Ferm HDM1014 Kasutusjuhend

Kategooria
Pöördhaamrid
Tüüp
Kasutusjuhend
EN
DE
NL
FR
ES
PT
IT
SV
FI
NO
DA
HU
CS
SK
SL
PL
LT
LV
ET
RO
HR
SR
RU
UK
EL
BG
PNEUMATIC HAMMER
DRILL 1100W
HDM1014
WWW.FERM.COM
EN
PL
Original instructions 05
Übersetzung der Originalbetriebsanleitung 09
Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
13
Traduction de la notice originale 16
Traducción del manual original 20
Tradução do manual original 24
Traduzione delle istruzioni originali 28
Översättning av bruksanvisning i original 32
Alkuperäisten ohjeiden käännös 35
Oversatt fra orginal veiledning 39
Oversættelse af den originale brugsanvisning 42
Eredeti használati utasítás fordítása 46
 
Prevod izvirnih navodil 53
 
 
Originalios instrukcijos vertimas 63
 
 
 
 
Prevod originalnog uputstva 81
 
 

92
 
70
LV
irnolietotas,mašīnasāksdarbotiesnevienmērīgi.
2
Izmantojiet tikai pareizo ogles suku
veidu.
● Noņemietoglessukuturētājus(10),izmantojot
skrūvgriezi.
● Notīrietoglessukas.
● Nolietojumagadījumānomainietabasogles
sukasvienlaicīgi.
● Uzstādietoglessukuturētājus(10),izmantojot
skrūvgriezi.
● Pēcjaunooglessukuuzstādīšanasļaujiet
mašīnaidarbotiestukšgaitā15minūtes.
GARANTIJA
Ievērojietpievienotosgarantijasnoteikumus.
VIDE

8
Izstrādājums,piederumiuniepakojumsjāšķiro,
laitiktuveiktavideidraudzīgapārstrāde.

Neatbrīvojietiesnoelektriskieminstrumentiem,
izmetottosmājturībasatkritumos.Saskaņāar
Eiropasdirektīvu2002/96/EKparelektriskoun
elektroniskoiekārtuatkritumiemuntās
piemērošanunacionālajāstiesībās,elektriskos
instrumentus,kurivairsnavizmantojami,ir
jāsavācatsevišķiunnotiemjāatbrīvojasvidei
draudzīgāveidā.
Izstrādājumsunlietotājarokasgrāmatavar
mainīties.Tehniskosdatusvarmainītbez
iepriekšējabrīdinājuma.
LÖÖKTRELL
HDM1014
Täname,etostsiteselleFermitoote.
Oleteteinudheaostuningnüüdonteil
suurepäranetoodeüheltEuroopajuhtivalt
elektritööriistade tarnijalt.
KõikFermitarnitudtootedonvalmistatud
vastavusesrangeimatetoimimis-ja
ohutusnõuetega.Lisaksselleleolememeseadnud
endaleeesmärgikspakkudasuurepärast
klienditeenindustjaigakülgsetgarantiid.
Meloodame,ettunnetesellesttootestrõõmu
kaaastatepärast.
OHUTUSTEAVE
1
HOIATUS
Lugege tootega kaasas olevat
ohutusteavet, täiendavat
ohutusteavet ja juhiseid.
Ohutusteabe ja juhiste mittejärgimise
tagajärjeks võib olla elektrilöök,
tulekahju ja/või tõsine vigastus.
Hoidke ohutusteave ja juhised alati
käepärast.
Kasutusjuhendisvõitootelkasutataksejärgmisi
sümboleid:
1
Lugege kasutusjuhendit.
2
Tervisekahjustuse oht.
3
Elektrilöögioht.
4
Eemaldage seade vooluvõrgust,
kui toitejuhe saab kahjustada või kui
puhastate ja hooldate seadet.
5
Kasutage kaitseprille. Kasutage
kuulmiskaitsevahendeid.
7
Kaitseisolatsiooniga.
8
Ärge hoidke toodet selleks ebasobivas
kohas.
9
Toode on vastavuses Euroopa Liidu
direktiivides sätestatud asjakohaste
ohutusnõuetega.
71
ET
TÄIENDAV OHUTUSTEAVE LÖÖKTRELLI
KASUTAMISE KOHTA
● Ärgetöödelgematerjale,missisaldavad
asbesti.Asbestvõibpõhjustadapahaloomulisi
kasvajaid.
● Kasutagekaitseprille,kuulmiskaitsevahendeid
ning vajadusel ka muid kaitsevahendeid,
näitekskaitsekindaid,kaitsejalatseidjms.
● Hoidkemasinatalatikahekäega.
● Veenduge,ettöödeldavdetailonkorralikult
toestatudvõikinnitatud.
● Ennemasinakasutamistkontrollige,etseintes,
põrandatesegalagedeseioleksvarjatud
juhtmeid ja torusid.
● Kasutageainultsellelemasinalesobivaid
tarvikuid.
● Kasutageainultõigesuurusegatarvikuid.
● Kontrolligetarvikuidenneigakasutuskorda.
Ärgekasutagekõverdunud,pragunenudvõi
muul moel kahjustatud tarvikuid.
● Kasutagealatilisakäepidet,etvähendada
kontrolli kadumise ohtu. Tervisekahjustuse oht.
● Juhulkuionohtkahjustadatarvikugavarjatud
juhtmeidvõimasinatoitejuhet,hoidkekinni
masinaisoleeritudkäepidemetest.Kuitarvik
peaks puutuma vastu pingestatud juhet,
võivadpingeallasattudakamasinametallist
osad. Elektrilöögioht.
● Ärgepärastkasutamisttarvikuotsakatsuge.
Elektriohutus
3
Alati veenduge, et toiteallika pinge
vastaks freesi andmesildil toodud
pingele.
● Ärgekasutagefreesi,kuiselletoitejuhevõi
pistik on kahjustatud.
● Kasutageainultpikendusjuhtmeid,mis
vastavadseadmevõimsusklassileningmille
ristlõikepindalaonvähemalt1,5mm
2
. Kui te
kasutate rullile keritud pikendusjuhet, kerige
juhealatitäielikultlahti.
TEHNILISED ANDMED
HDM1014
Võrgupinge V~ 230
Võrgusagedus Hz 50
Sisendvõimsus W 1100
Tühijooksukiirus min
-1
0–750
Löögisagedus min
-1
0–2920
Max.puurimisdiameeter
Puit mm 40
Teras mm 16
Betoon mm 30
Kaal kg 6,25
MÜRA JA VIBRATSIOON
HDM1014
Löökrežiim
Helirõhk(L
pa
) dB(A) 89
Helivõimsus(L
pa
) dB(A) 106
Mõõtemääramatus(K) dB(A) 3
Vibratsioon m/s
2
6,89
Mõõtemääramatus(K) m/s
2
1,5
Löökpuurimisrežiim
Helirõhk(L
pa
) dB(A) 93
Helivõimsus(L
pa
) dB(A) 107
Mõõtemääramatus(K) dB(A) 3
Vibratsioon m/s
2
10,61
Mõõtemääramatus(K) m/s
2
1,5
2
Kasutage kuulmiskaitsevahendeid.
Vibratsioonitase
Käesolevajuhenditagakaanelnimetatudtekkiva
vibratsioonitaseonmõõdetudvastavalt
standardisEN60745kirjeldatudstandarditud
testile;sedavõibkasutadaühetööriista
võrdlemiseksteisegajavibratsioonimõju
esialgsekshindamiseksmärgitudrakenduste
jaokskasutatavatetööriistadakäitamisel
- tööriistakasutaminemuudeksrakendusteks
võiteiste/halvastihooldatudtarvikute
kasutamiselvõibekspositsioonitase
märkimisväärseltsuureneda
- ajal,kuitööriistonväljalülitatudvõionküll
sisselülitatud,kuidtegelikultsedaeikasutata,
võibekspositsioonitasemärkimisväärselt
väheneda
Kaitske ennast vibratsiooni toime eest, hooldades
tööriistajaselletarvikuid,hoidesomakäed
soojadjaorganiseerideshästiomatöövõtteid
72
ET

Teielööktrellonmõeldudaukudepuurimiseks
puidu,terasejamüüritisesisse.KoosSDS-
meislitegavõibmasinatkasutadaka
lõhkumisvasarana.
1. Käivituslüliti
2. Puurimisrežiimilüliti
3. Löökrežiimihoob
4. Padrun
5. Lukustuskrae
6. Põhikäepide
7. Lisakäepide
8. Sügavuspiirik
9. Määrimisava
10. Söeharjahoidik
OSADE VAHETAMINE
4
Enne osade vahetamist lülitage masin
alati välja ning eemaldage toitejuhe
vooluvõrgust.
Tarviku paigaldamine ja eemaldamine

2
Ärge kasutage nürisid või kahjustatud
puuriotsakuid või meisleid. Teritage või
vahetage nürid puuriotsakud või meislid
viivitamatult.
Paigaldamine
● Õlitagekergelttarvikusedaotsa,miskinnitub
padrunisse.
● Tõmmakelukustuskrae(5)taha.
● Paigaldagetarvikpadrunisse(4).
● Tarvikulukustamisekskeerakesedavastupäeva.
● Vabastagelukustuskrae(5).
Eemaldamine
● Tõmmakelukustuskrae(5)taha.
● Eemaldagetarvikpadrunist(4).
● Vabastagelukustuskrae(5).
Lisakäepideme paigaldamine ja eemaldamine

Paigaldamine
● Lisakäepideme(7)avamisekskeerakeseda
vastupäeva.
● Lisakäepideme(7)paigaldamisekslibistage
seeülepadruni(4).
● Keerakelisakäepide(7)soovitudasendisse.
● Lisakäepideme(7)kinnitamisekskeerake
sedapäripäeva.
Eemaldamine
● Lisakäepideme(7)avamisekskeerakeseda
vastupäeva.
● Eemaldagelisakäepide(7).
● Lisakäepideme(7)kinnitamisekskeerake
sedapäripäeva.


Paigaldamine
● Lisakäepideme(7)avamisekskeerakeseda
vastupäeva.
● Paigaldagesügavuspiirik(8)läbilisakäepidemes
(7)olevaava.
● Seadkesügavuspiirik(8)soovitudasendisse.
● Lisakäepideme(7)kinnitamisekskeerake
sedapäripäeva.
Eemaldamine
● Lisakäepideme(7)avamisekskeerakeseda
vastupäeva.
● Eemaldagesügavuspiirik(8).
● Lisakäepideme(7)kinnitamisekskeerake
sedapäripäeva.
Tolmukatte paigaldamine ja eemaldamine

Tolmukateaitablagedepuurimiselvältidatolmu
sattumist masina sisemusse.
2
Vahetage kahjustatud tolmukate
viivitamatult välja.
Paigaldamine
● Vajaduseleemaldagetarvikpadrunist(4).
● Lükaketolmukate(15)tarvikuleotsa.
● Paigaldagetolmukattega(15)tarvik
padrunisse (4).
Eemaldamine
● Eemaldagetolmukattega(15)tarvikpadrunist
(4).
● Eemaldagetolmukate(15)tarvikuküljest.
KASUTAMINE

● Masinasisselülitamiseksvajutagekäivituslülitit
(1).
● Masinaväljalülitamiseksvabastage
käivituslüliti(1).

Puurimisrežiimilülitijalöökrežiimihoobpeavad
olematöörežiimilevastavasasendis.Soovitud
töörežiimivalimisellähtugealljärgnevasttabelist.
73
ET
 
A Lõhkumisvasar/meisel
B Lööktrell
C Puur
● Keerakepuurimisrežiimilüliti(2)jalöökrežiimi
hoob(3)soovitudasendisse.
Näpunäiteid optimaalseks kasutamiseks
● Kinnitagetöödeldavdetailpitskruvidega.
Väiksematetöödeldavatedetailidepuhul
kasutage kinnitusrakiseid.
● Hoidkemasinatkindlaltkäepidemest.
● Valigetöörežiim.
● Lülitagemasinsisse.
● Ärgeavaldagemasinaleliigasuurtsurvet.
Võimaldagemasinalvabalttöötada.
● Lülitagemasinväljaningenneselle
käestpanekutoodake,kuniseeontäielikult
seiskunud.
PUHASTAMINE JA HOOLDAMINE
4
Enne puhastamist ja hooldamist lülitage
masin alati välja ning eemaldage
toitejuhe vooluvõrgust.
● Puhastagemasinatregulaarseltpehmekuiva
lapiga.
● Hoolitsegeselleeest,õhutusavadesseei
satukstolmujamustust.Vajaduselkasutage
tolmujamustuseeemaldamiseksõhutusavadest
pehmet niisket lappi.

● Õlitageregulaarseltpesa,kuhutarvikud
kinnitatakse.
● Kontrolligeregulaarseltmasinaõlitaset:
- Eemaldagekurvikeerajaabilmäärimisava(9)
kate.
- Eemaldagemäärimisava(9)sulgevkork.
- Vajadusellisagemäärimisavasse(9)natuke
õli.
- Sulgegemäärimisava(9)korgiga.
- Kinnitagekruvikeerajaabilmäärimisavale(9)
kate.
Söeharjade kontrollimine ja vahetamine

Söeharju tuleb regulaarselt kontrollida.
Kui söeharjad on kulunud, hakkab masin
ebaühtlaselttöötama.
2
Kasutage alati ainult selle masinaga
sobivaid söeharju.
● Eemaldagesöeharjadehoidikud(10)
kruvikeeraja abil.
● Puhastagesöeharju.
● Kuisöeharjadonkulunud,vahetagealativälja
mõlemadsöeharjad.
● Kinnitagesöeharjadehoidikud(10)
kruvikeeraja abil.
● Pärastuutesöeharjadepaigaldamistlaske
masinal15minutittühijooksultöötada.
GARANTII
Tutvuge seadmega kaasas olevate
garantiitingimustega.
KESKKOND
Kasutusest kõrvaldamine
8
Toode, selle tarvikud ning pakend tuleb
sorteerida,ettagadanendekeskkonnasõbralik
ringlussevõtt.
Euroopa Ühenduse riigid
Ärgevisakeelektritööriistuolmeprügihulka.
VastavaltEuroopaParlamendijanõukogu
direktiivile2002/96/EÜelektri-ja
elektroonikaseadmetejäätmetekohtaning
vastavalt seda direktiivi rakendavatele riiklikele
õigusaktideletulebkasutuskõlbmatud
elektritööriistadkogudateistestjäätmetesteraldi
ningkõrvaldadakasutusestkeskkonnasõbralikul
viisil.
Toodetjakasutusjuhenditvõidaksemuuta.
Spetsikatsioonevõidaksemuutailmaeelneva
etteteatamiseta.
101
DECLARATION OF CONFORMITY
FDHD-1100
(GB We declare under our sole responsibility that this product
is in conformity and accordance with the following
standards and regulations:
 DerHerstellererklärteigenverantwortlich,dassdieses
ProduktdenfolgendenStandardsundVorschriften
entspricht:
 Wijverklarenonderonzevolledigeverantwoordelijkheid
dat dit product voldoet aan, en in overeenstem ming is
met, de volgende standaarden en reguleringen:
 Nousdéclaronssousnotreseuleresponsabilitéquece
produit est conforme aux standards et directives
suivants:
 Declaramosbajonuestraexclusivaresponsabilidadque
este producto cumple con las siguientes normas y
estándares de funcionamiento:
 Declaramospornossatotalresponsabilida-dequeeste
produto está em conformidade e cumpre as normas e
regulamentaçõesqueseseguem:
 Dichiariamo,sottolanostraresponsabilità,chequesto
prodotto è conforme alle normative e ai regolamenti
seguenti:
 Vigaranterarpåegetansvarattdennaproduktuppfyller
ochföljerföljandestandarderochbestämmelser:
 Vakuutammeyksinomaanomallavastuullamme,että
tämätuotetäyttääseuraavatstandarditjasäädökset:
 Vierklærerundervårtegetansvaratdetteprodukteteri
samsvar med følgende standarder og regler:
 Vierklærerunderegetansvar,atdetteprodukteri
overensstemmelse med følgende standarder og
bestemmelser:
 Felelősségünkteljestudatábankijelentjük,hogyeza
termékteljesmértékbenmegfelelazalábbi
szabványoknakéselőírásoknak:
 Nanašivlastnízodpovědnostprohlašujeme,žejetento
výrobekvsouladusnásledujícímistandardyanormami:
 Vyhlasujemenanašuvýhradnúzodpovednosť,žetento
výrobokjevzhodeasúladesnasledujúciminormamia
predpismi:
 Spolnoodgovornostjoizjavljamo,dajetaizdelekvskla-
du in da odgovarja naslednjim standardom terpredpisom:
 Deklarujemynawłasnąodpowiedzialność,że
tenprodukt
spełniawymogizawartewnastępującychnormachi
przepisach:
 Prisiimdamivisąatsakomybędeklaruojame,kadšis
gaminysatitinkažemiaupaminėtusstandartusarba
nuostatus:
 Apgalvojamarvisuatbildību,kašisproduktsirsaskaņā
unatbilstsekojošiemstandartiemunnolikumiem:
 Deklareerimemeieainuvastutusel,etseetoodeonvasta-
vusesjakooskõlasjärgmistestandarditejamäärustega:
 Declarămprinaceastacurăspundereadeplinăcă
produsulacestaesteînconformitatecuurmătoarele
standarde sau directive:
 IzjavljujemopodvlastitomodgovornoĻśudajestrojem
ukladansaslijedeśimstandardimailistandardiziranim
dokumentima i u skladu sa odredbama:
 Podpunomodgovornošćuizjavljujemodajeusaglašen
sasledećimstandardimailinormama:
 Подсвоюответственностьзаявляем,чтоданное
изделиесоответствуетследующимстандартами
нормам:
 Насвоювласнувідповідальністьзаявляємо,щодане
обладнаннявідповідаєнаступнимстандартамі
нормативам:
Δηλώνουμευπεύθυναότιπροϊόναυτόσυμφωνείκαιτηρεί
τουςπαρακάτωκανονισμούςκαιπρότυπα:
 Ниезаявяваме,посвоясобственаотговорност,че
тозипродукт
отговарянаследнитестандартии
директиви

EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
2006/42/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2002/96/EC, 2006/95/EC
Zwolle,01-01-2012 I.Mönnink
CEOFermBV
Itisourpolicytocontinuouslyimproveourproductsandwethereforereservetherighttochangethe
product specification without prior notice.

 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104

Ferm HDM1014 Kasutusjuhend

Kategooria
Pöördhaamrid
Tüüp
Kasutusjuhend