Efco TR 1585 R Omaniku manuaal

Tüüp
Omaniku manuaal
2
H
BEVEZETŐ
EREDETI UTASÍTÁSOK FORDÍTÁSA
A jelen kézikönyv řgyelmes elolvasása nélkül ne kezdjük el a munkát, csak így biztosítható a metszőgép
helyes használata és így lehet elkerülni a baleseteket. A jelen kézikönyv tartalmazza az egyes részegységek
működésének magyarázatát, valamint a szükséges ellenőrzésekre és a karbantartásra vonatkozó előírásokat.
Megjegyzés A jelen kézikönyvben található leírások és illusztrációk a gyártóra nézve nem kötelező
érvényűek. A gyártó cég fenntartja a jogát arra, hogy a terméken módosításokat hajtson végre
anélkül, hogy minden alkalommal frissítené a kézikönyv tartalmát.
FIN
JOHDANTO
ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS
Lue tämä opas huolellisesti ennen työskentelyn aloittamista, jotta osaat käyttää oksasaha oikein ja vältät
tapaturmat. Oppaassa kuvataan miten eri osat toimivat ja annetaan ohjeet tarkistuksia ja huoltoa varten.
HUOMAA Tämän oppaan teksti ja kuvat ovat viitteellisiä. Valmistaja pidättää oikeuden suorittaa
muutoksia sitoutumatta päivittämään opasta jokaista muutosta varten.
LV
IEVADS
ORIĢINĀLĀS INSTRUKCIJAS TULKOJUMS
Lai pareizi lietotu zargriezis un izvairītos no negadījumiem, neuzsāciet darbu, iepriekš uzmanīgi neizlasot šo
lietošanas pamācību. Šajā lietošanas pamācībā paskaidrots, kā darbojas dažādas ierīces detaļas un sniegti
nepieciešamie norādījumi pārbaudei un tehniskajai apkopei.
IEVĒROJIET! Šajā lietošanas pamācībā iekļautie zīmējumi un apraksti nav pilnīgi saistoši. Ražotājs
patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma laiku pa laikam veikt izmaiņas un uzlabot šo lietošanas
instrukciju.
EST
SISSEJUHATUS
ORIGINAALJUHENDI TÕLGE
Teivas-oksasaag õigeks kasutamiseks ja õnnetuste vältimiseks ei tohi seadmega tööle asuda enne käesoleva
kasutusjuhendi hoolikat läbilugemist. Kasutusjuhend sisaldab seadme erinevate osade töö kirjeldusi ning
vajaliku kontrolli ja hoolduse juhiseid.
Märkus: Käesolevas kasutusjuhendis toodud joonised ja tehnilised andmed võivad erineda
tulenevalt erinevates riikides kehtestatud nõuetest ning neid võib muuta ilma valmistajapoolse
vastava märkuseta.
LT
ĮVADAS
PIRMINIŲ INSTRUKCIJŲ VERTIMAS
Tam, kad teisingai naudotumėte šakų genėtuvas ir išvengtumėte nelaimingų atsitikimų, pradėkite dirbt tik
atidžiai perskaitę šį vadovą. Jame rasite paaiškinimus apie įvairių dalių veikimą, o taip pat būtinų patikrinimų
ir techninės priežiūros instrukcijas.
Pastaba: šiame vadove pateiktos iliustracijos ir speci kacijos gali būti skirtingos (tai priklauso nuo
šalies reikalavimų), be to gamintojas jas gali pakeisti be įspėjimo.
中文中文
简介简介
原文说明的翻译原文说明的翻译
为了正确使用为了正确使用 刀,防止意外发生,在没有仔细阅读该手册,请不要开始工作,您刀,防止意外发生,在没有仔细阅读该手册,请不要开始工作,您
将从中了解各部分操作的有关说明以及必要时检查和维护的有关指导。将从中了解各部分操作的有关说明以及必要时检查和维护的有关指导。
注意:手册中的特征说明可能会根据不同国家的需要有所变化,并不需经厂家注明。注意:手册中的特征说明可能会根据不同国家的需要有所变化,并不需经厂家注明。
FIGYELEM!!! HOIATUS!
HALLÁSKÁROSODÁSI KOCKÁZAT
NORMÁL HASZNÁLAT ESETÉN A GÉPKEZELŐ
SZÁMÁRA A NAPI ÉS HANGERŐ HATÁS ELÉRHETI,
VAGY MEGHALADHATJA A
85 dB(A)
OHT SAADA KUULMISKAHJUSTUSI
NORMAALSETEL KASUTUSTINGIMUSTEL VÕIB KÄESOLEVA
SEADME PÄEVANE MÜRA FOON KASUTAJA SUHTES OLLA
VÕRDNE VÕI ÜLETADA TASET
85 dB(A)
HUOMIO! PERSPĖJIMAS!!!
KUULOVAMMAVAARA
TAVALLISISSA KÄYTTÖOLOSUHTEISSA
TÄMÄ KONE VOI ALTISTAA KÄYTTÄJÄN
HENKILÖKOHTAISELLE JA PÄIVITTÄISELLE
MELULLE, JOKA ON YHTÄ SUURI TAI
SUUREMPI KUIN
85 dB(A)
GALITE PAŽEISTI SAVO KLAUSOS ORGANUS
NORMALIOMIS EKSPLOATAVIMO SĄLYGOMIS ŠIS
ĮRENGINYS GALI OPERATORŲ VEIKTI KASDIENIU
TRIUKŠMO LYGIU, KURIS LYGUS 85 dB (A) ARBA YRA
DIDESNIS UŽ ŠIĄ REIKŠMĘ
85 dB(A)
UZMANĪBU!!!
警告!!!警告!!!
RISKS IEGŪT DZIRDES TRAUCĒJUMUS
NORMĀLAS LIETOŠANAS GADĪJUMĀ ŠĪ IERĪCE VAR
LIETOTĀJAM RADĪT RISKU, IZDALOT TROKSNI KAS
VIENĀDS VAI LIELĀKS PAR
85 dB(A)
危害听力危害听力
一般情况下,该机器免不了要操作者承受相
当于或高于日常
85分贝85分贝
水平的噪音
4

H A SZIMBÓLUMOK ÉS BIZTONSÁGI JELZÉSEK MAGYARÁZATA EST SÜMBOLITE JA OHUTUSALASTE HOIATUSTE SELETUS
FIN MERKKIEN SELITYKSET JA TURVALLISUUSOHJEET LT SIMBOLIŲ IR SAUGOS PERSPĖJIMŲ PAAIŠKINIMAI
LV SIMBOLU SKAIDROJUMS UN DROŠĪBAS NOTEIKUMI
中文中文
符号解释及安全警告符号解释及安全警告
H
1 - A készülék használata előtt olvassuk el a használati és
karbantartási utasításokat
2 - Viseljünk védősisakot, védőszemüveget és fülvédőt
3 - Viseljen csúszásmentes biztonsági cipőt és engedélyezett kesztyűt.
4 - A gép típusa: FÚRÓ
5 - Sorozatszám
6 - CE megfelelőségi jelzés
7 - A gyártás évét
FIN
1 - Lue käyttö- ja huolto-opas ennen koneen käyttämistä
2 - Käytä kypärää, suojalaseja ja kuulosuojaimia
3 - Käytä hyväksyttyjä liukuestojalkineita ja suojakäsineitä.
4 - Koneen tyyppi: MAAKAIRA
5 - Sarjanumero
6 - CE-merkintä
7 - Valmistusvuoden
LV
1 - Pirms lietojat ierīci, izlasiet lietošanas un tehniskās apkopes
pamācību.
2 - Lietojiet aizsargķiveri, speciālas brilles un aizsargcimdus
3 - Lietojiet atbilstošus apavus ar neslīdošu zoli un cimdus.
4 - Mašīnas tips: ZEMES URBIS
5 - Sērijas numurs
6 - CE atbilstības marķējums
7 - Izgatavošanas gads
EST
1 - Enne käesoleva seadmega tööle asumist tuleb kasutusjuhend läbi
lugeda
2 - Tuleb kanda pea, silma ja kõrva kaitsevahendeid
3 - Kandke libisemiskindlate taldadega ohutusjalatseid ja
tüübikinnitusega kindaid.
4 - Masina tüüp: PINNASEPUUR
5 - Seerianumber
6 - CE vastavusmärgis
7 - Valmistamise aasta
LT
1 - Prieš dirbdami šiuo įrenginiu perskaitykite operatoriaus
instrukcijų vadovą
2 - Dėvėkite galvos, akių ir ausų apsaugas
3 - Avėkite apsauginius batus, kurių padai neslysta, mūvėkite šiam
darbui aprobuotas pirštines.
4 - Mechanizmo tipas: ŽEMĖS GRĄŽTAS
5 - Serijinis numeris
6 - CE atitikties ženklas
7 - Gamybos metai
中文中文
1 - 1 - 操作机器前请认真阅读操作者手册操作机器前请认真阅读操作者手册
2 - 2 - 穿戴头、眼、耳保护用品穿戴头、眼、耳保护用品
3 - 3 -
4 - 4 - 机器类型:机器类型: 钻地机钻地机
5 - 5 - 系列号系列号
6 - 6 - CE标准符合标记CE标准符合标记
5
H
A FÚRÓGÉP RÉSZEI
1. Indító markolat
2. Indítókar
3. Föld kapcsoló kar
4. Föld kapcsoló kar
rögzítő gomb
5. Tartórúd
6. Indító tüske
7. Penge
8. Kipufogó burkolat
9. Légszűrő fedél
10. Irányváltoztató kar
11. Reduktor olaj dugó
12. Fúrófej
13. Fúrófej leállító tüske
14. Reduktormotor
15. Üzemanyag csap
16. Rúdrögzítő peckek
17. Gyorsító kar
18. Üzemanyagtartály dugó
FIN
MOOTTORIKÄYTTÖISEN MAAKAIRAN OSAT
1. Käynnistyskahva
2. Käynnistysvipu
3. Kytkinvipu
4. Kytkinvivun
lukituspainike
5. Tanko
6. Kärki
7. Vannas
8. Äänenvaimentimen
suojus
9. Ilmasuodattimen kansi
10. Suunnanvaihtovipu
11. Hammaspyörästön
öljytulppa
12. Terä
13. Terän lukitustappi
14. Hammaspyörästö
15. Polttoainehana
16. Tangon kiinnitystapit
17. Kiihdytysvipu
18. Polttoainesäiliön korkki
LV
MOTORURBJA SASTĀVDAĻAS
1. Iedarbināšanas rokturis
2. Droseles svira
3. Slēdzis
4. Izslēgšanas poga
5. Stienis
6. Saskares gals
7. Asmens
8. Trokšņa slāpētāja
aizsargs
9. Gaisa filtra vāks
10. Pārslēgšanas svira
11. Eļļas reduktora vāks
12. Urbis
13. Urbja apstādināšanas
tapa
14. Reduktors
15. Degvielas vāciņš
16. Stieņa bloķēšanas asis
17. Akseleratora svira
18. Degvielas tvertnes vāks
EST
PUURI KOMPONENDID
1. Starteri käepide
2. Õhuklapi hoob
3. Sisse/välja lülitamise
hoob
4. Gaasi sisse/välja
lülitamise hoob
5. Käepide
6. Puuritera tipp
7. Lõiketera
8. Summuti kaitse
9. Õhufiltri kate
10. Tagurpidikäigu hoob
11. Reduktori õli kork
12. Puuritera
13. Puuritera fikseerimistihvt
14. Reduktor
15. Kütuse voolik
16. Käepideme lukustamise
tihvt
17. Gaasihoob
18. Kütusepaagi kaas
LT
ELEKTRINIO GRĘŽTUVO KOMPONENTAI
1. Starterio rankena
2. Droselinė svirtis
3. Įjungimo/išjungimo
jungiklio svirtis
4. Droselinio įjungimo/
išjungimo jungiklio
svirtis
5. Strypas
6. Grąžto galiukas
7. Gręžimo sriegis
8. Duslintuvo apsauga
9. Oro filtro dangtelis
10. Atvirkštinės eigos
pavaros svirtis
11. Reduktoriaus alyvos
dangtelis
12. Grąžtas
13. Grąžto sustabdymo
kaištis
14. Reduktorius
15. Degalų čiaupas
16. Rankenos užfiksavimo
kaištis
17. Droselinis spragtukas
18. Degalų bako dangtelis
中文中文
机械地钻组成
1. 启动手柄
2. 阻气阀杆
3. 开关
4. 火花塞
5. 手柄
6. 预定位钻头
7.
8. 消音器护罩
9. 空气过滤器罩
10. 逆向变速杆
11. 减速齿轮箱油盖
12. 钻头
13. 钻头定位栓
14. 减速齿轮箱
15. 燃油阀
16. 手把锁定栓
17. 油门控制扳机
18. 燃料箱盖
8
1234
Eesti keel Lietuvių k.
OHUTUSNÕUDED ATSARGUMO PRIEMONĖS
PERSPĖJIMAS – jeigu naudojamas teisingai, elektrinis
gręžtuvas bus galingas, greito veikimo ir gerų
charakteristikų įrenginys; jeigu naudojamas neteisingai
arba nesiimant tinkamų atsargumo priemonių, jis gali
tapti pavojingas. Tam, kad dirbti būtų malonu ir saugu,
visada griežtai laikykitės toliau šiame vadove pateiktų
saugos taisyklių.
DĖMESIO: Jūsų prietaiso degimo sistema generuoja labai
silpną elektromagnetinį lauką. Šis elektromagnetinis
laukas gali trikdyti kai kurių širdies stimuliatorių darbą.
Kad būtų sumažintas sunkių ar net mirtinų sužalojimų
pavojus, prieš pradėdami dirbti su šiuo prietaisu, žmonės,
kuriems yra implantuotas širdies stimuliatorius, turėtų
pasitarti su savo gydytoju ir širdies stimuliatoriaus
gamintoju.
PERSPĖJIMAS: - Valstybiniuose reglamentuose gali būti
nustatyti šio mechanizmo naudojimo apribojimai.
PERSPĖJIMAS - Su šiuo spiraliniu žemės grąžtu visada turi
dirbti du žmonės.
1. Mechanizmą leidžiama eksploatuoti tik tuo atveju, jei gavote
konkrečias jo eksploatavimo instrukcijas. Prieš pradėdamas
dirbti darbo aikštelėje, nepatyręs operatorius privalo
nuodugniai susipažinti su mechanizmo valdymu.
2. Elektriniu gręžtuvu gali dirbti tik suaugę asmenys, esantys geros
sveikatos būklės ir susipažinę su eksploatavimo instrukcijomis.
3. Elektrinio gręžtuvo niekada nenaudokite, jeigu esate pavargę
arba nusilpę arba jeigu gėrėte alkoholio ar vartojote narkotikų
(1 pav.).
4. Niekada nedėvėkite kaklajuosčių, apyrankių arba kitų daiktų,
kuriuos įrenginys arba grąžtas gali įtraukti. Dėvėkite
prigludusius darbo drabužius (žr. 10-11 psl.).
5. Avėkite apsauginius neslystančius darbinius batus, užsidėkite
pirštines, akinius, ausų apsaugą ir apsauginį šalmą (žr. 10-11
psl.).
6. Įrenginį užvesdami, atlikdami jo karbiuraciją ir jį eksploatuodami
neleiskite kitiems žmonėms būti elektrinio gręžtuvo darbo
zonoje (2 pav.).
7. Dirbti galima pradėti tik sutvarkius darbo zoną. Nedirbkite arti
elektros kabelių.
8. Elektrinį gręžtuvą naudokite tik gerai ventiliuojamose patalpose;
su elektriniais gręžtuvais negalima dirbti atmosferoje, kuri gali
sprogti arba užsiliepsnoti, o taip pat ir uždarose patalpose
(3 pav.).
9. Elektrinį gręžtuvą neškite išjungę variklį, ištraukę grąžtą ir
rankenas atlenkę atgal.
10. Jeigu grąžtas yra įskilęs arba kaip nors kitaip pažeistas, jį
nedelsdami pakeiskite (4 pav.).
11. Niekada grąžto nelieskite ir nevykdykite jo techninės priežiūros
HOIATUS – Kui te kasutate korralikult, on puur võimas,
kiire, suure jõudlusega tööriist; kui te kasutate valesti või
ilma vastava ettevaatusabinõuta, võib masin muutuda
ohtlikuks tööriistaks. Meeldiva ja ohutu töö tagamiseks
tuleb alati rangelt järgida käesolevas kasutusjuhendis
toodud ohutusnõudeid.
TÄHELEPANU: Teie seadme süütesüsteem tekitab madala
intensiivsusega elektromagnetvälja. See võib põhjustada
häireid teatud südamestimulaatorite töös. Raskete ja
eluohtlike kehavigastuste ohu vähendamiseks peaksid
südamestimulaatorit kandvad isikut enne seadme
kasutamist konsulteerima raviarsti ja südamestimulaatori
valmistajaga.
TÄHELEPANU! - Kohalik seadusandlus ei pruugi lubada
seadme täiemahulist kasutamist.
TÄHELEPANU! - Pinnasepuuriga võib töötada ainult
kahekesi.
1. Ärge kasutage seadet, kui Te ei tea, kuidas täpselt sellega
töötada. Eelneva kogemuseta operaator peab enne seadmega
tööle asumist selle kasutamist harjutama.
2. Puuri tohib kasutada ainult füüsiliselt heas vormis täiskasvanud
isik, kes tunneb hästi puuri kasutusjuhendit.
3. Puuri ei tohi kasutada väsinud ega alkoholi või narkootikume
tarvitanud seisundis (joonis 1).
4. Piiriga töötamisel ei tohi kanda kaelasalle, käevõrusid ega
muud, mis võib seadme või puuritera külge kinni jääda. Kanda
tuleb liibuvat tööohutuse nõuetele vastavat rõivastust
(vt lk 10-11).
5. Kanda tuleb mittelibisevate taldadega ohutusnõuetele
vastavaid tööjalatseid, töökindaid, kaitseprille, kõrvaklappe ja
kiivrit (vt lk 10-11).
6. Puuri käivitamise ja kasutamise ajal ei tohi kõrvalised isikud
viibida kasutusalas (joonis 2).
7. Seadmega töötamist ei tohi alustada enne, kui kõrvalised isikud
on tööpiirkonnast lahkunud. Puuriga ei tohi töötada
elektrijuhtmete vahetus läheduses.
8. Puuri tohib kasutada üksnes hea ventilatsiooniga kohtades.
Puuri ei tohi kasutada plahvatusohtlikus või kergestisüttivas
keskkonnas ega kinnises ruumis (joonis 3).
9. Puuri tohib kanda ainult väljalülitatud mootoriga, eelnevalt
eemaldades puuritera.
10. Mõrade või muude kahjustuste ilmnemisel vahetage puuritera
(joonis 4).
11. Mootori töötamise ajal ei tohi puuritera puudutada ega läbi viia
hooldustoiminguid.
12. Puuri kasutamisel ja hooldamisel ei tohi teostada
kasutusjuhistes kirjeldatutest erinevaid operatsioone. Tuleb
võtta ühendust vastavate volitatud teeninduspunktidega.
13. Kõiki ohusilte tuleb hoida loetavana. Kahjustuse puhul koheselt
asendada uutega (vt lk 4).
14. Masinat ei tohi kasutada muul otstarbel, kui märgitud
kasutusjuhendis (vt lk 27).
15. Ärge jätke töötava mootoriga seadet järelevalveta.
16. Puuri tuleb kontrollida iga päev veendumaks, et kõik selle
ohutust ja funktsioneerimist tagavad komponendid on
töökorras.
17. Töötamise ajal transportige puuri tühikäigul.
18. Defektset, vigastatud, ümberehitatud ja ebaõigesti parandatud
või valesti kokkupandud puuri ei tohi mingil juhul kasutada.
Ohutusseadmeid ei tohi eemaldada, kahjustada ega välja
lülitada. Kasutada tohib ainult selliseid puuriterasid, mis on välja
toodud tabelis (vt lk 39).
19. Süüteküünla sädet ei tohi silindriava läheduses kontrollida.
20. Hooldamisel tuleb alati järgida tootjapoolseid hooldusjuhiseid.
21. Kui puuritera kiilub kinni, vabastage koheselt gaasihoob ja
seisatage mootor.
22. Kui puur muutub kasutuskõlbmatuks, tuleb see hävitada õigesti
ilma keskkonda kahjustamata. Seepärast tuleb kasutuskõlbmatu
masin viia kohaliku müügiesindaja kätte, kes korraldab selle
nõuetekohase utiliseerimise.
23. Puuri tohib välja laenata üksnes sellistele asjatundlikele
kasutajatele, kes tunnevad põhjalikult selle töökorda ja tagavad
seadme õige kasutamise. Seetõttu tuleb puuri laenutamisel
anda kaasa ka käesolev kasutusjuhend, et puuri kasutaja saaks
selle enne seadme kasutamisele asumist hoolikalt läbi lugeda.
24. Kõiki selliseid puuri hooldus- ja remonditöid, mida käesolev
kasutusjuhend ei puuduta, tohib läbi viia üksnes vastava
väljaõppe saanud asjatundlik personal.
25. Käesolevat kasutusjuhendit tuleb hoida käepärast ning enne
selle seadme kasutamist, tuleb sellega vajadusel uuesti tutvuda.
26. Puuri ei tohi kinnitada fikseeritud tugedele.
27. Puuriga ei tohi ühendada tööriistu ega teisi rakendusi, mida
valmistajatehas ei ole ette näinud.
28. Pidage meeles, et omanik või operaator vastutab kolmandatele
isikutele tekitatud või potentsiaalsete kehavigastuste või
materiaalse kahju eest.
11
567
Eesti keel Lietuvių k.
中文中文
OHUTUST TAGAV RÕIVASTUS APSAUGINIAI DARBO DRABUŽIAI
安全服安全服
Puuriga töötamisel tuleb alati kasutada ohutust
tagavat kaitserõivastust. Kaitserõivastuse
kasutamine ei välista õnnetusohtu, kuid see
vähendab õnnetusest tulenevat võimalikku
vigastusastet. Piisava kaitsevarustuse valimisel
tuleb konsulteerida usaldusväärse vahendajaga.
Rõivastus peab olema sobiv ja see ei tohi tööd
takistada. Soovitame kanda heakskiidetud
kaitserõivastust. Kõige tõhusamatemaks on i
kaitsejakid (joonis 1) ja tunked (joonis 2). Ärge
kandke riideid, salli, lipsu või ehteid, mis võivad
puuritera külge kinni haakuda. Pikad juuksed tuleb
kinni siduda ja varjata (nt fulaari, mütsi, kiivri jne alla).
Ohutuskingadel või -saabastel on libisemiskindlad
tallad ja läbistamiskindel kaitsedetail (joon. 5-6).
Kui esineb allalangevate esemete oht, tuleb kanda
kaitsekiivrit (joonis 3).
Kanda tuleb kaitseprille või näokaitset!
Mürakaitseks tuleb kasutada mürakindlaid
kõrvaklappe (joonis 4) või kõrvatroppe. Mürakaitse
kasutamisel peab olema tunduvalt tähelepanelikum ja
ettevaatlikum, sest heliliste hoiatussignaalide (hõigete,
ohusireenide jt) tajumine on piiratud.
Kanda tuleb töökindaid (joonis 7), mis tagavad
maksimaalse vibratsiooni sumbumise.
Dirbdami su elektriniu gręžtuvu visada
dėvėkite patvirtintus apsauginius darbo
drabužius. Apsauginių drabužių dėvėjimas
nepanaikina rizikos susižeisti, tačiau tai sumažina
sužeidimo apimtį nelaimingo atsitikimo atveju. Dėl
tinkamos įrangos pasirinkimo pasitarkite su savo
patikimu tiekėju.
Drabužiai turi būti tinkami, jie neturi nekliudyti.
Dėvėkite prigludusius apsauginius drabužius.
Geriausiai tinka „” apsauginiai švarkai (1 pav.) ir
kombinezonai (2 pav.). Nedėvėkite drabužių,
neryšėkite kaklaskarių, kaklaraiščių, nedėvėkite
apyrankių, kuriuos galėtų sugriebti sraigtinio grąžto
sraigtas. Susiriškite ir apsaugokite ilgus plaukus
(pavyzdžiui, su medžiagos skraiste, kepure, šalmu ir t.t.).
Avėkite apsauginius batus arba aulinius batus,
kurių padai neslysta ir turi nuo pradūrimų
saugančius įdėklus (5–6 pav.).
Tose vietose, kur gali užkristi kokie nors daiktai,
dėvėkite apsauginį šalmą (3 pav.).
Užsidėkite apsauginius akinius arba antveidžius!
Naudokitės apsaugomis nuo triukšmo, pavyzdžiui,
triukšmą mažinančias ausų apsaugas (4 pav.) arba
ausų užkamšalus. Naudojant ausų apsaugas reikia
būti atidesniems ir atsargesniems, nes garsiniai
pavojaus signalai (šauksmas, signalizacija ir kt.) yra
sunkiau pastebimi.
Mūvėkite tokias pirštines (7 pav.), kurios pasižymi
maksimaliu vibracijos slopinimu.
使用机械地钻时应穿着安全服。使用机械地钻时应穿着安全服。穿着安全服并不
能完全避免受伤,但在发生事故时可减少受伤程
度。选购安全服时请向零售商咨询。
安全服应合身,不累赘,并应穿防割紧身服.
牌子的牌子的
(1)(2)防护性上衣(图1)及工作服(图2)均为理想选择。请勿
穿穿戴有可能会缠在钻头上的衣物、围巾、领带或首
饰等。饰等。长发要束好(用方巾、有沿帽、头盔等)。
穿着有防滑鞋底及钢包头的安全鞋或靴(图5-6)。穿着有防滑鞋底及钢包头的安全鞋或靴(图5-6)。
在有物体掉落的场所应
穿戴安全头盔(图3)穿戴安全头盔(图3)。
穿戴眼镜或安全面罩!穿戴眼镜或安全面罩!
使(4)使用防噪安全用品,例如耳机(图4)或耳塞。听力保
护用品的使用需高度谨慎小心,因为对危险的声响
警告(如叫喊、警报)的感觉会受到限制。
穿戴可最大程度吸收振动的防护手套(图7)。穿戴可最大程度吸收振动的防护手套(图7)。
13
56
Eesti keel Lietuvių k.
中文中文
KOOSTETÖÖD SUMONTAVIMAS
安装安装
KÄEPIDE (joonis 1-2)
Avage käepideme mõlemad kokkuvolditud osad (A) ja
lukustage nad vastavate lukustamise tihvtidega (B).
HOIATUS. Veenduge, et lukustustihvtid on
korralikult fikseeritud. Vigane kinnitus võib
põhjustada õnnetusi ning tõsise vigastus- või
surmaohu suurenemist.
REDUKTORI MÄÄRDEÕLI (joonis 3)
Eemaldage kork (A) ja täitke reduktor lehtri abil vahuvastase
SAE 90÷120 õliga.
HOIATUS! - Puuri tarnitakse ilma reduktoris oleva
määrdeõlita.
PUURITERADE, ADAPTERI JA PIKENDUSTE
PAIGALDAMINE (joonis 4-5-6)
Asetage reduktori võll puuritera (A) või adapteri (B) või
pikenduste (C-D) sisse, vajutades tihvti (E). Kaasasolevat
adapterit (B) ja pikendust (C) kasutatakse ilma kiirkinnituseta
puuriterade korral. Valikulist pikendust (D) kasutatakse
sügavamate aukude puhul.
HOIATUS! Reduktori suhet ei tohi muuta. Masina
omadused võivad muutuda ja kaasa tuua
ettenägematuid reaktsioone.
RANKENA ( 1-2 pav.)
Atlenkite dvi atlenkiamas rankenos dalis (A) ir jas užfiksuokite
atitinkamu užfiksavimo kaiščiu (B).
PERSPĖJIMAS! Patikrinkite, ar tinkamai užveržti
fiksuojamieji kaiščiai. Dėl netinkamo sumontavimo
gali įvykti nelaimingas įvykis – padidėja rimtos arba
mirtinos traumos rizika.
REDUKTORIAUS TEPIMO ALYVA ( 3 pav.)
Nuimkite dangtelį (A) ir, naudodamiesi piltuvu, reduktorių
pripildykite neputojančia SAE 90÷120 alyva.
PERSPĖJIMAS! - Elektrinis gręžtuvas pateikiamas be
alyvos reduktoriuje.
GRĄŽTŲ, DERINTUVO IR ILGINTUVŲ MONTAVIMAS
456 pav.
Spausdami kaištį (E), reduktoriaus veleną įkiškite į grąžto (A),
derintuvo (B) arba ilgintuvo (C-D) komplektą. Pateiktas
derintuvas (B) ir ilgintuvas (C) naudojami su grąžtais be
greito prijungimo jungties. Pasirinktinis ilgintuvas (D)
naudojamas gilesnėms skylėms gręžti.
PERSPĖJIMAS! – Nepakeiskite reduktoriaus
perdavimo skaičiaus. Dėl to gali pakisti mechanizmo
charakteristikos ir įvykti nenumatyta reakcija.
手柄(图1-2):手柄(图1-2):
打开两个折叠的于柄A,并用固定螺栓B锁住。
注意!检查固定销轴的紧固状况。错误安装有可能注意!检查固定销轴的紧固状况。错误安装有可能会
造成事故,从而增加了受伤和死亡的危险。造成事故,从而增加了受伤和死亡的危险。
减速齿轮箱润滑油(圄3)减速齿轮箱润滑油(圄3)
移开盖子A,用漏斗给减速齿轮箱加防泡SAE 90-120油。移开盖子A,用漏斗给减速齿轮箱加防泡SAE 90-120油。
警告! - 机械地钻的减速齿轮箱内本身没提供任何机警告! - 机械地钻的减速齿轮箱内本身没提供任何机
油。油。
安装钻头、适配器及其延长杆(图4-5-6)安装钻头、适配器及其延长杆(图4-5-6)
将减速齿轮箱的轴插入钻头A或适配器B或其延长杆C-D,
挤压栓巳提供的适配器B和延长杆C是为了避免钻头急剧
连接,可选择的延长杆D用于凿较深的孔。
警告! -严禁更换减速齿轮箱的速比,否则机器的特性警告! -严禁更换减速齿轮箱的速比,否则机器的特性
将发生改变并发生不可意料的事情。将发生改变并发生不可意料的事情。
15
Eesti keel Lietuvių k.
中文中文
KÄIVITAMINE UŽVEDIMAS
启动启动
KÜTUS
TÄHELEPANU: bensiin on äärmiselt tuleohtlik. Olge
bensiini või kütusesegu käitlemisel väga ettevaatlik.
Kütuse või seadme läheduses on keelatud suitsetada
või kasutada lahtist tuld (Joon. 9).
· Tulekahju- ja põletushaavade saamise ohu
vähendamiseks käidelge kütust äärmise ettevaatusega.
Tegemist on äärmiselt tuleohtliku ainega.
· Segage ja hoidke kütust kütuse jaoks sobilikuks
tunnistatud mahutis (Joon. 10).
· Segage kütuseid vabas õhus, eemal tulesädemetest ja
lahtisest tulest.
· Enne tankimist asetage seade maha, seisake mootor ja
laske sel maha jahtuda.
· Keerake kütusekork lahti aeglaselt, et vabastada paak rõhu
alt ja hoida ära kütuse väljapaiskumine.
· Pärast tankimist keerake kütusekork korralikult kinni.
Vibratsioon võib kütusepaagi korgi „lahti raputada“ ja
tingida kütuse väljavoolamise.
· Vajadusel kuivatage seadmelt paagist väljavoolanud kütus.
Enne seadme käivitamist viige see tankimiskohast 3 meetri
kaugusele (Joon.11).
· Ärge põletage paagist mahavoolanud kütust.
· Ärge suitsetage, kui käitlete kütust või kui seade samal ajal
töötab.
· Säilitage kütust jahedas, kuivas ja korralikult õhutatud
kohas.
· Ärge hoidke kütust kohtades, kus leidub kuivanud lehti,
õlgi, paberit vms.
· Hoidke seadet ja kütust kohas, kus kütuseaurud ei puutu
kokku sädemete ega lahtise tulega, kuumaveeboilerite,
elektrimootorite või lülititega, ahjudega jne.
· Keelatud on kütusekorgi eemaldamine töötava mootoriga.
· Ärge kasutage kütust puhastamiseks.
· Vältige kütuse sattumist rõivastele.
DEGALAI
DĖMESIO: Benzinas yra labai degus skystis.
Su benzinu ar degalų mišiniu dirbkite ypatingai
atidžiai. Prie degalų arba mechanizmo nerūkykite,
pasirūpinkite, kad arti nebūtų liepsnos (9 pav.).
· Siekdami išvengti gaisro ir nudegimų, su degalai
dirbkite atidžiai. Degalai gali labai lengvai užsidegti.
· Degalus maišykite ir laikykite tokioje talpoje, kuri tinkama
degalams laikyti (10 pav.).
· Degalus maišykite atviroje vietoje, kurioje negalėtų kilti
kibirkščių ar liepsnos.
· Prieš užpildami degalus, prietaisą padėkite ant žemės,
išjunkite variklį ir palaukite, kol jis atauš.
· Degalų bako kamštį atsukite lėtai, kad lėtai sumažėtų
slėgis bako viduje ir neišsipiltų degalai.
· Užpylę degalus bako kamštį tvirtai užsukite. Dėl vibracijos
degalų bako kamštis gali atsisukti ir iš bako išsipilti degalai.
· Išsipylusius degalus išvalykite. Prieš įjungdami variklį,
perneškite prietaisą mažiausiai 3 metrus nuo tos vietos,
kurioje pylėte degalus (11 pav.).
· Jokiu būdu nebandykite išsipylusių degalų padegti.
· Tvarkydami degalus arba eksploatuodami mechanizmą
nerūkykite.
· Degalus laikykite vėsioje, sausoje ir gerai vėdinamoje
patalpoje.
· Nelaikykite degalų vietose, kuriose yra sausų lapų, šieno,
popieriaus ir kt.
· Prietaisą ir degalus laikykite tokiose vietose, kuriose degalų
garai negalėtų kontaktuoti su kibirkštimis ar atvira liepsna,
vandens šildymo katilais, elektros varikliais ar jungikliais,
krosnimis ir kt.
· Varikliui dirbant neatsukite degalų bako kamščio.
· Su degalais prietaiso neplaukite.
· Stenkitės, kad degalai nepatektų ant jūsų drabužių.
汽化器汽化器
注意:汽油是极为易燃的燃料。处理汽油或燃料注意:汽油是极为易燃的燃料。处理汽油或燃料
混合物时应高度小心。禁止吸烟或把火、火焰靠混合物时应高度小心。禁止吸烟或把火、火焰靠
近燃料或链锯(图 9)。近燃料或链锯(图 9)。
· 为了减少火灾和烧伤危险,应小心处理汽油。汽为了减少火灾和烧伤危险,应小心处理汽油。汽油
高度易燃。高度易燃。
· 摇匀并将燃料放在适当的燃料容器中(图10)。
· 在没有火花或火焰的露天之处混合燃料。
· 将本机放置在地上,停止发动机并在加油前等候冷
却。
· 慢慢拧松燃料箱盖以便卸压,并避免燃料外溢。
· 加油后应拧紧燃料箱盖。 震动可能会导致盖子松
脱及燃料外溢。
· 抹干溢出本机的燃料。 在启动发动机前,至少将
本机从加油之处移开3米(图11)。
· 在任何情况下不要尝试燃烧溢出的燃料。
· 在处理燃料或在链锯运行期间禁止吸烟。
· 在干爽、通风良好的地方存放燃料。
· 不要在有干树叶、草堆、纸等的地方存放燃料。
· 在燃料蒸汽不会接触到火花或明焰、取暖热水器、
电机或开关、烤箱等的地方存放本机和燃料,
· 发动机运作时不得拆除油箱盖。
· 不得使用燃料进行清洁。
· 注意不要让燃料洒在自己的衣服上。
17
001001535
001001362
001001361
001001536
17 18 19 20
Eesti keel Lietuvių k.
中文中文
KÄIVITAMINE UŽVEDIMAS
启动启动
KÜTUS
Seadmel on kahetaktiline mootor ning selle jaoks tuleb eelnevalt omavahel
segada bensiin ja kahetaktilise mootori õli. Segage pliivaba bensiin ja
kahetaktilise mootori õli puhtas ja bensiinikindlas nõus (Joon. 13).
SOOVITATAV KÜTUS: MOOTOR ON SERTIFITSEERITUD TÖÖTAMA
MOOTORSÕIDUKITE JAOKS KASUTATAVA PLIIVABA BENSIINIGA, MILLE
OKTAANARV ON 89 ([R + M] / 2) VÕI SUUREM (Joon. 14).
Segage kahetaktilise mootori õli bensiiniga vastavalt pakendil äratoodud
juhisele.
Soovitame kasutada 2% (1:50) Oleo-Mac/Efco kahetaktilise mootori õli,
mis on spetsiaalselt ette nähtud õhkjahutusega Oleo-Mac/Efco kahetaktilise
mootorite jaoks.
Voldikus ära toodud (Joon. 15) õli/kütuse vahekorrad kehtivad
Oleo-Mac/Efco PROSINT 2 ja EUROSINT 2 mootoriõli (Joon. 16-17) või
samaväärse kõrgekvaliteedilise mootoriõli kasutamisel (spetsifikatsioonid
JASO FD või ISO L-EGD). Kui õli omadused EI OLE samad või need pole
teada, segage õli bensiiniga vahekorras 4% (1:25).
ETTEVAATUST: ÄRGE KASUTAGE AUTO- VÕI KAHETAKTILISTE
PÄRAMOOTORITE ÕLI.
ETTEVAATUST:
- Ostke oma tarbimisele vastav kogus kütust; ärge ostke korraga
rohkem kui 1-2 kuu tarbeks;
- Hoidke bensiini hermeetiliselt suletud mahutis, jahedas ja
kuivas kohas.
ETTEVAATUST - Kütusesegus ei tohi kasutada 10% kõrgema
alkoholisisaldusega bensiini; kasutada võib piiritusbensiini
(bensiini ja etanooli segu), mis sisaldab 10% etanooli, ning ka
bensiini E10.
MÄRKUS - Valmistage kütusesegu ette vaid sellises mahus, mida on vahetu
tööoperatsiooni läbiviimiseks vaja. Kütusesegu ei tohi pikaks ajaks paaki
ega mahutisse jääda. Kui küttesegu tuleb ladustada kuni aasta, soovitame
kasutada lisandit Emak ADDITIX 2000 kood 001000972 (Joon. 18).
Alkülaatbensiin
ETTEVAATUST – Alkülaatkütustel on tavalise kütusega võrreldes
erinev tihedus. Seetõttu tuleb tõsiste probleemide vältimiseks
tavalisele bensiinile seadistatud mootoril muuta H-düüsi asendit.
Selle töö jaoks pöörduge volitatud hooldusesindusse.
TANKIMINE (Joon. 20)
Enne tankimist loksutage kütuseseguga täidetud kanistrit (Joon. 19).
DEGALAI
Šiame prietaise naudojamas 2 taktų variklis, dirbantis su iš anksto paruoštu
benzino ir alyvos mišiniu, koks yra paprastai naudojamas dvitakčiuose
varikliuose. Bešvinį benziną sumaišykite reikiama proporcija su alyva, kuri yra
naudojama dvitakčių variklių degalų mišiniui, švarioje talpoje, kurią galima
naudoti benzinui (13 pav.).
REKOMENDUOJAMI DEGALAI: ŠIAM VARIKLIUI GALIMA NAUDOTI
AUTOMOBILINĮ BEŠVINĮ BENZINĄ SU OKTANINIU SKAIČIUMI 89 ([R + M] / 2)
ARBA SU DIDŽIAUSIU OKTANINIU SKAIČIUMI (14 pav.).
Dvitakčiams varikliams skirtą alyvą maišykite su benzinu, laikydamiesi ant
alyvos bakelio nurodytų instrukcijų.
Rekomenduojama naudoti dvitakčiams varikliams skirtą alyOleo-Mac/Efco
proporcija 2% (1:50), specialiai skirtą dvitakčiams oru aušinamiems varikliams
Oleo-Mac/Efco.
Žemiau esančioje lentelėje (15 pav.) nurodytos alyvos ir benzino
proporcijos galioja, jeigu yra naudojama variklių alyva Oleo-Mac/Efco
PROSINT 2 ir EUROSINT 2 (16-17 pav.) arba analogiška aukštos kokybės
variklių alyva (specifikacijos JASO FD arba ISO L-EGD). Jeigu alyvos
charakteristikos NĖRA ekvivalentiškos arba jos nežinomos, naudokite alyvos ir
degalų mišinio proporciją 4% (1:25).
ĮSPĖJIMAS: ALYVOS, SKIRTOS AUTOMOBILINĖMS TRANSPORTO
PRIEMONĖMS AR DVITAKČIAMS VALČIŲ VARIKLIAMS,
NENAUDOKITE.
ĮSPĖJIMAS:
- Pirkite tik tiek degalų, kiek jų reikia numatytam darbui atlikti;
nepirkite benzino daugiau, nei kad jūs jo sunaudosite per
vieną ar du mėnesius;
- Benziną laikykite sandariai uždarytoje talpoje, vėdinamoje ir
sausoje patalpoje.
ĮSPĖJIMAS - Mišiniui niekada nenaudokite degalų, kuriuose
etanolio yra daugiau nei 10 %; priimtina naudoti gazoholį
(benzino ir etanolio mišinį), kuriame etanolio yra iki 10 %, arba
E10 degalus.
PASTABA - Paruoškite tik tokį mišinio kiekį, kiek iš karto sunaudosite;
degalų bake arba inde nepalikite ilgą laiką. Jei mišinys bus sandėliuojamas
30 dienų, rekomenduojame naudoti priedą Emak ADDITIX 2000, kodas
001000972 (18 pav.).
Alkilintas benzinas
ĮSPĖJIMAI – Alkilintų degalų tirštumas kitoks nei įprastų degalų.
Todėl varikliams, kurie nustatyti veikti su įprastais degalais,
reikalingas kitoks H srauto reguliavimas, kad būtų išvengta rimtų
problemų. Šiai operacijai atlikti, būtina kreiptis į licencijuotą
techninės priežiūros atstovą.
DEGALŲ UŽPYLIMAS (20 pav.)
Prieš užpildami degalus į variklio baką, degalų mišinį talpoje išmaišykite
(19 pav.).
燃料燃料
这一产品由二冲程发动机起动,要求将汽油和二冲程发动机油
进行预混合。在干净的汽油容器中预混合无铅汽油和二冲程发
动机机油(图13)。动机机油(图13)。
建议燃料:建议燃料:本发动机使用辛烷值为89([R + M] / 2) 或以上的汽车本发动机使用辛烷值为89([R + M] / 2) 或以上的汽车
用无铅汽油(图14)。用无铅汽油(图14)。
根据包装上的说明将二冲程发动机油与汽油混合。根据包装上的说明将二冲程发动机油与汽油混合。
我们建议使我们建议使用 2%2% Oleo-Mac/EfcoOleo-Mac/Efco 二冲程发动机油 二冲程发动机油(1:50)(1:50),专,专
门为所有Oleo-Mac/Efco空气冷却的二冲程发动机而配方。门为所有Oleo-Mac/Efco空气冷却的二冲程发动机而配方。
(15)/使在说明书(图15)中注明的机油/燃料正确比例在使用Oleo-Mac/Oleo-Mac/
EfcoEfco PROSINT 2 PROSINT 2 EUROSINT 2EUROSINT 2 发动机油(图16-17)或者同样 发动机油(图16-17)或者同样
高质量的发动机油(高质量的发动机油(特别是特别是 JASO FD ISO L-EGDJASO FD ISO L-EGD) 时是理想) 时是理想
的。当机油的质量规格不相同或不著名时,应采用的。当机油的质量规格不相同或不著名时,应采用4% (1:25)4% (1:25)的机的机
油/燃料混合比例。油/燃料混合比例。
注意:不得使用汽车油或二冲程舷外发动机油。注意:不得使用汽车油或二冲程舷外发动机油。
注意:注意:
- - 根据自己的消耗量购买必要数量的燃料;如果每隔一或
两个月使用,不要购买过多的燃料;两个月使用,不要购买过多的燃料;
- 在密封容器中存放汽油,并置于阴凉干爽之处。- 在密封容器中存放汽油,并置于阴凉干爽之处。
- 使10%小心 - 对于混合燃料,请勿使用含有超过10%乙醇的燃
料;可使用最含有10%乙或E10燃料酒精汽油混合料;可使用最多含有10%乙醇或E10燃料的酒精汽油混合燃
料。料。
备注 - 备注 - 配制时需要的混合料量;切勿让料长时间留在只配制即时需要的混合燃料量;切勿让燃料长时间留在
30使油箱或油罐内。如果混合燃料需要保存长达30天,我们建议使
Emak的ADDITIX 2000Emak的ADDITIX 2000稳定剂,代码为001000972(图18)。稳定剂,代码为001000972(图18)。
烷化汽油 烷化汽油
- 烷化汽油不具备普通汽油的稠度。因此,对于调校小心 - 烷化汽油不具备普通汽油的稠度。因此,对于调校
使H成使用普通汽油的发动机,有可能需要通过螺栓H以外的
操作进行调节。此操作必须由授权的售后服务中心进行。操作进行调节。此操作必须由授权的售后服务中心进行。
加油(图20)加油(图20)
添加前必须摇匀混合油罐(图19)。添加前必须摇匀混合油罐(图19)。
19
Eesti keel Lietuvių k.
中文中文
KÄIVITAMINE UŽVEDIMAS
启动启动
Enne mootori käivitamist tuleb veenduda, et
puuritera liigub vabalt.
Veenduge, et mootori tühikäigul puuritera ei
liiguks. Kui need siiski liiguvad, tuleb tühikäigu
reguleerimiskruvi korrigeerida. Vastasel juhul
pöörduge volitatud teeninduskeskus teostada
kontrolli ja lahendab probleemi.
Pinnasepuuriga võib töötada ainult kahekesi. Üks
kasutaja peab võtma kinni vasakust juhtrauast
ning teine paremast juhtrauast (Joon. 21). Hoidke
pinnasepuuri käepidemest tugevalt ja kõigi
sõrmedega kinni. Kontrollige, et ükski kehaosa ei
sattuks tera ega summuti lähedusse.
Vereringe- või närvisüsteemihäirete all
kannatavatele isikutele võib vibratsioon põhjustada
terviserikkeid. Juhul kui jäsemetes tekib surin,
need muutuvad tundetuks, te tunnete jõuetust või
märkate muutusi naha värvis, konsulteerige arstiga.
Antud vaevused tekivad enamasti sõrmedes, kätes
või randmetes.
Prieš užvesdami įsitikinkite, kad grąžtui niekas
nekliudys judėti.
Varikliui veikiant tuščiąja eiga žiūrėkite, kad grąžtas
nesisuktų. Jeigu jie sukasi, pareguliuokite tuščiosios
eigos veikimo reguliavimo varžtą. Priešingu atveju
kreipkitės į įgaliotą aptarnavimo Centrą atlikti
patikrinimą ir nustatyti problemą.
Su šiuo spiraliniu žemės grąžtu visada turi dirbti du
žmonės. Vienas operatorius suima kairiąją rankeną,
o kitas – dešiniąją (21 pav.). Spiralinį grąžtą laikykite
tvirtai, nykščiu ir kitais pirštais tvirtai apimkite
rankenas. Stenkitės, kad visos jūsų kūno dalys būtų
atokiai nuo grąžto ir duslintuvo.
Asmenims, turintiems kraujo apytakos sutrikimų,
pernelyg didelės vibracijos gali pažeisti
kraujagysles arba nervus. Jei pasireiškia tokie
simptomai – tirpimas, nejautrumas, jei jaučiamas
jėgų mažėjimas, pastebimas odos spalvos kitimas,
kreipkitės į gydytoją. Šie simptomai paprastai
pasireiškia pirštuose, rankose arba riešuose.
启动发动机前,确认钻头没有阻碍。启动发动机前,确认钻头没有阻碍。
发动机怠速时,确认钻头不转动。否则应调节怠发动机怠速时,确认钻头不转动。否则应调节怠
速螺丝。否则,请与授权服务中心进行检查和修速螺丝。否则,请与授权服务中心进行检查和修
复的问题。复的问题。
本地钻只能由两个人一起同时使用。一名操作人本地钻只能由两个人一起同时使用。一名操作人
(21)员必须紧握左扶手,一名紧握右扶手(图21)。请
以拇指和其他手指环绕手柄来紧握钻孔机。确保以拇指和其他手指环绕手柄来紧握钻孔机。确保
身体的所有部位远离钻头和排气管。身体的所有部位远离钻头和排气管。
暴露于震动下有可能会对血液循环问题或神经问暴露于震动下有可能会对血液循环问题或神经问
题患者带来伤害。如感到麻木、失去知觉、正常题患者带来伤害。如感到麻木、失去知觉、正常
体力下降或肤色改变等身体症状时,应寻求医生体力下降或肤色改变等身体症状时,应寻求医生
协助。这些症状通常会出现在手指、手掌或手腕协助。这些症状通常会出现在手指、手掌或手腕
部位。部位。
21
Eesti keel Lietuvių k.
中文中文
KÄIVITAMINE UŽVEDIMAS
启动启动
TÄHELEPANU: pidage kinni kütuse käsitsemisel
kehtivatest turvanõuetest. Enne tankimist seisake
alati mootor. Keelatud on tankida töötava või
kuuma mootoriga seadet. Enne mootori käivitamist
eemalduge tankimiskohast vähemalt 3 meetrit
(Joon. 25). SUITSETAMINE KEELATUD!
1. Puhastage kütusepaagi korgi ümbrus, et vältida
mustuseosakeste sattumist paaki.
2. Keerake kütusepaagi kork aeglaselt lahti.
3. Valage kütusesegu ettevaatlikult paaki. Vältige kütuse
mahavoolamist.
4. Enne kütusepaagi korgi tagasipanekut puhastage ja
kontrollige tihendit.
5. Pange kütusepaagi kork kohe tagasi ja keerake käega
kinni. Vajadusel eemaldage mahaläinud kütus.
TÄHELEPANU: kontrollige seadet võimaliku
kütuselekke suhtes ja vajadusel kõrvaldage see
enne kasutamist. Vajadusel võtke ühendust oma
müügiesinduse klienditeenindusega.
Mootor on üle ujutatud
- Seadke sisse/välja lüliti asendisse STOPP.
- Keerake iga päev lahti kruvid (1, joon. 26).
- Eemaldage kate (2).
- Kasutage süüteküünlaga sobivat tööriista (3, joonis 27).
- Kangutage süüteküünla piip maha.
- Kruvige süüteküünal lahti ja kuivatage ära.
- Avage gaas pärani.
- Tõmmake starteritrossi mitu korda, et puhastada
põlemiskamber.
- Paigaldage süüteküünal uuesti ja ühendage süüteküünla
piip, vajutage tugevasti alla – pange teised osad uuesti
kokku.
- Seadke sisse/välja lüliti asendisse I, käivitusasendisse.
- Seadke õhuklapi hoob asendisse OPEN (avatud) – isegi
siis, kui mootor on külm.
- Nüüd käivitage mootor.
DĖMESIO: pildami degalus laikykitės saugaus darbo
taisyklių. Prieš užpildami degalus, variklį būtinai
išjunkite. Jokiu būdu nepildykite degalų, jeigu
variklis dirba arba yra karštas. Prieš įjungdami
variklį, paeikite mažiausiai 3 metrus nuo tos vietos,
kurioje pylėte degalus (25 pav.). NERŪKYKITE!
1. Kad pilant degalus į baką nepakliūtų nešvarumų,
nuvalykite paviršių aplink degalų kamštį.
2. Lėtai atsukite degalų kamštį.
3. Degalus į variklio baką pilkite atsargiai. Stebėkite, kad
degalai neišsilietų pro šalį.
4. Prieš užsukdami degalų kamštį, išvalykite kamščio tarpinę
ir patikrinkite jos būklę.
5. Degalų kamštį užsukite ranka. Išsiliejusius degalus
nuvalykite.
DĖMESIO: patikrinkite, ar kur nors nenuteka degalai;
jeigu pastebėjote nutekėjimą, defektą sutvarkykite
ir tik po to junkite variklį. Jei reikia, susisiekite su
savo prekybos agento klientų aptarnavimo tarnyba.
Užtvindytas variklis
- Įjungimo / išjungimo jungiklį nustatykite į padėtį STOP
(IŠJUNGTA).
- Kiekvieną dieną atlaisvinkite varžtus (1, 26 pav.).
- Nuimkite gaubtą (2).
- Į uždegimo žvakės pagrindą įkiškite tinkamą įrankį
(3, 27 pav.).
- Iškelkite uždegimo žvakės pagrindą.
- Išsukite uždegimo žvakę ir ją išdžiovinkite.
- Plačiai atidarykite droselį.
- Kelis kartus patraukite starterio virvę, kad išvalytumėte
degimo kamerą.
- Vėl sumontuokite uždegimo žvakę ir prijunkite uždegimo
žvakės pagrindą, tada jį tvirtai įstatykite; sumontuokite
kitas dalis.
- Įjungimo / išjungimo jungiklį nustatykite į padėtį „I“
(užvedimo padėtis).
- Droselinės sklendės svirtį nustatykite į padėtį OPEN
(ATIDARYTA) (net jei variklis šaltas).
- Užveskite variklį.
注意:遵循燃料配制的安全说明。在加油前必须注意:遵循燃料配制的安全说明。在加油前必须
停止发动机。切勿在发动机运转或热机时向机内停止发动机。切勿在发动机运转或热机时向机内
添加燃料。在启动发动机前,至少从加油之处移添加燃料。在启动发动机前,至少从加油之处移
开3米(图25). 切勿抽烟!开3米(图25). 切勿抽烟!
1. 1. 清洁燃料盖周围的表面,以防污染。清洁燃料盖周围的表面,以防污染。
2. 2. 慢慢拧松燃料盖。慢慢拧松燃料盖。
3. 3. 小心将燃料混合物倒入油箱中。避免洒出。小心将燃料混合物倒入油箱中。避免洒出。
4. 4. 重新盖上燃料盖前,清洁和检查密封垫。重新盖上燃料盖前,清洁和检查密封垫。
5. 5. 立即重新盖上燃料盖,并用手拧紧。如有燃料洒
出,应清除干净。出,应清除干净。
注意:检查是否有燃料泄漏,如果有的话应在使注意:检查是否有燃料泄漏,如果有的话应在使
用前清除。如有必要,可联络自己零售商的售后用前清除。如有必要,可联络自己零售商的售后
服务中心。服务中心。
流发动机流发动机
- 将电源开关置于
STOPSTOP。
- 每天均需转动螺丝(1, 图26)。
- 拆除顶盖 (2)。
- 采用适合火花塞帽的工具
(3, (3, 27)27)。
- 提起火花塞帽。
- 拧松并抹干火花塞。
- 完全打开蝶阀。
- 拉动启动绳数次,清空燃烧室。
- 放回火花塞并
用力按下火花塞帽;重新安装其他
部件。
- 将启动开关置于启动位置“I”。
- 将节气门杆置于位置OPEN,即使发动机冷却。
- 现在启动发动机。
23
31 32 33A 33B 34
Eesti keel Lietuvių k.
中文中文
ALUSTAMINE DARBO PRADŽIA
安全服安全服
MOOTORI KÄIVITAMINE
Eemaldage puuritera mootorist, viies tagurpidi käigu neutraalsesse
asendissse (B, joonis 29). Avage bensiinikraan (L, joonis 30).
Lukustage sisse/välja lülitamise hoob (E) lülitiga (joonis 31), viige
õhuklapi hoob (F, joonis 32) asendisse “CLOSE” ja hoidke gaasihooba
(G, joonis 33A) vasaku käega 1/3 gaasi peal. Vajutamisel nupule
(H, joonis 33B) avaneb dekompressiooni klapp. Esimesel
käivitamisel sulgub see automaatselt. Tõmmake parema käega
starterinööri (D, joonis 34), kuni tunnete takistust. Seejärel tõmmake
paar korda järsult ja kui mootor käivitub, viige õhuklapi hoob
(F, joon. 32) tagasi oma algsesse asendisse OPEN”. Korrake seda
kuni mootori käivitumiseni. Kui mootor käivitub, hoidke sisse/välja
lülitamise hoob oma vasaku käega all (vabastamiseks ja
turvafunktsioonina kasutamiseks) ja kasutage gaasi andmiseks oma
paremat kätt.
HOIATUS! - Kuuma mootori käivitamisel ei tohi õhuklappi
kasutada (F, joonis 32). Liigutage tagurpidi käigu hooba
(joonis 29) ainult siis, kui mootor töötab tühikäigul. Kui
mootor töötab tühikäigul, ei tohi puuritera üheski asendis
liikuda (A-B-C, joonis 29) Kasutage sisse/välja lülitamise
hoova lukustamise nuppu ainult käivitamise ajal.
HOIATUS! - Kui puuritera kiilub kinni:
- seisatage koheselt mootor.
- Pärast tagurpidi käigu viimist neutraalsesse asendisse,
käivitage puur (B, joonis 29)
- puuritera vabastamiseks pöörake käik ümber.
MOOTORI SISSETÖÖTAMINE
Mootor jõuab täisvõimsusele pärast esimest 5÷8 töötundi.
Selle sissetöötamisperioodi jooksul ei tohi (ülemäärase koormuse
vältimiseks) lasta mootoril täisgaasil tühikäiguga töötada.
HOIATUS! - Sissetöötamisperioodil ei tohi muuta õhu ja
kütusesegu vahekorda üle ettemääratud taseme, nii võib
kahjustada mootorit.
MÄRKUS: on normaalne, et uus mootor enne ja pärast esimest
kasutamist suitseb.
VARIKLIO UŽVEDIMAS
Atvirkštinio veikimo pavarą (B, 29 pav.) nustatydami į neutralią
padėtį, atjunkite elektrinį grąžtą nuo variklio. Atidarykite rezervuaro
čiaupą (L, 30 pav.). Su paspaudžiamuoju mygtuku užfiksuokite
įjungimo/išjungimo jungiklio svirtį (E), droselio svirtį (F, 32 pav.)
nustatykite į padėtį „UŽDARYTA ir kairiąja ranka droselio gaiduką
(G, 33A pav.) laikykite paspaustą apytikriai 1/3 paspaudimo.
Paspaudus paspaudžiamąjį mygtuką (H, 33B pav.) atsidaro
dekompresijos vožtuvas. Jis automatiškai užsidarys pirmą kar
užvedus. Dešine ranka patraukite užvedimo virvę (D, 34 pav.), kol
pajusite pasipriešinimą. Kelis kartus patraukite staigiai ir, kai tik
variklis pradės užsivesti, droselio svirtį (F, 32 pav.) grąžinkite į jo
pradinę padėtį „ATIDARYTA. Užvedimo veiksmą kartokite tol, kol
variklis užsives. Užvedus variklį, įjungimo/išjungimo jungiklio svir
kairiąja ranka laikykite nuspaustą (kad galėtumėte jį atleisti ir
naudoti jo saugos funkciją), o dešiniąja ranka naudokite droselį.
PERSPĖJIMAS! - Droselio nenaudokite, jeigu užvedate
karštą variklį (F, 32 pav.). Atvirkštinės eigos pavaros svirtį
(29 pav.) judinkite tik tada, kai variklis dirba tuščiąja eiga.
Kai variklis veikia tuščiąja eiga, grąžtas turi nesisukti
jokioje padėtyje (A-B-C, 29 pav.). Įjungimo/išjungimo
jungiklio svirtį naudokite tik tada, kai užvedate variklį.
PERSPĖJIMAS! - Jeigu grąžtas užstringa:
- nedelsdami sustabdykite variklį,
- elektrinį gręžtuvą įjunkite po to, kai atvirkštinės eigos
pavarą nustatysite į neutralią padėtį (B, 29 pav.)
- įjunkite atvirkštinės eigos pavarą, kad išlaisvintumėte
grąžtą.
PRADINIS VARIKLIO EKSPLOATAVIMAS
Variklis maksimalia galia pradeda veikti po 5-8 valandų veikimo.
Pradinio eksploatavimo periodu neleiskite varikliui veikti visu
greičiu tuščiąja eiga, kad būtų išvengta pernelyg didelės darbinės
apkrovos.
PERSPĖJIMAS! - Pradinio eksploatavimo periodu nekeiskite
karbiuracijos siekdami gauti laukiamą galios padidėjimą –
taip galite sugadinti variklį.
PASTABA: pirmą kartą užvedus variklį ir po pirmojo užvedimo
variklis gali išmesti daugiau dūmų; tai normalu.
发动机的启动发动机的启动
29
3130
32
33
33
32
34
2929
3232
2929
2929
发动机的磨合发动机的磨合
发动机在工作5÷ - 8小时后达到其最大功率。
在这段磨合期间,切勿让空转的发动机以最大转速运转,
以免应力过大。
警告!- 在磨合期间不要改变燃油,以便功率可逐渐警告!- 在磨合期间不要改变燃油,以便功率可逐渐
增大;否则发动机可能会损坏。增大;否则发动机可能会损坏。
注:在初次使用期间或之后如果新发动机冒烟是正常的。注:在初次使用期间或之后如果新发动机冒烟是正常的。
25
Eesti keel Lietuvių k.
中文中文
MOOTORI SEISKAMINE VARIKLIO SUSTABDYMAS
停止发动机停止发动机
MOOTORI SEISKAMINE
Viige gaasihoob tühikäigu asendisse (G, joonis 35) ja oodake kuni
mootor on jahtunud. Mootori väljalülitamiseks viige start/stop lüliti
(E, joonis 36) asendisse «STOP».
TÄHELEPANU - Pärast kiirendi hoova vabastamist jätkab
tera pöörlemist veel paari sekundi jooksul.
VARIKLIO SUSTABDYMAS
Droselį nustatykite į tuščiosios eigos padėtį (G, 35 pav.) ir palaukite,
kol variklis atvės. Variklį išjunkite „on/off (įjungimo/išjungimo)
jungiklį (E, 36 pav.) perjungdami į padėtį „STOP” (sustabdyti).
PERSPĖJIMAS - Atleidus droselinį spragtuką, grąžtas dar
kelias sekundes sukasi.
停止发动机停止发动机
将控制扳机置于空转位置(G, 35)并等候数秒,直到发动机
冷却。将开关(E,
36)打到位置STOP,关掉发动机。
注意 - 松开加速杆后, 钻头仍会继续转动数秒钟。注意 - 松开加速杆后, 钻头仍会继续转动数秒钟。
KASUTAMINE NAUDOJIMAS
使用使用
Töötehnikad
ETTEVAATUST - Enne seadme kasutamist kontrollige, et
kiirendi hoob liiguks tagasi tühikäigule, samuti kontrollige
tera seisundit ja selle montaaži. Keelatud on kasutada
puuri vigastatud, tugevalt kulunud või valesti monteeritud
teraga.
TÄHELEPANU - Kui tera jääb puuritavasse auku kinni, laske
kiirendi hoovast lahti ning lülitage seade koheselt välja,
viies turvalüliti (E, Joon 36) asendisse STOP.
TÄHELEPANU - Kehavigastuste vältimiseks vältige käe või
mistahes muu kehaosa sattumist tera või padruni vastu.
TÄHELEPANU - Et vältida töö muutumist operaatori jaoks
tarbetult raskeks ning ohtlikuks, tuleb pinnasepuur võtta
puuritud august välja otse, hoides tera püstiasendis.
Töö varrepikendusega (lisatarvik, Joon. 37)
Ärge monteerige pikendust seadme külge enne, kui kogu tera on
puuritavas augus.
TÄHELEPANU - Kui alustada puurimist monteeritud
varrepikendusega, suureneb kehavigastuste oht põhjusel,
et seade on tavalisest kõrgem ega võimalda selle kontrolli
all hoidmist. Seega tuleb pikendus enne puuri august välja
võtmist maha monteerida.
Darbo procedūros
PERSPĖJIMAS - Prieš eksploatuodami mechanizmą
patikrinkite, ar droselinis spragtukas grįžta į tuščiosios eigos
padėtį. Taip pat patikrinkite, ar grąžtas tvirtai priveržtas,
patikrinkite jo būklę. Spiralinio grąžto neeksploatuokite
jei grąžtas pažeistas, pernelyg susidėvėjęs arba neteisingai
sumontuotas.
PERSPĖJIMAS - Jei grąžtas užstringa gręžimo skylėje, atleiskite
droselinį spragtuką ir mechanizmą nedelsdami išjunkite -
įjungimo / išjungimo jungiklį (E, 36 pav.) perjunkite į padėtį
STOP.
PERSPĖJIMAS - Tam, kad traumos tikimybė būtų kuo mažesnė,
ranka ar kita kūno dalimi nelieskite besisukančio grąžto arba
veleno.
PERSPĖJIMAS - Tam, kad nereikėtų naudoti pernelyg daug
jėgos arba nesusidarytų pavojinga situacija, spiralinį žemės
grąžtą iš gręžimo skylės traukite vertikaliai, kad grąžtas būtų
traukiamas tiesiai aukštyn, o ne nuožulniai.
Ilginamojo elemento naudojimas (specialus priedas, 37 pav.)
Ilginamojo elemento nemontuokite tol, kol į skylę nesulys visas grąžtas.
PERSPĖJIMAS - Jei skylę pradėsite gręžti esant sumontuotam
ilginamajam elementui, padidėja traumos pavojus, nes
mechanizmas bus krūtinės lygyje ir jo nebus galima tinkamai
valdyti. Dėl tos pačios priežasties prieš grąžtą ištraukiant iš
skylės veleno ilginamąjį elementą būtina nuimti.
作技操作技巧
- 使用机器前,请先加速杆是否处于怠速位置、钻头注意 - 使用机器前,请先检查加速杆是否处于怠速位置、钻头
的磨损状况和是否已经得到正确的安装。请勿使用钻头受损、的磨损状况和是否已经得到正确的安装。请勿使用钻头受损、
度磨损或安装错误的钻孔机过度磨损或安装错误的钻孔机。
- 如钻头被卡死在孔应松开加速杆并立即把起动开关注意 - 如钻头被卡死在孔中,应松开加速杆并立即把起动开关
(E,图36)转到STOP(停止)位置来熄机。(E,图36)转到STOP(停止)位置来熄灭发动机。
- 为了减少人员伤害险,严禁用手或身体任何部位碰注意 - 为了减少人员伤害的危险,严禁用手或身体任何部位碰
钻头或芯轴。 触钻头或芯轴。
- 为了避免操作员用猛或处于危险条件,请以垂直的注意 - 为了避免操作员用力过猛或处于危险条件,请以垂直的
式把钻孔机从孔中抽出,以令钻头能够竖直地出来方式把钻孔机从孔中抽出,以令钻头能够竖直地出来。
用加长件作业(特种附件,图37)利用加长件作业(特种附件,图37)
钻头的全长还没有完全进入孔中以前,请勿安装加在钻头的全长还没有完全进入孔中以前,请勿安装加长件。
- 利用加长件进行钻业会增加人员伤害的危险性,因注意 - 利用加长件进行钻孔作业会增加人员伤害的危险性,因
为机器的高度增加而造成难以控制。为此,延长轴应在抽出钻为机器的高度增加而造成难以控制。为此,延长轴应在抽出钻
之前拆下头之前拆下。
27
Eesti keel Lietuvių k.
中文中文
KASUTAMINE NAUDOJIMAS
使用使用
TÄHELEPANU - Puutudes pinnases vastu võõrkehi ja sellest
johtuvalt aeglustudes või seiskudes võib pinnasepuur
tekitada reaktiivset pöörlemisjõudu. Mõjudes mootorile
ja käepidemetele võivad need reaktiivjõu tõttu järsult
vastupäeva pöörduda, operaator võib seadme üle kontrolli
kaotada, saada sellelt löögi ja kukkuda, saades selliselt
raskeid kehavigastusi.
HOIATUS! – Töö ajal peavad mõlemad kasutajad
hoidma juhtrauda kahe käega, et nad oleksid valmis
kokkupuuteks pinnases oleva takistusega (kivi, puujuur
vms).
HOIATUS - Ohutusnõudeid tuleb alati jälgida. Puuri tohib
kasutada ainult maapinna puurimiseks. Ärge puurige
asfalti, betooni või muid naturaalseid või kunstlikke
kivimeid. Puuri jõuajamiga ei tohi ühendada tööriistu ega
teisi rakendusi, mida valmistajatehas ei ole ette näinud.
Seadet ei tohi kasutada kangina esemete tõstmiseks,
teisaldamiseks ega katkilöömiseks; ärge kinnitage seda
fikseeritud alusele.
KASUTAMINE KEELATUD
- Pinnasepuuriga tuleb töötada kahekesi – teist kasutajat ei tohi
aluse või toega asendada.
- Ärge kasutage pinnasepuuri puistematerjali lükkamiseks,
eemaldamiseks või segamiseks.
- Ärge kasutage pinnasepuuri, kui pinnases on kemikaale, mürgiseid
aineid või intensiivselt tolmuvaid materjale.
- Ärge kasutage pinnasepuuri vedelike segamiseks, eriti aga
abrasiivsete, söövitavate või tuleohtlike vedelike puhul.
- Ärge kasutage pinnasepuuri prahi, aiarajatiste või muu
ehitusmaterjali purustamiseks.
- Pinnasepuuri kasutades olge tähelepanelik maakaablite ja torude,
veetorustike, betoonjaluste ja kastmissüsteemide suhtes.
- Pinnasepuuri kasutades olge tähelepanelik traatide, metalli jms
ning metallvõrede suhtes, mis võivad pinnasepuuri külge haakuda.
- Ärge kasutage pinnasepuuri vintsina trossi või köie kerimiseks.
- Ärge kasutage pinnasepuuri hapral materjalil, mille purunedes
võivad tükid eemale lennata.
- Ärge kasutage pinnasepuuri aukude puurimiseks seina, müüri vms
sisse; ärge kasutage pinnasepuuri puidul ja asfaldil.
- Jää puurimiseks vajate eriterasid; enne augu puurimist jäässe
kontrollige VÄGA TÄHELEPANELIKULT jääkihi paksust.
- Aukude puurimisel kraavi, järsu kallaku või teiste aukude lähedale
olge väga ettevaatlik, sest pinnasepuuriga töötamine võib
põhjustada varingu.
- Aukude puurimisel seinte, postide, puude või aiarajatiste lähedale
töötage väga ettevaatlikult, sest tugipinnase eemaldamine võib
põhjustada objekti ümberkukkumise.
- Ärge puurige auke veekogu või vett sisaldava aiarajatise äärde; vesi
võib lekkima hakata.
- Pinnasepuuri kasutajad peavad alati toetuma tugevale ja stabiilsele
maapinnale; pinnasepuuri ei tohi kasutada redelil, tellingul,
platvormil vms seistes. Kukkumisoht!
PERSPĖJIMAS - Jei spiraliniam grąžtui sukantis jis
atsitrenkia į žemėje esantį kietą objektą, grąžto sukimasis
gali sulėtėti arba sustoti, o tai sukuria atatranką.
Dėl sukamojo momento perdavimo (atatrankos) jėgos
spiralinio grąžto korpusas su varikliu ir rankenos gali staiga
pradėti suktis prieš laikrodžio rodyklę, todėl mechanizmo
galite nesuvaldyti ir rankenų rėmas gali suduoti operatoriui
arba jį parversti ir rimtai traumuoti.
PERSPĖJIMAS! – Darbo metu abu operatoriai turi abejomis
rankomis tvirtai laikyti savo rankenas, kad galėtų sulaikyti
stiprų pasipriešinimą, kai sraigtinio grąžto sraigtas
atsitrenkia į kliuvinį žemėje (akmenis, medžių šaknis ir
kt.).
PERSPĖJIMAS – Visada laikykitės saugos taisyklių. Elektrinį
gręžtuvą galima naudoti tik žemei gręžti. Negręžkite
asfalto, betono ar kitų akmens medžiagų. Draudžiama
naudoti įrankius arba priemones, kurių gamintojas
nenurodo ant elektrinio gręžtuvo P.T.O. (galios atrankos
mechanizmo). Mechanizmo nenaudokite kaip sverto
objektams kelti, perstumti arba laužyti, jo netvirtinkite ant
fiksuotų atramų.
DRAUDŽIAMA NAUDOTI
- Su sraigtiniu žemės grąžtu turi dirbti du operatoriai; draudžiama
vietoj antrojo operatoriaus naudoti baslį arba atramą.
- Sraigtinio žemės grąžto nenaudokite medžiagoms perkelti, šalinti
ar atskiroms medžiagoms maišyti.
- Sraigtinio žemės grąžto nenaudokite gręžti žemei, kurioje yra
chemikalų, toksinių medžiagų arba itin smulkių dalelių (dulk
pavidalo) medžiagų.
- Sraigtinio žemės grąžto nenaudokite skysčiams maišyti, ypač jei jie
yra abrazyviniai, koroziniai arba degūs.
- Sraigtinio žemės grąžto nenaudokite atliekoms, sodininkystės arba
statybinėms medžiagoms skaldyti.
- Naudodami sraiginį žemės grąžtą atminkite, kad po žeme gali
būti kabelių ar vamzdžių, vandens sistemų, betoninių elementų ir
purškimo sistemų.
- Naudodami sraiginį žemės grąžtą atminkite, kad po žeme gali būti
kabelių, metalinių ir kitokių objektų arba metalinių tinklelių, kurios
sraigtinis grąžtas gali sugriebti.
- Sraigtinio žemės grąžto nenaudokite kaip suktuvo arba virvėms ar
kabeliams suvynioti.
- Sraigtiniu žemės grąžtu negręžkite trapių medžiagų, kurios gali
skilinėti ir gali būti sviedžiami tokios medžiagos gabalėliai.
- Sraigtiniu žemės grąžtu negręžkite skylių sienose, tvorose ir pan.;
juo negręžkite medinių objektų ar asfalto.
- Ledui gręžti reikia naudoti šiam tikslui pritaikytus grąžtus; jei
ketinate gręžti ledą, pirmiausiai LABAI GERAI PATIKRINKITE ledo
tvirtumą.
- Būkite ypatingai atsargūs skyles gręždami arti griovių, stačių žemės
pylimų ar kitur, kur dėl gręžimo sraigtiniu žemės grąžtu žemė gali
įvirsti.
- Būkite ypatingai atsargūs skyles gręždami arti sienų, stulpų,
medžių ar sodininkystės objektų, kurie gali nuvirsti sraigtiniam
žemės grąžtui pašalinus atraminę medžiagą.
- Negręžkite skylių arti upės krantų ar sodininkystės objektų,
kuriuose yra skysčio – gali pradėti tekėti vanduo.
- Operatoriams sraigtinį žemės grąžtą leidžiama naudoti tik
tuo atveju, jei jie ant žemės gali tvirtai ir stabiliai stovėti; įtaisą
draudžiama naudoti stovint ant laiptų, atramų, pakeltų platformų
ir panašių objektų – kyla pavojus prarasti pusiausvyrą.
- 转动的钻孔机如触土中的异物,会造成转速下降甚注意 - 转动的钻孔机如触及泥土中的异物,会造成转速下降甚
至停顿,随之会产生旋转反冲作用力。该力的转移会导致电动至停顿,随之会产生旋转反冲作用力。该力的转移会导致电动
机的意外转动和手柄的逆时针转动,这样会失去对机器的控制机的意外转动和手柄的逆时针转动,这样会失去对机器的控制
或令手柄猛烈地撞击操作人员并将其撞倒在地上而造成重伤的或令手柄猛烈地撞击操作人员并将其撞倒在地上而造成重伤的
险。危险。
告!- 在作业期间,两名操作员必须一直保持紧的扶警告!- 在作业期间,两名操作员必须一直保持紧握各自的扶
手,以令地钻钻头在遇到障碍物(如石块、树根等)时具有良好手,以令地钻钻头在遇到障碍物(如石块、树根等)时具有良好的
衡力抗衡力。
- 请勿在沥青、泥及其它警告!- 一定要遵守安全规则。请勿在沥青、水泥及其它
石材表面钻孔。不要将地钻锁在固定的地方,严禁连接非
绿制造商指定的工具或部件。 不得利用绿篱机作杠杆来提
升、移动或破碎物品,也不得将之锁定在固定的底座上。升、移动或破碎物品,也不得将之锁定在固定的底座上。
禁忌用途禁忌用途
- 地钻必须由两名操作人员同时使用;禁止用后备或支持人员去地钻必须由两名操作人员同时使用;禁止用后备或支持人员去
替换第二名操作员。替换第二名操作员。
- 请勿利用地钻来移动、清除、混和或混合溶化的材料。请勿利用地钻来移动、清除、混和或混合溶化的材料。
- 使请勿在存有化学物质、有毒材料或极端粉状的土地上使用地
钻。钻。
- 禁止把地钻作为液体搅拌机使用,尤其是在腐蚀性、磨蚀性或禁止把地钻作为液体搅拌机使用,尤其是在腐蚀性、磨蚀性或
易燃液体中。易燃液体中。
- 禁止使用地钻破碎垃圾、制品或建筑材料。禁止使用地钻破碎垃圾、制品或建筑材料。
- 使用地钻时,应注意地里是否埋有电线或管道、排污管、水泥使用地钻时,应注意地里是否埋有电线或管道、排污管、水泥
制品和灌溉系统。制品和灌溉系统。
- 使用地钻时,应注意地里是否埋有金属或非金属导线,或可能使用地钻时,应注意地里是否埋有金属或非金属导线,或可能
会缠绕钻头的金属网。会缠绕钻头的金属网。
- 禁止把地钻作绞车或钢索、电线的卷绕机使用。禁止把地钻作绞车或钢索、电线的卷绕机使用。
- 请勿在易碎材料上使用地钻,否则这些破碎的材料有可能会溅请勿在易碎材料上使用地钻,否则这些破碎的材料有可能会溅
射到四周。射到四周。
- 禁止利用地钻在墙壁、板壁等上钻孔;禁止在木材或沥青路面禁止利用地钻在墙壁、板壁等上钻孔;禁止在木材或沥青路面
上使用地钻。上使用地钻。
- 穿钻穿冰块需要专用的钻头,如要进行此操作,应仔细考虑冰
块的阻力。块的阻力。
- 在靠近水沟、陡壁,或利用地钻作业时会出现塌方的地方应
十分小心。十分小心。
- 在靠近墙壁、堆叠、树木或其他制品附近作业应特别小心,因在靠近墙壁、堆叠、树木或其他制品附近作业应特别小心,因
为使用地钻有可能会令这物件失去支承而跌落或塌下。为使用地钻有可能会令这物件失去支承而跌落或塌下。
- 请勿在堤坝或其它含有液体的制品上钻孔,否则有可能会流
出液体。出液体。
- 使用地钻的操作员必须站稳在地上,禁止在楼梯、支撑物、高使用地钻的操作员必须站稳在地上,禁止在楼梯、支撑物、高
台等上使用地钻,否则会有失衡的危险。 台等上使用地钻,否则会有失衡的危险。
29
Eesti keel Lietuvių k.
中文中文
KASUTAMINE NAUDOJIMAS
使用使用
Kokkupuutel elektrijuhtmete või
kõrgepingekaablitega võib elektrivool tingida
raskeid või surmavaid kehavigastusi. Seadmel
puudub isolatsioon. Materiaalse kahju või
kehavigastuste vältimiseks jälgige, et seade
ei puutuks vastu elektriliine ega pinnasesse
süvistatud kaableid.
- Keelatud on töö elektrijuhtmete läheduses.
- Seadmega tohib töötada ainult laitmatutes nähtavus- ja
valgustingimustes.
- Lülitage mootor enne seadme mahapanekut välja.
- Olge eriti tähelepanelik juhul, kui kannate
kaitsevahendeid – viimased võivad piirata hoiatavate
helide kuulmist (hüüded, signaal, hoiatus jne.)
- Olge eriliselt ettevaatlik kallakutel või ebatasasel pinnal
töötades.
- Kukkumisohu vähendamiseks olge äärmiselt ettevaatlik
masina transportimisel, samuti sellega töötamisel
vihma, jäite või lume tõttu libedal pinnal.
- Käepide tuleb alati hoida puhta ja kuivana.
- Kui tera puutub vastu mistahes võõrkeha, seisake
pinnasepuur. Kontrollige seadme korrasolekut ja laske
vajadusel vigastatud osad parandada.
- Et puuritera sujuvalt pinnasesse tungiks, suurendage
puurimiskiirust järk-järgult.
Et vältida inimeste kukkumist pinnasesse puuritud
aukudesse, katke ja märgistage need nähtavate
tähistega.
Dėl kontakto su elektros kabeliais ar laidais
galite patirti elektros smūgį ir būti rimtai
traumuoti arba žūti. Šis įrenginys nėra
izoliuotas. Tam, kad sumažintumėte mirties
nuo elektros srovės ir turto sugadinimo pavojų,
visada saugokitės požeminių vamzdžių ir
antžeminių laidų kabelių.
- Nedirbkite arti elektros laidų.
- Dirbkite tik tada, kai gerai matote darbo zoną.
- Prieš mechanizmą padėdami, išjunkite variklį.
- Ypatingai atidžiai dirbkite, jeigu naudojate individualias
apsaugos priemones, nes jos gali riboti jūsų sugebėjimą
išgirsti apie pavojų perspėjančius garsus (kvietimus,
signalus, perspėjimus ir kt.)
- Ypatingai dėmesingai dirbkite įkalnėse ir nežinomose
vietose.
- Tam, kad sumažintumėte parkritimo pavojų, būkite
atsargūs mechanizmą eksploatuodami, kai žemė slidi -
drėgna, aptraukta ledu ar padengta sniegu.
- Žiūrėkite, kad rankenos visada būtų sausos ir švarios.
- Jei grąžtas užkliudo kokį nors pašalinį daiktą, sraigtinį grąžtą
nedelsdami išjunkite. Mechanizmą patikrinkite ir, jei reikia,
suremontuokite pažeistas dalis.
- Gręžti pradėkite laipsniškai didindami greitį, kad grąžtas į
žemę lystų tolygiai.
Išgręžtas skyles uždenkite ir aiškiai paženklinkite,
kad niekas į jas neįliptų.
由于带电的缘故,作业中如触及电线或电缆或造由于带电的缘故,作业中如触及电线或电缆或造
成严重的伤害甚至死亡。本设备没有绝缘设置。成严重的伤害甚至死亡。本设备没有绝缘设置。
为了减少人员和财物的损害,应小心地里埋藏的为了减少人员和财物的损害,应小心地里埋藏的
管道和架空电缆。管道和架空电缆。
- 禁止在电线附近作业。禁止在电线附近作业。
- 只在可见度清晰和光线充足的情况下工作。只在可见度清晰和光线充足的情况下工作。
- 放置机器前必须先关闭发动机。放置机器前必须先关闭发动机。
- 戴个人保护用品时应高度注意和警惕,因为它们可戴个人保护用品时应高度注意和警惕,因为它们可
(能会限制听见提示危险声响的能力(请求、信号、
警报等等)警报等等)
- 在斜坡或不平衡地面上工作时应格外小心。在斜坡或不平衡地面上工作时应格外小心。
- 为了减少跌倒的危险,在搬运机器或在湿滑、结冰为了减少跌倒的危险,在搬运机器或在湿滑、结冰
和积雪的表面作业时应多加小心。和积雪的表面作业时应多加小心。
- 保持手柄的干燥和清洁。保持手柄的干燥和清洁。
- 仔细如钻头碰触异常物件,应立即停顿钻孔机。 仔细
检查机器,如有需要,应对受损部件进行维修。检查机器,如有需要,应对受损部件进行维修。
- 请缓慢渐进地加速机器,以让钻头能够畅顺地钻入请缓慢渐进地加速机器,以让钻头能够畅顺地钻入
地里。地里。
钻孔后应加以覆盖或放置警示标记,以免人员跌钻孔后应加以覆盖或放置警示标记,以免人员跌
落在地面的孔里。落在地面的孔里。
31
43 44 45
Eesti keel Lietuvių k.
中文中文
HOOLDUS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
安全服安全服
ÕHUFILTER - Keerake iga päev lahti kruvid (A, joonis 39) ja
kontrollige õhufiltrit (B). Puhastage Emak rasvaeemaldusvahendiga
(kood 001101009), peske veega ja kuivatage suruõhujoaga suunaga
seestpoolt väljapoole. Kui filter on väga räpane või vigastatud,
asendage see uuega.
KÜTUSEFILTER – Kütusefiltrit tuleb perioodiliselt kontrollida. Kui
see on liiga määrdunud, tuleb see välja vahetada (joonis 40). Must
filter võib põhjustada seadme käivitusraskusi ja vähendada mootori
efektiivsust.
STARTER – Starterikaanel olevad jahutusavad tuleb hoida harja või
suruõhu abil puhaste ja vabadena (joonis 41). Starteri vedrut tuleb
perioodiliselt määrida paari tilga vaseliini õliga.
MOOTOR / DEKOMPRESSIOONI KLAPP - Silindri ribasid
(joonis 42) tuleb perioodiliselt puhastada suruõhu või harja
abil. Silindri välispinnal olev mustus võib põhjustada mootori
ülekuumenemise. Kontrollida tuleb ka dekompressiooni klapi
ümbrust. Vajadusel tuleb see puhastada mustusest, et klapp saaks
vabalt sulguda.
SÜÜTEKÜÜNAL - Perioodiliselt tuleb puhastada ja kontrollida
süüteküünla sädevahet (joonis 43). Kasutada tuleb Champion
RCJ-7Y või teisi samasuguse soojusastmega süüteküünlaid.
PUURITERA - Puuritera tuleb pidevalt kontrollida. Lõiketera
(A, joonis 44) ja puuritera tippu (B) tuleb regulaarselt kontrollida.
Kulumisel teritage või vahetage välja. Teritage terakeermed alati
selle telje suhtes 45° nurga all (vt Joon 44).
HOIATUS: Ärge kunagi parandage defektseid
lõikeseadmeid keevitamise, õgvendamise või kuju
muutmise teel. See võib põhjustada lõikeseadme osade
lahtitulekut ja tuua kaasa tõsiseid või surmaga lõppevaid
vigastusi.
REDUKTOR - Vahetage reduktoriõli iga 100 töötunni järel (A, jn 45).
ORO FILTRAS – kiekvieną dieną atlaisvinkite varžtus (A, 39 pav.) ir
patikrinkite oro řltrą (B). Valykite „Emak“ nuriebalinimo priemone
(dalies nr. 001101009); nuplaukite vandeniu ir išdžiovinkite
naudodami aukšto slėgio orą. Pūskite iš vidinės pusės į išorę. Jei
filtras smarkiai užsikimšo arba buvo pažeistas, jį pakeiskite nauju.
DEGALŲ FILTRAS – reguliariai patikrinkite degalų filtrą. Jeigu jis
pernelyg sausas, filtrą pakeiskite (40 pav.). Dėl užsiteršusio filtro
variklis gali sunkiai užsivesti ir variklis gali imti prasčiau veikti.
PALEIDIMO ĮTAISAS – naudokitės šepetėliu arba suspaustu oru
starterio montažo aušinimo grotelėms valyti (41 pav.). Keliais
vazelininės alyvos lašais reguliariai sutepkite starterio spyruoklę.
VARIKLIS/DEKOMPRESIJOS VOŽTUVAS - naudodamiesi
suspaustu oru arba šepetėliu reguliariai valykite cilindro sparnelius
(42 pav.). Dėl nešvarumų, esančiu ant cilindro, variklis gali
pavojingai perkaisti. Patikrinkite dekompresijos vožtuvo pagrindą;
išvalykite visas nuosėdas, dėl kurių vožtuvas gali neužsidaryti.
UŽDEGIMO ŽVAKĖ – reguliariai valykite uždegimo žvakę ir
tikrinkite tarpelį tarp elektrodų (43 pav.). Naudokite Champion
RCJ–7Y arba kitą lygiavertės terminės kokybės priemonę.
GRĄŽTAS – nuolatos tikrinkite gręžtuvo grąžtą. Reguliariai
patikrinkite gręžimo sriegį (A, 44 pav.) ir grąžto galiuką (B). Jam
susidėvėjus, jį pagaląskite arba pakeiskite. Ašmenis visada galąskite
45° kampu jų plokštumos atžvilgiu (žr. 44 pav.).
PERSPĖJIMAS: Niekada neremontuokite pažeistų pjovimo
priedų - nevirinkite, netiesinkite, nekeiskite jų formos. Jei
remontuosite, pjovimo įrenginio dalys gali nukristi ir
rimtai arba mirtinai sužeisti.
REDUKTORIUS – Kas 100 eksploatavimo valandų pakeiskite
redukcinės pavarų dėžės alyvą (A, 45 pav.).
空气过滤器 - 空气过滤器 -
(图39)(图39)
器B。器B。
- 燃料过滤器 - 定期检查燃料过滤器。如果太脏应进行更
换(40)滤器减弱换(图40)。肮脏的过滤器会导致启动困难并减弱发动机的
性能。性能。
启动装置 - 启动装置 - 用软刷或压缩空气清洁启动装置护罩(图41)的用软刷或压缩空气清洁启动装置护罩(图41)的
冷却放热孔。冷却放热孔。
(图42)(图42)
火花塞 - 火花塞 - 定期清洁火花塞并检查电极的距离(图43)。定期清洁火花塞并检查电极的距离(图43)。
使用冠军牌RCJ-7Y或其它品牌相同热等级的火花塞。使用冠军牌RCJ-7Y或其它品牌相同热等级的火花塞。
钻头 - 钻头 - 经常检查钻头定期检查钻头A(图44)定位经常检查钻头,定期检查钻头刃A(图44)和定位头
B。磨利直以平面B。如果磨损请磨利或更换。应一直以相对于自身的平面
45°角来磨快锋刃(请参阅图44)。45°角来磨快锋刃(请参阅图44)。
警告: 焊接矫直更改坏的的形以尝警告: 不要焊接、矫直或更改损坏的刀具的形状以尝
试维修。这些操作可导致刀具脱离并引起严重或致试维修。这些操作可导致刀具脱离并引起严重或致命
伤害。伤害。
减速齿轮 - 减速齿轮箱 - 每隔100个工作小时,应更换减速箱内的机每隔100个工作小时,应更换减速箱内的机
油(A,图45)。油(A,图45)。
33
Eesti keel Lietuvių k.
中文中文
HOOLDUS - TRANSPORTIMINE TECHNINĖ PRIEŽIŪRA - TRANSPORTAVIMAS
维护 - 维护 - 运输运输
Sae puhastamisel ei tohi kasutada mootorikütuseid.
KARBURAATOR
Enne karburaatori reguleerimist tuleb puhastada starteri kaas
(joonis 48), õhufilter (joonis 47) ja soojendada mootorit. Mootor on
kujundatud ja toodetud vastavalt 97/68/EÜ, 2002/88/EÜ ja
2004/26/EÜ direktiividele. Karburaator (joonis 51) on loodud nii,
et reguleerida saab ainult L ja H seadekruvisid ühe tiiru
ulatuses; ühe tiirune L ja H kruvide reguleerimise ulatus on tootja
poolt seatud ja seda ei saa muuta.
HOIATUS! – Kruvisid ei tohi proovida jõuga pöörata
väljapoole vahemikku!
Tühikäigu pöörete reguleerimiskruvi T reguleeritakse ohutuse
tagamiseks nii, et tühikäigu ja siduri sisselülitumise vahele jääb
ohutu pööretevaru.
Kruvi L peab olema reguleeritud nii, et mootor reageeriks järsule
gaasi andmisele ning töötaks korralikult ka tühikäigul.
Kruvi H peab olema reguleeritud nii, et mootor arendaks saagimisel
maksimaalset võimsust.
HOIATUS – Ilmastikutingimused ja kõrgus merepinnast
võivad samuti mõjutada karburaatori tööd. Puuriga
töötamise või karburaatori reguleerimise koha vahetus
läheduses ei tohi kõrvalisi isikuid viibida.
HOOLDUS
Pinnasepuuri tuleb kanda kahekesi, ainult väljalülitatud mootoriga
ja eemaldatud puuriteraga.
TÄHELEPANU - Seadme sõidukis transportimisel veenduge, et
see oleks vastavate rihmadega korralikult ja kindlalt kinnitatud.
Seadet tuleb transportida horisontaalasendis ja veenduda, et
seejuures ei rikuta sarnaste seadiste kohta käivat kohalikku
seadusandlust.
Valymui niekada nenaudokite degalų.
KARBIURATORIUS
Prieš reguliuodami karbiuratorių, nuvalykite starterio dangtį
(48 pav.), oro filtrą (47 pav.) ir leiskite varikliui įšilti. Šis variklis
sukonstruotas ir pagamintas taip, kad atitiktų galiojančias 97/68/EB,
2002/88/EB ir 2004/26/EB direktyvas. Karbiuratorius (51 pav.)
sukonstruotas taip, kad būtų galima reguliuoti L ir H varžtus tik
vieno sūkio diapazonu. Pusės sūkio ir viso sūkio varžtų L ir H
reguliavimo diapazoną nustatė gamintojas ir jūs šio diapazono
pakeisti negalite.
PERSPĖJIMAS! – Nemėginkite varžtų per jėgą sukti už šio
diapazono ribų!
Tuščiosios eigos varžtas T reguliuojamas tam, kad būtų užtikrinta
saugos riba tarp veikimo tuščiąja eiga ir sankabos įjungimo.
Varžtą L reikia sureguliuoti taip, kad variklis be delsos reaguotų į
staigią akceleraciją ir tinkamai veiktų darbo tuščiąja eiga metu.
Varžtą H reikia sureguliuoti taip, kad variklis gręžimo fazėje dirbtų
maksimaliu galingumu.
PERSPĖJIMAS – karbiuratoriui įtaką gali daryti oro sąlygos
ir aukštis virš jūros lygio. Darbo metu arba reguliuojant
karbiuratorių žiūrėkite, kad arti elektrinio gręžtuvo nebūtų
žmonių.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Sraigtinį žemės grąžtą turi nešti du žmonės, variklis turi būti
išjungtas, o grąžto sraigtas nuimtas.
PERSPĖJIMAS - Mechanizmą gabendami automobilyje,
pasirūpinkite, kad jis būtų tvirtai ir saugiai pritvirtintas juostomis
ir diržais. Mechanizmą būtina gabenti stačią, taip pat būtina
paisyti galiojančių tokių mechanizmų gabenimo reglamentų.
不能使用汽油进行清洁。
化油器化油器
调节化油器前,清洗发动机罩(图48)及空气过滤器
(图47), 并使发动机升温。此发动机的设计和制造均符合标
准97/68/EC,2002/88/EC和2004/26/EC的应用。
化油化油器
(图51)经特别设计,只能在半圈范围内调节螺丝L和H。(图51)经特别设计,只能在半圈范围内调节螺丝L和H。螺
丝L和H的半圈可调范围由制造商预先设定,不能更改。
警告!- 切勿强制螺丝超出可调范围!警告!- 切勿强制螺丝超出可调范围!
怠速螺丝T已调节,确保空转和离合作用之间有适当的安
全系数。
螺丝L必须调校到发动机能迅速达到快捷加速和顺畅的空
转效果。
螺丝H必须调校到在切割时发动机能达到最大输出功率。
警告!- 天气条件和海拨高度可能影响化油器。工作警告!- 天气条件和海拨高度可能影响化油器。工作
或调整化油器时严禁让任何人靠近机械地钻。或调整化油器时严禁让任何人靠近机械地钻。
维修保养维修保养
地钻必须由两名操作员搬运,搬运时机器应熄灭并已拆下
钻头。
注意 - 注意 - 在利用车辆运输机器时,应使用皮带将机器牢在利用车辆运输机器时,应使用皮带将机器牢
牢地固定在车上。 机器应以水平位置运输,油箱必
须空置,并应确保遵守该类设备运输的现行规则。须空置,并应确保遵守该类设备运输的现行规则。
51
H – Maximum beállító csavar
L – Minimum beállító csavar
T – Alapjárat
H – Maksimin säätöruuvi
L – Minimin säätöruuvi
T – Minimikierrosluku
H – Skrūve maksimālai kontrolei
L – Skrūve minimālai kontrolei
T – Minimālais režīms
H – Kõrgete pöörete reguleerimiskruvi
L – Madalate pöörete nõel
T – Tühikäigu reguleerimiskruvi
H – Didelio greičio reguliavimo varžtas
L – Mažo greičio adatinis vožtuvas
T – Tuščiosios eigos reguliavimo varžtas
H –
L –
T –
35
Eesti keel Lietuvių k.
中文中文
HOOLDUS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
维护维护
SOOVITUSLIK LISAHOOLDUS
Soovitame intensiivsel kasutamisel iga hooaja lõpus ja
normaalsel kasutamisel iga kahe aasta tagant lasta masinat
kontrollida spetsialiseerunud tehnikul autoriseeritud
teeninduses.
HOIATUS! – Kõiki selliseid hooldustöid, mida
käesolev kasutusjuhend ei puuduta, tohib läbi viia
üksnes vastavate volitustega teeninduskeskus.
Mootori optimaalse töö tagamiseks pidage meeles, et
detailide väljavahetamise korral on ainsana lubatud
kasutada ORIGINAALVARUOSI.
Omavolilised muudatused seadme juures ja/või
mitteoriginaaltarvikute kasutamine võivad
põhjustada üliraskeid või surmaga lõppevaid
kehavigastusi operaatorile või kolmandatele
isikutele.
PAPILDOMA REKOMENDUOTINA TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Jeigu įrenginys buvo eksploatuojamas intensyviai, patartina,
kad sezono gale jį patikrintų įgalioto techninės priežiūros
tinklo profesionalus technikas; jeigu įrenginys buvo
naudojamas įprastiniu intensyvumu, tokį patikrinimą reiktų
atlikti kas du metus.
PERSPĖJIMAS! - Bet kokie techninės priežiūros
darbai, kurie neaprašomi šiame vadove, turi būti
atliekami įgaliotame techninės priežiūros centre.
NAUDOKITE TIK ORIGINALIAS PAKEIČIAMĄSIAS
DALIS - tada mechanizmas tinkamai veiks ilgą laiką.
Jei bus atliekami neaprobuoti pakeitimai ir (arba)
naudojamos neoriginalios pakeičiamosios dalys,
operatorius arba tretieji asmenys gali patirti traumą
arba žūti.
特别维护特别维护
如果频繁使用,每季末请售权服务中心的专业技术人员进
行一次大检。如果正常使用,则每两年进行一次。
告!- 所有在该中提维修作,警告!- 所有未在该手册中提到的维修保养操作,将
由授权的服务中心进行。为了保证机器的运行连续
和正何零更换使用和正常,任何零配件的更换均必须仅使用原厂原厂配件
行。行。
/使未经授权的修改和/或使用非原厂附件有可能会对操
作人员或第三者造成严重伤害甚至死亡。作人员或第三者造成严重伤害甚至死亡。
37
Eesti keel Lietuvių k.
中文中文
HOOLDUS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
维护维护
Masina ettevalmistus pikaajaliseks seismapanekuks:
- Roostetamise vältimiseks tuleb puuritera eemaldada,
puhastada ja sissemäärida.
- Tühjendage kütusepaak ja pange kork uuesti peale.
- Hoidke kuivas kohas, soovitavalt mitte põrandal, ning
tugevatest soojusallikatest eemal.
- Kõrvaldage kütus vastavalt kehtivale seadusandlusele ja
keskkonnasäästlikult.
- Karburaatori tühjendamiseks käivitage mootor ja oodake,
kuni kütus otsa saab ja mootor seiskub (karburaatorisse
jäänud toitesegu võib membraane kahjustada).
- Puhastage korralikult õhufilter (Joon. 55).
- Toimingud enne seda, kui seade pärast talvist hoiustamist
taas kasutusele võetakse, on samad, mis tuleb läbi viia
enne iga kasutuskorda (lk. 17-23).
UTILISEERIMINE
Suur osa seadme valmistamisel kasutatud materjale on
taaskasutatavad; metallid (teras, alumiinium ja messing) võib
viia ümbertöötlemisjaama.
Lisainfo saamiseks võtke ühendust kohaliku
ümbertöötlemisjaamaga.
Masina utiliseerimine peab olema keskkonnasõbralik,
reostamata pinnast, õhku ja vett.
Tuleb jälgida sellekohast kohalikku seadusandlust.
Jei mechanizmą reikia sandėliuoti ilgą laiką:
- Nuimkite, nuvalykite ir sutepkite grąžtą, kad jis nesurūdytų.
- Ištuštinkite degalų baką ir vėl uždėkite dangtelį.
- Saugokite sausoje vietoje, pageidautina, kad jis nesiliestų
su grindimis ir būtų atokiai nuo šilumos šaltinių.
- Degalus išmeskite paisydami taisyklių ir nepakenkdami
aplinkai.
- Norėdami ištuštinti baką, užveskite variklį ir palaukite, kol
baigsis degalai ir variklis sustos (jei karbiuratoriuje liks
degalų mišinio, gali būti pažeistos membranos).
- Gerai išvalykite oro filtrą (55 pav.).
- Procedūra, kurią reikia atlikti prieš eksploatavimą po
žiemos saugojimo, yra tokia pati, kaip ir prieš
eksploatuojant kiekvieną dieną (17-23 psl.).
IŠARDYMAS IR IŠMETIMAS
Didžioji dalis mechanizmui gaminti naudotų medžiagų yra
perdirbamos; metalą (plieną, aliuminį ir žalvarį) gali priduoti į
perdirbimo stotį.
Daugiau informacijos gausite savo vietovės perdirbimo
stoties tarnyboje.
Mechanizmą privaloma išmesti atsižvelgiant į aplinkos
apsauga - būtina išvengti dirvos, oro ir vandens užteršimo.
Bet kuriuo atveju reikia vadovautis vietiniais
galiojančiais įstatymais.
如果机器将有很长时间不用:如果机器将有很长时间不用:
- 拆除钻头进行清洁及润滑,以防止生锈。拆除钻头进行清洁及润滑,以防止生锈。
- 倒空燃料箱,放回盖子。倒空燃料箱,放回盖子。
- 机置于干燥地方,适宜直接与地板接,并机置于干燥地方,不适宜直接与地板接触,并需
远离热源。远离热源。
- 根据规定和考虑环保因素来弃置燃料。根据规定和考虑环保因素来弃置燃料。
- 要清空化油器,可起动发动机并等它停下来
(如果让混合油留在化油器内会使膜片损坏)。(如果让混合油留在化油器内会使膜片损坏)。
- 仔细清洁空气滤清器(图55)。仔细清洁空气滤清器(图55)。
- 在动机长期存放后机器的调校起动程序与机
器正常起动的步骤相同(参阅页码17-23)。器正常起动的步骤相同(参阅页码17-23)。
拆除和废弃拆除和废弃
绿绿篱机的大部分部件均由再生材料制成;所有
金属(钢、铝、铜)可送往金属回收站。金属(钢、铝、铜)可送往金属回收站。
详细信息可联络所在地区的回收站。详细信息可联络所在地区的回收站。
在弃置拆除本机而获得的废弃物时,应注意保
护环境,避免污染土壤、空气和水。护环境,避免污染土壤、空气和水。
在任何情况下应遵循有关的现行地方法规。在任何情况下应遵循有关的现行地方法规。
38
H
MŰSZAKI ADATOK
FIN
TEKNISET TIEDOT
LV
TEHNISKIE DATI
EST
TEHNILISED ANDMED
LT
TECHNINIAI DUOMENYS
中文中文
技术参数技术参数
Hengerűrtartalom - Iskutilavuus - Cilindra tilpums - Töömaht - Darbinis pajėgumas - 排量
80.7 cm
3
Motor - Moottori - Motors - Mootor - Variklis - 发动机
ütemű - 2 Kaksitahtimoottori - laiki -
Kahetaktiline - jų taktų -
冲程冲程 EMAK
Teljesítmény - Teho - Jauda - Võimsus - Galingumas - 功率 4.2 kW
Minimális fordulatszám - Alin kierrosluku - Nr. Minimālais apgriezienu skaits -
Min. pööret minutis - Minimalios aps./min. - 最小转速
2400 ÷ 2800 min
–1
Maximális fordulatszám - Ylin kierrosluku - Nr. Maksimālais apgriezienu skaits -
Maks. pööret minutis - Maksimalios aps./min. - 最大转速
13000 min
–1
Üzemanyagtartály űrtartalom - Säiliön tilavuus - Tvertnes tilpums -
Kütusepaagi maht - Bako talpa - 油箱容量
3200 (3,2) cm
3
()
Membrános karburátor - Kalvokaasutin - Membrānas karburators -
Diafragma karburaator - Diafragminis karbiuratorius - 隔膜化油器
Van - Kyllä - Jā - Ja - Taip -
Centrifugál kuplung - Keskipakoiskytkin - Centrifūgas frikcija -
Tsentrifugaalsidur - Centrifuginė sankaba - 离心离合器
Van - Kyllä - Jā - Ja - Taip -
Nyomáscsökkentő szelep - Paineenalennusventtiili - Dekompresijas svÇrsts -
Dekompressiooni klapp - Dekompresijos voÏtuvas - 减压阀
Van - Kyllä - Jā - Ja - Taip -
Tömeg fúrófej nélkül - Paino ilman terää - Svars bez urbja -
Kaal ilma puuriterata - Svoris be grąžto - 不计钻头的重量
30.6 kg
Redukciós arány - Välityssuhde - Redukcijas proporcija -
Reduktsiooni suhe - Reduktoriaus perdavimo skaičius - 减速比
85 : 1
Reduktor forgásirány inverterrel - Suunnanvaihtimella varustettu hammaspyörästö -
Reduktors ar ātruma pārslēgu - Tagurpidi käiguga reduktor -
Reduktorius su atvirkštinės eigos pavara - 减速齿轮箱带逆转齿轮
Van - Kyllä - Jā - Ja - Taip -
39
H
MŰSZAKI ADATOK
FIN
TEKNISET TIEDOT
LV
TEHNISKIE DATI
EST
TEHNILISED ANDMED
LT
TECHNINIAI DUOMENYS
中文中文
技术参数技术参数
FIGYELEM!!! UZMANĪBU!!! PERSPĖJIMAS!!!
A visszaütés (kickback) veszélye nagyobb a hibásan
felszerelt fúrófejek és hosszabbítók esetén. Kizárólag a
javasolt fúrófejeket és hosszabbítókat használja. Tartsa
magát az élezési útmutatóhoz.
Takaiskun vaara on suurempi, jos kairaan on asennettu
väärä terä tai jatko-osa. Käytä ainoastaan suositeltuja
teriä ja jatko-osia. Noudata teroitusohjeita.
Atsitiena (kickback) risks palielinās, ja uzgalis vai
pagarinātājs ir nepareizi uzstādīti. Lietojiet tikai
ieteicamos uzgaļus un pagarinātājus. Ievērojiet
asināšanas norādījumus.
HUOMIO!!! TÄHELEPANU!!!
注意!!!注意!!!
Tagasilöögi (kickback) oht suureneb sobimatute terade
ja varrepikenduste kasutamisel. Kasutada tohib ainult
soovituslikke terasid ja pikendusi. Järgige teritusjuhiseid.
Jei sumontuosite netinkamą grąžtą arba ilginamąjį elementą,
padidės atatrankos pavojus. Naudokite tik rekomenduojamus
grąžtus ir ilginamuosius elementus. Paisykite galandimo
instrukcijų.
错误安装钻头和加长件时,反冲危险就会更大! 请仅使用错误安装钻头和加长件时,反冲危险就会更大! 请仅使用
建议的钻头和加长件。 严格遵守磨快说明。建议的钻头和加长件。 严格遵守磨快说明。
Ajánlott fúrófejek és hosszabbítók - Suositellut terät ja jatko-osat - Ieteicamie uzgaļi un pagarinātāji -
Soovituslikud terad ja varrepikendused - Rekomenduojami grąžtai ir ilginamieji elementai -
建议的钻头和加长件建议的钻头和加长件
Modell
Malli
Modelis
Mudel
Modelis
型号型号
Fúrófejek
Terät
Uzgaļi
Puuriterad
Grąžto sraigtai
钻头钻头
Fúrócsigák száma
Kierukoiden lukumäärä
Vītnes gājienu skaits
Terade arv
Griovelių skaičius
螺槽数螺槽数
Hosszabbítók
Jatko-osat
Pagarinātāji
Varrepikendused
Ilginamieji priedai
加长件加长件
MTL 85 R - TR 1585 R Ø 25x85 cm (P.N. 53030061)
1 fúrócsiga - 1 kierukka - 1 vītnes gājiens -
1 tera - 1 griovelis - 单螺
P.N. 0282 00287
MTL 85 R - TR 1585 R Ø 30x85 cm (P.N. 53030062) P.N. 0282 00287
MTL 85 R - TR 1585 R Ø 35x85 cm (P.N. 53030063) P.N. 0282 00287
MTL 85 R - TR 1585 R Ø 25x100 cm (P.N. 0282 00297)
2 fúrócsiga - 2 kierukkaa - 2 vītnes gājieni -
2 tera - 2 grioveliai - 双螺
P.N. 0282 00289
MTL 85 R - TR 1585 R Ø 30x100 cm (P.N. 0282 00298) P.N. 0282 00289
MTL 85 R - TR 1585 R Ø 40x100 cm (P.N. 0282 00306) P.N. 0282 00289
MTL 85 R - TR 1585 R Ø 50x100 cm (P.N. 0282 00253) P.N. 0282 00289
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52

Efco TR 1585 R Omaniku manuaal

Tüüp
Omaniku manuaal

teistes keeltes