Avent Avent DECT Baby Monitor Kasutusjuhend

Bränd
Avent
Kategooria
beebitelefonid
Mudel
Avent DECT Baby Monitor
Tüüp
Kasutusjuhend
SCD560
EN User manual 3
BG
Ръководство за потребителя
23
CS Příručka pro uživatele 46
ET Kasutusjuhend 66
HR Korisnički priručnik 86
HU Felhasználói kézikönyv 106
KK Қолданушының нұсқасы 127
LT Vartotojo vadovas 149
LV Lietotāja rokasgrāmata 169
PL Instrukcja obsługi 189
RO Manual de utilizare 210
RU Руководство пользователя 231
SK Príručka užívateľa 255
SL Uporabniški priročnik 275
SR Korisnički priručnik 295
UK Посібник користувача 316
66
10 Hoiundamine 82
11 Tarvikute tellimine 82
12 Garantii ja tugi 83
13 Korduma kippuvad küsimused 83
1 Sissejuhatus
Õnnitleme ostu puhul ja tervitame Philips AVENTi
poolt! Selleks, et Philips AVENTi eeliseid täielikult
ära kasutada, registreerige oma toode saidil
www.philips.com/welcome.
Philipsi AVENT on pühendunud hoolivate ja
töökindlate toodete valmistamisele, tagamaks
vanematele vajalikku kindlustunnet. Philips AVENTI
beebivahiga saate ilma mingisuguse häiriva mürata
ööpäevaringselt oma beebit selgelt kuulda. DECT-
tehnoloogia hoiab ära interferentsi ja kindlustab
kristalselt selge heli kesk- ja beebiseadme vahel.
Temperatuuri sensor võimaldab jälgida beebi
ruumi temperatuuri ja pakub teile isikupärastatud
seadistamisvõimalusi beebi ruumi mugavana
hoidmiseks.
2 Tootekirjeldus
I. Ekraan
1 Signaalitugevuse näidik
2 Eco Max-näidik
3 Vaigistatud heli sümbol
4 Aku oleku näidik
5 Navigeerimisnool
6 Teateväli
7 Mikrofoni tundlikkuse näidik
8 Hällilaulu tähis
9 Öötule sümbol
10 Taimeri sümbol
11 Temperatuuri sümbol
Sisukord
1 Sissejuhatus 66
2 Tootekirjeldus 66
3 Kasutamiseks valmistumine 67
3.1 Beebiseade 67
3.2 Keskseade 68
4 Beebivahi kasutamine 69
4.1 Beebivahi paigaldamine 69
4.2 Kesk- ja beebiseadme sidumine 70
5 Funktsioonid ja tagasiside
beebiseadmes 71
5.1 Öötuli 71
5.2 Hällilaulu funktsioon 71
5.3 Keskseadme otsimine 72
5.4 Aku laetuse märgutuli 73
6 Funktsioonid ja tagasiside
keskseadmes 73
6.1 Helitugevus 73
6.2 Kõnerežiim TALK (kõne) 74
6.3 Aku oleku näidikud 74
6.4 Signaalitugevuse näidik 76
6.5 Lähtestamine 76
7 Keskseadme menüü 76
7.1 Menüüs navigeerimine 76
7.2 Tundlikkus 77
7.3 Eco Max-režiim 78
7.4 Öötuli 79
7.5 Hällilaul 79
7.6 Toitmise taimer 79
7.7 Temperatuur 80
7.8 Kell 81
7.9 Keel 81
8 Kaelanöör 82
9 Puhastamine ja hooldus 82
67
3 Kasutamiseks
valmistumine
TÄHTIS! Enne beebivahi kasutamist
lugege ohutusjuhised hoolikalt läbi ja
hoidke need edaspidiseks alles.
3.1 Beebiseade
Kasutage beebiseadet võrgutoitel. Garanteerimaks
automaatse tagavaratoite võrgutoite rikke korral,
soovitame teil seadmesse tavalised patareid
sisse panna.
3.1.1 Võrgutoitel kasutamine
1 Ühendage adapter pistikupessa ja seadme
väike pistik beebiseadmesse.
3.1.2 Patareide sisestamine.
Võrgutoite rikke korral saab beebiseade töötada
nelja 1,5 V R6 AA leelispatareiga (pole komplektis).
Ärge kasutage akusid. Beebiseadmel pole
laadimisfunktsiooni ja akud tühjenevad aeglaselt,
kui neid ei kasutata.
B
Hoiatus.
Tõmmake lapseseadme pistik seinakontaktist
välja ja veenduge, et tavapatareide sisestamise
ajal oleksid nii käed kui ka seade kuivad.
D
Märkus.
Soovitame beebiseadet kasutada elektrivõrgu
toitega, kuna mittelaetavate leelispatareide
kasutamise korral on selle tööaeg piiratud
24 tunniga.
II. Keskseade
1 Nupp on/off (sisse/välja)
2 Nupp „TALK“ (kõne)
3 - nupp
4 Mikrofon
5 Side märgutuli
6 Ekraan
7 Helitaseme tuled
8 Nupp MENU (Menüü)
9 + nupp
10 Aku laetuse märgutuli
11 Nupp OK
12 Käepide / kaelanööri kinnitusava
13 Akupatareide pesa
14 Akupatareide pesa kaas
15 Adapteri väikese pistiku pesa
16 Kaelanöör
17 Taaslaetavad patareid
18 Adapteri väike pistik
19 Adapter
III. Beebiseade
1 Öötuli ja öötule sisse/välja nupp
2 Toite märgutuli
3 ”LEIA”-nupp
4 Mikrofon
5 Nupp “Järgmine hällilaul”
6 Esita/peata hällilaul nupp
7 Nupp on/off (sisse/välja)
8 Helitugevuse nupp +
9 Aku laetuse märgutuli
10 Helitugevuse nupp -
11 Temperatuurisensor
12 Kõlar
13 Adapteri väikese pistiku pesa
14 Tavapatareide pesa
15 Tavapatareide pesa kaas
16 Adapteri väike pistik
17 Adapter
EESTI
68
4 Seejärel vajutage kaant, kuni lukusti
klõpsatusega sulgub.
3.2 Keskseade
Keskseade töötab kahe beebivahiga kaasasoleva
laetava akuga.
3.2.1 Taaslaetavate patareide sisestamine
1 Eemaldage taaslaetavate patareide lahtri
liugkate keskseadmelt.
2 Sisestage kaks akupatareid.
D
Märkus.
veenduge selles, et patareide + ja - poolused
oleksid õigesti suunatud.
1 Vajutage mittelaetavate patareide lahtri kaane
avamiseks lukustile ja eemaldage kaas.
2 Sisestage neli patareid.
D
Märkus.
Veenduge, et pluss- ja miinuspoolused oleksid
õigesti suunatud.
3 Kaane taaskinnitamiseks sisestage esmalt
kinnituskõrvad patareilahtri servas olevatesse
avadesse.
69
4 Beebivahi
kasutamine
4.1 Beebivahi paigaldamine
B Hoiatus.
Hoidke lapseseade väljaspool lapse käeulatust.
Ärge kunagi pange lapseseadet lapse voodisse
või mänguaeda ega nende külge.
1 Et beebiseadme juhtmega võib kaasneda
lämbumisoht, hoolitsege selle eest, et
beebiseade ja selle juhe on beebist vähemalt
ühe meetri kaugusel.
2 Et ühes või mõlemas seadmes ei tekiks kiledat
heli, veenduge, et keskseade on vähemalt ühe
meetri kaugusel beebiseadmest.
3 Libistage taaslaetavate patareide lahtri kaas
tagasi keskseadmele. Vajutage kaanele, kuni see
klõpsatusega sulgub.
3.2.2 Keskseadme laadimine
Laadige keskseadet enne keskseadme esmakordset
kasutamist ja kui seade annab märku patareide
tühjenemisest.
Tähtis! Peate 18-tunnise juhtmeta tööaja
tagamiseks laadima keskseadet kokku
10 tundi.
1 Ühendage adapter pistikupessa ja seadme
väike pistik beebiseadmesse.
Ekraan lülitub sisse ja patareinäidik
annab märku keskseadme laadimisest.
Patareinäitude seletuse leiate lõigust
“Aku oleku näidikud” peatükis “Keskseadme
funktsioonid ja tagasiside”.
2 Jätke keskseade seni elektrivõrguga ühendusse,
kuni akupatareid on täielikult laetud.
D
Märkus.
Beebivahi kasutama hakkamisel kulub neli laadimis-
ja tühjendamistsüklit enne, kui laetavad akud
saavutavad oma täismahtuvuse.
EESTI
70
D Märkus.
Kui lülitate keskseadme sisse esimest
korda või pärast lähtestamist, peate valima
eelistatud kuvakeele (vt jaotist “Keel”
peatükis “Keskseadme menüü”).
Keskseadmel hakkab punaselt vilkuma
märgutuli „Link” ja ekraanile ilmub teade
„LINKING”.
Kui kesk- ja beebiseade on seotud, muutub
märgutuli „Link” püsivalt roheliseks.
Ekraanile ilmuvad signaalitugevuse näidik ja
teade „LINKED”.
Kui 10 sekundi jooksul ühendust ei looda,
ilmuvad ekraanile vaheldumisi teated “NOT
LINKED” ja “LINKING”. Kui ka 30 sekundi
pärast pole ühendust loodud, hakkab
keskseade piiksuma ja kuvatakse ainult
teade “NOT LINKED”.
4.2 Kesk- ja beebiseadme
sidumine
1 Vajutage vanemaseadme sisse-välja lüliti nuppu
3 ja hoidke kaks sekundit all.
Hetkeks süttivad öötuli, aku laetuse
märgutuli ja toite märgutuli.
2 Vajutage vanemaseadme sisse-välja lüliti nuppu
3 ja hoidke kaks sekundit all.
Ekraan lülitub sisse ja sellel kuvatakse
korraks kõik näidikud ja sümbolid. Seejärel
näidikud ja sümbolid kustuvad ja ilmub aku
oleku näidik.
2 sec.
71
5 Funktsioonid
ja tagasiside
beebiseadmes
5.1 Öötuli
Öötuli tekitab maheda kuma, mis rahustab teie beebit.
1 Öötule sisselülitamiseks vajutage beebiseadme
öötule sisse/välja nuppu.
Qkuvatakse keskseadme ekraanile.
2 Öötule väljalülitamiseks vajutage uuesti öötule
sisse/välja nuppu.
Öötule valgus tuhmub aegamööda, kuni on
täielikult kustunud.
Qkaob keskseadme ekraanilt.
5.2 Hällilaulu funktsioon
1 Viimati valitud hällilaulu esitamiseks vajutage
beebiseadmel hällilaulu mängimise/peatamise
nuppu K.
Valitud hällilaul kordub 15 minuti vältel.
Kui eelnevalt pole hällilaulu valitud,
mängitakse 1. hällilaul.
Midateha,kuiühendusteiloodud?
Keskseade võib asuda beebiseadme
tööpiirkonnast väljaspool. Paigutage
keskseade beebiseadmele lähemale,
aga mitte lähemale kui 1 meeter või
3,5 jalga.
Beebiseade või keskseade võib
ühenduse kaotada, kui paikneb liiga
lähedal teisele DECT-seadmele
(nt juhtmeta telefon). Lülitage see
DECT-seade välja või paigutage seade
kaugemale.
Võib-olla on beebiseade välja lülitatud.
Lülitage beebiseade sisse.
4.2.1 Tegevusraadius
Tegevusraadius on vabas õhus 330 meetrit ja
siseruumides kuni 50 meetrit.
Beebivahi tegevusraadius sõltub
ümbruskonnast ja muudest häirivatest
teguritest. Märjad ja niisked materjalid
põhjustavad nii palju häireid, et tegevusraadius
väheneb kuni 100%. Kuivade materjalide
põhjustatud häireid vt allolevast tabelist.
Kuivad materjalid Materjalide
paksus
Tegevusraadiuse
vähenemine
Puit, kipsplaat,
kartong, klaas
(ilma metallita,
traatideta või
raamideta).
< 30 cm
(12 tolli)
0 – 10%
Telliskivi, vineer < 30 cm
(12 tolli)
5 – 35%
Armatuuriga
betoon
< 30 cm
(12 tolli)
30 – 100%
Metallvõred või
trellid
< 1 cm
(0,4 tolli)
90 – 100%
Metall- või
alumiiniumplaadid
< 1 cm
(0,4 tolli)
100%
EESTI
72
5.3 Keskseadme otsimine
Kui olete keskseadme kaotanud, saate
vanemaseadme asukoha määramiseks kasutada
beebiseadme nuppu “FIND” (otsing).
D
Märkus.
Otsingufunktsioon töötab ainult siis, kui keskseade
on sisse lülitatud.
1 Vajutage beebiseadme otsingunupule “FIND”
(otsing).
Keskseadme ekraanile ilmub teade
“PAGING” ja keskseade hakkab andma
otsingu häireheli.
2 Otsingu alarmi lõpetamiseks vajutage uuesti
beebiseadme nupule “FIND” või keskseadme
suvalisele nupule.
D
Märkus.
Otsingu häireheli lõpeb automaatselt umbes
kahe minuti pärast.
2 Nimistust mõne teise hällilaulu valimiseks
vajutage järgmise hällilaulu nuppu
.
Kui parasjagu hällilaulu ei mängi, hakkab
järgmise hällilaulu nupu
vajutamisel
mängima viimati valitud hällilaul.
Kui vajutate järgmise hällilaulu nuppu
hällilaulu mängimise ajal, hakkab mängima
järgmine hällilaul.
3 Hällilaulu helitugevuse reguleerimiseks vajutage
beebiseadme helitugevuse nuppe + või −.
D
Märkus.
Beebiseadme kõlari helitugevust saate
seadistada ainult siis, kui mängitakse hällilaulu.
Kui te seadistate hällilaulu heli beebiseadmel
tugevamaks, on heli valjem ka keskseadme
kõnefunktsiooni kasutamisel.
4 Hällilaulu esitamise lõpetamiseks vajutage
uuesti beebiseadme hällilaulu mängimise/
peatamise nuppu K.
73
6 Funktsioonid
ja tagasiside
keskseadmes
6.1 Helitugevus
Helitugevust saab seadistada, kui menüü pole
aktiivne. Helitugevuse tasemeid on seitse ja on ka
„heli väljas”- seadistus.
6.1.1 Helitugevuse taseme seadistamine
1 Vajutage korra nuppu + või −.
Ekraanile kuvatakse praegune helitugevuse
tase.
2 Helitugevuse suurendamiseks vajutage nupule
+ ja helitugevuse vähendamiseks vajutage
nupule −.
Keskseade piiksub iga helitugevuse astme
juures.
Maksimaalse helitugevuse valimisel piiksub
keskseade kaks korda.
Kui kauem kui kahe sekundi vältel ei
vajutata ühtegi nuppu, helitugevuse taseme
näidik kaob ja helitugevuse seadistus
salvestatakse.
6.1.2 Heli väljas
Kõige väiksema helitugevuse järel tuleb seadistus
„heli väljas”.
1 Vajutage korra nuppu + või −.
Ekraanile kuvatakse praegune helitugevuse
tase.
5.4 Aku laetuse märgutuli
1 Aku laetuse märgutuli on püsivalt roheline, kui
beebiseade töötab akutoitel ja akud sisaldavad
piisavalt energiat.
2 Aku laetuse märgutuli vilgub kiiresti punaselt,
kui akud hakkavad beebiseadme akutoitel
kasutamise ajal tühjenema.
Vahetage akud välja, kui nad hakkavad
tühjenema.
Kui beebiseadme patareid saavad
patareitoite korral tühjaks, lülitub see
välja ja kaob ühendus keskseadme ja
beebiseadme vahel.
D
Märkus.
Soovitame beebiseadet kasutada elektrivõrgu
toitega, kuna mittelaetavate leelispatareide
kasutamise korral on selle tööaeg piiratud 24
tunniga.
EESTI
74
Roheline ühenduse märgutuli „LINK”
hakkab vilkuma ja ekraanile kuvatakse
teade „TALK”.
2 Vabastage kõnenupp TALK (kõne), kui olete
rääkimise lõpetanud.
6.3 Aku oleku näidikud
Aku laetusest annavad ekraanil märku aku oleku
näidik ja tekstisõnumid.
6.3.1 Aku on tühi
Kui taaslaetavad patareid hakkavad tühjenema, on
beebiseadme tavarežiimi ja valjude sätete korral
järel veel vähemalt 30 minutit tööaega.
1 Aku oleku näidik ekraanil on tühi ja vilgub.
2 Ekraanile ilmub teade “BATTERY LOW” (aku
tühjeneb).
3 Aku oleku punane märgutuli vilgub aeglaselt.
4 Esimese kolme minuti jooksul piiksub
keskseade iga 10 sekundi tagant. Pärast seda
piiksub see kord minutis.
2 Helitugevuse väljalülitamiseks vajutage ja
hoidke vähemalt kaks sekundit all nuppu −.
Ekraanile kuvatakse teade „MUTE” ja
vaigistatud heli sümbol.
D
Märkus.
Kui helitugevus on välja lülitatud,
annavad beebi häälitsemisest märku vaid
helitaseme tuled.
6.2KõnerežiimTALK(kõne)
Oma beebiga rääkimiseks (nt beebi rahustamiseks)
võite kasutada keskseadme kõnenuppu TALK
(kõne).
1 Vajutage ja hoidke all keskseadme nuppu
“TALK” (kõne) ja rääkige selgelt 15-30 cm
kauguselt seadme eesosas olevasse mikrofoni.
D
Märkus.
Kui seadistasite hällilaulu heli beebiseadmel
tugevamaks, on heli valjem ka keskseadme
kõnefunktsiooni kasutamisel.
75
4 Aku laetuse märgutule teine segment hakkab
vilkuma, kui laetavad patareid on laetud
rohkem kui 30% mahust.
5 Aku laetuse märgutule kolmas segment
hakkab vilkuma, kui laetavad patareid on laetud
rohkem kui 50% mahust.
6 Kui laetavad patareid on täis, toimuvad
järgnevad sündmused.
Aku laetuse märgutule kolmas segment
lõpetab vilkumise.
Ekraan lülitub neljaks sekundiks sisse ja
ilmub teade “BATT FULL (aku täis).
Aku laetuse märgutuli jääb püsivalt
roheliseks.
6.3.2 Aku on tühi
1 Kui taaslaetavad akud on kohe tühjaks saamas,
vilgub aku oleku märgutuli kiiresti punaselt.
2 Kui te ei ühenda keskseadet elektrivõrku,
juhtuvad järjest alltoodud sündmused:
1 Kaob ühendus beebiseadmega.
2 Ekraan lülitub välja.
3 Keskseade lülitub välja.
D
Märkus.
Kui lülitate keskseadme sisse siis, kui selle laetavad
patareid on peaaegu tühjad, lülitub ekraan korraks
sisse. Ekraanile ilmub kaheks sekundiks teade
“BATTERY LOW” (aku tühjeneb) ja seejärel
lülitub seade välja.
6.3.3 Laadimine
Sisestage väike pistik keskseadmesse ja adapter
seinakontakti. Kui keskseadet laetakse, juhtuvad
järjest allnimetatud sündmused.
1 Ekraan lülitub neljaks sekundiks sisse ja kahe
sekundi vältel kuvatakse teade “CHARGING”
(laadimine).
2 Kui keskseade on ühendatud vooluvõrku, on
aku laetuse märgutuli püsivalt roheline.
3 Aku laetuse märgutule esimene segment
hakkab vilkuma, andes märku laetavate
patareide laadimisest.
EESTI
76
6.5 Lähtestamine
See funktsioon võimaldab lähtestada keskseadme
ja beebiseadme tehase vaikesätetele.
1 Lülitage seade välja.
2 Vajutage ja hoidke nuppu - .
3 Hoidke nuppu - all ja lülitage seade
samaaegselt sisse.
6.5.1 Vaikseaded
Keskseade
Keel: inglise
Kõlari helitugevus: 3
Mikrofoni tundlikkus: 3
Temperatuuri alarmsignaal: väljas
Alarm „Temperature low” (madal
temperatuur): 14 °C (57°F)
Alarm „Temperature high” (kõrge
temperatuur): 35 °C (95°F)
Temperatuuriskaala: Celsius
Eco Max režiim: väljas
Toitmise taimer: 02:00
Toitmise taimer: peatatud
Kell: peidetud
Beebiseade
Kõlari helitugevus: 4
Öötuli: väljas
Hällilaul: väljas (valitud hällilaul 1)
7 Keskseadme menüü
Kõiki järgnevates jaotistes kirjeldatud funktsioone
saab juhtida keskseadme menüü kaudu.
7.1 Menüüs navigeerimine
D Märkus.
Mõned menüü funktsioonid toimivad vaid siis, kui
beebi- ja keskseade on seotud.
7 Ühendage keskseade elektrivõrgust välja.
Keskseade on nüüd valmis juhtmeta
kasutamiseks.
D
Märkus.
Keskseadet saab laadida väljalülitatud olekus.
Sellisel juhul on näha üksnes aku laetuse märgutuli.
D
Märkus.
Kui taaslaetavad patareid tühjenevad väga kiiresti,
on need vananenud ja tuleb välja vahetada.
Uute laaslaetavate patareide tellimiseks vaadake
peatükki “Tarvikute tellimine”.
6.4 Signaalitugevuse näidik
6.4.1SmartEcorežiim
Smart Eco režiim on standardne töörežiim.
Selles režiimis sõltub DECT-signaali tugevus
beebiseadme ja keskseadme vahekaugusest.
Kui signaali tugevuse näidikul on neli tulpa, on
ühendus beebiseadme ja keskseadme vahel
suurepärane.
Kui signaali tugevuse näidikul on üks tulp või
mitte ühtegi, on beebiseadme signaal väga
nõrk või puudub üldse. Viige parema signaali
saamiseks keskseade beebiseadmele lähemale.
6.4.2EcoMaxrežiim
Selles režiimis lülitatakse DECT-signaal
beebiseadmest keskseadmesse välja.
Beebiseadme DECT-signaali väljalülitamise
korral ei kuvata signaali tugevuse näidikul
ühtegi tulpa, isegi kui keskseade on
beebiseadme tööulatuses.
Kui beebiseade hakkab beebi häälitsuse tõttu
DECT-signaali saatma, lülitub ekraan sisse ja
signaali tugevuse näidik kuvab beebiseadme ja
keskseadme vahelise ühenduse kvaliteeti.
Eco Max režiimi kohta lisateabe saamiseks
vaadake jaotist “Eco Max režiim” peatükis
“Keskseadme menüü”.
77
7.2 Tundlikkus
See keskseadme menüü suvand võimaldab teil
seadistada beebiseadme mikrofoni tundlikkust.
Mikrofoni tundlikkus määrab, millise mürataseme
beebiseade tuvastab, nt te soovite kuulda
beebi nuttu, kuid tema lalinast olete ehk vähem
huvitatud.
1 Valige menüüs nuppude + ja −
abil „Sensitivity” ja vajutage kinnitamiseks
nuppu OK.
2 Kasutage mikrofoni tundlikkuse
reguleerimiseks nuppe + ja - . Tundlikkuse
näidikul on neli segmenti.
Kui kõik neli segmenti on täidetud, on
tundlikkus suurim.
Kui kõik segmendid on tühjad, on tundlikkus
väikseim.
3 Vajutage OK, et sätted kinnitada.
1 Vajutage nupule MENU (menüü) menüü
avamiseks.
Ekraanile kuvatakse esimene menüüsuvand.
2 Kasutage järgmise suvandi juurde minemiseks
+ nuppu ja eelmise juurde minemiseks - nuppu.
D Märkus.
Ekraanile ilmuv nool näitab, millises suunas
saate liikuda.
3 Vajutage nupule „OK” valiku kinnituseks.
D
Märkus.
Kui soovite menüüst ilma muudatusi tegemata
väljuda, vajutage nuppu „MENU”. Kui menüüsse
ei sisestata midagi vähemalt 20 sekundi jooksul,
sulgub menüü automaatselt.
EESTI
78
Kui Eco Maxi režiimis puudub raadioside
beebiseadme ja keskseadme vahel, on
keskseadme helitugevuse märgutuled
kustutatud. Kui beebi teeb valitud
tundlikkuspiiri ületava tugevusega häält ja
beebiseade aktiveerib raadioühenduse,
süttivad helitugevuse märgutuled uuesti.
Kui soovite kasutada beebivahti Eco Max
režiimis, pange tundlikkuse tase vahemikku
1 kuni 3. Kui tundlikkuse tase on 4, ei lülita
beebiseade Eco Max režiimis raadiosidet välja.
7.3.2EcoMax-režiimiaktiveerimine
1 Valige menüüs nuppude + ja − abil „Eco Max”
ja vajutage kinnitamiseks nuppu OK.
2 Kui ekraanile kuvatakse „Turn on”, vajutage
Eco Max-režiimi sisselülitamiseks nuppu OK.
3 Ekraanile kuvatakse hoiatusteade „No alert
if out of range, OK?”. Vajutage kinnitamiseks
nuppu OK.
D
Märkus.
Hoiatusteade ilmub ekraanile kahel korral.
Kui te ei vajuta nuppu OK, väljub keskseade
menüüst ja Eco Max-režiim jääb väljalülitatuks.
Eco Max-näidik vilgub ekraanil. Märgutuli
„Link” vilgub aeglaselt roheliselt, kui
beebiseade ei edasta keskseadmesse ühtegi
signaali.
Kui keskseade saab beebiseadmest signaali,
sest raadioedastus on taas aktiveeritud,
muutub märgutuli „Link” püsivalt roheliseks.
7.2.1 Tundlikkuse tasemed ja näidikud
Ikoon TundlikkusKirjeldus
suurim Kuulete kõiki beebi häälitsusi.
Keskseadme kõlar on pidevalt
sisse lülitatud.
kõrge Kuulete kõiki helisid vaiksest
lalinast kuni valjema hääleni.
Kui beebi häält ei tee, on
keskseadme kõlar välja
lülitatud.
keskmine Kuulete helisid vaiksest nutust
kuni valjema hääleni. Kui
beebi teeb vaiksemaid hääli, ei
lülitu keskseadme kõlar sisse.
madal Keskseadme kõlar lülitub sisse
üksnes siis, kui beebi teeb
valju häält, nt nuttes.
7.3EcoMax-režiim
Sellel beebivahil on sisseehitatud Smart Eco režiim,
mis vähendab automaatselt beebiseadme DECT-
signaali, kui vahemaa keskseadmega väheneb.
Raadioedastuse vähendamise teel aitab see
vähendada energiatarvet.
Kui soovite raadioedastuse välja lülitada ja veelgi
rohkem energiat säästa, aktiveerige keskseadme
menüüst Eco Max režiim. Selles režiimis lülitatakse
beebiseadme DECT-signaal välja. Kui beebi teeb
häält, lülitub beebiseadme DECT-signaal kohe
automaatselt sisse.
C
Ettevaatust:
Eco Max-režiimis saab keskseade beebiseadmest
tagasisidet viivitusega. Kui beebi teeb häält, peab
beebiseade enne, kui ta saab saata tagasisidet
keskseadmesse, aktiveerima kõigepealt uuesti
raadioedastuse.
7.3.1 Pange tähele järgmist.
Enne Eco Max režiimi valimist veenduge, et
keskseade ja beebiseade on töökauguses,
selleks vaadake jaotist “Tööulatus” peatükis
“Beebivahi kasutamine”. Eco Maxi režiimis ei saa
te tagasisidet, kui keskseade on beebiseadme
tööulatusest väljas. Saate sidet kontrollida,
vajutades keskseadmel ükskõik millisele nupule.
79
Ekraanil kuvatakse hällilaulude sümbol
ja mängitava hällilaulu number.
Valitud hällilaulu korratakse järjest
15 minutit või seni, kuni valite +
ja - nuppude abil menüüst “Stop”
(peatamine).
Kui valite „Play all”, mängitakse
15 minuti vältel kõiki eelsalvestatud
hällilaule. Ekraanil kuvatakse
mängitava hällilaulu number.
7.5.2 Hällilaulu mängimise peatamine
1 Vajutage MENÜÜ nuppu ja valige “Lullaby”
(hällilaul).
2 Kasutage suvandi “Stop” (peatamine)
valimiseks nuppe + ja − ning vajutage
kinnitamiseks nuppu OK.
7.6 Toitmise taimer
Võite seadistada toitmise taimeri, mis annab
teile märku, kui on aeg beebit toita. Taimeri saab
seadistada ühest minutist kuni 23 tunni ja 59
minutini.
7.6.1 Toitmise taimeri seadistamine ja
kasutamine
1 Valige menüüs nuppude + ja − abil “Feed
Timer” (toitmise taimer) ja vajutage
kinnitamiseks nuppu OK.
2 Valige nuppude + ja - abil “Set Timer” (taimeri
seadistamine) ja vajutage seadistamiseks
nuppu OK.
Ekraani tunninäidik hakkab vilkuma.
3 Määrake tund ning vajutage kinnitamiseks
nuppu OK.
Ekraani minutinäidik hakkab vilkuma.
7.3.3EcoMax-režiimiväljalülitamine
1 Vajutage nupule „MENU”.
2 Eco Maxi valimiseks kasutage nuppe + ja −
ning vajutage kinnitamiseks nuppu OK.
3 Kui ekraanile kuvatakse „Turn Off ”, vajutage
kinnitamiseks nuppu OK.
7.4 Öötuli
See suvand keskseadme menüüs võimaldab
beebiseadme öötuld sisse ja välja lülitada.
1 Valige nuppudega + ja - menüüst “Nightlight”
(öötuli).
2 Vajutage „Turn On” valimiseks nuppu OK.
Ekraanile ilmub öötule sümbol Q.
3 Kui öötuli on sisse lülitatud ja te soovite seda
välja lülitada, vajutage „Turn Off valimiseks
nuppu OK.
Öötule sümbol Q kaob ekraanilt.
7.5 Hällilaul
See keskseadme suvand võimaldab beebiseadmelt
valida ja mängida ühe või mitu hällilaulu või
mängimise lõpetada.
7.5.1 Hällilaulu valimine
1 Valige nuppudega + ja - menüüst “Lullaby”
(hällilaul).
2 Kinnituseks vajutage nuppu OK.
Esimese hällilaulu mängimiseks vajutage
uuesti OK.
Valige nuppudega + ja - üks hällilauludest
või “Play all” (mängi kõik).
EESTI
80
4 Kui vajutate toitmise taimeri alarmi
peatamiseks mõnda nuppu või kui see vaikib
ise kahe minuti pärast, hakkab toitmise taimer
uuesti loendama.
7.6.3 Taimeri peatamine
1 Vajutage menüünuppu ja valige “Feed Timer”
(toitmise taimer).
2 Kasutage suvandi “Stop” (peatamine)
valimiseks nuppe + ja − ning vajutage
kinnitamiseks nuppu OK.
7.7 Temperatuur
Beebi magab mugavalt temperatuuril, mis
jääb 16 °C / 61 °F ja 20 °C / 68 °F vahele. Te
saate seadistada minimaalse ja maksimaalse
temperatuurivahemiku. Samuti saate seadistada
temperatuurialarmi, mis hoiatab teid, kui
temperatuur jääb seadistatud vahemikust
väljapoole.
1 Valige menüüs nuppude + ja − abil
“Temperature” (temperatuur) ja vajutage
kinnitamiseks nuppu OK.
2 Valige nuppude + ja - abil “Temp Range”
(temperatuurivahemik) ja vajutage
kinnitamiseks nuppu OK.
Ekraanil hakkab vilkuma
miinimumtemperatuuri näit.
3 Valige nuppude + ja - abil minimaalne
temperatuur vahemikus 10°C/50°F kuni
19°C/66°F. Kinnitamiseks vajutage nuppu OK.
Ekraanil hakkab vilkuma maksimaalse
temperatuuri näit.
4 Valige nuppude + ja - abil maksimaalne
temperatuur vahemikus 22°C/72°F kuni
37°C/99°F. Kinnitamiseks vajutage nuppu OK.
5 Valige + ja - nuppude abil suvand „Alert”
(alarm). Vajutage kinnitamiseks ja temperatuuri
alarmi seadistamiseks nuppu OK.
Ekraanile kuvatakse teade „Alert”.
6 Valige „Alert ON” või „Alert OFF”. Vajutage
kinnitamiseks nuppu OK.
Kui valite “Alert ON”, kuvatakse ekraanile
temperatuurialarmi sümbol.
4 Määrake minutid ning vajutage kinnitamiseks
nuppu OK.
5 Valige nuppudega + ja - suvand “xx:xx Start”
(algusaeg) ja vajutage kinnitamiseks nuppu OK.
Ekraanile ilmub taimeri sümbol.
Taimer hakkab loendama.
6 Kui taimer on jõudnud 00:00, kostub toitmise
taimeri alarm, ekraanil hakkab taimeri sümbol
vilkuma ja ekraanile ilmub teade „TIMER
END”.
7 Alarmi peatamiseks vajutage suvalist nuppu.
Kui te alarmi ei peata, vaikib see ise kahe
minuti pärast.
7.6.2 Toitmise taimeri kordamine
1 Pärast 5. sammu jaotises “Toitmise taimeri
seadistamine ja kasutamine”, valige nuppudega
+ ja - suvand “Repeat” (taimeri kordamine).
Kinnitamiseks vajutage nupule OK.
2 Valige „Repeat ON” või „Repeat OFF” ning
kinnitamiseks vajutage nuppu OK.
3 Valige nuppudega + ja - suvand “xx:xx
Start” (algusaeg) ja vajutage toitmise taimeri
kordamise funktsiooni aktiveerimiseks
nuppu OK.
81
7.8 Kell
Kella vaikeseadistus on peidetud. Saate valida kella
näitamise ja seadistada kellaaja keskseadme menüüs.
1 Valige menüüs nuppude + ja − abil “Clock”
(kell) ja vajutage kinnitamiseks nuppu OK.
2 Kasutage suvandi “Show Time” (aja näitamine)
valimiseks nuppe + ja − ning vajutage
kinnitamiseks nuppu OK.
3 Valige nuppude + ja - abil “Set Time” (kella
seadistamine) ning vajutage kinnitamiseks ja
kella seadistamiseks nuppu OK.
Ekraani tunninäidik hakkab vilkuma.
4 Määrake tund ning vajutage kinnitamiseks
nuppu OK.
Ekraani minutinäidik hakkab vilkuma.
5 Määrake minutid ning vajutage kinnitamiseks
nuppu OK.
Kellaaeg vaheldub muude näidikutega
ekraani teateväljal.
7.9 Keel
Selle menüüsuvandi abil saate muuta
keeleseadistust.
1 Valige menüüs nuppude + ja − abil “Language”
(keel) ja vajutage kinnitamiseks nuppu OK..
2 Kasutage keele valimiseks nuppe + ja − ning
vajutage kinnitamiseks nuppu OK.
D
Märkus.
Keskseadme esmakordsel sisselülitamisel
ja pärast lähtestamist ilmub see suvand
automaatselt ekraanile.
7 Valige + ja - nuppude abil suvand “Temp
Scale” (temperatuuri skaala). Vajutage
kinnitamiseks ja temperatuuriskaala
seadistamiseks nuppu OK.
8 Valige „Celsius” või „Fahrenheit” ja vajutage
kinnitamiseks nuppu OK.
Ekraanile kuvatakse valitud skaalas
temperatuur.
Kui temperatuur jääb seatud vahemikust
välja, vilgub ekraanil temperatuurialarmi
sümbol ja ekraanile kuvatakse teade „TOO
HOT” või „TOO COLD”. Kui seate alarmi
sisselülitatud olekusse, annab keskseade ka
katkendlikku helisignaali.
EESTI
82
9 Puhastamine ja
hooldus
B Hoiatus.
Ärge kastke kesk- ja beebiseadet vette ega
puhastage neid kraani all.
B
Hoiatus.
Ärge kasutage pihustatavaid või vedelaid
puhastusvahendeid.
1 Kui beebiseade on elektrivõrku ühendatud, siis
tõmmake pistik seinakontaktist.
2 Puhastage beebi- ja keskseadet kuiva lapiga.
3 Puhastage adaptereid kuiva lapiga.
10 Hoiundamine
Kui te ei kavatse beebivahti mõnda aega kasutada,
tegutsege järgnevalt.
Eemaldage tavapatareid beebiseadmest.
Eemaldage taaslaetavad patareid
keskseadmest.
Pange keskseade, beebiseade ja adapterid
jahedasse kuiva kohta hoiule.
11 Tarvikute tellimine
Tarvikute või varuosade ostmiseks külastage
veebilehte www.shop.philips.com/service
või pöörduge oma Philipsi edasimüüja poole.
Võite samuti ühendust võtta oma riigi Philipsi
klienditeeninduskeskusega (vt kontaktandmeid
üleilmselt garantiilehelt).
8 Kaelanöör
Beebivahiga on kaasas mugav kaelanöör, mis
võimaldab keskseadet kaasas kanda.
8.0.1 Kaelanööri ühendamine
1 Sisestage kaelanööri otsas olev aas läbi
keskseadme ülaosas oleva avause.
2 Tõmmake kaelanöör läbi otsas oleva aasa ja
pingutage.
8.0.2 Kaelanööri ära võtmine
1 Vedage kaelanöör läbi otsas oleva aasa.
2 Tõmmake otsas olev aas keskseadme ülaosas
olevast avast välja.
83
Miks vilgub keskseadme ühenduse märgutuli
“LINK” (side) pidevalt punaselt ja miks kuvatakse
ekraanil teadet “NOT LINKED” (ühendus
puudub) või “LINKING” (side loomine)?
Beebiseade ja keskseade on teineteise
tööpiirkonnast väljas. Viige keskseade
beebiseadmele lähemale.
Võib-olla on beebiseade välja lülitatud.
Lülitage beebiseade sisse.
Miks beebiseadme aku laetuse märgutuli vilgub
punaselt?
Beebiseadme tavapatareid on tühjaks
saanud. Asendage tavapatareid või ühendage
beebiseade elektrivõrguga (vt ptk „Ettevalmistus
kasutamiseks”).
Miks teeb keskseade katkendlikku heli?
Kui keskseade annab ühenduse märgutule
“LINK” (side) pideva punaselt vilkumise ajal
helisignaali ja ekraanile on kuvatud teade “NOT
LINKED” (ühendus puudub) või “LINKING”
(side loomine), siis on ühendus beebiseadmega
katkenud. Viige keskseade beebiseadmele
lähemale või lülitage beebiseade sisse, kui see
on välja lülitatud.
Kui keskseade annab katkendlikku helisignaali ja
ekraanile on kuvatud tühja patarei sümbol, on
keskseadme akupatareid tühjaks saanud. Laadige
akupatareid.
Kui olete keskseadmel ruumi temperatuuriskaala
seadistanud ja temperatuurialarm on sisse
lülitatud, hakkab keskseade helisignaali
andma, kui temperatuur langeb alla
seadistatud miinimumtaseme üle seadistatud
maksimumtaseme.
Võib-olla on beebiseade välja lülitatud. Lülitage
beebiseade sisse.
Miks teeb seade kiledat häält?
Seadmed on teineteisele liiga lähedal. Hoolitsege
selle eest, et beebi- ja keskseadme vaheline
kaugus oleks vähemalt 1 m.
Keskseadme helitugevus on liiga kõrgele seatud.
Vähendage keskseadme helitugevust.
12 Garantii ja tugi
Kui vajate teavet või abi, külastage palun Philipsi
veebilehte www.philips.com/support või
lugege läbi üleilmne garantiileht.
13 Korduma kippuvad
küsimused
Selles peatükis on toodud seadme kohta enim
küsitud küsimused. Kui te ei leia oma küsimusele
vastust, külastage täiendavate korduma kippuvate
küsimuste jaoks lehekülge www.philips.
com/support või võtke ühendust oma riigi
klienditeeninduskeskusega.
Mida kujutab endast Eco Max režiim? Kuidas see
režiim aitab kaitsta keskkonda?
Eco Max režiim on välja töötatud selleks,
et saaksite vähendada oma beebivahi
energiatarvet. Kui jälgite beebit väikse vahemaa
tagant, võite sisse lülitada Eco Max režiimi. Eco
Max režiimil tarbib beebivaht vähem energiat ja
on tänu sellele keskkonnasäästlikum.
Miks ei hakka beebiseadme sisselülitatud toite ja
keskseadme märgutuli “LINK” (side) põlema, kui
ma vajutan seadmete sisse-/väljalülitamisnuppe?
Võib-olla on keskseadme akupatareid tühjaks
saanud ning keskseade pole elektrivõrku
ühendatud. Sisestage väike pistik keskseadmesse
ja adapter seinakontakti. Seejärel vajutage
beebiseadmega ühenduse loomiseks sisse-
välja nupule.
Võib-olla on beebiseadme tavapatareid tühjaks
saanud ja beebiseade pole elektrivõrguga
ühendatud. Asendage tavapatareid või ühendage
beebiseade elektrivõrguga. Seejärel vajutage
keskseadmega ühenduse loomiseks sisse-
välja nupule.
Kui keskseadme ühenduse märgutuli “LINK”
(side) ei hakka ikka vilkuma, kasutage
lähtestamise funktsiooni tehase seadme
vaikeseadete taastamiseks.
EESTI
84
Olete seadistanud maksimaalse temperatuuri,
mis on tegelikust ruumi temperatuurist
madalam või minimaalse temperatuuri, mis
on tegelikust ruumi temperatuurist kõrgem.
Beebiseade jätkab andmete edastamist
keskseadmele ja seega tarbib rohkem energiat.
See põhjustab beebiseadme mittelaetavate
patareide kiire tühjenemise.
Võib-olla olete öötule sisse lülitanud. Kui
soovite öötuld kasutada, soovitame beebiseadet
elektrivõrgust toita.
Miks keskseadme laadimise aeg ületab 10 tundi?
Võib-olla oli keskseade laadimise ajal sisse
lülitatud. Lülitage keskseade laadimise ajaks välja.
Beebivahi spetsikatsioonijärgne tööpiirkond on
330 meetrit. Miks minu beebivaht töötab sellest
palju väiksema tegevusraadiusega?
Spetsitseeritud tööpiirkond kehtib õues ja
vabas õhus. Maja sees on tegevuspiirkond
piiratud seadmetevaheliste seinte ja/või lagede
arvuga. Maja sees on tegevusraadius kuni
50 meetrit.
Miks kaob aeg-ajalt ühendus? Miks on heli
katkendlik?
Beebiseade ja keskseade töötavad
tõenäoliselt tööpiirkonna piirialal. Katsuge
muuta seadmete asukohta või vähendage
seadmetevahelist kaugust. Palun pidage silmas,
et seadmetevahelise ühenduse taasloomine
toimub umbes 30 sekundi jooksul.
Võib-olla olete asetanud seadme raadiosaatja
või muu DECT-tehnoloogiaga varustatud
seadme, näiteks DECT-telefoni või teise
1,8 GHz / 1,9 GHz beebivahi lähedusse.
Viige seade teistest seadmetest eemale,
kuni ühendus taastub.
Mis juhtub elektrivõrgu rikke korral?
Kui vanemaseade on piisavalt laetud, jätkab
seade võrgurikke ajal tööd. Kui lapseseadmesse
on sisestatud patareid, siis elektrivõrgu rikke ajal
jätkab ka lapseseade tööd.
Miks ma heli ei kuule?/Miks ma beebi nuttu ei kuule?
Keskseadme helitugevus on liiga madalale
seatud või välja lülitatud. Suurendage
keskseadme helitugevust.
Beebiseadme mikrofoni tundlikkuse tase on liiga
madalale seatud. Tõstke keskseadme menüüst
mikrofoni tundlikkuse tase kõrgemale.
Võib-olla on keskseade ja beebiseade
teineteise tööpiirkonnast väljas. Vähendage
seadmetevahelist kaugust.
Miks reageerib keskseade teistele helidele liiga
kiiresti?
Beebiseade võtab vastu helisid, mis ei kuulu teie
beebile. Liigutage beebiseade beebile lähemale
(kuid järgige minimaalse 1 m kauguse nõuet).
Beebiseadme mikrofoni tundlikkuse tase on liiga
madalale seatud. Tõstke keskseadme menüüst
mikrofoni tundlikkuse tase kõrgemale.
Miks keskseade reageerib beebi nutule liiga
aeglaselt?
Beebiseadme mikrofoni tundlikkuse tase on liiga
madalale seatud. Tõstke keskseadme menüüst
beebiseadme mikrofoni tundlikkuse tase
kõrgemale.
Eco Maxi režiim on sees ja beebiseade lülitab
DECT-signaali sisse vaid siis, kui beebi häält
teeb. DECT-signaalide pidevaks saatmiseks ja
keskseadme reageerimise kiirendamiseks lülitage
Eco Maxi režiim välja.
Miks tühjenevad beebiseadme tavapatareid
kiiresti?
Mikrofoni tundlikkuse tase on seatud liiga
kõrgele, mis põhjustab seda, et beebiseade on
tihedamini saaterežiimis. Vähendage keskseadme
menüüst mikrofoni tundlikkuse taset.
Beebiseadme helitase on liiga kõrgele seatud,
mis põhjustab seda, et beebiseade tarbib palju
voolu. Vähendage beebiseadme helitugevust.
/