Stanley FME500 Kasutusjuhend

Kategooria
Elektrilised tööriistad
Tüüp
Kasutusjuhend
2
Eesti keel (originaaljuhend) 4
Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) 9
4
EESTI KEEL
Kasutusotstarve
Teie Stanley Fat Maxi lööktrell on loodud puidu, metalli,
plasti ja kivi puurimiseks ning kergemateks meiseldus-
töödeks.
Tööriist on mõeldud nii asjaarmastajatele kui ka
pro kasutajatele.
Ohutuseeskirjad
Üldised hoiatused elektritööriistade kasutamisel
Hoiatus! Lugege läbi kõik hoiatused ja
juhised. Kõigi juhiste täpne järgimine aitab vältida
elektrilöögi, tulekahju ja/või raske kehavigastuse
ohtu.
Hoidke kõik hoiatused ja juhised tuleviku tarvis alles.
Hoiatustes kasutatud mõiste „elektritööriist” viitab võrgutoitel
töötavatele (juhtmega) ja akutoitel töötavatele (juhtmeta)
elektritööriistadele.
1. Tööala ohutus
a. Tööala peab olema puhas ja hästi valgustatud.
Korrast ära ja pimedad tööalad soodustavad õnnetusi.
b. Ärge kasutage elektritööriistu plahvatusohtlikus
keskkonnas, näiteks tuleohtlike vedelike, gaaside
või tolmu läheduses. Elektritööriistad tekitavad säde-
meid, mis võivad süüdata tolmu või aurud.
c. Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad elektritööriista
kasutamise ajal ohutus kauguses. Tähelepanu
hajumisel võite kaotada kontrolli tööriista üle.
2. Elektriohutus
a. Elektritööriista pistik peab sobima pistikupesaga.
Ärge kunagi muutke pistikut mis tahes moel. Ärge
kasutage maandatud elektritööriistade puhul adap-
terpistikut. Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad
vähendavad elektrilöögi ohtu.
b. Vältige kehalist kontakti selliste maandatud pinda-
dega nagu torud, radiaatorid, pliidid ja külmkapid.
Elektrilöögi saamise oht suureneb, kui teie keha on
maandatud.
c. Vältige elektritööriistade sattumist vihma kätte
või märgadesse tingimustesse. Elektritööriista sisse
sattunud vesi suurendab elektrilöögi ohtu.
d. Ärge vigastage toitekaablit. Ärge kunagi kasutage
seadme toitekaablit selle kandmiseks, tõmbami-
seks või pistiku eemaldamiseks seinakontaktist.
Kaitske kaablit kuumuse, õli, teravate nurkade ja
liikuvate osade eest. Kahjustatud või sassis kaablid
suurendavad elektrilöögi ohtu.
e. Kui kasutate tööriista välitingimustes, tarvitage
kindlasti välitingimustesse sobivat pikenduskaab-
lit. Välitingimustesse sobiva pikenduskaabli kasutamine
vähendab elektrilöögi ohtu.
f. Kui elektriöriista kasutamine niisketes tingimus-
tes on vältimatu, kasutage rikkevoolukaitset (RCD).
Rikkevoolukaitsme kasutamine vähendab elektrilöögi
ohtu.
3. Isiklik ohutus
a. Säilitage valvsus, jälgige, mida teete, ja kasutage
elektritööriista mõistlikult. Ärge kasutage elektri-
tööriista, kui olete väsinud või ravimite, alkoholi,
narkootikumide mõju all. Kui elektritööriistaga
töötamise ajal tähelepanu kas või hetkeks hajub, võite
saada raskeid kehavigastusi.
b. Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke alati kait-
seprille. Isikukaitsevahendid, nagu tolmumask, libise-
miskindlad jalanõud, kiiver või kuulmiskaitsevahendid,
vähendavad nõuetekohasel kasutamisel kehavigastusi.
c. Vältige soovimatut käivitumist. Veenduge enne
tööriista vooluvõrku ja/või aku külge ühendamist,
et lüliti on väljalülitatud asendis. Kui kannate elektri-
tööriista, sõrm lülitil, või ühendate vooluvõrku tööriista,
mille lüliti on tööasendis, suurendate õnnetuste esine-
mise tõenäosust.
d. Enne elektriöriista sisselülitamist eemaldage
kõik reguleerimis- ja mutrivõtmed. Tööriista pöörleva
osa külge jäetud mutrivõti või mõni muu võti võib tekita-
da kehavigastusi.
e. Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlalt ja hoidke
tasakaalu. See tagab tööriista üle ettearvamatutes
situatsioonides parema kontrolli.
f. Kandke nõuetekohast riietust. Ärge kandke loten-
davaid rõivaid ega ehteid. Hoidke juuksed, riided ja
kindad eemal liikuvatest osadest. Lotendavad riided,
ehted või pikad juuksed võivad jääda liikuvate osade
vahele.
g. Kui seadmetega on kaasas tolmueraldusliidesed ja
kogumisseadmed, siis veenduge, et need on ühen-
datud ja õigesti kasutatavad. Tolmukogumisseadme
kasutamine võib vähendada tolmuga seotud ohte.
4. Elektritööriista kasutamine ja hooldamine
a. Ärge koormake elektritööriista üle. Kasutage
konkreetseks otstarbeks sobivat elektritööriista.
Elektritööriist töötab paremini ja ohutumalt võimsusel,
mis on tööks ette nähtud.
b. Ärge kasutage tööriista, kui seda ei saa lülitist sis-
se ja välja lülitada. Elektritööriist, mida ei saa juhtida
lülitist, on ohtlik ja vajab remonti.
c. Enne seadistuste tegemist, tarvikute vahetamist
või tööriista säilituskohta panekut eemaldage
tööriist vooluvõrgust ja/või eemaldage aku. Nende
kaitsemeetmete rakendamine vähendab elektritööriista
soovimatu käivitamise ohtu.
d. Hoidke hetkel mittekasutatavaid elektritööriistu
lastele kättesaamatus kohas ning ärge lubage
tööriista kasutada inimestel, kes pole saanud vas-
tavat väljaõpet või pole lugenud kasutusjuhendit.
5
EESTI KEEL
Oskamatutes kätes võivad elektritööriistad olla väga
ohtlikud.
e. Elektritööriistu tuleb hooldada. Veenduge, et liiku-
vad osad sobivad kokku ja ei kiilu kinni, et osad on
terved ning kontrollige ka kõiki muid tööriista tööd
mõjutada võivaid tingimusi. Kahjustatud tööriist
tuleb enne kasutamist remontida. Paljude õnnetuste
põhjuseks on ebapiisavalt hooldatud elektritööriistad.
f. Hoidke lõiketerad terava ja puhtana. Õigesti hoolda-
tud ja teravate servadega lõikeriistad kiiluvad väiksema
tõenäosusega kinni ning neid on lihtsam juhtida.
g. Kasutage elektriöriista, tarvikuid, otsakuid jms
vastavalt käesolevas juhendis toodule, võttes
arvesse nii tööpiirkonda kui ka tehtava töö iseloo-
mu. Tööriista kasutamine mittesihtotstarbeliselt võib
põhjustada ohtliku olukorra.
5. Hooldamine
a. Laske tööriista korrapäraselt hooldada kvali tsee-
ritud remondiökojas ja kasutage ainult originaal-
varuosi. Nii tagate elektritööriista ohutuse.
Täiendavad hoiatused elektritööriistade
kasutamisel
Hoiatus! Täiendavad hoiatused löök- ja meiseltrel-
lide kasutamisel
Kandke kõrvaklappe. Liigne müra võib kahjustada
kõrvakuulmist.
Kasutage tööriistaga kaasas olevaid lisakäepide-
meid. Kontrolli kaotamisel riskite kehavigastustega.
Hoidke elektritööriista töötamise ajal ainult isolee-
ritud käepidemetest, kui teete tööd, mille käigus
võib lõiketarvik puutuda kokku varjatud juhtmete
või oma toitekaabliga. iketarviku ja voolu all oleva
juhtme kokkupuutumisel satuvad voolu alla ka elektri-
tööriista lahtised metallosad ning kasutaja võib saada
elektrilöögi.
Ärge kunagi kasutage tarvikute hulka kuuluvat meislit
pöördrežiimis. Tarvik tungib materjali sisse ning paneb
trelli ümber tarviku telje pöörlema.
Kinnitage töödetail pitskruvide vms abil kindlale alusele.
Kui hoiate detaili käes või oma keha vastas, on see
ebastabiilne ja võib põhjustada tööriista üle kontrolli
kaotamist.
Veenduge enne seina, põranda või lae puurimist, et
puurimiskohas ei asu juhtmeid ega torusid.
Vältige trelliotsaku puutumist vahetult pärast puurimise
lõpetamist (see võib olla kuum).
Käesolevas kasutusjuhendis on kirjeldatud kasutusots-
tarvet. Mis tahes tarvikute või lisaseadmete kasutamine
või tööriista kasutamine viisil, mida selles kasutusjuhen-
dis ei soovitata, võib põhjustada kehavigastuse ohtu ja/
või varalist kahju.
Kõrvalseisjate ohutus
Käesolev seade ei ole ette nähtud kasutamiseks selliste
isikute (sh laste) käes, kelle füüsilised, sensoorsed või
vaimsed võimed on vähenenud või kellel puuduvad va-
jalikud kogemused või teadmised. See on lubatud vaid
siis, kui neid valvab või juhendab seadme kasutamisel
nende ohutuse eest vastutav isik.
Hoidke lastel silm peal, et nad seadmega mängima ei
hakkaks.
Muud ohud.
Tööriista kasutamisel võivad tekkida muud ohud, mida ei
ole lisatud hoiatustes kirjeldatud. Need ohud võivad tekkida
valesti kasutamise, pikemaajalise kasutamise jms tõttu.
Teatud ohte pole võimalik vältida ka asjakohaseid ohutus-
nõudeid järgides ja ohutusseadmeid kasutades. Need on
järgmised.
Vigastuste tekkimine pöörlevate/liikuvate osade
puudutamisel.
Vigastuste tekkimine osade, terade või tarvikute
vahetamisel.
Vigastuste tekkimine seadme pikemaajalisel kasu-
tamisel. Tööriista pikemaajalisel kasutamisel tehke
regulaarselt puhkepause.
Kuulmiskahjustused.
Tervisekahjustused, mille põhjuseks on tööriista
kasutamise käigus sisse hingatud tolm (näiteks
puiduga töötamisel, eriti tamme, pöögi ja MDF-
plaatide puhul).
Vibratsioon
Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis dekla-
reeritud vibratsiooniväärtuseid on mõõdetud standardis
EN 60745 toodud standardse katsemeetodi alusel ning neid
võib kasutada tööriistade omavaheliseks võrdlemiseks.
Esitatud vibratsiooniväärtuseid võib kasutada ka esialgse
kokkupuute hindamiseks.
Hoiatus! Tööriista tegeliku kasutamise ajal tekkiva vib-
ratsiooni väärtused võivad selle kasutamisviisist sõltuvalt
deklareeritud väärtustest erineda. Vibratsioonitase võib
tõusta üle deklareeritud taseme.
Palgatöö käigus regulaarselt elektritööriistu kasutavate
isikute kaitsemeetmeid reguleerivad direktiivis
2002/44/EÜ esitatud nõuete raames vibratsiooniväärtuseid
hinnates tuleks vibratsioonitaseme hindamisel arvesse võtta
tegelikke kasutamistingimusi ja tööriista kasutamisviisi,
arvestades seejuures töötsükli kõiki osi (lisaks päästiku
allhoidmise ajale ka neid aegu, mil tööriist on välja lülitatud
või töötab tühikäigul).
6
EESTI KEEL
Tööriistal olevad sildid
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid.
Hoiatus! Vigastusohu vähendamiseks lugege
tähelepanelikult kasutusjuhendit.
Elektriohutus
See tööriist on topeltisolatsiooniga, mistõttu
maandusjuhe pole vajalik. Veenduge alati, et
toitepinge vastab andmesildile märgitud väärtu-
sele.
Kui toitejuhe on kahjustunud, laske see ohutuse tagami-
seks tootjal või Stanley Fat Maxi volitatud hoolduskes-
kusel välja vahetada.
Osad
Sellel tööriistal on järgmised osad või mõned neist.
1. Kiiruseregulaatoriga lüliti
2. Lukustusnupp
3. Pöörlemissuuna lüliti
4. Töörežiimi lüliti
5. Tööriistahoidik
6. Külgkäepide
7. Sügavuspiirik
8. Sügavuspiiriku lukustusnupp
Kokkupanemine
Hoiatus! Enne kokkupanekut veenduge, et tööriist on välja
lülitatud ja vooluvõrgust lahutatud.
Külgkäepideme paigaldamine (joonis C)
Pöörake pidet nii kaua vastupäeva, kuni saate külgkäe-
pidet (6) kaarjalt tööriista telje ümber libistada.
Libistage külgkäepide soovitud asendisse.
Külgkäepideme asendi kseerimiseks pöörake pidet
päripäeva.
Tarviku paigaldamine (joonis A)
Puhastage ja määrige tarviku saba (9).
Tõmmake hülss (10) tagasi ning sisestage tarviku saba
tööriistahoidikusse (5).
Suruge tarvik hülssi ja pöörake seda, kuni see süvendi-
tesse sobitub.
Tõmmake tarvikut ja veenduge, et see on korralikult
kinnitatud. Löökfunktsiooni jaoks peab tööriistahoidi-
kusse kinnitatud tarvik saama mitme sentimeetri võrra
pikisuunas liikuda.
Tarviku eemaldamiseks tõmmake hülssi (10) tagasi ning
võtke tarvik välja.
Kasutamine
Hoiatus! Laske tööriistal omas tempos töötada. Ärge
koormake tööriista üle.
Hoiatus! Veenduge enne seina, põranda või lae puurimist,
et puurimiskohas ei asu juhtmeid ega torusid.
Töörežiimi valimine (joonis B)
Sellel tööriistal on kolm töörežiimi. Vajutage nupp (11) sisse
ning pöörake töörežiimi lüliti (4) soovitud asendisse (vt
vastavaid sümboleid).
Puurimine
Terase, puidu ja plasti puurimiseks seadistage töörežii-
mi lüliti (4) asendisse
.
Löökpuurimine
Kivi või betooni löökpuurimiseks seadistage töörežiimi
lüliti (4) asendisse .
Tööriist ei tohi löökpuurimise käigus põrgata ning peab
töötama sujuvalt. Vajaduse korral suurendage kiirust.
Vasardamine
Võllilukustusega vasardamiseks ning kergemateks
meiseldus- ja uuristustöödeks seadistage töörežiimi
lüliti (4) asendisse
.
Veenduge, et pöörlemissuuna lüliti on päripäeva pöörle-
mise asendis.
Löökpuurimiselt meiseldamisele üle minnes pööra-
ke meisel soovitud asendisse. Kui tunnete režiimi
vahetamise ajal vastupanu, pöörake meislit veidi, et
võllilukustus aktiveerida.
Aktiveeritud võllikukustusega vasardades võib trelli-
otsaku nurk muutuda. Seadistage töörežiimi lüliti (4)
asendisse
: nüüd saate otsaku nurka muuta, kui
tööriistahoidikut (6) pöörate. Enne jätkamist seadistage
töörežiimi lüliti (4) asendisse
.
Pöörlemissuuna valimine
Puurimiseks, kruvide pingutamiseks ja meiseldamiseks ka-
sutage edaspidi (päripäeva) pöörlemist. Kruvide lõdvenda-
miseks või kinnikiilunud trelliotsaku vabastamiseks kasutage
tagurpidi (vastupäeva) pöörlemist.
Edaspidi pöörlemise valimiseks lükake pöörlemissuuna
lüliti (3) vasakule.
Tagurpidi pöörlemise valimiseks lükake pöörlemissuuna
lüliti paremale.
Hoiatus! Ärge kunagi vahetage pöörlemissuunda sel ajal,
kui mootor töötab.
Puurimissügavuse seadistamine (joonis C)
Hoidke sügavuspiiriku lukustusnuppu (8) all.
Seadistage sügavuspiirik (7) soovitud asendisse.
Maksimaalne puurimissügavus võrdub trelliotsaku otsa
ja sügavuspiiriku esiotsa vahelise kaugusega.
Vabastage sügavuspiiriku lukustusnupp.
Sisse- ja väljalülitamine
Tööriista sisselülitamiseks vajutage kiiruseregulaatoriga
lülitit (1). Töökiirus sõltub sellest, kui tugevalt te lülitit
vajutate.
Tavaliselt tasub suurema läbimõõduga trelliotsakute
7
EESTI KEEL
puhul kasutada väiksemaid kiiruseid ning väiksema
läbimõõduga trelliotsakute puhul suuremaid kiiruseid.
Pidevtöö režiimi kasutamiseks vajutage lukustusnuppu
(2) ja vabastage kiiruseregulaatoriga lüliti. See seadis-
tus on kasutatav vaid edaspidi (päripäeva) pöörlemise
korral.
Tööriista väljalülitamiseks vabastage kiiruseregulaato-
riga lüliti. Pidevtöö režiimis töötava seadme seiskami-
seks vajutage kiiruseregulaatoriga lülitit veel üks kord ja
seejärel vabastage see.
Tarvikud
Teie tööriista jõudlus sõltub kasutatavast tarvikust. Stanley
Fat Maxi ja Piranha tarvikute tootmisel on järgitud rangeid
kvaliteedistandardeid ja silmas peetud teie tööriista jõudluse
suurendamist. Meie tarvikud tagavad teie tööriista maksi-
maalse võimaliku tõhususe.
Hooldamine
Teie Stanley Fat Maxi juhtmega/juhtmeta seade/tööriist on
loodud pikaajaliseks kasutamiseks minimaalse hooldamise
juures. Pideva rahuldava töö tagamiseks tuleb selle eest
hoolitseda ja seadet regulaarselt puhastada.
Hoiatus! Enne juhtmega/juhtmeta elektritööriistade hoolda-
mist toimige järgmiselt
Lülitage seade/tööriist välja ja eemaldage see pistiku-
pesast.
Kui seadmel/tööriistal on eraldi akuplokk, lülitage seade
välja ja eemaldage aku seadme/tööriista küljest.
Kui akut ei saa seadme küljest eemaldada, laske akul
täielikult tühjeneda ja lülitage seejärel seade välja.
Eemaldage laadija enne puhastamist pistikupesast.
Laadija ei vaja peale regulaarse puhastamise mingit
hooldamist.
Puhastage seadme/tööriista/laadija ventilatsiooniavasid
regulaarselt pehme harja või kuiva lapiga.
Puhastage mootori korpust regulaarselt niiske lapiga.
Ärge kasutage abrasiivseid ega lahustipõhiseid puhas-
tusvahendeid.
Avage padrunit regulaarselt ja koputage seda, et selle
sisemusest tolm eemaldada (kui on kasutusel).
Toitepistiku vahetamine (ainult Ühendkuningriigis
ja Iirimaal)
Kui uue toitepistiku paigaldamine on vajalik, toimige
järgmiselt.
Kõrvaldage vana pistik ohutult.
Ühendage pruun juhe uue pistiku faasiklemmiga.
Ühendage sinine juhe neutraaliklemmiga.
Hoiatus! Maandusklemmiga ühendusi ei tehta. Järgige
kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid paigaldusjuhiseid.
Soovitatav kaitse: 5 A.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi kõrvaldada
koos olmejäätmetega.
Kui te ühel päeval leiate, et teie Stanley Fat Maxi toode
on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge
visake seda olmejäätmete hulka. Viige toode vastavasse
kogumispunkti.
Kasutatud toodete ja pakendite eraldi kogumine
aitab materjale taaskasutada. Kasutatud mater-
jalide taaskasutamine aitab vältida keskkonna
saastamist ja vähendab vajadust tooraine järele.
Kohalikud eeskirjad võivad nõuda elektriseadmete
olmejäätmetest eraldi kogumist prügilates või nende viimist
jaemüüjale, kellelt ostate uue toote.
Stanley Europe pakub võimalust Stanley Fat Maxi toodete
tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast toote tööea lõppu.
Selle teenuse kasutamiseks viige toode volitatud remondi-
töökotta, kus see meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks võite pöördu-
da Stanley Europe‘i kohalikku esindusse, mille aadressi
leiate sellest kasutusjuhendist. Stanley Europe‘i volitatud
remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse ük-
sikasjad ning kontaktandmed on leitavad ka veebiaadressilt
www.2helpU.com
Tehnilised andmed
FME500 (Tüüp 1)
Sisendpinge V
AC
230
Sisendvõimsus W750
Kiirus tühikäigul min
-1
0–1050
Löögikiirus min
-1
5200
ögienergia käigu kohta (vastavalt
EPTA protseduurile, mai 2009)
J1,8
Max puurimisulatus
Betoon mm 26
Teras mm 13
Puit mm 30
Mass kg 2,3
Helirõhu tase vastavalt standardile EN 60745:
helirõhk (L
pA
) 90 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A);
helivõimsus (L
WA
) 101 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A).
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa) mõõdetud
vastavalt standardile EN 60745:
betooni löökpuurimisel (a
h
,
HD
) 16,3 m/s
2
, määramatus (K) 1,5 m/s
2
;
meiseldamisel (a
h
,
Cheq
) 13,5 m/s
2
, määramatus (K) 1,5 m/s
2
.
8
EESTI KEEL
EL-i vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
FME500
Stanley Europe kinnitab, et jaotises „Tehnilised andmed
kirjeldatud tooted vastavad järgmiste dokumentide nõuetele:
2006/42/EÜ, EN 60745-1 ja EN 60745-2-6.
Need tooted vastavad direktiividele 2014/30/EU ja
2011/65/EL. Lisateabe saamiseks kontakteeruge Stanley
Europe‘iga järgmisel aadressil või vaadake teile sobivat
aadressi kasutusjuhendi lõpust.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise dokumentatsiooni koosta-
mise eest ja kinnitab seda Stanley Europe‘i nimel.
R. Laverick
Engineering Manager
Stanley Europe,
Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
22/05/2014
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20

Stanley FME500 Kasutusjuhend

Kategooria
Elektrilised tööriistad
Tüüp
Kasutusjuhend