojumus, kas
neatbilst ikdienas apkopei. Griezieties pēc palīdzības tikai
pie pilnvarota personāla. Lai veiktu tehnisko apkopi, vienmēr
ievērojiet mūsu norādījumus.
19 - Ārkārtas gadījumā nekavējoties atlaidiet akseleratora sviru.
20 - Neaizmirstiet, ka mašīnas īpašnieks vai operators ir atbildīgs
par negadījumiem vai bīstamām situācijām, kurām tiek
pakļautas trešās personas vai to manta.
21 - Ja krūmgriezis kļuvis nederīgs, nemetiet to ārā, bet gan
nogādājiet pilnvarotam personālam, kas atbrīvosies no ierīces
videi nekaitīgā veidā.
22 - Uzticiet vai aizdodiet krūmgriezi tikai tām personām,
kuras prot ar to pareizi rīkoties. Iedodiet līdzi arī lietošanas
pamācību, kas jāizlasa pirms darba uzsākšanas.
23 - Neskaidrību vai citu problēmu gadījumā vienmēr griezieties
pie ierīces pārdevēja.
24 - Rūpīgi glabājiet šo lietošanas pamācību un izlasiet to ikreiz,
pirms lietojat ierīci.
10
1 2 3 4
Eesti keel Lietuvių k.
OHUTUSNÕUDED ATSARGUMO PRIEMONĖS
PERSPĖJIMAS - Jeigu naudojamas teisingai, elektrinis
gyvatvorės genėtuvas bus greitai veikiantis, lengvai
valdomas ir veiksmingas įrenginys; jeigu naudojamas
neteisingai arba nesiimant tinkamų atsargumo priemonių,
jis gali tapti pavojingas. ŠIS MECHANIZMAS GALI RIMTAI
SUŽALOTI. Tam, kad dirbti būtų malonu ir saugu, visada
griežtai laikykitės toliau šiame vadove pateiktų saugos
taisyklių.
DĖMESIO: Jūsų prietaiso degimo sistema generuoja labai
silpną elektromagnetinį lauką. Šis elektromagnetinis
laukas gali trikdyti kai kurių širdies stimuliatorių darbą.
Kad būtų sumažintas sunkių ar net mirtinų sužalojimų
pavojus, prieš pradėdami dirbti su šiuo prietaisu, žmonės,
kuriems yra implantuotas širdies stimuliatorius, turėtų
pasitarti su savo gydytoju ir širdies stimuliatoriaus
gamintoju.
PERSPĖJIMAS: - Valstybiniuose reglamentuose gali būti
nustatyti šio mechanizmo naudojimo apribojimai.
1 - Mechanizmą leidžiama eksploatuoti tik tuo atveju, jei gavote
konkrečias jo eksploatavimo instrukcijas. Prieš pradėdamas
dirbti darbo aikštelėje, nepatyręs operatorius privalo
nuodugniai susipažinti su mechanizmo valdymu.
2 - Elektriniu gyvatvorės genėtuvu gali dirbti tik suaugę asmenys,
esantys geros sveikatos būklės ir susipažinę su eksploatavimo
instrukcijomis. Neleiskite elektrinio gyvatvorės genėtuvo
naudoti vaikams.
3 - Elektriniu gyvatvorės genėtuvu nedirbkite, jeigu esate pavar
arba nusilpę, arba jeigu gėrėte alkoholio, vartojote narkotikų
arba vaistų (1 pav.).
4 - Niekada nedėvėkite kaklajuosčių, apyrankių arba kitų daiktų,
kuriuos įrenginys arba ašmenys gali įtraukti. Dėvėkite
prigludusius darbo drabužius (žr. 12-13 psl.).
5 - Avėkite apsauginius neslystančius darbinius batus, užsidėkite
pirštines, akinius ir ausų apsaugą (žr. 12-13 psl.).
6 - Užvesdami elektrinį gyvatvorės genėtuvą arba juo pjaudami
žiūrėkite, kad darbo zonoje nebūtų pašalinių asmenų (2 pav.).
7 - Pjovimo darbus galima pradėti tik sutvarkius darbo zoną.
Nepjaukite arti elektros kabelių (2 pav.).
8 - Visada pjaukite tvirtai stovėdami ir būdami saugioje padėtyje
(3 pav.).
9 - Elektrinį gyvatvorės genėtuvą naudokite tik gerai
ventiliuojamose patalpose; juo negalima dirbti aplinkoje, kuri
HOIATUS - Korralikul kasutamisel on hekitrimmer kiire,
kergesti käsitsetav ja tõhus tööriist; vale kasutamise
või ettevaatusabinõude eiramise korral võib masin
muutuda ohuallikaks. SEADE VÕIB PÕHJUSTADA RASKEID
VIGASTUSI. Meeldiva ja ohutu töö tagamiseks tuleb
alati rangelt järgida käesolevas kasutusjuhendis toodud
ohutusnõudeid.
TÄHELEPANU: Teie seadme süütesüsteem tekitab madala
intensiivsusega elektromagnetvälja. See võib põhjustada
häireid teatud südamestimulaatorite töös. Raskete ja
eluohtlike kehavigastuste ohu vähendamiseks peaksid
südamestimulaatorit kandvad isikut enne seadme
kasutamist konsulteerima raviarsti ja südamestimulaatori
valmistajaga.
TÄHELEPANU! - Kohalik seadusandlus ei pruugi lubada
seadme täiemahulist kasutamist.
1 - Ärge kasutage seadet, kui Te ei tea, kuidas täpselt sellega
töötada. Eelneva kogemuseta operaator peab enne seadmega
tööle asumist selle kasutamist harjutama.
2 - Hekitrimmerit tohivad kasutada ainult füüsiliselt heas vormis
täiskasvanud isikud, kes tunnevad hästi seadme
kasutusjuhiseid. Lapsed ei tohi hekitrimmerit kasutada.
3 - Hekitrimmerit ei tohi kasutada füüsiliselt väsinud ega alkoholi,
narkootikume või ravimeid tarvitanud seisundis (joon. 1).
4 - Seadme või lõiketeraga töötamisel ei tohi kanda kaelasalli,
käevõru ega muud, mis võib seadmesse või tera külge kinni
jääda. Kanda tuleb liibuvat tööohutuse nõuetele vastavat
rõivastust (vt lk 12-13).
5 - Kanda tuleb mittelibisevate taldadega ohutusnõuetele
vastavaid tööjalatseid, töökindaid, kaitseprille ja kõrvaklappe
(vt lk 12-13).
6 - Kõrvalised isikud ei tohi viibida tööpiirkonnas hekitrimmeri
käivitamisel või sellega töötamisel (joon. 2).
7 - Seadmega töötamist ei tohi alustada enne, kui kõrvalised
isikud on tööpiirkonnast lahkunud. Seadmega ei tohi töötada
elektrijuhtmete vahetus läheduses (joon. 2).
8 - Seadmega töötamisel tuleb sisse võtta kindel ja ohutu
tööasend (joon. 3).
9 - Hekitrimmerit tohib kasutada üksnes hea ventilatsiooniga
kohtades, hekitrimmerit ei tohi kasutada plahvatusohtlikus või
kergestisüttivas keskkonnas ega kinnises ruumis (joon. 4).
10 - Mootori töötamise ajal ei tohi lõiketera puudutada,
hekitrimmeri hooldustoiminguid ei tohi samuti mootori
töötamise ajal läbi viia.
11 - Kõiki ohusilte tuleb hoida loetavana. Kahjustuse puhul
koheselt asendada uutega (vt lk 5).
12 - Masinat ei tohi kasutada muul otstarbel, kui märgitud
kasutusjuhendis (vt lk 27).
13 - Ärge jätke töötava mootoriga seadet järelevalveta.
14 - Kettsae hooldamisel tuleb alati järgida tootjapoolseid
hooldusjuhiseid.
15 - Seadme jõuülekandele tohib kinnitada ainult tootja poole
tarnitavaid seadiseid.
16 - Hekitrimmerit tuleb kontrollida iga päev veendumaks, et kõik
selle ohutust ja funktsioneerimist tagavad komponendid on
töökorras.
17 - Defektset, vigastatud, ümberehitatud ja ebaõigesti
parandatud või valesti kokkupandud hekitrimmerit ei tohi
mingil juhul kasutada. Ohutusseadmeid ei tohi eemaldada,
kahjustada ega välja lülitada. Kasutada tohib ainult sellise
pikkusega terasid, mis on välja toodud tabelis (vt lk 47).
18 - Seadme kasutamisel ja hooldamisel ei tohi teostada
kasutusjuhistes kirjeldatutest erinevaid operatsioone.
Tuleb võtta ühendust ainult vastavate volitatud
teeninduspunktidega. Hooldamisel tuleb alati järgida
tootjapoolseid hooldusjuhiseid.
19 - Hädaolukorras tuleb koheselt vabastada gaasihoova kang.
20 - Pidage meeles, et omanik või operaator vastutab kolmandatele
isikutele tekitatud või potentsiaalsete kehavigastuste või
materiaalse kahju eest.
21 - Kui hekitrimmer muutub kasutuskõlbmatuks, tuleb see
hävitada õigesti ilma keskkonda kahjustamata. Seepärast
tuleb kasutuskõlbmatu masin viia kohaliku müügiesindaja
kätte, kes korraldab selle nõuetekohase utiliseerimise.
22 - Hekitrimmerit tohib välja laenata üksnes sellistele
asjatundlikele kasutajatele, kes tunnevad põhjalikult
seadme töökorda ja tagavad õige kasutamise. Seadme
väljalaenutamisel tuleb kaasa anda ka käesolev kasutusjuhend,
et kasutaja saaks selle enne seadme kasutamisele asumist
hoolikalt läbi lugeda.
23 - Kõiki selliseid hooldus- ja remonditöid, mida käesolev
kasutusjuhend ei puuduta, tohib läbi viia üksnes vastava
väljaõppe saanud asjatundlik personal.
24 - Käesolevat kasutusjuhendit tuleb hoida käepärast ning
enne selle seadme kasutamist, tuleb sellega vajadusel uuesti
tutvuda.
11
Lietuvių k.
中文
ATSARGUMO PRIEMONĖS
安全标准
gali sprogti arba užsiliepsnoti, o taip pat uždarose patalpose
(4 pav.).
10 - Kai variklis veikia, niekada nelieskite ašmenų ir nevykdykite
elektrinio gyvatvorės genėtuvo techninės priežiūros darbų.
11 - Btina priÏiròti vis˜ etikeãi˜, kurios perspòja apie pavoj˜
sveikatai, bkl´. Jeigu jos paÏeidÏiamos arba susidòvi,
nedelsdami jas pakeiskite (Ïr. 5 psl.).
12 - Mechanizmo negalima naudoti darbams, kurie nenurodyti
‰iame vadove (Ïr. 27 psl.).
13 - Nepalikite prietaiso be priežiūros su įjungtu varikliu.
14 - Visada vadovaukitòs gamintojo techninòs prieÏiros darb˜
instrukcijomis.
15 - Prie šio mechanizmo leidžiama montuoti tik gamintojo
pateiktus elementus.
16 - Elektrinį gyvatvorės genėtuvą kasdien patikrinkite, kad
įsitikintumėte, jog visi įtaisai saugiai ir kitais požiūriais
funkcionuoja.
17 - Niekada nenaudokite sugedusio, modifikuoto, netinkamai
suremontuoto arba sumontuoto elektrinio gyvatvorės
genėtuvo. Nenuimkite, nesugadinkite ar neišjunkite jokių
apsauginių įtaisų. Naudokite tik lentelėje nurodyto ilgio
ašmenis (žr. 47 psl.).
18 - Niekada patys neatlikite darbų arba remonto, išskyrus įprastą
techninę priežiūrą. Kreipkitės tik į specializuotas ir įgaliotas
dirbtuves. Visada vadovaukitės gamintojo techninės priežiūros
darbų instrukcijomis.
19 - Avariniu atveju nedelsdami atleiskite droselinę svirtį.
20 - Atsiminkite, kad už nelaimingus atsitikimus ar galimus
pavojus, kurie kyla trečiosioms šalims ar jų nuosavybei, yra
atsakingas savaeigio kauptuko savininkas arba su juo dirbantis
žmogus.
21 - Jeigu elektrinis gyvatvorės genėtuvas yra nebetinkamas
naudoti, kad nepažeistumėte aplinkos, jį tinkamai išmeskite
genėtuvą perduodami savo vietiniam pardavėjui, kuris
pasirūpins tinkamu įrenginio išmetimu.
22 - Elektrinį gyvatvorės genėtuvą skolinkite tik patyrusiems
naudotojams, kurie yra visapusiškai susipažinę su genėtuvo
veikimu ir tinkamu jo eksploatavimu. Kitiems naudotojams
perduokite eksploatavimo instrukcijų vadovą, kurį pastarieji
turi perskaityti prieš eksploatuodami gyvatvorės genėtuvą.
23 - Visus genėtuvo aptarnavimo darbus, išskyrus tuos, kurie
nurodyti šiame vadove, turi atlikti kvalifikuoti darbuotojai.
24 - Šį vadovą laikykite netoliese ir jį paskaitykite kiekvieną kartą,
prieš įrenginį eksploatuodami.
警告:如果正确使用,该绿篱修剪机是一种快速、易操
作和高效的工具,如果操作不当或没有必要的保护,它
将变成具危险性的器械。 机器可能会引起严重损
害。 为了能安全、舒适地工作,请认真遵守下列安全
防范措施。
警告:本机的点火系统会产生强度非常低的电磁
场。这个磁场可能会干扰某些心脏起搏器。为了减
少重伤或死亡危险,携带心脏起搏器者在使用本机
前应向自己的医生和心脏起搏器制造商咨询。
警告! - 国家规定有可能会限制本机器的使用。
1 - 没有预先经过专门学习请勿使用本机器。 没有经验
的操作者在场地上使用前应先进行练习。
2 - 绿篱修剪机只能由了解使用规定的健康成人使用。
禁未成年者使用绿篱修剪机。
3 - 严禁在身体疲劳的状态下或饮酒、吸毒或服药后使用
绿篱修剪机(图1)。
4 - 不要穿戴围巾、手链或其它会被卷入机器或切刀的物
品。穿着防割保护紧身衣(参阅第12-13页)。
5 - 穿戴防滑安全靴、手套、防护眼镜及耳塞(参阅第
12-13页)。
6 - 在绿篱修剪机启动或切割时,严禁闲人—尤其是儿童—
靠近工作区域(图2)。
7 - 在工作区域未完全清空闲杂人等前,不要开始切割。
不要在电线附近切割(图2)。
8 - 必须在平稳安全的位置进行切割,特别是使用梯子和
脚凳时(图3)。
9 - 只能在良好通风条件的环境中使用绿篱修剪机,严禁
在易爆、易燃或封闭的环境中使用绿篱修剪机(图4)。
10 - 发动机运转时,严禁触摸切刀或维修保养机器。
11 - 所有危险警告标签必须保持完好无损。如果损坏或变
形,应立即更换(参阅第5页)。
12 - 除本手册注明的用途外,不得将本机擅作它用(参阅
第27页)。
13 - 不得在发动机起动的情况下废弃机器。
14 - 遵循制造商的指导进行维修保养。
15 - 严禁把非制造商提供的任何装置安装在链锯的动力
接头上。
16 - 每天检查绿篱修剪机以确保其所有装置工作正常。
17 - 严禁使用损坏、不正确维修、不正确安装或任意改装
的绿篱修剪机。 不要拆除、损坏或禁用任何安全保护
装置。 只使用表格中指明长度的切刀 (参阅第47页).
18 - 不要独自进行非正常性保养的操作或修理。必须送
交专业授权维修中心处理。一定要遵循我们的保养
操作说明。
19 - 在紧急情况下,应立即松开加速杆。
20 - 对第三方或他们的财产造成的危险或事故应由机器的
拥有者或操作人员负责。
21 - 如有必要不再使用绿篱修剪机,不要随处丢弃,而应将
其送往当地的经销商,他们将正确处理。
22 - 只能将绿篱修剪机交给或借给熟知机器的运作和正
确使用方法的专业人士使用。 此外还转交操作手册,
让他们在使用机器前认真阅读。
23 - 如有任何其它疑问或需要任何复杂处理,请与经销商
联系。
24 - 良好保存本操作手册,每次使用前应仔细阅读。
12
1 2 3 4
p.n. 3155027R
Size 41 p.n. 001001079A
Size 42 p.n. 001001080A
Size 43 p.n. 001001081A
Size 44 p.n. 001001082A
Size 45 p.n. 001001083A
Magyar Suomi Latviski
BIZTONSÁGI VÉDŐÖLTÖZET TURVALLINEN VAATETUS JA VARUSTEET AIZSARGAPĢĒRBS DROŠĪBAI
Amikor a sövényvágóval dolgozik, mindig
viseljen engedélyezett biztonsági védőöltözetet.
A védőöltözet használata nem zárja ki a sérülés
kockázatát, de baleset esetén csökkenti a sérülés
mértékét. A viszonteladótól kérjen tanácsot a
megfelelő öltözet kiválasztásához.
Megfelelő, a mozgást nem akadályozó öltözéket kell
viselni. Testhezálló védőruhát viseljen. Ideális öltözék
az zakó (1. ábra) és kezeslábas (2. ábra). Ne viseljen
olyan ruhát, sálat, nyakkendőt, vagy nyakláncot, amely
beakadhat. A hosszú hajat fogja össze és védje (pl.
kendővel, sapkával, sisakkal, stb.).
Csúszásmentes talppal és acél kaplival ellátott
védőcipőt viseljen (3. ábra).
Viseljen szemüveget vagy arcvédőt (4-5. ábra)!
Használjon zajártalom elleni védőeszközt; például
fülvédőt (6. ábra), vagy füldugót. Nagyobb figyelemre
és elővigyázatosságra van szükség a hallásvédelem
alkalmazásakor, mivel korlátozott a vészjelzések (kiáltás,
hangjelzés, stb.) érzékelése. Amint megállítja a motort,
mindig vegye le a hallásvédő felszerelést.
Olyan kesztyűt viseljen (7. ábra), amely maximálisan
elnyeli a rezgést.
ytä aina pensasleikkurilla työskennellessäsi
tyyppihyväksyttyä suojavarustusta.
Suojavarusteiden käyttö ei estä vammojen
syntymistä, mutta se voi vähentää vamman
vakavuusastetta onnettomuustapauksessa. Kysy
jälleenmyyjäliikkeestä neuvoa riittävien
suojavarusteiden valinnassa.
Suojavarusteiden on oltava käyttäjälleen sopivia eikä
epämukavia käyttää. Käytä vartaloa myötäilevää
suojavaatetusta. In takki (Kuva 1) ja housut (Kuva 2)
ovat ihanteellisia tähän käyttöön. Älä käytä sellaisia
vaatteita, huiveja, solmioita tai kaulaketjuja, jotka voivat
tarttua puihin tai risuihin. Sido pitkät hiukset kiinni ja
suojaa ne päähineellä (esimerkiksi huivilla, lippalakilla,
kypärällä jne.).
Käytä turvakenkiä, joissa on liukuestopohjat ja
teräskärjet (Kuva 3).
ytä suojalaseja tai kasvosuojainta
(Kuvat 4-5)!
Käytä kuulonsuojaimia, esimerkiksi korvalappuja
(Kuva 6) tai -tulppia. Kuulonsuojainten käyttäminen
vaatii enemmän tarkkaavaisuutta, sillä tällöin et kuule
yhtä hyvin esimerkiksi varoitusääniä (huutoja, hälytyksiä,
jne.). Poista aina kuulosuojaimet sammutettuasi
moottorin.
Käytä käsineitä (Kuva 7), jotka vaimentavat tärinää.
Strādājot ar krūmgriezi, vienmēr lietojiet
speciālu aizsargapģērbu drošībai. Aizsargapģērba
lietošana neizslēdz negadījuma iespēju, bet novērš
bojājuma sekas, ja tas notiek. Lai izvēlētos atbilstošu
aizsargapģērbu, prasiet padomu savam ierīces
pārdevējam.
Apģērbam jāpiekļaujas ķermenim, un tas nedrīkst būt
par apgrūtinājumu. Velciet piegulošu aizsargapģērbu.
Ideāli piemērota ir firmas speciālā jaka (1. zīm.) un
kombinezons (2. zīm.). Nevelciet apģērbu, šalles,
kaklasaites vai kaklarotas, kuras var sapīties zaros. Turiet
garus matus sasietus aizmugurē un aizsargājiet tos
(piemēram, ar šalli, bereti vai aizsariveri, utt.).
Velciet speciālas kurpes vai zābakus, kuri aprīkoti ar
neslīdošām zolēm un apstrādāti ar tēraudu
(3. zīm.).
Velciet speciālas brilles vai aizsargmasku!
(4.-5. zīm.).
Lietojiet aizsargierīces pret troksni; piemēram,
austiņas (6. zīm.) vai tapiņas. Nepieciešama maksimāla
uzmanība, lietojot aizsargierīces pret troksni, jo bīstamo
akustisko signālu (kliedzieni, trauksmes signāli, utt.)
uztvere ir ierobežota. Vienmēr noņemiet dzirdes
aizsarglīdzekli uzreiz pēc dzinēja izslēgšanas.
Velciet speciālus cimdus (7. zīm.), kuri maksimāli
absorbē vibrāciju.
13
p.n. 001000835
p.n. 001000939A
p.n. 001000940A
5 6 7
Eesti keel Lietuvią k.
中文
OHUTUST TAGAV RÕIVASTUS APSAUGINIAI DARBO DRABUŽIAI
安全服
Hekitrimmeriga töötamisel tuleb alati kasutada
ohutust tagavat kaitserõivastust. Kaitserõivastuse
kasutamine ei välista õnnetusohtu, kuid see
vähendab õnnetusest tulenevat võimalikku
vigastust. Piisava kaitsevarustuse valimisel tuleb
konsulteerida usaldusväärse vahendajaga.
Rõivastus peab olema sobiv ja see ei tohi tööd takistada.
Soovitame kanda heakskiidetud kaitserõivastust. Kõige
tõhusamatemaks on kaitsejakid (joon. 1) ja tunked
(joon. 2). Ei tohi kasutada selliseid rõivastusesemeid,
salle, kaelasidemeid ega käevõrusid, mis võivad
haakuda. Pikad juuksed tuleb kinni siduda ja varjata (nt
fulaari, mütsi, kiivri jne alla).
Libisemiskindlate taldade ja läbistamiskindla
kaitsedetailiga ohutusjalatsid (joon. 3).
Kanda tuleb kaitseprille või näokaitset
(joon. 4-5)!
Mürakaitseks tuleb kasutada mürakindlaid
kõrvaklappe (joon. 6) või kõrvatroppe. Mürakaitse
kasutamisel peab olema tunduvalt tähelepanelikum ja
ettevaatlikum, sest heliliste hoiatussignaalide (hõigete,
ohusireenide jt) tajumine on piiratud. Võtke
kuulmiskaitsevahendid ära niipea, kui mootori
seiskate.
Kanda tuleb töökindaid (joon. 7), mis tagavad
maksimaalse vibratsiooni sumbumise.
Dirbdami su elektriniu gyvatvorės genėtuvu
visada dėvėkite patvirtintus apsauginius darbo
drabužius. Dėvint apsauginius drabužius
nepranyksta pavojus susižeisti, tačiau tai sumažina
traumos rimtumą nelaimingo atsitikimo atveju. Dėl
tinkamos įrangos pasirinkimo pasitarkite su savo
patikimu tiekėju.
Drabužiai turi būti tinkami, jie neturi nekliudyti. Dėvėkite
prigludusius apsauginius drabužius. Geriausiai tinka
apsauginiai švarkai (1 pav.) ir kombinezonai (2 pav.).
Nedėvėkite drabužių, kaklajuosčių, kaklaraiščių ar
apyrankių, kurios gali įstrigti šakose. Susiriškite ir
apsaugokite ilgus plaukus (pavyzdžiui, su medžiagos
skraiste, kepure, šalmu ir t.t.).
Avėkite apsauginius batus, kurių padai neslysta ir
turi nuo pradūrimų saugančius įdėklus (3 pav.).
Užsidėkite apsauginius akinius arba antveidžius
(4-5 pav.)!
Naudokitės apsaugomis nuo triukšmo, pavyzdžiui,
triukšmą mažinančiomis ausų apsaugomis (6 pav.)
arba ausų užkamšalais. Naudojant ausų apsaugas
reikia būti atidesniems ir atsargesniems, nes garsiniai
pavojaus signalai (šauksmas, signalizacija ir kt.) yra
sunkiau pastebimi. Išjungę įrenginio variklį, nusiimkite
apsaugos nuo triukšmo ausines.
Mūvėkite tokias pirštines (7 pav.), kurios pasižymi
maksimaliu vibracijos slopinimu.
使用绿篱修剪机时应穿着安全服。穿着安全
服并不能完全避免受伤,但在发生事故时可减
少受伤程度。选购安全服时请向经销商咨
询。
安全服应合身,不累赘, 并应穿防割紧身服。
牌子
的防护性上衣(图1)及工作服(图2)均为理想选择。
不要穿着会勾缠灌木丛的服装、围巾、领带或项
链首饰。长发要束好(用方巾、有沿帽、头盔等).
穿着有防滑鞋底及钢包头的安全鞋(图3)。
穿戴眼镜或安全面罩(图4-5)!
使用防噪安全用品,例如耳机(图6)或耳塞。听力保
护用品的使用需高度谨慎小心,因为对危险的声响
警告(如叫喊、警报)的感觉会受到限制。当发动
机停下来后,应拆下听觉保护。
穿戴可最大程度吸收振动的手套(图7)。
14
1 2 3 4
Magyar Suomi Latviski
ÖSSZESZERELÉS KOKOAMINEN SALIKŠANA
VÁGÓFELSZERELÉS FELSZERELÉSE
1. Vegye le a dugót (A, 1. ábra)
2. Lazítsa meg a sövénynyíró reduktoron
a rögzítőcsavarokat (B, 1. ábra), és a reduktort
helyezze a továbbító csőre, kissé jobbra és balra
elforgatva (2. ábra). Amikor a cső vége már nem
látszik a rögzítő nyílásban (3. ábra), nyomja előre
akadásig a csövet.
3. Teljesen csavarja be a sövénynyíró rögzítőcsavarjait
(B, 4. ábra).
A FOGANTYÚ FELSZERELÉSE (5 ábra)
A továbbító csőre szereljük fel a fogantyút, majd
rögzitsük a csavarokkal (A). A fogan tyú helyzetét a
kezelő igényei szerint lehet beállítani.
LEIKKUUTERÄN KIINNITYS
1. Irrota tulppa (A, kuva 1).
2. Löysää pensasleikkurin välityksen kiristysruuvit
(B, Kuva 1) ja työnnä se varteen kääntäen hieman,
vuoroin vasemmalle vuoroin oikealle (Kuva 2). Kun
varren pää ei enää näy kiinnitysaukossa (Kuva 3),
työnnä vartta kunnes se pysähtyy.
3. Kiristä pensasleikkurin kiristysruuvit pohjaan saakka
(B, Kuva 4).
KAHVAN KOKOAMINEN (Kuva 5)
Kokoa kahva varteen ja kiinnitä se ruuveilla (A).
Kahvanasentoa voidaan säätää käyttäjän tarpeen
mukaan.
GRIEZĒJIERĪCES MONTĀŽA
1. Noņemiet aizbāzni (A, 1. att.)
2. Palaidiet vaļīgāk dzīvžoga griežņu reduktora
pievilkšanas skrūves (B, 1. att.) un ievietojiet to
transmisijas caurulē, viegli griežot to pa labi un
pa kreisi (2. att.). Kad caurules gals pilnīgi iegāja
stiprināšanas atverē (3. att.), stumiet cauruli uz
priekšu līdz galam.
3. Līdz galam pievelciet dzīvžoga griežņu
nostiprinātājskrūves (B, 4. att.).
ROKTURA UZSTĀDĪŠANA (5 zīm.)
Piestipriniet rokturi uz pagarinātāja un nostipriniet to
ar skrūvēm (A). Roktura pozīciju var mainīt pēc lietotāja
izvēles.
ELÃKÉSZÍTÃ MÙVELETEK VALMISTELUTOIMENPITEET SAGATAVO·ANÅS DARBAM
ÖV
Az öv helyes beállítása lehetővé teszi a sövényvágó
kiegyensúlyozott működését és a talajtól való megfelelő
magasság tartását (6. ábra).
- Viselje az övet.
- A rugós horoggal (B, 7. ábra) akassza a sövényvágót
az övre.
- A horgot (C, 7. ábra) úgy állítsa be, hogy a sövényvágó
ki legyen egyensúlyozva.
- A csatot (D, 8. ábra) úgy állítsa be, hogy a sövényvágó
megfelelő magasságban legyen.
VALJAAT
Valjaiden oikean säädön avulla pensasleikkuri pysyy
tasapainossa ja sopivalla etäisyydellä maasta (kuva 6).
- Pue valjaat yllesi.
- Kiinnitä pensasleikkuri valjaisiin haan avulla (B, kuva 7).
- Sijoita koukku (C, kuva 7) siten, että pensasleikkuri on
tasapainossa.
- Aseta solki (D, kuva 8) siten, että pensasleikkuri tulee
oikealle korkeudelle.
ATSAITES
Atsaišu pareiza pielāgošana dod iespēju pareizi līdzsvarot
instrumentu un iestatīt atbilstošā augstumā no zemes
(6. att.).
- Uzlieciet atsaites.
- Piestipriniet dzīvžoga šķēres pie atsaitēm ar āķi (B, 7. att.).
- Pozicionējiet āķi (C, 7. att.) tā, lai iegūtu vislabāko
dzīvžoga šķēru līdzsvaru.
- Pozicionējiet sprādzi (D, 8. att.), lai iegūtu pareizu
dzīvžoga šķēru augstumu.
15
5 6 7 8
Eesti keel Lietuvią k.
中文
KOKKUPANEK SUMONTAVIMAS
安装
LÕIKESEADISE PAIGALDAMINE
1. Eemaldage kork (A, jn 1)
2. Keerake lahti hekilõikuri ülekandesüsteemi kruvid
(B, Joon. 1) ja lükake see ülekandetorusse, seda kergelt
paremale ja vasakule keerates (Joon. 2). Kui toru ots
kinnituspilus enam ei paista (Joon. 3), lükake toru
lõpuni paika.
3. Keerake hekilõikuri kinnituskruvid lõpuni kinni
(B, Joon. 4).
KAEPIDEMETE PAIGALDAMINE (joon. 5)
Paigaldage käepide võlli torule ja kinnitage see kruvide
(A) abil. Käepideme asend reguleeritakse nii, et seadme
kasutajal oleks mugav ja turvaline tööd teha.
PJAUNAMOJO PADARGO SURINKIMO INSTRUKCIJOS
1. Nuimkite užkemšamąją detalę (A, 1 pav.).
2. Atlaisvinkite reduktoriaus tvirtinimo varžtus (B, 1 pav.)
ir įstatykite jį į pavaros vamzdį, pasukiodami šiek tiek
į dešinę ir į kairę (2 pav.). Kai vamzdžio galo nesimatys
tvirtinimo apkabos išpjovoje (3 pav.), įstumkite
vamzdį iki pat galo.
3. veržkite kūginės įvorės tvirtinimo varžtus (B, 4 pav.).
RANKENOS PRITVIRTINIMAS ( 5 pav.)
Rankeną pritvirtinkite ant koto ir ją priveržkite varžtais
(A). Rankenos padėtis nustatoma atsižvelgiant į
operatoriaus reikalavimus.
切割装置安装
1. 拆下塞盖(A,图1)
2. 拧松绿篱机减速器上的固定螺丝(B, 图1)并将之
插入传动管,向右转一点并向左转一点(图2)。
当管端在固定缝隙(图3)中再也看不见时,将传
动管向前推,直至不动为止。
3. 将绿篱机的固定螺丝拧紧到尽头(B, 图 4)。
圈形把手的安装 (图5)
将把手安装在传动轴上,并用螺丝(A)固定。把手
的位置可根据操作者的需要而调整。
ETTEVALMISTUS TÖÖKS PASIRUO·IMAS DIRBTI
准备使用割灌机
KANDERIHMAD
Täpselt reguleeritud õlarihmad võimaldavad seadet
korralikult tasakaalustada ja maapinnast sobival kõrgusel
hoida (jn 6).
- Pange traksid peale.
- Kinnitage hekilõikur konksu (B, jn 7) abil
kanderihmade külge.
- Paigutage konks (C, jn 7) nii, et hekilõikur on hästi
tasakaalustatud.
- Reguleerige pandla (D, jn 8) abil hekilõikuri kõrgus
sobivaks.
TVIRTINAMIEJI DIRŽAI
Teisingai sureguliuokite tvirtinamuosius diržus, kad
įtaisą būtų galima tinkamai subalansuoti ir kad jis būtų
tinkamame aukštyje virš žemės (6 pav.).
- Užsidėkite tvirtinamuosius diržus.
- Gyvatvorių genėtuvą prie tvirtinamųjų diržų
pritvirtinkite naudodami karabininį kablį (B, 7 pav.).
- Kablį nustatykite (C, 7 pav.) į tokią padėtį, kad
gyvatvorių genėtuvo pusiausvyra būtų geriausia.
- Sagtį (D, 8 pav.) nustatykite į tokią padėtį, kad
gyvatvorių genėtuvas būtų tinkamame aukštyje.
背带
背带的正确调节可令绿篱机拥有良好的平衡和合
适的离地高度(图6)。
- 必须系上背带。
- 利用扣环(B,图7)把绿篱机挂接在背带上。
- 对挂钩(C,图7)进行定位,以让绿篱机获得最
佳的平衡。
- 定位扣子(D,图8),以让绿篱机获得正确的高
度。
16
9 10 11
Magyar Suomi Latviski
BEINDÍTÁS YNNISTYS
IEDARBINÅ·ANA
ÜZEMANYAG
FIGYELEM: a benzin fokozottan gyúlékony üzemanyag.
Legyen különösen óvatos benzin vagy üzemanyag-
keverék kezelése közben. Ne dohányozzon, és ne legyen
tűz vagy nyílt láng az üzemanyag és a gép közelében (9.
ábra).
· A tűz- és égésveszély csökkentése céljából az üzemanyagot
gondosan kezelje. Különösen gyúlékony.
· Az üzemanyagot üzemanyagra engedélyezett tartályban rázza
össze és tárolja (10. ábra).
· A szabadban, szikrától és nyílt lángtól mentes helyen keverje
össze az üzemanyagot.
· Helyezze a talajra, állítsa le a motort, és hagyja kihűlni feltöltés
előtt.
· Lassan lazítsa meg az üzemanyagdugót, hogy a nyomás
távozhasson, és hogy ne folyjon ki üzemanyag.
· Feltöltés után az üzemanyag dugót erősen szorítsa be. A rezgés
a dugó meglazulását és az üzemanyag kifolyását okozhatja.
· Az egységből kifolyt üzemanyagot törölje fel. A motor
beindítása előtt a gépet vigye 3 méterre a feltöltés helyétől (11.
ábra).
· Semmilyen körülmények között ne próbálja elégetni a kifolyt
üzemanyagot.
· Az üzemanyag kezelése és a gép működése közben ne
dohányozzon.
· Az üzemanyagot hűvös, száraz, jól szellőző helyiségben tárolja.
· Ne tárolja az üzemanyagot olyan helyen, ahol száraz levelek,
szalma, papír stb. található.
· Az egységet és az üzemanyagot olyan helyen tárolja, ahol az
üzemanyagpára nem kerül kapcsolatba szikrával, nyílt lánggal,
fűtést szolgáló vízforralóval, elektromos motorral, kapcsolóval,
kályhával stb.
· A tartály dugóját ne vegye ki, amikor a motor működik.
· Tisztításhoz ne használjon üzemanyagot.
· Figyeljen oda, hogy az üzemanyag ne fröcskölődjön a ruhájára.
POLTTOAINE
HUOMIO: Bensiini on hyvin tulenarkaa. Noudata
erityistä varovaisuutta käsitellessäsi bensiiniä
tai polttoaineseosta. Älä tupakoi tai tuo avotulta
polttoaineen tai ruohoravurin lähelle (Kuva 9).
· Käsittele polttoainetta varovasti välttääksesi tulipalon ja
palovammojen vaaran. Polttoaine on erittäin tulenarkaa.
· Ravistele polttoaineseosta ja laita se polttoaineelle
hyväksyttyyn säiliöön (kuva 10).
· Valmista polttoaineseos ulkona kaukana kipinöistä tai
avotulesta.
· Aseta laita maahan, sammuta moottori ja anna sen jäähtyä
ennen kuin lisäät polttoainetta.
· Avaa polttoainesäiliön korkki varovasti, jotta paine
vapautuu hitaasti ja vältat polttoaineen roiskumisen ulos
säiliöstä.
· Kierrä polttoainesäiliön korkki kunnolla kiinni täytön
jälkeen. Tärinä voi aiheuttaa korkin löystymisen ja
polttoaineen vuotamisen.
· Pyyhi polttoaineroiskeet pois laitteesta. Siirrä laite kolmen
metrin päähän polttoaineen täyttöpaikasta ennen kuin
käynnistät moottorin (kuva 11).
· Älä missään olosuhteissa yritä polttaa yliroiskunutta
polttoainetta.
· Älä tupakoi polttoaineen käsittelyn tai koneen käytön
aikana.
· Säilytä polttoaine puhtaassa, kuivassa ja hyvin
ilmastoidussa tilassa.
· Älä säilytä polttoainetta paikassa, jossa on kuivia lehtiä,
olkia, paperia jne.
· Säilytä laite ja polttoaine paikassa, jossa
polttoainehöyryt eivät pääse kosketukseen kipinöiden
tai avotulen, lämmityslaitteiden vedenlämmittimien,
sähkömoottoreiden tai kytkimien, uunien jne. kanssa.
· Älä poista säiliön korkkia moottorin käydessä.
· Älä käytä polttoainetta puhdistukseen.
· Varo roiskuttamasta polttoainetta vaatteillesi.
DEGVIELA
UZMANĪBU: benzīns ir ārkārtīgi viegli uzliesmojoša
viela. Esiet ārkārtīgi uzmanīgi, strādājot ar benzīnu
vai ar degvielas maisījumu. Nesmēķējiet un
nepietuviniet uguni vai liesmu degvielai vai mašīnai
(9. att.).
· Strādājot ar degvielu esiet uzmanīgi, lai samazinātu
ugunsgrēka un apdegumu gūšanas risku. Tā ir ļoti viegli
uzliesmojoša viela.
· Sakratiet degvielu un ielejiet to degvielas glabāšanai
paredzētajā kannā (10.att.).
· Samaisiet degvielu ārpus telpas, vietā, kurā nav dzirksteļu
vai liesmas avotu.
· Pirms degvielas uzpildes, nolieciet ierīci uz zemes,
izslēdziet dzinēju un ļaujiet tam atdzist.
· Lēni atskrūvējiet degvielas tvertnes vāciņu, lai izlaistu
spiedienu un izvairītos no degvielas izliešanās.
· Pēc uzpildes cieši pieskrūvējiet degvielas tvertnes vāciņu.
Vibrācija var izraisīt vāciņa izļodzīšanos un degvielas
izliešanos.
· Noslaukiet izlijušos degvielu. Pirms dzinēja iedarbināšanas
pārvietojiet mašīnu 3 metrus prom no degvielas uzpildes
vietas (att.11).
· Nekādā gadījumā nededziniet izlijušos degvielu.
· Nesmēķējiet, kamēr strādājat ar degvielu vai, kamēr
mašīna darbojas.
· Glabājiet degvielu vēsā, sausā un labi vedināmā vietā.
· Neglabājiet degvielu vietās ar sausām lapām, salmiem,
papīru utt.
· Glabājiet ierīci un degvielu vietās, kurās degvielas
iztvaikojumi nevar sasniegt dzirksteles vai liesmu, ūdens
sildīšanas boilerus, elektromotorus vai slēdžus, krāsnis utt.
· Neatveriet degvielas tvertnes vāciņu, dzinējam
darbojoties.
· Nelietojiet degvielu ierīces tīrīšanai.
· Sekojiet tam, lai degvielas neizšļakstītos uz jūsu drēbēm.
17
Eesti keel Lietuvių k.
中文
KÄIVITAMINE UÎVEDIMAS
启动
KÜTUS
TÄHELEPANU: bensiin on äärmiselt tuleohtlik. Olge
bensiini või kütusesegu käitlemisel väga ettevaatlik.
Kütuse või seadme läheduses on keelatud suitsetada
või kasutada lahtist tuld (Joon. 9).
· Tulekahju- ja põletushaavade saamise ohu vähendamiseks
käidelge kütust äärmise ettevaatusega. Tegemist on
äärmiselt tuleohtliku ainega.
· Segage ja hoidke kütust kütuse jaoks sobilikuks
tunnistatud mahutis (Joon. 10).
· Segage kütuseid vabas õhus, eemal tulesädemetest ja
lahtisest tulest.
· Enne tankimist asetage seade maha, seisake mootor ja
laske sel maha jahtuda.
· Keerake kütusekork lahti aeglaselt, et vabastada paak rõhu
alt ja hoida ära kütuse väljapaiskumine.
· Pärast tankimist keerake kütusekork korralikult kinni.
Vibratsioon võib kütusepaagi korgi „lahti raputada“ ja
tingida kütuse väljavoolamise.
· Vajadusel kuivatage seadmelt paagist väljavoolanud kütus.
Enne seadme käivitamist viige see tankimiskohast 3 meetri
kaugusele (Joon.11).
· Ärge põletage paagist mahavoolanud kütust.
· Ärge suitsetage, kui käitlete kütust või kui seade samal ajal
töötab.
· Säilitage kütust jahedas, kuivas ja korralikult õhutatud
kohas.
· Ärge hoidke kütust kohtades, kus leidub kuivanud lehti,
õlgi, paberit vms.
· Hoidke seadet ja kütust kohas, kus kütuseaurud ei puutu
kokku sädemete ega lahtise tulega, kuumaveeboilerite,
elektrimootorite või lülititega, ahjudega jne.
· Keelatud on kütusekorgi eemaldamine töötava mootoriga.
· Ärge kasutage kütust puhastamiseks.
· Vältige kütuse sattumist rõivastele.
DEGALAI
DĖMESIO: Benzinas yra labai degus skystis.
Su benzinu ar degalų mišiniu dirbkite ypatingai
atidžiai. Prie degalų arba mechanizmo nerūkykite,
pasirūpinkite, kad arti nebūtų liepsnos (9 pav.).
· Siekdami išvengti gaisro ir nudegimų, su degalai dirbkite
atidžiai. Degalai gali labai lengvai užsidegti.
· Degalus maišykite ir laikykite tokioje talpoje, kuri tinkama
degalams laikyti (10 pav.).
· Degalus maišykite atviroje vietoje, kurioje negalėtų kilti
kibirkščių ar liepsnos.
· Prieš užpildami degalus, prietaisą padėkite ant žemės,
išjunkite variklį ir palaukite, kol jis atauš.
· Degalų bako kamštį atsukite lėtai, kad lėtai sumažėtų
slėgis bako viduje ir neišsipiltų degalai.
· Užpylę degalus bako kamštį tvirtai užsukite. Dėl vibracijos
degalų bako kamštis gali atsisukti ir iš bako išsipilti degalai.
· Išsipylusius degalus išvalykite. Prieš įjungdami variklį,
perneškite prietaisą mažiausiai 3 metrus nuo tos vietos,
kurioje pylėte degalus (11 pav.).
· Jokiu būdu nebandykite išsipylusių degalų padegti.
· Tvarkydami degalus arba eksploatuodami mechanizmą
nerūkykite.
· Degalus laikykite vėsioje, sausoje ir gerai vėdinamoje
patalpoje.
· Nelaikykite degalų vietose, kuriose yra sausų lapų, šieno,
popieriaus ir kt.
· Prietaisą ir degalus laikykite tokiose vietose, kuriose degalų
garai negalėtų kontaktuoti su kibirkštimis ar atvira liepsna,
vandens šildymo katilais, elektros varikliais ar jungikliais,
krosnimis ir kt.
· Varikliui dirbant neatsukite degalų bako kamščio.
· Su degalais prietaiso neplaukite.
· Stenkitės, kad degalai nepatektų ant jūsų drabužių.
汽化器
注意: 汽油是极为易燃的燃料。 处理汽油或燃
料混合物时应高度小心。 禁止吸烟或把火、火
焰靠近燃料或链锯(图 9)。
· 为了减少火灾和烧伤危险,应小心处理汽油。汽油
高度易燃。
· 摇匀并将燃料放在适当的燃料容器中(图10)。
· 在没有火花或火焰的露天之处混合燃料。
· 将本机放置在地上,停止发动机并在加油前等候冷
却。
· 慢慢拧松燃料箱盖以便卸压,并避免燃料外溢。
· 加油后应拧紧燃料箱盖。 震动可能会导致盖子松
脱及燃料外溢。
· 抹干溢出本机的燃料。 在启动发动机前,至少将
本机从加油之处移开3米(图11)。
· 在任何情况下不要尝试燃烧溢出的燃料。
· 在处理燃料或在链锯运行期间禁止吸烟。
· 在干爽、通风良好的地方存放燃料。
· 不要在有干树叶、草堆、纸等的地方存放燃料。
· 在燃料蒸汽不会接触到火花或明焰、取暖热水器、
电机或开关、烤箱等的地方存放本机和燃料,
· 发动机运作时不得拆除油箱盖。
· 不得使用燃料进行清洁。
· 注意不要让燃料洒在自己的衣服上。
18
15
2% - 50:1
(cm
3
)
1
5
10
15
20
25
0,02
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
(20)
(100)
(200)
(300)
(400)
(500)
16A
13
p.n. 3355004
14
001001535
001001362
001001361
001001536
Magyar Suomi Latviski
BEINDÍTÁS YNNISTYS
IEDARBINÅ·ANA
ÜZEMANYAG
Ez a termék kétütemű motorral működik, benzint és kétütemű motorhoz
való olajat kell előre összekeverni hozzá. Egy tiszta, benzin tárolására
engedélyezett tartályban előre keverje össze az ólommentes benzint és a
kétütemű motorokhoz való olajat (13. ábra).
JAVASOLT ÜZEMANYAG: A MOTOR TANÚSÍTVÁNYÁNAK MEGFELELŐEN 89
([R + M] / 2) VAGY ANNÁL MAGASABB OKTÁNSZÁMÚ GÉPJÁRMŰBENZINNEL
MŰKÖDIK (14. ÁBRA).
A csomagoláson található utasítások szerint keverje össze a kétütemű
motorhoz való olajat és a benzint.
Javasoljuk, hogy 2%-os (1:50) kifejezetten az összes Oleo-mac/Efco
léghűtéses kétütemű motorokhoz kifejlesztett Oleo-mac/Efco olajat
használjon.
A prospektusban (15. ábra) megadott olaj/üzemanyag arányok akkor
megfelelőek, ha Oleo-mac/Efco PROSINT 2, EUROSINT 2 (16A-16B. ábra)
vagy hasonló magas minőségű motorolajat (JASO FD vagy ISO L-EGD
specifikáció) használ.
ÓVINTÉZKEDÉS: NE HASZNÁLJON JÁRMŰOLAJAT VAGY KÉTÜTEMŰ
JÁRMŰVÖN KÍVÜLI MOTORHOZ VALÓ OLAJAT.
ÓVINTÉZKEDÉS:
- Csak a fogyasztás alapján szükséges üzemanyag-mennyiséget
vásárolja meg; ne vásároljon egy vagy kéthavi felhasználásnak
megfelelő mennyiségnél többet;
- A benzint hermetikusan zárt tartályban friss levegőjű száraz
helyiségben tárolja.
ÓVINTÉZKEDÉS – A keverékhez soha ne használjon 10%-
nál nagyobb arányban etanolt tartalmazó üzemanyagot;
elfogadható a gasohol (benzin és etanol keverék) 10%-ig terjedő
etanolaránnyal vagy az E10 üzemanyag.
MEGJEGYZÉS - Csak a használathoz szükséges mennyiségű keveréket
készítsen; ne hagyja a keveréket hosszú ideig a tankban vagy kannában.
Javasolt az Emak ADDITIX 2000 üzemanyag-stabilizátor használata,
kódszáma 001000972 (17. ábra), a keverék 12 hónap időszakra történő
tárolásához.
Alkilezett benzin
ÓVINTÉZKEDÉS – Az alkilezett benzinnek nem ugyanaz a
sűrűsége, mint a rendes benzinnek. Ezért a rendes benzinhez
beállított motorok igényelhetik a H csavarral történő eltérő
beszabályozást. Ezt a műveletet egy hivatalos Vevőszolgálati
Központban kell elvégeztetni.
FELTÖLTÉS (19. ábra)
Az üzemanyag betöltése előtt rázza fel a tartályt (18. ábra).
POLTTOAINE
Laite toimii 2-tahtimoottorilla, jossa käytetään bensiinin ja 2-tahtimoottoriöljyn
seosta. Sekoita lyijytön bensiini ja 2-tahtimoottoriöljy puhtaassa ja bensiinille
hyväksytyssä säiliössä (kuva 13).
SUOSITELTU POLTTOAINE: TÄSSÄ MOOTTORISSA VOI KÄYTTÄÄ
AJONEUVOILLE TARKOITETTUA LYIJYTÖNTÄ BENSIINIÄ, JONKA OKTAANILUKU
ON 89 ([R + M] / 2) TAI SUUREMPI (kuva 14).
Sekoita 2-tahtimoottoriöljy ja bensiini pakkauksen ohjeiden mukaan.
Suositeltavaa on käyttää 2-tahtimoottoriöljyä Oleo-mac/Efco 2 % (1:50), joka
on tarkoitettu erityisesti ilmajäähdytteisille 2-tahtimoottoreille Oleo-mac/Efco.
Taulukossa (kuva 15) mainitut öljyn ja bensiinin oikeat määrät pätevät
käytettäessä moottoriöljyä Oleo-mac/Efco PROSINT 2 ja EUROSINT 2
(kuva 16A-16B) tai vastaavaa korkealaatuista öljyä (standardit JASO FD tai ISO
L-EGD).
VAROITUS: ÄLÄ KÄYTÄ AJONEUVOILLE TAI
2-TAHTIPERÄMOOTTOREILLE TARKOITETTUA ÖLJYÄ.
VAROITUS:
- Hanki vain kulutuksen vaatima määrä polttoainetta. Älä osta
polttoainetta liikaa, sillä se vanhenee parissa kuukaudessa.
- Säilytä bensiini tiiviisti suljetussa säiliössä viileässä ja kuivassa
tilassa.
VAROITUS – Älä käytä polttoaineseokseen valmistukseen
koskaan polttoainetta, jonka etanolipitoisuus on yli 10%.
Seokseen voi käyttää bensiinin ja etanolin seosta, jonka
etanolipitoisuus on enintään 10% tai E10-polttoainetta.
HUOMAA – Valmista vain käyttöön tarvittava polttoaineseos. Älä säilytä
seosta astiassa pitkiä aikoja. Suositeltavaa on käyttää Emakin polttoaineen
stabilointiainetta ADDITIX 2000, koodi 001000972 (kuva 17), jolloin seos
säilyy 12 kuukautta ajan.
Alkylaattibensiini
VAROITUS – Alkylaattibensiinin tiheys ei ole sama kuin
normaalin bensiinin. Sen vuoksi moottorit, jotka on säädetty
normaalibensiinillä, saattavat vaatia H-ruuvin erilaisen säädön.
Tämä toimenpide tehdään valtuutetussa huoltokeskuksessa.
POLTTOAINEEN LISÄÄMINEN (kuva 19)
Ravista seosastiaa ennen polttoaineen lisäämistä (kuva 18).
DEGVIELA
Šī ierīce tiek darbināta ar divtaktu dzinēju un tās lietošanai ir jāsagatavo benzīna
un divtaktu dzinējiem paredzētās eļļas maisījums. Samaisiet svinu nesaturošu
benzīnu un divtaktu dzinējiem paredzēto eļļu tīrā benzīna glabāšanai
paredzētajā kannā (13.att.).
IETEICAMĀ DEGVIELA: ŠIS DZINĒJS IR PAREDZĒTS DARBAM AR SVINU
NESATUROŠU AUTOMOBIĻU BENZĪNU, KURA OKTĀNSKAITLIS IR 89 ([R + M] / 2)
VAI AUGSTĀKS (14.att.).
Samaisiet divtaktu dzinējiem paredzēto eļļu un benzīnu, sekojot uz iepakojuma
esošajiem norādījumiem.
Iesakām izmantot divtaktu dzinējiem paredzētās eļļas Oleo-mac/Efco 2% (1:50)
maisījumu, jo tā ir speciāli paredzēta visiem Oleo-mac/Efco divtaktu dzinējiem ar
gaisa dzesēšanu.
Tabulā (15.att.) norādītās eļļas/benzīna proporcijas attiecas tikai uz
Oleo-mac/Efco PROSINT 2 un EUROSINT 2 eļļu (16A-16B.att.) vai uz ekvivalentu
augstas kvalitātes motoreļļu (kas atbilst JASO FD vai ISO L-EGD prasībām).
BRĪDINĀJUMS: NELIETOJIET AUTOMOBIĻU MOTOREĻĻU VAI LAIVU
DIVTAKTU DZINĒJIEM PAREDZĒTO EĻĻU.
BRĪDINĀJUMS:
- Iegādājieties tikai tik daudz degvielas, cik jums vajadzēs;
nepērciet vairāk degvielas, nekā jūs izlietosiet viena vai divu
mēnešu laikā;
- Glabājiet benzīnu hermētiski slēgtā kannā, vēsā un sausā
vietā.
BRĪDINĀJUMS - Maisījuma gatavošanai nekādā gadījumā
neizmantojiet degvielu ar etanola saturu augstāku par 10%;
drīkst izmantot gazoholu (benzīna un etanola maisījums) ar
etanola saturu līdz 10% vai E10 degvielu.
PIEZĪME - Sagatavojiet tikai lietošanai nepieciešamo maisījumu, neatstājiet
to tvertnē vai traukā ilgu laiku. Iesakām izmantot degvielu stabilizatoru
Emak ADDITIX 2000, kods 001000972 (17.att.), kas ļauj uzglabāt
maisījumus ilgāk par 12 mēneši.
Alkilēts benzīns
BRĪDINĀJUMS - Alkilētam benzīnam jābūt tādam pašam
blīvumam kā parastajam benzīnam. Šī iemesla dēļ motori, kas
tika iestatīti, izmantojot parasto benzīnu, var prasīt savādāku
skrūves H regulēšanu. Lai veiktu šo operāciju, ir jāgriežas
autorizētajā tehniskā atbalsta centrā.
UZPILDĪŠANA (19.att.)
Pirms degvielas uzpildes sakratiet kannu ar maisījumu (18.att.).
BENZIN - BENSIINI
BENZINAS - BENSIIN
BENZĪNS
- 汽油
OLAJ - ÖLJY - ALYVA
ÕLI - EĻĻA - 机油
19
001001533
001001364
001001363
001001534
16B
17 18 19
Eesti keel Lietuvių k.
中文
KÄIVITAMINE UÎVEDIMAS
启动
KÜTUS
Seadmel on kahetaktiline mootor ning selle jaoks tuleb eelnevalt omavahel
segada bensiin ja kahetaktilise mootori õli. Segage pliivaba bensiin ja
kahetaktilise mootori õli puhtas ja bensiinikindlas nõus (Joon. 13).
SOOVITATAV KÜTUS: MOOTOR ON SERTIFITSEERITUD TÖÖTAMA
MOOTORSÕIDUKITE JAOKS KASUTATAVA PLIIVABA BENSIINIGA, MILLE
OKTAANARV ON 89 ([R + M] / 2) VÕI SUUREM (Joon. 14).
Segage kahetaktilise mootori õli bensiiniga vastavalt pakendil äratoodud
juhisele.
Soovitame kasutada 2% (1:50) Oleo-mac/Efco kahetaktilise mootori õli, mis on
spetsiaalselt ette nähtud õhkjahutusega Oleo-mac/Efco kahetaktilise mootorite
jaoks.
Voldikus ära toodud (Joon. 15) õli/kütuse vahekorrad kehtivad
Oleo-mac/Efco PROSINT 2 ja EUROSINT 2 mootoriõli (Joon. 16A-16B) või
samaväärse kõrgekvaliteedilise mootoriõli kasutamisel (spetsifikatsioonid
JASO FD või ISO L-EGD).
ETTEVAATUST: ÄRGE KASUTAGE AUTO- VÕI KAHETAKTILISTE
PÄRAMOOTORITE ÕLI.
ETTEVAATUST:
- Ostke oma tarbimisele vastav kogus kütust; ärge ostke korraga
rohkem kui 1-2 kuu tarbeks;
- Hoidke bensiini hermeetiliselt suletud mahutis, jahedas ja
kuivas kohas.
ETTEVAATUST - Kütusesegus ei tohi kasutada 10% kõrgema
alkoholisisaldusega bensiini; kasutada võib piiritusbensiini
(bensiini ja etanooli segu), mis sisaldab 10% etanooli, ning ka
bensiini E10.
MÄRKUS - Valmistage kütusesegu ette vaid sellises mahus, mida on vahetu
tööoperatsiooni läbiviimiseks vaja. Kütusesegu ei tohi pikaks ajaks paaki
ega mahutisse jääda. Kui küttesegu tuleb ladustada 12 kuud, soovitame
kasutada lisandit Emak ADDITIX 2000 kood 001000972 (Joon. 17).
Alkülaatbensiin
ETTEVAATUST – Alkülaatkütustel on tavalise kütusega võrreldes
erinev tihedus. Seetõttu tuleb tõsiste probleemide vältimiseks
tavalisele bensiinile seadistatud mootoril muuta H-düüsi asendit.
Selle töö jaoks pöörduge volitatud hooldusesindusse.
TANKIMINE (Joon. 19)
Enne tankimist loksutage kütuseseguga täidetud kanistrit (Joon. 18).
DEGALAI
Šiame prietaise naudojamas 2 taktų variklis, dirbantis su iš anksto paruoštu
benzino ir alyvos mišiniu, koks yra paprastai naudojamas dvitakčiuose
varikliuose. Bešvinį benziną sumaišykite reikiama proporcija su alyva, kuri yra
naudojama dvitakčių variklių degalų mišiniui, švarioje talpoje, kurią galima
naudoti benzinui (13 pav.).
REKOMENDUOJAMI DEGALAI: ŠIAM VARIKLIUI GALIMA NAUDOTI
AUTOMOBILINĮ BEŠVINĮ BENZINĄ SU OKTANINIU SKAIČIUMI 89 ([R + M] / 2)
ARBA SU DIDŽIAUSIU OKTANINIU SKAIČIUMI (14 pav.).
Dvitakčiams varikliams skirtą alyvą maišykite su benzinu, laikydamiesi ant alyvos
bakelio nurodytų instrukcijų.
Rekomenduojama naudoti dvitakčiams varikliams skirtą alyOleo-mac/Efco
proporcija 2% (1:50), specialiai skirtą dvitakčiams oru aušinamiems varikliams
Oleo-mac/Efco.
Žemiau esančioje lentelėje (15 pav.) nurodytos alyvos ir benzino
proporcijos galioja, jeigu yra naudojama variklių alyva Oleo-mac/Efco
PROSINT 2 ir EUROSINT 2 (16A-16B pav.) arba analogiška aukštos kokybės
variklių alyva (specifikacijos JASO FD arba ISO L-EGD).
ĮSPĖJIMAS: ALYVOS, SKIRTOS AUTOMOBILINĖMS TRANSPORTO
PRIEMONĖMS AR DVITAKČIAMS VALČIŲ VARIKLIAMS, NENAUDOKITE.
ĮSPĖJIMAS:
- Pirkite tik tiek degalų, kiek jų reikia numatytam darbui atlikti;
nepirkite benzino daugiau, nei kad jūs jo sunaudosite per
vieną ar du mėnesius;
- Benziną laikykite sandariai uždarytoje talpoje, vėdinamoje ir
sausoje patalpoje.
ĮSPĖJIMAS - Mišiniui niekada nenaudokite degalų, kuriuose
etanolio yra daugiau nei 10 %; priimtina naudoti gazoholį
(benzino ir etanolio mišinį), kuriame etanolio yra iki 10 %, arba
E10 degalus.
PASTABA - Paruoškite tik tokį mišinio kiekį, kiek iš karto sunaudosite;
degalų bake arba inde nepalikite ilgą laiką. Jei mišinys bus sandėliuojamas
12 mėnesių, rekomenduojame naudoti priedą Emak ADDITIX 2000, kodas
001000972 (17 pav.).
Alkilintas benzinas
ĮSPĖJIMAI – Alkilintų degalų tirštumas kitoks nei įprastų degalų.
Todėl varikliams, kurie nustatyti veikti su įprastais degalais,
reikalingas kitoks H srauto reguliavimas, kad būtų išvengta rimtų
problemų. Šiai operacijai atlikti, būtina kreiptis į licencijuotą
techninės priežiūros atstovą.
DEGALŲ UŽPYLIMAS (19 pav.)
Prieš užpildami degalus į variklio baką, degalų mišinį talpoje išmaišykite
(18 pav.).
燃料
这一产品由二冲程发动机起动,要求将汽油和二冲程发动机油
进行预混合。在干净的汽油容器中预混合无铅汽油和二冲程发
动机机油(图13)。
建议燃料:本发动机使用辛烷值为89([R + M] / 2) 或以上的汽车
用无铅汽油(图14)。
根据包装上的说明将二冲程发动机油与汽油混合。
我们建议使用 2%的 Oleo-mac/Efco 二冲程发动机油(1:50),专门
为所有Oleo-mac/Efco空气冷却的二冲程发动机而配方。
在说明书(图15)中注明的机油/燃料正确比例在使用Oleo-mac/
Efco PROSINT 2 EUROSINT 2 发动机油(图16A-16B)或者同样
高质量的发动机油(特别是 JASO FD 或 ISO L-EGD) 时是理想的。
注意:不得使用汽车油或二冲程舷外发动机油。
注意:
- 根据自己的消耗量购买必要数量的燃料;如果每隔一或
两个月使用,不要购买过多的燃料;
- 在密封容器中存放汽油,并置于阴凉干爽之处。
小心 - 对于混合燃料,请勿使用含有超过10%乙醇的燃料;
可使用最多含有10%乙醇或E10燃料的酒精汽油混合燃料。
备注 - 只配制即时需要的混合燃料量;切勿让燃料长时间留在油
箱或油罐内。如果混合燃料需要保存长达12个月,我们建议使用
Emak的ADDITIX 2000稳定剂,代码为001000972(图17)。
烷化汽油
小心 - 烷化汽油不具备普通汽油的稠度。因此,对于调校
成使用普通汽油的发动机,有可能需要通过螺栓H以外的
操作进行调节。此操作必须由授权的售后服务中心进行。
加油(图19)
添加前必须摇匀混合油罐(图18)。
20
20 21
Magyar Suomi Latviski
BEINDÍTÁS YNNISTYS
IEDARBINÅ·ANA
Minden alkalommal, amikor feltölti a tartályt, kenje
a pengéket (20. ábra). Ha a vágás fázisai közben a
penge kenése megfelelő, evvel minimálisra csökken a
súrlódás, ami hosszabb élettartamot biztosít. Mindig jó
minőségű olajat használjunk.
FIGYELEM - Soha ne használjunk fáradt olajat!
Mindig lebomló kenőanyagot használjon.
A motor beindítása előtt ellenőrizze, hogy
a pengék nem akadtak-e be és nem érnek-e
hozzá valamilyen idegen testhez.
A motor alapjáratánál a pengék nem kell hogy
forogjanak. Ellenkező esetben állítsa be az
alapjárat csavarját. Ellenkező esetben forduljon
a Szervizhez, hogy végezzen ellenőrzést, és
megoldja a problémát.
Amikor a láncfűrész jár, határozottan ragadjuk
meg az elülső fogantyút bal kézzel és a hátsó
fogantyút jobb kézzel (21 ábra). Ellenőrizze,
hogy minden testrésze távol van-e a pengéktől
és a kipufogótól. Soha ne tegye keresztbe a
kezeit a markolaton. A balkezeseknek is az itt
zölt utasítások szerint kell eljárniuk. Álljon a
vágásnak megfelelő állásba.
A rezgés kárt okozhat olyan személyeknek,
akiknek vérkeringési zavara vagy idegrendszeri
problémája van. Ha olyan fizikai tünetek
jelentkeznek, mint például a zsibbadás,
érzékelés hiánya, a normál erő csökkenése
vagy a bőr színének elváltozása, orvoshoz kell
fordulni. Ezek a tünetek általában az ujjaknál, a
kézen vagy a csuklón jelentkeznek.
Voitele terät aina kun täytät polttoainesäiliön
(Kuva 20).Terien asianmukainen voitelu leikkauksen
aikana vähentää kulumista ja pidentää terien
käyttöikää. Käytä aina hyvälaatuista öljyä.
HUOMIO - Käytetyn öljyn uudelleenkäyttäminen
on kielletty! Käytä aina biologisesti hajoavaa
voiteluainetta.
Varmista ennen moottorin käynnistämistä, että
terä ei ole jumissa eikä kosketa mihinkään.
Moottorin käydessä minimikierrosluvulla terien
ei pidä liikkua. Muussa tapauksessa minimin
ruuvia täytyy säätää. Muussa tapauksessa
ota yhteys valtuutettuun huoltoon suorittaa
tarkistaa ja korjaa ongelman.
Kun moottori on käynnistetty, ota tukevasti
kiinni etukahvasta vasemmalla kädellä ja
takakahvasta oikealla kädellä (Kuva 21).
Varmista, että kaikki kehon osat pysyvät etäällä
teristä ja pakoputkesta. Älä käytä koskaan
ristiotetta. Myös vasenkätisten tulee
noudattaa näitä ohjeita. Pysyttele oikeassa
leikkausasennossa.
Altistuminen värähtelyille voi aiheuttaa
vahinkoja henkilöille, joilla on verenkierto-
tai hermostollisia häiriöitä. Käänny
lääkärin puoleen, jos havaitset fyysisiä
oireita, esimerkiksi puutumista, tuntoaistin
heikkenemistä, normaalien voimien
vähenemistä tai ihon värinmuutoksia. Tällaisia
oireita esiintyy yleensä sormissa, käsissä ja
ranteissa.
Ieeļļojiet asmeņus ik reizi, kad piepildāt tvertni
(20. zīm.). Pareiza asmeņu ieeļļošana griešanas laikā
līdz minimumam samazina nodilumu, nodrošinot
ilgāku kalpošanas laiku. Vienmēr lietojiet labas
kvalitātes eļļu.
UZMANĪBU - Ir aizliegts lietot atkārtoti
parstrādātu eļļu! Izmantojiet tikai biosairstošo
smērvielu.
Pirms iedarbināt motoru, pārliecinieties, ka
asmeņi nav bloķēti un nav saskārušies ar svešu
priekšmetu.
Kad motors darbojas minimālajā režīmā,
asmeņiem nav jāgriežas. Pretējā gadījumā
noregulējiet minimālā režīma skrūves. Pretējā
gadījumā sazinieties ar Autorizēto Apkalpes
Centru, lai veiktu pārbaudi un atrisināt
problēmu.
Kad motors darbojas, cie‰i satveriet
priek‰ïjo rokturi ar kreiso roku un
aizmugurïjo rokturi ar labo roku (21.z¥m.).
Pārbaudiet, vai visas ķermeņa daļas atrodas
tālu no asmeņiem un trokšņa slāpētāja.
Nekad neturiet krūmgriezi sakrustotās rokās.
Arī kreiļiem jāievēro minētie norādījumi.
Saglabājiet pareizu stāju pļaušanas laikā.
Vibrācijas iedarbība var izraisīt veselības
problēmas cilvēkiem ar asinsrites traucējumiem
vai nervu sistēmas slimībām. Vērsieties pie
ārsta, ja jums rodas tādi simptomi kā tirpšana,
jūtīguma samazināšanās, spēka zudums vai
pirkstu krāsas izmaiņa. Šie simptomi parasti
parādās pirkstos, rokās un plaukstas locītavās.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60

Efco BC 241 HL Omaniku manuaal

Tüüp
Omaniku manuaal
See käsiraamat sobib ka

teistes keeltes