Efco 8061 Omaniku manuaal

Tüüp
Omaniku manuaal

See käsiraamat sobib ka

2
H
EST
LT
FIN
LV
BEVEZETŐ
EREDETI UTASÍTÁSOK FORDÍTÁSA
A jelen kézikönyv  gyelmes elolvasása nélkül ne kezdje el a munkát, csak így biztosítható az elektromos
fűnyíró helyes használata, és így lehet elkerülni a baleseteket. A jelen kézikönyv tartalmazza az egyes
részegységek működésének magyarázatát, valamint a szükséges ellenőrzésekre és a karbantartásra
vonatkozó előírásokat.
Megjegyzés A jelen kézikönyvben található leírások és illusztrációk a gyártóra nézve nem kötele
érvényűek. A gyártó cég fenntartja a jogát arra, hogy a terméken módosításokat hajtson végre
anélkül, hogy minden alkalommal frissítené a kézikönyv tartalmát.
JOHDANTO
ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen työn aloittamista, jotta osaat käyttää ruohotrimmeriä oikein
ja vältät tapaturmat. Oppaassa kuvataan miten eri osat toimivat ja annetaan ohjeet tarkistuksia ja
huoltoa varten.
HUOMAA Tämän oppaan teksti ja kuvat ovat viitteellisiä. Valmistaja pidättää oikeuden suorittaa
muutoksia sitoutumatta päivittämään opasta jokaista muutosta varten.
IEVADS
ORIĢINĀLĀS INSTRUKCIJAS TULKOJUMS
Lai lietotu elektrisko zāles pļaujmašīnu pareizi un izvairītos no negadījumiem, pirms darba sākšanas
ļoti uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu. Šajā lietošanas pamācībā paskaidrots, kā darbojas dažādas
ierīces detaļas un sniegti nepieciešamie norādījumi pārbaudei un tehniskajai apkopei.
IEVĒROJIET! Šajā lietošanas pamācībā iekļautie zīmējumi un apraksti nav pilnīgi saistoši.
Ražotājs patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma laiku pa laikam veikt izmaiņas un uzlabot
šo lietošanas instrukciju.
SISSEJUHATUS
ORIGINAALJUHENDI TÕLGE
Mootori õigeks kasutamiseks ja õnnetuste ärahoidmiseks tuleb käesolev juhend enne töö alustamist
tähelepanelikult läbi lugeda. Kasutusjuhend sisaldab seadme erinevate osade töö kirjeldusi ning
vajaliku kontrolli ja hoolduse juhiseid.
MÄRKUS: Käesolevas kasutusjuhendis toodud joonised ja tehnilised andmed võivad erineda
tulenevalt erinevates riikides kehtestatud nõuetest ning neid võib muuta ilma valmistajapoolse
vastava märkuseta
ĮVADAS
PIRMINIŲ INSTRUKCIJŲ VERTIMAS
Tam, kad mokėtumėte teisingai eksploatuoti elektrinį genėtuvą ir neįvyktų nelaimingų atsitikimų,
pradėkite dirbti tik atidžiai perskaitę šį vadovą. Jame rasite paaiškinimus apie įvairių dalių veikimą,
o taip pat būtinų patikrinimų ir techninės priežiūros instrukcijas.
PASTABA: šiame vadove pateiktos iliustracijos ir speciřkacijos gali būti skirtingos (tai priklauso
nuo šalies reikalavimų), be to gamintojas jas gali pakeisti be įspėjimo.
FIGYELEM !!!
HALLÁSKÁROSODÁSI KOCKÁZAT
NORMÁL HASZNÁLAT ESETÉN A
GÉPKEZELŐ SZÁMÁRA A NAPI HANGERŐ
HATÁS ELÉRHETI, VAGY MEGHALADHATJA A
85 dB (A)
HUOMIO !!!
KUULOVAMMAVAARA
TAVALLISISSA KÄYTTÖOLOSUHTEISSA TÄMÄ KONE VOI
ALTISTAA KÄYTTÄJÄN HENKILÖKOHTAISELLE JA
PÄIVITTÄISELLE MELULLE, JOKA ON YHTÄ SUURI TAI SUUREMPI
KUIN
85 dB (A)
UZMANĪBU !!!
RISKS IEGŪT DZIRDES TRAUCĒJUMUS
NORMĀLAS LIETOŠANAS GADĪJUMĀ ŠĪ IERĪCE VAR LIETOTĀJAM
RADĪT RISKU, IZDALOT TROKSNI
KAS VIENĀDS VAI LIELĀKS PAR
85 dB (A)
HOIATUS !!!
OHT SAADA KUULMISKAHJUSTUSI
NORMAALSETEL KASUTUSTINGIMUSTEL VÕIB KÄESOLEVA
SEADME PÄEVANE MÜRA FOON KASUTAJA SUHTES OLLA
VÕRDNE VÕI ÜLETADA TASET
85 dB (A)
PERSPĖJIMAS !!!
GALITE PAŽEISTI SAVO KLAUSOS ORGANUS
NORMALIOMIS EKSPLOATAVIMO SĄLYGOMIS ŠIS ĮRENGINYS
GALI OPERATORIŲ VEIKTI KASDIENIU TRIUKŠMO LYGIU,
KURIS LYGUS 85 db(A) ARBA YRA DIDESNIS UŽ ŠIĄ REIKŠ
85 dB (A)
原文说明的翻译
原文说明的翻译
H
1 -
A gép használata előtt  gyelmesen olvassuk el a használati és
karbantartási utasítást.
2 - Viseljünk védősisakot, szemüveget és fülvédőt.
3 - Figyeljünk oda a repülő tárgyakra.
4 - Személyek csak 15 m-nél távolabb tartózkodhatnak.
5 - Ez a szimbólum Figyelmeztetést és Tájékoztatást jelöl
6 - Ha az elektromos vezeték sérül vagy elvágják, azonnal húzzuk
ki a dugót az aljzatból.
7 - Ne tegye ki az elektromos fűnyírót esőnek és különösen magas
páratartalmú környezetnek.
1 -
Lue käyttö- ja huolto-opas ennen koneen käyttämistä.
2 - ytä kypärää, suojalaseja ja kuulonsuojaimia.
3 - Varo esineiden sinkoutumista.
4 - Pidä kaikki henkilöt 15 metrin etäisyydellä.
5 - mä symboli tarkoittaa: Varoitus tai Huomio
6 - Kytke pistoke heti irti sähköverkosta jos virtajohto on viallinen
tai leikkaantunut.
7 - Älä altista sähkötoimista ruohotrimmeriä sateelle tai erityisen
kosteille olosuhteille.
1
- Pirms lietojat šo ierīci, uzmanīgi izlasiet lietošanas un tehniskās
apkopes pamācību.
2 - Velciet aizsargķiveri, speciālās brilles un austiņas.
3 - Uzmanieties no krītošiem priekšmetiem.
4 - Raugieties, lai citas personas atrastos 15 m attālumā no ierīces
tās darbības laikā.
5 - Šis simbols nozīmē "Uzmanību" un "Brīdinājums".
6 - Nekavējoties atvienojiet kontaktdakšu no elektrotīkla, ja
elektrovads ir bojāts vai sagriezts.
7 - Nepakļaujiet elektrisko zāles pļaujmašīnu lietus vai liela
mitruma iedarbībai.
FIN
LV
EST
1
- Enne käesoleva seadmega tööle asumist tuleb kasutusjuhend läbi
lugeda.
2 - Tuleb kanda pea, silma ja kõrva kaitsevahendeid.
3 - Tuleb arvestada sellega, et seadmega töötamine paiskab õhku
lähipiirkonnas olevat prahti.
4 - Kõrvalised isikud peavad seadme töökohast viibima 15 m
(50 jala) kaugusel.
5 - Selle sümboli tähendus on Tähelepanu ja Ettevaatust.
6 - Saag tuleb pistikust koheselt välja tõmmata, kui toitekaablit
vigastatakse või läbistatakse.
7 - Keelatud on jätta elektritrimmerit vihma kätte või kõrge
niiskusprotsendiga paikadesse
1 - Prieš dirbdami šiuo įrenginiu perskaitykite operatoriaus
instrukcijų vadovą.
2 - Užsidėkite galvos, akių ir ausų apsaugas.
3 - Saugokitės sviedžiamų daiktų.
4 - Žiūrėkite, kad pašaliniai asmenys stovėtų 15 m atstumu.
5 - Šis simbolis reiškia: Dėmesio ir Priminimas.
6 - Jeigu pažeidžiamas arba įpjaunamas kabelis, nedelsdami
ištraukite kištuką.
7 - Vejos genėtuvą apsaugokite nuo lietaus ir didelės drėgmės
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
这个符号表示注意和警告
这个符号表示注意和警告
6 -
7 -
禁止把电动剪草机暴露在雨水或极端潮湿的环境中。
禁止把电动剪草机暴露在雨水或极端潮湿的环境中。
LT
中文
中文
H
FIN
LV
EST
LT
A SZIMBÓLUMOK ÉS BIZTONSÁGI JELZÉSEK MAGYARÁZATA
MERKKIEN SELITYKSET JA TURVALLISUUSOHJEET
SIMBOLU SKAIDROJUMS UN DROŠĪBAS NOTEIKUMI
MBOLITE JA OHUTUSALASTE HOIATUSTE SELETUS
SIMBOLIŲ IR SAUGOS PERSPĖJIMŲ PAAIŠKINIMAI
符号解释及安全警告
符号解释及安全警告
中文
中文
4
5
7
1
8
9
3
6
2
10
4
H
FIN
LV
EST
LT
A SZIMBÓLUMOK ÉS BIZTONSÁGI JELZÉSEK MAGYARÁZATA
MERKKIEN SELITYKSET JA TURVALLISUUSOHJEET
SIMBOLU SKAIDROJUMS UN DROŠĪBAS NOTEIKUMI
MBOLITE JA OHUTUSALASTE HOIATUSTE SELETUS
SIMBOLIŲ IR SAUGOS PERSPĖJIMŲ PAAIŠKINIMAI
符号解释及安全警告
符号解释及安全警告
H
FIN
LV
EST
LT
中文
中文
中文
中文
8 - Kettős szigetelésű készülék
9 - Műszaki adatok
10 - Garantált maximális zajszint
11 - CE megfelelőségi jelzés
12 - A gép típusa: ELEKTROMOS FŰNYÍRÓ
13 - Sorozatszám
14 - A gyártás évét
8 - Kaksoiseristyksellä varustettu laite
9 - Tekniset tiedot
10 - Taattu akustisen tehon taso
11 - CE-merkintä.
12 - Koneen tyyppi: SÄHKÖINEN
RUOHOTRIMMERI
13 - Sarjanumero
14 - Valmistusvuoden
8 - Ierīce ar dubulto izolāciju
9 - Tehniskie dati
10 - Garantētais akustiskās jaudas līmenis
11 - CE atbilstības marķējums.
12 - Mašīnas tips: ELEKTRISKĀ ZĀLES
AUJMAŠĪNA
13 - Sērijas numurs
14 - Izgatavošanas gads
8 - Topeltisolatsiooniga seade
9 - Tehnilised andmed
10 - Müratugevuse tase
11 - CE vastavusmärgis
12 - Masina tüüp: ELEKTRILINE TRIMMER
13 - Seerianumber
14 - Valmistamise aasta
8 - Dvigubos izoliacijos prietaisas
9 - Techniniai duomenys
10 - Garantuotas garso galios lygis
11 - CE atitikties ženklas
12 - Mechanizmo tipas: VEJOS PJOVIKLIS
13 - Serijinis numeris
14 - Gamybos metai
8 -
9 -
10 -
11 -
12 - 电动草坪机
13 -
14 -
1411
13
11 12
5
7
Eesti keel Lietuvių k.
Vastavuses direktiividega 2002/95/EÜ, 2002/96/EÜ ja
2003/108/EÜ ohtlike ainete vähendamise kohta elektrilises
ja elektroonilises varustuses (ROHS) ning sellise varustuse
jäätmete käitlemise kohta (WEEE)
Kui varustusel on mahakriipsutatud prügikasti kujutav sümbol,
tähendab see, et see tuleb tööea lõpul muudest jäätmetest
eraldi koguda.
Kui varustus ei ole enam kasutamiskõlbulik, tuleb see vastavalt
viia kasutaja poolt elektriliste ja elektrooniliste jöötmete
erisorteeritud kogumiskeskusesse või uue sarnast tüüpi
toote ostmisel tagastada müüjale üks-ühele põhimõttel
(tagastusskeem).
Õige sorteeritud kogumine kindlustab, et kõrvaleheidetud
varustuse saab hiljem saata keskkonnasõbralikule
taaskasutamisele, töötlemisele ja utiliseerimisele; see
võimaldab lisaks varustuse tootmisel kasutatud materjalide
reklameerimisele ka vältida võimalikke negatiivseid mõjusid
keskkonnale ja tervisele.
Jäätmete volitamata ladustamine on vastutustundetu ning
seadusandlike regulatsioonide põhjal karistatav.
Atitinka 2002/95/EB, 2002/96/EB ir 2003/108/EB direktyvas
dėl kenksmingų medžiagų mažinimo elektros ir elektronikos
įrenginiuose (ROHS) ir tokių įrenginių atliekų utilizavimo
(WEEE)
Jei ant įrenginio yra perbrauktos šiukšlių dėžės simbolis, tai
reiškia, kad įrenginį, pasibaigus jo tarnavimo laikui, būtina
išmesti atskirai nuo kitų šiukšlių.
Todėl, kai įrenginys nebetinka eksploatuoti, naudotojas tokį
įrenginį turi nugabenti į specialų elektros ir elektronikos atliekų
surinkimo ir rūšiavimo centrą, arba, jei perkamas naujas
panašaus tipo gaminys, įrenginį reikia grąžinti pardavėjui
principu vienas už vieną (grąžinimo planas).
Tinkamai surenkant ir rūšiuojant garantuojama, kad
išmetamas įrenginys vėliau išsiunãiamas perdirbti, apdoroti
ir utilizuoti aplinkai nekenksmingu būdu; taip išvengiama bet
kokio potencialaus neigiamo poveikio aplinkai ir sveikatai,
be to, galima pakartotinai panaudoti medžiagas, naudojamas
įrenginių gamybai.
Atliekų išmetimas neaprobuotu būdu yra neatsakingas
veiksmas, už kurį baudžiama pagal įstatyminius reglamentus.
KASUTAJAINFO
INFORMACIJA NAUDOTOJUI
H
1 - Szíjak (8091)
2 - Továbbítócső
3 - Damilfej
4 - Fejvédelem
5 - Övek csatlakoztatása
6 - Működési megszakító
7 - Biztonsági megszakí
8 - Villásdugó
9 - Villanymotor
10 - Szálvágó tárcsa
11 - Első fagantyú
12 - Hátsó fagantyú
AZ ELEKTROMOS FŰNYÍRÓ RÉSZEGYSÉGEI
FIN
1 - Valjaat (8091)
2 - Varsi
3 - Nailonsiimapää
4 - Siimapään suojus
5 - Valjaiden kiinnitys
6 - Toimintakytkin
7 - Turvakytkin
8 - Pistoke
9 - Sähkömoottori
10 - Terä
11 - Etummainen kahva
12 - Takimmainen kahva
SÄHKÖTOIMISEN RUOHOTRIMMERIN OSAT
LV
1 - Siksnas (8091)
2 - Transmisijas caurule
3 - Neilona galviņa
4 - Galviņas aizsargapvalks
5 - Pievienojamās lences
6 - Slēdzis
7 - Drošības slēdzis
8 - Kontaktdakša
9 - Elektriskais motors
10 - Griešanas diega asmens
11 - Priekšējais rokturis
12 - Aizmugurējais rokturis
ELEKTRISKĀS ZĀLES PĻAUJMAŠĪNAS SASTĀVDAS
EST
1 - Kandetraksid (8091)
2 - Võlli toru
3 - Nailonist trimmeripea
4 - Pea kaitse
5 - Rihma kinnituskoht
6 - Sisse/välja lüliti
7 - Ohutuslüliti
8 - Toitepistik
9 - Elektrimootor
10 - Lõiketera
11 - Eesmine Käepide
12 - Tagumine Käepide
ELEKTRITRIMMERI OSAD
LT
1 - Tvirtinamieji diržai (8091)
2 - Kotas
3 - Nailoninės virvės galvutė
4 - Galvutės apsauga
5 - Diržų komplekto elementas
6 - Įjungimo/išjungimo jungiklis
7 - Apsauginis jungiklis
8 - Elektros kištukas
9 - Elektros variklis
10 - Ašmenys
11 - Priekinė rankena
12 - Galinė rankena
ELEKTRINIO GENĖTUVO KOMPONENTAI
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
(8091)
11 -
12 -
8
13
5
Eesti keel
OHUTUSNÕUDED
HOIATUS – Kui seadet õigesti kasutada, on see kiire,
mugav ja tõhus tööriist; kui te kasutate valesti või
ilma vastava ettevaatusabinõuta, võib masin muutuda
ohtlikuks tööriistaks. Meeldiva ja ohutu töö tagamiseks
tuleb alati rangelt järgida käesolevas kasutusjuhendis
toodud ohutusnõudeid.
TÄHELEPANU: Teie seadme süütesüsteem tekitab
madala intensiivsusega elektromagnetvälja. See võib
põhjustada häireid teatud südamestimulaatorite töös.
Raskete ja eluohtlike kehavigastuste ohu vähendamiseks
peaksid südamestimulaatorit kandvad isikut enne seadme
kasutamist konsulteerima raviarsti ja südamestimulaatori
valmistajaga.
HOIATUS! –Kohalikud seadused võivad piirata elektriline
trimmeer kasutamist.
1 - Ärge kasutage seadet, kui Te ei tea, kuidas täpselt sellega
töötada. Eelneva kogemuseta operaator peab enne seadmega
tööle asumist selle kasutamist harjutama.
2 - Käesolevat kasutusjuhendit tuleb hoida käepärast ning
enne selle seadme kasutamist, tuleb sellega vajadusel uuesti
tutvuda.
3 - Elektrilist murutrimmerit tohivad kasutada ainult
täiskasvanud, heas füüsilises vormis isikud, kes tunnevad
selle kasutamisreegleid. Ärge kasutage elektritrimmerit, kui
olete kas väsinud või pärast alkoholi, uimastite või ravimite
tarvitamist (Joon. 1).
4 - Andke või laenake elektrilist murutrimmerit ainult kogenud
isikutele, kes on kursis selle talitluse ja õige kasutamisega.
Ka käesolev kasutusjuhend tuleb neile kaasa anda, et nad
saaksid kasutamisega seotud üksikasju enne tööle asumist
üle vaadata.
5 - Kanda tuleb ettenähtud töörõivastust ja ohutusvarustust,
mille hulka kuuluvad: saapad, vastupidavad pikad püksid,
kindad, silmakaitsed, kõrvaklapid ja kaitsekiiver. Kanda
tuleb liibuvat kuid mugavat rõivastust (vt lk 16-17).
6 - Elektrilise murutrimmeri kasutamisel ei tohi selle 15 m
laiuses tegevusraadiuses viibida keegi peale operaatori
(Joon. 2).
7 - Elektrilise murutrimmeri külge tohib monteerida ainult tooja
poolt loetletud lõikeosi (tööosi) (vt. lk. 39). Lõikeseadmed
tuleb paigaldada enne trimmeri vooluvõrku ühendamist
(joon. 3).
8 - Kontrollige, et elektritrimmerile kinnitatud infoplaadil ära
toodud pinge ja sagedus sobiksid kasutatava toitevõrgu
näitajatega (vt lk 4).
9 - Ei tohi kasutada defektseid ega kehtivatele standarditele
mittevastavaid kaableid, pistikuid ja pikendusjuhtmeid.
1 0 - Välistingimustes soovitame kasutada neopreen- või kahekordse
isolatsiooniga kaableid.
11 - Seade tuleb toiteühendusest koheselt välja tõmmata, kui
toitekaablit vigastatakse või läbistatakse (joon. 4).
12 - Toiteühendus peab olema selliselt korraldatud, et teiste
inimeste ja sõidukite kahjustused oleksid välistatud.
13 - Tuleb jälgida, et toitekaabel ei satuks trimmeripea
tööpiirkonda. Elektrikaablite läheduses ei tohi saega töötada.
14 - Enne igasuguseid seadme hooldustööde läbiviimist tuleb
seade alati vooluvõrgust lahti ühendada (joon. 3).
15 - Keelatud on elektritrimmeri kasutamine plahvatusohtlikus
või kergestisüttivas keskkonnas (Joon. 5).
16 - Keelatud on elektritrimmeri kasutamine lõikepea
kaitsekatteta.
17 - Keelatud on jätta elektritrimmerit vihma kätte või kõrge
niiskusprotsendiga paikadesse(Joon. 5).
18 - Mootorit ei tohi käivitada siis, kui võlli pikendustoru ei ole
külge monteeritud.
19 - Elektritrimmerit tohib kasutada üksnes muru lõikamiseks.
Keelatud on selle kasutamine muu materjali korral.
20 - Keelatud on töötada vigastatud, ebaõigesti parandatud,
valesti kokku pandud või omavoliliselt modi tseeritud
elektritrimmeriga. Ohutusseadmeid ei tohi eemaldada,
kahjustada ega välja lülitada.
21 - Veendumaks elektritrimmeri turva- ja muude elementide
töökorras olekus kontrollige seadet iga päev.
22 - Trimmeri kasutamisel ja hooldamisel ei tohi teostada
kasutusjuhistes kirjeldatutest erinevaid operatsioone.
Kahtluste puhul tuleb ametliku vahendajaga ühendust võtta.
23 - Seadme jõuülekandele tohib kinnitada ainult tootja poole
tarnitavaid seadiseid.
24 - Kõiki ohusilte tuleb hoida loetavana. Kahjustuse puhul
koheselt asendada uutega (vt lk 4-5).
25 - Masinat ei tohi kasutada muul otstarbel, kui märgitud
kasutusjuhendis (vt lk 25).
26 - Pidage meeles, et omanik või operaator vastutab
kolmandatele isikutele tekitatud või potentsiaalsete
kehavigastuste või materiaalse kahju eest.
27 - Juhul kui elektritrimmer tuleb kasutuselt kõrvaldada, ärge
jätke seda loodusesse, vaid viige see oma müügiesindaja
kätte, kes hoolitseb selle õige kõrvaldamise eest.
28 - iendavate selgituste või tegevusjuhiste saamiseks tuleb
alati pöörduda kohaliku müügiesindaja poole.
29 - See seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikute poolt
(sealhulgas lapsed), kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed
või vaimsed võimed või kellel puuduvad kogemused ja
teadmised seadme kasutamise kohta, välja arvatud juhul
kui neid jälgib või juhendab nende ohutuse eest vastutav
isik. Jälgige lapsi ja veenduge, et nad ei mängiks seadmega.
Lietuvių k
APSAUGINIAI DARBO DRABUŽIAI
Eesti keel
OHUTUST TAGAV RÕIVASTUS
4 5
6
Elektriline trimmer töötamisel tuleb alati kasutada ohutust
tagavat kaitserõivastust. Kaitserõivastuse kasutamine ei välista
õnnetusohtu, kuid see vähendab õnnetusest tulenevat võimalikku
vigastusastet. Piisava kaitsevarustuse valimisel tuleb konsulteerida
usaldusväärse vahendajaga.
Rõivastus peab olema sobiv ja see ei tohi tööd takistada. Soovitame
kanda heakskiidetud kaitserõivastust. Kõige tõhusamatemaks on
Efco i kaitsejakid (joon. 1) ja tunked (joon. 2). Ei tohi kasutada
rõivastusesemeid, kaelasalle, lipse ega käevõrusid, mis võivad
haakuda. Pikad juuksed tuleb kinni siduda ja varjata (nt fulaari,
tsi, kiivri jne alla).
Libisemiskindlate taldade ja läbistamiskindla kaitsedetailiga
ohutusjalatsid (joon. 3).
Kanda tuleb kaitseprille või näokaitset (joon. 4-5)!
Mürakaitseks tuleb kasutada mürakindlaid kõrvaklappe (joon. 6)
või kõrvatroppe. Mürakaitse kasutamisel peab olema tunduvalt
tähelepanelikum ja ettevaatlikum, sest heliliste hoiatussignaalide
(hõigete, ohusireenide jt) tajumine on piiratud.
Kanda tuleb töökindaid (joon. 7), mis tagavad maksimaalse
vibratsiooni sumbumise.
Efco pakub täisulatuslikke ohutusvarustuse komplekte.
Strādājot vejos pjoviklis, vienmēr lietojiet speciālu
aizsargapģērbu drošībai. Aizsargapģērba lietošana neizslēdz
negadījuma iespēju, bet novērš bojājuma sekas, ja tas notiek. Lai
izvēlētos atbilstošu aizsargapģērbu, prasiet padomu savam ierīces
pārdevējam.
Apģērbam jāpiekļaujas ķermenim, un tas nedrīkst būt kā
apgrūtinājums. Velciet atbilstošu aizsargapģērbu. Ideāli piemērota
ir speciāla jaka (1.zīm.) un kombinezons (2.zīm.) Efco Nevelciet
drēbes, šalles, kaklasaites vai dārglietas, kuras var sapīties zaros. Turiet
garus matus sasietus aizmugurē un aizsargājiet tos (piemēram, ar
šalli, bereti vai aizsargķiveri, u.c.).
Velciet speciālus zābakus, kuri aprīkoti ar neslīdošām zolēm un
apstrādāti ar tēraudu (3.zīm.).
Velciet speciālas brilles vai aizsargmasku! (4.-5.zīm.)!
Lietojiet aizsargierīces pret troksni; piemēram, austiņas
(6.zīm.) vai tapiņas. Nepieciešama maksimāla uzmanība, lietojot
aizsargierīces pret troksni, jo bīstamo akustisko signālu (kliedzieni,
trauksmes signāli, utt.) uztvere ir ierobežota.
Velciet speciālos cimdus (7.zīm.), kas ļauj maksimāli novērst
vibrēšanu.
Efco piedāvā pilnīgu ekipējuma komplektu drošībai.
17
7
Efco
Efco
19
5
6
Eesti keel
KOOSTETÖÖD
Lietuvių k
SUMONTAVIMAS
TURVAKAITSE KOOSTETÖÖD 600 W
1. Lõiketera kaitse tuleb paigaldada võlli pikendustorule
kruvide abil selliselt, et see võimaldaks seadme kasutajal
tööoperatsioone ohutult teostada (C, joon. 1B).
2. Eemaldage kate (A, joon. 1A).
3. Paigaldage eelnevalt kokkupandud südamikupea kaitse
ajamvõllile ja pingutage kruvi (B, joon. 1B); kruvi
pingutamisel suruge veidi eelnevalt kokkupandud
südamikupea kaitset joonisel 1B näidatud noole suunas.
4. Koostetööd tuleb lõpetada nii nagu on toodud joonisel 2.
TURVAKAITSE KOOSTETÖÖD 850 W
Paigaldage lõiketera kaitse võlli pikendustorule kruvide abil
(C, joon. 3); õigesti paigaldatud kaitse peab välja nägema nii,
nagu näidatakse joonisel 4.
NAILONJÕHVIGA TRIMMERIPEA PAIGALDAMINE
(joon. 5)
Asetage pea  kseerimistihvt (H) vastavasse avasse (L) ja
pingutage pead (N) käe abil vastupäeva.
KÄEPIDEME PAIGALDAMINE (joon. 6)
Paigaldage käepide võlli torule ja kinnitage see kruvide (A),
seibide ja mutrite abil. Käepideme asend reguleeritakse nii, et
seadme kasutajal oleks mugav ja turvaline tööd teha.
APSAUGOS SUMONTAVIMAS 600 W
1. Ašmenų apsaugą su varžtu pritvirtinkite prie koto tokioje
padėtyje, kad operatorius galėtų saugiai dirbti (C, 1B pav.).
2. Nuimkite dangtelį (A) (1A pav.).
3. Ant varančiojo veleno sumontuokite iš anksto sumontuotą
stebulę, galvutę ir apsauga, ir priveržkite varžtu (B, 1B
pav.); priverždami varžtą, iš anksto sumontuotą stebulę ir
apsaugą šiek tiek pastumkite į tą pusę, į kurią rodo rodyklė
paveikslėlyje.
4. Pilnas montažas turi atrodyti taip, kaip pavaizduota 2 pav.
APSAUGOS SUMONTAVIMAS 850 W
Ašmenis prie koto priveržkite varžtu (C, 3 pav.) ; apsauga
teisingoje padėtyje turi atrodyti taip, kaip pavaizduota 4 pav.
NAILONINĖS VIRVĖS GALVUTĖS PRITVIRTINIMAS
(5 pav.)
Galvutės užřiksavimo kaištį (H) įkiškite į atitinkamą skylę (L)
ir prieš laikrodžio rodyklę ranka priveržkite galvutę (N).
RANKENOS PRITVIRTINIMAS (6 pav.)
Rankeną pritvirtinkite ant koto ir ją priveržkite varžtais
(A), poveržlėmis ir veržlėmis. Rankenos padėtis nustatoma
atsižvelgiant į operatoriaus reikalavimus.
850
21
Eesti keel Lietuvių k
ETTEVALMISTUS TÖÖKS - KÄIVITAMINE
RIHM (850W)
Rihmakimplekti õige regulatsioon võimaldab tagada elektriline trimmer
kaalu õiget jaotust ja lõikurseadme õiget kõrgust maapinnast (joon. 9).
- Ühendage elektriline trimmer konksu (joon 10-11-12).
- Pange ühe- või kahekordne rihmakomplekt selga.
- Paigutage pannal (A, joon. 13), et elektriline trimmer oleks õigel
kõrgusel.
VOOLUVÕRKU ÜHENDAMINE
HOIATUS – Enne pistiku vooluvõrku ühendamist tuleb
kontrollida, kas pinge on vastavuses allpool toodud tehniliste
andmetega. Veenduge, et pikenduskaablid on vastavuses tehniliste
andmetega, vastasel korral võib pinge langus põhjustada mootorile
parandamatuid kahjustusi. Eraldi maandus ei ole vajalik, sest
elektrimootor on kahekordselt isoleeritud.
Vähendamaks seadme iseeneslikult käivitumise ohtu ei tohi
toitevõrku ühendatud seadme transportimise ajal hoida sõrme selle
käivituslülitil. Kontrollige enne pistiku pistikupesasse ühendamist,
et lüliti oleks „väljas“ asendis.
Keelatud on toitejuhtme ebaõige kasutamine. Hoidke toitejuhe
eemal kuumaallikatest, õlist ja teravatest servadest.
PIKENDUSJUHTMETE SOOVITUSLIKUD PIKKUSED JA
RISTLÕIKED (230 V)
Pikkus
0 ÷ 20 m
20 ÷ 50 m
50 ÷ 100 m
Minimaalne juhtme ristlõige
1 mm
2
1.5 mm
2
4 mm
2
Vajalik võrgupinge:
230 V – 10 A ja 8 A sulavkaitse.
Toitejuhtmel peavad olema järgnevad omadused:
kui isolatsioon on kummist, tugevast kummist kestaga juhe, mis
vastab 60245 IEC 53 nõuetele;
kui isolatsioon on polüvinüülkloriidist, polüvinüülkloriidist kestaga
juhe, mis vastab 60227 IEC 53 nõuetele.
HOIATUS – Soovitame kasutada neopreen- või kahekordse
isolatsiooniga kaableid. Kaablitel peavad olema väliskasutuseks
mõeldud ohutust tagavad otsikud. Pikenduskaableid ja nende
otsikuid tuleb pidevalt kontrollida ja kahjustuste korral tuleb need
välja vahetada. Keelatud on pistikut mistahes viisil muuta. Toitejuhet
tohib asendada ainult selleks vastavat volitust omav isik.
PASIRUOŠIMAS DIRBTI - UÎVEDIMAS
DIRŽŲ KOMPLEKTAS (850 W)
Teisingas diržų komplekto sureguliavimas leidžia tinkamai subalansuoti
vejos pjoviklis ir nustatyit tinkamą jo aukštį nuožemės (9 pav.)
- Su kabliu (10-11-12 pav.) prikabinkite vejos pjoviklis prie diržų
komplekto.
- Užidėkite viengubų arba dvigubų diržų komplektą.
- Sagtį (A, 13 pav.) nustatykite taip, kad būtų teisingas vejos pjoviklis
aukštis.
PRIJUNGIMAS PRIE ELEKTROS TINKLO
PERSPĖJIMAS – prieš įjungdami kištukà į elektros tinklà
patikrinkite, ar įtampa atitinka toliau nurodytus techninius
duomenis. Patikrinkite, ar ilginimo laido matmenys atitinka
specifikacijas. Kitaip gali atsirasti įtampos nukritimas ir todėl
variklis gali nepataisomai sugesti. Įžeminimo plokštė nėra būtina,
nes šio elektrinio pjūklo variklis turi dvigubà izoliacijà.
Tam, kad sumažintumėte atsitiktinio užvedimo tikimybę,
prijungto mechanizmo niekada nenešiokite pirštą laikydami ant
jungiklio. Kai mechanizmas prijungtas, pasirūpinkite, kad jungiklis
būtų išjungtas.
Su laidu elkitės atsargiai. Laidą laikykite atokiai nuo karščio
šaltinių, alyvos ir aštrių kraštų.
REKOMENDUOJAMAS ILGINAMŲJŲ LAIDŲ (230 V) ILGIS
IR SKERSMUO
Ilgis
0 ÷ 20 m
20 ÷ 50 m
50 ÷ 100 m
Minimali konduktoriaus dalis
1 mm
2
1.5 mm
2
4 mm
2
Reikalinga elektros tinklo įtampa:
230 V - esant 10 A galingumui ir 8 A lėtai perdeganãiam saugikliui.
Maitinimo laidai neturi būti lengvesni negu tokie laidai:
jei laidas izoliuotas guma - standartinis atsparia guma padengtas
lankstus laidas (ženklinimo kodas: 60245 IEC 53);
jei laidas izoliuotas polivinilo chloridu - standartinis polivinilo
chloridus padengtas lankstus laidas (ženklinimo kodas: 60227 IEC
53).
PERSPĖJIMAS – rekomenduojama naudoti neopreno arba
dvigubos izoliacijos kabelius. Kabeliuose turi būti įmontuoti
kištukai su apsauga naudojimui lauke. Kištukus ir ilginimo laidà
dažnai tikrinkite. Jiems sugedus, pakeiskite naujais. Kištukà
modifikuoti draudšiama. Maitinimo laidà leidžiama keisti tik
įgaliotiems darbuotojams.
13
禁止对插头进行任何方式的改动。 电源线只能由授
禁止对插头进行任何方式的改动。 电源线只能由授
权人士更换。
权人士更换。
背带(850 w)
背带(850 w)
23
Eesti keel Lietuvių k
KÄIVITAMINE UŽVEDIMAS
KÄIVITAMINE
Enne seadme kasutamist kinnitage toitejuhe selleks
ettenähtud avasse (vt. joon. 20).
HOIATUS - Enne elektrilise murutrimmeri kasutamist
tuleb tähelepanelikult läbi lugeda turvajuhised.
Seadme puhul tuleks kasutada diferentsiaalvoolu seadet
(Residual Current Device - RCD), ühendage elektritrimmer
toiteliiniga, millel on 30 mA rakendumisvooluga kaitselüliti.
Elektritrimmerit tohib kasutada ainult korralikult valgustatud
kohtades. Elektritrimmeri tohib käivitada ainult tingimusel, et
käed ja jalad on lõikeraadiusest väljas.
HOIATUS: Hoidke elektriline trimmer tugevasti mõlema
käega (joonis 17). Seiske alati torust vasakul. Ärge kunagi
kasutage ristkäe-käepidet. Ka vasakukäelised peaksid neid
juhiseid järgima.
Võtke sisse õige lõikamisasend.
Elektritrimmeri käivitamiseks vajutage kõigepealt alla turvalüliti
(A, Joon. 10) ja seejärel töölüliti (B).
HOIATUS - Seadmel on termiline vabasti, mis
elektrimootori ülekoormuse korral vallandub ja elektritrimmeri
automaatselt seiskab. Ülekoormuskaitse vallandumisel saab
mootori uuesti käivitada ja tööd jätkata alles mõne minuti
möödudes. Ärge hoidke käivituslülitit tööasendis: vähendamaks
seadme iseeneslikult käivitumise ohtu
Vereringe- või närvisüsteemihäirete all kannatavatele
isikutele võib vibratsioon põhjustada terviserikkeid. Juhul kui
jäsemetes tekib surin, need muutuvad tundetuks, te tunnete
jõuetust või märkate muutusi naha värvis, konsulteerige arstiga.
Antud vaevused tekivad enamasti sõrmedes, kätes või
randmetes.
UŽVEDIMAS
Prieš mechanizmą eksploatuojant, maitinimo laidą
pritvirtinkite naudodami ąsą (žr. 20 pav.).
PERSPĖJIMAS - Prieš užvesdami vejos genėtuvą,
perskaitykite saugos perspėjimus.
Prietaisas turi būti maitinamas per likutinės srovės įtaisą (RCD),
maitinimas mechanizmui turi būti tiekiamas per liekamosios srovės
įtaisą (RCD), kurio suveikimo srovė turi būti ne didesnė negu 30
mA. Vejos genėtuvą eksploatuokite dienos šviesoje arba esant geram
dirbtiniam apšvietimui. Užvesdami variklį pasirūpinkite, kad rankos
ir pėdos būtų atokiai nuo pjaunamųjų elementų.
PERSPĖJIMAS: vejos pjoviklis tvirtai laikykite abejomis
rankomis (17 pav.). Žiūrėkite, kad jūsų kūnas visada būtų kairėje
koto pusėje. Niekada įrenginio nelaikykite sukryžiuotomis
rankomis. Šių instrukcijų turi paisyti ir kairiarankiai.
Stovėkite pjauti patogioje padėtyje.
Norėdami vejos genėtuvą užvesti, paspauskite apsauginį jungiklį (A,
10 pav.), o po to - įjungimo / išjungimo jungiklį (B).
PERSPĖJIMA - Mechanizme įrengtas šiluminis jungiklis,
kuris, įvykus elektros variklio perkrovai, genėtuvą automatiškai
išjungia. Suveikus šiam apsaugos įtaisui, variklį bus galima užvesti
ir darbą tęsti tik po kelių minučių. Nelaikykite eksploatavimo jungiklio
nuspausto.
Kd sumažintumėte atsitiktinio užvedimo tikimybę.
Asmenims, turintiems kraujo apytakos sutrikimų,
pernelyg didelės vibracijos gali pažeisti kraujagysles arba nervus.
Jei pasireiškia tokie simptomai – tirpimas, nejautrumas, jei
jaučiamas jėgų mažėjimas, pastebimas odos spalvos kitimas,
kreipkitės į gydytoją. Šie simptomai paprastai pasireiškia
pirštuose, rankose arba riešuose.
使用前请先把延长线固定在专用的小孔内(参阅图20)。
警告: 使用电动剪草机前,请仔细阅读安全规则。
警告: 双手抓紧电动草坪机(图17)。身体靠在传动轴
的左边。不要采取交叉抓握的方式。左撇子操作者必须遵
循相同说明。采取适当的切割位置 。
警告:
暴露于震动下有可能会对血液循环问题或神经问题
患者带来伤害。如感到麻木、失去知觉、正常体力下降或
肤色改变等身体症状时,应寻求医生协助。这些症状通常
会出现在手指、手掌或手腕部位。
25
Eesti keel Lietuvių k.
MOOTORI SEISKAMINE
SEISKAMINE
HOIATUS - Lõiketerad jäävad peale seadme väljalülitamist
veel mõneks sekundiks käima.
HOIATUS - Kui elektriline trimmer jäätakse järelvalveta,
tuleb see vooluvõrgust alati lahti ühendada.
Kui elektriline trimmer ei kasutata, ei tohi see olla laste
käeulatuses.
KASUTAMINE KEELATUD
HOIATUS! - Pidage alati kinni turvanõuetest.
Elektritrimmerit tohib kasutada ainult muru või väikeste
põõsaste pügamiseks. Keelatud on selle kasutamine muu
materjali lõikamiseks. Trimmerit ei tohi kasutada kangina
esemete tõstmiseks, teisaldamiseks ega katkilöömiseks; ärge
kinnitage seda  kseeritud alusele. Elektritrimmeri jõuülekande
külge tohib kinnitada ainult tootja poolt loetletud tarvikuid
või seadmeid.
Enne toite-ja pikendusjuhtme kasutamist tuleb neid
kontrollida võimalike vigastuste või kulumismärkide suhtes. Kui
juhe töö käigus viga saab, ühendage see viivitamatult vooluvõrgust
lahti. KEELATUD ON PUUDUTADA JUHET ENNE SEADME
VOOLUVÕRGUST LAHTI ÜHENDAMIST. Keelatud on
vigastatud või kulumismärkidega juhtme kasutamine.
vera ajamvõlliga masinatele ei ole võimalik paigaldada
kettaid, vaid ainult jõhviga trimmeripeasid.
TÄHELEPANU: Elektritrimmerit on keelatud kasutada
maapinnast kõrgemal või seadme lõikepead maapinna suhtes
risti hoides. Keelatud on murutrimmeri kasutamine hekilõikuri
funktsioonis.
HOIATUS – Elektrisaagi ei tohi kasutada lõiketöödel
vihma käes ega märjas või väga niiskes keskkonnas
(elekrtimootor ei ole veekindel), samuti ei tohi saagi kasutada
tingimustes, kus on halb nähtavus või väha kõrged või madalad
temperatuurid.
VARIKLIO SUSTABDYMAS
SUSTABDYMAS
PERSPĖJIMAS - Išjungus variklį, pjovimo elementai dar
kelias minutes sukasi.
PERSPĖJIMAS - Kai vejos pjoviklis paliekate be priežiūros,
visada jį atjunkite nuo elektros tinklo.
Nenaudojamą vejos pjoviklis saugokite vaikams nepasiekiamoje
vietoje.
DRAUDÎIAMA NAUDOTI
PERSPĖJIMAS! - Visada paisykite saugos perspėjimų.
Vejos genėtuvą leidžiama naudoti tik žolei pjauti. Vejos genėtuvo
nenaudokite objektams kelti, pervežti arba skaldyti, jo
netvirtinkite ant  ksuotų atramų. Su vejos genėtuvo galios
tiekimo velenu draudžiama naudoti įrankius ar priemones,
kurių nenurodė naudoti gamintojas.
Prieš eksploatavimą patikrinkite, ar maitinimo ir ilginamasis
laidas nepažeisti ir nesusidėvėję. Jei eksploatavimo metu laidas
pažeidžiamas, laidą nedelsdami atjunkite nuo maitinimo. LAIDO
NELIESKITE, KOL JO NEATJUNGSITE NUO MAITINIMO. Jei
laidas pažeistas arba susidėvėjęs, mechanizmo neeksploatuokite.
Ant įrenginių, kurių varomasis velenas yra lenktas, montuoti
diskų negalima. Galima montuoti tik virvių galvutes.
PERSPĖJIMAS: Elektrinio genėtuvo niekada nenaudokite
virš žemės lygio arba pjaunamąpriedą laikydami statmenai
žemei. Elektrinio genėtuvo nenaudokite kaip gyvatvorių
genėtuvo.
PERSPĖJIMAS – nepjaukite lyjant arba esant labai drògnai
aplinkai (elektrinis pjūklas nòra atsparus vandeniui), esant
prastam matomumui arba kai temperatūra yra labai auk,ta
arba žema.
KASUTAMINE NAUDOJIMAS
使用
使用
禁忌用途
警告! - 应遵守安全法规。 电动剪草机只能用于剪
草和剪切较小的灌木。止剪切其它种类的材料。不得利
用电动剪草机作杠杆来提升、移动或破碎物品,也不得
将其锁定在固定底座上。禁止在电动剪草机的动力输出
轴上安装非制造商指定的器具或附件。
注意:禁止在高于地面的水平使用电动剪草机或把
切割部件与地面垂直。禁止把电动剪草机作绿篱机使
用。
27
Eesti keel Lietuvių k.
KASUTAMINE NAUDOJIMAS
Ettevaatusabinõud tööalas
Mootori käivitamisel hoidke käed-jalad lõikeosadest eemal.
Enne töö alustamist kontrollige tööala, veendumaks, et selles ei
leidu kive, klaasikilde, metalli, prügi või muid tahkeid kehasid, mille
töötava seadme lõikeosad võivad üles paisata.
Kui seade hakkab ebaharilikult vibreerima, ühendage see kindlasti
vooluvõrgust lahti.
Trimmeri käivitamisel hoidke seda alati mõlema käega.
Kontrolli alt väljunud seade võib põhjustada ränki või surmavaid
kehavigastusi.
Lõigates toetage alati mõlemad jalad kindlale pinnasele, et vältida
tasakaalu kaotamist.
Elektrikaablite läheduses ei tohi saega töötada.
Kahjustuste vältimiseks kividest või teistest esemetest ei tohi töötamise
ajal trimmerit maapinnale liiga lähedale viia.
Lõigake ainult hea nähtavuse korral ning heades valgustingimustes.
Ärge lõigake redelilt, see on väga ohtlik.
Olge eriti ettevaatlik ja tähelepanelik, kui kannate kuulmiskaitset,
sest selline seadis võib piirata teie võimet kuulda ohtu tähistavaid
helisid (hüüded, signaalid, hoiatused jne).
Olege kallakutel või ebatasasel pinnal töötades eriti ettevaatlik.
HOIATUS: Keelatud on seadmega niitmine kivisel pinnasel.
Õhku paiskuvad tükid võivad põhjustada operaatorile või
juuresolijaile ränki või surmavaid kehavigastusi. Olge
õhkupaiskuvate esemete suhtes ettevaatlik. Kandke alati
heakskiidetud silmakaitset. Ärge kunagi kummarduge üle
lõikeseadme kaitse. Kivid, praht jne võivad silma paiskuda,
põhjustades pimedaksjäämist või tõsiseid vigastusi. Hoidke
kõrvalised isikud piisavalt kaugel. Lapsed, loomad, pealtvaatajad ja
abilised peaksid olema 15 m turvatsoonist väljaspool. Seisake
masin koheselt, kui keegi läheneb. Ärge kunagi viibutage masinat,
olemata enne kontrollinud oma seljatagust, et veenduda, kas
turvatsoonis ei viibi kedagi.
Töötehnikad
Üldised juhised tööks
HOIATUS: Selles lõigus kirjeldatakse põhilisi
ohutusmeetmeid töötades raadamissaagide ja trimmeritega. Kui
esineb olukord, kus te ei ole kindel, kuidas toimida, tuleb pöörduda
asjatundja poole. Võtke ühendust oma müügiesindajaga või
pöörduge töökotta. Vältige igasugust kasutamist, mis ületab teie
võimed.
Põhilised ohutusreeglid
1. Vaadake ringi:
veendumaks, et inimesed, loomad ega muud asjad ei saa
mõjutada teie kontrolli masina üle.
veendumaks, et inimesed, loomad jne. ei puutu kokku
Atsargumo priemonės darbo zonoje
Užvesdami variklį pasirūpinkite, kad rankos ir pėdos būtų atokiai
nuo pjaunamųjų elementų.
Prieš pradėdami genėti, patikrinkite, ar darbo zonoje nėra akmenų,
stiklo, metalo gabalų, šiukšlių ir kitų kietų objektų. Pjaunamasis
priedas gali tokius objektus sviesti.
Jei mechanizmas pradeda neįprastai vibruoti, jį atjunkite nuo
maitinimo.
Genėtuvo niekada neeksploatuokite viena ranka. Genėtuvo
nesuvaldžius galite patirti rimtą traumą arba žūti.
Kad išlaikytumėte pusiausvyrą, visada pjovimo darbus vykdykite
abejomis kojomis stovėdami ant tvirtos žemės.
Niekada nepjaukite arti kitų elektros kabelių.
Tam, kad būtų išvengta smūgių ir akmenis ar kitus objektus,
nepjaukite arti žemės.
Pjovimo darbus vykdykite tik esant pakankamam matomumui ir
apšvietimui, kad galėtumėte viską aiškiai matyti.
Pjovimo darbų nevykdykite stovėdami ant kopėčių - tai labai
pavojinga.
Jei dėvite klausos apsaugines priemones, būkite ypatingai atsargūs ir
budrūs, nes tokios priemonės gali riboti gebėjimą išgirsti apie pavojų
pranešančius garsus (šauksmą, signalus, perspėjimus ir pan.).
• Ypatingai atsargūs būkite dirbdami šlaituose arba ant nelygios
žemės.
PERSPĖJIMAS: Mechanizmo niekada nenaudokite
pjovimui akmenuotose vietose. Dėl sviestų objektų jūs arba
pašaliniai asmenys gali patirti rimtą traumą arba žūti. Saugokitės
sviedžiamų objektų. Visada dėvėkite aprobuotas akių apsaugines
priemonės. Niekada nesilenkite virš pjovimo priedo apsaugos. Į
akis gali būti sviedžiami akmenys, šiukšlės ir kiti daiktai, todėl
galite apakti arba rimtai susižeisti. Pasirūpinkite, kad su
vykdomais darbais nesusiję asmenys stovėtų atokiai. Reikia
pasirūpinti, kad vaikai, gyvuliai, stebėtojai ir padėjėjai būtų už 15
m saugos zonos ribų. Jei kas nors prieina arčiau, iš karto išjunkite
mechanizmą. Niekada nesiūbuokite mechanizmo, jei
neįsitikinote, kad niekas- neįėjo į saugos zoną.
Darbo procedūros
Bendrosios darbo instrukcijos
PERSPĖJIMAS: Šiame skyriuje aprašomos pagrindinės
atsargumo priemonės, kurių reikia imtis dirbant su valomaisiais
pjūklais arba genėtuvais. Jei kartais nežinote, kokių imtis veiksmų,
derėtų kreiptis į profesionalą. Kreipkitės į pardavėją arba
techninės priežiūros dirbtuves. Nevykdykite tokių darbų, kurie,
jūsų manymu, gali viršyti jūsų galimybes.
Pagrindinės saugos taisyklės
1. Apsidairykite:
Įsitikinkite, ar žmonės, gyvuliai arba kokie nors objektai
netrukdys valdyti mechanizmo.
工作区域注意事项
切割部件
禁止单手来起动剪草机。失控的剪草机有可能会造
成严重或致命的伤害。
不要在梯子上切割;这个位置格外危险。
警告: 禁止在碎石地面使用本机器。 抛出的碎片
有可能会操作员或旁观者造成严重或致命的伤害。注
意飞溅物品。应戴上安全护目镜。不要伸出刀具防护
板以外。石头、碎片或其它东西可能会击中眼睛,造
成失明或严重伤害。未经授权的人员应远离。儿童、
动物、旁观者和助手必须保持15米的安全距离。如果
有人靠近,应立即停止割灌机。启动割灌机前应先检
查在工作区域是否有人在场。
操作技术
综合操作说明
警告: 本节说明关于疏草和割草机使用的基本安全
规则。在不清楚如何进行的情况下,请向专家求教。
请向当地的零售商或授权维修中心咨询。避免执行自
己力不能及的操作。
基本安全准则
使用
使用
29
Eesti keel Lietuvių k
KASUTAMINE NAUDOJIMAS
使用
使用
lõikeseadmega ega lahtiste objektidega, mis võidakse lõikeseadme
poolt õhku paisata.
HOIATUS: Ärge kasutage masinat, kui teil puudub
võimalus õnnetuse korral abi kutsuda.
2. Veenduge, et saate turvaliselt liikuda ja seista. Kontrollige
enda ümber olevat ala võimalike takistuste (juured, kivid,
oksad, kraavid jne) osas, juhuks kui teil tuleb ootamatult
liikuda. Kallakutel töötades olge ettevaatlik.
3. Enne teise tööalasse liikumist lülitage mootor välja.
4. Ärge kunagi pange masinat maha, kui mootor töötab.
• Kasutage alati õiget varustust.
Kontrollige, et seadised oleksid õigesti seadme külge
monteeritud.
• Organiseerige oma tööd hoolikalt.
HOIATUS: Ei masina kasutaja ega keegi teine ei tohi
püüda eemaldada lõigatud materjali, kui mootor töötab või
lõikeseade pöörleb, sest see võib põhjustada tõsiseid
vigastusi. Kehavigastuste saamise ohu vältimiseks tuleb enne
lõikepea ümber kogunenud materjali eemaldamist mootor
ja lõikeseadis seisata ning seade vooluvõrgust lahti
ühendada.
Kontrollige enne käivitamist
Kontrollige, et trimmeripea ja trimmeri kaitsekate ei ole
vigastatud ega mõranenud. Vahetage trimmeripea või trimmeri
kaitsekate välja, kui need on mõranenud (joonis 25).
HOIATUS: Ärge kunagi kasutage masinat, kui
kaitsekate puudub või kui see on defektne. Ärge kunagi
kasutage masinat ilma ülekandevõllita.
Įsitikinkite, ar žmonės, gyvuliai arba kiti objektai nepalies
pjovimo priedo ir ar į jų nekliudys pjovimo priedo sviedžiami
daiktai.
PERSPĖJIMAS: Mechanizmą eksploatuoti galima tik
tokiu atveju, jei įvykus nelaimingam atsitikimui galėsite
prisišaukti pagalbos.
2. Įsitikinkite, ar galite saugiai judėti ir stovėti. Žiūrėkite, kad
zonoje aplink jus nebūtų kliuvinių (šaknų, akmenų, šakų,
griovių ir kt.), jei kartais jums prireiktų atlikti staigius
judesius. Ypatingai atsargūs būkite dirbdami šlaituose.
3. Prieš pereidami į kitą vietą, ištraukite laido kištuką.
4. Niekada nepadėkite įrenginio su veikiančiu varikliu.
• Visada naudokite tinkamus įtaisus.
• Pasirūpinkite, kad įrenginys būtų tinkamai sumontuotas
• Rūpestingai suplanuokite savo darbą.
PERSPĖJIMAS: Ir operatoriui, ir kitiems žmonėms
draudžiama bandyti išimti pjovimo medžiagas, kai veikia
variklis arba sukasi pjovimo įrenginys - galima rimtai
susižeisti. Prieš šalindami aplink pjaunamąją galvutę
apsivyniojusias medžiagas, išjunkite variklį ir leiskite
pjaunamiesiems elementams sustoti, kitaip galite patirti
traumą.
Patikros prieš užvedant varik
Patikrinkite, ar nepažeista arba neįtrūkusi genėtuvo galvutė ir
genėtuvo apsauga. Jei genėtuvo galvutė arba genėtuvo apsauga
įtrūkusi, ją pakeiskite (25 pav.).
PERSPĖJIMAS: Niekada neeksploatuokite
mechanizmo be apsaugos arba jei apsauga pažeista. Niekada
neeksploatuokite mechanizmo be transmisijos veleno.
警告: 如果在发生事故时没有可能要求急救,则请
勿使用割灌机。
警告: 在发动机或刀具转动时切勿清除割掉的材
料,以免造成严重伤害。清理缠绕在圆盘上的碎料
前,应先停顿发动机和切割机构并拔出插头,以免造
成人身伤害。
初步检查
(图25)
警告: 如果没有防护板或有毛病的防护板,切勿使
用割灌机。如果没有传动轴,切勿使用割灌机。
31
Eesti keel Lietuvių k
Rohu trimmimine trimmeripeaga
ETTEVAATUST: Ärge töötage niitmisjõhviga, mis on pikem kui
kavandatud läbimõõt. Kui kaitsekate on korralikult paigaldatud,
reguleerib integreeritud lõikur jõhvi pikkuse automaatselt õigeks.
Liiga pikk jõhv võib põhjustada mootori ülekoormuse ja rikke.
Trimmimine
Hoidke trimmeripead nurga all just maapinna kohal. Tööd teeb jõhvi
ots. Laske jõhvil omas tempos töötada. Ärge kunagi suruge jõhvi
lõigatavasse alasse (joonis 33).
Jõhv võib kergesti eemaldada rohu ja umbrohu seinte, tarade, puude ja
piirete äärest, kuid see võib ka rikkuda puude ja põõsaste õrna koort
ning lõhkuda aiaposte.
Vähendage taimede vigastamise riski, lühendades jõhvi 10-12 cm ja
vähendades mootori kiirust.
Raadamine
Raadamistehnika eemaldab kogu ebasoovitava taimestiku. Hoidke
trimmeripead just maapinna kohal ja kallutage seda. Laske jõhvi otsal
lüüa vastu maad puude, postide, kujude jms ümber (joonis 34).
ETTEVAATUST: See tehnika suurendab jõhvi kulumist.
Kui töötatakse vastu kivisid, telliseid, betooni, metalltarasid jne,
kulub jõhv kiiremini ja seda tuleb sagedamini ette anda kui puude ja
puittaradega kokku puutudes.
Lõikamine
Elektritrimmer sobib ideaalselt muru pügamiseks kohtades, kuhu
on tavalise muruniidukiga raske ligi pääseda. Hoidke lõigates jõhvi
maapinnaga paralleelselt. Vältige trimmeripea surumist vastu maad,
sest see võib rikkuda muru ja kahjustada masinat (joonis 35).
Ärge laske normaalse lõikamise käigus trimmeripeal pidevalt vastu
maad puutuda. Selline pidev kontakt võib rikkuda ja kulutada
trimmeripead.
Pühkimine
Pöörleva jõhvi ventilaatori efekti saab kasutada kiireks ja lihtsaks
puhastamiseks. Hoidke jõhvi paralleelselt puhastatava pinnaga ja selle
kohal ja liigutage masinat edasi-tagasi (joonis 36).
Žolės genėtuvas su genėtuvo galvute
ĮSPĖJIMAS: Naudokite tik tokią virvę, kurios ilgis pritaikytas
konkrečiam diametrui. Jei apsauga tinkamai sumontuota, įrengtas
pjoviklis automatiškai nustatys tinkamą virvės ilgį. Dėl pernelyg ilgų
virvių variklis gali perkaisti ir būti pažeistas.
Genėjimas
Genėtuvo galvutę laikykite kampu šiek tiek ją pakėlę virš žemės.
Pjovimo darbą atlieka virvės galas. Leiskite virvei darbą atlikti jai
tinkamu greičiu. Virvės niekada nestumkite į zoną, kurioje reikia pjauti
(33 pav.).
Virvė gali lengvai pašalinti žoles ir piktžoles, esančias prie sienų, tvorų,
medžių ir bordiūrų, tačiau taip pat ji gali pažeisti jautrią medžių ar
krūmų žievę bei tvoros stulpus.
Pavojus pažeisti augalus bus mažesnis, jei virvę sutrumpinsite iki 10 -
12 cm ir sumažinsite variklio greitį.
Išvalymas
Išvalymo būdu pašalinama visa nereikalinga augalija. Genėtuvo
galvutę laikykite šiek tiek virš žemės ir ją pakreipkite. Leiskite virvės
galui smūgiuoti į žemę aplinkui medžius, stulpus, statulas ir panašius
objektus (34 pav.).
ĮSPĖJIMAS: naudojant šį būdą virvė labiau dėvisi.
Virvė labiau dėvisi, todėl, dirbant aplinkui akmenis, plytas, metalines
tvoras, ją reikia patraukiant į priekį paduoti dažniau, negu tada, kai
kontaktuoja su medžiais ir medinėmis tvoromis.
Pjovimas
• Vejos genėtuvą idealiai tinka naudoti pjauti žolei, kuri yra sunkiai
pasiekiama naudojant paprastą vejapjovę. Pjovimo metu virvė turi būti
lygiagreti žemei. Žiūrėkite, kad genėtuvo galvutės neprispaustumėte
prie žemės, nes taip galite pažeisti veją ir sugadinti įrenginį (35 pav.).
Paprasto pjovimo metu neleiskite genėtuvo galvutei nuolat liesti žemę.
Jei galvutė nuolat lies žemę, ji gali susidėvėti ir būti pažeista.
Šlavimas
• Naudojant besisukančios virvės ventiliatoriaus efektą galima greitai
ir lengvai šluoti. Virvę laikydami virš zonos, kurią reikia nušluoti, ir
lygiagrečiai jai, įrenginį judinkite pirmyn ir atgal (36 pav.).
有尼龙绳头的割草刀具
小心:不要使用比规定直径更长的尼龙绳。防护板安
装正确的话,刀具自动调整尼龙绳的适当长度。使用过长的
剪草线会在造成超负荷并损坏电动机。
修整
(图33)
疏伐
(图34)
小心: 这一技术会增加尼龙绳的磨损。
切割
(图35)
快速疏伐
(
图36)
KASUTAMINE NAUDOJIMAS
使用
使用
33
Eesti keel Lietuvių k
45
46 47 48A 48B
NAILONJÕHVIGA TRIMMERIPEA
Mootori ülekoormuse vältimiseks tuleb kasutada üksnes õigete
dimensioonidega jõhve (joon. 41-42).
Joon. 43 Kui soovite trimmeripeast enam jõhvi kätte saada, koputage
seda töö ajal kergelt vastu maapinda. Iga koputuse puhul tuleb välja
umbes 2,5 cm jõhvi.
MÄRKUS: Nailonist trimmeripead ei tohi lüüa kõvade esemete
vastu nagu betoon või kivid, see võib olla ohtlik.
HOIATUS - Ränkade kehavigastuste saamise ohu vältimiseks
on keelatud kasutada nailonjõhvi asemel metallist või muust
materjalist täidisega jõhve.
NAILONJÕHVI VAHETAMINE (8061)
1 - Kruvige lahti nupp (C, joon. 44A) ja eemaldage pool (D) ning
eemaldage klamber (joon. 44B).
2 - Pange jõhv kahekorra jättes üks haru teisest 10 cm võrra pikemaks.
Lukustage jõhv vastavasse sälku (B, joon. 47). Kerige jõhvi noolega
näidatud suunas.
3 - Kui jõhvi kerimine on lõpetatud, lukustage sälgud (joon. 48B).
Paigaldage vedru. Viige jõhv läbi silma (joon. 49 - lk 34) ja
tõmmake seda väljapoole ning lukustage lahti. Lukustage pea
nupu abil.
NAILONJÕHVI VAHETAMINE (8091)
1 - Vajutage nuppu (joon. 45) ja eemaldage kate ning sisemine pool.
2 - Pange jõhv kahekorra jättes üks haru teisest 14 cm võrra pikemaks.
Lukustage jõhv vastavasse sälku (B, joon. 46). Kerige jõhvi noolega
tähistatud suunas, kusjuures kumbki jõhvi haru on oma nõos ja
korrapäraselt.
3 - Kui jõhvi kerimine on lõpetatud, lukustage sälgud (joon. 48A).
Paigaldage vedru. Viige jõhv läbi silma (joon. 50 - lk 34) ja
tõmmake seda väljapoole. Lukustage pea nupu abil.
NAILONINĖS VIRVĖS GALVUTĖ
Tam, kad variklis nepatirtų perkrovos, naudokite tik tokią virvę,
kurios diametras atitinką originalios virvės diametrą (41-42 pav.).
43 pav. Tam, kad iš pjovimo galvutės išlystų daugiau virvės, dirbdami
galvutę atsargiai padaužykite į žemę. Kiekvieną kartą trinktelėjus į
žemę, išlenda apytikriai 2,5 cm nailoninės virvės.
PASTABA: Nailoninės virvės galvutės niekada netrenkite į kietą
daiktą, pavyzdžiui, betoną arba akmenis: tai gali būti pavojinga.
PERSPĖJIMAS – Tam, kad sumažintumėte rimtų traumų
tikimybę, vietoj nailoninių pjaunamųjų virvių nenaudokite laidų
arba metalu sustiprintų virvių.
NAILONINĖS VIRVĖS PAKEITIMAS (8061)
1 - Atsukite rankenėlę (C, 44A pav.), išimkite ritę (D) ir ištraukite
sąvaržą (44B pav.).
2 - Virvę sulenkite vieną galą palikdami 10 cm ilgesnį už kitą galą.
Virvę už ksuokite įrantoje (B, 47 pav.). Virvę vyniokite rodyklės
kryptimi.
3 - Apvijos gale už ksuokite įrantoje (48B pav.). Sumontuokite
spyruoklę. Virvę prakiškite pro ąselę (34 psl., 49 pav.), ją patemkite
į išorę ir už ksuokite. Galvutę už ksuokite rankenėle.
NAILONINĖS VIRVĖS (8091) PAKEITIMAS
1 - Paspauskite  ksatorių (45 pav.) ir nuimkite dangtelį ir išimkite
vidinę ritę.
2 - Virvę sulenkite vieną galą palikdami 14 cm ilgesnį už kitą galą.
Virvę už ksuokite įrantoje (B, 46 pav.). Vienodai susukite vir
rodyklės kryptimi, kad kiekvienas galas būtų savo plyšyje ir kad
virvės nesusikryžiuotų.
3 - Apvijos gale už ksuokite įrantoje (48A pav.). Sumontuokite
spyruoklę. Virvę prakiškite pro ąselę (34 psl., 50 pav.) ir patraukite
ją į išorę. Galvutę už ksuokite dangteliu.
41-42
43
44
44
47
48
49
34
45
46
48
50
34
(8061)
(8091)
HOOLDUS
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
线
为了减少严重伤害,禁止利用金属线和绳索
之类的线材来代替尼龙质的剪草线。
之类的线材来代替尼龙质的剪草线。
35
Eesti keel Lietuvių k
HOOLDUS - TRANSPORTIMINE TECHNINĖ PRIEŽIŪRA - TRANSPORTAVIMAS
HOIATUS - Enne igasuguste hooldustööde
läbiviimist tuleb seade vooluvõrgust lahti
ühendada.
Kontrollige, et ohutuskaitsele paigaldatud jõhvi
lõiketera (A, joon. 51) on teritatud.
ELEKTRIMOOTOR
Mootori õhutusvõret tuleb regulaarselt
suruõhuga puhastada (joon. 52).
Ärge püüdke seadet omavoliliselt parandada
ja ärge avage mootorikatet.
TRANSPORTIMINE
Vähendamaks seadme iseeneslikult
käivitumise ohtu ei tohi transportida toitevõrku
ühendatud seadet või sõrme selle käivituslülitil
hoida.
PERSPĖJIMAS - prieš atlikdami techninę
priežiūrą, kištuką visada atjunkite nuo
elektros tinklo.
Patikrinkite, kad virvės pjovimo ašmenys
(A, 51 pav.), kurie sumontuoti ant apsaugos,
tų gerai pagaląsti.
ELEKTROS VARIKLIS
Reguliariai suspaustu oru valykite variklio
aušinimo groteles (52 pav.).
Niekada nevykdykite remonto, kurio nesate
įgalioti vykdyti, neatidarinėkite variklio gaubto.
TRANSPORTAVIMAS
Tam, kad sumažintumėte atsitiktinio
užvedimo tikimybę, prijungto mechanizmo
niekada nenešiokite pirštą laikydami ant
jungiklio.
51
52
- 运输
- 运输
未经授权禁止对机器进行维修和打开电动
机护盖。
运输
运输
为了减少意外起动的危险,禁止在机器插
头插入或手指放在起动开关上来搬运机器。
37
Eesti keel Lietuvių k.
HOOLDUS - HOIDMINE
SOOVITUSLIK LISAHOOLDUS
Soovitame intensiivsel kasutamisel iga hooaja lõpus ja
normaalsel kasutamisel iga kahe aasta tagant lasta masinat
kontrollida spetsialiseerunud tehnikul autoriseeritud
teeninduses.
TÄHELEPANU: Kõiki selliseid hooldustöid, mida
käesolev kasutusjuhend ei puuduta, tohib läbi viia üksnes
vastavate volitustega teeninduskeskus.
Mootori optimaalse töö tagamiseks pidage meeles, et
detailide väljavahetamise korral on ainsana lubatud
kasutada ORIGINAALVARUOSI.
Võimalikud omavolilised muudatused seadme
juures ja/või mitteoriginaaltarvikute kasutamine
võivad põhjustada üliraskeid või surmaga lõppevaid
kehavigastusi operaatorile või kolmandatele isikutele.
HOIDMINE
Masina ettevalmistus pikaajaliseks seismapanekuks:
- Veenduge, et elektripistik oleks vooluvõrgust välja
tõmmatud.
- Järgige kõiki eelpool toodud hooldusjuhiseid.
- Saagi tuleb hoida kuivas, maapinnast kõrgemal asuvas
kohas ning läheduses ei tohi olla tugevaid soojusallikaid.
- Kui trimmerit ei kasutata, ei tohi see olla laste
käeulatuses.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA - SAUGOJIMAS
PAPILDOMA REKOMENDUOTINA TECHNINĖ
PRIEŽIŪRA
Jeigu įrenginys buvo eksploatuojamas intensyviai, patartina,
kad sezono gale jį patikrintų įgalioto techninòs priežiūros
tinklo profesionalus technikas; jeigu įrenginys buvo
naudojamas įprastiniu intensyvumu, tok į patikrinimą reikt
ų atlikti kas du metus.
DĖMESIO: visus techninės priežiūros darbus, kurie
nenurodyti šiame vadove, turi atlikti įgaliotas techninės
priežiūros centras.
NAUDOKITE TIK ORIGINALIAS PAKEIČIAMĄSIAS
DALIS - tada mechanizmas tinkamai veiks ilgą laiką.
Dėl neaprobuotų modi kacijų ir (arba) ne
originalių dalių naudojimo operatorius arba kiti
asmenys gali patirti rimtą traumą arba žūti.
SAUGOJIMAS
Jei mechanizmą reikia sandėliuoti ilgą laiką:
- Įsitikinkite, ar elektros kištukas yra ištrauktas iš elektros
lizdo.
- Vadovaukitės visomis aukščiau pateiktomis techninės
priežiūros instrukcijomis.
- Pjūklà saugokite sausoje vietoje, pageidautina pakeltą nuo
žemės ir toliau nuo šilumos šaltinių.
- Nenaudojamą pjoviklį saugokite vaikams nepasiekiamoje
vietoje.
特别维护
特别维护
原厂配件
原厂配件
贮存
贮存
维护 -
维护 -
H
FIN
LV
EST
LT
EMAK
4.23.0
850600
5050
V
A
cm
kg
H
2
W
MŰSZAKI ADATOK
TEKNISET TIEDOT
TEHNISKIE DATI
TEHNILISED ANDMED
TECHNINIAI DUOMENYS
Vágási szélesség - Leikkausleveys - Griezuma platums - Lõikelaius - Pjovimo plotis -
Vágóeszköz - Paino - Svars - Kaal - Svoris -
8061 8091
230230
37
3.4 4.45
38
Feszültség - Jännite - Spriegums - Pinge - Įtampa -
Egyfázisú villanymotor - Yksivaiheinen sähkömoottori - Monofāzes elektriskais motors -
Ühefaasiline mootor - Vienos fazės variklis -
Névleges érték - Nimellisteho - Sākuma intensitāte - Voolu sisend - Srovės įvestis -
Frekvencia - Taajuus - Frekvence - Sagedus - Danis -
Teljesítmény - Teho - Jauda - Võimsus - Galingumas -
39
H
FIN
LV
EST
LT
MŰSZAKI ADATOK
TEKNISET TIEDOT
TEHNISKIE DATI
TEHNILISED ANDMED
TECHNINIAI DUOMENYS
Ajánlott vágóadapterek - A Suositellut leikkuuterät - Ieteicamās griezējierīces - Soovitatud lisaseadmed
lõikamiseks - Rekomenduojami pjovimo priedai -
建议的切割配件
建议的切割配件
Modellek
Malli
Modi
Mudelid
Modelis
型号
型号
Vágóadapterek
Leikkuuterät
Griezējierīces
Lõikeseadmed
Pjovimo priedai
切割配件
切割配件
Védőburkolatok
Suojukset
Aizsargi
Kaitsed
Apsaugos
防护板
防护板
8061 P.N. 60022007R
8091 P.N. 60032012
8061 P.N. 60022007R
8091 P.N. 60032012
HUOMIO!!!
Tapaturmavaara on suurin vääränlaisia leikkuuteriä
käytettäessä! Käytä ainoastaan suositeltuja leikkuuteriä
ja suojuksia.
FIGYELEM!!!
A balesetveszély nagyobb, ha hibás a vágófelszerelés!
Kizárólag az ajánlott vágó- és védőfelszereléseket
használja.
UZMANĪBU!!!
Nepareizu griezējierīču izmantošanas gadījumā
palielinās negadījumu risks! Lietojiet tikai ieteicamas
griezējierīces un aizsargierīces.
TÄHELEPANU!!!
Vale lõikeseadise korral suureneb õnnetusjuhtumite
oht! Kasutage ainult tootja poolt soovitatavaid
lõikeseadiseid ja kaitseid.
PERSPĖJIMAS!
Naudojant netinkamą pjaunamąjį priedą, padidėja
nelaimingų įvykių tikimybė! Naudokite tik
rekomenduojamus pjaunamuosius priedus ir apsaugas.
注意!!!
切割装置出错时,危险就会更大! 仅使用建议
切割装置。
P.N. 60012019AR
P.N. 6308011A
40
H
FIN
LV
EST
LT
dB (A)
dB (A)
dB (A)
dB (A)
dB (A)
m/s
2
m/s
2
MŰSZAKI ADATOK
TEKNISET TIEDOT
TEHNISKIE DATI
TEHNILISED ANDMED
TECHNINIAI DUOMENYS
Bizonytalanság - Epävarmuus - Pielaide - Tolerants - Nuokrypis -
Hangnyomás - Akustinen paine - Akustiskais spiediens - Survekang - Slėgio lygis -
Garantált maximális zajszint - Taattu akustisen tehon taso - Garantētais akustiskās jaudas
līmenis - Müratugevuse tase - Garantuotas garso galios lygis -
Vibráció - Tärinätaso - Vibrācijas līmenis - Vibratsioonitase - Vibracijos lygis -
Mért hangteljesítmény-szint - Mitattu akustisen tehon taso - Izmērītais akustiskās jaudas
līmenis - Mõõdetud müratugevuse tase - Išmatuotas garso galios lygis -
Bizonytalanság - Epävarmuus - Pielaide - Tolerants - Nuokrypis -
Bizonytalanság - Epävarmuus - Pielaide - Tolerants - Nuokrypis -
2000/14/EC
EN 22868
EN ISO 3744
L
pA
EN 786/A1
L
WA
2000/14/EC
EN 22868
EN ISO 3744
EN 786/A1
EN 12096
8091
86.0
8061
87.0
2.0 2.0
95.0 95.0
1.0
1.0
96.0 96.0
2.0 2.0
5.4 (sx)
3.1 (dx)
6.4 (sx)
6.0 (dx)
1 / 1

Efco 8061 Omaniku manuaal

Tüüp
Omaniku manuaal
See käsiraamat sobib ka

teistes keeltes