Skil 0740 AT Kasutusjuhend

Kategooria
Elektrilised hekilõikurid
Tüüp
Kasutusjuhend

See käsiraamat sobib ka

96
Zagotovljeni ravni zvočne moči in zvočnega tlaka (LWA),
izmerjeni skladno z direktivo 2000/14/ES sta manjši od
103 dB(A) (postopek ocene skladnosti izdelka je bil
opravljen ustrezno prilogi V)
Raven oddajanja vibracij je bila izmerjena v skladu s
standardiziranimi testi, navedenimi v EN 60745; uporabiti
jo je mogoče za primerjavo različnih orodij med seboj in
za predhodno primerjavo izpostavljenosti vibracijam pri
uporabi orodja za namene, ki so omenjeni
- uporaba orodja za drugačne namene ali uporaba
skupaj z drugimi, slabo vzdrževanimi nastavki lahko
znatno poveča raven izpostavljenosti
- čas, ko je orodje izklopljeno ali ko teče, vendar z njim
ne delamo, lahko znatno zmanjša raven
izpostavljenosti
! pred posledicami vibracij se zaščitite z
vzdrževanjem orodja in pripadajočih nastavkov,
ter tako, da so vaše roke tople, vaši delovni vzorci
pa organizirani

Hekilõikur 0740
SISSEJUHATUS
See tööriist on mõeldud ainult koduses majapidamises
hekkide ja põõsaste pügamiseks
Tööriist pole mõeldud professionaalseks kasutamiseks
Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend
hoolikalt läbi ja hoidke see edaspidiseks alles 3
Pöörake tähelepanu ohutusjuhistele ja hoiatustele;
nende eiramine võib põhjustada raskeid vigastusi
Kontrollige, kas pakend sisaldab kõiki joonisel 2
näidatud osi
Kui komplektist puudub mõni osa, võtke ühendust
kohaliku edasimüüjaga
TEHNILISED ANDMED 1
SEADME OSAD 2
A Juhtmehoidik
B Eesmise käepideme lüliti
C Tagumise käepideme lüliti
D Lõiketerad
E Lõiketera kaitse
F Lõiketera otsa kaitse
G Õhutusavad
H Hoidik (kruvid ei kuulu komplekti)
J Lõiketera kate
TÖÖOHUTUS
ÜLDISED OHUTUSJUHISED
TÄHELEPANU! Kõik ohutusnõuded ja juhised tuleb
läbi lugeda. Ohutusnõuete ja juhiste eiramise tagajärjeks
võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või rasked vigastused.
Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edasiseks
kasutamiseks hoolikalt alles. Allpool kasutatud mõiste
“elektriline tööriist” käib võrgutoitega (toitejuhtmega)
elektriliste tööriistade ja akutoitega (ilma toitejuhtmeta)
elektriliste tööriistade kohta.
1) OHUTUSNÕUDED TÖÖPIIRKONNAS
a) Hoidke töökoht puhas ja korras. Segadus või
valgustamata tööpiirkonnad võivad põhjustada õnnetusi.
b) Ärge kasutage seadet plahvatusohtlikus
keskkonnas, kus leidub tuleohtlikke vedelikke,
gaase või tolmu. Elektrilistest tööriistadest lööb
sädemeid, mis võivad tolmu või aurud süüdata.
c) Kui kasutate elektrilist tööriista, hoidke lapsed ja
teised isikud töökohast eemal. Kui Teie tähelepanu
kõrvale juhitakse, võib seade Teie kontrolli alt väljuda.
2) ELEKTRIOHUTUS
a) Seadme pistik peab pistikupessa sobima. Pistiku
kallal ei tohi teha mingeid muudatusi. Ärge kasutage
kaitsemaandusega seadmete puhul
adapterpistikuid. Muutmata pistikud ja sobivad
pistikupesad vähendavad elektrilöögi saamise riski.
b) Vältige kehakontakti maandatud pindadega, nagu
torud, radiaatorid, pliidid ja külmikud. Kui Teie keha
on maandatud, on elektrilöögi risk suurem.
c) Hoidke seadet vihma ja niiskuse eest. Kui
elektriseadmesse on sattunud vett, on elektrilöögi
saamise risk suurem.
d) Ärge kasutage toitejuhet selleks mitte ettenähtud
otstarbel seadme kandmiseks, ülesriputamiseks
ega pistiku pistikupesast väljatõmbamiseks. Hoidke
toitejuhet kuumuse, õli, teravate servade ja seadme
liikuvate osade eest. Kahjustatud või keerduläinud
toitejuhtmed suurendavad elektrilöögi saamise riski.
e) Kui töötate elektrilise tööriistaga vabas õhus,
kasutage ainult selliseid pikendusjuhtmeid, mida on
lubatud kasutada ka välistingimustes.
Välistingimustes kasutamiseks sobiva pikendusjuhtme
kasutamine vähendab elektrilöögi saamise riski.
f) Kui elektrilise tööriista kasutamine niiskes
keskkonnas on vältimatu, kasutage maandusega
lekkevoolukaitset. Maandusega lekkevoolukaitsme
kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.
3) INIMESTE TURVALISUS
a) Olge tähelepanelik, jälgige, mida Te teete, ning
toimige elektrilise tööriistaga töötades mõistlikult.
Ärge kasutage seadet, kui olete väsinud või
uimastite, alkoholi või ravimite mõju all. Hetkeline
tähelepanematus seadme kasutamisel võib põhjustada
tõsiseid vigastusi.
b) Kandke isikukaitsevahendeid ja alati kaitseprille.
Isikukaitsevahendite, nagu tolmumask, libisemiskindlad
turvajalatsid, kaitsekiiver või kuulmiskaitsevahendid,
kandmine – sõltuvalt elektrilise tööriista tüübist ja
kasutusalast – vähendab vigastuste riski.
c) Vältige seadme tahtmatut käivitamist. Enne pistiku
ühendamist pistikupessa, aku ühendamist seadme
külge, seadme ülestõstmist ja kandmist veenduge,
et elektriline tööriist on välja lülitatud. Kui hoiate
elektrilise tööriista kandmisel sõrme lülitil või ühendate
vooluvõrku sisselülitatud seadme, võivad tagajärjeks olla
õnnetused.
97
d) Enne seadme sisselülitamist eemaldage selle
küljest reguleerimis- ja mutrivõtmed. Seadme
pöörleva osa küljes olev reguleerimis- või mutrivõti võib
põhjustada vigastusi.
e) Ärge hinnake end üle. Võtke stabiilne tööasend ja
hoidke kogu aeg tasakaalu. Nii saate seadet
ootamatutes olukordades paremini kontrollida.
f) Kandke sobivat rõivastust. Ärge kandke laiu riideid
ega ehteid. Hoidke juuksed, rõivad ja kindad
seadme liikuvatest osadest eemal. Lotendavad riided,
ehted või pikad juuksed võivad sattuda seadme liikuvate
osade vahele.
g) Kui on võimalik paigaldada tolmueemaldus- ja
tolmukogumisseadiseid/seadmeid, veenduge, et
need oleksid seadmega ühendatud ja et neid
kasutataks õigesti. Tolmueemaldusseadise kasutamine
vähendab tolmust põhjustatud ohte.
4) ELEKTRILISTE TÖÖRIISTADE HOOLIKAS
KÄSITSEMINE JA KASUTAMINE
a) Ärge koormake seadet üle. Kasutage töö
tegemiseks selleks ettenähtud elektrilist tööriista.
Sobiva elektrilise tööriistaga töötate paremini ja
turvalisemalt ettenähtud võimsusvahemikus.
b) Ärge kasutage elektrilist tööriista, mille lüliti on
rikkis. Elektriline tööriist, mida ei ole enam võimalik sisse
ja välja lülitada, on ohtlik ning seda tuleb remontida.
c) Tõmmake pistik pistikupesast välja ja/või
eemaldage seadmest aku enne seadme
reguleerimist, tarvikute vahetamist ja seadme
ärapanekut. See ettevaatusabinõu väldib seadme
tahtmatut käivitamist.
d) Kasutusvälisel ajal hoidke elektrilisi tööriistu lastele
kättesaamatult. Ärge laske seadet kasutada isikutel,
kes seda ei tunne või pole siintoodud juhiseid
lugenud. Kogenematute kasutajate käes kujutavad
elektrilised tööriistad ohtu.
e) Hoolitsege seadme eest. Kontrollige, kas seadme
liikuvad osad funktsioneerivad korralikult ja ei kiildu
kinni, ning ega mõned osad ei ole katki või sel
määral kahjustatud, et võiksid mõjutada seadme
töökindlust. Laske kahjustatud osad enne seadme
kasutamist parandada. Paljude õnnetuste põhjuseks
on halvasti hooldatud elektrilised tööriistad.
f) Hoidke lõiketarvikud teravad ja puhtad. Hoolikalt
hoitud, teravate lõikeservadega lõiketarvikud kiilduvad
harvemini kinni ja neid on lihtsam juhtida.
g) Kasutage elektrilist tööriista, lisavarustust, tarvikuid
jne vastavalt siintoodud juhistele. Arvestage
seejuures töötingimuste ja teostatava töö
iseloomuga. Elektriliste tööriistade kasutamine mitte
ettenähtud otstarbel võib põhjustada ohtlikke olukordi.
5) TEENINDUS
a) Laske seadet parandada ainult kvalifitseeritud
spetsialistidel ja ainult originaalvaruosadega. Nii
tagate seadme püsimise turvalisena.
HEKIPÜGAJATE KOHTA KÄIVAD SPETSIIFILISED
OHUTUSJUHISED
ENNE KASUTAMIST
Enne tööriista esmakordset kasutamist on soovitav
küsida praktilisi näpunäiteid
Seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikutele (sh
lastele), kellel on puudulikud füüsilised, sensoorsed
või vaimsed võimed või kellel puudub kogemus ja
teadmised, välja arvatud juhul, kuid nad töötavad
nende ohutuse eest vastutava isiku järelvalve või
juhendamise all
Kindlustage, et lapsed ei mängiks seadmega
Ärge jätke seadet kunagi järelevalveta
Kasutage tööriista ainult päevavalguses või piisavas
tehisvalguses
Ärge pügage märga hekki
Ärge kasutage tööriista, kui selle lõiketera kaitse on
vigastatud
Kontrollige, et võrgupinge vastaks tööriista andmesildile
märgitud pingele (andmesildil lubatud 230 V või 240 V
seadmeid võib kasutada ka 220 V pinge korral)
Kontrollige tööriista funktsioneerimist enne igakordset
kasutamist ning laske see rikke korral koheselt
remonditöökojas parandada; ärge kunagi avage tööriista
ise
Kontrollige juhet regulaarselt ja laske kahjustatud juhe
ilmnemisel vastava kvalifikatsiooniga isikul välja
vahetada
Kasutage üksnes välitingimustes kasutamiseks ette
nähtud pikendusjuhet, mis on varustatud veekindla
pistikupesaga
Pikendusjuhtmete kasutamisel jälgige, et juhe oleks
lõpuni lahti keritud ja vastaks 16 A voolutugevusele
Kontrollige pikendusjuhet regulaarselt ja kui juhe on
vigastatud, vahetage see välja (mittevastavad
pikendusjuhtmed võivad olla ohtlikud)
Kui kasutate tööriista niiskes keskkonnas, kasutage
rikkevoolukaitset (RCD), mille rakendusvool on
maksimaalselt 30 mA
Enne tööriista kasutamist kontrollige pügatavat ala ja
eemaldage kõik võõrkehad, mis võivad lõiketerade
vahele kiiluda (nagu kivid, naelad, traataed, taimestiku
metallist toed)
KASUTAMISE AJAL
Kandke kaitsekindaid ja turvajalatseid; ärge kandke töö
ajal laiu, lotendavaid riideid
Ärge kasutage tööriista paljajalu ega kandke niitmise ajal
sandaale
Tööriista kasutades kandke alati pikki pükse ja pikkade
käistega särki
Tööriista kasutades ärge lubage kõrvalisi isikuid ega
loomi viie meetri raadiusesse
Võtke stabiilne tööasend (ärge olge ebaloomulikus
asendis, eriti siis, kui seisate redelil või mõnel muul
alusel)
Hoiduge lõiketeradest eemale, ärge eemaldage
lõiketerade liikumise ajal lõigatavat materjali ega
hoidke lõigatavast materjalist kinni, ning veenduge,
et olete tööriista ummistunud materjali
eemaldamiseks välja lülitanud (tööriista kasutamise
ajal võivad tähelepanematuse tagajärjeks olla tõsised
kehavigastused)
Hoidke (pikendus)juhe lõigatavast alast eemal
(töötamise ajal võib juhe põõsastiku varju jääda ning
võite selle tahtmatult katki lõigata)
98
Hoidke elektritööriista kinni isoleeritud
haardepinnast, kuna lõiketerad võivad puutuda
kokku varjatud juhtmete või tööriista enda juhtmega
(voolu all oleva juhtme lõikamisel võivad elektritööriista
metallosad pingestuda ja anda kasutajale elektrilöögi).
Ärge komistage (pikendus)juhtme otsa, muljuge ega
venitage seda
Hoidke (pikendus)juhe eemal kuumusest, õlidest ja
teravatest servadest
Seadme elektrilise või mehhaanilise häire korral lülitage
seade viivitamatult välja ja eemaldage pistik vooluvõrgust
PÄRAST KASUTAMIST
Pärast kasutamist lülitage seade alati välja ja eemaldage
pistik pistikupesast
Kandke tööriista käepidemest hoides, lõiketerad ei
tohi liikuda; tööriista transportides või hoiustades
paigaldage terale alati kate (tööriista õige kasutamine
vähendab võimalike vigastuste ohtu)
Hoidke seadet sisetingimustes, kuivas ja suletud
kohas, lastele kättesaamatult
TÖÖRIISTAL OLEVATE SÜMBOLITE SELGITUS
3 Enne kasutamist tutvuge kasutusjuhendiga
4 ärge jätke tööriista vihma kätte
5 Kandke kaitseprille ja kõrvaklappe
6 kui juhe on kahjustatud või lõigatakse töö käigus läbi,
eemaldage see viivitamatult pistikupesast
7 Topeltisolatsioon (maandusjuhe pole vajalik)
KASUTAMINE
Juhtmehoidik 8
- kinnitage pikendusjuhtme silmus näidatud viisil üle
hoidiku A
- pikendusjuhtme kinnitamiseks tõmmake see pingule
Kahe käe ohutuslüliti 9
Takistab tööriista tahtmatut käivitamist
- tööriista sisselülitamiseks vajutage nii lülitit B kui ka
lülitit C
- tööriista väljalülitamiseks vabastage kas lüliti B või lüliti
C
Seadme kasutamine
! alustage pügamist alles siis, kui mootor töötab
! lõiketerade kahjustamise vältimiseks pinnase või
liiva poolt, ärge lõigake taimestikku maapinna
lähedalt D
! ärge koormake tööriista, lõigates üle 14 mm
paksuseid tüvesid
- enne tööriista väljalülitamist liigutage see lõikealast
eemale
! pärast tööriista väljalülitamist jätkavad terad
paari sekundi vältel liikumist
Lõiketera otsa kaitse F 2
- väldib tööriista tagasilööki, kui see puutub vastu kõvu
objekte (nagu aiapostid või seinad)
- kaitseb lõiketera otsa kahjustuste eest
Hekkide pügamine 0
- pügage esmalt heki küljed (alt ülespoole), seejärel
pügage heki hari
- pügage heki küljed nii, et hekk jääks ülalt pisut kitsam
- jämedamate okste lõikamiseks kasutage käsisaagi või
hekikääre
Seadme hoidmine ja juhtimine
- hoidke seadet alati kindlalt kahe käega ja võtke
stabiilne tööasend
! töötamise ajal hoidke tööriista kinni korpuse ja
käepideme halli värvi osadest !
- liikge tööriista enda ees hoides
- veenduge, et pikendusjuhe jääks alati tööalast eemale
- alustage pügamist pistikupesa poolt ja liikuge sellest
töötades eemale
TÖÖJUHISED
Heki pügamiseks ühtlaselt kõrguselt
- kinnitage terve heki pikkuses soovitud kõrgusele nöör
- pügage hekki täpselt nööri kohalt
Soovitatavad lõikamis-/pügamisajad (Lääne-Euroopa)
- heitlehelisi hekke pügage juunis ja oktoobris
- igihaljaid hekke pügage aprillis ja augustis
- okashekke ja muid kiirelt kasvavaid põõsaid pügage
iga kuue nädala järel maist oktoobrini
HOOLDUS/TEENINDUS
Tööriist pole mõeldud professionaalseks kasutamiseks
Hoidke tööriist, juhe ja lõiketerad puhtana
! enne puhastamist eemaldage seade vooluvõrgust
- puhastage tööriista niiske lapiga (ärge kasutage
puhastusvahendeid ega lahusteid)
- puhastage ventilatsioonipilusid G 2 regulaarselt harja
või suruõhuga
- pärast kasutamist puhastage lõiketerad hoolikalt,
seejärel õlitage neid kergelt
! lõiketerasid käsitsedes või puhastades kandke
kindaid
Kontrollige lõiketerade olukorda ja tera kinnituspoltide
pingsust regulaarselt
Kontrollige regulaarselt, kas komponendid on kulunud või
kahjustatud; vajadusel parandage või asendage need
Lõiketerade teritamine
! enne teritamist eemaldage seade vooluvõrgust
- kui tahke objekt on lõiketeri kahjustanud, teritage neid
väikese peenviiliga
- soovitame lasta lõiketerad siiski spetsialistil teritada
- määrige lõiketerasid pärast teritamist
Hoiustamine @
- kinnitage hoidik horisontaalselt H nelja kruviga seina
külge (kruvid ei kuulu komplekti)
- tööriista hoiustades paigaldage lõiketerale kate J
- enne tööriista hoiustamist pühkige lõiketerad
korrosiooni vältimiseks õlis niisutatud lapiga puhtaks
Tööriist on hoolikalt valmistatud ja testitud; kui tööriist
sellest hoolimata rikki läheb, tuleb see lasta parandada
SKILi elektriliste käsitööriistade volitatud remonditöökojas
- toimetage lahtimonteerimata seade koos
ostukviitungiga tarnijale või lähimasse SKILI
lepingulisse töökotta (aadressid ja tööriista varuosade
joonise leiate aadressil www.skileurope.com)
TÕRKEOTSING
Järgmises loendis on toodud probleemide tunnused,
võimalikud põhjused ja lahendused (kui järgnevad
lahendused probleemi ei tuvasta ega lahenda, võtke
ühendust edasimüüja või töökojaga)
99
! enne probleemi uurimist lülitage tööriist välja ja
eemaldage see vooluvõrgust
Mootor ei käivitu või seiskub ootamatult
- toitepistikupesa on vigane -> kasutage teist
pistikupesa
- pistik pole ühendatud -> ühendage pistik
- pikendusjuhe on kahjustatud -> asendage
pikendusjuhe
Tööriist töötab katkendlikult
- pikendusjuhe on kahjustatud -> asendage
pikendusjuhe
- sisemine juhtmestik on vigane -> võtke ühendust
edasimüüja/töökojaga
- sisse-/väljalülituslüliti on vigane -> võtke ühendust
edasimüüja/töökojaga
Mootor töötab, aga lõiketerad ei liigu
- sisemine viga -> võtke ühendust edasimüüja/
töökojaga
Lõiketerad on tulised
- lõiketerad on nürid -> laske terad teritada
- lõiketeradel on sälgud -> laske terasid kontrollida
- määrdeaine puudumise tõttu on hõõrdumine liiga suur
-> määrige terasid
KESKKOND
Ärge visake kasutuskõlbmatuks muutunud elektrilisi
tööriistu, lisatarvikuid ja pakendeid ära koos
olmejäätmetega (üksnes EL liikmesriikidele)
- vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile
2002/96/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete
kohta ning direktiivi nõuete kohaldamisele
liikmesriikides tuleb kasutuskõlbmatuks muutunud
elektrilised tööriistad koguda eraldi ja
keskkonnasäästlikult korduvkasutada või ringlusse
võtta
- seda meenutab Teile sümbol #
VASTAVUSDEKLARATSIOON
Kinnitame ainuvastutajana, et see toode vastab
järgmistele standarditele või normdokumentidele: EN
60745, EN 61000, EN 55014 vastavalt direktiivide
2004/108/EÜ, 2006/42/EÜ, 2000/14/EÜ, 2011/65/EL
nõuetele
Tehniline toimik saadaval aadressil: SKIL Europe BV
(PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL
Arno van der Kloot
Vice President
Operations & Engineering
SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL
Jan Trommelen
Approval Manager
21.09.2011
MÜRA/VIBRATSIOON
Vastavalt kooskõlas normiga EN 60745 läbi viidud
mõõtmistele on tööriista helirõhk 80 dB(A) ja helitugevus
100 dB(A) (standardkõrvalekalle: 3 dB), ja vibratsioon
3,3 m/s² (käe-randme-meetod; mõõtemääramatus
K = 1,5 m/s²)
Garanteeritud müratase LWA, mis on mõõdetud vastavalt
standardile 2000/14/EC on väiksem kui 103 dB(A)
(vastavuse hindamise meetod vastavalt lisale V)
Tekkiva vibratsiooni tase on mõõdetud vastavalt
standardis EN 60745 kirjeldatud standarditud testile;
seda võib kasutada tööriistade võrdlemiseks ja tööriista
kasutamisel ettenähtud töödeks esineva vibratsiooni
esialgseks hindamiseks
- tööriista kasutamisel muudeks rakendusteks või teiste/
halvasti hooldatud tarvikute kasutamisel võib
vibratsioon märkimisväärselt suureneda
- ajal, kui tööriist on väljalülitatud või on küll
sisselülitatud, kuid tegelikult seda ei kasutata, võib
vibratsioon märkimisväärselt väheneda
! enda kaitsmiseks vibratsiooni eest hooldage
tööriista ja selle tarvikuid korralikult, hoidke oma
käed soojad ja tagage sujuv töökorraldus

Dzīvžogu šķēres 0740
IEVADS
Šis instruments ir izgatavots dzīvžogu un krūmu
apgriešanai un ir paredzēts tikai mājas lietošanai
Šis instruments nav paredzēts profesionālai lietošanai
Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šos norādījumus un
saglabājiet to vēlākai uzziņai 3
Stingri ievērojiet drošības instrukcijas un
brīdinošos norādījumus, jo pretējā gadījumā jūs
riskējat gūt smagu savainojumu
Pārbaudiet vai iepakojums satur visas daļas, kā tas
parādīts zīmējumā 2
Ja kāda no pļāvēja daļām trūkst vai ir bojāta, lūdzu,
sazinieties ar savu izplatītāju
TEHNISKIE PARAMETRI 1
INSTRUMENTA ELEMENTI 2
A Vada ierobežotājs
B Priekšējā roktura slēdzis
C Aizmugurējā roktura slēdzis
D Griešanas asmeņi
E Drošības aizsargs
F Asmeņu gala aizsargs
G Ventilācijas atveres
H Uzglabāšanas sliede (skrūves netiek piegādātas)
J Asmeņu apvalks
JŪSU DROŠĪBAI
VISPĀRĒJIE DARBA DROŠĪBAS NOTEIKUMI
UZMANĪBU! Rūpīgi izlasiet visus drošības
noteikumus. Šeit sniegto drošības noteikumu un
norādījumu neievērošana var izraisīt aizdegšanos un būt
par cēloni elektriskajam triecienam vai nopietnam
savainojumam. Pēc izlasīšanas uzglabājiet šos
noteikumus turpmākai izmantošanai. Turpmākajā
izklāstā lietotais apzīmējums “elektroinstruments” attiecas
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116

Skil 0740 AT Kasutusjuhend

Kategooria
Elektrilised hekilõikurid
Tüüp
Kasutusjuhend
See käsiraamat sobib ka