Leitz 64140001 Omaniku manuaal

Bränd
Leitz
Mudel
64140001
Tüüp
Omaniku manuaal
26
ET
Kasutusjuhend
HOIATUS!
Oluline ohutusteave
Palun lugege alltoodud ohutusjuhiseid tähelepanelikult. Jär-
gige kõiki juhiseid. See on vajalik varalist kahju ja/või ränki
kehavigastusi põhjustavate ohtude vältimiseks. Veenduge,
et kõik seadet kasutavad isikud on lugenud siintoodud hoia-
tusi ja juhiseid ning järgivad neid.
Toode ja selle kasutaja
Kasutage seadet ainult kooskõlas juhendis kirjeldatuga.
Kontrollige enne kasutamist toodet kahjustuste suhtes.
Toodet ei tohi kasutada, kui see on nähtavalt kahjustatud,
ei tööta ettenähtud viisil või kui selle sisse on tunginud
niiskus.
Kaitske toodet niiskuse, äärmuslike temperatuuride,
tugeva päikesevalguse ning tuleohtlike gaaside, aurude
ja lenduvate vedelike eest.
Ärge üritage toodet moditseerida, ümber ehitada ega
remontida. Toodet ei tohi maha pillata, painutada ega
lüüa.
Kasutamise ja säilitamise ajal tuleb toodet hoida laste ja
lemmikloomade eest.
Hoia see kasutusjuhend alles ja anna edasi toote hilise-
male kasutajale.
Laser
Selles tootes kasutatav laser kuulub Euroopa standardi
EN 60825-1:2007 kohaselt 2. laseri klassi.
ETTEVAATUST! Laserikiir võib silmi ja nahka vigastada.
Ärge vaadake kunagi otse ega läbi optiliste vahendite
laserikiirde.
Laseri radiatsiooni silma sattumise korral sulge silmad ja
keera koheselt pea ära.
Ärge osutage laserikiirt inimeste ega loomade suunas.
Ärge osutage laserikiirt peeglite ega teiste peegelpin-
dade suunas.
Tootel peab olema laseriohu hoiatussilt. Selle sildita ei
tohi laserit kasutada.
Patareid
Patareid tuleb sisestada õigetpidi vastavalt tähistusele
(+/).
Eemaldage patareid, kui seadet regulaarselt ei kasutata.
Vastasel juhul võivad patareid lekkima hakata. Lekkiv
patareihape võib tekitada põletushaavu või toodet kah-
justada.
Hoidke patareisid laste ja lemmikloomade eest. Vastasel
juhul võivad lapsed ja lemmikloomad need alla neelata.
Allaneelamise korral pöörduge kohe arsti poole.
Asendage kõik patareid korraga. Kasutage ainult
juhendis kirjas olevat tüüpi patareisid.
Ärge lõhkuge ega lühistage patareisid; hoidke need ela-
vast tulest eemal.
Mittelaetavaid patareisid ei tohi kunagi laadida üritada
(võivad plahvatada).
m
27
ET
Toote omadused
Kombineeritud laserviip, LED-taskulamp, puutepliiats ja
pastapliiats (täitetindid: tüüp D1 või sarnane, 67 mm)
Laseri ava
A
ja LED-i ava
B
Laseri nupp
C
ja LED-i nupp
D
Vahetatav ots: puutepliiats
E
ja pastapliiats
F
Kolm asendatavat nööppatareid, tüüp LR41
G
Patareide sisestamine/vahetamine
Seade tarnitakse koos sisestatud patareidega. Enne kasuta-
mist eemaldage patareide kaitsekile.
1. Patareipesa avamiseks keerake pliiatsi ots lahti.
2. Sisestage patareipesasse kolm LR41 tüüpi nööppatareid.
Pöörake tähelepanu õigele polaarsusele (+/–).
3. Sulgege patareipesa.
Toote kasutamine
Puutepliiatsi ja pastapliiatsi vahetamiseks tõmmake
lihtsalt pliiatsi alumine osa välja. Sisestage see uuesti
soovitud suunas.
Laserviiba kasutamine Hoidke pliiatsit nii, et laseri ava
A
on teist eemale suunatud. Seejärel vajutage laseri
nuppu
C
.
LED-taskulambi kasutamine Hoidke pliiatsit nii, et ava
B
on teist eemale suunatud. Seejärel vajutage LED-i
nuppu
D
.
Tehnilised andmed
Tööpinge Alalisvool 4,5 V (3 nööppatareid,
tüüp LR41)
Laseri võimsus < 1 mW
Laseri lainepikkus 630–680 nm
Laseriklass 2
Lubatud temperatuur
(töötamise ajal)
0-40 °C
Mõõtmed (Ø × pikkus) 11 mm × 143 mm
Kaal 48 g
Kõrvaldamine
Läbikriipsutatud prügikasti märk näitab, et seda
toodet ei tohi visata prügi (jäätmete) sekka.
Olete kohustatud kõrvaldama elektrooni-
karomud ja tühjad patareid/akud vastavas riik-
likult ettenähtud kohas. Jäätmekäitlus on teile
tasuta. Lisateabe saamiseks võtke ühendust
oma kohaliku linna või maakonna volikogu või kauplusega,
kust te toote ostsite.
Lisainfo
Uusimat teavet ja muid näpunäiteid kasutamiseks saate
toote kirjeldusest veebilehel http://www.leitz.com/. Selleks
võite ka skannida käesoleva juhendi tagaküljel olevat QR-
koodi.
/

See käsiraamat sobib ka